Presentatie Alexander Singewald NextMarketeer LECTRIC Nationale marketingdag 2009

1,718 views

Published on

Alexander Singewald over privacy wetgeving en het spamverbod per 1 oktober 2009 op Nationale marketingdag 25 juni te Nieuwegein.

 • Voor wie meer wil weten over internetrecht biedt LECTRIC nu ook een cursus internetrecht, met o.a. Alexander Singewald als docent.
  http://tinyurl.com/nzztot
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Presentatie Alexander Singewald NextMarketeer LECTRIC Nationale marketingdag 2009

 1. 1. Toekomst van marketing: e‐mail en telemarketing regelgeving b‐to‐b en b‐to‐c aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend 25 juni 2009 mr Alexander J.J.T. Singewald © Singewald Consultants Group BV www.privacy.nl Alexander J.J.T. Singewald CEO Singewald Consultants Group BV Website: www.privacy.nl Adres: Weteringstraat 5 1431 BB Aalsmeer Postadres: Postbus 295 1430 AG Aalsmeer Telefoon:0297 369 767 Telefax: 0297 369 545 E‐mail: singewald@privacy.nl KvK: 34117959 Twitter: twitter.comscglaw aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Curriculum vitae: Nevenfuncties: Nederlands recht specialisatie strafrecht (1984‐ voorzitter van de Geschillencommissie Promotionele Producten; 1989) secretaris Beroepscommissie Onderzoek en Statistiek; Beleidsmedewerker/onderzoeker Registratiekamer  voorzitter van de Plantronics Telesales Team Trophy; (1989‐1992) Board member FEDMA; Adjunct directeur DMSA (1992‐1998) lid van Raad van Toezicht SMIN, Vereniging Relatiemedia; CEO Singewald Consultants Group BV (1998‐) DM Man van het Jaar 2004
 2. 2. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend • Ontdubbelen – B‐to‐b e‐mail • Toezichthouders – Bel‐me‐niet register Agenda • Wijziging Telecommunicatiewet
 3. 3. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend MARKETING COMMUNICATIE De ombudsman TOEZICHTHOUDERS (FORMEEL/INFORMEEL) MET TAAK BINNEN 
 4. 4. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Sancties Consumentenautoriteit: - een last onder dwangsom opleggen - een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 74.000 per overtreding - een combinatie van beide opleggen - publiciteit OPTA & Bel‐me‐niet • Speerpunten: – Toezicht op ontdubbelen – Toezicht op actief aanbieden mogelijkheid tot inschrijven  Bel‐me‐niet register – Toezicht op actief aanbieden recht van verzet • Alle speerpunten: zowel adverteerder als call center • Hoe: aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend – Compliance brieven – Informatie vorderen – Medewerking verplicht door bedrijven – (On)aangekondigd bedrijfsbezoek
 5. 5. OPTA & Bel‐me‐niet  • Sancties: – Waarschuwing – Last onder dwangsom – Boete, maximaal € 450.000,‐ per overtreding aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Wijziging Telecommunicatiewet B‐to‐C aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 6. 6. Wijziging Telecommunicatiewet • Inwerkingtreding 1 oktober 2009 • Ongevraagd bellen • Introductie wettelijk bel‐me‐niet‐register • Eigen klanten (b‐to‐c) wel bellen tenzij anders geblokkeerd  op basis artikel 41 Wbp aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend • Verschillende soorten blokkeringen: • Wet bescherming persoonsgegevens • Telecommunicatiewet • Zelfregulering Wijziging Telecommunicatiewet • Artikel 11.7 excerpt • 5. Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen  van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan  abonnees is toegestaan met inachtneming van het bepaalde in het zesde tot en met twaalfde  lid, tenzij de abonnee op de in het zesde lid bedoelde wijze dan wel anderszins te kennen  heeft gegeven dat hij de ongevraagde communicatie niet wenst te ontvangen. • 6. Er is een register waarin de contactgegevens van de abonnee worden opgenomen die  aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend daarmee te kennen geeft dat hij ongevraagde communicatie als bedoeld in het vijfde lid niet  wenst te ontvangen. De inschrijving in het register is voor onbepaalde tijd totdat de abonnee  te kennen geeft dat zijn contactgegevens uit het register verwijderd kunnen worden. Het  register wordt gehouden door een door Onze Minister aan te wijzen beheerder. De  beheerder is verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wet bescherming  persoonsgegevens. • 10. Degene die communicatie als bedoeld in het vijfde lid overbrengt, gebruikt voor het  overbrengen van ongevraagde communicatie uitsluitend bestanden waaruit de  contactgegevens die in het register zijn opgenomen, zijn geblokkeerd of verwijderd.
 7. 7. Wijziging Telecommunicatiewet • 11. Het negende en tiende lid zijn niet van toepassing op het overbrengen van  communicatie als bedoeld in het vijfde lid voor zover de contactgegevens zijn  verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst of in het kader  van schenking aan een ideële of charitatieve organisatie en deze worden gebruikt  voor het overbrengen van communicatie als bedoeld in het vijfde lid met  betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten of schenkingen aan de ideële of charitatieve organisatie. • 12. Tijdens elke overgebrachte communicatie wordt de abonnee, tijdens het  gesprek, gewezen op het register, wordt hem de mogelijkheid geboden verzet aan  te tekenen tegen het verdere gebruik van zijn elektronische contactgegevens en  aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend wordt hem de mogelijkheid geboden tot onmiddellijke opname in het register,  bedoeld in het zesde lid. Aan de abonnee worden in dat geval geen kosten in  rekening gebracht van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem  ongevraagde communicatie wordt overgebracht. Artikel 41, tweede lid, van de  Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing. LET OP VERBORGEN WETGEVING • Wetboek van strafrecht – artikel 435e maakt telemarketing activiteiten, waarbij  producten en/of diensten worden aangeboden voor  fondsenwervers buiten de kring van eigen leden of  donateurs niet mogelijk aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend • Wet financieel toezicht – Artikel 2:80 verbod bemiddeling zonder vergunning
 8. 8. Artikel 435e Wetboek van strafrecht • het is verboden om telefonisch goederen en/of diensten aan  te bieden buiten besloten kring daarbij de indruk wekkend  dat de opbrengst geheel of gedeeltelijk ten goede zal komen  van een goede of een ideëel doel. • het telefonisch collecteren zonder dat goederen en/of  aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend diensten in het vooruitzicht worden gesteld is wel toegestaan. Lead generation aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 9. 9. Kanalen management • Verschillende kanalen verschillende voorwaarden – Opt‐in: voorafgaande toestemming van de betrokkene – Opt‐out: recht om te blokkeren door betrokkene zelf aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Media: B‐to‐C • Geadresseerde mail: opt‐out • Spraak telefoon: opt‐out • Fax: opt‐in • Automatisch belautomaten aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend zonder menselijke tussenkomst, opgenomen  boodschap: opt‐in • Elektronische berichten: opt‐in/soft opt‐in • Zelfregulering – Ongeadresseerde mail: opt‐out
 10. 10. Wijziging Telecommunicatiewet B‐to‐B & Natuurlijke personen in  aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend uitoefening van beroep of  bedrijf Media: B‐to‐B • Geadresseerde mail: geen regeling • Spraak telefoon: geen regeling,  uitzondering voor soho (geen rechtspersoon) opt‐out • Fax: opt‐in • Automatisch belautomaten zonder menselijke aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend tussenkomst, opgenomen  boodschap: opt‐in • Elektronische berichten opt‐in/soft opt‐in/uitzondering • Zelfregulering – Ongeadresseerde mail: opt‐out
 11. 11. Spraaktelefoon na 1 oktober 2009 • Natuurlijke personen in uitoefening beroep of  bedrijf wel onder:  – Bel‐me‐niet register – Naast  • Blokkering Wet bescherming persoonsgegevens aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend • Andere blokkering Telecommunicatiewet B‐to‐B e‐mail: hoofdregel • B‐to‐B email onder de werking van de Telecommunicatiewet  per 1 oktober 2009 • Regeling luidt: – Abonnee is tevens de rechtspersoon en natuurlijke persoon die  aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.  – Hoofdregel: de voorafgaande toestemming voor het gebruik van  elektronische berichten (e‐mail, sms, mms) voor commerciële, ideële  of charitatieve doeleinden. 
 12. 12. B‐to‐B e‐mail: uitzonderingen • Uitzonderingen op toestemming voor gebruik elektronische berichten (e‐mail, sms, mms)  voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden: • Artikel 11.7 lid 2 Telecommunicatiewet: • a. indien de verzender gebruik maakt van elektronische contactgegevens die door  de abonnee daarvoor zijn bestemd en bekendgemaakt, en deze zijn gebruikt in  overeenstemming met de door de abonnee aan die contactgegevens verbonden  doeleinden, • b. indien de abonnee is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en daar  voldaan is aan de geldende voorschriften met betrekking tot het verzenden van  ongevraagde communicatie aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend • Artikel 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet: • indien in het kader van verkoop elektronische contactgegevens worden verkregen  is gebruik toegestaan voor aanbieden van eigen, gelijksoortige producten en  diensten, mits bij verzamelen is gewezen op recht van verzet. • In ieder bericht: – Vermelden werkelijke identiteit – Een geldig postadres of nummer voor blokkeren gebruik voor elektronisch bericht ADVIES E‐MAIL • Voorkom klachten bij www.spamklacht.nl – Afmelden sneller dan een klacht indienen bij de  Toezichthouder – Goede administratie van afmelding en  respecteren • Voorkom klachten bij Internet Service  aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Providers – ‘spam’ knop in mailprogramma’s: • Liever een blokkering dan een melding van spam bij  internet service providers
 13. 13. Ontdubbelen aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Ontdubbelen na inwerkingtreding  Telecommunicatiewet • Ontdubbelen opt‐out media b‐to‐c inclusief natuurlijke persoon die  handelt in uitoefening beroep of bedrijf: Klantenlijsten met eigen 41 Wbp blokkering, 11.7 lid 5  Telecommunicatiewet blokkering  Prospectlijsten met Postfilter, bel‐me‐niet‐register, eigen 41 Wbp blokkering, 11.7 lid 5 Telecommunicatiewet blokkering  Goede Doelen: deel blokkades, juist wel bellen aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend • Ontdubbelen opt‐in media: Klantenlijsten met toestemming (opt‐in) Prospectlijsten met toestemming (opt‐in)
 14. 14. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend • www.bel‐me‐niet.nl Vragen? Bel‐me‐niet register

×