Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Deinstitucionalizācijas procesa aktualitātes ESF projektu ietvaros

Download to read offline

Labklājības ministrijas pārstāvju tikšanās 27.06.2016. ar Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" ieviesējiem.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Deinstitucionalizācijas procesa aktualitātes ESF projektu ietvaros

 1. 1. Deinstitucionalizācijas procesa aktualitātes ESF projektu ietvaros IEVA JAUNZEME Valsts sekretāre 27.06.2016.
 2. 2. DI pamatprincipi ANO Bērnu tiesību konvencija primāri ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam nodrošināt augšanu ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi nav savas ģimenes vides vai kuru, lai vislabāk ievērotu viņa paša intereses, nedrīkst atstāt šajā vidē, ir tiesības uz īpašu valsts aizsardzību un palīdzību ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām Visām personām ar invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības dzīvot sabiedrībā ar tādu pašu izvēles brīvību kā citiem cilvēkiem, nodrošinot: iespējas izvēlēties dzīvesvietu un to, kur un ar ko tās dzīvo, un ka tām neliek dzīvot kādos noteiktos apstākļos dažādu mājās un dzīvesvietā sniegto pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu pieejamību, lai dzīvotu un iekļautos sabiedrībā un lai nepieļautu izolēšanu vai nošķiršanu no sabiedrības plašai sabiedrībai paredzēto sociālo atbilstību arī personu ar invaliditāti pakalpojumu un objektu pieejamību un vajadzībām 2
 3. 3. DI ESF projekti 3 Īstenotāji: Plānošanas reģioni Sadarbības partneri: pašvaldības, VSAC un bērnu SAC Projektu īstenošanas laiks: no 07.2015. līdz 12.2022. (izdevumi attiecināmi no 16.06.2015.) Kopējais plānotais finansējums: EUR 47 209 260 Projektos pieejamais finansējums*: EUR 43 482 922, tai skaitā: -Latgales plānošanas reģiona projektā – EUR 8 278 914 -Rīgas plānošanas reģiona projektā – EUR 18 878 169 - Vidzemes plānošanas reģiona projektā – EUR 4 331 134 - Kurzemes plānošanas reģiona projektā – EUR 6 285 281 - Zemgales plānošanas reģiona projektā – EUR 5 709 424 * Pieejamais finansējums līdz 31.12.2018., ievērojot EK noteikto finansējuma rezervi (~6%) Mērķa grupas: personas ar GRT (gan VSAC, gan pašvaldībās), bērni aprūpes iestādēs, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji
 4. 4. DI mērķa grupas portrets: Personas ar GRT -01.01.2016. personu skaits, kurām noteikta invaliditāte psihisku traucējumu dēļ, KPR bija 4101 personas jeb 18,6% no kopējā personu ar GRT skaita Latvijā -Visvairāk šādu personu atrodas Liepājā, Ventspilī, Talsu, Saldus un Grobiņas novados -2015.gadā 175 personai tika nodrošināti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi: •aprūpe mājās – 39 personai (Liepājā, Ventspilī un Aizputes novadā) •dienas aprūpes centra pakalpojums – 119 personām (Liepājā, Kuldīgas, Saldus un Talsu novadā) •Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums – 17 personām (Liepāja) •Specializētās darbnīcas pakalpojums – 0 4
 5. 5. - 01.01.2016. kopējais bērnu skaits bērnu aprūpes iestādē KPR bija 177 bērni jeb 12% no visiem bērnu aprūpes iestādēs esošiem bērniem - 01.01.2016. bērnu skaits iestādēs: VSAC «Kurzeme» (61), Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Bērnunams (42), Ventspils novada bērnu nams «Stikli» (33), Ventspils Sociālās aprūpes nams «Selga»(29), Talsu novada Strazdes bērnu nams (15) - KPR no bērnu aprūpes iestādēs esošiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem 100% jeb 6 bērni atrodas VSAC «Kurzeme» (10% no visiem institūcijā esošajiem bērniem) 5 13 7 78 79 Bērnu skaits sadalījumā pa vecuma grupām Vecumā līdz 4 gadiem Vecumā no 5 līdz 6 gadiem Vecumā no 7 līdz 14 gadiem Vecumā no 15 līdz 17 gadiem
 6. 6. DI mērķa grupas portrets: Bērni ar FT - 01.01.2016. bērnu skaits ar funkcionāliem traucējumiem KPR bija 1 164 bērni jeb 14% no visu bērnu ar FT skaita Latvijā - Visvairāk bērni ar FT atrodas Liepājas un Ventspils pilsētās, Kuldīgas, Saldus un Talsu novados - 2015.gadā nevienam bērnam ar FT netika nodrošināta aprūpe mājās - 2015.gadā 157 bērni ar FT saņēma dienas aprūpes centra pakalpojumus (Liepājā, Ventspils novadā) 66 67 80 373 578 Bērnu skaits ar FT Ar redzes traucējumiem Ar dzirdes traucējumiem Ar kustību traucējumiem Ar psihiskiem traucējumiem Citi FT
 7. 7. DI ESF projekti: Sasniedzamie rādītāji 7 Sasniedzamie uzraudzības rādītāji DI projektos, KOPĀ: Kurzemes plānošanas reģionā: Pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kurām ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums, t.sk., -VSAC esošās personas -Pašvaldībās esošas personas 2 100 700 1 400 347 105 242 Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums 1 760 193 Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā 2 100 290 Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuras uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 700 97 Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstītus sociālos pakalpojumus 3 400 439 Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās Par 1 079 Par 88 Slēgto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (filiāļu) skaits 3 0
 8. 8. DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (1) 8 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Partnerību veidošana ar pašvaldībām
 9. 9. 9 Kurzemes plānošanas reģionā noslēgti sadarbības līgumi ar 20 no 20 pašvaldības Pašvaldības, kas noslēgušas sadarbības līgumus ar KPR Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības Liepājas pilsēta Nīcas novads Ventspils pilsēta Pāvilostas novads Aizputes novads Priekules novads Alsungas novads Rojas novads Brocēnu novads Rucavas novads Dundagas novads Saldus novads Durbes novads Skrundas novads Grobiņas novads Talsu novads Kuldīgas novads Vaiņodes novads Mērsraga novads Ventspils novads KOPĀ: 20 pašvaldības
 10. 10. DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (1) 10 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Partnerību veidošana ar pašvaldībām Personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtētāju apmācība darbam ar Intensitātes skalu                        
 11. 11. 11 Personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtētāji - Apmācība darbam ar «Atbalsta intensitātes skalu»  (ASV) notika no 2016.gada 18. līdz 22.aprīlim LM  «Sociālā darba» projekta ietvaros - Apmācībās piedalījās 40 dalībnieki  - no  Kurzemes  plānošanas  reģiona  -  6  sociālie  darbinieki  no  šādu  novadu  pašvaldībām:  Liepājas  pilsēta  (2),  Kuldīgas  novads  (2),  Talsu  novads,  Saldus novads. 
 12. 12. DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (1) 12 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Partnerību veidošana ar pašvaldībām Personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtētāju apmācība darbam ar Intensitātes skalu                         Personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtējums, atbalsta plānu izstrāde Bērnu individuālo vajadzību izvērtējums, atbalsta plānu izstrāde
 13. 13. 13 Mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtēšana (1)   Mērķa grupas personu identificēšana – līdz 2016.gada 15.jūnijam VSAC klientu individuālo vajadzību izvērtēšana – no 2016.gada jūlija Identificētās problēmas: 1) noteiktie termiņi mērķa grupu personu individuālo vajadzību izvērtēšanai un kopējo DI plānu izstrādei ir pārāk īsi (līdz 2016.gada beigām) un potenciālie pretendenti nevar nodrošināt izvērtējumu veikšanu šādos termiņos 2) potenciālajiem pretendentiem nav pieejami visi MK noteikumos Nr.313 noteiktie obligāti piesaistāmie speciālisti, kas nodrošinātu mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi 3) Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) savos atzinumos ir norādījis, ka iepirkumu specifikācijās noteiktā 5 gadu pieredzes prasība psihologiem ir nepamatota un ir pretrunā ar Publisko iepirkumu likumu (PIL).
 14. 14. 14 Mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtēšana (2)   Problēmu risinājumi: 1) 2016.gada 13.jūnijā ierosināti grozījumi MK noteikumos Nr.313. kuros: - par 6 mēnešiem tiek pagarināts termiņš DI plānu izstrādei (līdz 2017.gada 30.jūnijam) - par 5 mēnešiem tiek pagarināts termiņš sadarbības partneru, ar kuriem līdzšinēji nav noslēgti nodomu protokoli, apzināšanai un sadarbības līgumu noslēgšanai (līdz 2016.gada 31.augustam) - par 6 mēnešiem tiek pagarināts termiņš sadarbības līgumu noslēgšanai ar cita plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā esošām pašvaldībām - tiek sašaurināts obligāto speciālistu loks, kas piesaistāms individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē - sociālais darbinieks, psihologs (vēlams klīniskais psihologs), fizioterapeits vai ergoterapeits 2) LM ir nosūtījis skaidrojumu IUB par 5 gadu pieredzes prasības pamatotību psihologam, kas tiks piesaistīts bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē 3) Aicinājums iepirkumus veikt atbilstoši PIL 8.panta 7 daļai (B daļas iepirkumi)
 15. 15. DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (1) 15 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Partnerību veidošana ar pašvaldībām Personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtētāju apmācība darbam ar Intensitātes skalu                         Personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtējums, atbalsta plānu izstrāde Bērnu individuālo vajadzību izvērtējums, atbalsta plānu izstrāde Reģionālie DI plāni (klientu un pakalpojumu izvietojums)
 16. 16. DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (1) 16 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Partnerību veidošana ar pašvaldībām Personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtētāju apmācība darbam ar Intensitātes skalu                         Personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtējums, atbalsta plānu izstrāde Bērnu individuālo vajadzību izvērtējums, atbalsta plānu izstrāde Reģionālie DI plāni (klientu un pakalpojumu izvietojums) Slēgšanai atbalstīto VSAC filiāļu reorganizācijas plānu izstrāde Bērnu centru reorganizācijas plānu izstrāde
 17. 17. 17 Slēgšanai atbalstītās VSAC filiāles   1. VSAC «Vidzeme» filiāle «Allaži» 2. VSAC «Rīga» filiāle «Teika» 3. VSAC «Latgale» filiāle «Kalkūni»
 18. 18. 18 Reorganizācijas plāni  Slēdzamo VSAC filiāļu un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni: -ēku esošās infrastruktūras un funkcionālā pielietojuma analīze un risinājumi infrastruktūras pielāgojumiem, ja tādi nepieciešami reorganizācijas plāna īstenošanai; -klientu izmitināšanas / pārvietošanas risinājums -speciālistu un darbinieku kompetenču tālākas izmantošanas plāns
 19. 19. 19 DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (2) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 VSAC speciālistu un sociālo mentoru apmācības, atbalsts darbā ar klientiem Klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā
 20. 20. 20 VSAC klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā -Sociālais mentors veido izpratni par dzīvi sabiedrībā un sniedz atbalstu, palīdz VSAC klientam reālā sabiedrības vidē apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes un iemaņas -1 sociālajam mentoram piesaista ne vairāk kā 5 VSAC klientus -Tiks nodrošinātas VSAC speciālistu un pašvaldību piesaistīto sociālo mentoru apmācības; -VSAC klienta sagatavošana ilgs līdz 12 mēnešiem -VSAC klienta sagatavošanas pasākumus īsteno gan VSAC, gan pašvaldībā, uz kuru VSAC klients pāriet.
 21. 21. 21 DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (2) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 VSAC speciālistu un sociālo mentoru apmācības, atbalsts darbā ar klientiem Klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar GRT (2 gadus)
 22. 22. 22 Sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar GRT Projektu ietvaros pašvaldībām 2 gadus kompensē izmaksas atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai par šādu pakalpojumu nodrošināšanu: - aprūpe mājās; - dienas aprūpes centrs; - specializētās darbnīcas - grupu dzīvokļi; - īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi - speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts; - atbalsta grupas un grupu nodarbības. -Projekta ietvaros var finansēt pašvaldībās jau šobrīd nodrošinātos pakalpojumus personām ar GRT -Atbrīvoto pašvaldību finansējumu novirza līdzvērtīga sabiedrībā balstīta pakalpojuma sniegšanai personām, kas nav mērķa grupas personas DI projekta ietvaros
 23. 23. 23 DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (2) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 VSAC speciālistu un sociālo mentoru apmācības, atbalsts darbā ar klientiem Klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar GRT (2 gadus) Sociālā rehabilitācija bērniem ar FT ‘Atelpas brīdis’ un aprūpe bērniem ar FT
 24. 24. 24 Pakalpojumi bērniem ar FT -Aprūpes un «atelpas brīža» pakalpojuma sniegšanu bērniem ar FT ir iespējams nodrošināt jau šobrīd -Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT var nodrošināt tikai pēc individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plāna izstrādes -Projekta ietvaros var finansēt pašvaldībās jau šobrīd nodrošinātos pakalpojumus bērniem ar FT -Atbrīvoto pašvaldību finansējumu novirza līdzvērtīga sabiedrībā balstīta pakalpojuma sniegšanai personām, kas nav mērķa grupas personas DI projekta ietvaros
 25. 25. 25 DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (2) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 VSAC speciālistu un sociālo mentoru apmācības, atbalsts darbā ar klientiem Klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar GRT (2 gadus) Sociālā rehabilitācija bērniem ar FT ‘Atelpas brīdis’ un aprūpe bērniem ar FT DI plānu izpildes novērtējums
 26. 26. 26 DI plānu izpildes novērtējums DI plānu ieviešanas progresa izvērtējumu projektu ietvaros veic 2 reizes: -līdz 2019. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2018. gada 31. decembrim -līdz 2021. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2020. gada 31. decembrim
 27. 27. 27 DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (2) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 VSAC speciālistu un sociālo mentoru apmācības, atbalsts darbā ar klientiem Klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar GRT (2 gadus) Sociālā rehabilitācija bērniem ar FT ‘Atelpas brīdis’ un aprūpe bērniem ar FT DI plānu izpildes novērtējums Informatīvi izglītojoši pasākumi sabiedrības attieksmes maiņai atbilstoši vienotajai DI komunikācijas stratēģijai                      
 28. 28. 28 Izglītojoši pasākumi sabiedrības attieksmes maiņai - LM un plānošanas reģionu sadarbības rezultātā ir izstrādāts «Vienotais deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāns» - LM organizēs centralizētu iepirkumu plānā noteikto pasākumu īstenošanai
 29. 29. 29 DI ESF projekti: Plānotās darbības un indikatīvais laika grafiks (2) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 VSAC speciālistu un sociālo mentoru apmācības, atbalsts darbā ar klientiem Klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar GRT (2 gadus) Sociālā rehabilitācija bērniem ar FT ‘Atelpas brīdis’ un aprūpe bērniem ar FT DI plānu izpildes novērtējums Informatīvi izglītojoši pasākumi sabiedrības attieksmes maiņai atbilstoši vienotajai DI komunikācijas stratēģijai                       ERAF ieguldījumi
 30. 30. 30 Atbalsts personu ar GRT nodarbinātībai: Subsidētā nodarbinātība (1) Projekts «Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem» - tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1.pasākuma «Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem» ietvaros. Projekta īstenotājs: Nodarbinātības valsts aģentūra Projektam pieejamais finansējums - EUR 27 809 934 Mērķa grupas: nelabvēlīgā situācijā esoši bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (t.sk., personas ar invaliditāti Projekta īstenošanas laiks: 02.2015. – 12.2022. Finansiālais atbalsts projekta ietvaros: -Darba alga mērķa grupas personai – ne vairāk kā EUR 555 vai EUR 370 (ja persona nodarbināta mazkvalificētos darbos) mēnesī; -Darba alga darba vadītājam (līdz 2 mēnešiem) – EUR 180/mēnesī -Darba vietas pielāgojums bezdarbniekam ar invaliditāti – EUR 711 -surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas darbā un citu speciālistu pakalpojumu izmaksas, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti -izdevumu segšana par veselības pārbaužu veikšanu bezdarbniekiem ar invaliditāti, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm
 31. 31. Atbalsts personu ar GRT nodarbinātībai: Subsidētā nodarbinātība (2) 31 Jauninājums kopš 2015.gada - atbalsta personas darbā ar bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem. Finansējumu var saņemt: biedrības, nodibinājumi vai citas juridiskas vai fiziskas personas, kuru darbības mērķis ir saistīts ar atbalsta sniegšanu personām ar invaliditāti. Atbalsta personas pakalpojumus var sniegt persona ar atbilstošu izglītību veselības aprūpes, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas, sociālā darba vai karitatīvā sociālā darba, pedagoģijas vai psiholoģijas jomā un šai jomai atbilstošās profesijās, kas iekļautas Profesiju klasifikatorā. Atbalsta persona bezdarbniekam ar invaliditāti palīdz integrēties darba vietā (piemēram, līdzdalība pārrunās ar darba devēju, atbalsta sniegšana darba vadītāja norādīto darba uzdevumu apguvē un izpildē, komunikācijas un saskarsmes veidošana ar darba devēju, darba vadītāju un darba kolēģiem, psiholoģiska un motivējoša atbalsta sniegšana ievērot darba kārtības noteikumus un darba pienākumus). Atbalsta persona sniedz pakalpojumu bezdarbniekam 12 darba tiesisko attiecību mēnešus (pakāpeniski mazinoties atbalsta intensitātei): – 1.nedēļā – katru darba dienu visu darba laiku; – 2.-5.nedēļā – katru darba dienu, bet ne vairāk kā 3 stundas dienā; – 6.-9.nedēļā – divas reizes nedēļā, bet ne vairāk kā vienu stundu katrā reizē; – no 10.nedēļas – vienu reizi nedēļā, bet ne vairāk kā vienu stundu katrā reizē.
 32. 32. 32 Atbalsts personu ar GRT nodarbinātībai: Sociālā uzņēmējdarbība (1) • Projekts «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» tiks īstenots: Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3.pasākuma «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» ietvaros. • Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija. • Projekta sadarbības partneris: AS «Attīstības finanšu institūcija Altum». • Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada novembris - 2022.gada decembris. Pasākuma ieviešanai noteikta pakāpeniska īstenošanas pieeja: – no 2015.gada 16.novembra - 2018.gada 31.decembrim, kam seko izvērtējums; – otrais posms līdz 2022.gada 31.decembrim. • Kopējās izmaksas: 19 920 206 euro, 85% no projekta ESF finansējums (16 932 175 euro), 15% finansējums no valsts budžeta (2 988 031 euro).
 33. 33. 33 Atbalsts personu ar GRT nodarbinātībai: Sociālā uzņēmējdarbība (2) • Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt sociālu, sabiedrībai nozīmīgu problēmu, izmantojot komercdarbības metodes un instrumentus un ieguldot peļņu noteiktā mērķa sasniegšanai (t.sk. mērķa grupu darba integrācijai). • Projekta mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem. • Mērķa grupas darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem: • nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki: • ilgstošie bezdarbnieki; • gados vecāki bezdarbnieki (54+); • bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie; • bezdarbnieki ar invaliditāti. • personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem.
 34. 34. 34 Atbalsts personu ar GRT nodarbinātībai: Sociālā uzņēmējdarbība (3) Komersanti un līdz 2018.gadam arī nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi), kas tiks reģistrēti projekta reģistrā un pēc 2018.gada sociālo uzņēmumu reģistrā saskaņā ar atlases kritērijiem: 1. Sociālā mērķa prioritāte: uzņēmuma mērķis (noteikts statūtos) ir risināt sabiedrībai nozīmīgu sociālo problēmu, radot izmērāmu sabiedrisko labumu. 2. Peļņas reinvestēšana: peļņu nesadala, bet iegulda statūtos noteikto sociālās ietekmes mērķu sasniegšanai. 3. Darbinieku iesaiste: – sociālajos uzņēmumos, kuru mērķis ir sabiedrībai svarīgas sociālas problēmas risinājums ir vai tiks nodarbināti algoti darbinieki, ar kuriem nodibinātas darba tiesiskās attiecības; – darba integrācijas sociālajos uzņēmumos noteikta daļa no uzņēmumā nodarbinātājiem (vai darba integrācijas procesā iesaistītajiem) ir riska grupu darba ņēmēji. 4. Projekta dalībnieku atlases procesā ar papildus punktiem varētu tikt vērtēti tādi aspekti kā piem., mazapdzīvotu teritoriju problēmu risinājumi, ilgstošs bezdarbs, pakalpojumu pieejamības uzlabošana, sabiedrības novecošanās, neredzīgu cilvēku nodarbinātība u.c., kas tiks noteikti atlases kritēriju piemērošanas metodikā. Atbalstu granta veidā piešķirs ALTUM, izvērtējot iesniegtos biznesa plānus.
 35. 35. 35 Aktuālie jautājumi Tā kā personu ar GRT izvērtēšana vēl nav sākusies dažādu problēmu dēļ, vai netiek domāts, ka būtu jāmaina termiņš izvērtēšanas procesa pabeigšanai un reģionu DI plānu izstrādei. Šobrīd spēkā esošais termiņš var būt nereāls? Atbilde: LM ierosinātie grozījumi MK noteikumos Nr.313 paredz pagarināt DI plānu izstrādes termiņu par 6 mēnešiem – līdz 30.06.2017. Attiecīgi plānošanas reģions var pagarināt mērķa grupas personu individuālo izvērtējumu veikšanas termiņu.
 36. 36. www.lm.gov.lv Twitter:@Lab_min Flickr.com:Labklajibas_ministrija Youtube.com/labklajibasministrija Draugiem.lv/labklajiba

Labklājības ministrijas pārstāvju tikšanās 27.06.2016. ar Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" ieviesējiem.

Views

Total views

302

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×