Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.kwandjit2555.wordpress.com
เศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชาทีศึกษาถึงการเลือกใช้ทรัพยากรทีมีอยู่จากัดเพือสนองความต้องการของมนุ ษย์ทมีไม่จากัด     ํ     ...
๑.เศรษฐศาสตร์มหภาคไม่มีความเกียวข้องกับเรืองใด  ก.ปริมาณการไหลเข้าและไหลออกของเงินในวงจรเศรษฐกิจ √ข.การเข้าประกันราคาข้า...
๓.ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์คออะไร                ื ก.ทําให้ตดสินใจเลือกประกอบธุรกิจทีทํากําไรมากทีสุด   ...
๕.ข้อใดเป็ นปัญหาทางด้านเศรษฐศาตร์มหภาค  ก.ราคาข้าวเปลือกตกตํา √ข.การลงทุนในประเทศลดลง  ค.การส่งออกสิงทอมีแนวโน้มลดลง  ...
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาการจัดระบบการผลิตทีว่า จะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพือใคร ปัญหาพื8นฐานนี8 จะเกิดขึ8นในทุกปร...
๘.ข้อใดไม่ใช่วธการทีผูผลิตใช้แก้ปญหาพื8นฐานในทางเศรษฐศาสตร์        ิี  ้     ั ก.เลือกใช้ปจจัยการผลิตในสัด...
๑๐.ข้อใดไม่เกียวกับปัญหาพื8นฐานทางเศรษฐกิจ  ก.นายสุขกําลังตัดสินใจว่าจะปลูกข้าวโพดดีหรือปลูกถัวลิสงดีในดินของตน √ ข.นายดี...
๑๒.ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์มูลฐานเกิดจากสาเหตุใดเป็ นสําคัญ  ก.นักเศรษฐศาสตร์ไม่รูเ้ ศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง  ข.ผูนําของประเทศ...
๑๔.ปัญหาพื8นฐานทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อทีว่าจะผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพือใคร หมายถึงอะไร √ ก.การจัดสรรทรัพยากร      ...
สินค้าไร้ราคา    สินค้าบริการทีมีราคาเป็ นศูนย์ ไม่มีตนทุนการผลิต                           ...
๑๖.โครงสร้างพื8นฐานทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงข้อใด √ ก.ไฟฟ้ า ประปา การสือสารคมนาคมขนส่ง  ข.กิจกรรมการผลิตขันปฐมภูมิทเป็ นพื8...
๑๙.สินค้าเปล่าหรือสินค้าไร้ราคา หมายถึงอะไร ก.ของขวัญ ของแจก และของรางวัล ข.บริการสาธารณะทีรัฐบาลจัดสรรแก่ประชาชนโดยไม่เ...
8ลําดับขันการผลิต       8๑.ปฐมภูมิ (ขันต้น) เช่นปลูกข้าว ทําเหมืองแร่ ภาคเกษตรกรรม   ิ      8๒.ทุตยภูมิ (ขันแ...
ทีดินและทรัพยากรธรรมชาติ ผลตอบแทน ค่าเช่า ทุน              ผลตอบแทน ดอกเบี8ย แรงงาน            ...
๒๒.สิงทีผูผลิตควรคํานึ งถึงเป็ นอันดับแรกในการผลิตสินค้าคือ     ้ √ ต้นทุน ข.ผูบริโภค ค.กําไรสูงสุด ง.การแทรกแซงของร...
๒๕.ปัจจัยการผลิตใดทีมีความสําคัญทีสุดในการสร้างความเจริญเติบโต  ทางเศรษฐกิจ  ก.ทีดิน ข.ทุน       ค.แรงงาน √ ประกอ...
๒๗.ข้อใดต่อไปนี8 มีปจจัยการผลิตครบทังสีประเภท          ั        8 √ก.ดีบก เครืองใช้สานักงาน นักการภารโรง...
๒๙.ข้อใดไม่ใช่ การผลิตในลักษณะการให้บริการ  ก.การเขียนแบบบ้านให้ลูกค้าของสถาปนิ ก  ข.การรักษาพยาบาลคนไข้ของแพทย์ √ค.การ...
๓๑.การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบกับเรืองใด √ ก.การจัดสรรปัจจัยการผลิต  ข.การแข่งขันกันใช้ปจจัยการผ...
๓๓.บุคคลใดได้รบค่าตอบแทนในฐานะเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิต        ั  ก.นายสุกขายเงาะ 1 กิโลกรัม ได้เงิน 25 บาท √ ข.น...
ตลาด คือสภาวการณ์ซ8 ือขายแลกเปลียนสินค้าและบริการ แบ่งเป็ น๑.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ : มีผูซ8 ือผูขายจํานวนมาก         ...
๓๕.ตลาดประเภทใดทีมีอปสงค์และอุปทานเป็ นตัวกําหนดราคาและปริมาณ            ุ √ ก.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์      ...
๓๘.ข้อดีของผูผลิตในตลาดผูกขาดคืออะไร        ้  ก.สามารถผลิตสินค้าตามทีตนต้องการได้  ข.สามารถทําการผลิตขนาดใหญ่เ...
๑.ระบบทุนนิ ยม - เอกชนมีกรรมสิทธิFในทรัพย์สนและเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้เต็มที                ิ - เอกชน...
- รัฐเข้าควบคุมและดําเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็ นส่วนใหญ่ - กลไกราคามีบทบาทน้อย - ใช้ระบบการวางแผนจากส่วนกลาง๓.ระบบเศรษฐกิ...
- ระบบเศรษฐกิจทีรัฐเข้าไปแทรกแซงการดําเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยทีสุด (ทุนนิ ยม / สังคมนิ ยม)- ระบบเศรษฐกิจแบบผสมใช้ (กล...
๔๐.ข้อใดเป็ นลักษณะทีสําคัญทีสุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม √ก.การทํางานของระบบอาศัยกลไกราคา  ข.เอกชนมีความเสมอภาคในรายได้...
๔๒.ระบบสังคมนิ ยมกับระบบทุนนิ ยมมีขอแตกต่างในเรืองใด                   ้ √ก.ระบบสังคมนิ ยมรัฐจะเป็ นผูดา...
๔๔.ข้อใดไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม  ก.รัฐให้เอกชนดําเนิ นธุรกิจโดยเสรี  ข.ผลกําไรเป็ นเป้ าหมายสูงสุดในการประกอบการ √...
อุปสงค์(Demand) :ปริมาณความต้องการซื8อทีผูบริโภคมีอานาจซื8อ    ้    ํกฎอุปสงค์ : ราคา อุปสงค์อุปทาน(Supply) :   ...
ปริมาณของสินค้าและบริการชนิ ดใดชนิ ดหนึ งทีผูบริโภคต้องการซื8อย่อมแปรผกผัน                       ้(i...
ปริมาณซื8อเพิมขึ8น ณ ทุกระดับราคา  ตัวกําหนดโดยตรง คือ ราคา  ตัวกําหนดโดยอ้อม ได้แก่                  ...
ปริมาณของสินค้าและบริการชนิ ดใดชนิ ดหนึ งทีผูผลิตต้องการขายย่อม แปรผันโดยตรง                       ...
ตัวกําหนดโดยตรง คือ ราคา  ตัวกําหนดโดยอ้อม ได้แก่นโยบายการผลิต เทคนิ คการผลิตราคาสินค้าอืน ราคาปัจจัยการผลิต จํานวนผูผลิ...
มือทีมองไม่เห็นเป็ นตํานานทางเศรษฐศาสตร์ทอ้างถึงกลไก        ีธรรมชาติทเข้ามาจัดการเรืองอุปสงค์      ีและอุปท...
ราคาดุลยภาพ คือ ราคาทีทําให้จํานวนสินค้าทีผูบริโภคต้องการซื8อ         ้มีค่าเท่ากับจํานวนสินค้าทีผูผลิต      ...
อุปสงค์สวนเกิน เกิดจากการทีราคาขายตํากว่าราคาดุลยภาพ ทําให้ผูบริโภคต้องการ     ่                   ...
๔๖.กฎของอุปทาน คือข้อใด  ก.เมือปริมาณเสนอซื8อสินค้าชนิ ดหนึ งเพิมขึ8น ปริมาณเสนอขายสินค้าชนิ ดนั8นจะเพิมขึ8น  ข.เมือปัจจ...
๔๘.ตามกฎของอุปสงค์น8น เพราะเหตุใดผูบริโภคจึงซื8อเนื8 อหมูเพิมขึ8น            ั        ้ √ ก.เพราะราคาเน...
๕๑. ข้อใดก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้า  ก. นาย ก มีเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพียงพอทีจะซื8อตูเ้ ย็นรุ่นใหม่ได้ แต่เนื องจาก    มี...
๕๓. ค่าใช้จายในการบริโภคของนาย ก จะขึ8นอยู่กบปัจจัยใด มากทีสุด      ่                 ั   ก. วงเงิ...
๕๕. ถ้าราคาสินค้าชนิ ดหนึ งเท่ากับ ๑๒ บาท อุปสงค์ต่อสินค้านั8นเท่ากับ ๙๐ หน่ วย  อุปทานของสินค้าเท่ากับ ๗๕ หน่ วย การปรั...
๕๗. สมมติให้เยือไม้ไผ่ซึงเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสมุดมีราคาสูงขึ8นจากเดิม และค่าจ้าง  แรงงานสูงขึ8น ซึงมีผลให้ตนทุนในการผล...
จุดประสงค์ขนสุดท้ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขันสุดท้าย คือ การบริโภค       ัปัจจัยที!กาหนดการบริโภคมากที!สด คือ ราคาของส...
-  เปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด โครงสรางเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ-  ภาคเกษตรกรรมเปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ-  บทบาทของรัฐในการแทร...
1.ป4ญหาความไม2สมดุลของภาคเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในป6จจุบันมีการพึ่งพาตางประเทศมาก รัฐจึง  สงเสริมการลงทุนที่...
2.2 ป4ญหาความยากจน คนจนสวนใหญอาศัยในชนบทประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร และหัวหน!าครัวเรือนมีการศึกษาชั้นประถมหรือไมมีการศึกษาค...
4.ป4ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม                       ่5.ป4ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ...
2) การพึงพิงเงินกูจากต2างประเทศจํานวนมาก เนื่องจากมีการเปOดเสรีทางการ     ่เงิน โดยการอนุญาตให!ภาคเอกชนสามารถกู!ยืมเง...
8ัN= รายได้ประชาชาติ ผลรวมของรายได้ทงหมดทีได้มาจากการขายปัจจัยการผลิตในรอบ 1 ปี                      ...
-การเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศดูจาก(ผลิตภัณฑ์ประชาชาติต่อหัว / ผลิตภัณฑ์ของประเทศเบื8องต้น)๕๗. รายได้เฉลียต่อ...
-การคลังสาธารณะ คือ การบริหารรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล-รายรับของรัฐบาล ประกอบด้วย รายได้ของรัฐบาล (ภาษี อากร) เงินกู ้ เงิ...
-กิจกรรมการคลังของภาครัฐบาล ได้แก่ (การเก็บภาษี อากร / การกําหนดอัตราดอกเบี8ย)-ภาษี ทช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของการกระจาย...
เงินเฟ=อ หมายถึง ภาวะที่ราคาสินค!าและบริการในตลาดสูง คาของเงินลดลงปริมาณเงินอยูในมือประชาชนมากเกินไป สาเหตุของเงินเฟQอ  ...
ผลกระทบของเงินเฟQอการใช!จายในสินค!าที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของผู!บริโภคจะเพิ่มขึ้นเพราะกลัวราคาสินค!าจะแพงขึนอีก สงผลให!เก...
แนวทางแก้ปญหาภาวะเงินเฟ้ อ     ั     เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ=อ ระดับราคาสินค!าสูงขึ้นจะทําให!ประชาชนโดยทั่วไปเดือดร!...
เงินฝQด หมายถึง ภาวะที่ราคาสินค!าและบริการในตลาดลดลง คาของเงินเพิ่มขึ้นปริมาณเงินอยูในมือประชาชนน!อยเกินไปสาเหตุของเงินฝTด...
ผลกระทบของเงินฝTด     เงินฝQดทําให!ผู!ผลิตขาดทุน การค!าซบเซา การผลิตเลิกกิจการ ลูกจ!างแรงงานตกงาน เกิดป6ญหาวางงาน เศรษ...
แนวทางแกไขภาวะเงินฝTด  เมื่อเกิดภาวะเงินฝQด การผลิตลดลง เกิดป6ญหาวางงาน เศรษฐกิจตกต่ําทําให!เกิดป6ญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงก...
๖๑. สาเหตุหนึ งของเงินเฟ้ อ คือ  ก.อุปสงค์ของเงินน้อยเกินไป      ข.อุปทานของเงินน้อยเกินไป  ค.อุปสงค์ของสินค้าน้...
๖๔.การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้ อระยะยาว ทําได้โดยวิธใด ี  ก.ลดอัตราภาษี ลดการใช้จายของรัฐ ลดอัตราดอกเบี8ย           ...
๖๗. ข้อใดเป็ นสิงทีนิ ยมวัดในการวัดภาวะเงินเฟ้ อ  ก.อัตราการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ  ข.ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบ...
ติวเศรษฐศาสตร์55  copy
ติวเศรษฐศาสตร์55  copy
ติวเศรษฐศาสตร์55  copy
ติวเศรษฐศาสตร์55  copy
ติวเศรษฐศาสตร์55  copy
ติวเศรษฐศาสตร์55  copy
ติวเศรษฐศาสตร์55  copy
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ติวเศรษฐศาสตร์55 copy

2,243 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ติวเศรษฐศาสตร์55 copy

 1. 1. www.kwandjit2555.wordpress.com
 2. 2. เศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชาทีศึกษาถึงการเลือกใช้ทรัพยากรทีมีอยู่จากัดเพือสนองความต้องการของมนุ ษย์ทมีไม่จากัด ํ ี ํและให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการผลิตการค้าการบริการ(อรรถประโยชน์) แบ่งเป็ น ๒ แขนงวิชาคือ๑.เศรษฐศาสตร์จุลภาค หน่ วยย่อยในครัวเรือน ร้านค้า๒.เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐกิจส่วนรวม รายได้ ประชาชาติ การผลิตการบริโภคการออมมวลรวม
 3. 3. ๑.เศรษฐศาสตร์มหภาคไม่มีความเกียวข้องกับเรืองใด ก.ปริมาณการไหลเข้าและไหลออกของเงินในวงจรเศรษฐกิจ √ข.การเข้าประกันราคาข้าวเพือช่วยเหลือเกษตรกร ค.ระดับราคาโดยทัวไปในระบบเศรษฐกิจ ง.ปัญหาการวางงานในระบบเศรษฐกิจ๒.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ก.นักเรียนเลือกทําข้อสอบในเวลาจํากัด เพือให้ได้คะแนนสูงสุด ข.คนขับรถรับจ้างนอกเวลาทํางานเพือเพิมรายได้ให้ครอบครัวอยู่ดีกนดี ิ √ค.โรงงานใช้น8ํ าในแม่น8ํ าได้อย่างเสรีเพือผลิตสินค้าสนองความต้องการของผูบริโภค ้ ง.แม่ทาบัญชีค่าใช้จายในบ้านประจําเดือนเพือให้มีเงินออมสําหรับลูกๆได้ซ8 ือของทีต้องการ ํ ่
 4. 4. ๓.ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์คออะไร ื ก.ทําให้ตดสินใจเลือกประกอบธุรกิจทีทํากําไรมากทีสุด ั ข.ทําให้เข้าใจบทบาทของกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากร ค.ทําให้เข้าใจว่าความต้องการของทรัพยากรของมนุ ษย์ไม่ส8 นสุด ิ √ง.ทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรทีมีอยูอย่างจํากัด ่๔.จุดประสงค์หลักของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพือให้ผูศึกษาเข้าใจเรืองใด ้ ก.การกระจายรายได้ ข.การเงินการธนาคาร ค.การพัฒนาเศรษฐกิจ √ง.การจัดสรรทรัพยากร
 5. 5. ๕.ข้อใดเป็ นปัญหาทางด้านเศรษฐศาตร์มหภาค ก.ราคาข้าวเปลือกตกตํา √ข.การลงทุนในประเทศลดลง ค.การส่งออกสิงทอมีแนวโน้มลดลง ง.ยอดขายรถยนต์เพิมขึ8นมาก๖.เรืองใดเป็ นเศรษฐศาสตร์จุลภาค ก.มีกาหนดค่าแรงขันตําสูงขึ8นเพือบรรเทาภาวะค่าครองชีพ ํ 8 ข.ปี นี8 คนไทยไปทํางานต่างประเทศน้อยกว่าปี ทีแล้ว √ค.อัตรากําไรของธนาคารกรุงไทยลงลง เงินโบนัสพนักงานจึงตํากว่าปี ก่อน ง.คาดว่าแรงงานไทยจะมีงานทํามากขึ8นภายหลังภาวะนํ8 าท่วม
 6. 6. ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาการจัดระบบการผลิตทีว่า จะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพือใคร ปัญหาพื8นฐานนี8 จะเกิดขึ8นในทุกประเทศไม่ว่ารวยหรือยากจน๗.ข้อใดเป็ นสาเหตุททําให้เกิดปัญหาพื8นฐานทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ี ก.การเพิมขึ8นของประชากร √ข.ความจํากัดของทรัพยากร ค.ความหลากหลายของสินค้าและบริการ ง.ความแตกต่างของประเภทของระบบเศรษฐกิจ
 7. 7. ๘.ข้อใดไม่ใช่วธการทีผูผลิตใช้แก้ปญหาพื8นฐานในทางเศรษฐศาสตร์ ิี ้ ั ก.เลือกใช้ปจจัยการผลิตในสัดส่วนทีทําให้ตนทุนการผลิตตํา ั ้√ข.เลือกผลิตสินค้าทีมีราคาโดยเปรียบเทียบสูง ค.เลือกขายสินค้าให้แก่ผูทให้ราคาสูง ้ี ง.เลือกใช้เทคโนโลยีททันสมัยในการผลิต ี๙.สาเหตุททําให้เกิดปัญหาพื8นฐานทางเศรษฐกิจ คือข้อใด ี√ก.ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจํานวนทรัพยากร ข.การทีรัฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน ค.การทีรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรได้ ง.ความขัดแย้งในการดําเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
 8. 8. ๑๐.ข้อใดไม่เกียวกับปัญหาพื8นฐานทางเศรษฐกิจ ก.นายสุขกําลังตัดสินใจว่าจะปลูกข้าวโพดดีหรือปลูกถัวลิสงดีในดินของตน √ ข.นายดีตดสินใจไปซื8อสินค้าทีห้างสรรพสินค้าแทนการซื8อทีร้านขายปลีกข้างบ้าน ั ค.นายทองรับตัดเย็บเสื8อผ้าอยู่กบบ้านแทนการเปิ ดร้านตัดเสื8อ ั ง.นายแย้มตกลงขายส้มโอให้นายจอมเพราะไม่ต่อราคา๑๑.ข้อใดเกียวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์นอยทีสุด ้ ก.นาย ก ตัดสินใจไปว่ายนํ8 าแทนทีจะไปลงคะแนนเลือกตัง 8 8 ข.นาย ก ออกจากบ้านตังแต่ ๕.๐๐ น.เพือหลีกเลียงรถติด ค.นาย ก ดูโทรทัศน์ดึกเกินไปจึงนอนตืนสาย √ ง.นาย ก ทําข้อสอบข้อสุดท้ายก่อนทําข้อแรก
 9. 9. ๑๒.ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์มูลฐานเกิดจากสาเหตุใดเป็ นสําคัญ ก.นักเศรษฐศาสตร์ไม่รูเ้ ศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง ข.ผูนําของประเทศไม่มีความรูทางเศรษฐศาสตร์เพียงพอ ้ ้ √ พยากรมีจากัดแต่ความต้องการของมนุ ษย์มีไม่จากัด ค.ทรั ํ ํ ง.ทรัพยากรมีไม่จากัด แต่การจัดการไม่มีประสิทธิภาพดีพอ ํ๑๓.ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จะมีความสําคัญต่อกรณี ใดมากทีสุด ก.เมือทรัพยากรลดลง ข.เมือรัฐบาลต้องเพิมรายได้ของประเทศให้สูงขึ8น ค.เมือแต่ละคนหรือแต่ละสังคมรํารวยมีกจมีใช้อย่างเพียงพอ ิ √ ออัตราการเพิมของประชากรสูงกว่าอัตราการเพิมของสินค้า ง.เมื
 10. 10. ๑๔.ปัญหาพื8นฐานทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อทีว่าจะผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพือใคร หมายถึงอะไร √ ก.การจัดสรรทรัพยากร ข.การกระจายรายได้ประชาชาติ ค.การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ง.การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ๑๕.ข้อใดเป็ นปัญหาพื8นฐานทางเศรษฐกิจของทุกระบบสังคม √ ญหาความขาดแคลน ก.ปั ข.ปัญหาความยากจน ค.ปัญหาการว่างงาน ง.ปัญหาการกระจายรายได้
 11. 11. สินค้าไร้ราคา สินค้าบริการทีมีราคาเป็ นศูนย์ ไม่มีตนทุนการผลิต ้เศรษฐทรัพย์ สินค้าบริการทีมีราคาซื8อขาย มีตนทุนการผลิต มีมูลค่า ้มาตรฐานการครองชีพ ระดับการกินดีอยู่ดีค่าครองชีพ ค่าใช้จายในชีวตประจําวัน ่ ิสินค้าทุน หรือทุนทีแท้จริง ทุนถาวร เช่น เครืองมือเครืองจักร โรงงานทุนเชิงสังคม ปัจจัยโครงสร้างพื8นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้ า ประปาต้นทุนทางสังคม การทีบุคคลหรือธุรกิจก่อให้เกิดมลพิษ ทําให้ผูอนเดือดร้อน ้ืหนี8 สาธารณะ หนี8 สินของรัฐบาลสินค้าสาธารณะ เช่น การป้ องกันประเทศ ไฟฟ้ าตามถนน สัญญาณทีวีดัชนี ราคา ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทัวไป
 12. 12. ๑๖.โครงสร้างพื8นฐานทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงข้อใด √ ก.ไฟฟ้ า ประปา การสือสารคมนาคมขนส่ง ข.กิจกรรมการผลิตขันปฐมภูมิทเป็ นพื8นฐานของสังคม 8 ี ค.หน่ วยย่อยในระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ ครัวเรือน หน่ วยธุรกิจ และรัฐบาล ง.หลักการแก้ปญหาพื8นฐานทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร ั๑๗.ข้อใดจัดเป็ นสินค้าสาธารณะทีแท้จริง √ ก.การป้ องกันประเทศ ข.บ้านจัดสรร ค.ถนน ง.ห้างสรรพสินค้า๑๘.เศรษฐทรัพย์จะต้องมีคณสมบัตขอใดเป็ นสิงสําคัญทีสุด ุ ิ้ √ มูลค่าในการซื8อขายแลกเปลียน ข.มีคณภาพดี ก.มี ุ ค.เป็ นสิงทีมีประโยชน์ ง.มีปริมาณน้อย
 13. 13. ๑๙.สินค้าเปล่าหรือสินค้าไร้ราคา หมายถึงอะไร ก.ของขวัญ ของแจก และของรางวัล ข.บริการสาธารณะทีรัฐบาลจัดสรรแก่ประชาชนโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ ค.สินค้าและบริการทีเอกชนจัดสรรแก่ประชาชนเพือการกุศลแบบให้เปล่า √ นค้าและบริการได้มาโดยไม่ตองเสียค่าใช้จายใดๆ ง.สิ ้ ่๒๐.สมมติว่านักเรียนสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้และเรียนจบออกไป สิงทีนักเรียน ได้จากมหาวิทยาลัยนั8นในทางเศรษฐศาสตร์เป็ นอะไร ก.บริการ ข.สินค้าทุน √ นค้าผูบริโภค ค.สิ ้ ง.สินค้าได้เปล่า
 14. 14. 8ลําดับขันการผลิต 8๑.ปฐมภูมิ (ขันต้น) เช่นปลูกข้าว ทําเหมืองแร่ ภาคเกษตรกรรม ิ 8๒.ทุตยภูมิ (ขันแปรรูป) เช่น สีขาว ถลุงแร่ ภาคอุตสาหกรรม ้ 8๓.ตติยภูมิ (ขันบริการ) เช่น การค้าขาย การธนาคาร การคมนาคมขนส่ง ภาคบริการการสร้างอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจแปรรูป นํ าข้าวเปลือกมาสีเป็ นข้าวสารเลือนเวลา เก็บข้าวไว้ขายเดือนหน้าเปลียนสถานที ขนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตมายังร้านค้าเปลียนกรรมสิทธิF นายหน้าขายสินค้าให้บริการ ครู แพทย์ ทนายความ นักร้อง
 15. 15. ทีดินและทรัพยากรธรรมชาติ ผลตอบแทน ค่าเช่า ทุน ผลตอบแทน ดอกเบี8ย แรงงาน ผลตอบแทน ค่าแรง ค่าจ้าง การประกอบการ ผลตอบแทน กําไร๒๑.การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบกับเรืองใด √ก. การจัดสรรปัจจัยการผลิต ข. การแข่งขันกันใช้ปจจัยการผลิต ั ค. ความเหลือมลํ8าในการกระจายรายได้ ง. เงินเฟ้ อจากการสูงขึ8นของราคาปัจจัยการผลิต
 16. 16. ๒๒.สิงทีผูผลิตควรคํานึ งถึงเป็ นอันดับแรกในการผลิตสินค้าคือ ้ √ ต้นทุน ข.ผูบริโภค ค.กําไรสูงสุด ง.การแทรกแซงของรัฐบาล ก. ้๒๓.ปัจจัยการผลิตในข้อใดเป็ นปัจจัยผันแปรของการผลิตในระยะยาว ก.ทีดิน ข.เครืองจักร เครืองมือ √ค. วัตถุดิบ ง.แรงงาน๒๔.ผูผลิตทีมีคณธรรมแสวงหากําไรโดยวิธใด ้ ุ ี √ ตในปริมาณทีทําให้เสียต้นทุนเฉลียตําทีสุด โดยปรับขนาดการผลิตให้เหมาะสม ก.ผลิ ข.ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทเหมาะสม ี ค.ลดต้นทุนการผลิตโดยเลือกใช้วตถุดิบทีมีราคาตํากว่า แทนวัตถุดิบทีมีราคาแพงกว่า ั 8 ง.ขยายตลาดสินค้าหรือบริการโดยตังราคาขายตํากว่าราคาของผูผลิตรายอืนๆ ้ ในตลาด
 17. 17. ๒๕.ปัจจัยการผลิตใดทีมีความสําคัญทีสุดในการสร้างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ ก.ทีดิน ข.ทุน ค.แรงงาน √ ประกอบการ ง.ผู ้๒๖.ปัจจัยข้อใดไม่ได้มสวนในการกําหนดปริมาณซื8อเนื8 อวัวในตลาด ี่ ก.รสนิ ยมของผูซ8 ือทีมีต่อเนื8 อวัว ้ ข.ราคาของเนื8 อหมู √ านวนผูขายเนื8 อวัวในตลาด ค.จํ ้ ง.จํานวนเงินทีผูซ8 ือมีอยู่ ้
 18. 18. ๒๗.ข้อใดต่อไปนี8 มีปจจัยการผลิตครบทังสีประเภท ั 8 √ก.ดีบก เครืองใช้สานักงาน นักการภารโรง นายจ้าง ุ ํ ข.ปริมาณนํ8 าฝน เสมียน เงินทุน นํ8 ามัน ค.ดินฟ้ าอากาศ ควายไถ่นา ปลาในเขือน กรรมการบริหารงาน ง.แม่บาน โรงงาน เครืองสูบนํ8 า อุณหภูมิ ้ 8 ิ 8ั๒๘.ข้อใดเป็ นการผลิตขันทุตยภูมิทงหมด ก.การทํานาเกลือ การทํานากุง การทําเหมืองแร่ การสีขาว ้ ้ ข.การถลุงแร่ การทํานาเกลือ การสีขาว การทําแป้ งมันสําปะหลัง ้ √ค.โรงงานฆ่าสัตว์ การถลุงแร่ การสีขาว การทําแป้ งมันสําปะหลัง ้ ง.การทํานากุง โรงงานฆ่าสัตว์ การทําเหมืองแร่ การทํานาเกลือ ้
 19. 19. ๒๙.ข้อใดไม่ใช่ การผลิตในลักษณะการให้บริการ ก.การเขียนแบบบ้านให้ลูกค้าของสถาปนิ ก ข.การรักษาพยาบาลคนไข้ของแพทย์ √ค.การซื8อขายทีดินเพือเก็งกําไร ง.การให้คาปรึกษาของวิศวกรเกียวกับบ่อบําบัดนํ8 าเสีย ํ๓๐.ข้อใดไม่ใช่การผลิต √ก.การชักชวนให้ชาวยุโรปกินข้าว ข.การเก็บข้าวไว้ขายในเดือนหน้า ค.การนํ าข้าวจากต่างจังหวัดมาขายทีกรุงเทพฯ ง.การนํ าข้าวมาปลุกเสกเป็ นเครืองราง
 20. 20. ๓๑.การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบกับเรืองใด √ ก.การจัดสรรปัจจัยการผลิต ข.การแข่งขันกันใช้ปจจัยการผลิต ั ค.ความเหลือมลํ8าในการกระจายรายได้ ง.เงินเฟ้ อจากการสูงขึ8นของราคาปัจจัยการผลิต๓๒.ผูสูงอายุถอนเงินฝากประจําจากธนาคารจํานวน 1 ล้านบาท เพือนํ าเงินไปซื8อพันธบัตร ้ รัฐบาลอายุ 5 ปี การนํ าเงินมาซื8อพันธบัตรดังกล่าวมีตนทุนหรือไม่ เพราะเหตุใด ้ ก.ไม่มี เพราะไม่มีการกูเ้ งินมาซื8อพันธบัตร ข.ไม่มี เพราะเป็ นเงินทีถอนจากบัญชีของตนเอง ค.มี เพราะทําให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จาย ่ √ เพราะไม่ได้รบดอกเบี8ยจากเงินฝากธนาคาร ง.มี ั
 21. 21. ๓๓.บุคคลใดได้รบค่าตอบแทนในฐานะเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิต ั ก.นายสุกขายเงาะ 1 กิโลกรัม ได้เงิน 25 บาท √ ข.นายดํารับจ้างหักฝักข้าวโพดในไร่ ได้ค่าจ้างวันละ 100 บาท ค.นางเพลินมีรายรับจากการขายข้าวแกงในตลาดวันละ 1,200-1,500 บาท √ ง.นางเจริญให้เพือนบ้านยืมเงิน 10,000 บาท ได้รบดอกเบี8ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ั๓๔.ในวิชาเศรษฐศาสตร์ กําหนดให้ผูผลิตทําอย่างไร ้ √ ก.แสวงหากําไรสูงสุดจากการผลิตและขาย √ ตสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ข.ผลิ ค.เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตทีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 8 ง.ตังราคาขายสินค้าให้ผูบริโภคในราคาดุลยภาพเพียงราคาเดียว ้
 22. 22. ตลาด คือสภาวการณ์ซ8 ือขายแลกเปลียนสินค้าและบริการ แบ่งเป็ น๑.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ : มีผูซ8 ือผูขายจํานวนมาก ้ ้ - สินค้ามีลกษณะเหมือนกันทุกประการ ใช้แทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ั - ผูซ8 ือผูขายมีความรอบรูภาวะของตลาดเป็ นอย่างดี(โฆษณามีอทธิพลน้อย) ้ ้ ้ ิ - หน่ วยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากธุรกิจการค้าโดยเสรี - มีการเคลือนย้ายทรัพยากรการผลิตและสินค้าได้อย่างเสรีและรวดเร็ว - ตลาดทีใกล้เคียงกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เช่น ตลาดข้าวเปลือก๒.ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ :ตลาดผูกขาด ตลาดผูขายน้อยราย, ้ ตลาดกึงแข่งขันกึงผูกขาด
 23. 23. ๓๕.ตลาดประเภทใดทีมีอปสงค์และอุปทานเป็ นตัวกําหนดราคาและปริมาณ ุ √ ก.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ข.ตลาดผูขายน้อยราย ้ ค.ตลาดกึงแข่งขันกึงผูกขาด ง.ตลาดผูกขาด๓๖.หน่ วยธุรกิจใดมีลกษณะใกล้เคียงกับสภาพแข่งขันสมบูรณ์มากทีสุด ั ก.บริษทฟอร์ดมอเตอร์ ั ข.สายการบินไทย √ ค.นายสี ชาวนา ง.องค์การโทรศัพท์๓๗.ข้อใดไม่ใช่ลกษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ั ก.ผูบริโภคเห็นว่าสินค้าของผูผลิตแต่ละคนไม่มีความแตกต่างกัน ้ ้ ข.จํานวนผูผลิตมีมากพอทีจะไม่มีผูผลิตรายใดสามารถมีอทธิพลต่อราคาตลาด ้ ้ ิ ค.ผูผลิตสามารถเลิกผลิตได้โดยไม่กระทบกระเทือนตลาด ้ √ ผลิตแต่ละรายจะส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณา ง.ผู ้
 24. 24. ๓๘.ข้อดีของผูผลิตในตลาดผูกขาดคืออะไร ้ ก.สามารถผลิตสินค้าตามทีตนต้องการได้ ข.สามารถทําการผลิตขนาดใหญ่เพือลดต้นทุนการผลิต √ ค.สามารถกําหนดราคาสินค้าให้สูงหรือตําตามทีต้องการได้ ง.ไม่จาเป็ นต้องโฆษณาสินค้าจึงทําให้ตนทุนตํา ํ ้๓๙.เมือกล่าวถึงตลาดสินค้า สิงสําคัญทีเกียวข้องกับตลาดคืออะไรบ้าง √ นค้า ผูซ8 ือ และผูขาย ก.สิ ้ ้ ข.สถานที สินค้า และผูซ8 ือ ้ ค.ห้างร้าน สินค้า และราคา ง.สินค้า ผูขาย และราคาขาย ้
 25. 25. ๑.ระบบทุนนิ ยม - เอกชนมีกรรมสิทธิFในทรัพย์สนและเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้เต็มที ิ - เอกชนมีเสรีภาพประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเต็มที - รัฐเข้าไปเกียวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยทีสุด - ใช้กลไกราคาแก้ไขปัญหาพื8นฐานทางเศรษฐกิจ - มีการแข่งขันเสรี มีกาไรเป็ นแรงจูงใจ ํ๒.ระบบสังคมนิ ยม - เอกชนมีกรรมสิทธิFและเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้บางประเภทเท่านั8น - เอกชนมีเสรีภาพประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขอบเขตจํากัด
 26. 26. - รัฐเข้าควบคุมและดําเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็ นส่วนใหญ่ - กลไกราคามีบทบาทน้อย - ใช้ระบบการวางแผนจากส่วนกลาง๓.ระบบเศรษฐกิจแบบผสม - เอกชนมีเสรีภาพประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็ นส่วนใหญ่ - รัฐมีบทบาทในการผลิตเพียงบางประเภทเท่านั8น - ใช้กลไกราคาและมีการวางแผนแบบชี8นํา - รัฐมีสวนในการผลิตสินค้าทีมีผลกระทบต่อส่วนรวม เช่น สาธารณู ปโภค ่ 8 - ไม่มเี ป้ าหมายทีจะขจัดชนชันทางสังคม
 27. 27. - ระบบเศรษฐกิจทีรัฐเข้าไปแทรกแซงการดําเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยทีสุด (ทุนนิ ยม / สังคมนิ ยม)- ระบบเศรษฐกิจแบบผสมใช้ (กลไกราคากับการวางแผน / กลไกรัฐกับการวางแผน)- ระบบเศรษฐกิจทีมีการวางแผน อาศัย (กลไกรัฐ / กลไกตลาด)- ระบบเศรษฐกิจทีเน้นการกระจายรายได้ทเป็ นธรรม คือ ี (ทุนนิ ยม / ระบบผสม)- ระบบเศรษฐกิจทีการทํางานของกลไกราคาสินค้ามีจากัดบ้าง คือ ํ (สังคมนิ ยม-ระบบผสม / ทุนนิ ยม-คอมมิวนิ สต์)
 28. 28. ๔๐.ข้อใดเป็ นลักษณะทีสําคัญทีสุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม √ก.การทํางานของระบบอาศัยกลไกราคา ข.เอกชนมีความเสมอภาคในรายได้ ค.เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทุกอย่าง ง.เอกชนมีกรรมสิทธิFในทรัพย์สนทุกอย่าง ิ๔๑.ทีเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมนั8น ผสมระหว่างระบบอะไรกับอะไร ก.สังคมนิ ยมและคอมมิวนิ สต์ ข.เสรีนิยมและระบบตลาด ค.สังคมนิ ยมประชาธิปไตยและทุนนิ ยม √ง.ทุนนิ ยมและสังคมนิ ยม
 29. 29. ๔๒.ระบบสังคมนิ ยมกับระบบทุนนิ ยมมีขอแตกต่างในเรืองใด ้ √ก.ระบบสังคมนิ ยมรัฐจะเป็ นผูดาเนิ นการในเรืองเศรษฐกิจทุกเรือง ้ํ ข.ระบบสังคมนิ ยมจะให้ความสําคัญในเรืองเศรษฐกิจมากกว่าทุนนิ ยม ค.ระบบสังคมนิ ยมประชาชนสามารถซื8อสินค้าในราคาต้นทุนได้ ง.ประชาชนในประเทศสังคมนิ ยมจะมีฐานะเท่าเทียมกันทุกคนทุกประการ๔๓.ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิ ยมใช้อะไรเป็ นสิงพิจารณาในการจัดสรร ทรัพยากร ก.สังคมเป็ นผูพจารณา ้ ิ ข.ระบบการเมือง √ค.รัฐบาลเป็ นผูช8 ีขาด ้ ง.กลไกราคา
 30. 30. ๔๔.ข้อใดไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม ก.รัฐให้เอกชนดําเนิ นธุรกิจโดยเสรี ข.ผลกําไรเป็ นเป้ าหมายสูงสุดในการประกอบการ √ค.ธุรกิจทีเป็ นสาธารณู ปโภคสงวนให้รฐเป็ นผูจด ั ้ั ง.ระบบราคาเป็ นกลไกควบคุมการค้าและการเคลือนไหวทางเศรษฐกิจ๔๕.ระบบเศรษฐกิจทุนนิ ยมมีลกษณะเด่นประการใด (มีขอถูกมากกว่าหนึ ง) ั ้ ก.เอกชนและรัฐบาลสามารถแข่งขันกันผลิตสินค้า √ข.เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกผลิตและบริโภค √ค.รัฐบาลไม่เข้าแทรกแซงตลาดปัจจัยการผลิต ง.รัฐบาลไม่มสทธิเป็ นเจ้าของทรัพย์สนและทรัพยากร ีิ ิ
 31. 31. อุปสงค์(Demand) :ปริมาณความต้องการซื8อทีผูบริโภคมีอานาจซื8อ ้ ํกฎอุปสงค์ : ราคา อุปสงค์อุปทาน(Supply) : ดุลยภาพปริมาณความต้องการขายกฎอุปทาน : ราคา อุปทาน
 32. 32. ปริมาณของสินค้าและบริการชนิ ดใดชนิ ดหนึ งทีผูบริโภคต้องการซื8อย่อมแปรผกผัน ้(inverse relation) กับระดับราคาของสินค้าและบริการชนิ ดนั8น จากกฎนี8 แสดงว่า ถ้าราคาลดลง ปริมาณความต้องการซื8อก็จะเพิมขึ8นในทางกลับกัน หากราคาเพิมขึ8นปริมาณความต้องการซื8อก็จะลดลงสาเหตุทกฎของอุปสงค์เป็ นเช่นนั8น ี การเปลียนแปลงรายได้ทแท้จริง ี สินค้าอืนทดแทนกัน๑.ผลทางรายได้ (Income Effect) ในขณะใดขณะหนึ ง๒.ผลทางการทดแทน (Substitution Effect) การบริโภคสินค้าหรือ๓.กฎว่าด้วยการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์สวนเพิม ่ บริการทีเพิมขึ8นแต่ละ (Law of Diminishing Marginal Utility) หน่ วย จะได้ความ พอใจลดลงเรือยๆ
 33. 33. ปริมาณซื8อเพิมขึ8น ณ ทุกระดับราคา ตัวกําหนดโดยตรง คือ ราคา ตัวกําหนดโดยอ้อม ได้แก่ ข้อสังเกต: Slope มีคาเป็ นลบ เกต: ่รสนิ ยม รายได้ ราคาของสินค้าอืนฤดูกาล การศึกษา ฯลฯ ปริมาณซื8อลดลง ณ ทุกระดับราคากฎอุปสงค์ : ราคา อุปสงค์รายได้ ทแท้ จริง คือจํานวนสิ นค้ าทีผู้บริโภคได้ รับ ี Money Incomeซึงหาได้ จากรายได้ ทเป็ นตัวเงิน (Money Income) หารด้วยราคาสินค้า ี Pr iceตัวอย่าง นายพานทอง มีรายได้ 5000 ล้าน ต้องการซื8อดาวเทียมดวงละ 1000 ล้าน จะได้ 5 ดวง แต่หากราคาดาวเทียมสูงขึ8นเป็ นดวงละ 2500 ล้าน เขาก็จะซื8อได้เพียง 2 ดวง แสดงว่า รายได้ที แท้จริงลดลงแต่รายได้ทเป็ นตัวเงินคงที ี
 34. 34. ปริมาณของสินค้าและบริการชนิ ดใดชนิ ดหนึ งทีผูผลิตต้องการขายย่อม แปรผันโดยตรง ้กับระดับราคาของสินค้าและบริการชนิ ดนั8น จากกฎนี8 แสดงว่า ถ้าราคาเพิมขึ8น ปริมาณความต้องการขายก็จะเพิมขึ8น ในทางกลับกันหากราคาลดลง ปริมาณความต้องการขายก็จะลดลง ข้อสังเกต: Slope มีค่าเป็ นบวก เกต: ราคา เป้ าหมายของผูผลิตทีต้องการ ้ กําไร มากทีสุดเท่าทีเขาจะทําได้ เรืองของส่วนต่างระหว่างต้นทุน และราคาขาย ปริมาณ
 35. 35. ตัวกําหนดโดยตรง คือ ราคา ตัวกําหนดโดยอ้อม ได้แก่นโยบายการผลิต เทคนิ คการผลิตราคาสินค้าอืน ราคาปัจจัยการผลิต จํานวนผูผลิต ้วิกฤตการณ์ ฯลฯ Q0 ราคา P1 ไม่ได้มีการเปลียนแปลง แต่จานวนขายมีการเปลียนแปลง ํ ราคา P1 ไม่ได้มีการเปลียนแปลง แต่จานวนขาย ํ นวนขาย จาก Q1 เป็ น Q0 ซึงเป็ น มีการเปลียนแปลงจาก Q1 เป็ น Q2 ซึงเป็ น การเปลี ลักษณะของอุปทานลดลง ทานลดลง ลักษณะของอุปทานเพิมขึน (increase in + (decrease in supply) supply )
 36. 36. มือทีมองไม่เห็นเป็ นตํานานทางเศรษฐศาสตร์ทอ้างถึงกลไก ีธรรมชาติทเข้ามาจัดการเรืองอุปสงค์ ีและอุปทาน เช่นถ้าสินค้ามากกว่าความต้องการ ราคาก็จะลดลงในทางกลับกันถ้าสินค้ามีนอยกว่า ้ความต้องการ ราคาก็จะแพงขึ8นมันจะเกิดจากปฏิสมพันธ์ระหว่าง ัมนุ ษย์ดวยกันเองในการแก่งแย่ง ้สินค้า ซึงก็คอมือทีมองไม่เห็น.... ื
 37. 37. ราคาดุลยภาพ คือ ราคาทีทําให้จํานวนสินค้าทีผูบริโภคต้องการซื8อ ้มีค่าเท่ากับจํานวนสินค้าทีผูผลิต ้ประสงค์ทจะผลิตออกขายใน ีขณะเดียวกันพอดี 8 ในบางครัง ราคาทีเป็ นอยู่ในสภาวะดังกล่าวเรียกว่า ตลาดไม่ใช่ราคาดุลยภาพQDx = QSx ดุลยภาพของตลาด ดังนั8นตลาดจําเป็ นต้อง มีการปรับตัว จนกว่าจะเกิด ดุลยภาพขึ8นอีกครัง 8
 38. 38. อุปสงค์สวนเกิน เกิดจากการทีราคาขายตํากว่าราคาดุลยภาพ ทําให้ผูบริโภคต้องการ ่ ้สินค้ามากกว่าปริมาณสินค้าทีผูผลิตนํ าออกขาย จึงทําให้เกิดการขาดแคลนสินค้า ้ อุปทานส่วนเกิน เกิดจาก ราคานั8นสูงกว่าราคาดุลยภาพ ซึงสูงเกินอํานาจซื8อของผูบริโภคส่วนหนึ งทีจะจ่ายได้ ทําให้สนค้าทีมีอยู่ขายไม่หมด ้ ิ
 39. 39. ๔๖.กฎของอุปทาน คือข้อใด ก.เมือปริมาณเสนอซื8อสินค้าชนิ ดหนึ งเพิมขึ8น ปริมาณเสนอขายสินค้าชนิ ดนั8นจะเพิมขึ8น ข.เมือปัจจัยทีใช้ในการผลิตสินค้าชนิ ดหนึ งเพิมขึ8น ปริมาณเสนอขายสินค้าชนิ ดนั8น จะเพิมขึ8น √ค.เมือราคาสินค้าชนิ ดหนึ งสูงขึ8น ปริมาณเสนอขายสินค้าชนิ ดนั8นจะเพิมขึ8น ง.เมือรายได้ของผูบริโภคสูงขึ8น ปริมาณเสนอขายสินค้าจะเพิมขึ8น ้๔๗.ข้อใดเป็ นไปตามกฎของอุปสงค์ √ก.ลองกองปี นี8 ราคาไม่แพง คนจึงนิ ยมซื8อมาบริโภคกันมาก ข.แก้วมังกรเป็ นผลไม้สขภาพทีคนนิ ยมรับประทาน เกษตรกรจึงปลูกกันมาก ุ ค.พ่อค้าส่งทุเรียนไปขายต่างประเทศมาก แต่ไม่ทาให้ราคาทุเรียนในประเทศแพงขึ8น ํ ง.นํ8 ามันราคาแพง รัฐบาลจึงมีนโยบายรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการใช้พลังงาน
 40. 40. ๔๘.ตามกฎของอุปสงค์น8น เพราะเหตุใดผูบริโภคจึงซื8อเนื8 อหมูเพิมขึ8น ั ้ √ ก.เพราะราคาเนื8 อหมูลดลง ข.เพราะเนื8 อสัตว์ชนิ ดอืนลดลง ค.เพราะผูบริโภคมีรายได้มากขึ8น ้ ง.เพราะผูบริโภคชอบเนื8 อหมูมากขึ8น ้๔๙.ข้อใดเป็ นไปตามกฎของอุปสงค์ ก.พ่อซื8อกางเกงตัวใหม่ ๑ ตัวเพราะถูกใจแบบและสี ข.พ่อซื8อรถยนต์คนใหม่ เพราะต้องรับส่งลูกไปโรงเรียน ั √ ซ8 อเสื8อตัวใหม่ ๓ ตัวเพราะร้านลดราคาในฤดูรอน ค.แม่ ื ้ ง.แม่ซ8 อตุตาตัวใหม่ให้ลูกสาว ๑ ตัวเพราะได้รบเงินเดือนขึ8น ื ๊ ั๕๐. “มือทีมองไม่เห็น” ในทัศนะของนักทฤษฎีการเมืองแนวเสรีนิยมหมายถึงข้อใด ก.มือทีสาม √ข.กลไกลของตลาด ค.พลังมวลชน ง.กลยุทธของสหภาพแรงงาน
 41. 41. ๕๑. ข้อใดก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้า ก. นาย ก มีเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพียงพอทีจะซื8อตูเ้ ย็นรุ่นใหม่ได้ แต่เนื องจาก มีของเดิมอยู่แล้วจึงเลือนการซื8อออกไปก่อน ข. นาย ข มีเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต้องการซื8อโทรศัพท์มือถือในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท จึงรอให้มีการลดราคาเสียก่อน √ นาย ค ไม่มีเงินสดเพียงพอทีจะซื8อรถยนต์ซึงมีราคา ๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงตกลง ค. ซื8อในระบบเงินผ่อน ง. นาย ง กําลังเก็บเงินเพือซื8อแหวนหมันในราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 8๕๒. ราคาทีทําให้ปริมาณอุปสงค์มากกว่าปริมาณอุปทาน คือราคาใด ก. ราคาดุลยภาพ ข. ราคาตลาด √ค. ราคาทีตํากว่าราคาดุลยภาพ ง. ราคาทีสูงกว่าราคาดุลยภาพ
 42. 42. ๕๓. ค่าใช้จายในการบริโภคของนาย ก จะขึ8นอยู่กบปัจจัยใด มากทีสุด ่ ั ก. วงเงินสินเชือตามบัตรเครดิตทีนาย ก ได้รบจากธนาคารพาณิ ชย์ ั √ เงินเดือนทีนาย ก ได้รบจากการประกอบอาชีพร้องเพลง ข. ั ค. ทีดินย่านสุขุมวิททีนาย ก ได้รบมรดกจากคุณยาย ั ง. รายได้ทนาย ก คาดว่าจะได้รบจากการจําหน่ ายเทปเพลง ี ั๕๔. ตามกฎของอุปสงค์ ถ้ากําหนดให้สงอืนๆ คงที ปริมาณสินค้าและบริการทีผูซอ ิ ้ื ต้องการซือจะผันแปรตรงข้ามกับระดับราคา หมายถึงอะไร ก. ถ้าราคาสินค้าเพิมขึ8น ปริมาณการเสนอซื8อจะสูงขึ8น ข. ถ้าราคาสินค้าเพิมขึ8น ปริมาณการเสนอขายจะเพิมขึ8น √ ถ้าราคาสินค้าเพิมขึ8น ปริมาณการเสนอซื8อจะลดลง ค. ง. ถ้าราคาสินค้าเพิมขึ8น ปริมาณการเสนอขายจะลดลง
 43. 43. ๕๕. ถ้าราคาสินค้าชนิ ดหนึ งเท่ากับ ๑๒ บาท อุปสงค์ต่อสินค้านั8นเท่ากับ ๙๐ หน่ วย อุปทานของสินค้าเท่ากับ ๗๕ หน่ วย การปรับตัวตามกลไกตลาดทีเกิดขึ8น ในระยะแรกๆ น่ าจะเป็ นไปตามข้อใด √ ราคาใหม่เท่ากับ ๑๔ บาท อุปสงค์เท่ากับ ๘๕ หน่ วย อุปทานเท่ากับ ๘๐ หน่ วย ก. ข. ราคาใหม่เท่ากับ ๑๓ บาท อุปสงค์เท่ากับ ๙๔ หน่ วย อุปทานเท่ากับ ๗๘ หน่ วย ค. ราคาใหม่เท่ากับ ๑๑ บาท อุปสงค์เท่ากับ ๙๓ หน่ วย อุปทานเท่ากับ ๗๒ หน่ วย ง. ราคาใหม่เท่ากับ ๑๐ บาท อุปสงค์เท่ากับ ๘๓ หน่ วย อุปทานเท่ากับ ๗๗ หน่ วย๕๖. การใช้จายอุปโภคบริโภคขึ8นอยู่กบปัจจัยข้อใด น้อยทีสุด ่ ั ก. ทรัพย์สนของผูบริโภค ิ ้ ข. การโฆษณา ค. การเลียนแบบตามแฟชัน √ ต้นทุนการผลิต ง.
 44. 44. ๕๗. สมมติให้เยือไม้ไผ่ซึงเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสมุดมีราคาสูงขึ8นจากเดิม และค่าจ้าง แรงงานสูงขึ8น ซึงมีผลให้ตนทุนในการผลิตสมุดแพงขึ8น จะทําให้เกิด ้ การเปลียนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาดอย่างไร ก. ราคาดุลยภาพของสมุดสูงขึ8น ปริมาณดุลยภาพของสมุดลดลง √ ราคาดุลยภาพของสมุดสูงขึ8น ปริมาณดุลยภาพของสมุดลดลง ข. ค. ราคาดุลยภาพของสมุดลดลง ปริมาณดุลยภาพของสมุดลดลง ง. ราคาดุลยภาพของสมุดลดลง ปริมาณดุลยภาพของสมุดคงที
 45. 45. จุดประสงค์ขนสุดท้ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขันสุดท้าย คือ การบริโภค ัปัจจัยที!กาหนดการบริโภคมากที!สด คือ ราคาของสินค้า ํ ุตลาดที!เกิดได้ยากในระบบเศรษฐกิจ คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดผงซักฟอกจัดเป็ นตลาดประเภท ตลาดกึ!งแข่งขันกึ!งผูกขาดการกระจายสินค้าและบริการที!ไม่ผานคนกลาง คือ การบริการของการไฟฟ้ านครหลวง ่การให้ การบริจาค ไม่จดเป็ นการแลกเปลี!ยน ัสินค้าไร้ราคา หรือทรัพย์เสรี คือ สินค้าและบริการที!ผบริโภคได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ู้ในระบบเศรษฐกิจครัวเรือนทําหน้ าที! เป็ น เจ้าของปัจจัยการผลิตและผูบริโภค ้อดัม สมิธ คือ บิดาวิชาเศรษฐศาสตร์ แนวคิดแบบ ทุนนิยม ให้เอกชนดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจอย่างเสรีคารฺล มาร์ก คือ แนวคิดแบบ สังคมนิยมจุดมุ่งหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ คือ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเศรษฐศาสตร์ - การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับความต้องการ
 46. 46. - เปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด โครงสรางเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ- ภาคเกษตรกรรมเปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ- บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา 1. การแทรกแซงดวยการกําหนดราคาขั้นสูงหรือราคาเพดาน หากราคาดุลยภาพที่เปนอยูนั้นสูงเกินไปจนทําให!ผู!บริโภคได!รับความเดือดร!อน รัฐจะ แทรกแซงด!วยการกําหนดราคาเพดานไว! โดยเปนราคาที่ต่ํากวาราคาดุลยภาพเพื่อชวยให! ผู!บริโภคสามารถซื้อสินค!าในราคาที่ถูกลง เชน น้ํามัน ยางพารา ข!าว 2. การแทรกแซงราคาดุลยภาพการกําหนดราคาขั้นต่ํา หากตลาดดุลยภาพที่เปนอยูนั้นต่ําเกินไปจนทําให!ผู!ผลิตเดือดร!อน เนื่องมาจากปริมาณ ผลผลิตมีมากกวาความต!องการของตลาด ทําให!ราคาผลผลิตตกต่ํา โดยเฉพาะผลผลิตทางการ เกษตรกร รัฐบาลจึงต!องเข!าแทรกแซงด!วยการกําหนดราคาที่สูงกวาราคาดุลยภาพเดิม เช2น ลําไย ลองกอง
 47. 47. 1.ป4ญหาความไม2สมดุลของภาคเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในป6จจุบันมีการพึ่งพาตางประเทศมาก รัฐจึง สงเสริมการลงทุนที่เปนประโยชน7ของประเทศ เพื่อเสริมสร!างความเข!มแข็งให!กับ ระบบเศรษฐกิจและสังคม2.ป4ญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าในการกระจายรายได ํ 2.1ป4ญหาการกระจายรายได ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม แนวโน!มในป6จจุบันสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมเพิมมากขึ้นของผลิตภัณฑ7มวล ่ รวมในประเทศ สวนสัดสวนของภาคเกษตรกรรมลดลง แตการจ!างแรงงานของ เกษตรกรรมยังคงสูงเทาอุตสาหกรรม อีกทั้งการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยัง กระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑลและเมืองใหญๆเทานั้น
 48. 48. 2.2 ป4ญหาความยากจน คนจนสวนใหญอาศัยในชนบทประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร และหัวหน!าครัวเรือนมีการศึกษาชั้นประถมหรือไมมีการศึกษาความไมเทาเทียมของรายได!ที่กระจายระหวางภูมิภาคก็เพิ่มมากขึ้นด!วย ตัวอยางป6ญหาความยากจน ความยากจนที่เกิดขึ้นในชุมชน เชน ป6ญหาความยากจนที่มีผลสืบเนื่องมาจากสภาพดินฟ=าอากาศที่ไมเอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สงผลให!ปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมตกต่ํา3 ป4ญหาดานคุณภาพชีวิต ถึงแม!วาป6จจุบันคนไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้นเนื่องจากการพัฒนาทางด!านสาธารสุข แตกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม รวมทั้งการเปนสังคมเมืองมากขึ้น มีผลทําให!วิถีชีวิตของประชากรไทยโดยเฉพาะชุมชนเมือง เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ป6ญหาสุขภาพจิตมีมากขึ้น ป6ญหาสารเสพติดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสงผลให!เกิดป6ญหาสังคม
 49. 49. 4.ป4ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม ่5.ป4ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ในชวง พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2538 เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตเร็วมาก ป6จจัยที่สงผลตอการเจริญเติบโต คือคาแรงงานที่อยูในระดับต่ํา รวมทั้งคาของเงินที่มีเสถียรภาพ ป6ญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2540 มีสาเหตุสําคัญจาก 1) การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในสัดส2วนทีสงมาก ใน พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. ู่ 2539 บัญชีเดินสะพัดขาดดุลสูงถึง 8% และ7.9% ของมูลคาผลผลิตภัณฑ7มวลรวม ภายในประเทศ (GDP) ตามลําดับ
 50. 50. 2) การพึงพิงเงินกูจากต2างประเทศจํานวนมาก เนื่องจากมีการเปOดเสรีทางการ ่เงิน โดยการอนุญาตให!ภาคเอกชนสามารถกู!ยืมเงินจากตางประเทศ ซึ่งนําไปสูการลงทุนจํานวนมากในภาคเศรษฐกิจทีมิได!กอให!เกิดรายได!หรือกอให!เกิด ่ประสิทธิภาพในการผลิต เชน การเก็งกําไรทีดิน อสังหาริมทรัพย7 และตลาด ่หลักทรัพย7 ทําให!เกิดอุปสงค7ในการเก็งกําไร มีการลงทุนเปนจํานวนมากเพื่อผลิตสินค!าสนองตอบอุปสงค7ในการเก็งกําไรให!ได!มากที่สุด 3) ป?ญหาหนีดอยคุณภาพหรือหนีที่ไม2ก2อใหเกิดรายได (Non – ้ ้Performing Loan : NPLs) จากการกู!ยมจากตางประเทศเปนแหลงเงินทุนใน ืการให!สินเชื่อ อีกทั้งเงินกู!และการลงทุนของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย7 การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย7และธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงประเภทอื่นๆ เชน การเก็งกําไรในตลาดหลักทรัพย7 ดังนั้นเมื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย7ของไทยตกต่ําลง ลูกหนี้ไมสามารถชําระคืนเงินต!นและดอกเบี้ย สงผลกระทบให!สถาบันการเงินจํานวนมากขาดกระแสเงินสดเพื่อใช!ในการดําเนินงานหรือเกิดป4ญหาการขาดสภาพคล2อง
 51. 51. 8ัN= รายได้ประชาชาติ ผลรวมของรายได้ทงหมดทีได้มาจากการขายปัจจัยการผลิตในรอบ 1 ปี 8GDP= ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มูลค่ารวมของสินค้า/บริการขันสุดท้ายณ ราคาตลาดทีผลิตขึ8นภายในประเทศในรอบ 1 ปี 8GNP=ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ มูลค่ารวมของสินค้า/บริการขันสุดท้ายณ ราคาตลาดทีผลิตโดยใช้ทรัพยากรของประเทศในรอบ 1 ปี 8PCI= รายได้เฉลียต่อบุคคล คือรายได้ประชาชาติ / จํานวนประชากรทังประเทศ-กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีถือเป็ นรายได้ประชาชาติ(ค่าโดยสารรถประจําทาง / เงินสงเคราะห์คนพิการ)-รายได้เฉลียต่อบุคคลใช้วด (มาตรฐานการครอบชีพ / ค่าครองชีพ) ั-อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวัดได้จาก (รายได้ประชาชาติทแท้จริงเฉลียต่อหัว / ีรายได้ประชาชาติทเป็ นตัวเงินเฉลียต่อหัว ี
 52. 52. -การเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศดูจาก(ผลิตภัณฑ์ประชาชาติต่อหัว / ผลิตภัณฑ์ของประเทศเบื8องต้น)๕๗. รายได้เฉลียต่อหัวหมายถึงข้อใด √ 8ั ก.รายได้ทงหมด หารด้วย ประชากรทังหมด 8 8ั ข.รายได้ทงหมด หารด้วย ประชากรทีอยู่ในวัยทํางาน 8ั ค.รายได้ทงหมด หารด้วย ประชากรทีทํางานและมีรายได้ 8ั 8 ง.รายได้ทงหมด หารด้วย ประชากรทังหมดยกเว้นคนว่างงาน๕๘. ถ้ารายได้ประชาชาติสูงขึ8น ในขณะทีประชากรในประเทศมีเท่าเดิม ข้อใดถูกต้อง ก.รายได้เฉลียต่อบุคคลสูงขึ8น และคุณภาพชีวตของประชากรดีข8 ึน ิ ข.รายได้เฉลียต่อบุคคลสูงขึ8น และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดีข8 ึน √ค.รายได้เฉลียต่อบุคคลสูงขึ8น และผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิมขึ8น ง.รายได้เฉลียต่อบุคคลสูงขึ8น และการกระจายรายได้ดีข8 ึน
 53. 53. -การคลังสาธารณะ คือ การบริหารรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล-รายรับของรัฐบาล ประกอบด้วย รายได้ของรัฐบาล (ภาษี อากร) เงินกู ้ เงินคงคลัง-หนี8 สาธารณะ คือหนี8 ภาครัฐทีเกิดจากการกูยมโดยตรงของรัฐบาล และจากการกูยม ฃ ้ื ้ื ของรัฐวิสาหกิจทีรัฐบาลคํ8าประกัน-ภาษี อากร ได้แก่ ภาษี ทางตรง ภาษี เงินได้ ภาษี ดอกเบี8ย ภาษีมรดก ภาษีโรงเรือน ภาษี ทางอ้อม ได้แก่ ภาษี มูลค่าเพิม ภาษี การค้า ภาษี ศลกากร ภาษี สรรพสามิต ุ-รายจ่ายของรัฐบาล ประกอบด้วย รายจ่ายทีก่อให้เกิดการผลิต (จ่ายเพือซื8อสินค้า/บริการ) รายจ่ายทีไม่ก่อให้เกิดการผลิต (เงินโอน) เช่น เงินสงเคราะห์ บํานาญ เงินอุดหนุ น-งบประมาณแผ่นดิน คือแผนประมาณการ รายได้และรายจ่ายของรัฐบาล จะจัดทําในรูปพระราชบัญญัติ ปี งบประมาณคือ 1ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของทุกปี
 54. 54. -กิจกรรมการคลังของภาครัฐบาล ได้แก่ (การเก็บภาษี อากร / การกําหนดอัตราดอกเบี8ย)-ภาษี ทช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้คอ (ภาษี มรดก /ภาษี มูลค่าเพิม) ี ื-นโยบายภาษี อากรทีเหมาะสมควรใช้โครงสร้างภาษี แบบ (อัตราก้าวหน้า / อัตราถอยหลัง)-ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํา รัฐบาลควรใช้งบประมาณแบบ (ขาดดุล / เกินดุล)๕๙.ข้อใดตรงกับความหมายของงบประมาณเกินดุล ก.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าปริมาณเงินไหลออก ข.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้านํ าเข้า ค.รายได้ของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล √ง.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล๖๐.การขึ8นค่าเงินบาท จะเกิดผลอย่างไร ก.ราคาสินค้าไทยทีขายในต่างประเทศจะถูกลง ข.ภาระในการชําระหนี8 ต่างประเทศของไทยจะเพิมขึ8น ค.คนไทยจะเดินทางไปเทียวต่างประเทศน้อยลง √ นสํารองระหว่างประเทศของไทยเมือคิดเป็ นเงินบาทจะลดลง ทุ
 55. 55. เงินเฟ=อ หมายถึง ภาวะที่ราคาสินค!าและบริการในตลาดสูง คาของเงินลดลงปริมาณเงินอยูในมือประชาชนมากเกินไป สาเหตุของเงินเฟQอ เงินเฟ=อมีสาเหตุหลายประการ พอสรุปได!ดังนี้ 1. เกิดจากอุปสงคมวลรวมเพิ่มขึ้น คือ ภาวะที่ปริมาณความต!องการในการซื้อสินค!าหรือบริการมีมากกวาปริมาณความต!องการในการขายสินค!าหรือบริการทําให!ปริมาณสินค!าและบริการในตลาดขาดแคลน ไมเพียงพอกับความต!องการที่เพิ่มขึ้น จึงเปนเหตุให!ราคาสินค!าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 2. เกิดจากตนทุนการผลิตทีสูงขึ้น เนื่องจากระดับราคาวัตถุดิบที่นํามาใช! ่เปนป6จจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น หรืออัตราคาจ!างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทําให!ต!นทุนการผลิตสูงขึ้น เปนเหตุให!ราคาสินค!าสูงตามไปด!วย
 56. 56. ผลกระทบของเงินเฟQอการใช!จายในสินค!าที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของผู!บริโภคจะเพิ่มขึ้นเพราะกลัวราคาสินค!าจะแพงขึนอีก สงผลให!เกิดการขาดแคลนสินค!า ทําให!ราคาสินค!ายิ่งสูงขึ้น อยางไร ้ก็ดี ภาวะเงินเฟ=อจะเกิดผลดีหรือผลเสียตอบุคคลแตละกลุม ดังนี้ 1. ผลดีต2อพ2อคา นักธุรกิจ เพราะขายสินค!าหรือบริการได!ราคาสูงขึ้น และสงผลดีตอลูกหนี้ เพราะเงินที่เปนหนี้มีอํานาจซื้อลดลง ระดับราคาสินค!าสูงขึน จํานวน ้เงินเทาเดิมซื้อของได!น!อยลง เทากับลูกหนี้ใช!หนี้น!อยลง แม!นวาจํานวนเงินที่ชาระจะ ํยังคงเทาเดิม นอกจากนี้ภาวะเงินเฟ=อจะเกิดผลดีตอกลุมบุคคลที่มรายได!จากการ ีเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ เพราะสามารถเรียกคาบริการ หรือตั้งราคาสินค!าได!ตามต!องการ เชน แพทย7 ชางตัดผม ชางตัดเสือ เปนต!น ้ 2. ผลเสียต2อผูมีรายไดประจํา เพราะรายได!เทาเดิม แตราคาสินค!าเพิ่มขึ้นทําให!รายจายเพิ่มขึ้นด!วย เจ!าหนี้และผู!มีเงินออมจะเสียเปรียบ เพราะมูลคาของเงินลดลง เชน สมชายมีเงินฝากอยูในธนาคาร หนึงแสนบาท ในภาวะเงินเฟ=อ เงินหนึ่งแสน ่ที่สมชายมีอยู จะมีคาของเงินลดลงเพราะเงินเทาเดิม แตจะซือสินค!าได!น!อยลง หรือถ!า ้ต!องการสินค!าเทาเดิม ต!องจายเปนเงินเพิ่มขึ้น เปนต!น
 57. 57. แนวทางแก้ปญหาภาวะเงินเฟ้ อ ั เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ=อ ระดับราคาสินค!าสูงขึ้นจะทําให!ประชาชนโดยทั่วไปเดือดร!อน ทําให!เกิดป6ญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงกําหนดแนวทางแก!ไขดังนี้ 1. ใชนโยบายทางการเงิน โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู!เพื่อลดปริมาณเงินในมือประชาชนให!น!อยลง ทําให!ปริมาณความต!องการในการซื้อสินค!าของผู!บริโภคลดลงนอกจากนี้ยังเพิ่มการขายพันธบัตรรัฐบาลให!ธนาคารพาณิชย7และประชาชนมากขึ้น แตขณะเดียวกันก็ลดการรับชื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชนและลดการขยายเครดิตหรือปลอยเงินกู!ของธนาคารพาณิชย7 2. ใชนโยบายการคลัง โดยเพิ่มการเก็บภาษีจากประชาชน ใช!งบประมาณแบบเกินดุล คือ ลดรายจายภาครัฐให!น!อยลง แตเพิ่มรายได!ของรัฐบาลโดยการเก็บภาษีให!มากขึ้น เพื่อลดปริมาณเงินในมือประชาชนให!น!อยลง
 58. 58. เงินฝQด หมายถึง ภาวะที่ราคาสินค!าและบริการในตลาดลดลง คาของเงินเพิ่มขึ้นปริมาณเงินอยูในมือประชาชนน!อยเกินไปสาเหตุของเงินฝTด เงินฝQดเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้ 1. เกิดจากปริมาณความต!องการในการซื้อสินค!าหรือบริการมีน!อยกวาปริมาณความต!องการในการขายสินค!าหรือบริการ ทําให!สนค!าเหลือเกินความ ิต!องการ ราคาสินค!าลดลง 2. เกิดจากรัฐบาลเก็บภาษีมากเกินไป ทําให!ปริมาณเงินที่ประชาชนจะซื้อสินค!ามีน!อยลง 3. ประชาชนเก็บเงินไว!กับตัวมากเกินไป ทําให!การบริโภคมวลรวมลดลง 4. มีการสงเงินตราออกไปตางประเทศมากเกินไป ทําให!ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน!อย
 59. 59. ผลกระทบของเงินฝTด เงินฝQดทําให!ผู!ผลิตขาดทุน การค!าซบเซา การผลิตเลิกกิจการ ลูกจ!างแรงงานตกงาน เกิดป6ญหาวางงาน เศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลไมสามารถเก็บภาษีจากผู!มีรายได!และผู!ผลิตได!ตามเป=าหมาย ในขณะเดียวกันรัฐบาลต!องแบกภาระในการแก!ป6ญหาคนวางงานและภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อยางไรก็ดี ภาวะเงินฝQดจะเปนผลดีและผลเสียตอบุคคลในกลุมตาง ๆ ดังนี้ 1. ผลดีต2อผูมีรายไดประจํา เพราะซื้อสินค!าหรือบริการได!ในราคาลดลง สวนเจ!าหนี้และผู!มีเงินออมจะได!เปรียบ เนื่องจากราคาสินค!าลดลง คาของเงินเพิ่มขึ้น ทําให!อํานาจซื้อเพิ่มขึ้น 2. ผลเสียต2อผูผลิต จะได!รับผลกระทบ เพราะราคาสินค!าลดลง อาจต!องประสบป6ญหาขาดทุน นอกจากนี้ ลูกหนี้ และนายธนาคาร จะเกิดความเสียเปรียบในด!านคาของเงิน
 60. 60. แนวทางแกไขภาวะเงินฝTด เมื่อเกิดภาวะเงินฝQด การผลิตลดลง เกิดป6ญหาวางงาน เศรษฐกิจตกต่ําทําให!เกิดป6ญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงกําหนดแนวทางแก!ไข ดังนี้ 1. ใชนโยบายทางการเงิน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู!เพื่อเพิ่ม ปริมาณเงินในมือประชาชนให!มากขึ้น ทําให!ปริมาณความต!องการในการซื้อสินค!า ของผู!บริโภคเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังลดการขายพันธบัตรรัฐบาลให!ธนาคารพาณิชย7 และประชาชน แตขณะเดียวกันก็เพิ่มการรับชื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน ให!มากขึ้นเพื่อเพิ่มอํานาจซื้อของประชาชนให!สูงขึ้น ตลอดจนเพิ่มการขยายเครดิต หรือปลอยเงินกู!ของธนาคารพาณิชย7ไปยังกลุมผู!ประกอบการ หรือผู!ผลิต เพื่อชวย ให!การผลิตดํารงอยูได! 2. ใชนโยบายการคลัง โดยรัฐบาลใช!งบประมาณแบบขาดดุล คือ เพิ่ม รายจายภาครัฐให!มากขึ้น และลดรายได!ภาครัฐให!น!อยลง เพื่อทําให!ปริมาณเงินใน มือประชาชนเพิ่มขึ้น
 61. 61. ๖๑. สาเหตุหนึ งของเงินเฟ้ อ คือ ก.อุปสงค์ของเงินน้อยเกินไป ข.อุปทานของเงินน้อยเกินไป ค.อุปสงค์ของสินค้าน้อยเกินไป √ ปทานของสินค้าน้อยเกินไป ง.อุ๖๒.ใครจะได้รบผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อมากทีสุด ั ก.แม่คาขายข้าวแกง ้ ข.เจ้าของโรงเรียน ค.พ่อค้าขายนํ8 าแข็ง √ ทโรงเรียน ง.ครู ี๖๓.มาตรการใดทีมีสวนช่วยลดภาวะเงินเฟ้ อให้บรรเทาลง ่ √ก.การรับซื8อพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน ข.การเพิมการสังซื8อสินค้าเข้าจากต่างประเทศ ค.การลดอัตราดอกเบี8ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ ง.การลดอัตราดอกเบี8ยเงินกูของธนาคารพาณิ ชย์ ้
 62. 62. ๖๔.การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้ อระยะยาว ทําได้โดยวิธใด ี ก.ลดอัตราภาษี ลดการใช้จายของรัฐ ลดอัตราดอกเบี8ย ่ √ มอัตราภาษี ลดการใช้จายของรัฐ เพิมอัตราดอกเบี8ย ข.เพิ ่ ค.เพิมอัตราภาษี เพิมการใช้จายของรัฐ เพิมอัตราดอกเบี8ย ่ ง.ลดอัตราภาษี เพิมการใช้จายของรัฐ ลดอัตราดอกเบี8ย ่๖๕.มาตรการใดมีสวนช่วยแก้ปญหาภาวะเงินฝื ดของประเทศได้ ่ ั √ ตราภาษี เงินได้นิตบคคล ก.ลดอั ิุ ข.ให้ธนาคารกลางขายพันธบัตรมากขึ8น ค.ออกระเบียบให้เอกชนลดการกูเ้ งินจากต่างประเทศ ง.ลดการขาดดุลทางการคลังให้นอยลง ้๖๖.การลดอัตราภาษี เงินได้ และลดอัตราดอกเบี8ย เป็ นมาตรการทีจะช่วยแก้ปญหาใด ั ก.เงินตึงตัว การขาดดุลการค้า เงินเฟ้ อ √ างงาน เงินฝื ด ข.การว่ ค.เงินเฟ้ อ เงินตึงตัว การว่างงาน ง.การขาดดุลการค้า เงินฝื ด
 63. 63. ๖๗. ข้อใดเป็ นสิงทีนิ ยมวัดในการวัดภาวะเงินเฟ้ อ ก.อัตราการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ ข.ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ค.อัตราการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและดุลการชําระเงิน √ ชนี ราคาผูบริโภค ง.ดั ้๖๘.อัตราเงินเฟ้ อและอัตราการว่างงานมักจะมีความสัมพันธ์กนในลักษณะใด ั ก.เปลียนแปลงในสัดส่วนคงที ข.เปลียนแปลงในสัดส่วนต่างกัน ค.เปลียนแปลงในทิศทางเดียวกัน √ ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกัน ง.เปลี

×