Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

степова зона України Парійчук Л.П.

804 views

Published on

степова зона України

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

степова зона України Парійчук Л.П.

 1. 1. ☺ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ☺КОРИСНІ КОПАЛИНИКОРИСНІ КОПАЛИНИ ☺ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ☺РЕЛЬЄФРЕЛЬЄФ ☺РОСЛИННИЙ СВІТРОСЛИННИЙ СВІТ ☺ТВАРИННИЙ СВІТТВАРИННИЙ СВІТ
 2. 2. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ Степов зона лежить на півдні України, простягаючись від пониззя Дунаю до відрогівСтепов зона лежить на півдні України, простягаючись від пониззя Дунаю до відрогів Середньоруської височини більш як на 1000 км при ширині 100 км на заході до 300-450 кмСередньоруської височини більш як на 1000 км при ширині 100 км на заході до 300-450 км на сході. Вона займає найбільшу порівняно з іншими зонами площу — 39,7% територіїна сході. Вона займає найбільшу порівняно з іншими зонами площу — 39,7% території України. В її межах знаходяться Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька іУкраїни. В її межах знаходяться Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і Луганська області, південні частини Одеської, Миколаївської, Полтавської, КіровоградськоїЛуганська області, південні частини Одеської, Миколаївської, Полтавської, Кіровоградської і Харківської областей, а також північна рівнинна територія Криму.і Харківської областей, а також північна рівнинна територія Криму. Загальні контури степової зони на карті України нагадують трикутник з гострим кутом,Загальні контури степової зони на карті України нагадують трикутник з гострим кутом, повернутим на південний захід. Порівняно з лісостеповою у степовій зоні вищі температу-повернутим на південний захід. Порівняно з лісостеповою у степовій зоні вищі температу- ри, більша тривалість теплового періоду, менша кількість опадів. Оскільки дві третини річ-ри, більша тривалість теплового періоду, менша кількість опадів. Оскільки дві третини річ- них опадів припадає на теплий період, який на півдні України характеризується високоюних опадів припадає на теплий період, який на півдні України характеризується високою випаровуваністю (що приблизно у 2 рази перевищує кількість опадів), то тут дуже низькавипаровуваністю (що приблизно у 2 рази перевищує кількість опадів), то тут дуже низька вологість повітря і ґрунту, мало річок (подекуди зовсім немає). Посухи, які бувають доситьвологість повітря і ґрунту, мало річок (подекуди зовсім немає). Посухи, які бувають досить часто, завдають відчутної шкоди сільському господарству.часто, завдають відчутної шкоди сільському господарству. Найбільшим природним багатством степової зони іНайбільшим природним багатством степової зони і національним багатством усієї України є її ґрунтовінаціональним багатством усієї України є її ґрунтові ресурси, серед яких переважають високопродуктивніресурси, серед яких переважають високопродуктивні чорноземичорноземи. Степова зона відома своїм широкомасшта-Степова зона відома своїм широкомасшта- бним зрошенням, високою розораністю земель; вонабним зрошенням, високою розораністю земель; вона є основним в Україні й одним з найбільших у світі ре-є основним в Україні й одним з найбільших у світі ре- гіонів вирощування високоякісних твердих сортів пшегіонів вирощування високоякісних твердих сортів пше ниці, соняшнику, винограду, рису, овочів і баштаннихниці, соняшнику, винограду, рису, овочів і баштанних
 3. 3. Геологічні особливостіГеологічні особливості Степова зона України розміщена в межах Українського щита, ширина якого тут є найбіль-Степова зона України розміщена в межах Українського щита, ширина якого тут є найбіль- шою (близько 300 км). У східному напрямі щит звужується. Між Дніпропетровськом ішою (близько 300 км). У східному напрямі щит звужується. Між Дніпропетровськом і Запоріжжям Дніпро прорізує кристалічні породи, що виходять на поверхню. ВнаслідокЗапоріжжям Дніпро прорізує кристалічні породи, що виходять на поверхню. Внаслідок цього тут виникли відомі Дніпровські пороги, а також великий острів Хортиця. Після збу-цього тут виникли відомі Дніпровські пороги, а також великий острів Хортиця. Після збу- дування в 1932 р. в Запоріжжі греблі і ГЕС пороги були затоплені водами Дніпровськогодування в 1932 р. в Запоріжжі греблі і ГЕС пороги були затоплені водами Дніпровського водо сховища.водо сховища. На півдні кристалічні породи заглиблюються й утворюють північне крило Причорномо-На півдні кристалічні породи заглиблюються й утворюють північне крило Причорномо- рської западини. Ще далі на південь знаходиться така геоструктура як Скіфська платформа.рської западини. Ще далі на південь знаходиться така геоструктура як Скіфська платформа. У сучасному рельєфі — це рівнинний Крим. На сході степова зона приурочена геострукту-У сучасному рельєфі — це рівнинний Крим. На сході степова зона приурочена геострукту- рно до Дніпровсько-Донецької западини і Донецької складчастої області.рно до Дніпровсько-Донецької западини і Донецької складчастої області. Степова зона Степова зона
 4. 4. КОРИСНІ КОПАЛИНИКОРИСНІ КОПАЛИНИ У степовій зоні є великі поклади корисних копалин. Першорядне значення мають кам'янеУ степовій зоні є великі поклади корисних копалин. Першорядне значення мають кам'яне вугілля Донецької складчастої області, залізні і марганцеві руди Українського щита і заліз-вугілля Донецької складчастої області, залізні і марганцеві руди Українського щита і заліз- ні руди Керчі, родовища нафти і газу Дніпровсько-Донецької і Причорноморської западин.ні руди Керчі, родовища нафти і газу Дніпровсько-Донецької і Причорноморської западин. Запаси високоякісної кухонної солі (Донбас, Дніпровсько-Донецька западина, Крим) є одниЗапаси високоякісної кухонної солі (Донбас, Дніпровсько-Донецька западина, Крим) є одни ми з найбільших в Європі. На території степової зони є ресурси золота, алмазів та іншихми з найбільших в Європі. На території степової зони є ресурси золота, алмазів та інших викопних богатств. Корисні копалини залягають у добре освоєних районах, їх родовищавикопних богатств. Корисні копалини залягають у добре освоєних районах, їх родовища зосереджені на невеликій відстані один від другого. Отже, сама природа створила сприя-зосереджені на невеликій відстані один від другого. Отже, сама природа створила сприя- тливі умови для індустріального розвитку Придніпров'я, Донбасу і Приазов'я, перетвореннятливі умови для індустріального розвитку Придніпров'я, Донбасу і Приазов'я, перетворення цих районів на один з великих світових центрів вугільної, руднометалургійної і хімічноїцих районів на один з великих світових центрів вугільної, руднометалургійної і хімічної промисловості. Степова зона добре забезпечена різними будівельними матеріалами.промисловості. Степова зона добре забезпечена різними будівельними матеріалами. Особливе місце в степовій зоні належить Донецькому кам'яновугільному басейну — голо-Особливе місце в степовій зоні належить Донецькому кам'яновугільному басейну — голо- вному району видобутку вугілля в Україні. Перші родовища було відкрито в 1721 р., першувному району видобутку вугілля в Україні. Перші родовища було відкрито в 1721 р., першу шахту заклали в 1795 р.У результаті тривалої експлуатації вугільних ресурсів Донбасушахту заклали в 1795 р.У результаті тривалої експлуатації вугільних ресурсів Донбасу (видобуто понад 1 млрд т вугілля), причому дуже інтенсивної в останні десятиліття, значно(видобуто понад 1 млрд т вугілля), причому дуже інтенсивної в останні десятиліття, значно скоротилися запаси найбі-льш цінного палива, погіршилися гірничо-геологічні умови їхскоротилися запаси найбі-льш цінного палива, погіршилися гірничо-геологічні умови їх експлуатації. Вугілля у великих масштабах почали видобувати з тонких пластів.експлуатації. Вугілля у великих масштабах почали видобувати з тонких пластів. У степовій зоні України є великі промислові поклади залізних руд. Українське степовеУ степовій зоні України є великі промислові поклади залізних руд. Українське степове Придніпров'я — один з найбільших у світі регіонів територіального концентрування залізо-Придніпров'я — один з найбільших у світі регіонів територіального концентрування залізо- рудних ресурсів та їх видобутку. Тут, як уже зазначалося, знаходяться Криворізький, Біло-рудних ресурсів та їх видобутку. Тут, як уже зазначалося, знаходяться Криворізький, Біло- зерський залізорудні басейни, Кременчуцький і Керченський залізорудні райони, виявленозерський залізорудні басейни, Кременчуцький і Керченський залізорудні райони, виявлено одні з найбільших у світі промислові запаси марганцевої руди, зокрема в Нікопольському іодні з найбільших у світі промислові запаси марганцевої руди, зокрема в Нікопольському і Великотокмацькому родовищах.Великотокмацькому родовищах.
 5. 5. СТЕПОВА ЗОНАСТЕПОВА ЗОНА УкраїниУкраїни
 6. 6. РельєфРельєф Територія степової зони переважнорівнинна, низовинна. Тут розміщеніПричорноморсь-Територія степової зони переважнорівнинна, низовинна. Тут розміщеніПричорноморсь- ка, Приазовська низовини, південна частина Придніпровської низовини, південні іка, Приазовська низовини, південна частина Придніпровської низовини, південні і південно-східні відроги Центральномолдавської, Подільської і Придніпровської височин.південно-східні відроги Центральномолдавської, Подільської і Придніпровської височин. Найбільш підвищеними є Донецький кряж і Приазовська височина. З інших незначнихНайбільш підвищеними є Донецький кряж і Приазовська височина. З інших незначних підвищень — Тарханкутська височина в Криму.Причорноморська низовина прилягає допідвищень — Тарханкутська височина в Криму.Причорноморська низовина прилягає до північної частини Чорного і північно-західної частини Азовського морів. На сході вонапівнічної частини Чорного і північно-західної частини Азовського морів. На сході вона переходить у вужчу прибережну Приазовську низовину. На Кримському півостровіпереходить у вужчу прибережну Приазовську низовину. На Кримському півострові південна межа її проходить уздовж підніжжя зовнішнього пасма Кримських гір і збігаєтьсяпівденна межа її проходить уздовж підніжжя зовнішнього пасма Кримських гір і збігається з межею Північнокримської рівнини, що є частиною Причорноморської низовини.з межею Північнокримської рівнини, що є частиною Причорноморської низовини. У північній частині степової зони поширені байраки — яри чи балки, вкриті лісом іУ північній частині степової зони поширені байраки — яри чи балки, вкриті лісом і чагарником. У байрачних лісах переважає дуб звичай-чагарником. У байрачних лісах переважає дуб звичай- ний,з яким разом ростуть клен, липа, ясен, з чагарників —ний,з яким разом ростуть клен, липа, ясен, з чагарників — глід, шипшина.Типовою формою рельєфу на півдні сте-глід, шипшина.Типовою формою рельєфу на півдні сте- пової зони, зок-рема у посушливій його частині, є поди —пової зони, зок-рема у посушливій його частині, є поди — плоскодонні овальноїчи округлої форми зниженняплоскодонні овальноїчи округлої форми зниження рельєфу розміром від кількох метрів до 10 км в попе-рельєфу розміром від кількох метрів до 10 км в попе- речнику. У нижній частині Дніпра на лівому березі зна-речнику. У нижній частині Дніпра на лівому березі зна- ходиться великий за площею (близько 161 тис. га)ходиться великий за площею (близько 161 тис. га) погорбований піщаний масив. Це — Олешківські піски.погорбований піщаний масив. Це — Олешківські піски.
 7. 7. На південь від лісостепу до Чорного й Азовського морів розкинулася безліснаНа південь від лісостепу до Чорного й Азовського морів розкинулася безлісна територія — степова зона України. Поверхня степів рівнинна, з горбами, ярами йтериторія — степова зона України. Поверхня степів рівнинна, з горбами, ярами й балками.балками. У зоні степів сонце знаходиться вище на небосхилі, ніж у зоні мішаних лісів. ТомуУ зоні степів сонце знаходиться вище на небосхилі, ніж у зоні мішаних лісів. Тому сонячні промені падають на степову зону пряміше і дужче нагрівають земну поверхню.сонячні промені падають на степову зону пряміше і дужче нагрівають земну поверхню. У степовій зоні ростуть трав'янисті рослини. Дерева і кущі зустрічаються на берегахУ степовій зоні ростуть трав'янисті рослини. Дерева і кущі зустрічаються на берегах водойм і в балках. Тільки там їм вистачає вологи.водойм і в балках. Тільки там їм вистачає вологи. Яскравий і різнобарвний степ ранньою весною. Коли в ґрунті ще достатньо вологи,Яскравий і різнобарвний степ ранньою весною. Коли в ґрунті ще достатньо вологи, з'являються ранньоквітучі рослини: півники, гіацинти, крокуси, горицвіт, тюльпани,з'являються ранньоквітучі рослини: півники, гіацинти, крокуси, горицвіт, тюльпани, півонії, маки. Улітку в степу з являються полин, типчак, ковила. Одні рослини маютьпівонії, маки. Улітку в степу з являються полин, типчак, ковила. Одні рослини мають довге коріння, яким з глибини дістають воду. В інших — жорсткі або вузькі опушенідовге коріння, яким з глибини дістають воду. В інших — жорсткі або вузькі опушені листки. Через них випаровується дуже мало води. У середині літа від спеки починаютьлистки. Через них випаровується дуже мало води. У середині літа від спеки починають висихати всі рослини. Вітер підхоплює їх і котить клубками по степу, витрушуючивисихати всі рослини. Вітер підхоплює їх і котить клубками по степу, витрушуючи дозріле насіння. У цю пору степ сірий і непривітний.дозріле насіння. У цю пору степ сірий і непривітний. В лісостеповій зоні на безлісих територіях у минуломуВ лісостеповій зоні на безлісих територіях у минулому розвивались лучні степи на глибоких чорноземах. Урозвивались лучні степи на глибоких чорноземах. У типовій степовій зоні на півночі була поширена різно-типовій степовій зоні на півночі була поширена різно- травно-типчаково-ковилова рослинність на звичайнихтравно-типчаково-ковилова рослинність на звичайних чорноземах, на півдні - типчаково-ковилова на чорно-чорноземах, на півдні - типчаково-ковилова на чорно- земах південних і темно-каштанових грунтахземах південних і темно-каштанових грунтах Рослинний свРослинний світіт
 8. 8. Тваринний світТваринний світ У степовій зоні бідніший тваринний світ, ніж у лісі. Майже всі тварини набули жовто-У степовій зоні бідніший тваринний світ, ніж у лісі. Майже всі тварини набули жовто- сірого забарвлення, яке робить їх менш помітними серед пожовклої трави.сірого забарвлення, яке робить їх менш помітними серед пожовклої трави. Більшість тварин живе в норах. Це гризуни: бабаки, ховрахи, хом'яки, миші,Більшість тварин живе в норах. Це гризуни: бабаки, ховрахи, хом'яки, миші, тушканчики. Добре розвинутими передніми зубами вони гризуть рослини. Риють норитушканчики. Добре розвинутими передніми зубами вони гризуть рослини. Риють нори лисиці, тхори, борсуки. Для звірів нори є схованкою під час небезпеки й несприятливоїлисиці, тхори, борсуки. Для звірів нори є схованкою під час небезпеки й несприятливої погоди, місцем народження малят. А для деяких з них — місцем зимового сну абопогоди, місцем народження малят. А для деяких з них — місцем зимового сну або сплячки, накопичення запасу кормів. У норах дрібних звірів селяться плазуни, зокремасплячки, накопичення запасу кормів. У норах дрібних звірів селяться плазуни, зокрема гадюка степова, черепаха степова, ящірка прудка.гадюка степова, черепаха степова, ящірка прудка. Завдяки вмінню швидко бігати від ворогів рятуються рідкісні степові птахи — дрофа,Завдяки вмінню швидко бігати від ворогів рятуються рідкісні степові птахи — дрофа, стрепет. З ранньої весни в степах чути спів жайворонка степового. Подає голос істрепет. З ранньої весни в степах чути спів жайворонка степового. Подає голос і перепілка. Походжає рідкісний птах — журавель степовий. Високо в небі літають хижіперепілка. Походжає рідкісний птах — журавель степовий. Високо в небі літають хижі птахи: орел степовий, кібчик, лунь степовий, боривітер. Вони полюють на гризунів іптахи: орел степовий, кібчик, лунь степовий, боривітер. Вони полюють на гризунів і дрібних птахів.дрібних птахів. У степах безліч комах: метеликів, жуків, сарани, коників. Кормом для них є різніУ степах безліч комах: метеликів, жуків, сарани, коників. Кормом для них є різні частини рослин. Комахи, в свою чергу, є кормом для птахів, плазунів і земноводних.частини рослин. Комахи, в свою чергу, є кормом для птахів, плазунів і земноводних. Для збереження природи в степовій зоні створено заповідники, серед яких: Асканія-Для збереження природи в степовій зоні створено заповідники, серед яких: Асканія- Нова, Луганський, Український степовий. У степовій зоні найбільш типовими із ссавцівНова, Луганський, Український степовий. У степовій зоні найбільш типовими із ссавців є ховрах сірий, тушканчик великий, полівки сіра та степова, хом'ячок сірий, сліпак, тхірє ховрах сірий, тушканчик великий, полівки сіра та степова, хом'ячок сірий, сліпак, тхір степовий, степова мишівка, куниця кам'яна, дикий кролик.степовий, степова мишівка, куниця кам'яна, дикий кролик.
 9. 9. Тварини та РослиниТварини та Рослини

×