Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurzeme tiksanas ar_d_ipartneriem_16032016

423 views

Published on

Kurzemes plānošanas reģiona projekts "Kurzeme visiem" deinstucionalizācijas ieviešanai Kurzemē

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurzeme tiksanas ar_d_ipartneriem_16032016

 1. 1. KPR un Partneru kontaktpersonu tikšanās Inga Kalniņa 16.03.2016. Kuldīga KPR projekta vadītāja
 2. 2. Projekta «Kurzeme visiem» uzsākšana Vienošanās 11.12.2015. Nr.9.2.2.1/15/I/004 Projekta ieviešanas laiks no 01.07.2015. līdz 31.12.2022. Projekta budžets - 6 285 281 EUR 85% - ESF līdzfinansējums 5 342 488,85 EUR 15% - valstsbudžeta līdzfinansējums 942 792,15 EUR Projekta īstenošanā iesaistīti 22 sadarbības partneri: 19 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 VSAC un 4 BSAC nodomu protokoli  SADARBĪBAS LĪGUMI NVO --- kā sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzēji (saņem finansējumu caur pašvaldībām) vai ir tikai klientu interešu pārstāvji
 3. 3. Projekta «Kurzeme visiem» uzsākšana Projekta «Kurzeme visiem» mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem
 4. 4. Projekta «Kurzeme visiem» uzsākšana Mērķa grupas • Personas ar GRT (pilngad., I un II gr.inval), kuras saņem pakalpojumus VSAC vai potenciāli var nonākt VSAC • BSAC bērni līdz 18 gadiem – 57.p.nosacīj. • Bērni ar FT (invalid.) ģimenēs un viņu ģimenes • Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes
 5. 5. Projekta «Kurzeme visiem» uzsākšana 16.06.2015. MK noteikumi 313 Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi spēkā ar 01.07.2015. (ar grozījumiem 09.02.2016.)
 6. 6. Savstarpējās sadarbības organizācija PP komunikācija ar PVK attālināti - telefoniski, e-pastā, skype, ...... klātienē - KPR telpās vai pie PP Publicitātes prasību īstenošana plākāti (pastāvīgie un vienreizējie - uz pasākumiem) aktuālu informāciju par projekta īstenošanu KPR un PP savā tīmekļa vietnē ievieto ne retāk kā reizi 3 mēnešos dokumentos un pasākumos jāinformē, ka pasākums tiek līdzfinansēts no ESF
 7. 7. Savstarpējās sadarbības organizācija Datu par iesaistītājām personām vākšana Fizisko personu datu aizsardzības likums ESF dalībnieku datu apstrādes reģistrēšana Datu valsts inspekcijā konfidencialitāte PP atskaišu par paveikto un izdevumiem gatavošana KPR – reizi 3 mēnešos iesniedz CFLA PP atskaiti iesniedz KPR ne biežāk kā reizi mēnesī ne retāk kā reizi ceturksnī
 8. 8. Savstarpējās sadarbības organizācija Atskaites un pārskati Pašvaldība atskaitē iekļauj informāciju (51.punkts): • Personas ar GRT (sniegtie sabiedrībā balstītie pakalpojumi) • Bērni ar FT un to likumiskie pārstāvji/audžuģimenes (sniegtie sociālās rehabilitācijas, aprūpes, «atelpas brīža» pakalpojumi) Jānorāda sniegto pakalpojumu veidus un apjomu, Jāpievieno izdevumus pamatojošie dokumenti (ievērojot ierobežojumus) • Sociālā darbinieka un/vai sociālā mentora pārskatus KPR kompensē saskaņā ar atskaitēm un vienas vienības izmaksu metodi
 9. 9. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana 1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā 2. Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde 3. Kurzemes reģiona VSAC un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde 4. Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT Sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā 5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona personām ar GRT 6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona bērniem ar FT 7. Kurzemes reģiona speciālistu apmācības 8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā 9. Projekta publicitātes pasākumi 10. Projekta vadība
 10. 10. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana Vispirms KPR darbību īstenošanai 2016.gadā jāiepērk pakalpojumu sniedzēji: • individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde • Kurzemes DI plāna izstrāde (2017.g-2020.g) • BSAC un slēģšanai atbalstītās VSAC filiāles reorganizācijas plānu izstrāde Slēgšanai atbalstīto VSAC filiāli nosaka LM līdz 31.03.2016.
 11. 11. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana
 12. 12. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana KPR sadarbībā ar PP – BSAC, VSAC un pašvaldībām jāorganizē: •individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde 956pers= 193 BSAC b +416 b ar FT+347 p ar GRT •reģionālā DI plāna izstrāde •reorganizācijas plānu izstrāde 5 BSAC (Selga, Stikli, Strazde, Liepājas b/n, VSAC filiāle «Liepāja») +1 VSAC filiāle
 13. 13. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana Informācija par izvērtējamiem bērniem ar FT tiks iegūta no pašvaldībām, pašvaldību sociālajiem dienestiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem (pašvaldības un NVO), izglītības iestādēm u.c.. Izvērtējamo bērnu ar FT atlases principi: 1. brīvprātība (likumisko pārstāvju vai audžuģimenes izteikta vēlme saņemt atbalsta pakalpojumus); 2. bērni ar FT vai to ģimenas, kas vērsīsies vai par kuriem nonāks informācija pašvaldības sociālajā dienestā, pēc informācijas par projekta aktivitātēm izplatīšanas. Kā panākt, ka sasniedzam 416? Ko darīt, ja ir mazāk/vairāk?
 14. 14. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana Sociālais darbinieks (izvērtēšanai) no dažām pašvaldībām, apmācīts darbam ar Atbalsta intensitātes skalu Personas ar GRT (97+ >10%), kuras saņem VSAC pakalpojumu, atlasīs: 1. brīvprātība un motivēšana 2. personas ar GRT, kuras dzīvo slēdzamajā VSAC filiālē informācija tiks iegūta no VSAC „Kurzeme” personāla Personas ar GRT (347 – VSAC pers.), kuras dzīvo pašvaldībā, atlasīs: 1. pašvaldību sociālo dienestu redzeslokā esošās personas ar GRT, kurām ir nepieciešami, bet nav nodrošināti sociālie pakalpojumi, 2. personas ar GRT, kuras gaida rindā uz pakalpojuma saņemšanu VSAC, 3. personas ar GRT, kuras vērsīsies, vai par kurām nonāks informācija, sociālajā dienestā pēc informācijas izplatīšanas par projekta aktivitātēm informācija tiks iegūta no pašvaldību sociāliem dienestiem Kā panākt, ka sasniedzam 347? Ko darīt, ja ir mazāk/vairāk?
 15. 15. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana Atbalsta plānā ietver vismaz: • personas vārds, uzvārds un personas kods; • personas problēmu un vajadzību definējums; • personas sociālo vajadzību, veselības un funkcionēšanas spēju raksturojums; • mērķis, uzdevums un veicamie pasākumi; • pieejamie un nepieciešamie resursi; • individuālā izvērtējuma procesuālais apraksts.
 16. 16. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana Atbalsta plānā norāda pakalpojumus personām ar GRT Sagatavošanas pasākumus tiem, kas iznāk no VSAC, Sniedzamie/vēlamie/atbilstošie pakalpojumi: aprūpe mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos īslaicīgi sociālās aprūpes pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts atbalsta grupas un grupu nodarbības
 17. 17. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana Atbalsta plānā norāda pakalpojumus bērniem BSAC esošiem bērniem: aizbildņa, adoptētāja, audžuģimenes iespējas ģimeniskai videi pietuvinātie pakalpojumi (3 grupas x 8 bērni). Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm: sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, “atelpas brīža” pakalpojums*, sociālās aprūpes (aprūpes) pakalpojums*. • *- var sniegt no 11.12.2015. un noslēgts sadarbibas līgums ar PP
 18. 18. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi - • bērniem ar FT – atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus, bet ne vairāk kā 4 pakalpojumus un ne vairāk kā 10 katra pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā; • bērnu likumiskajiem pārstāvjiem – psihologa vai rehabilitologa pakalpojumu, fizioterapiju, kā arī izglītojošās atbalsta grupas, bet ne vairāk kā 2 no minētajiem pakalpojumiem un ne vairāk kā 10 katra pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā
 19. 19. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana Aprūpes pakalpojums bērnam ar FT līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem - ne vairāk kā 50 h nedēļā ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu “Atelpas brīža” pakalpojums - bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenei ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu 4 reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu - līdz 30 diennaktīm gadā nakts --- no plkst.20.00 līdz plkst.8.00
 20. 20. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana Aprūpes pakalpojums organizē pašvaldības sociālais dienests (43.punkts): • Pieņem iesniegumu • Pārbauda informāciju • Pārliecinās par pievienotiem dokumentiem un papildus informāciju • Izvērtē informāciju un pieņem lēmumu (1 mēneša laikā) par: • par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot aprūpes pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā) • par aprūpes pakalpojuma atteikumu • Lēmumu bērna likumiskajam pārstāvim paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā Piesaista fizisku (vienlaikus ne vairāk kā 4 bērniem ar FT) vai juridisku personu (darba vai pakalpojuma/uzņēmuma līgums), kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti izņemot bērna 1.pakāpes radiniekus un vienas mājsaimniecības locekļus
 21. 21. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana «Atelpas brīža» pakalpojums organizē pašvaldības sociālais dienests (45.punkts): • Pieņem iesniegumu • Pārbauda informāciju • Pārliecinās par pievienotiem dokumentiem • Izvērtē informāciju un pieņem lēmumu (1 mēneša laikā) par: • par «atelpas brīža» pakalpojuma piešķiršanu, • par «atelpas brīža» pakalpojuma atteikumu • Lēmumu bērna likumiskajam pārstāvim paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā Var sniegt pašvaldības izveidots vai piesaista caur iepirkumu sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētu «atelpas brīža» pakalpojuma sniedzēju
 22. 22. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana Reģiona DI plānā •DI plāna mērķis un uzdevumi •informācija par VSAC un BSAC, to infrastruktūru un tajā esošajiem klientiem •informācija par personām ar GRT pašvaldībās, kam ir risks nonākt VSAC, un bērniem ar FT, kam risks nonākt BSAC/VSAC •personu ar GRT, BSAC bērnu un bērnu ar FT vajadzību analīze un atbilstoši arī iemesli nonākšanai VSAC/BSAC •personām ar GRT, BSAC klientiem un bērniem ar FT pieejamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu analīze •personām ar GRT, BSAC klientiem un bērniem ar FT pieejamo vispārējo pakalpojumu (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) analīze uz 01.01.2016. un plānotās izmaiņas pak. nodrošināšanā •konstatētie šķēršļi pieejamo pakalpojumu pilnvērtīgai izmantošanai •iespējamie risinājumi •sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo cilvēkresursu analīze •sasniedzamie DI rezultāti •izvēlētais risinājums (izvērtējot un samērojot vajadzības, izmaksas un rezultātus (pak.izvietojuma plāns, laika grafiks, sadarbības modelis, nepieciešamā finansējuma apjoms un avoti, plāna ieviešanas novērtēšana)
 23. 23. 2016.gadā plānotās projekta darbības un to ieviešana VSAC/BSAC reorganizācijas plānā Ietver vismaz: •ēku esošās infrastruktūras un funkcionālā pielietojuma analīze •risinājumi infrastruktūras pielāgojumiem, ja tādi nepieciešami reorganizācijas plāna īstenošanai •priekšlikumi BSAC reorganizēšanai un VSAC filiāļu slēgšanai, tai skaitā: • veicamās darbības, • laika grafiks • VSAC personu ar GRT pārvietošanas plāns •VSAC/BSAC nodarbināto speciālistu un darbinieku kompetenču tālākas izmantošanas plāns
 24. 24. Jautājumi un diskusijas kas? kad? VSAC jautājumi BSAC jautājumi Pašvaldību jautājumi kā? kāpēc? kur?
 25. 25. DI ieviešanas iespējas Kurzemes reģionā Projekta “Mana sociālā atbildība” ietvaros veikts pētījums Sociālās integrācijas vajadzības Kurzemes reģionā http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Kurzemes_planosanas_regiona__dokumenti/ Projekta_My_Response_materiali Saskaņā ar 2014.gada februāra datiem Kurzemes reģionā bija reģistrēti 29 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji: 5 BSAC, 18 PSAC un 1 VSAC ar 6 filiālēm (6 VSAC) 1851 klients = BSAC – 8%, PSAC – 43% un VSAC – 49% 1189 klienti ar invaliditāti BSAC - 36, PSAC - 373, VSAC -780
 26. 26. DI ieviešanas iespējas Kurzemes reģionā Rezultāti ~ slēgtas 3 VSAC filiāles Latvijā Personu ar GRT skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums Bērnu ar FT skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus Rīgas 903 722 1530 Vidzemes 189 194 408 Kurzemes 315 (t.sk. 110 no VSAC iznāk) 193 476 Zemgales 273 334 408 Latgales 420 317 578 Kopā Latvijā 2100*(t.sk. 700 no VSAC iznāk) 1760* ** 3400 * - kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums līdz 31.12.2018. ** - bērnu skaits BSAC samazinās no 1799 līdz 720
 27. 27. Paldies! Kurzemes plānošanas reģions Eksporta iela 12-212, Rīga LV-1045 www.kurzemesregions.lv e-pasts: info@kurzemesregions.lv Tel.: +371 67331492 Inga Kalnina Projekta «Kurzeme visiem» vadītāja e-pasts: inga.kalnina@kurzemesregions.lv Tel.: +371 27008743, 67331634

×