Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Allmenn innføring i skriving av kvensk

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Allmenn innføring i skriving av kvensk

 1. 1. PUHAS LUKKEE SEITTEMÄNA J J A A SEITTEMENPUHĐAS P O I K A KAHEKSAN A J J A ATPUHTHA ATKAUHEA POJAT KAHĐEKSEN H Ä V I T TÄ Ä Y H E KSÄ N H Ä V I T T Ä Ä TLASKEA T Y T Ä RY H Đ E K S E N T U L L U TULLUT TYTTÄRET PUHAS VIISS U O M E AKAUHIA SYÖTPUHTHAAT PUHĐASL A S K I A P U H U T KAUHEASUOMIA KUUNTELET LASKEA VIISIK AUHEEA JJA AS U O M E A KUUSLASKEESUOMEE A J J A ATKAUHIA K U U S I YKS H Ä V I T TÄ ÄSEITTEMÄNTÄNNET H Ä V I T T Ä Ä T SEITTEMENPUNAINEN T U L L U KAHEKSANPUNANEN TULLUT Y K S I KAHĐEKSEN Y H E KSÄ NKIRJOITTAAK I R J O T TA A V E N E K A K S Y H ĐS K SE N E LA K E E VENET KAKSI SUOMEEY K SS I N U L E K O L M E TÄNNETY K S I SINULET N E L J Ä PUNAINENK A K S K Y L Ä L E T NELJE PUNANEN KYLÄLE ALLMENN INNFØRING I KIRJOITTAAKAKSI TÄNNEIP G AV A V E N S K SKRIV N O I K K K I R J O T TA AK O L M E TÄNNET POJATN E L J Ä PUNAINEN YKS T Y TÄ R Y K SNELJE PUNANEN TYTTÄRET A J J A AP A H A K I R J O T TA A SYÖT KIRJOITTAAPA H H A A K U U S A J J A AT P U H U T H Ä V I T TÄ ÄLUKEA K U U S IKUUNTELET H ÄV I T TÄ ÄT
 2. 2. INNHOLDForord ............................................................................................... 4Kvensk språkråd og språkting ......................................................... 5Allmenn innføring i skriving av kvensk............................................. 71. Ortografien og lydene .................................................................. 72. Personlige pronomen og demonstrative pronomen ................. 83. Verbets personbøyning ............................................................... 94. Allmenngeminasjon og spesialgeminasjon sidestilles ............... 105. Variasjoner i vokalkombinasjonen-eA ........................................ 116. Plassering av bokstaven h ........................................................... 117. Ord og former som slutter på -t .................................................. 128. Diftonger i andre stavelse som slutter på -i ............................... 139. Dobbel/lang eller enkel/kort konsonantsom berører bokstavene l, m, n, r................................................... 1410. Tallord.......................................................................................... 15 Kainun institutti – Kvensk institutt 2012 Arbeidsgruppe: Karin Larsen, Pirjo Paavalniemi, Eira Söderholm Layout: Mervi Haavisto
 3. 3. FORORD Heftet «Allmenn innføring i skriving av kvensk» vil gi en liten innføring i vedtakene gjort for det kvenske skriftspråket. Dette heftet er ment til bruk for alle som bruker kvensk, og gir en liten innføring i kvensk skriftspråk før grammatikken og skolegrammatikken foreligger. Dere vil kunne se at dette ikke er ett nytt språk, men at skriftspråket tar sikte på å fremme de grammatiske trekkene som er felles i de kvenske dialektene. Skriftspråket sidestiller også de trekkene ved språket som oppfattes som sterke identitetsmarkører i de enkelte områdene. Målet med skriftnormeringen er at skriftspråket skal kunne fungere som en støtte og et redskap til å styrke talespråket. Det har vært tatt sikte på å utvikle et skriftspråk som er systematisk og logisk, og på den måten senke terskelen for nye grupper som har mistet språket, men som vil ta den i bruk på nytt. Hilde Skanke Daglig leder Kainun institutti – Kvensk institutt ⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞4
 4. 4. KVENSK SPRÅKRÅDOG SPRÅKTINGSPRÅKRÅDI april 2007 ble Kvensk språkråd opprettet etter vedtak fra Kvensk institutt. Språkrådet var etfagråd bestående av språkvitere. Det første språkrådet besto av følgende representanter: • Irene Andreassen, statlig navnekonsulent for kvenske stedsnavn (leder av språkrådet) • Terje Aronsen, undervisningsleder ved Kvensk institutt (nestleder) • Pia Lane, språkforsker ved Universitet i Oslo • Eira Söderholm, førsteamanuensis i finsk ved Universitetet i Tromsø • Anna-Riitta Lindgren, professor i finsk ved Universitetet i TromsøSPRÅKTINGKainun institutti - Kvensk institutt gjorde vedtak om etablering av et språkting i 2007. Detkom i drift i april 2008. Språktinget ble vedtatt som vedtaksorganet, og behandlet saker somspråkrådet foreslo eller som tinget selv initierte. Språktinget behandlet og vedtok saker og siderav språkutvikling som er av prinsipiell art. Det første språktinget (2008-2011) besto av følgenderepresentanter: • Leder Dagny Olsen (Mårnes/Alta) • Nestleder Trygg Jakola (Vadsø) • Henry Osima (Bugøynes/ Oslo) • Leena Pedersen ( Vadsø) • Oddgeir Johansen (Børselv/Lakselv)I dag er Kyrre Isaksen (Lakselv) kommet inn i stedet for Oddgeir Johansen.Språktinget har foreslått å øke antall medlemmer med ytterlige ett. Det ideelle hadde vært å fået medlem fra Nord-Troms, dette jobbes det nå med.Medlemmene i språktinget skal representere språkbrukere og bør ha 7-9 medlemmer. Styreti Kainun institutti - Kvensk institutt vil foreta den endelige oppnevningen av medlemmer tilSpråktinget med grunnlag i innkomne forslag. I tillegg til språklig kompetanse blir det også tatthensyn til geografiske dialektforskjeller, kjønn og språkbrukerbakgrunn.⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞ 5
 5. 5. SPRÅKTINGETS MANDAT Mandatet til språktinget var å vedta et normeringsgrunnlag for kvensk skriftspråk, dvs. hvilke(n) dialekt(er) og trekk som skal danne grunnlaget for kvensk som skriftspråk. Kvensk språkting har arbeidet ut fra anbefalinger fra kvensk språkråd. Mandatet til språktinget er ikke forandret siden opprinnelsen. Både språkting og språkråd signaliserte at de ønsket ett organ i fremtiden, i stedet for to. Funksjonstiden til språkrådet gikk ut i april 2010 og ble ikke forlenget. Språktinget har fått utvidet sin funksjonstid ut 2012, og bruker nå eksterne sakkyndige til å forberede saker til behandling. ⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞6
 6. 6. ALLMENN INNFØRING ISKRIVING AV KVENSKSpråktinget anbefaler at det kvenske navnet på språket er kvääni. Parallelt bruker man navnetkainu og tidligere kaltes språket også finsk.1. ORTOGRAFIEN OG LYDENEKvensk språk leses som det skrives og man bruker finsk rettskriving. Det vil si at én bokstavtilsvarer bare én lyd og motsatte. En kort lyd skrives med én bokstav, og en lang lyd skrives medto bokstaver.Eksempel: . . . tuli – tuuli . . . . . . palo – palloLydene i det kvenske språket er [a đ e f h i j k l m n ŋ o p r s t u v y ä ö]. I lånord finnes i tilleggkonsonantene [b d g š].[š] uttales på samme måte som engelsk sh, eller som sj i norsk, for eksempel ’sjalu’.[đ] uttales som i den første lyden i det engelske ordet there.[ŋ]-lyden forekommer for eksempel i ordene som [keŋkä : keŋŋän] og [faŋki : faŋŋin].[ŋk] skrives som nk og [ŋŋ] skrives som ng, dvs. kenkä : kengän, fanki : fangin.Bokstavene i kvensk er a, b, d, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, y, ä, ö.I fremmedord eller sitatlån brukes også bokstavene c, q, w, x, z , å.Bokstaven đ brukes som svak variant for t i Porsanger. Andre steder er den svake varianten for tlik ingenting.Eksempel: . . . pöytä : pöyälä ~ pöyđälä . . . . . . pyyt(t)ää(t) : pyyän ~ pyyđän . . . . . . puhas ~ puhđas : puhthaat .Bokstaven š forekommer bare i lånord.⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞ 7
 7. 7. 2. PERSONLIGE PRONOMEN OG DEMONSTRATIVE PRONOMEN De personlige pronomene i kvensk er mie ’jeg’, sie ’du’, hän/se ’hun/han’, met ’vi’, tet ’dere’, het ’de’. Disse bøyes i kasus i likhet med alle andre nomen. Eksempel av bøyning (i genetiv): . . . Tämä oon minun kirja. . . . . . . Tämä oon sinun kirja. . . . . . . Tämä oon hänen kirja. . . . . . . Tämä oon meän/meiđän kirja. . . . . . . Tämä oon teän/teiđän kirja. . . . . . . Tämä oon heän/heiđän kirja. . Demonstrative pronomen i kvensk er: tämä, tuo, se, nämät, nuot, net. Demonstrative pronomen bøyes i kasus på samme måte som personlige pronomen. De brukes på følgende måte: . . . • tämä og nämät viser til noe som er i nærheten av taleren, enten i konkret, eller i overført . . . . . . betydning, . . . . . . • tuo og nuot viser til noe som ikke akkurat er nært, men likevel ikke lenger borte enn at . . . . . . det er synlig for den talende eller skrivende, i alle fall mentalt, . . . . . . • se og net er pronomen som vanligvis brukes om allerede omtalte saker eller personer, . . . . . . eller om kjente saker og personer. . Eksempel: . . . Tämä tässä oon meiđän huonet, mutta tuo tuola rannassa oon minun sisaren. Se . . . . . . oon uuđempi ko meiđän huonet. . . . . . . [Dette her er våres hus, men det der borte på stranda er huset til søstera mi. Det . . . . . . er nyere enn våres hus.] . . ⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞8
 8. 8. 3. VERBETS PERSONBØYNINGDe finitte verbformene i kvensk må ha et personsuffiks som forteller om det dreier seg omførste, andre eller tredje person. Personsuffiksene forteller også om det dreier seg om entall ellerflertall.Personsuffiksene i kvensk er: . . . 1. person entall n . . . . . . 2. person entall t . . . . . . 3. person entall pi / V / - (stor V = vokal) . . . . . . . . . . . . 1. person flertall (m)mA (stor A = a eller ä) . . . . . . 2. person flertall ttA . . . . . . 3. person flertall presens thAAn / đhAAn / hAAn ~ vA(t): pret. thiin ~ t .Eksempel, verb ’assuut/asua’: . . . Mie asun Alattiossa. . . . . . . Sie asut Alattiossa. . . . . . . Hän assuu Alattiossa. . . . . . . Met asuma Alattiossa. . . . . . . Tet asutta Alattiossa. . . . . . . Het asuthaan/asuva(t) Alattiossa. . .Eksempel, verb ’syöđä/syä’: . . . Mie syön ruokkaa/ruokaa. . . . . . . Sie syöt ruokkaa/ruokaa. . . . . . . Hän syöpi ruokkaa/ruokaa. . . . . . . Met syömä ruokkaa/ruokaa. . . . . . . Tet syöttä ruokkaa/ruokaa. . . . . . . Het syöđhään/syövä(t) ruokkaa/ruokaa. . .⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞ 9
 9. 9. 4. ALLMENNGEMINASJON OG SPESIALGEMINASJON SIDESTILLES Geminasjon betyr at konsonatstoffet inn i et ord forlenges. I kvensk fins det to hovedtyper gemaninasjon, og disse sidestilles. Allmenngeminasjon forekommer i alle kvenske dialekter. I dette fenomenet blir en enkelkonsonant forlenget når den står mellom en kort, trykksterk stavelse og en stavelse med lang vokal. Eksempel på allmenngeminasjonen: . . . . . paha : pahhaa . . . . lukea : lukkee Spesialgeminasjonen forekommer sporadisk i flere dialekter, men kjennetegnende er det i Porsanger og Nordreisa. Spesialgeminasjon har samme rammevilkår som allmenngeminasjonen, men i tillegg forlenges konsonantene k, p, t og s, uansett egenskaper i den foregående stavelsen. Eksempel på spesialgeminasjon: . . . Ämmi leippoo leippää. . . . . . . Puuna aikkoo nouttaat maittoo. . . . . . . Muori kielttää poikkaa. . . . . . . Mie syön paremppaa ruokkaa. . . . . . . Älä kiussaa minnuu! . Jfr. med eksempel uten spesialgeminasjon: . . . Ämmi leipoo leipää. . . . . . . Puuna aikoo noutaa maitoa. . . . . . . Muori kieltää poikaa. . . . . . . Mie syön parempaa ruokaa. . . . . . . Älä kiusaa minua! . ⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞10
 10. 10. 5. VARIASJONER IVOKALKOMBINASJONEN -eAKvenske dialekter har tre forskjellige varianter av vokalkombinasjonen – eA og disse sidestilles.På noen av stedene brukes flere former.Eksempel: . . . kauhea – laskea – suomea (vanlig i Storfjord, Kvænangen, Alta, Tana og Vadsø) . . . . . . kauhia – laskia – suomia ( vanlig i hele Varanger og i Kåfjord) . . . . . . kauhee – laskee – suomee (vanlig i Nordreisa, Kvænangen, Porsanger og Tana) .6. PLASSERING AV BOKSTAVEN hVed verbal bruk av språket kan plassering av den metatetiske bokstaven h variere. Ved skriftligspråk anbefaler språktinget å skrive bokstaven h etter konsonantet.Eksempel: . . . . . Poika lähtee koulhuun. (jf. dialektal kouhluun) . . . . . . Tet menettä metthään. . . . . . . Äijä istuu venheessä. . . . . . . Met menemä hihtamhaan. (jf. dialektal hihtahmaan)Obs! Ämmä lähti Alattihoon.⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞ 11
 11. 11. 7. ORD OG FORMER SOM SLUTTER PÅ -t Det er variasjon i dialektene om bokstaven -t brukes i slutten av ordet eller ikke. -t i slutten av ordet er vanlig i Nord-Troms, men ikke i Varanger. I de andre dialektene kan det også forekomme. Eksempel: . . . ajjaa - ajjaat (1. infinitiv) . . . . . . Huomena mie aijon ajjaa piililä Raishiin. . . . . . . Huomena mie aijon ajjaat piililä Raishiin. . . . . . . . . . . . . hävittää - hävittäät (1. infinitiv ) . . . . . . Meinaatko hävittää sen vanhaan hillaämpärin? . . . . . . Meinaatko hävittäät sen vanhaan hillaämpärin? . . . . . . . . . . . . tullu - tullut (2. partisipp) . . . . . . Hän oon juuri tullu kothiin työstä. . . . . . . Hän oon juuri tullut kothiin työstä. . . . . . . . . . . . . vene - venet (-et -endelsesord) . . . . . . Faarila oon iso vene. . . . . . . Faarila oon iso venet. . . . . . . . . . . . . sinule - sinulet, kyläle - kylälet (allativ) . . . . . . Mie annan tämän kirjan sinule. . . . . . . Mie annan tämän kirjan sinulet. . . . . . . Met tulima kaikin kyläle. . . . . . . Met tulima kaikin kylälet. . . . . . . . . . . . . tänne - tännet (adverb) . . . . . . Tuletko tänne Vesisaarheen? . . . . . . Tuletko tännet Vesisaarheen? . ⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞12
 12. 12. Obs! I nominativ flertall og 2. person entall i verbbøyningen skrives alltid -t i slutten av ordet, foreksempel: . . . poika – pojat . . . . . . tytär – tyttäret . . . . . . sie syöt/puhut/kuuntelet8. DIFTONGER I ANDRESTAVELSE SOM SLUTTER PÅ -iDiftonger i andre stavelse som slutter på -i, f.eks. ordet punainen, kan skrives entenpunainen eller punanen. Det er fullt mulig å velge hvilken variant man vil bruke, medeller uten i. Dette berører ikke preteritum og kondisjonalis i verbbøyningen og bøyningav flertall i nomenbøyningen.Eksempel: . . . punainen - punanen . . . . . . Tämä äpyli oon punainen. . . . . . . Tämä äpyli oon punanen. . . . . . . . . . . . . kirjoittaa - kirjottaa . . . . . . Pikku Kreeta kirjoittaa preivin muorile. . . . . . . Pikku Kreeta kirjottaa preivin muorile. .⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞ 13
 13. 13. 9. DOBBEL/LANG ELLER ENKEL/ KORT KONSONANT SOM BERØRER BOKSTAVENE l, m, n, r Etter en lang stavelse – enten den er trykksterk eller trykklett – og også etter en trykklett, kort stavelse, får vi kort l, r, m og n. Ellers er det lange ll, rr, mm, nn. Stavelsene regner vi på følgende måte: 1. stavelse har hovedtrykk, 2. stavelse er trykklett, 3. stavelse har bitrykk, 4.stavelse er trykklett, 5. stavelse har bitrykk, 6. stavelse er trykklett osv. Den siste stavelsen er alltid trykklett. Eksempel: . . . . . Mie sain kuula sen eilen (1. infinitiv) . . . . . . Aijottako tet tulla tänne? . . . . . . Saatatko muistela sen soman muisteluksen? . . . . . . . . . . . . Emänällä oon hoppu. (adessiv) . . . . . . Lapset oon tuola siljola. . . . . . . Poika pellaa kantelheela. . . . . . . . . . . . . Hyvvää päivää teile kaikile! (allativ) . . . . . . Elli ringaa sisarelle. . . . . . . Tet kumaratta kuninkhaale. . . . . . . . . . . . . Met pruukaama olla ulkona lämpimännä päivänä. (essiv) . . . . . . Lapsena mie tierasin ulkona. . . . . . . Hän työtelee opettaajana. . . . . . . . . . . . . Met puhelemma itteksemmä. (personsuffiks og possessivsuffiks 1. person flertall) . . . . . . Met hunteeraama sitä. . . . . . . Met saima paljon kallaa. . . . . . . . . . . . . Mie olen kirjoittannu pitkän preivin (2. partisipp) . . . . . . Oletko sie saanu minun preivin? . . . . . Sammeli oon kantanu puita tuphaan. ⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞14
 14. 14. 10. TALLORDVed skriving av tallord kan bokstaven -i brukes i slutten av ordet. Tallordene kan skrives medeller uten -i til slutt. Disse sidestilles og kan begge brukes. Tallordene 1–10 er slik: . . . yks – yksi . . . . . . kaks – kaksi . . . . . . kolme . . . . . . neljä ~ nelje . . . . . . viis – viisi . . . . . . kuus – kuusi . . . . . . seittemän ~ seittemen . . . . . . kaheksan ~ kahđeksen . . . . . . yheksän ~ yhđeksen . . . . . . kymmenen .⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞ 15
 15. 15. FACEBOOK.COM/KVENSKINSTITUTT TWITTER.COM/KVENSKINSTITUTT WWW.KVENSKINSTITUTT.NO

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

1,002

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

333

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×