Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sauli Rouhinen: Politiikan suuri käänne (extra)

171 views

Published on

Politiikkadiskurssin suuri käänne - siirtymä kestävästä kehityksestä planetaariseen politiikkaan.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sauli Rouhinen: Politiikan suuri käänne (extra)

 1. 1. Sauli Rouhinen,Arto O. Salonen ja Antero Honkasalo Jyväskylä 17.3.2016
 2. 2. RYÖSTÖTALOUS TEOLLISTUNEISSA YHTEISKUNNISSA HARJOITETTU LUONNON JA LUONNONVAROJEN LIIALLINEN KÄYTTÖ VÄLITTÄMÄTTÄ JÄLKIKASVUN JA JATKUVAN SAATAVUUDEN TURVAAMISESTA (Massa 1994) JO AIEMPIA EKOHISTORIALLISIA KAUSIA LEIMAA IHMISEN RYÖSTÖTALOUS (Haila&Levins 1992) PLANETARISMI – IHMISEN GLOBAALI LUONTOSUHTEEN HALLINTA NOOSFÄÄRI - BIOSFÄÄRIN KEHITYSVAIHE, JOSSA IHMINENTOTEUTTAA KOKO IHMISKUNNAN ETUJEN MUKAISESTI LUONNONPROSESSIEN GLOBAALISTA VALVONTAA (Laptev 1973Vernadskia tulkiten)
 3. 3. 3 IDEA: LUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA PALVELUKYVYN SÄILYTTÄMINEN TEKNOLOGIA, INSTITUUTIOT, TOIMIJAT & TIEDE + EKOSYSTEEMI- PALVELUIDEN TURVAAMINEN; EKOSYSTEEMIEN RESILIENSSI, PLANETAAIRISET KYNNYSARVOT LUONNON- SUOJELU + LUONNONSUOJELU SUOJELUALUEIDEN ULKOPUOLELLA + LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ; ELINKAARET, MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU, MAISEMAT + BIODIVERSITEETTI- SOPIMUS; METSÄPERIAATTEET, ALKUPERÄISKANSAT JA PERINTEINEN LUONNON KÄYTTÖ IDEA: TEOLLISTUNEEN JA KAUPUNGISTUNEEN YHTEISKUNNAN PÄÄSTÖJEN JA YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN; TEKNOLOGIA, INSTITUUTIOT, TOIMIJAT, TIEDE + PUHDAS TEKNOLOGIA; BAT, AINEVIRTOJEN HALLINTA, HAPPAMOITUMISEN EHKÄISY; KRIITTINEN KUORMITUS + OTSONIKERROKSEN SUOJELU; ILMASTOSOPIMUS; EKOTEHOKKUUS (FAKTORIAJATTELU) + KIERTOTALOUS; TEOLLINEN EKOLOGIA; VIHREÄ KEMIA; VÄHÄHIILISET JA NIUKKARESURSSISET TEKNOLOGIAT YMPÄ- RISTÖN- SUOJELU IDEA: TEOLLISUUS-YHTEISKUNNAN EKOLOGINEN MODERNISAATIO; YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LÄPIVIRTAISTETTU POLITIIKKA-ARVIOINTI; HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT YMPÄRISTÖT TEKNOLOGIA, INSTITUUTIOT, TOIMIJAT, TIEDE YMPÄRISTÖ POLITIIKKA + POLITIIKKAJOHDON- MUKAISUUS; EKO- SOSIAALISESTI KESTÄVÄT KAUPUNGIT; IDEA: YHDISTETTY YMPÄRISTÖ- JA KEHITYSPOLITIIKKA MAAPALLOISTUNEIDEN LUONNONVARA-, YMPÄRISTÖ- JA OIKEUDENMUKAISUUSKRIISIEN RATKAISEMISEKSI. YLISUKUPOLVINEN POLITIIKKAHORISONTTI TEKNOLOGIA, INSTITUUTIOT, TOIMIJAT, TIEDE. Globaalin vastuun etiikka; mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään luonnon kantokyvyn rajoissa; solidaarisuus +YMPÄRISTÖ- OHJELMAT; SEKTORISTRATEGIAT; YHDISTETTY ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKKA; RESURSSITEHOKKUUS; EKOTEHOKKUUS + VIHREÄ TALOUS KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA KÖYHYYDEN POISTAMISEN POLITIIKKAKEHIKOSSA KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA IDEA: IHMISKUNNAN TALOUDENPIDON JA HYVINVOINNIN TURVAAMINEN MAAPALLON EKOLOGISTEN JÄRJESTELMIEN PITKÄN AIKAVÄLIN TUOTTO- JA UUSIUTUMISKYVYN (RESILIENSSI) RAJOISSA. TEKNOLOGIA, INSTITUUTIOT, TOIMIJAT, TIEDE. SOS - TURVALLINEN JA OIKEUDENMUKAINEN TOIMINTA-ALUE IHMISKUNNALLE. KESTÄVÄ TALOUDELLINEN KEHITYS. PLANETAA- RINEN POLITIIKKA POLITIIKKADISKURSSIEN MUUNTUMINEN
 4. 4. Miksi planetarismi? • Ihmiskunnan suuret haasteet ovat maailmanlaajuisia – luonnon monimuotoisuuden hupeneminen – köyhyys ja eriarvoisuus – sodat ja asevarustelu • Planetaariset luonnon raja-arvot alkavat olla tiedossa • Ekologinen jalanjälki ylittää planeetan kanto- ja sietokyvyn • Ekosysteemipalvelut alkavat romahdella
 5. 5. PLANETARISMIN OPPI-ISÄT Noosfääri: Teilhard de Chardin (1922) ja Vladimir Vernadsky (1936) Ihmisen kehitys on johtanut biosfäärin kehityksessä uuteen vaiheeseen, jonka oleellisin tekijä on tietoisuuden syntyminen. ihmisellä on tietoisuutta ja voimaa vaikuttaa koko biosfäärin toimintaan ja hallita sitä. GAIA: James Lovelock (1960) Biosfääri muodostaa kokonaisuudessaan itsesäätelevän systeemin, joka ylläpitää olosuhteita maapallolla elämälle ja sen kehittymiselle suotuisina. Planetarismi: Pekka Kuusi (1982,) Ele Alenius (2015) Tarvitaan planetarismia; yhteiskunnan ja luonnonjärjestelmien tietoista ohjaamista, muuten ihmiskunnan suuria ongelmia ei pystytä ratkaisemaan
 6. 6. Planetarismin edellytyksiä • Ympäristötietoisuuden kasvu • Teknologiset valmiudet Ympäristöntilan seuranta ja ennakointi Kommunikaatioteknologian kehitys Resurssitehokkaat teknologiat ja uusiutuvat energialähteet Bioteknologia ja luonnon järjestelmien muokkaus • Globaalit markkinat • Maailmanlaajuinen säätely - Maailmanlaajuiset sopimukset ( Yk- tason ympäristösopimuksia jo satakunta)
 7. 7. Globaali kansalaisuus – globaalit markkinat OSTIN PURKILLISEN RAVIOLIA MARKETISTA ______________ TÖLKIN VALMISTUS Raviolitölkki valmistetaan tinapellistä. Tina saadaan avolouhoksesta Brasiliasta. Pelti on terästä, jota saadaan eri puolilta maailmaa rautamalmia louhimalla. Tölkkien sisäpinta suojataan lakalla syöpymisen estämiseksi. Lakka tehdään kemiantehtaissa. Tölkkeihin kiinnitetään paperiset etiketit. Etikettien paperi valmistetaan selluloosamassasta, joka on saatu puuta keittämällä. Puut on kaadettu eri puolilta maailmaa. Lähde: Säilöttyjä unelmia dokumenttielokuva. Käsikirjoitus: Katja Gauriloff, Joonas Berghäll ja Jarkko T. Laine. Ohjaus: Katja Gauriloff. Oktober Oy 2012. Grafiikka: Mira Visanto
 8. 8. Planetarismin esteitä • kansallinen näkökulma ja politiikan lyhyt aikajänne • nykyongelmien korostuminen tulevaisuuden haasteiden kustannuksella ja vähäisten riskien yliarviointi • taloudellisten riskien yliarviointi verrattuna ympäristöriskeihin • poliittisen järjestelmän ja päätösten inertia • Monimutkaisten systeemien ja suurten epävarmuuksien heikko hallinta • usko teknologian kykyyn ratkaista aikanaan kaikki ongelmat • usko, että ongelmat voidaan ratkaista tarvittaessa asein • ongelmien valtava mittakaava ja tarvittavan muutokset suuruus ja lyhyt aikajänne • maailmanlaajuisten instituutioiden ja hallinnan kehittymättömyys • tyytyminen poliittisten rituaalien pyörittämiseen
 9. 9. Lähtökohdat • Kriisi on aina mahdollisuus ja uuden alku; entiseen tapaa elämällä ei ole enää tulevaisuutta • Poistetaan köyhyys, eriarvoisuus ja jaetaan resurssit tasapuolisesti • Hävitetään ydinaseet ja sotavoimat • Jätetään kokonaan rauhaan noin 40-50 % luonnonjärjestelmistä ja annetaan luonnon tehdä sen, mitä se osaa paremmin kuin ihminen • Pysytään riittävän kaukana ekosysteemien kanto- ja sietokyvyn rajoista • Minimoidaan yhteiskunnan ainevirrat ja sopeutetaan ne luonnon suuriin kiertokulkuihin; korvataan uusiutumattomia raaka-aineita uusiutuvilla aina kun se on mahdollista • Tuotetaan energia ainoastaan uusiutuvista energialähteistä • Noudatetaan varovaisuusperiaatetta (myös luonnon ennallistamisessa)
 10. 10. Kohtalonkysymys? • Mikä on markkinoiden merkitys planetaarisessa ohjausjärjestelmässä? • Voidaanko kaikki ympäristöhaitat muuttaa kustannuksiksi? • Voidaanko hyödyt arvioida luotettavasti rahassa? • Kuinka paljon luonnonarvoja voidaan saattaa markkinoiden piiriin? • Voiko talous kasvaa, kun aineellinen kulutus supistuu? • Synnyttävätkö markkinat väistämättä eriarvoisuutta taloudellisessa toimeentulossa ja valtasuhteissa? • Voiko planetarismi toteutua kapitalismin puitteissa?
 11. 11. • Elämää ei ole vielä löydetty mistään muualta avaruudesta. • Elämää on ollut maapallolla jo noin kolme miljardia vuotta. • Yhä suurempi osa elävistä olioista ja niiden tulevaisuus on ihmisen toiminnan vaikutuspiirissä ja sen armoilla. • Ei ole pateettista tai yliampuvaa sanoa, että vastuumme omaa kosmiset mittasuhteet Kosminen vastuu
 12. 12. EkosysteemikeskeinenElämäkeskeinenIhmiskeskeinen Planetaarinen vastuu on ihmisenä kasvamisen oleellisin päämäärä? Minä Perhe Ystävät ja sukulaiset Suomalaiset ihmiset Länsimaalaiset ihmiset Kaikki ihmiset Ihmiset ja eläimet Ihmiset, eläimet ja kasvit Ekosysteemit Maapallo
 13. 13. Hyvinvointi- käsitys Kulutusmahdollisuuksien maksimointi Elämän merkityksellisyyden maksimointi Maailman- kuva Ihmiskeskeinen Elämäkeskeinen Ekosysteemikeskeinen Olemisen orientaatio Yksilökeskeinen Yhteisöllinen Planetaarinen Vastuun piiri Minä Perhe Ystävät ja sukulaiset Suomalai- set ihmiset Länsimaa- laiset ihmiset Kaikki ihmiset Ihmiset ja eläimet Ihmiset, eläimet ja kasvit Ekosys- teemit Maapallo Inhimillisen kasvun suunta hyvinvointikäsityksen laajentuessa Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013). Towards sustainable society – From materialism to post-materialism. International Journal of Sustainable Society 5(4), 374-393. Salonen, A. & Åhlberg, M. (2012). The Path towards Planetary Responsibility – Expanding the Domain of Human Responsibility Is a Fundamental Goal for Life-Long Learning in a High- Consumption Society. Journal of Sustainable Development, 5(8), 13-26.
 14. 14. MATERIAALISET ARVOT Määrällisen lisäämisen kulttuuri POSTMATERIAALISET ARVOT Laadullisen parantamisen kulttuuri Kulttuurievoluution utopia Inglehart, R. (2008). Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006. West European Politics, 31(1-2), 130-146. Welzel, C. & Inglehart, R. (2010). Agency, Values, and Well-Being: A Human Development Model. Social Indicators Research 97(1), 3-63.
 15. 15. VANHA OLEMASSAOLEMISEN IHANNE UUSI OLEMASSAOLEMISEN IHANNE Hyvinvointikäsitys materiaalinen, kulutuskeskeinen henkinen, ihmissuhdekeskeinen Ihmisen rooli yhteiskunnassa kuluttaja aktiivinen kansalainen Elämän tarkoitus materiaalisen vaurauden maksimointi arvokas elämä, luottamuksen kulttuuri Politiikan päämäärä talouskasvun maksimointi vähäosaisuuden minimointi Talouden toimintaperiaate kilpailu, omistajien voittojen maksimointi yhteistyö, yhteiskunnallisten epäkohtien korjaaminen Maailman hahmottamisen tapa atomistinen, yksityiskohtainen systeeminen, ehyt ja kokonaisvaltainen Luonnonvarat kertakäyttöisyys kaikki kiertää Energia likainen energia puhdas energia Aika lyhyen aikavälin ajattelu pitkän aikavälinen ajattelu
 16. 16. ONNELLISUUS materiaalinen kuluttaminen, yksilökeskeisyys, oman sukupolven tarpeiden priorisointi, oman edun tavoittelu aineeton kuluttaminen, ihmistenvälisyys, oman ja tulevien sukupolvien tarpeiden huomioiminen, jakaminen ja huolenpito TALOUS kilpailu, määrällinen ajattelu (enemmän), omistajien voittojen maksimointi yhteistyö, jakaminen, osallistuminen laadullinen ajattelu (parempaa), kohtuullisuus, yhteisen hyvän ja yhteiskunnan edun tavoittelu LUONNONVARAT Läpivirtaustalous, jätteitä syntyy valtavasti, likaiset energianlähteet, jätteet ja päästöt ovat osoitus virheellisestä tuote- tai palvelumuotoilusta, materia kiertää, puhtaat energianlähteet Planetaarisen politiikan tavoitteita Salonen, A. & Rouhinen, S. (2015). Vastuullinen maailmasuhde – tulevaisuuden toivoa säilyttävän kulttuurievoluution suunnannäyttäjä. Tiedepolitiikka 3, 7-16. Salonen, A. (2014). Ekososiaalinen hyvinvointiparadigma – yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan uusi suunta täyttyvällä maapallolla. Teoksessa Juha Hämäläinen (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2014. Suomen sosiaalipedagoginen seura, 32-62.

×