Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Namaz sureleri latin harf ayetel kürsi ayetel kursi

178 views

Published on

Namaz sureleri latin harf ayetel kürsi ayetel kursi namaz sureleri ayetel kursi oku dinle ayetel kursi

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Namaz sureleri latin harf ayetel kürsi ayetel kursi

  1. 1. SUBHÂNEKE Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük. ETTEHIYYÂTÜ Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.Esselâmüaleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüve Resûlüh. ALLAHÜMME SALLİ Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd. ALLAHÜMME BÂRİK Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd. RABBENA Rabbenâ âtinâ fid'dünyâhaseneten ve fil'âhıretihaseneten ve kınâazâbennâr. Rabbenağfirlî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minîne yevme yekûmü'l-hısâb FATİHA SURESİ El hamdü lillahi rabbil alemin Er rahmanir rahıym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn İhdinas sıratal müstekıym Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin KADR SURESİ İnna enzelnahü fiy leyletilkadr Ve ma edrake ma leyletülkadr Leyletülkadri hayrün min elfi şehr Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr Selamün hiye hatta matle'ılfecr
  2. 2. ASR SURESİ Vel asr İnnel insane le fi husr İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr KEVSER SURESİ İnna a'taynakel Kevser Fe salli li rabbike venhar İnne şanieke hüvel'ebter İHLAS SURESİ Kul hüvallahü ehad Allahüs samed Lem yelid ve lem yuled Ve lem yekün lehu küfüven ehad FELÂK SURESİ Kul e'uzü birabbilfelak Minşerri ma halak Ve min şerri ğasikın iza vekab Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad Ve min şerri hasidin iza hased NÂS SURESİ Kul e'uzü birabbinnas Melikinnas İlahinnas Min şerrilvesvasil hannas Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas Minel cinnetivennas KUREYŞ SURESİ Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf. KUNUT DUALARI Allahümme innâ nesteînükeve nestagfirükeve nestehdîkeve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmetekeve nahşâ azâbekeinne azâbeke bilküffârimülhık.

×