Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ Gươm

374 views

Published on

Chia sẻ đề tài tốt nghiệp "tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần may Hồ Gươm"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ Gươm

 1. 1. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 1 Lêi nãi ®Çu Doanh nghiÖp lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i lu«n lu«n s¸ng t¹o ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Muèn vËy, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i biÕt sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lÝ tµi chÝnh sao cho phï hîp cho tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu trªn, kÕ to¸n trë thµnh c«ng cô quan träng, ®¾c lùc trong viÖc qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng, tÝnh to¸n vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ, sö dông tµi s¶n,vËt t-, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o tµi chÝnh còng nh- chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña doanh nghiÖp nµo còng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn mét c¸ch hîp ph¸p nghÜa lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i cã hiÖu qu¶, H¬n thÕ n÷a ph¶i lµ hiÖu qu¶ cµng cao, l·i cµng nhiÒu thi cµng tèt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× vËt liÖu chiÕm tØ lÖ lín trong toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp. Do ®ã, viÖc sö dông hîp lÝ, tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trªn c¬ së ®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp ®ång thêi tiÕt kiÖm ®-îc lao ®éng cho x· héi. NhËn thøc ®-îc tÝnh thiÕt thùc cña v©n ®Ò nµy, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn may Hå G­¬m, em ®· lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi “Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m” lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh: Ch-¬ng I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty Cæ phÇn May Hå G-¬m. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. Ch-¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn May Hå G-¬m.
 2. 2. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 2 Ch-¬ng I ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty may Cæ phÇn may Hå g-¬m. - Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m - Tªn giao dÞch : HOGUOM GARMENT COMPANY - Tªn viÕt t¾t : HOGARSCO - Trô së chÝnh cña c«ng ty : 201- Tr-¬ng §Þnh- Hai Bµ Tr-ng- Hµ Néi - H×nh thøc së h÷u vèn : Chñ së h÷u - H×nh thøc ho¹t ®éng : S¶n xuÊt kinh doanh - LÜnh vùc kinh doanh : S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu 1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m ®-îc ®æi tªn tõ C«ng ty may Hå g-¬m theo QuyÕt ®Þnh sè 73/1999/Q§-BCN cña Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000. C«ng ty may Hå g-¬m thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 575/Q§-TCCB ngµy 22/04/1997 cña Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp lµ ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam nguyªn lµ XÝ nghiÖp may thêi trang Tr-¬ng ®Þnh - XÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty dÞch vô th-¬ng m¹i sè I trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt nam ®-îc x©y dùng trªn c¬ së x-ëng may 2 cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ dÞch vô may phÝa B¾c thuéc Tæng c«ng ty s¶n xuÊt - xuÊt nhËp khÈu may ( ®· gi¶i thÓ vµ s¸t nhËp ). HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ®· cã 5 xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Æt t¹i Hµ Néi, H-ng Yªn, H¶i Phßng víi h¬n 2500 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trªn 2400 m¸y may c«ng nghiÖp, m¸y chuyªn dïng hiÖn ®¹i cña NhËt, §øc,...chuyªn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ yÕu nh-: ¸o s¬ mi, ¸o j¨cket, quÇn ©u, Jean, quÇn ¸o trÎ em, ¸o v¸y...
 3. 3. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 3 Cïng víi sù më réng quan hÖ giao l-u kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia trong khu vùc còng nh- trªn toµn ThÕ Giíi , C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m còng kh«ng ngõng tù hoµn thiÖn, ®æi míi m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, mÉu m·, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm nh»m khai th¸c vµ më réng thÞ tr-êng Quèc tÕ. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty hiÖn nay lµ Ch©u ¢u, NhËt, vµ mét sè n-íc Trung Mü. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng víi sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n-íc còng nh- sù nç lùc cña toµn thÓ ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ®ang ngµy mét ph¸t triÓn vµ lín m¹nh kh«ng ngõng thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu cña c«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ 2003 2004 KÕ ho¹ch 1. Tæng doanh thu Tr.®ång 77.000 95.973 100.000 2. Gi¸ trÞ SXCN Tr.®ång 56.542 75.847 72.000 3. Tæng thu nhËp Tr.®ång 14.402 18.266 17.903 4. Thu nhËp b. qu©n ®ång/1ng 815.331 874.000 900.000 II. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam, vµ ®-îc quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp m×nh. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp m×nh vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt C«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh ph©n cÊp tõ trªn xuèng d-íi. Theo m« h×nh nµy th× mäi ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty ®Òu chÞu sù ho¹t ®éng thèng nhÊt cña gi¸m ®èc.
 4. 4. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 4 s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty L-îng c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®-îc bè trÝ nh- sau: - Héi ®ång qu¶n trÞ - Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng Gi¸m ®èc - Phã Tæng Gi¸m ®èc - Phßng KÕ ho¹ch - XuÊt nhËp khÈu - Phßng kinh doanh - Phßng kÕ to¸n. - Phßng kü thuËt. - V¨n phßng c«ng ty - Phßng qu¶n lý x-ëng - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt. Héi ®ång qu¶n trÞ KÕ to¸n tr-ëng Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phßng KH - XNK Phßng Kü thuËt Phßng KTTV Phßng Kinh doanh V¨n phßng XÝ nghiÖp1 XÝ nghiÖp 4 XÝ nghiÖp 5 XÝ nghiÖp 2 XÝ nghiÖp 3
 5. 5. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 5 2.1. Héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt cña C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 2.2. Tæng Gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p lý cña C«ng ty lµ ng-êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng Kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®-îc giao, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty theo nguyªn t¾c tinh gi¶m, gän nhÑ ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. 2.3. Phßng KÕ ho¹ch - xuÊt nhËp khÈu: Phßng kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ th-¬ng m¹i trong n-íc vµ ngoµi n-íc, cã tr¸ch nhiÖm lËp c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c«ng ty, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý viÖc cung øng vËt t-. §ång thêi x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kÕ ho¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, c©n ®èi ®¶m b¶o tiÕn ®é s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, kiÓm tra x¸c nhËn møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch, quyÕt to¸n vËt t- cÊp ph¸t vµ s¶n phÈm nhËp kho ®èi víi c¸c ph©n x-ëng, tæ chøc viÖc vËn chuyÓn chuyªn chë s¶n phÈm hµng ho¸, vËt t- ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 2.4. Phßng kÕ to¸n tµi vô: - Chøc n¨ng: Tham m-u cho gi¸m ®èc ®ång thêi qu¶n lý ®ång thêi huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn cña c«ng ty sao cho ®óng môc ®Ých vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt, h¹ch to¸n b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. - NhiÖm vô: Phßng cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc huy ®éng c¸c nguån vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo dâi,
 6. 6. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 6 gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ mÆt tµi chÝnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®ßi nî thu håi vèn. §ång thêi lµ lËp c¸c b¸o c¸o nh-: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o tæng kÕt tµi s¶n,v.v... Ngoµi ra cßn ph¶i ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nh»m môc ®Ých cung cÊp c¸c th«ng tin cho ng-êi qu¶n lý ®Ó hä ®-a ra nh÷ng ph-¬ng ¸n cã lîi nhÊt cho c«ng ty. 2.5. Phßng kü thuËt - KCS (KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm) - Chøc n¨ng: Phßng kü thuËt cã chøc n¨ng x©y dùng chiÕn l-îc s¶n phÈm cña c«ng ty, qu¶n lý c¸c viÖc c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. - NhiÖm vô: Phßng cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ tiÕp nhËn, ph©n tÝch c¸c th«ng tin khoa häc kinh tÕ míi nhÊt, vµ x©y dùng qu¶n lý c¸c quy tr×nh, quy ph¹m tiªu chuÈn kü thuËt chÊt l-îng cña s¶n phÈm. TiÕn hµnh nghiªn cøu chÕ t¹o thö nghiÖm s¶n phÈm míi, ®ång thêi tæ chøc ®¸nh gi¸, qu¶n lý c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong c«ng ty. Vµ tæ chøc c¸c cuéc kiÓm tra x¸c ®Þnh tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn..vv.. 2.6. V¨n phßng c«ng ty: Phßng cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n sù cña toµn c«ng ty, tiÕp nhËn c¸c c«ng nh©n míi giao xuèng ph©n x-ëng, tæ s¶n xuÊt vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÕ ®é hµnh chÝnh ®ång thêi lËp c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o tiÕp nhËn nh©n sù vµ n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n. Phô tr¸ch c¸c h¹ng môc ®Çu t- vÒ c¬ së vËt chÊt trong c«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n, gi÷ g×n an ninh trËt tù trong c«ng ty. 2.7. Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô t×m kh¸ch hµng trong n-íc, thiÕt kÕ mÉu trong n-íc. Phô tr¸ch kh©u b¸n hµng néi ®Þa. III. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m cã c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, xong c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn nµy kh«ng cã t- c¸ch ph¸p nh©n, kh«ng tæ chøc h¹ch
 7. 7. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 7 to¸n riªng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm trªn ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý, C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ®· ¸p dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung toµn c«ng ty. Theo h×nh thøc nµy, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty tõ kh©u tËp hîp sè liÖu ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, ph©n tÝch kiÓm tra kÕ to¸n... T¹i c¸c xÝ nghiÖp cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô h-íng dÉn vµ thùc hiÖn, h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËn, kiÓm tra s¬ bé chøng tõ, thu thËp ghi chÐp vµo sæ kÕ to¸n. Cuèi th¸ng chuyÓn chøng tõ cïng c¸c b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty ®Ó xö lý vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n. VÒ mÆt nh©n sù bé m¸y kÕ to¸n gåm cã: kÕ to¸n tr-ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp, phã phßng kÕ to¸n vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nh-: kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n doanh thu... - Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô sau: + H-íng dÉn, kiÓm tra, thu thËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chøng tõ kÕ to¸n + Gióp tæng gi¸m ®èc h-íng dÉn c¸c bé phËn trong C«ng ty ghi chÐp ®Çy ®ñ, phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh hµng ngµy mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng nh- mäi lÜnh vùc liªn quan ®Õn lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n toµn C«ng ty. + Tham gia c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n, tæ chøc b¶o qu¶n, l-u gi÷ hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n vËt t-, tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng kiªm thñ quü. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, doanh thu b¸n hµng Kiªm kÕ to¸n nguån vèn, c«ng nî,.... KÕ to¸n tiÒn mÆt
 8. 8. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 8  ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp. - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo 31/12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n: ViÖt Nam ®ång (VN§). - Nguyªn t¾c, ph-¬ng ph¸p chuyÓn ®æi sang c¸c ®ång tiÒn kh¸c: Theo tû gi¸ c«ng bè cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chøng tõ. - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ l¹i TSC§: Theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. + Ph-¬ng ph¸p khÊu hao: Theo th«ng t- sè 1062/TC/Q§ CSTC ngµy 14/01/1996 cña Bé Tµi chÝnh. - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: Theo thµnh phÈm nhËp kho. + Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµng tån kho: Cuèi kú. + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai th-êng xuyªn. - Ph-¬ng ph¸p ¸p dông tÝnh to¸n c¸c kho¶n dù phßng, t×nh h×nh trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. IV. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt c¬ b¶n ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. 4.1. Ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· x©y dùng ch­¬ng tr×nh “®Çu t­ ph¸t triÓn t¨ng tèc”m­êi n¨m(2001-2010),nh»m t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt mayc¶ n-íc lªn 2 ®Õn 4 lÇn: tæng sè lao ®éng ®¹t 3- 4 triÖu ng-êi vµ n©ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm tõ 25% n¨m 2000 lªn 50% vµo n¨m 2005 vµ 75% vµo n¨m 2010.
 9. 9. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 9 Trong ®ã c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m- mét thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam còng x©y dùng ph-¬ng h-íng vµ nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu trong thêi k× ®æi míi: - T¨ng c-êng ®Çu t- chiÒu s©u víi môc ®Ých lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm, ph¸t triÓn thªm nh÷ng lo¹i s¶n phÈm míi. - Më réng thÞ tr-êng, ph¸t triÓn thªm nh÷ng thÞ tr-êng míi,®Èy m¹nh xuÊt khÈuvµ t¨ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm. - Ngoµi viÖc s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ lùcnh-: ¸o j¨cket, ¸ s¬ mi, quÇn ©u, C«ng ty s¶n xuÊt vµ tiÕn hµnh kinh doanh ®a d¹ng ho¸ mét sè s¶n phÈm kh¸c nh»m ph¸t triÓn më réng quy m«kinh doanh ®a d¹ng ho¸ mét sè s¶n phÈm kh¸c nh»m ph¸t triÓn më réng quy m«, n©ng cao ®êi sèng vµ t¹o thªm viÖc lµm cho c¸n bä c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. §Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nµy, hµng n¨m c«ng ty ®Òu ®Æt ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cø mçi cuèi k× ®Òu kiÓm tra nghiªn cøu ®iÒu chØnh. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc x¸c ®Þnh, C«ng ty cÇn ph¶i lç lùc nhiÒu ®Ó giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Khi mµ mét sè mÆt hµng víi nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh s¶n xuÊt, gia c«ng th× mét yªu cÇu ®Æt ra lµ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i chÆt chÏ, hîp lý tiÕt kiÖm chÝnh lµ biÖn ph¸p gióp c«ng ty t¨ng ®-îc tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m chuyªn s¶n xuÊt quÇn ¸o xuÊt khÈu, hµng b¸n néi ®Þa chiÕm tû träng rÊt nhá víi danh môc s¶n phÈm t-¬ng ®èi ®a d¹ng nh- ¸o j¾cket,¸o s¬ mi, ¸o m¨ng t«, quÇn ©u, quÇn jean, quÇn ¸o trÎ em c¸c lo¹i... S¶n phÈm may lµ lo¹i s¶n phÈm mµ thùc thÓ cña nã chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu: v¶i c¸c lo¹i, b«ng, xèp... cßn phô liÖu chØ chiÕm mét tû träng nhá. Tuy nhiªn, víi c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau còng nh- sù ®a d¹ng vÒ
 10. 10. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 10 chñng lo¹i s¶n phÈm dÉn ®Õn tû lÖ nguyªn phô liÖu còng kh¸c nhau. H¬n n÷a, tû lÖ nµy l¹i lu«n thay ®æi, do vËy ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu cho tõng s¶n phÈm, l« hµng lµ hÕt søc phøc t¹p, lµm sao võa ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu mÉu m·, chÊt l-îng mµ vÉn cã thÓ sö dông nguyªn phô liÖu mét c¸ch tiÕt kiÖm nhÊt. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi/ S¶n phÈm s¶n xuÊt víi nhiÒu c«ng ®o¹n, d©y truyÒn s¶n xuÊt phøc t¹p cã nhiÒu s¶n phÈm dë dang. Yªu cÇu vÒ tÝnh thêi trang, mÉu mèt vµ h×nh thøc cña s¶n phÈm t-¬ng ®èi cao. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh nªu trªn ta cã thÓ thÊy ®Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ, tiÕt kiÖm hîp lý tr-íc hÕt ph¶i quan t©m t¬Ý nh÷ng ®Æc tÝnh riªng cã cña s¶n phÈm may ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ tÝnh to¸n ®Þnh møc cña tõng lo¹i s¶n phÈm. 4.3. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu sö dông: Víi c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau, ®a d¹ng cña s¶n phÈm do ®ã, nguyªn vËt liÖu sö dông cña c«ng ty còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Cã thÓ chia nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty thµnh hai lo¹i chÝnh: nguyªn vËt liÖu do h·ng gia c«ng chuyÓn sang vµ nguyªn vËt liÖu do c«ng ty mua ngoµi. V× chñ yÕu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu do vËy ®ßi hái c«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu lµ hÕt søc cÇn thiÕt. 4.4. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vÊn ®Ò t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt l-îng cña s¶n phÈm cã hay kh«ng, ®iÒu ®ã phô thuéc vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã cã cao hay kh«ng. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp mµ cã thÓ tæ chøc quy tr×nh c«ng nghÖ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng doanh nghiÖp.
 11. 11. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 11 Tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cña c«ng ty m×nh C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m ®· tæ chøc c¬ cÊu s¶n xuÊt gåm ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh, ®ã lµ c¸c ph©n x-ëng may. Trong mçi ph©n x-ëng l¹i ®-îc chia thµnh tõng tæ.
 12. 12. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 12 Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: + T¹i tæ c¾t v¶i ®-îc tr¶i ra sau ®ã ®Æt mÉu, ®¸nh sè, ký hiÖu vµ tõ ®ã c¾t thµnh nh÷ng s¶n phÈm sau ®ã nh÷ng b¸n thµnh phÈm ®ã ®-îc chuyÓn sang tæ may( hoÆc tæ thªu nÕu cã yªu cÇu ). + T¹i c¸c tæ may c¸c b¸n thµnh phÈm cña tæ c¾t ®-îc tiÕn hµnh may theo nh÷ng c«ng ®o¹n tõ may tay, may cæ, may thªu v.v. theo d©y chuyÒn. + Sau cïng lµ b-íc hoµn thµnh s¶n phÈm, s¶n phÈm sau khi may xong ®-îc chuyÓn sang tæ lµ, KCS. Sau ®ã ®-îc ®ãng gãi, ®ãng kiÖn vµ nhËp vµo kho thµnh phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (may) s¶n phÈm, c¸c tæ may ph¶i sö dông mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu phô vÝ dô nh-: chØ may, phÊn, cóc, kho¸, nh·n m¸c... Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¶n phÈm cña c«ng ty lµ hµng may mÆc, do vËy ®èi t-îng chñ yÕu lµ v¶i. Tõ nguyªn liÖu v¶i th« ban ®Çu ®Ó trë thµnh s¶n phÈm hoµn thiÖn ph¶i tr¶ qua c¸c c«ng ®o¹n nh-: C¾t, may, lµ, ®ãng gãi,... Riªng ®èi víi c¸c mÆt hµng cã nhu cÇu tÈy, mµi hoÆc thªu th× tr-íc khi lµ vµ ®ãng gãi cßn ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n tÈy, mµi hoÆc thªu. 4.5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. 4.5.1. ThÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Nguyªn vËt liÖu (v¶i) C¾t - Tr¶i v¶i - C¾t pha - C¾t gät - §¸nh sè May - May cæ - May tay ... - GhÐp thµnh SP Thªu, giÆt, mµi NhËp kho thµnh phÈm §ãng gãi, ®ãng kiÖn Lµ,KCS, hoµn thiÖn s¶n phÈm VËt liÖu phô
 13. 13. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 13 Qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, hiÖn nay C«ng ty ®· thiÕt lËp ®-îc m¹ng l-íi tiªu thô réng kh¾p vµ cã quan hÖ víi h¬n 20 n-íc trªn toµn thÕ giíi. ThÞ tr-êng chñ yÕu lµ Mü vµ mét sè n-íc Ch©u ¢u. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ®ang më réng vÒ quy m« tiªu thô néi ®Þa víi c¸c cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, c¸c ®¹i lý réng kh¾p. §Ó më réng thÞ tr-êng tiªu thô C«ng ty cßn cã c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i vÒ gi¸, tû lÖ hoa hång. §Æc biÖt lµ thÞ tr-êng Ch©u Mü ®ang ®-îc më ra vµ thÞ tr-êng mét sè n-íc §«ng ¢u ®ang ®-îc kh«i phôc. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng tr-ëng æn ®Þnh th× mét yªu cÇu ®Æt ra lµ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ ph¶i chÆt chÏ. Trong ®ã, viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n yÕu tè nguyªn vËt liÖu lµ mét nh©n tè quan träng gióp t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 4.5.2. ThÞ tr-êng cung øng nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty. Tuy lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu nh-ng tû lÖ s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa ngµy mét t¨ng lªn. Do vËy, hµng n¨m C«ng ty sö dông mét khèi l-îng nguyªn vËt liÖu t-¬ng ®èi lín víi c¸c nguån cung øng ®a d¹ng c¶ trong n-íc vµ nhËp khÈu n-íc ngoµi nh-: C«ng ty DÖt Nam §Þnh, C«ng ty ViÖt TiÕn, C«ng ty DÖt 8/3, C«ng ty DÖt ViÖt Th¾ng, C«ng ty vËt liÖu may Nha Trang, C«ng ty Kim Won Hµn Quèc mét sè C«ng ty cña Singapore, §µi Loan. V× vËy, khi mµ mua nguyªn vËt liÖu C«ng ty còng ph¶i chÞu sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu trªn thÕ giíi, h¬n n÷a khi nhËp tõ n-íc ngoµi vÒ C«ng ty cßn gÆp ph¶i mét sè trë ng¹i nh-: thñ tôc h¶i quan, thuÕ kho¸, g©y ø ®äng vèn, thêi gian kÐo dµi, cã thÓ ®×nh ®èn s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n trªn, C«ng ty ®· chñ ®éng ký kÕt c¸c hîp ®ång cung øng dµi h¹n víi mét sè kh¸ch hµng chuyªn s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu mµ C«ng ty cÇn sö dông trong s¶n xuÊt. Mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Æt ra ph¶i cã sù qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu chÆt chÏ, ®Æc biÖt lµ kh©u mua, tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu khi nhËp khÈu hoÆc mua trong n-íc.
 14. 14. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 14 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. I. §Æc ®iÓm vËt liÖu vµ ph©n lo¹i vËt liÖu. 1.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m lµ võa s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu, s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa do vËy mµ ®Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng. §èi víi c¸c hîp ®ång gia c«ng th× nguyªn vËt liÖu chñ yÕu lµ do bªn gia c«ng göi sang, chØ cã mét phÇn nhá nguyªn vËt liÖu cã thÓ bªn ®Æt gia c«ng nhê mua hé. §èi víi nguyªn vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa th× C«ng ty tù mua ngoµi (c¶ trong n-íc vµ nhËp khÈu ë n-íc ngoµi). Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m chñ yÕu ë d¹ng: v¶i c¸c lo¹i, b«ng, xèp, chØ may, cóc ¸o, kho¸ c¸c lo¹i. Tõ ®Æc ®iÓm nªu trªn ®ßi hái ë c«ng t¸c qu¶n lý b¶o qu¶n vÒ mÆt chÊt l-îng, chñng lo¹i, ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch cung tiªu hîp lý. §èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng th× kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt sè l-îng vµ thùc thÓ cßn ®èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi th× kÕ to¸n theo dâi c¶ mÆt l-îng vµ mÆt gi¸ trÞ. 1.2. Ph©n lo¹i vËt liÖu. Tõ ®Æc ®iÓm nªu trªn ta thÊy vËt liÖu ë C«ng ty cã mét khèi l-îng kh¸ lín, nhiÒu chñng lo¹i, mÉu m· kh¸c nhau. Tuy nhiªn, viÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cßn kh¸ ®¬n gi¶n nh- sau: - Nguyªn vËt liÖu hµng gia c«ng: VËt liÖu do kh¸ch mang ®Õn - Nguyªn vËt liÖu thu mua: Do C«ng ty mua vÒ ®Ó s¶n xuÊt vµ C«ng ty tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi tiÕt nh- sau: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu, lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn s¶n phÈm may: v¶i ngµi, v¶i lãt, b«ng.
 15. 15. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 15 + VËt liÖu phô: gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng ph¶i lµ vËt liÖu chÝnh nh- chØ may, chØ thªu, thÎ bµi...còng nh- nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, v¨n phßng phÈm, bao b×,... II. §¸nh gi¸ vËt liÖu cña C«ng ty. 2.1. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho. 2.1.1. Gi¸ vËt liÖu nhËp kho do bªn gia c«ng cung cÊp. Nh- ®· ®Ò cËp ë trªn, gi¸ thùc tÕ cña lo¹i vËt liÖu hµng gia c«ng xuÊt khÈu nhËp kho chÝnh lµ chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì tõ c¶ng vÒ ®Õn C«ng ty. VÝ dô: Theo hîp ®ång gia c«ng sè007/VNM ngµy 24/10/2004, c«ng ty nhËn gia c«ng quÇn soãc nam cho h·ng Winmark víi 15.000 m v¶i.Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì kho tµng bÕn b·i sè vËt liÖu nµy tõ c¶ng vÒ kho xÝ nghiÖp I hÕt 2.000.000 ®ång 2.1.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®-îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua vËt t- trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu th-¬ng m¹i gi¶m gi¸ hµng mua do kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt. VÝ dô: Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 06179 ngµy 3/10/2004 c«ng ty mua v¶i 8834 LH cña c«ng ty DÖt 8/3 víi tæng gi¸ b¸n ch-a thuÕ lµ 111.800.000®, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì sè v¶i trªn lµ 7.500.000®. VËy gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho cña sè v¶i trªn lµ: 111.800.000 + 7.500.000 = 119.300.000. 2.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. §èi víi vËt liÖu C«ng ty nhËn gia c«ng th× kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt sè l-îng, kh«ng theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ. §èi víi nguyªn vËt liÖu C«ng ty mua ngoµi th× khi xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn: §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n = Gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú + gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú Sè l-îng tån ®Çu kú + Sè l-îng nhËp trong kú
 16. 16. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 16 TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng = §¬n gi¸ b×nh qu©n x Sè l-îng tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt dïng trong kú VÝ dô: Trong quý IV n¨m 2004 ®èi víi v¶i 8834 LH ch× cã t×nh h×nh nhËp xuÊt tån nh- sau: - Tån ®Çu kú: + Sè l-îng: 500 + Sè tiÒn : 8.400.000 - NhËp trong kú: + Sè l-îng: 4000 + Sè tiÒn: 68.000.000 - XuÊt trong kú: +Sè l-îng: 3.800 TÝnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho =? §¬n gi¸ b×nh qu©n v¶i 8834LH ch× quý IV/2004 = 8.400.000 + 68.000.000 = 16.978 500 + 4.000 III. C«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. ViÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu do phßng kü thuËt ®¶m nhËn vµ trùc tiÕp thùc hiÖn. Phßng kü thuËt thùc hiÖn kiÓm tra, r¸p l¹i ®Þnh møc ®èi víi khung ®Þnh møc cña hµng gia c«ng do bªn gia c«ng göi sang. Thùc hiÖn x©y dùng ®Þnh møc cô thÓ chi tiÕt ®èi víi hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa. C«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu ®-îc tiÕn hµnh dùa vµo c¸c c¨n cø kinh tÕ, kü thuËt sau: - C¨n cø vµo ®Þnh møc cña ngµnh. - C¨n cø vµo thµnh phÇn vµ chñng lo¹i s¶n phÈm
 17. 17. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 17 - C¨n cø vµo viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc cña c¸c kú tr-íc. - Tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Dùa vµo c¸c c¨n cø trªn, phßng kü thuËt tiÕn hµnh x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu cho phï hîp víi thùc tiÔn s¶n xuÊt cña C«ng ty. Víi nhiÒu chñng lo¹i, ®¬n ®Æt hµng, mÉu m· s¶n phÈm kh¸c nhau cã thÓ theo tõng s¶n phÈm hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng C«ng ty ®Òu cã mét hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu. §Ó t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch chÆt chÏ, sau khi phßng kü thuËt ®· r¸p vµ x©y dùng xong ®Þnh møc gi¸m ®èc C«ng ty xem xÐt vµ ký duyÖt b¶ng ®Þnh møc vËt t- dïng cho s¶n xuÊt. IV. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý toµn doanh nghiÖp nãi chung, c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®· cã nhiÒu sù tiÕn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty phÇn lín phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. Ng-êi qu¶n lý c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu cung cÊp vµ dù tr÷ trong kú kinh doanh. §ång thêi, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng cung cÊp nguån vËt liÖu cho C«ng ty ®Ó lËp c¸c ph-¬ng ¸n thu mua nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty ®-îc thu mua ë nhiÒu nguån ë ngoµi, vµ do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ nhËn gia c«ng cho nªn cã thÓ nguyªn vËt liÖu do kh¸ch hµng mang tíi. Do mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau cho nªn nã ¶nh h-ëng tíi ph-¬ng thøc thanh to¸n vµ gi¸ c¶ thu mua. Ph-¬ng thøc thanh to¸n cña C«ng ty chñ yÕu thanh to¸n b»ng sÐc vµ chuyÓn kho¶n. VÒ gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu thu mua th× C«ng ty do ®· hiÓu ®-îc thÞ tr-êng vµ víi môc tiªu lµ h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt vµ nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¹t tiªu chuÈn tèt nhÊt. Tõ ®ã, gi¸ c¶ thu mua nguyªn vËt liÖu vµ c¸c chi phÝ thu mua cã liªn quan ®Òu c«ng ®-îc C«ng ty x¸c ®Þnh theo ph-¬ng thøc thuËn mua võa b¸n víi nguån cung cÊp nguyªn liÖu vµ dÞch vô.
 18. 18. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 18 Bªn c¹nh kh©u thu mua, vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu th× kh©u b¶o qu¶n sö dông, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi, chÊt l-îng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cung øng cã vai trß kh«ng kÐm phÇn quan träng. NhËn thøc ®-îc ®iÒu nµy C«ng ty ®-îc tiÕn hµnh tæ chøc viÖc b¶o qu¶n dù tr÷ nguyªn vËt liÖu toµn C«ng ty theo 3 kho kh¸c nhau víi nhiÖm vô cô thÓ cña tõng kho lµ: + Kho nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ kho chøa c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh gåm c¸c lo¹i v¶i, l«ng vò v.v phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. + Kho nguyªn vËt liÖu phô vµ phô tïng t¹p phÈm: Kho nµy chøa c¸c nguyªn vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ vµ t¹p phÈm nh- phÊn bay, giÊy, thoi suèt, kim, chØ, kho¸ v.v.. ViÖc qu¶n lý c¸c kho nguyªn vËt liÖu C«ng ty giao cho c¸c thñ kho phô tr¸ch, c¸c thñ kho cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu th«ng qua c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ. §Õn kú göi c¸c ho¸ ®¬n ®ã lªn phßng kÕ to¸n cho kÕ to¸n vËt liÖu ghi sæ. V. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu Do ®Æc tÝnh vËt liÖu cña c«ng ty chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, nªn ®ßi hái ph¶i ph¶n ¸nh, theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho cho tõng thø, tõng lo¹i c¶ vÒ sè l-îng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ.Th«ng th-êng qua viÖc tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, kÕ to¸n sÏ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu nµy. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®-îc thùc hiÖn kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho cho tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu c¶ vÒ sè l-îng vµ gi¸ trÞ. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t sù biÕn ®éng cña chóng. VËy ®Ó cã thÓ tæ chøc thùc thùc hiÖn ®-îc toµn bé c«ng t¸c vËt liÖu nãi chung vµ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu nãi riªng th× tr-íc hÕt ph¶i b»ng ph-¬ng ph¸p chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô lªn quan ®Õn nhËp- xuÊt vËt liÖu. Chøng tõ kÕ to¸n lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. HiÖn nay, kÕ to¸n vËt liÖu cña c«ng ty sö dông c¸c chøng tõ sau: + PhiÕu nhËp kho + PhiÕu xuÊt kho
 19. 19. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 19 + PhiÕu xuÊt kho kiªm ho¸ ®¬n b¸n hµng + PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé + Biªn b¶n kiÓm kª vËt t-... 5.1. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ diÔn ra ë c«ng ty nh- sau: 5.1.1. §èi víi nhËp kho vËt liÖu. C¨n cø vµo hãa ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng, thñ kho tiÕn hµnh nhËp vËt liÖu vµo kho, qua kiÓm nghiÖm cña thñ kho ghi sè thùc nhËp vµ phiÕu nhËp kho, ghi ®¬n gi¸, quy c¸ch vËt t-... vµ cïng ng-êi giao hµng ký nhËn vµo phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký, thñ kho gi÷ l¹i mét liªn gèc, mét liªn göi lªn phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n. 5.1.2. §èi víi vËt liÖu xuÊt kho Khi c¸c bé phËn sö dông cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu, trªn c¬ së chøng tõ, c¨n cø vµo s¶n l-îng ®Þnh møc vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu phßng kÕ ho¹ch ra lÖnh xuÊt kho vËt liÖu. C¨n cø vµo ®ã mµ thñ kho tiÕn hµnh xuÊt kho vËt liÖu vµ ghi sè thùc xuÊt trªn phiÕu xuÊt kho. Dịch vụ kế toán nội bộ http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan-noi-bo/ PhiÕu xuÊt kho ®-îc viÕt thµnh 3 liªn vµ cã ch÷ ký cña:thñ tr-ëng ®¬n vÞ, phô tr¸ch cung tiªu, kÕ to¸n tr-ëng, ng-êi nhËn. Mét liªn gi÷ l¹i ë kho, mét liªn giao cho ng-êi nhËn vËt liÖu, mét liªn göi cho phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n.
 20. 20. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 20 VÝ dô: Ho¸ ®¬n GTGT mua vËt liÖu t¹i c«ng ty dÖt 8-3 nh- sau: §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÖt 8-3 §Þa chØ: Sè ®iÖn tho¹i: M· sè : Ho¸ ®¬n GTGT Sè 06179 Liªn 2: (giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 3/10/2004 Hä tªn ng-êi mua hµng: C«ng ty CP may Hå G-¬m §Þa chØ: 201 – Tr-¬ng §Þnh – Hµ Néi STT Tªn HH, DV §¬n vÞ Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V¶i 8834LH ch× m 4.000 17.000 68.000.000 2 V¶i 8834LH xanh m 1.500 16.000 24.000.000 3 V¶i 8834LH rªu m 1.200 16.500 19.800.000 111.800.000Céng tiÒn hµng ThuÕ GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT: 11.180.000 Ghi b»ng ch÷ : Tæng tiÒn thanh to¸n : 122.980.000 Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ Ký tªn Ký tªn Ký tªn
 21. 21. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 20 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- Ngµy 4/10/2004 Sè 546 ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2004 C«ng ty DÖt 8/3 Theo hîp ®ång sè 10/KHVT ngµy 30/9/2004 Ban kiÓm nghiÖm gåm cã: §¹i diÖn cung tiªu : Tr-ëng ban §¹i diÖn kü thuËt : Uû viªn §¹i diÖn phßng kÕ to¸n : Uû viªn Thñ kho : Uû viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt t- sau: Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm: Toµn bé STT T£N, NH·N HIÖU, QUY C¸CH VËT T¦ §VT Sè L¦îNG THEO CT TT KIÓM NGHIÖM §óNG QUY C¸CH PHÈM CHÊT KH¤NG §óNG QUY C¸CH PHÈM CHÊT 1 V¶i 8834 LH ch× M 2000 2000 2000 0 2 V¶i 8834 xanh M 1500 1500 1500 0 3 V¶i 8834 LH rªu M 1200 1200 1200 0 KÕt luËn cña ban kiÓm nghiÖm: §¹t tiªu chuÈn
 22. 22. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 21 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n, biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-, phßng kÕ to¸n lËp phiÕu nhËp kho: - PhiÕu nhËp kho nguyªn vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho: §¬n vÞ : C«ng ty CP may Hå G-¬m PhiÕu nhËp kho Ngµy 4/10/2004 MÉu sè: 01- VT Q§ sè: 1141 TC/ C§KT Ngµy 14/03/1995 cña BTC Hä tªn ng-êi giao hµng: C«ng ty dÖt 8/3 Sè 11 Theo ho¸ ®¬n sè 06179 Ngµy 3/10/2004 NhËp t¹i kho: Nguyªn liÖu Theo chøng tõ Thùc nhËp 1 V¶i 8834LH ch× m 4000 4000 17000 68.000.000 2 V¶i 8834LH xanh m 1500 1500 16000 24.000.000 3 V¶i 8834LH rªu m 1200 1200 16500 19.800.000 6700 111.800.000 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Céng Sè l-îng STT Tªn M· sè §¬n vÞ
 23. 23. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 22 - PhiÕu nhËp kho nguyªn vËt liÖu hµng gia c«ng: PhiÕu nhËp kho Ngµy 6/11/2004 MÉu sè: 01- VT Q§ sè: 1141 TC/ C§KT Ngµy 14/03/1995 cña BTC Hä tªn ng-êi giao hµng: C«ng ty SKAVI Theo H§GC sè 007 ngµy 24/10/04 NhËp t¹i kho: Nguyªn liÖu Chøng tõ Thùc nhËp 1 V¶i quÇn SKAVI (H§GC OO7VNM) # Grey m 2500 2500 # Green m 2580 258 # Brown m 3887 3887 8967 §¬n gi¸ Thµnh tiÒnSTT Sè l-îng Céng Tªn M· §¬n vÞ
 24. 24. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 23 - PhiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa phiÕu xuÊt kho Ngµy 7/10/2004 Hä tªn ng-êi nhËn hµng: ChÞ ph-¬ng tæ c¾t Lý do xuÊt: SX quÇn sooc tiÖp Sè 23 XuÊt t¹i kho: VËt liÖu Yªu cÇu Thùc xuÊt V¶i 8834LH ch× m 2300 2300 V¶i 8834LH rªu m 1000 300 Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 STT Tªn M· sè §¬n vÞ Thñ tr-ëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi nhËn Thñ kho
 25. 25. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 24 - PhiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu hµng gia c«ng PhiÕu xuÊt kho Ngµy 11/11/2004 Hä tªn ng-êi nhËn hµng: Anh H¶i - Tæ c¾t XuÊt t¹i kho: Nguyªn liÖu Sè 53 STT Tªn M· §¬n vÞ Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1Hµng SKAVI # Grey m 1800 # Green m 2000 # Brown m 3200 Céng 7000 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi nhËn Thñ kho
 26. 26. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 25 5.2. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 5.2.1.T¹i kho ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt ë kho ®-îc tiÕn hµnh kiÓm tra trªn thÎ kho. ThÎ kho do thñ kho lËp khi cã chøng tõ nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu. Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña chøng tõ vµ ®èi chiÕu víi sè nguyªn vËt liÖu thùc nhËp hoÆc thùc xuÊt thùc tÕ víi víi sè nguyªn vËt liÖu nhËp kho ghi trªn chøng tõ råi ghi sè thùc nhËp, thùc xuÊt trªn chøng tõ vµo thÎ kho, tÝnh ra sè tån trªn thÎ kho, dùa vµo ®ã ®Ó ®èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu trªn thÎ kho víi sè nguyªn vËt liÖu hiÖn cã trong kho. C¸c chøng tõ nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu hµng ngµy ®-îc thñ kho s¾p xÕp ph©n lo¹i riªng theo tõng lo¹i vµ ®Þnh kú göi lªn phßng kÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ghi sæ
 27. 27. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 26 §¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m §Þa chØ: 201 Tr-¬ng §Þnh - Hµ Néi MÉu sè 06 - VT Q§ sè: 1141.TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: 1/10/04 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t-, hµng ho¸: V¶i 8834LH §¬n vÞ tÝnh: m Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè Ngµy NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu kú 8834 LH ch× 500 8834 LH rªu 700 1 11 4-10 8834 LH ch× 4000 8834 LH xanh 1500 8834 LH rªu 1200 2 23 7-10 Ph-¬ng tæ c¾t 8834 Lh ch× 2300 8834 LH rªu 300 ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, CéngPS Quý 4 8834 LH ch× 4000 3800 700 8834 LH xanh 1500 1200 300 8834 LH rªu 1200 1000 900 Sè l-îng STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp xuÊt
 28. 28. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 27 5.2.2.T¹i phßng kÕ to¸n KÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty sö dông sæ chi tiÕt vËt t- ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho cña tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu theo chØ tiªu sè l-îng ®èi víi xuÊt kho vËt liÖu vµ theo dâi c¶ hai chØ tiªu: sè l-îng vµ gi¸ trÞ ®èi víi nhËp kho vËt liÖu Sæ chi tiÕt vËt liÖu lµ mét sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®-îc më cho tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu. Sæ chi tiÕt vËt liÖu bao gåm c¸c chØ tiªu: ngµy th¸ng, sè hiÖu chøng tõ nhËp- xuÊt, diÔn gi¶i, chØ tiªu nhËp- xuÊt- tån. §Þnh kú kho¶ng 8-10 ngµy, kÕ to¸n vËt liÖu xuèng kho lÊy chøng tõ råi tiÕn hµnh s¾p xÕp, ph©n lo¹i theo thø tù cña phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt. C¨n cø vµo phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu. Do vËy, c¸c phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu.  C¸ch lËp sæ chi tiÕt vËt t- cña kÕ to¸n vËt liÖu.
 29. 29. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 28 Sæ chi tiÕt vËt t- Quý IV/2004- XN I Tªn VËt t-: V¶i quÇn SKAVI §¬n vÞ tÝnh: ChiÕc CT DiÔn gi¶i NhËp XuÊt Tån Sè Ngµy SL ST SL ST SL ST 48 6/11 NhËp Grey 2500 Green 2580 Brown 3887 53 11/11 XuÊt Grey 1800 Green 2000 Brown 3200 Céng PS T11 8967 7000 1967 87 9/12 XuÊt Grey 700 Céng PS Quý IV Tån quý IV
 30. 30. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 29 b¶ng c©n ®èi vËt t hµng hãa - xnI Quý IV n¨m 2004 ST T Tªn VT §V Tån §K Tæng nhËp XuÊt trong kú Tæng xuÊt Tån CK SL TiÒn SL TiÒn TK 621.1 TK152.2/153.2 TK152.3/153.3 TK 627.1 TK 632.1 TK 642.1 SL TiÒn SL TiÒn SL TiÒn SL TiÒn SL TiÒn S L TiÒn S L TiÒn S L TiÒn I Kho nguyªn liÖu 39.834.386 136.549.609 157.097.992 2.046.786 157.097.992 19.286.003 1 V¶i chÝnh+n Ø hµng Fob-HQ m 744 6.999.147 744 6.999.147 744 6.999.147 0 0 2 V¶i 8834LH ch× m 500 8.400.000 4.000 68.000.000 3.800 64.516.400 3.300 64.516.400 700 11.883.600 3 V¶i xanh chÐo ®ång phôc m 168 1.347.855 168 1.347.855 168 1.347.855 0 0 … … … … … … … … … … … . … … … … …. …. 425.088.071 …. …. II Kho phô liÖu 160.775.432 465.559.627 166.497.612 105.404.864 112.644.222 11.747.676 30.840.483 427.134.857 306.801 199.200.203 4 §¹n nhùa c¸c lo¹i Hép 7.668 696.291 7.668 696.291 7.668 696.291 0 0 5 ChØ may Dòng §«ng Cuén 687 7.186.197 653 6.830.548 34 355.649 687 7.186.197 0 0 6 Cóc c¸c lo¹i ChiÕc 23.000 9.609.750 23.000 9.609.750 23.000 9.609.750 0 0 Tæng céng 200.609.818 602.109.236 323.595.604 105.404.864 112.644.222 9.700.890 2.046.786 30.840.483 584.232.849 218.486.206
 31. 31. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 30 - §èi víi vËt liÖu nhËp kho: + §èi víi hµng gia c«ng, phiÕu nhËp kho chØ ph¶n ¸nh khèi l-îng vËt liÖu thùc nhËp, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt chØ tiªu sè l-îng + §èi víi vËt liÖu mua vÒ ®Ó s¶n xuÊt, phiÕu nhËp kho ghi c¶ chØ tiªu sè l-îng vµ chØ tiªu gi¸ trÞ cña vËt liÖu nhËp vµ trªn sæ chi tiÕt ph¶n ¸nh c¶ hai chØ tiªu nµy. - §èi víi vËt liÖu xuÊt kho: + §èi víi hµng gia c«ng, phiÕu xuÊt kho chØ ph¶n ¸nh sè l-îng vËt liÖu thùc nhËp, kÕ to¸n chi tiÕt ghi vµo sæ chi tiÕt chØ tiªu sè l-îng. + §èi víi vËt liÖu mua ngoµi ®Ó s¶n xuÊt, gi¸ vËt liÖu xuÊt kho ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. ë ®©y, kÕ to¸n vËt liÖu chi lËp b¶ng c©n ®èi v©t t- ®èi víi hµng ho¸ mua vÒ ®Ó s¶n xuÊt hµng FOB vµ hang tiªu thô néi ®Þa, kh«ng më b¶ng c©n ®èi vËt t- ®èi víi hµng gia c«ng. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu gia c«ng kh«ng ®-îc ®¶m b¶o. Qua ®ã ta cã thÓ kh¸i qu¸t l¹i qu¸ tr×nh ghi chÐp kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë c«ng ty nh- sau: ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån (1) (1) (2)(2) (3) (4) : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu kiÓm tra
 32. 32. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 31 VI. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu lµ viÖc sö dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh, kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ®èi t-îng kÕ to¸n cã néi dung kinh tÕ ë d¹ng tæng qu¸t. Dịch vụ báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-bctc- vay-von-ngan-hang/ Th-íc ®o tiÒn tÖ lµ th-íc ®o mµ kÕ to¸n tæng hîp sö dông. KÕ to¸n tæng hîp cã chøc n¨ng ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp theo chØ tiªu gi¸ trÞ mµ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ch-a ®¶m b¶o ®-îc yªu cÇu nµy. Qua ®ã, ta thÊy kÕ to¸n tæng hîp lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu bëi nã ®ãng vai trß cung cÊp nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nh- vËy, song song víi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu kÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt vËt liÖu lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu. C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, do ®ã khi ¸p dông c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu,c«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - Tµi kho¶n 152: nguyªn vËt liÖu + Tµi kho¶n 152.1:nguyªn vËt liÖu xÝ nghiÖp 1 + Tµi kho¶n 152.2: nguyªn vËt liÖu xÝ nghiÖp 2 + Tµi kho¶n 152.3: nguyªn vËt liÖu xÝ nghiÖp 3 - Tµi kho¶n 111: TiÒn mÆt - Tµi kho¶n 112: TiÒn göi ng©n hµng - Tµi kho¶n 133: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ - Tµi kho¶n 331: Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n( chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng) - Tµi kho¶n 621: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp( chi tiÕt cho tõng xÝ nghiÖp) - Tµi kho¶n 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung - Tµi kho¶n 632: Gi¸ vèn hµng b¸n - Tµi kho¶n 641: chi phÝ b¸n hµng
 33. 33. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 32 - Tµi kho¶n 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6.1. KÕ to¸n tæng h¬p nhËp vËt liÖu 6.1.1. §èi víi hµng gia c«ng Gi¸ trÞ cña lo¹i vËt liÖu nµy lµ toµn bé chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì vËt liÖu tõ c¶ng ®Õn kho cña c«ng ty. VÝ dô: Theo hîp ®ång gia c«ng sè 007/VNM ngµy 24/10/2004c«ng ty nhËn gia c«ng quÇn soãc nam cho h·ng Winmark víi 15000 m v¶i. Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì kho tµng, bªn b·i sè vËt liÖu tõ c¶ng vÒkho xÝ nghiÖp I hÕt 2.000.000®. ThuÕ GTGT: 5% :100.000®. KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vËn chuyÓn vµ c¸c chøng tõ liªn quan ghi: Nî TK 621.1: 2.000.000 Nî TK 133: 100.000 Cã TK 111: 2.100.000 6.1.2. §èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi Do nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu rÊt ®a d¹ng cho nªn c«ng ty võa ph¶i mua trong n-íc võa ph¶i nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi VÝ dô: C«ng ty mua v¶i cña C«ng ty DÖt 8/3 cho xÝ nghiÖp I theo ho¸ ®¬n GTGT sè 06179 ngµy 3/10/2004víi tæng trÞ gi¸ l« hµng nhËp kho lµ 111.800.000, thuÕ GTGT 10%. Khi l« hµng vÒ nhËp kho, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152(1521): 111.800.000 Nî TK 133(1331): 11.180.000 Cã TK 331:122.980.000 C«ng ty nhËp l« cóc cña C«ng ty Booil Maerial Hµn Quèc ngµy 22/10/2004 cho xÝ nghiÖp II víi tæng gi¸ trÞ l« hµng nhËp khÈu quy ra VN§ lµ: 11.515.140, thuÕ nhËp khÈu c«ng ty ph¶i nép víi thuÕ suÊt lµ 45%, thuÕ GTGT ®èi víi hµng nhËp khÈu cã thuÕ suÊt 10%. Khi thùc hiÖn nhËp kho, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp, hãa ®¬n chøng tõ liªn quan ®Õn l« hµng nhËp khÈu, kÕ to¸n ghi: Bt1: Nî TK 152(1522):16.696.953
 34. 34. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 33 Cã TK 333(3333): 5.181.813 Cã tk 112(1122): 11.515.140 Bt2:Nî TK 133(1331): 518.181,3 Cã TK 333(3331): 518.181,3 HiÖn t¹i c«ng ty kh«ng sö dông Tµi kho¶n 151:”hµng ®ang ®i ®­êng”, nghÜa lµ kh«ng cã ph¸t sinh nghiÖp vô ho¸ ®¬n vÒ vËt liÖu ch-a vÒ hoÆc hµng ®· vÒ mµ ho¸ ®¬n ch-a vÒ. V× thùc tÕ cho thÊy, khi thÞ tr-êng hµng hãa ph¸t triÓn cao th× mäi nguån cung cÊp lu«n s½n cã. C¨n cø vµo ®ã mµ h×nh thøc thanh to¸n cña c«ng ty lµ kh¸c nhau: cã thÓ trùc tiÕp thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, mua chÞu. Víi h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng ty sö dông sæ chi tiÕt TK331, nhËt ký chøng tõ sè 5, nhËt ký chøng tõ sè 1, nhËt ký chøng tõ sè 2, nhËt ký chøng tõ sè 4 ®Ó theo dâi gi¸ trÞ cña vËt liÖu thu mua nhËp kho trong kú vµ theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh thanh to¸n víi ng-êi b¸n, t×nh h×nh nî ng¾n h¹n dµi h¹n cña c«ng ty. Hµng ngµy, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n b¸n hµng (cña bªn cung cÊp) kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ råi tiÕn hµnh viÕt phiÕu chi. C¨n cø vµo phiÕu chi, kÕ to¸n vµo sæ quü tiÒn mÆt. VÝ dô: PhiÕu chi sè 50 ngµy 9/10/2004 c«ng ty chi tiÒn mÆt mua phô liÖu cho xÝ nghiÖp III cña c«ng ty Dòng §«ng trÞ gÝa 550.000®. ThuÕ GTGT 10%. KÕ to¸n ghi vµo sæ quü tiÒn mÆt nh- sau:
 35. 35. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 34
 36. 36. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 35 Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 10 n¨m 2004 Ngµy PhiÕu thu PhiÕu chi DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã D- dÇu th¸ng 371.045.329 PS trong th¸ng 1/10 11 S¬n t¹m øng 141 400.000 1/10 20 H¹nh nép tiÒn b¸n hµng 511 3331 5.000.000 500.000 6/10 87 Khoa mua kho¸ 1523 1331 160.000 16.000 9/10 143 Mua phô liÖu Dòng §«ng 1523 1331 550.000 55.000 18/10 98 C«ng ty Thiªn Long tr¶ tiÒn 131 12.900.000 ... ... ... ... Céng PS ... ... ... D- cuèi th¸ng ... ... ... Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµ tæng céng c¸c nghiÖp vô ghi nî TK 152 ®èi øng víi 111 vµ ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 1 NhËt ký chøng tõ sè 1 lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt (ghi cã TK 111, ghi nî TK liªn quan). Sæ nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty theo dâi ®-îc t×nh h×nh sö dông quü tiÒn mÆt cho c¸c chu cÇu cña c«ng ty nh- mua nguyªn vËt liÖu, dÞch vô...
 37. 37. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 36 VÝ dô: NhËt ký chøng tõ sè 1 Quý IV/2004 NhËt ký chøng tõ sè 1 Quý IV/2004 Ghi cã TK 111, ghi nî TK kh¸c Tµi kho¶n Th¸ng 10 Th¸ng11 Th¸ng 12 Tæng 131 133 141 152.1 152.2 152.3 ... 331 ... 554.190.000 6.766.584 24.900.000 36.559.528 19.384.495 2.835.000 ... 19.812.665 ... 5.845.250 84.229.440 14.253.864 21.885.132 10.381.040 ... 132.714.315 ... 11.739.569 104.940.907 3.232.800 25.818.700 14.656.400 ... 107.685.856 ... 554.190.000 24.341403 214.070.347 54.046.192 67.088.327 27.872.440 ... 260.212.836 ... Tæng 2.839.110.348 1.416.220.495 1.604.872.027 5.860.202.870
 38. 38. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 37 b.NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng Th«ng qua t×nh h×nh thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng nh-: viÖc mua s¾m nguyªn vËt liÖu, tr¶ c«ng nî, rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt... kÕ to¸n c¨n cø vµo giÊy b¸o nî cña ng©n hµng ®Ó ghi vµo sæ “ Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng ” Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng Th¸ng 10/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã Sè Ngµy D- ®Çu kú ... 52 1/10 More tr¶ tiÒn 131 135.000.000 ... ... ... ... ... ... 133 18/10 Tr¶ tiÒn DÖt 8/3 122.980.000 156 22/10 Mua vËt liÖu cña Booil Material 1522 3333 16.696.953 5.181.515 Céng PS D- cuèi kú Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµ tæng céng c¸c nghiÖp vô ghi nî TK 152 ®èi øng víi 111 trong sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng vµ ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 2 NhËt ký chøng tõ sè 2 lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n dïng ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc göi tiÒn vµ rót tiÒn göi ng©n hµng ë c¸c ng©n hµng mµ c«ng ty cã quan hÖ giao dÞch.
 39. 39. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 38 VÝ dô :NhËt ký chøng tõ sè 2 Quý IV/2004 NhËt ký chøng tõ sè 2 Quý IV/ 2004 Ghi cã TK 112, ghi nî TK kh¸c Tµi kho¶n Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Tæng 111 500.000.000 500.000.000 133 132.090.000 40.122.000 172.212.000 152.1 11.095.408 46.079.200 57.174.608 1522 976.825.000 10.387.000 1.300.082.253 2.287.294.253 … 331 761.475.954 573.479.160 459.218.745 1.794.173.859 … … … … … Tæng céng 2.570.046.002 3.138.015.066 1.598.246.207 7.306.309.275 c. NÕu c«ng ty vay ng¾n h¹n ®Ó mua nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång tÝn dôn, giÊy b¸o Cã , b¸o Nî cña ng©n hµng vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Ó ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 4 Dịch vụ kế toán http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/ VÝ dô: Ngµy 19/11 c«ng ty vay ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó mua nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty DÖt Nam §Þnh cho xÝ nghiÖp II, tÞ gi¸ vËt liÖulµ 250.000.000®, VAT 10%. KÕ to¸n ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 4 nh- sau:
 40. 40. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 39 NhËt ký chøng tõ sè 4 Quý IV/2004 §¬n vÞ: 1000 vn® stt Chøngtõ DiÔn gi¶i Ghi cã Tk 331, ghi nî c¸c Tk kh¸c stt Chøngtõ DiÔn gi¶i SH NT SH NT Céng cã Tk 331 SH NT
 41. 41. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 40 d.Trong tr-êng hîp mua vËt liÖu ch-a tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n Khi mua nguyªn vËt liÖu ch-a thanh to¸n cho n¬i cung cÊp th× ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n nî, kÕ to¸n sö dông TK 331, sæ chi tiÕt TK 331 vµ NhËt ký chøng tõ sè 5 *Sæ chi tiÕt TK 331: lµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®-îc më ®Ó theo dâi chi tiÕt tõng c«ng nî víi tïng ®èi t-îng kh¸ch hµng mµ c«ng ty cã quan hÖ mua b¸n. ViÖc theo dâi trªn sæ chi tiÕt TK 331 ®-îc thùc hiÖn víi nguyªn t¾c: mçi ho¸ ®¬n ghi trªn mét dßng vµ ®-îc ghi theo thø tù thêi gian ph¸t sinh cho tõng ®èi t-îng - Ph-¬ng ph¸p lËp, c¬ së sè liÖu vµ c¸ch ghi sæ nh- sau: + Sè d- ®Çu kú: c¨n cø sè d- cuèi kú cña nhËt ký chøng tõ sè 5 kú tr-íc + Sè ph¸t sinh trong kú: c¨n cø vµo c¸c hãa ®¬n , chøng tõ cña ng-êi b¸n + Sè d- cuèi kú:®-îc tÝnh trªn c¬ së d- ®Çu kú, tæng sè ph¸t sinh Nî, tæng sè ph¸t sÝnh Cã VÝ dô:C«ng ty më sæ chi tiÕt TK 331 theo dâi quan hÖ thanh to¸n gi÷a c«ng ty víi c«ng ty DÖt 8/3
 42. 42. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 41 Sæ chi tiÕt TK 331 Quý IV/ 2004 - §èi t-îng: C«ng ty dÖt 8/3 Ngµy ghi sæ CT DG Thêi h¹n CK TK §¦ SPS Sè d Ngµy th¸ng ®· TT Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã Sè d- ®Çu kú 80.750.550 5/10 6179 3/10 Mua v¶i 8834 152.1 111.800.000 133 11.180.000 11/106205 7/10 Mua v¶i ®ång phôc 152.1 98.000.000 133 9.800.000 .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21/10 18/10 Tr¶ tiÒn 112.1122.980.000 Céng 410.980.000522.974.870 192.745.420
 43. 43. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 42 * NhËt ký ký chøng tõ sè 5: theo dâi mèi quan hÖ thanh to¸n gi÷a c«ng ty víi ng-êi b¸n - C¨n cø vµ ph-ong ph¸p ghi sæ: + Sè d- ®Çu kú: c¨n cø vµo sè d- cuèi kú cña nhËt ký chøng tõ sè 5 kú tr-íc + Sè ph¸t sinh trong kú: c¨n cø vµo tæng sè ph¸t sinh trong sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng-êi b¸n Sè d- cuèi kú: C¨n cø vµo cét sè d- ®Çu kú, sè ph¸t sing trong kú,®Ó tÝnh ra sè d- cuèi kú cña tõng ng-êi b¸n Sæ nhËt ký chøng tõ sè 5 ®-îc minh ho¹ nh- sau:
 44. 44. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 43 NhËt ký chøng tõ sè 5 quý IV n¨m 2003 ST T Tªn ®¬n vÞ D §K Ghi cã TK 331, ghi nî TK kh¸c Céng cã TK 331 Ghi nî TK 331, ghi cã TK kh¸c Céng nî TK 331 Sè d CK Nî Cã 133 152,1 152,2 152,3 Céng TK152 … TK 111 Tk 112 … Nî Cã 1 ChØ Phong Phó 12.787.955 954 317 9.227.513 10.498.427 20.701.556 20.701.556 2.584.826 2 Dòng §«ng 147.023.505 10.598.645 22.955.550 62.711.250 4.556.100 100.821.545 178.227.170 178.227.170 69.617.880 3 Cöa hµng KD v¶i PL may 13.351.980 6.711.816 6.711.816 6.640.164 4 C«ng ty dÖt 8/3 80.750.550 47.543.170 475.431.700 410.980.000 410.980.000 192.745.420 …… …. 522.974.870 Céng 616.881.678 260.682.475 321.998.888 15.588.737 598.270.100 … 2.533.029.982 260.212.836 1.794.173.859 5.885.397.213 1.894.874.773
 45. 45. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 45 6.1.3. KÕ to¸n thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ khi mua nguyªn vËt liÖu vµ thuÕ nhËp khÈu. a. ThuÕ nhËp khÈu: §èi víi hµng gia c«ng cho n-íc ngoµi, khi c«ng ty nhËn hµng ë c¶ng th× kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu,v× ®©y lµ h×nh thøc t¹m nhËp t¸i xuÊt. Khi mua nguyªn vËt liÖu ë bªn n-íc ngoµi ®Ó tù s¶n xuÊt th× c«ng ty ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. T¹i kh©u nµy, c«ng ty ph¶i nép hai lo¹i thuÕ lµ thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng nhËp khÈu. ThuÕ nhËp khÈu ®-îc tÝnh nh- sau: ThuÕ nhËp khÈu = Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu X ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu C¨n cø vµo ®ã tÝnh ra sè thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu: ThuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu = (Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu + ThuÕ nhËp khÈu) X ThuÕ suÊt thuÕ GTGT Trong ®ã: Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu = Sè l-îng hµng nhËp khÈu X §¬n gi¸ C¨n cø vµo giÊy th«ng b¸o cña c¬ quan h¶i quan, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña th«ng b¸o ®ã ®Ó ghi sæ mét c¸ch hÖ thèng nh- sau: +Khi nhËp khÈu vËt liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t-, hµng ho¸ nhËp khÈu bao gåm tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ng-êi b¸n, thuÕ nhËp kh©ñ ph¶i nép, chi phÝ thu mua vËn chuyÓn, ghi: Nî TK 152 Cã TK 3333 Cã TK 111, 112, 331,… ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ®-îc h¹ch to¸n nh- sau: Nî TK 133 Cã TK 3331 VÝ dô: TrÝch tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ( Tê khai h¶i quan sè 1417/ NK/ SX/ xuÊt kho ngµy 22/10/2004
 46. 46. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 46 1. Ng-êi nhËp khÈu: C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m 201- Tr-¬ng §Þnh- Hai Bµ Tr-ng- Hµ Néi. 2. §¬n vÞ xuÊt khÈu: Booil Material Ind.Co.,Ltd 3. N-íc xuÊt khÈu: Hµn Quèc 4. C¶ng, ®Þa ®iÓm xÕp hµng: INCHEON 5. C¶ng, ®Þa ®iÓm dì hµng: Néi Bµi- Hµ Néi 6. §iÒu kiÖn giao hµng: FOB Hµn Quèc 7. §ång tiÒn thanh to¸n:USD TØ gi¸ tÝnh thuÕ:15.540 8. Tªn hµng: cóc 4 lç 9. L-îng:19.000 10. §¬n vÞ tÝnh: ChiÕc 11. §¬n gi¸ nguyªn tÖ: 0,039 12. TrÞ gi¸ nguyªn tÖ: 741 13. Tæng gi¸ thanh to¸n: 741 14. ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu: 45% 15. TiÒn thuÕ nhËp khÈu: 5.181.813 VN§ 16. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: 10% 17. ThuÕ GTGT ph¶i nép: 518.181,3 18. Tæng sè thuÕ ph¶i nép: 5.699.994,3 VN§ C¨n cø vµo tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 152 : 5.181.813 VN§ Cã TK 3333 : 5.181.813 VN§ Vµ: Nî TK 133 : 518.181,3 Cã TK 3331 : 518.181,3 b. ThuÕ GTGT: C¨n cø vµo nguyªn t¾c tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ¸p dông thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ lµ ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c tæng sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ vµ tæng sè thuÕ GTGT ®Çu ra. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n sè thuÕ GTGT ph¶i nép nh- sau:
 47. 47. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 47 Sè thuÕ GTGT ph¶i nép = Sè thuÕ GTGT ®Çu ra - Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ NÕu sè thuÕ GTGT ph¶i nép lµ sè ©m, nghÜa lµ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo lín h¬n sè thuÕ GTGT ®Çu ra th× doanh nghiÖp khÊu trõ vµo sè ph¶i nép cña th¸ng tiÕp theo. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu th× ®-îc khÊu trõ toµn bé sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña sè nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®ã. §©y lµ mÆt rÊt thuËn lîi cña c«ng ty. C¸ch h¹ch to¸n ë kh©u nµy diÔn ra nh- sau: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT cña bªn cung cÊp vµ phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n vµo b¶ng kª thuÕ GTGT theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331 C¨n cø vµo b¶ng kª ho¸ ®¬n trªn, kÕ to¸n lËp tê khai thuÕ GTGT theo th¸ng 6.2. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vËt liÖu xuÊt kho chñ yÕu sö dông cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, qu¶n lý, phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thuª ngoµi gia c«ng...MÆt kh¸c, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng ®-îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh nªn chi phÝ s¶n xuÊt vµ gÝa thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, kÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh, tÝnh to¸n kÞp thêi, ph©n bæ chÝnh x¸c gi÷a gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng cho c¸c ®èi t-îng sö dông. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho vËt liÖu, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo tõng nhãm, tõng thø vËt liÖu xuÊt dïng tËp hîp theo tõng ®èi t-îng sö dông vµ x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho ghi vµo sæ chi tiÕt vËt t- ë cét xuÊt: TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho = Sè l-îng xuÊt kho x §¬n gi¸ b×nh qu©n Cuèi quý c¨n cø vµo sæ chi tiÕt vËt t-, kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi vËt t-. B¶ng c©n ®èi vËt t- võa lµ b¶ng tæng hîp nhËp, võa lµ b¶ng tæng hîp xuÊt võa lµ b¶ng ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t-îng sö dông. B¶ng nµy ®-îc lËp vµo cuèi quý vµ ®©y lµ c¨n cø cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
 48. 48. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 48 KÕ to¸n më b¶ng ph©n bæ vËt liÖu nh- sau: B¶ng ph©n bæ nvl Quý IV/2004 Ghi Cã Ghi Nî Céng 1521 1522 1523 1531 1532 1533 111 24.850.000 24.850.000 152.1 230.205.960 230.205.960 621.1 323.595.604 323.595.604 627.1 9.875.890 9.700.890 175.000 632.1 2.046.786 2.046.786 642.1 34.381.483 30.840.483 3.541.000 152.2 105.404.864 105.404.864 621.2 1.591.119.588 1.591.119.588 627.2 107.906.810 73.777.210 34.129.600 152.3 254.420.200 112.644.222 141.775.978 621.3 171.772.959 171.772.959 627.3 29.418.272 29.185.772 232.500 642.3 3.529.000 364.000 3.165.000 Céng 2.888.527.416 584.232.849 2.036.878.736 226.172.731 3.716.000 34.129.600 3.847.500
 49. 49. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 49 Tõ b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, NhËt ký chøng tõ sè 1, NhËt ký chøng tõ sè 2, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi b¶ng kª sè 4 vµ NhËt ký chøng tõ sè 7 b¶ng kª sè 4 Quý IV/2004 STT Ghi Cã Ghi Nî 152 153 ... 621 622 627 NKCT1 ... Céng 1 154 2.086.488.151 ... ... ... ... ... 1541 323.595.604 1542 1.591.119.588 1543 171.772.959 2 621 2.086.488.151 6211 323.595.604 6212 1.591.119.588 6213 171.772.959 3 622 4 627 147.200.972 ... ... ... ... ... ... ... ... 6271 9.875.890 6272 107.906.810 6273 29.418.272 Céng 2.233.689.123 2.086.488.151
 50. 50. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp nhËt ký chøng tõ sè 7 Quý IV/2004 STT Ghi Cã Ghi Nî 152 153 ... 621 622 627 C¸c NKCT kh¸c Céng 1 154 2.086.488.151 2 621 2.086.488.151 3 622 4 627 147.200.972 5 642 37.910.483 Céng 2.271.599.606
 51. 51. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Cuèi cïng kÕ to¸n tæng hîp c¨n cø vµo c¸c nhËt ký chøng tõ vµ c¸c b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ liªn quan lËp sæ c¸i TK 152 Sæ c¸i tµi kho¶n 152 N¨m 2004 Sè d- ®Çu n¨m: 5.030.773.793 STT Ghi Cã tµi kho¶n Quý I Quý II Quý III Quý IV 1 2 3 4 NKCT sè 1 NKCT sè 2 NKCT sè 4 NKCT sè 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 149.006.959 2.344.468.861 5.056.417.464 598.270.100 Céng ph¸t sinh Nî Céng ph¸t sinh Cã ... ... ... ... ... ... 8.148.163.384 2.298.496.392. 847.284.298 D- Nî cuèi n¨m:
 52. 52. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Ch-¬ng III Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn may hå g-¬m I . nhËn xÐt vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn may hå g-¬m 1.1./. Nh÷ng -u ®iÓm, cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m §Æc tr-ng c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ quy luËt c¹nh tranh. Trong c¹nh tranh nÕu doanh nghiÖp nµo m¹nh sÏ ®øng v÷ng ®-îc trong th-¬ng tr-êng kinh doanh, nghÜa lµ ho¹t ®éng ph¶i cã hiÖu qu¶. Nªn môc tiªu ho¹t ®éng chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp lµ h-íng tíi viÖc tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. VËy ®Ó ho¹t ®éng cã lîi nhuËn buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n ®-îc : lµm sao doanh thu mang l¹i bï ®¾p ®-îc nh÷ng chi phÝ bá ra vµ ®¶m b¶o cã l·i. Doanh nghiÖp ph¶i h-íng tíi thÞ tr-êng cÇn g× chø kh«ng ph¶i quan t©m ®Õn nh÷ng g× doanh nghiÖp cã. Thùc tÕ cho thÊy c¸c doanh nghiÖp rÊt quan t©m tíi viÖc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu tiªu nµy vµ cuèi cïng hÇu nh- tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu t×m ra mét gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®ã lµ: trong s¶n xuÊt lµm sao tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt v× ®©y lµ c¬ së hîp lý ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt nãi chung, chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ chi phÝ chiÕm tû träng t-¬ng ®èi lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã nh÷ng doanh nghiÖp chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tõ 80%-90% trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, cßn c¸c chi phÝ kh¸c chiÕm tû träng kh«ng ®¸ng kÓ. Do ®ã, viÖc t¨ng c-êng qu¶n lý vËt liÖu vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Víi ngµnh may mÆc nãi riªng, chi phÝ nhiªn vËt liÖu còng chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm may. Nªn còng nh- c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m còng ®· vµ ®ang cè g¾ng hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy.
 53. 53. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty may Cæ phÇn Hå G-¬m, vËn dông lý thuyÕt vµo thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu em thÊy c¸c phÇn hµnh cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng ë c«ng ty cã nh÷ng -u ®iÓm sau: Thø nhÊt: VÒ viÖc ¸p dông chÕ ®é thanh to¸n vµ ghi chÐp ban ®Çu. Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c«ng ty ®· nhanh chãng chuyÓn ®æi vµ ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n míi vµo h¹ch to¸n. Nã cho phÐp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®¸p øng nhu cÇu c¬ chÕ qu¶n lýmíi, yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. MÆt kh¸c, c«ng ty ®· thùc hiÖn ®óng c¸c qui ®Þnh vÒ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu trªn c¸c chøng tõ, c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp: c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt, c¸c NKCH, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n... ViÖc sö dông chøng tõ, tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ ®¶m b¶o chøng tõ lËp ra cã c¬ së thùc tÕ gióp cho qu¸ tr×nh h¹ch to¸n xuÊt- nhËp- tån kho ®-îc kÞp thêi, cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin kinh tÕ cho c¸c bªn cã liªn quan. Thø hai: VÒ viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Nh×n chung viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty lµ hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Bao gåm nh÷ng nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm. Do ®ã, mét ng-êi cã thÓ ®¶m nhËn nhiÒu c«ng viÖc kÕ to¸n kh¸c nhau mµ vÉn ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. ViÖc bè trÝ mét kÕ to¸n kiªm nhiÒu c«ng viÖc ®· tiÕt kiÖm ®-îc lao ®éng. Thø ba: VÒ viÖc sö dông c«ng t¸c kÕ to¸n. Víi ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña vËt liÖu trong c«ng ty lµ t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu diÔn ra hµng ngµy vµ rÊt nhiÒu nªn viÖc lùa chän ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn cã -u ®iÓm h¬n. Nã cho phÐp nhËn biÕt mét c¸ch th-êng xuyªn t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho vËt liÖu trong c«ng ty. Thø t-: VÒ kh©u sö dông vËt liÖu. VËt liÖu xuÊt dïng ®óng môc ®Ých vµ viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt dùa trªn ®Þnh møc vËt liÖu mµ phßng kü thuËt x©y dùng. Khi cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu th× c¸c bé phËn cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu, c¸c bé phËn lµm phiÕu xin lÜnh vËt liÖu lªn phßng
 54. 54. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp kinh doanh. Sau khi xem xÐt tÝnh hîp lÖ cña phiÕu, bé phËn qu¶n lý xÐt duyÖt. Do vËy, vËt liÖu ®-îc ®¸p øng kÞp thêi cho nhu cÇu s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, th«ng qua viÖc x©y dùng ®Þnh møc vËt t- cho tõng lo¹i s¶n phÈm c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®-îc l-îng vËt t- kh¸ lín. Kho¶n nµy ®· ®em l¹i doanh thu ®¸ng kÓ cho c«ng ty. Thø n¨m: ViÖc thùc hiÖn ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Cïng víi sù thay ®æi cña c¸c s¾c thuÕ, c«ng ty ®· nhanh chãng ¸p dông viÖc nép thuÕ gi¸ tri gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ (tõ quÝ I/1999). ViÖc ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ nµy mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho c«ng ty. V× s¶n phÈm c«ng ty s¶n xuÊt chñ yÕu lµ xuÊt khÈu nªn c«ng ty ®-îc khÊu trõ toµn bé thuÕ gi¸ tri gia t¨ng ®Çu vµo cña l« vËt liÖu sö dông cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã. KÕ to¸n vËt liÖu h¹ch to¸n rÊt chÆt chÏ c¸c kho¶n thuÕ VAT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ. Nªn th-êng c¸c th¸ng sè thuÕ cña c«ng ty ph¶i nép lµ sè ©m. §©y lµ sù linh ho¹t cña c«ng ty trong viÖc ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 1.2./. Nh÷ng h¹n chÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Víi nh÷ng h¹n chÕ nµy cÇn ph¶i hoµn thiÖn ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc vµ cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. Nh÷ng nh-îc ®iÓm ®-îc biÓu hiÖn cô thÓ lµ: Thø nhÊt: ViÖc më b¶ng c©n ®èi vËt t- cña hµng gia c«ng. Do h¹n chÕ vÒ sè nh©n viªn kÕ to¸n trong c«ng ty, phßng kÕ to¸n cã 5 ng-êi, mçi ng-êi ®¶m nhËn nhiÒu c«ng viÖc kÕ to¸n kh¸c nhau. Nªn cã nh÷ng phÇn hµnh kÕ to¸n ch-a hoµn chØnh ®-îc. HiÖn nay, t¹i c«ng ty kÕ to¸n chØ më b¶ng c©n ®èi vËt t- cña vËt liÖu mµ c«ng ty mua vÒ, kh«ng më b¶ng c©n ®èi vËt t- víi hµng gia c«ng. Nªn viÖc qu¶n lý vËt liÖu hµng gia c«ng ch-a ®¶m b¶o yªu cÇu ®Æt ra. Thø hai: C«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu: ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®-îc ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song. VÒ c¬ b¶n, c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. Tuy nhiªn, do thÎ kho vµ sæ chi tiÕt vËt t- ®-îc më theo quý cho nªn viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chØ ®-îc kÕ to¸n vµ thñ kho thùc hiÖn vµo cuèi quý. Ngoµi ra, khi thùc
 55. 55. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp hiÖn h¹ch to¸n ®èi víi phÕ liÖu thu håi th× kÕ to¸n kh«ng lµm thñ tôc nhËp kho. PhÕ liÖu thu håi chñ yÕu lµ c¸c lo¹i v¶i vôn, b«ng vôn... chóng cã thÓ ®-îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc b¸n ra ngoµi. Nh-ng thùc tÕ l¹i kh«ng ®ù¬c lµm thñ tôc nhËp kho vµ theo dâi trªn sæ s¸ch kÕ to¸n nµo mµ chØ tËp trung vµo mét chç. ChÝnh v× thÕ, nã sÏ ¶nh h-ëng ®Õn qu¶n lý, sö dông g©y mÊt m¸t, h- háng, lµm thiÖt h¹i nguån thu cña c«ng ty. Thø ba: §èi víi viÖc sö dông hÖ thèng tµi kháan ViÖc më sæ chi tiÕt TK 152 ch-a hîp lý. HiÖn nay, c«ng ty míi chØ më chi tiÕt TK 152 cho tõng xÝ nghiÖp, viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu cßn qu¸ ®¬n gi¶n, kÕ to¸n ch-a theo dâi ®-îc tmét c¸ch riªng rÏ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng nhãm vËt t- Thø t-: ViÖc sö sông mÉu sæ ch-a hîp lý HiÖn nay, kÕ to¸n sö dông mÉu sæ nhËt ký chøng tõ sè 1, nhËt ký chøng tõ sè 2 ®Ó theo dâi tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng theo chØ tiªu tæng sè cña tõng th¸ng. Do vËy, ®Ó cã ®-îc sè liÖu ®Ó lËp c¸c nhËt ký nµy kÕ to¸n ph¶i sö dông c¸c b¶ng biÓu kh¸c lµm t¨ng khèi l-îng sæ s¸ch kÕ to¸n Thø n¨m: Sæ c¸i TK 152 ®-îc më theo n¨m, do vËy, nÕu muèn biÕt sè liÖu hµng quý kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n trªn c¸c sæ s¸ch liªn quan. Thø s¸u: Kh©u dù tr÷ vµ b¶o qu¶n vËt liÖu. Víi chøc n¨ng s¶n xuÊt hµng gia c«ng vµ tù s¶n xuÊt nªn vËt liÖu cña c«ng ty kh«ng chØ do kh¸ch hµng mang ®Õn mµ cßn cã c¶ vËt liÖu cña c«ng ty tù mua vÒ ®Ó s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, ®èi víi hµng gia c«ng kh¸ch hµng chØ mang ®Õn phÇn vËt liÖu chÝnh, cßn nguyªn liÖu phô c«ng ty cã thÓ tù bá ra cho qóa tr×nh s¶n xuÊt. Do vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÇn dù tr÷ vËt liÖu ë møc cÇn thiÕt. Nh-ng thùc tÕ ë c«ng ty kh©u dù tr÷ vËt liÖu ch-a ®¶m b¶o. Ngoµi ra, kho tµng b¶o qu¶n vËt liÖu ch-a ®Çy ®ñ, cã khi vËt liÖu vÒ ph¶i xÕp ë hµng lang ®i l¹i... Víi nh÷ng nh-îc ®iÓm c¬ b¶n ®· nªu trªn ë c«ng ty May Hå G-¬m, ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc ®¶m b¶o cho qui tr×nh h¹ch to¸n cÇn ph¶i hoµn thiÖn nh÷ng mÆt h¹n chÕ nµy.
 56. 56. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn may hå g-¬m. 2.1./.Tæ chøc c¶i tiÕn viÖc më b¶ng c©n ®èi vËt t- cña hµng gia c«ng. Nh- ®· tr×nh bÇy ë phÇn thùc tÕ, c«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt hµng gia c«ng vµ bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn tiÕn hµnh mua vËt liÖu vÒ ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Nªn vËt liÖu cña c«ng ty bao gåm: vËt liÖu cña c«ng ty vµ vËt liÖu cña kh¸ch hµng mang ®Õn. Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-bao-cao-tai- chinh-cuoi-nam/ Hai lo¹i vËt liÖu nµy cã ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kh¸c nhau, mµ vËt liÖu do kh¸ch hµng mang ®Õn víi khèi l-îng kh¸ lín. Do kh«ng më b¶ng c©n ®èi vËt liÖu cña hµng gia c«ng cho nªn c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu cña hµng gia c«ng cßn láng lÎo. KÕ to¸n kh«ng thÓ ph¶n ¸nh mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña vËt liÖu hµng gia c«ng. Ngoµi ra, c«ng ty ®· x©y dùng ®Þnh møc vËt t- cho mét lo¹i s¶n phÈm hµng gia c«ng vµ ®Þnh møc vËt t- cho mét lo¹i s¶n phÈm mµ phßng kü thuËt thiÕt kÕ lo¹i th-êng nhá h¬n ®Þnh møc c«ng ty ®· tho¶ thuËn víi ng-êi ®Æt gia c«ng. Cho nªn c«ng ty cã kho¶n doanh thu ®èi víi vËt liÖu gia c«ng ngoµi ®Þnh møc kh¸ lín. Do kh«ng më b¶ng c©n ®èi vËt t- cña hµng gia c«ng nªn kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh ®-îc sè liÖu chÝnh x¸c cña vËt liÖu thõa ngoµi ®Þnh møc mµ nhiÒu khi con sè ®ã chØ n»m trong dù to¸n. VËy ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy theo em kÕ to¸n vËt liÖu nªn më b¶ng c©n ®èi vËt t- cho hµng gia c«ng. Qua ®ã ph¶n ¸nh ®-îc t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu cña hµng gia c«ng theo chØ tiªu hiÖn vËt. KÕ to¸n cã thÓ t¸ch riªng b¶ng c©n ®èi cña hµng gia c«ng vµ b¶ng c©n ®èi vËt t- cña c«ng ty, hoÆc còng cã thÓ lËp trªn cïng mét b¶ng: lËp hµng gia c«ng tr-íc, hµng cña c«ng ty mua sau vµ khi lËp nªn lËp hÕt m· hµng nµy míi sang m· hµng kh¸c vµ cã hµng c«ng gi÷a hµng gia c«ng vµ hµng cña c«ng ty. 2.2./. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu Nh- ®· ®Ò cËp ë trªn, kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m hiÖn ®ang ¸p dông ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Theo em sö dông
 57. 57. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp ph-¬ng ph¸p nµy lµ hoµn toµn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty hiÖn nay v× ph-¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu. Tuy nhiªn sö dông ph-¬ng ph¸p nµy cã nhù¬c ®iÓm lµ viÖc ghi chÐp gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n cßn trïng lÆp vÒ chØ tiªu sè l-îng vµ viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu l¹i ®-îc tiÕn hµnh vµo cuèi quý do ®ã h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n. ViÖc cung cÊp th«ng tin cña kÕ to¸n cho c¸c bé phËn liªn quan vµo cuèi quý khi ch-a thùc hiÖn kiÓm tra ®èi chiÕu th× ch-a thÓ chÝnh x¸c ®-îc. §Ó cã thÓ kh¾c phôc ®-îc t×nh tr¹ng nµy ®ßi hái thñ kho vµ kÕ to¸n ph¶i cã sù thèng nhÊt hµng th¸ng nªn tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó cã thÓ ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c sai sãt, kÞp thêi söa ch÷a, nÕu kh«ng, khèi l-îng nghiÖp vô cña c«ng ty qu¸ nhiÒu nÕu ®Ó tån vµo cuèi qóy sÏ dÉn ®Õn nhÇm lÉn sai sãt khã kh¾c phôc. §èi víi viÖc phÕ liÖu thu håi kh«ng ®-îc nhËp kho vµ theo dâi trªn bÊt cø sæ s¸ch nµo, chÝnh v× vËy c«ng ty ph¶i thùc hiÖn nhËp kho phÕ liÖu thu håi, ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l-îng khi sö dông vµo s¶n xuÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng h- háng, mÊt m¸t x¶y ra. Khi thùc hiÖn nhËp kho phÕ liÖu ®¶m b¶o ph¶i cã thñ kho, kÕ to¸n vËt liÖu, bé phËn cung tiªu x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ mÆt chÊt l-îng, mÉu m·, quy c¸ch, -íc tÝnh gi¸ sau ®ã bé phËn cung tiªu viÕt giÊy nhËp kho. Thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c nµy còng sÏ gãp phÇn thùc hiÖn qu¶n lý nguyªn vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ, b¶o qu¶n an toµn ... gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cho c«ng ty. 2.3./.Hoµn thiÖn c«ng t¸c vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n * §èi víi viÖc më sæ chi tiÕt TK 152 §Ó cã thÓ theo dâi mét c¸ch chi tiÕt sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng nhãm nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n nªn më sæ chi tiÕt TK 152 theo tõng nhãm nguyªn vËt liÖu, gåm: - TK 1521: Nguyrn vËt liÖu chÝnh - TK 1522: Nguyªn vËt liÖu phô - TK 1523 : Nhiªn liÖu - TK 1524: Phô tïng thay thÕ - TK 1525: ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n - TK 1526: Bao b× - TK 1527: PhÕ liÖu
 58. 58. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Sau ®ã cã thÓ më chi tiÕt tµi kho¶n cÊp 3 cho tõng xÝ nghiÖp * TiÕn hµnh më thªm TK 002 - hµng ho¸ nhËn gia c«ng, gi÷ hé- ®Ó h¹ch to¸n vËt t- hµng ho¸ nhËn gia c«ng HiÖn nay ë c«ng ty khi thùc hiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng do bªn gia c«ng göi sang th× míi chØ theo dâi chØ tiªu sè l-îng mµ kh«ng theo dâi ®-îc t×nh h×nh biÕn ®éng cña lo¹i vËt liÖu nµy vÒ mÆt gi¸ trÞ. V× vËy ®Ó cã thÓ theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng cña lo¹i vËt t- nµy c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ sè l-îng, kÕ to¸n nªn më thªm tµi kho¶n 002., gióp cho viÖc ph¶n ¸nh th«ng tin kÕ to¸n ®óng, x¸c thùc víi t×nh h×nh kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty, ®¶m b¶o cho viÖc ra quyÕt ®Þnh ®-îc chÝnh x¸c. * Thùc hiÖn më sæ c¸i TK 152 theo n¨m víi c¸c cét lµ c¸c sè liÖu cña th¸ng nh»m theo dâi sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty theo tõng th¸ng theo mÉu sau: Sæ c¸i tµi kho¶n 152 N¨m 2004 Sè d- ®Çu kú Nî Cã Ghi Cã c¸c TK, ghi Nî TK nµy Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Céng ... ... ... ... ... Céng PS Nî Céng PS Cã Sè d- cuèi kú 2.4./. Hoµn thiÖn viÖc ghi chÐp vµ sö dông mÉu sæ NhËt ký chøng tõ
 59. 59. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp, tæng hîp sè liÖu, gi¶m bít c«ng viÖc còng nh- khèi l-îng sæ s¸ch kÕ to¸n, c«ng ty nªn sö dông mÉu sæ NhËt ký chøng tõ nh- sau:
 60. 60. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp NhËt ký chøng tõ sè 1 Th¸ng... n¨m STT Ngµy Ghi Cã TK 111, ghi Nî c¸c TK 112 113 ... 152 153 ... 331 ... Céng Cã 111 ... ... ... Céng 2.5./. Hoµn thiÖn c«ng t¸c dù tr÷ vµ b¶o qu¶n vËt t-. Kh©u dù tr÷ vËt liÖu ®ãng mét vai trß quan träng cho qui tr×nh s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o mét l-îng vËt t- cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo. NÕu nh- doanh nghiÖp nµo mµ x¸c ®Þnh ®-îc møc dù tr÷ cÇn thiÕt sÏ gi¶i quyÕt ®-îc c¸c vÊn ®Ò chÝnh: vèn kh«ng bÞ ø ®äng nhiÒu, ®¶m b¶o cho qui tr×nh s¶n xuÊt kh«ng gi¸n ®o¹n... Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty em thÊy: C«ng ty ch-a ®¶m b¶o tèt kh©u dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. VÝ dô: Cã lóc s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt xong nh-ng ch-a cã tói nylon ®Ó ®ãng gãi s¶n phÈm... vÊn ®Ò nµy sÏ cã nh÷ng h¹n chÕ cña thêi gian giao hµng ®óng thêi h¹n. Ngoµi ra, kh©u b¶o qu¶n vËt t- ë c«ng ty vÉn cßn h¹n chÕ, cô thÓ: ch-a cã ®Çy ®ñ hÖ thèng kho tµng ®Ó chøa nguyªn vËt liÖu khi nhËp kho. VÊn ®Ò nµy dÉn ®Õn vËt t- kh«ng ®-îc ®¶m b¶o. Cã nh÷ng lóc trêi m-a ®· lµm -ít v¶i... VËy ®Ó hoµn thiÖn mÆt h¹n chÕ nµy theo em c«ng ty cÇn: +Thø nhÊt: VÒ kh©u dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. C«ng ty nªn tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh sè nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh l-îng nguyªn vËt liÖu nµy lµ th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña phßng kinh doanh. Tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch t×m nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu. §©y lµ kh©u quan träng vµ thiÕt yÕu mµ
 61. 61. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp c«ng ty cÇn c¶i tiÕn. §iÒu ®ã kh«ng chØ ®¶m b¶o cho tiÕn tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc mµ cßn ®¶m b¶o kÞp thêi giao hµng ®óng hîp ®ång ký kÕt. +Thø hai: Kh©u b¶o qu¶n vËt liÖu. §iÒu kiÖn cÇn thiÕt lµ cÇn cã thªm hÖ thèng kho tµng ®Ó b¶o qu¶n. HiÖn nay c«ng ty ®ang më réng ®Çu t- x©y dùng thªm phßng ban, nhµ x-ëng,. Vµ ë mét t-¬ng lai kh«ng xa c«ng ty sÏ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu nµy. 2.6./.Thªm mét sè ý kiÕn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m  ViÖc h¹ch to¸n thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ trong viÖc lùa chän b¹n hµng cung cÊp vËt t-, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô Víi sù thay ®æi c¸c s¾c thuÕ tõ quý I/1999 Nhµ n-íc thay thuÕ doanh thu b»ng thuÕ GTGT.ViÖc thay ®æi nµy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng -u ®iÓm cña thuÕ GTGT nh-: tr¸nh t×nh tr¹ng ®¸nh trïng thuÕ, kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do vËy c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i tæ chøc kÕ to¸n thuÕ GTGT theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é hiÖn hµnh.HiÖn t¹i cã hai ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. NÕu doanh nghiÖp nµo ¸p dông thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp th× kh«ng ®-îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo. Sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®-îc tÝnh nh- sau: Sè thuÕ GTGT ph¶i nép = Gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ X ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô = Doanh sè cña hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra - Gi¸vèn cña hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra Cßn doanh nghiÖp ¸p dông thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th× doanh nghiÖp ®ã ph¶i h¹ch to¸n cô thÓ, chÝnh x¸c sè thuÕ GTGT ®Çu vµo vµ sè thuÕ GTGT ®Çu ra. C¸ch h¹ch to¸n nh- sau: Sè thuÕ GTGT ph¶i nép = ThuÕ GTGT ®Çu ra - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ
 62. 62. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp NÐt ®Æc biÖt cña thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ lµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu th«ng qua møc thuÕ suÊt = 0% ®èi víi hµng xuÊt khÈu.§iÒu nµy rÊt cã lîi cho c¸c doanh nghiÖp ¸p dông thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p nµy. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp em thÊy: C«ng ty ®· nhËn biÕt vµ tËn dông ®-îc mÆt thuËn lîi trªn, c«ng ty ®· lùa chän ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ nªn hµng th¸ng sè thuÕ GTGT cña c«ng ty lu«n ©m. HiÖn t¹i kÕ to¸n vËt liÖu h¹ch to¸n thuÕ GTGT ®Çu vµo cña vËt liÖu kh¸ chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c. Nh-ng thùc tÕ cho thÊy cã nhiÒu mÆt hµng c«ng ty mua cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c mµ nh÷ng doanh nghiÖp Êy ch-a sö dông ho¸ ®¬n GTGT. §èi víi mÆt hµng nµy C«ng ty sÏ kh«ng ®-îc khÊu trõ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo. Do vËy, theo quan ®iÓm cña em, C«ng ty cÇn xem xÐt viÖc lùa chän b¹n hµng, lùa chän n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®Ó viÖc h¹ch to¸n thuÕ GTGT cã lîi h¬n cho C«ng ty  TiÕn hµnh ph©n tÝch kho¶n chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp trong gi¸ thµnh ®èi víi c¸c ®¬n ®Æt hµng lín: HiÖn t¹i, C«ng ty ch-a tiÕn hµnh ph©n tÝch kho¶n chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm may cña c¸c hîp ®ång lín trong khi kho¶n chi phÝ vËt liÖu chiÕm mét tû träng kh¸ lín trong tæng chi phÝ cña c«ng ty.VËy ®Ó sö dông vËt liÖu ®óng môc ®Ých, vµ x¸c ®Þnh sù biÕn ®éng cña c¸c nh©n tè lµm t¨ng kho¶n chi vËt liÖu hoÆc gi¶m kho¶n chi vËt liÖu trong gi¸ thµnh ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p x¸c ®Þnh kho¶n chi vËt liÖu trong gi¸ thµnh hîp lý. Theo quan ®iÓm cña em, c«ng ty cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch kho¶n chi vËt liÖu trong gi¸ thµnh ®èi víi c¸c ®¬n ®Æt hµng lín, cã tÝnh th-êng xuyªn, cô thÓ qu¸ tr×nh ph©n tÝch nh- sau: KÕ to¸n vËt liÖu chØ nghiªn cøu kho¶n chi nguyªn vËt liÖu n»m trong gi¸ thµnh mét lo¹i s¶n phÈm cña mét ®¬n ®Æt hµng vµ khi ph©n tÝch kh«ng xÐt ®Õn sù biÕn ®éng cña nh©n tè s¶n l-îng, bëi v× nh©n tè s¶n l-îng ®-¬ng nhiªn ¶nh h-ëng ®Õn chi phÝ nguyªn vËt liÖu nh-ng khi ®-a ra ph©n tÝch th× kh«ng ®-a ra ®-îc mét biÖn ph¸p nµo ®Ó phÊn ®Êu h¹ chi phÝ gi¸ thµnh. Do vËy, ta kh«ng nªn xÐt sù biÕn ®éng cña nh©n tè s¶n l-îng, nªn cè ®Þnh s¶n l-îng ë mét kú cô thÓ( kú ph©n tÝch)
 63. 63. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch: So s¸nh CV1 - CVk ® Trong ®ã: + CV1 : kho¶n chi vËt liÖu kú thùc tÕ + CVk ® : kho¶n chi vËt liÖu kú kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh theo s¶n l-îng thùc tÕ C¸ch x¸c ®Þnh kho¶n chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh nh- sau: n CV= Sl x mi x gi - F i=1 Trong ®ã: n CVk ® =  (Sl1 x mki x gki - Fk ® ) i=1 (Fk ® = Fk x Sl1/Slk) n CV1 =  (Sl1 x m1i x g1i - F1) i=1 Trong ®ã: + CV: kho¶n chi nguyªn vËt liÖu tÝnh vµo gi¸ thµnh + mi : møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu b×nh qu©n cho mét lo¹i s¶n phÈm cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu +gi : ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i vËt liÖu + Fk ® : gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh theo s¶n l-îng thùc tÕ + F: gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi + Sl1: s¶n l-îng kú thùc tÕ +Slk: s¶n l-îng kú kÕ ho¹ch Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch: So s¸nh: CV1 - CVk ® = Δcv Khi ®ã x¶y ra 3 tr-êng hîp: Δcv > 0 : Kho¶n chi vËt liÖu trong gi¸ thµnh t¨ng
 64. 64. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Δcv = 0 : Kho¶n chi vËt liÖu trong gi¸ thµnh kh«ng ®«Ø Δcv < 0 : Kho¶n chi vËt liÖu trong gi¸ thµnh gi¶m C¨n cø vµo Δcv ta xÐt ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè: + Nh©n tè 1: Do møc tiªu hao b×nh qu©n trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thay ®æi ¶nh h-ëng ®Õn kho¶n chi nguyªn vËt liÖu: n CVm =  [ Sl1 x (m1i - mki) x gki i=1 Møc tiªu hao nµy thay ®æi cã thÓ do c¸c nguyªn nh©n: do ¸p dông s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt vµo s¶n xuÊt, do thay ®æi mÉu m· s¶n phÈm. C¨n cø vµo nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®ã mµ ta cã biÖn ph¸p t¸c ®éng cô thÓ, nh-ng ®Ó ph©n tÝch vµ kÕt luËn nh©n tè møc tiªu hao ph¶i g¾n víi chÊt l-îng s¶n phÈm, chÊt l-îng c«ng t¸c s¶n xuÊt. + Nh©n tè 2: Do ®¬n gi¸ vËt liÖu thay ®æi n CVg =  Sl1 x m1i x ( g1i - gki ) i=1 §¬n gi¸ vËt liÖu thay ®æi do c¸c nguyªn nh©n chÝnh sau: - Do b¶n th©n gi¸ thay ®æi nh-: Do Nhµ n-íc ®iÒu chØnh, do nguån cung cÊp, do quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr-êng... - Do chi phÝ thu mua vËn chuyÓn: cù li vËn chuyÓn thay ®æi, c-íc phÝ vËn chuyÓn thay ®æi... C¨n cø vµo ®ã mµ ta cã kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu. NÕu gi¸ thay ®æi do nhµ n-íc ®iÒu chØnh th× c«ng ty ph¶i chÊp nhËn; cßn nÕu do nguån cung cÊp hoÆc cù li vËn chuyÓn lµm gi¸ vËt liÖu t¨ng th× c«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tèt ®Ó lùa chän n¬i cung cÊp sao cho ®¬n gi¸ vËt liÖu gi¶m xuèng... + Nh©n tè 3: Do gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi thay ®æi lµm cho kho¶n chi vËt liÖu trong gi¸ thµnh thay ®æi CVf = - ( F1 - Fk ® )
 65. 65. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Gi¸ trÞ phÕ liÖu thay ®æi lµ nh©n tè ¶nh h-ëng ng-îc chiÒu víi chØ tiªu ph©n tÝch. Khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh©n tè nµy ng-êi ta kh«ng c¨n cø vµo sè thu tuyÖt ®èi ®Ó kÕt luËn c«ng t¸c thu håi phÕ liÖu lµ tËn thu hay ch-a tËn thu mµ ta ph¶i c¨n cø vµo tû lÖ thu håi míi kÕt luËn ®-îc doanh nghiÖp ®· tËn thu hay ch-a tËn thu phÕ liÖu: Tû lÖ phÕ liÖu thu håi: TF = F/F1 x 100 + F: Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi + Ft : Gi¸ trÞ phÕ liÖu th¶i lo¹i Sau ®ã, ta so s¸nh: TF1 - TFk ® = ΔTF Trong ®ã: TFk ® = Fk ® / Ftk ® x100 TF1 = F1/ Ft1 x 100 Khi ®ã x¶y ra 3 tr-êng hîp: ΔTF = 0: c«ng t¸c tËn thu kh«ng ®æi ΔTF > o: c«ng t¸c tËn thu lµ tèt ΔTF <o: kh«ng tËn thu phÕ liÖu. C¨n cø vµo chØ sè ΔTF mµ ta cã biÖn ph¸p tÝch cùc trong c«ng t¸c thu håi phÕ liÖu. + Nh©n tè 4: Do sö dông vËt liÖu thay thÕ. Trong thùc tÕ cã thÓ doanh nghiÖp ph¶i sö dông vËt liÖu nµy ®Ó thay thÕ cho vËt liªu kh¸c trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, vµ viÖc thay thÕ nh- vËy còng sÏ lµm cho chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh thay ®æi. ViÖc doanh nghiÖp thay thÕ vËt liÖu cã thÓ do kh¸ch quan, c¸ch x¸c ®Þnh: CVt = C®1 - Cbk ® Trong ®ã: + C®1: chi phÝ thùc tÕ vËt liÖu ®-îc thay thÕ n C®1 = ( Sl1 x m1 x g1) i=1
 66. 66. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Cbk ® : chi phÝ kÕ ho¹ch cña vËt liÖu bÞ thay thÕ ®iÒu chØnh theo s¶n l-îng kÕ ho¹ch n Cbk ® =  (Sl1 x mki x gki ) i=1 §Ó ®¸nh gi¸ viÖc thay thÕ ®ã cÇn g¾n liÒn víi viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm. Cuèi cïng sau khi x¸c ®Þnh nh©n tè ¶nh h-ëng ta tæng hîp l¹i møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè: Cvm + Cvg + CvF + Cvt = ΔCv VËy c¨n cø vµo c¸c nh©n tè mµ c«ng ty cã biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®iÒu chØnh kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh gi¶m ë møc cã thÓ vµ hîp lý.
 67. 67. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty Cæ PhÇn may Hå G-¬m em ®· häc hái ®-îc nhiÒu ®iÒu míi mÎ bæ Ých vµ lý thó vÒ thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó bæ trî cho nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®· häc tËp ë tr-êng. Em nghÜ r»ng thêi gian thùc tËp lµ cÇn thiÕt v× qua ®ã cã thªm nh÷ng kiÕn thøc ®Ó khi b-íc vµo lµm thùc tÕ th× trong tay ®· cã nh÷ng kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh. Víi ®Ò tµi nghiªn cøu “Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G­¬m” em ®· kh¼ng ®Þnh r»ng: KÕ to¸n vËt liÖu cã tÇm quan träng trong qu¶n lý kinh tÕ, kÕ to¸n vËt liÖu gióp cho c¸c doanh nghiÖp theo dâi ®-îc chÆt chÏ c¸c chØ tiªu sè l-îng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp, xuÊt, tån kho vµ th«ng qua ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m qu¶n lý vËt liÖu chÆt chÏ, gióp cho viÖc gi¶m chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m, em ®· hiÓu ®-îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n vËt liÖu trong qu¶n lý kinh tÕ cña c«ng ty. Qua ®ã em ®· hiÓu vµ nghiªn cøu ®-îc mÆt m¹nh cÇn ph¸t huy vµ nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Tõ ®©y em hiÓu r»ng: Mét c¸n bé kÕ to¸n kh«ng chØ am hiÓu nh÷ng vÊn ®Ó lý luËn mµ cßn ph¶i hiÓu biÕt vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o vµ linh ho¹t nh÷ng lý luËn ®· nghiªn cøu ë tr-êng ®¹i häc vµo c«ng t¸c thùc tÕ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ x¶y ra. Mét lÇn n÷a em xin c¶m ¬n sù gióp ®ì vµ chØ b¶o nhiÖt t×nh cña l·nh ®¹o, c¸n bé c«ng ty vµ phßng kÕ to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em t×m hiÓu vµ hoµn thµnh bµi chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n kÕ to¸n Tr-êng Kinh tÕ Quèc d©n vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Tr-¬ng Anh Dòng ®· trùc tiÕp h-íng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. MÆc dï cã cè g¾ng song do thêi gian thùc tËp h¹n chÕ vµ nh÷ng hiÓu biÕt cßn non kÐm nªn trong bµi chuyªn ®Ò nµy em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. VËy em rÊt mong sù gãp ý vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ phßng kÕ to¸n ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
 68. 68. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch-¬ng I: ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty may Cæ phÇn may Hå g-¬m 1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. II. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. 2.1. Héi ®ång qu¶n trÞ 2.2. Tæng Gi¸m ®èc 2.3. Phßng KÕ ho¹ch - xuÊt nhËp khÈu: 2.4. Phßng kÕ to¸n tµi vô: 2.5. Phßng kü thuËt - KCS (KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm) 2.6. V¨n phßng c«ng ty: 2.7. Phßng kinh doanh: III. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. IV. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt c¬ b¶n ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. 4.1. Ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. 4.2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm 4.3. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu sö dông: 4.4. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm 4.5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m.
 69. 69. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 4.5.1. ThÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty 4.5.2. ThÞ tr-êng cung øng nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. I. §Æc ®iÓm vËt liÖu vµ ph©n lo¹i vËt liÖu. 1.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu. 1.2. Ph©n lo¹i vËt liÖu. II. §¸nh gi¸ vËt liÖu cña C«ng ty. 2.1. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho. 2.1.1. Gi¸ vËt liÖu nhËp kho do bªn gia c«ng cung cÊp. 2.1.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho. 2.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. III. C«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. IV. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. V. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu 5.1. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ diÔn ra ë c«ng ty nh- sau: 5.1.1. §èi víi nhËp kho vËt liÖu. 5.1.2. §èi víi vËt liÖu xuÊt kho 5.2. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 5.2.1.T¹i kho 5.2.2.T¹i phßng kÕ to¸n VI. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu 6.1. KÕ to¸n tæng h¬p nhËp vËt liÖu 6.1.1. §èi víi hµng gia c«ng 6.1.2. §èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi a.NÕu viÖc mua nguyªn vËt liÖu thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt
 70. 70. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp b.NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng c. NÕu c«ng ty vay ng¾n h¹n ®Ó mua nguyªn vËt liÖu d.Trong tr-êng hîp mua vËt liÖu ch-a tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n 6.1.3. KÕ to¸n thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ khi mua nguyªn vËt liÖu vµ thuÕ nhËp khÈu. a. ThuÕ nhËp khÈu: b. ThuÕ GTGT 6.2. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu. Ch-¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn may hå g-¬m I . nhËn xÐt vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn may hå g-¬m 1.1./. Nh÷ng -u ®iÓm, cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m 1.2./. Nh÷ng h¹n chÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn may hå g-¬m. 2.1./.Tæ chøc c¶i tiÕn viÖc më b¶ng c©n ®èi vËt t- cña hµng gia c«ng. 2.2./. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu 2.3./.Hoµn thiÖn c«ng t¸c vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 2.4./. Hoµn thiÖn viÖc ghi chÐp vµ sö dông mÉu sæ NhËt ký chøng tõ 2.5./. Hoµn thiÖn c«ng t¸c dù tr÷ vµ b¶o qu¶n vËt t-. 2.6./.Thªm mét sè ý kiÕn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m KÕt luËn
 71. 71. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp ý kiÕn cña ®¬n vÞ thùc tËp Hä vµ tªn ng-êi nhËn xÐt : Chøc vô : Sinh viªn thùc tËp : TrÇn ThÞ Thuý Hång Líp : KÕ to¸n K33- §Þnh kú §Ò tµi : Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn May Hå G-¬m

×