Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja carver 201114

857 views

Published on

Esitys KT ry:n ja LAL:n seminaarissa 20.11.2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja carver 201114

 1. 1. Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja Työelämäopinnot luonnontieteissä –työpaja 20.11.2014 Helsingin yliopiston urapalvelut www.helsinki.fi/yliopisto Eric Carver Urapalvelut Eric Carver 24.11.2014 1
 2. 2. Urapalveluiden palvelut ja toiminnan kehitys Työelämäorientaatio-opinnot Helsingin yliopistossa ”Helsingin malli” – mikä hyvää? Työelämäorientaation kehittäminen – mikä on keskeistä? www.helsinki.fi/yliopisto Tänään Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 24.11.2014 2
 3. 3. Helsingin yliopiston urapalvelut opiskelijoille • Koulutus: Tiedekuntien ja laitosten työelämäorientaatiokurssit. Kaikille avoimet kurssit: Opinnot ja ura: taidolla työelämään sekä vastaava englanninkielinen Curriculum for Career. CV-klinikat, tietoiskut. • Ohjausta ja neuvontaa: esim. kesätyöhakemusten ja CV:den kommentointi. Yksilöllinen uraohjaus. • Paljon työelämätietoa: esim. uraseurannat.  Ks. esim. toissa.fi • Tietoa avoimista työpaikoista. Rekisteröidy Rekryforumiin! Myös ryhmä-mentorointi (yhteistyössä tiedekunnat, yhteiskuntasuhteet ja YTY) Päärakennus, Fabianinkatu 33 ma-to 13-15 urapalvelut@helsinki.fi puh. 191 22125 Ulkoiset sivut: helsinki.fi/urapalvelut Hakemisto ja palvelut » Opiskelijalle » Työelämään http://www.aarresaari.net/ Tutustu muiden yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluihin
 4. 4. Tutkija-opettaja www.helsinki.fi/yliopisto Urapalveluiden toimintamallit Integroitu ohjauksen malli - Urapalvelut on erottamaton osa opiskelijan ohjausprosessia, joka alkaa ennen opintoja, niiden ajan aina työelämä siirtymään asti. 24.11.2014 4 Työnantaja Urapalvelut Opiskelija Integroitu työnvälityksen malli - Urapalveluiden päätehtävä on mahdollistaa työkokemuksen karttuminen opintojen aikana (kurssiyhteistyö & harjoittelupaikat) sekä työpaikan löytäminen valmistumisen jälkeen. Tärkeintä työ- ja harjoittelupaikkojen löytäminen ja välitys. Opetussuunnitelma-malli (”Helsingin malli”) - Urapalveluiden asiantuntijat suunnittelevat ja opettavat tutkintovaatimuksiin kuuluvilla urakursseilla sekä konsultoivat akateemista henkilökuntaa työllistyvyyteen ja urasuunniteluun liittyvissä kysymyksissä. Oppivan organisaation malli (tulevaisuus?) - Urapalvelut suunnattu kaikille yliopistoyhteisön jäsenille. Tavoitteena kaikkien urakehityksen tukeminen. Yliopisto Watts 1997, 2006.
 5. 5. Työelämäorientaatio Helsingin yliopistossa 10 V Vuonna 2014 tulee kymmenen vuotta konsistorin päätöksestä, jolla työelämäorientaatiosta tehtiin osa kaikkia yliopistomme tutkintoja: Tutkinnonuudistuksen linjaratkaisut yliopistossa (Konsistorin kokous 07/2004, 18.8.2004) "13. Kandidaatin tutkintoon sisällytetään asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua tai opintoja, jotka tukevat työelämään orientoitumista (1-3 opintopistettä). Työelämään orientoivat opinnot voidaan toteuttaa erillisinä opintokokonaisuuksina tai ne voidaan kytkeä osaksi muita opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, jolloin niiden edellyttämä työmäärä lisätään opintopisteinä kyseisten opintojaksojen tai opintokokonaisuuksien laajuuteen. 14. Maisterin tutkintoon suositellaan asiantuntijuutta syventävää harjoittelua kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelusta saatavan opintopistemäärän tulee kaikissa yliopiston tutkinnoissa olla riittävän suuri harjoitteluun kuluvaan aikaan nähden, jotta opintojen etenemistavoitteet täyttyvät myös harjoittelujakson aikana. Harjoittelu voidaan liittää myös muihin opintoihin, esim. tutkimusprojekteihin. Mikäli maisterin tutkintoon ei sisälly harjoittelua, opintoihin sisällytetään työelämään orientoitumista tukevia opintoja myös maisterivaiheessa." www.helsinki.fi/yliopisto 24.11.2014 5 Vapaus ja vastuu päätöksen soveltamisesta tiedekunnilla, laitoksilla ja oppiaineilla.
 6. 6. Pyramidimalli muokattu soveltaen Sampson J. & al. (2004) mallin sekä Anthony Wattsin mallin pohjalta Työelämäorientaatiokurssien tavoitteena urataitojen kehittäminen 6 TYÖNHAKU- /SIIRTYMÄTAIDOT työnhaun asiakirjat, työhaastattelu tai tutkimussuunnitelmat ja rahoitushakemukset VALINNAT JA PÄÄTÖKSENTEKO opintoja ja uraa koskevien valintojen tekeminen ja toiminnan suunnittelu OMIEN VAIHTOEHTOJEN TUNTEMUS Työelämän tarpeet ja odotukset, trendit, työllisyys- ja sijoittumistieto ITSETUNTEMUS osaaminen, motivaatio, tavoitteet, persoonallisuus, arvot, toiveet työlle Kurssit yhteistyössä urapalvelut + tdk/ laitokset/ oppiaineet Vuonna 2013: - 28 yhteistyössä tehtyä, räätälöityä kurssia - 4 urapalveluiden avointa kurssia - 22 kertaluontoista tilaisuutta - 45% kandi-/ 45% maisteri/10% tohtori- - 1/3 englannin kielellä - 1908 opiskelijaa - 535 informaatiohaastattelua - 125 vierailijaa - 23 mentoria
 7. 7. Esimerkkejä kursseista www.helsinki.fi/yliopisto 7 Kumpulan urakurssi, 2 op (matemaattis-luonnontieteellinen tdk.) Maantieteen työelämäkurssi, 2 op (virallinen nimi: Työharjoittelu/ LUK) Curriculum for Career Viikki, 1op (mm. ja bio- ja ymp. tdkt.) Kurssin aloitus Urasuunnittelu ja itsetuntemus, ryhmätöiden tehtävänanto Mitä osaamista maantieteilijöillä on? Introduction to the course and career planning Think Company & Alumnit Itsetuntemus ja työnhakuasiakirjat Career Stories Osaamisalueiden esittelyt Työhaastattelu ja maantieteilijä työelämässä Finnish labor market practices Työnhakuasiakirjat - haastatteluharjoitus - maantieteilijän sijoittuminen työelämään - uratietopankki - tutkijan työ Self-assessment Työhaastattelu Loppuseminaari Application Documents Organisaatiovierailujen esittelyt (ryhmittäin) + loppukeskustelu Job Interview Ryhmätyö 1: omien osaamisalueiden esittely Ryhmätyö 2: organisaatiovierailu CV ja työhakemus. Suuntautumisen mukaiset ryhmätyöt osaamisesta Informaatiohaastattelu CV ja työhakemus information interview OR Arrange an excursion to visit an interesting employer CV self-assessment slides
 8. 8. http://blogs.helsinki.fi/mentorointi/?page_id=601 www.helsinki.fi/yliopisto Ryhmämentorointi 24.11.2014 8  Neljäs kierros alkoi juuri, kolmikielinen ohjelma  Mukana 4 keskustakampuksen tiedekuntaa ja Lahden ympäristötieteiden laitos  Tänä vuonna mukana 26 mentoria ja noin 100 opiskelijaa  Mentorien tuen lisäksi vertaistuki korostuu
 9. 9. Urataidot työllistyvyyden osana Ulkoiset tekijät Työmarkkinat, alueelliset tekijät, käytettävissä oleva tuki, sattuma T-mallin asiantuntijuus Belonging Participating 24.11.2014 9 Henkilökohtaiset ominaisuudet Persoona, oma toiminta, verkostot & kokemus ennen yliopistoa ja opintojen ulkopuolella Työllistyvyys Metakognitiot Kyky reflektoida ja säädellä omaa Yhdistelmä kykyjä, tietoa ja taitoja, joiden avulla voimme löytää töitä, pysyä työssä ja kehittää omaa uraamme Taidot Alakohtaiset erityistaidot & yleiset taidot Tuominen Visa (2013): Maistereiden työllisyys, THE USEM account of employability Mantz Yorke & Peter T. Knight: Embedding employability into the curriculum. The Higher Education Academy, April 2006. OIVALLUS-hanke (2011): Loppuraportti. oppimista ja toimintaa Ymmärrys Riittävä alakohtainen tieto, ymmärrys & kyky soveltaa Pystyvyys-uskomukset Tietoisuus ja ymmärrys itsestä ja omista kyvyistä Tutkinto Opintojen ala, opiskeluaika, generalisti- vai professiotutkinto?
 10. 10. Ks. esim. Tieteestä toimintaa - projektikurssi valtiotieteellisessä tiedekunnassa http://blogs.helsinki.fi/projektikurssi/ www.helsinki.fi/yliopisto Projektikurssit 24.11.2014 10 - Projektikursseilla tarkoitetaan tässä lähinnä yhteistyökumppaneiden antamien haasteiden tai projektitoimeksiantojen työstämiseen perustuvia kursseja, jotka ovat osa opintoja ja tutkintoa. - Myös opiskelijoiden unelmakursseja, joissa korostuu yhdessä tekeminen, omien mukavuusalueiden ylittäminen, uusien, monitieteisten ratkaisujen löytäminen ja erilainen tapa oppia - Yhdistää opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen Helsingin yliopiston projektikurssiverkosto - Perustettiin elokuussa 2014 - 80 jäsentä nyt mukana eri puolilta yliopistoa - Mukana opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, pedalehtoreita, työelämäorientaatio-opintojen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittäjiä, opiskelijoita…
 11. 11. - Keskeinen ellei keskeisin työelämäorientaation muoto - Urapalveluilla koordinoiva rooli - Vuonna 2013 Yliopiston tukemien harjoittelujen kokonaismäärä 677 - Professioaloilla harjoittelua tai alalle linkittymistä enemmän ja www.helsinki.fi/yliopisto Harjoittelu 24.11.2014 11 useammin
 12. 12. Kuinka paljon seuraavien asioiden arvioitte tukevan työelämäorientaatiota opintojen aikana?* 24.11.2014 12 2 3 4 5 Pääaineen sisältöopinnot Pääaineen menetelmäopinnot Sivuaineiden sisältöopinnot Kieli- ja viestintäopinnot Opiskelijatuutorointi Opintoihin kuuluva harjoittelu Kandi/graduseminaarit Hops-ohjaus Opinnäytteen ohjaus Henkilökunnalta saatu yksilöohjaus Opintoihin liittyvä ryhmäohjaus Vaihto-opiskelu Opintoihin liittyvät projektityöt Yliopiston yleiset työelämäkurssit Ainejärjestötoiminta Vapaa-ajan harrastustoiminta Opintojen aikainen työssäkäynti HY henkilökunta N=34 HY opiskelijat N=66 Aineisto on kerätty osana Yliopistosta työelämään –ESR hanketta keväällä 2014. *(5= Paljon, 4=Jonkin verran, 3=Vähän, 2=Ei lainkaan/ 1=Ei kokemusta –vastaukset poistettu)
 13. 13. “Helsingin malli” - mitä hyvää nyt ja tässä? - Konsistorin päätöksen nerokkuus: 1) Tutkintorakenteessa sisällä 2) Opintoaikaa on vielä jäljellä - Itsensä ohjaaminen, tulevaisuuden pohtiminen ja reflektointi on tärkeää - Monimuotoiset toteuttamistavat - Yhdessä tekeminen yliopiston sisällä - Lue lisää: Tulevaisuus tässä ja nyt: Työelämäorientaatio Helsingin yliopistossa 10 vuotta –raportti http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/raportti/TEO/ www.helsinki.fi/yliopisto 24.11.2014 13
 14. 14. 24.11.2014 14 Työelämäorientaation kehittäminen – mikä on keskeistä? Kaikki liittyy kaikkeen Yksin ei voi saavuttaa juuri mitään  Vastuu on jaettu Yhteinen ymmärrys ja kieli  Mikä on nykytila?  Mistä puhumme & mitä tarkkaan ottaen tavoittelemme? Osaaminen & asenne - organisaatio & yksilöt Yhteistyö -mallit, -verkostot, & (tieto)järjestelmät Resurssit - Työn tekijät, työlle allokoitu aika, käytettävissä oleva raha/ muut resurssit Johtaminen - Tavoitteet & suunta - Palaute, arviointi, kehittäminen Urapalvelut/ Eric Carver

×