Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ERAF ieguldījumi pašvaldību
pakalpojumu infrastruktūrā
deinstitucionalizācijas procesa
ietvaros
SARMĪTE UZULIŅA
ES struktū...
DI ERAF ieguldījumi
2
Pasākums: SAM 9.3.1.1. «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenoša...
DI ERAF ieguldījumi:
1.projektu atlases kārta (ITI)
3
Normatīvais pamatojums ITI projektu atlases kārtas organizēšanai:
-E...
DI ERAF ieguldījumi:
Projektu iesniegumu atlase
4
Projektu iesniedzēji: nacionālās nozīmes
attīstības centri (9 lielās pil...
5
DI ERAF ieguldījumi:
Atbalstāmās darbības
Projektu ietvaros atbalstāmas šādas darbības:
1) Būvprojekta un tā pamatojošās...
DI ERAF ieguldījumi:
Nosacījumi
6
- ERAF ieguldījumu veikšana ir iespējama tikai pēc plānošanas
reģionu DI plānu izstrādāš...
DI ERAF ieguldījumi:
Nepieciešamais laiks projekta uzsākšanai
7
Aktuālie jautājumi (1)
8
Vai laiks no DI plāna apstiprināšanas līdz pieteikšanās uz SAM 9.3.1.1. būs pietiekoši
ilgs, lai ...
Aktuālie jautājumi (2)
9
Kā plānota 6% snieguma rezerve un tās apgūšana
Atbilde: Snieguma rezerves finansējumu pašvaldības...
Aktuālie jautājumi (3)
10
Kad tiek plānots izstrādāt nolikuma un/vai iesniegumu izvērtēšanas kritēriju projektus, kur
būtu...
www.lm.gov.lv
Twitter:@Lab_min
Flickr.com:Labklajibas_ministrija
Youtube.com/labklajibasministrija
Draugiem.lv/labklajiba
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Mama ir vaikas 2015 ruduo
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros

Download to read offline

Labklājības ministrijas pārstāvju tikšanās 27.06.2016. ar Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" ieviesējiem.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros

 1. 1. ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros SARMĪTE UZULIŅA ES struktūrfondu departamenta direktore 27.06.2016.
 2. 2. DI ERAF ieguldījumi 2 Pasākums: SAM 9.3.1.1. «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» Mērķa grupas: personas ar GRT, bērni aprūpes iestādēs, bērni ar funkcionāliem traucējumiem Projektu īstenošanas laiks: no 07.2017. līdz 12.2022. Kopējais plānotais finansējums: EUR 44 441 997, tai skaitā: 1.Projektu atlases kārtai (Lielās pilsētas) – EUR 15 823 567 2.Projektu atlases kārtai (21 + 89 pašvaldības) – EUR 28 618 410 Projektu iesniedzēji: pašvaldības, vai to izveidota iestādes, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi
 3. 3. DI ERAF ieguldījumi: 1.projektu atlases kārta (ITI) 3 Normatīvais pamatojums ITI projektu atlases kārtas organizēšanai: -Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulas (ES) Nr.1301/2013 par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un mērķi “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 7.pants - vismaz 5% ERAF finansējuma, kas valsts līmenī piešķirts saistībā ar mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, piešķir integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai -Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» - nosaka Integrētajā pilsētvides attīstībā apvienotas investīcijas no sešiem dažādiem SAM, paredzot investīcijas arī sociālās infrastruktūras pilnveidošanai -VARAM Informatīvie ziņojumi – nosaka detalizētus nosacījumus Integrētas pilsētvides attīstībai 2014. – 2020.gada struktūrfondu plānošanas periodam, tostarp ieguldījumiem sociālās infrastruktūras pilnveidošanai -MK 10.11.2015. rīkojums Nr. 709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālās nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālās nozīmes attīstības centru grupai» – nosaka ERAF finansējuma apjomu un sasniedzamos uzraudzības rādītājus SAM 9.3.1.1.pasākumam
 4. 4. DI ERAF ieguldījumi: Projektu iesniegumu atlase 4 Projektu iesniedzēji: nacionālās nozīmes attīstības centri (9 lielās pilsētas) Projektu iesniegumu atlases organizēšana (atbilstoši noslēgtajiem deleģējuma līgumiem ar vadošo iestādi – Finanšu ministriju): 1) Lielās pilsētas izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu 2) Saskaņo izstrādāto atlases nolikumu ar vadošo iestādi un atbildīgo iestādi (LM) 3) Lielās pilsētas organizē projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, pieaicinot AI un nozares ministrijas pārstāvjus vērtēšanas komisijā 4) Atbalsta tikai VARAM izveidotajā Reģionālās attīstības koordinācijas padomē saskaņotos pašvaldību attīstības programmās iekļautos projektus 5) Sadarbības iestāde (CFLA) verificē izvērtēto projekta iesniegumu un slēdz līgumu Projektu iesniedzēji: reģionālās nozīmes attīstības centri un pašvaldības, kas nav nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centri (21 + 89) Projektu iesniegumu atlases organizēšana: 1) Sadarbības iestāde (CFLA) izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu 2) CFLA saskaņo izstrādāto atlases nolikumu ar vadošo iestādi un atbildīgo iestādi (LM) 3) CFLA organizē projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, pieaicinot AI un nozares ministrijas pārstāvjus vērtēšanas komisijā 4) CFLA slēdz līgumu ar pašvaldībām par projekta īstenošanu 1.Projektu atlases kārta 2.Projektu atlases kārta
 5. 5. 5 DI ERAF ieguldījumi: Atbalstāmās darbības Projektu ietvaros atbalstāmas šādas darbības: 1) Būvprojekta un tā pamatojošās dokumentācijas izstrāde 2) Jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve vai atjaunošana 3) Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde 4) Projekta informācijas un publicitātes pasākumi 5) Projekta vadība un īstenošana Izmaksu plānošana un attiecināmība: 1) Būvprojekta un pamatojošo dokumentu izstrādes izmaksas – attiecināmas no 01.01.2017. 2) Pārējās projekta izmaksas – attiecināmas no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas datuma 3) Pašvaldības projektā var plānot arī 9.3.1.1.pasākumam noteikto finansējuma rezervi, priekšfinansējot to no pašvaldības finanšu līdzekļiem
 6. 6. DI ERAF ieguldījumi: Nosacījumi 6 - ERAF ieguldījumu veikšana ir iespējama tikai pēc plānošanas reģionu DI plānu izstrādāšanas DI ESF projektu ietvaros - atbalstāmi tikai tādi ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā, kuru nepieciešamība ir noteikta plānošanas reģionu DI plānos - atbalstāmi ir ieguldījumi publiskajā infrastruktūrā (ieguldījumi privātajā infrastruktūrā tiek pakļauti valsts atbalsta nosacījumiem) - pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību nodrošina atbilstoši normatīvajam aktam par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem - ERAF ieguldījumi var tikt īstenoti paralēli ar ESF ieguldījumiem pakalpojumu nodrošināšanā mērķa grupas personām
 7. 7. DI ERAF ieguldījumi: Nepieciešamais laiks projekta uzsākšanai 7
 8. 8. Aktuālie jautājumi (1) 8 Vai laiks no DI plāna apstiprināšanas līdz pieteikšanās uz SAM 9.3.1.1. būs pietiekoši ilgs, lai pagūtu sagatavot tehnisko dokumentāciju? Atbilde: Izmaksas tehniskās dokumentācijas izstrādei būs attiecināmas no 2017.gada 1.janvāra. Tehnisko dokumentāciju iespējams izstrādāt arī projekta īstenošanas laikā (pēc līguma noslēgšanas ar CFLA). Vai uz infrastruktūras izveidi DI īstenošanai būs atsevišķa pieteikšanās? Atbilde: Jā. Tiks organizētas 2 projektu iesniegumu atlases kārtas DI ERAF projektiem. Vai izvēlētās pašvaldības aicinās pieteikties uz SAM 9.3.1.1. infrastruktūru, kad būs gatavs DI plāns? Atbilde: Jā. Pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai jābūt iekļautai DI ESF projektu ietvaros izstrādātajos DI plānos. Kad plānojas MK noteikumu par 9.3.1.1.pasākuma ieviešanu apstiprināšana (kāds ir laika grafiks, kad plānota pirmā uzsaukuma izsludināšana utt.)? Atbilde: MK noteikumus plānots izsludināt VSS 2016.gada 7.jūlija. Indikatīvi MK noteikumi varētu tikt apstiprināti 2016.gada septembrī, projektu iesniegumu atlases nolikumi varētu tikt izstrādāti līdz 2016.gada beigām. Projektu atlase varētu uzsākties 2017.gada jūlijā (pēc DI plānu apstiprināšanas).
 9. 9. Aktuālie jautājumi (2) 9 Kā plānota 6% snieguma rezerve un tās apgūšana Atbilde: Snieguma rezerves finansējumu pašvaldības var priekšfinansēt no saviem budžeta līdzekļiem. Pēc EK lēmuma par snieguma rezerves piešķiršanu, pašvaldībām tiks atmaksāta priekšfinansētā rezerve. Projektā darbi ir jāsadala kārtās, kur noslēguma darbi īstenojami un finansējami pēc EK lēmuma. Vai snieguma rezervi plānots apgūt esoša projekta ietvaros pēc 2018.gada kā grozījumi projektā? Atbilde: Ja projekta iesniedzējs izvēlas priekšfinansēt snieguma rezervi, pēc EK lēmuma projektā jāprecizē finansēšanas avotu apmēri un izmaksāto priekšfinansējumu CFLA atgriezīs līgumā noteiktajā kārtībā. Ja snieguma rezervi nepriekšfinansē, tad būs jāgroza projekts, paredzot noslēguma darbus un papildu finansējumu. Vai par snieguma rezerves apjomu pēc 2018.gada tiks sludināta vēl viena atlases kārta? Atbilde: Nē. Snieguma rezervi vai nu priekšfinansē, vai arī to piešķir ar projekta grozījumiem pēc pozitīva EK lēmuma par snieguma rezerves piešķiršanu. Kad plānots šīs ITI idejas skatīt Reģionālās koordinācijas padomes sēdē? Atbilde: Lielo pilsētu attīstības programmas tiks izskatītas VARAM reģionālās
 10. 10. Aktuālie jautājumi (3) 10 Kad tiek plānots izstrādāt nolikuma un/vai iesniegumu izvērtēšanas kritēriju projektus, kur būtu skaidri norādītas prasības un iespējas sabiedrībā balstīto pakalpojumu izvietošanai un plānošanai pašvaldībās? Atbilde: Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiks izskatīti 2016.gada 28.jūlija UK AK sēdē. Pēc kritēriju saskaņošanas UK un MK noteikumu pieņemšanas, tiks izstrādāti projektu iesniegumu atlases nolikumi – indikatīvi līdz 2016.gada beigām. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu izvietošanas plānošana tiks veikta DI ESF projektu ietvaros. Vai ir reāli norādīti sasniedzamie rezultāti uz 2018.gada 31.decembri, ja pakalpojumu izvietojums tiks norādīts un plānots tikai pamatojoties uz reģionu DI plāniem? Pieredze rāda, ka dokumentācijas izstrāde var ilgt līdz pat 1 gadam un nedrīkst būt sasteigta. Mērķagrupu izvērtēšana nav uzsākta, kas rada riskus - vai viss būs izdarāms līdz šobrīd iezīmētajiem datumiem. Atbilde: DI plānos iezīmētā pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana varētu būt zināma arī pirms DI plānu apstiprināšanas (plānots pagarināt termiņu līdz 30.06.2017). Papildus plānots nosacījums, ka tehniskās dokumentācijas izstrādi ir iespējams veikt jau no 01.01.2017. Vai visas lielās pilsētas piedalās? Ja nē, tad vai tiek plānota finansējuma un sasniedzamo rezultātu pārdale. Un kā? Atbilde: Šobrīd nav galēja skaidrība par Rīgu, Jūrmalu un Valmieru. Ja šīs pilsētas nepiedalīsies, tad finansējuma un rādītāju pārdale notiks starp 1) DI ESF projektiem, 2) lielajām pilsētām (paredz 9.3.1.1.pasākuma īstenošanas MK noteikumi).
 11. 11. www.lm.gov.lv Twitter:@Lab_min Flickr.com:Labklajibas_ministrija Youtube.com/labklajibasministrija Draugiem.lv/labklajiba

Labklājības ministrijas pārstāvju tikšanās 27.06.2016. ar Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" ieviesējiem.

Views

Total views

254

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×