Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
24
RÖPORTAJ>>
MART-NİSAN 2014 I SAYI 73
Kiralamak güzeldir...
OtoRedi.com, yenilikçi bir kiralama kanalı
>> 2012 yılında k...
25MART-NİSAN 2014 I SAYI 73
İşletmeleri bir noktada toplayan böylesine
yapılar büyük bir potansiyel taşıyor
O
toRedi.com, ...
26
RÖPORTAJ>>
MART-NİSAN 2014 I SAYI 73
a-car firmalarını belirli kriterlere göre seçe-
rek ve köklü firmalarla anlaşma sa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Otoredi ile Kiralamak Güzeldir

408 views

Published on

Otoredi.com yenilikçi bir otomobil kiralama kanalı

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Otoredi ile Kiralamak Güzeldir

  1. 1. 24 RÖPORTAJ>> MART-NİSAN 2014 I SAYI 73 Kiralamak güzeldir... OtoRedi.com, yenilikçi bir kiralama kanalı >> 2012 yılında kurulan, 2014 yılının Mart ayında, yeniden yapılandırılarak uluslararası bir marka haline dönüştürülmek üzere Kurthan TARAKÇIOĞLU tarafından hisseleri satın alınan ve 37 şehirde aktif olarak hizmet veren OtoRedi.com'un amacı hem müşteriler hem de günlük kiralama firmaları için daha verimli bir kiralama deneyimi yaratmaktır.
  2. 2. 25MART-NİSAN 2014 I SAYI 73 İşletmeleri bir noktada toplayan böylesine yapılar büyük bir potansiyel taşıyor O toRedi.com, günlük araç kiralama sektörüne hizmet vermek amacıyla 2012 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne kadar çeşitli çalışmalar ya- parak önemli bir temel oluşturmuş. 2014 yı- lında ise kurucu ortaklar özel nedenlerden ötürü OtoRedi.com işini sürdürmeme ve işi başka bir yatırımcıya devretme kararı aldı- lar. Benim danışmanlık işlerim kapsamın- da bir yatırımcı bulmamı arzu ettiler. İki, üç ay gibi süren bir yatırımcı arayışı sürecinde istenen şartların mevcut koşullar sebebiyle oluşmadığını görünce ve bu işin hem sektör hem de kendi işlerim açısından kayda değer bir potansiyel taşıdığını görerek kendim gi- rişmeye karar verdim ve şirketi devraldım. Geçmişinde bir dönem ototogo.com adıy- la hizmet veren OtoRedi.com’u 2014 yılının Mart ayından itibaren yeniden yapılandıra- rak, kategorisinde en iyi platform haline ge- tirmek hedefiyle yola çıkmış bulunuyoruz. OtoRedi.com olarak, günlük araç kiralama pazarını büyütmek, kiralamanın araç sahip- liğine göre avantajlarını milyonlarca inter- net kullanıcısına anlatmak, onlara güvenilir bir hizmet sunarak araç kiralamayı yaygın- laştırmayı amaçlamaktayız. Ekibimiz hem yurtiçi hem yurtdışı günlük araç kiralama pazarını yakından tanımakta, sektörün büyüme potansiyelini görmekte- dir. Bu sebeplerle, üyemiz olan ülke çapın- da yüzlerce güvenilir rent-a-car firmasına pazardan önemli bir pay aldırtmayı hedef- lemekteyiz. Yenilikçi elektronik ticaret platformu Ülkemizde internet üzerinden alışveriş yap- ma alışkanlığı hızla gelişmektedir. Sosyal mecraları yoğun bir şekilde kullanan genç bir nesle sahip olan Türkiye’de araç sahip- liği konusunda da alışkanlıklar ve ihtiyaçlar değişmektedir. OtoRedi.com, günlük araç kiralama sektö- ründeki kaliteli ve güvenilir işletmeler ağıy- la Türkiye’nin her yerinden müşterilerine hızlı ve güvenli online araç kiralama hizme- ti amaçlayan yenilikçi elektronik ticaret plat- formudur. Bir tarafta müşterilerine fayda sağlarken, di- ledikleri aracı en uygun koşullarda ve ulaşı- labilir şekilde erişmelerini sağlıyor. Öte yan- dan ise sektörün güvenilir oyuncularına da önemli fayda sağlayacaktır. OtoRedi.com üye firmalara üç noktada yar- dımcı oluyor Günlük kiralama firmaları, filolarındaki araçların kullanım oranını artırarak daha karlı olmayı hedeflerler. Müşteriler ise en uygun koşullarda, sunulan hizmetten mem- nun kalarak güvenilir bir şekilde araç kirala- mak ister. OtoRedi.com, günlük kiralama firmalarına üç anlamda fayda sağlıyor. Bunlardan bi- risi hacim yaratmaktır. Bir çok stratejik or- taklık ve pazarlama çalışmaları ile üyelerine ek müşteri potansiyeli oluşturmayı hedefle- miştir. Bu sayede OtoRedi.com üyeleri ge- leneksel reklamların ulaşamadığı milyon- larca üyesi bulunan stratejik ortaklıklarımı- zın potansiyelinden faydalanmış olacaklar. Bu sayede ise günlük araç kiralama yapma potansiyeli taşıyan müşterilere erişim imka- nı sağlayacaklar. Böylece daha çok müşteri, daha alıcı müşteri ve daha hesaplı teklif im- kanı bulacaklardır. Sunduğumuz ikinci fayda ise kalitedir. Oto- Redi.com müşterileri güvenilir üyelerimiz- le iletişime geçmeden önce bir çok aşama- dan geçerek artık potansiyel değil kaliteli bir müşteri haline gelmişlerdir. Bunun ne- denlerinin en başında kendilerine en uygun modeli saptamak için yaşadıkları süreçten sonra en uygun koşullara ulaşabilmek için kayıt olmaları gelmektedir. Üçüncü faydamız ise değer yaratmaktır. Ve- receğimiz hizmetler ayrıca üyelerimizin sa- tış, reklam ve stok harcamalarını önemli öl- çüde azaltacaktır. OtoRedi.com sektör oyun- cuları yani üyeleri için güvenilir bir yol arka- daşıdır. Üyelerimizden, yüksek fiyatlı aidat- lar istenmeyecek. Ayrıca üyelerimizi bağla- yıcı sözleşmeler yapılmayacak. Üyeler iste- dikleri zaman sistemden çıkabileceklerdir. Bunun yanı sıra üyelerimize Asistan adı al- tında ücretsiz ve çok gelişmiş bir iş yönetimi paneli sunuyoruz. Bu panel yardımıyla üye- ler, kendi müşterlerini, hizmet noktalarını ve hizmet tarihlerini güncelleyerek kiralamala- rı takip edeceklerdir. Bu sayede sistem içe- risinde yayımlanacak periyodik raporlar yo- luyla sektörü ve işlem verilerini ülke, bölge ve üye bazında ortalamalarda takip edebile- cekler. Bu şekilde üyelerimiz işlerini ortaya çıkan verilerle daha bilinçli yönetebilme im- kanına sahip olacaklar. Yakın gelecekte bir başka önemli özellik ise, marka distribütör- lerinin fırsatlı alım kampanyalarından üye- lerimiz anında haberdar olacaklar. Kiralama sektöründen beklentiler OtoRedi.com’a üye olacak kiralama firma- larının; müşterilere doğru hizmeti, doğru zamanda ve uygun koşullarda sunmaları- nı bekliyoruz. Üye firmalarımızın hem ticari anlamda hem de hizmet anlamında güveni- lilirliği en temel koşullarımızdan biridir. Ki- ralama firmalarının da bizim ya da benzer sistemlere üye olurken, bu platformu yöne- tecek olan kişilerin bu konuda ne kadar ehil ve güvenilir olduklarına dikkat etmeleri ge- rekiyor. Her geçen gün daha fazla araç ile daha fazla şehirde hizmet vermeyi ve müşterilerin di- ledikleri tarih ve şehirde, ekonomi sınıfın- dan lüks araç sınıfına kadar yüzlerce müsait seçenek arasından aracını sorunsuz seçme- sini ve alacağı hizmetten memnun kalması- nı hedefliyoruz. Bu amaçla, güvenilir rent- >> OtoRedi.com sektör oyuncuları yani üyeleri için güvenilir bir yol arkadaşıdır. Üyelerimizden, yüksek fiyatlı aidatlar istenmeyecek. Ayrıca üyelerimizi bağlayıcı sözleşmeler yapılmayacak. Üyeler istedikleri zaman sistemden çıkabileceklerdir. >> OtoRedi.com, günlük araç kiralama sektöründeki kaliteli ve güvenilir işletmeler ağıyla Türkiye’nin her yerinden müşterilerine hızlı ve güvenli online araç kiralama hizmeti amaçlayan yenilikçi elektronik ticaret platformudur.
  3. 3. 26 RÖPORTAJ>> MART-NİSAN 2014 I SAYI 73 a-car firmalarını belirli kriterlere göre seçe- rek ve köklü firmalarla anlaşma sağlayarak müşterilerin kötü bir deneyim yaşama ola- sılığını düşüreceğiz. Kiralama sürecini ba- şından sonuna kadar takip ederek, müşte- ri memnuniyetini en üst seviyede tutacak, alınacak hizmet kalitesinin Türkiye’nin dört bir yanında aynı olmasını sağlamak üzere kendimize güvenilir bir günlük araç kirala- ma ağı kurmayı amaçlamaktayız. TOKKDER üyelerinden yol arkadaşlığı yap- mak isteyenlerle yürümeyi tercih ediyoruz Şu an itibariyle Türkiye’nin çeşitli yerlerin- den OtoRedi.com’a üye olan 110 kiralama firması bulunuyor. Yola şimdi başlarken öncelikli olarak TOKKDER üyelerinin siste- mimizde yer almasını diliyoruz. TOKKDER üyelerinden yol arkadaşlığı yapmak iste- yenlerle yürümeyi tercih ediyoruz. Ancak TOKKDER üyesi olmasa da yine güvenilir ki- ralama firmalarının da olduğunu biliyoruz. Kiralama bilincini geliştirmek için müşteri- lere güvenilir ve etik kurallar çerçevesinde hizmet üreten firmalar elbette her zaman bi- rinci önceliğimizdir. Kiralama dünyasına yeni bir soluk: www.kiralamakguzeldir.com OtoRedi.com’un TOKKDER üyelerinin inter- net dünyasında önemli bir kolu olacağını düşünüyoruz. “Kiralamak güzeldir” OtoRe- di.com’un sadece sloganı değil aynı zaman- da da varoluş sebebidir. Günümüz dünya- sında artık kiralamanın doğru bir tercih ol- duğuna inanarak, müşteriyi aydınlatmak görevini de üstleneceğiz. ‘’Kiralamak Güzeldir’’ sloganı ile sosyal medyada kuruluş felsefesini vurgulayacak, tüm projelerimizde tüketicilere bu fikri ya- yarak günlük araç kiralama pazarını büyüt- mek üzere ‘’Kiralamak Güzeldir’’ felsefesi ile hareket edeceğiz. www.kiralamakguzeldir.com adlı bloğumu- zu şu anda hazırlıyoruz. Blogumuzda müş- terilerimizin kiralama deneyimlerini ve aynı zamanda doğru ve güvenilir kiralamanın nasıl olması gerektiğine dair bilgileri pay- laşmış olacağız. Aynı zamanda sosyal med- yayı ve yeni nesil bir çok iletişim kanalını da yoğun olarak kullanacağız. Bütün bu araç- larla “kiralamak güzeldir” felsefesiyle bir çeşit sosyal sorumluluk kampanyası tadın- da iletişimlerle kiralama bilincinin artması- na katkı sağlamak istiyoruz. Sektörün bir anlamda elçiğini yapmak isti- yoruz. Tüketicileri bilinçlendirirken sektöre de ilham verebileceğimizi ümit ediyorum. Kiralamanın geleceği Kiralamanın geleceği çok parlak gözüküyor. Böyle olmasının temel nedenlerinden biri kiralama sektörünün büyük bir potansiyel taşıyor olmasıdır. Ülkemizde sektörün ge- lişimini dünya ve Avrupa’daki istatistikleri- ne bakarak, bir kıyaslama yaptığımızda gi- decek uzun bir yol olduğunu görüyoruz. Bu da sektörel gelişme imkanına işaret ediyor. Tam bu noktada kiralama olgusunu pozitif anlamda zorlayacak olan konulardan biri, bugün trafiğin ve şehirleşmenin geldiği du- rumdur. Herşeyi bir kenara bıraktığımızda, ben dahi ‘otomobile niçin sahibim’ diye düşünme- ye başladım. Şehirleşmenin getirdiği etkiy- le artık her zaman otomobil kullanmıyorum. Ayrıca kullanmaktan da artık çok keyif alma- ma durumuna geldim. Bir otomobilci olarak maalesef, bir dönüşüme uğruyorum. Geldi- ğim noktada, otomobili bir keyif aracından daha ziyade beni bir noktadan diğer bir nok- taya götüren bir araç olarak görmeye baş- ladım. Durum böyle ise, garajımda bir oto- mobili tutmak için de artık bir neden göre- miyorum. Kendimden yola çıkarak, İstanbul trafiğinde sürekli otomobil kullanmayı ya da sahipli- ğini çok gerçekçi ve akılcı olduğunu düşün- müyorum. Aslında; saatlik veya günlük kira- lamayla otomobile ihtiyaç duyduğum nok- taları giderebiliyorum. Yapılan bir çok araş- tırma yoluyla özellikle genç insanların be- nim gibi düşündüklerini biliyorum. Gençler, otomobili kendilerini bir noktadan diğer bir noktaya taşıyacak olan bir araç olarak görü- yorlar. Bu da kiralama sektörünün gelişimi- ni destekleyecek, potansiyelini geliştirecek ana etmenlerden biri.l Kurthan TARAKÇIOĞLU Kurthan TARAKÇIOĞLU, otomotiv sektöründe Opel Türkiye ve Hyundai Assan gibi önemli oyuncuların üst düzey yöneticiliğini yapmış ve markaların Türkiye pazarındaki devrimsel dö- nüşümüne liderlik etmiştir. TARAKÇIOĞLU, özellikle üst düzey yöneticilik sürecinde Bütün- leşik Pazarlama, İletişim ve Girişimcilik kavramlarına adanmış bir lider olmuştur. Kurmuş ol- duğu otomotiv (KTConsulting) ve pazarlama iletişimi (Move Business Assistance) şirketleri ile yenilikçi ve ihtiyaçlara yönelik çözümler sunarken, bir çok uluslararası firmanın otomotiv ve sektörel danışmanlığının yanı sıra çeşitli internet yatırımları olan bir teknoloji girişimcisidir.

×