Advertisement

Recoverybasert praksis - hva innebærer det? Alain Topor, 18092014

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Apr. 14, 2015
Advertisement

More Related Content

More from Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten(20)

Advertisement

Recoverybasert praksis - hva innebærer det? Alain Topor, 18092014

 1. Gode patientforløp i kommunene før brukare med psykiske problemer og/eller rusproblemer Recoverybasert praksis – hva innebærer det? Oslo 18 september2014 Alain Topor Universitetet i Agder alaintopor@hotmail.com
 2. Psykiatrins ”kunskap” - en kluven värld  Socialstyrelsen (2011)  ”Individens är den verklige experten på sina egna problem. (…) Det är alltså viktigt att han eller hon involveras i både utredning och beslutsfattande.”
 3. Psykiatrins ”kunskap” - en kluven värld  Enligt Socialstyrelsen (2010)  ”… personerna tenderar att  försjunka i sig själva,  leva i sin egen värld och  te sig inaktiva med nedsatt drivkraft och förändrat känsloliv.  Andra förekommande symtom är oförmåga att fatta beslut och tankestörningar. […] hallucinationer och vanföreställningar.”
 4. Psykiatrins ”kunskap” - en kluven värld  De allmänna symptomen på psykos är:  Störd verklighetsuppfattning, som innebär att personen ser och uppfattar verkligheten på ett helt annat sätt.  Störd jaguppfattning, som innebär att personen inte alltid vet var gränserna för kroppen och tankarna går.
 5. Psykiatrins ”kunskap” - en kluven värld  Ingen eller liten sjukdomsinsikt, som innebär att personen inte inser att han är sjuk. Det kan vara tvärtom. Personen tycker att omgivningen är sjuk.  Störd objektrelation, som innebär en störd förmåga att lita på eller knyta an till andra människor.  Andersson Högglund & Hedman Ahlström, 2000, s 112
 6. Att vara sig själv  ”Jag minns när jag går på stan och känner att: ’Nu är jag mig själv. Jag är tillbaka!’ Det var kul, även om jag har haft problem sedan dess också, men det har alla.”
 7. Att komma sig  En individuell process  En social process  Ett tillstånd  Aldrig åter; utan framåt
 8. Att komma sig - statistik En majoritet av de personer som får diagnosen schizofreni kommer sig
 9. Antal patienter % helt återhämta de % socialt återhämta de % bättrade Bleuler 1972 208 23 43 66 Harding et al 1986 269 34 34 68 Huber et al 1975 502 26 31 57 Tsuang et al 1972 186 20 26 46 Ciompi & Muller 1976 289 29 24 53 Att komma sig från allvarliga psykiska problem
 10. Att komma sig - statistik Människor med diagnosen schizofreni har alltid kommit sig, och i lika utsträckning
 11. Årtal Total recovery Social recovery Sammanlagd förbättring 1901 – 1920 20 40 60 1921 – 1940 12 29 41 1941 – 1955 23 44 67 1956 – 1985 22 45 67 Att komma sig från allvarliga psykiska problem
 12. Återhämtning - statistik Kulturella faktorer spelar en betydande roll för sannolikheten att komma sig från diagnosen schizofreni
 13. Att komma sig - statistik  Flera WHO studier pekar på att sannolikheten för att komma sig från diagnosen schizofreni är högre i sk U-länder jämfört med I-länder
 14. Att komma sig Slutsats  Det verkar inte finnas något statistiskt samband mellan behandlingsinsatser och att komma sig från allvarliga psykiska störningar  Och ändå så kommer sig människor…
 15. Så…  Vad bidrar till att människor med allvarliga psykiska problem kommer sig?  Vad hjälper?
 16. Evidensbaserade insatser Evidensbaserade insatsers tre källor:  Forskningsresultat  Brukarnas erfarenheter & preferenser  De professionellas erfarenheter  Utan alla tre inga evidensbaserade insatser
 17. Vad hindrar?  En grundläggande social ordning i det moderna samhället är att individer brukar  sova, roa sig och arbeta  på skilda håll,  med olika människor,  under skilda auktoriteter,  utan att följa någon övergripande rationell plan  Goffman, 1961
 18. Ett nytt institutionellt landskap  Bort från de stora, totala institutionerna  Normalisering av levnadsvillkoren  Från patient till person/medborgare  Brukarmedverkan
 19. Ett nytt institutionellt landskap  I Sverige  Platser på psykiatriska institutioner  1970 2010  36 000 3 000  Øvergivenhet? Hemløshet?
 20. Mottagare av boende- och boendestödsinsatser år. 2008. Källa: Socialstyrelse 2008 Insats Antal personer (avrundat) Bostad med särskild service 6 200 HVB, annan enskild verksamhet 2 000 Boendestöd i ordinärt boende 13 000 Hemtjänst i ordinärt boende 2 400 Summa 23 600
 21. Ett nytt landsksap  Fler personer med allvarliga psykiska problem bor på kommunens institutioner än på psykiatrins  Än fler lever med stöd i sitt eget hem med stöd av kommunens personal  Hur ser det ut i Norge?
 22. Den osynliga verksamheten  Ett generellt problem: Vi vet inte!  Ett osynliggörande av kommunernas mental helse arbeid  Kvantitativt  Kvalitativt
 23. Den osynliga verksamheten  Vad gör kommunens personal  när de hjälper personer med allvarliga psykiska problem att klara av ett liv i samfundet?  Vad tycker brukarna hjälper dem?  Erfarenhetsbaserad kunskap  – en del av den evidensbaserade praktiken
 24. Att komma sig Ett sammanträffande  Materiella förhållande  Individen Andra  Mening/förklaring
 25. Utgångspunkter  Omöjligt/svårt att överföra psykiatrins metoder till kommunernas arbete:  På brukarens hemmaplan och i det offentliga rummet  - mindre ojämn maktfördelning  Förhandlingar  Små saker (som spelar stor roll)
 26. Hjälpande professionella relationer 1  Formell kompetens och stællning  Accepterar/ej stigmatiserande  Våga ta upp saker som man inte vågar med vänner  Har makt att förmedla resurser och kontakter  Besitter kunskap, har en specifik kompetens och erfarenhet  Tystnadsplikt
 27. En annan bild  Veronika  Hon är trevlig och snäll  Snäll!  Vad är det før professionalitet?
 28. De professionellas bidrag  Efter att jag hade arbetat en månad kom hon med en ros till mig. Den har jag torkay och har därhemma. Sådana små grejer…  Förra månaden fick jag låna 100 kronor av henne för att jag hade inga pengar till de sista dagarna på månaden. Den fick hon tillbaka idag
 29. Hjälpande professionella möten 1.  Den professionelle ska förmedla:  ‘Kindness’ and ‘hopefulness’ (Laugharne et al. 2011)  ‘Genuine interest and understanding’ och vara ‘Nice and pleasant’ (Borg & Kristiansen 2004)
 30. Hjälpande professionella möten 2. Den professionelle skall vara:  ‘nice, friendly, kind, humane, attentive, obliging, helpful, patient, genuinely interested and genuinely involved’ (Denhov & Topor 2012).   Och se brukaren… ”as an ordinary human being” (Tidefors & Olin 2011).
 31. Hjälpande relationer 2  Här finns alltså en praktik  Men  Kanske inte den praktik vi har lärt oss skulle vara effektiv…  Inte manualiserade tekniker  Hur kan den se ut?
 32. ”Små saker” – stora effekter  Han har ingen direkt diagnos men han hör ju röster och han kan skrika på kvällarna för att han tycker det är jobbigt att höra dom här rösterna. När han får ångest då stoppar han fingrarna i halsen och kräks.  Då kommer vi och frågar: ”Ok, ska vi spela Casino?” ”Ok”. Så då löser det sig med ångesten lite. Casino är ett bra sätt för honom att koppla bort.
 33. ”Små saker” – stora effekter  Igår åkte vi och köpte påslakan. Då har han nog heller inga röster. Sedan bäddade vi rent och städade hela lägenheten inför julen och det blev jättefint.  Det är ju meningen att vi ska hjälpas åt, det är ju det boendestöd handlar om, men jag vet inte om jag gör det för att vara schyst men jag dammsuger och torkar golven för då vet jag att det blir ordentligt gjort.
 34. ”Små saker” – stora effekter  Han blir jätteglad när jag gör det och säger det också: ”Jag är väldigt tacksam att du hjälper mig”.
 35. ”Små saker” – stora effekter  När han kom till oss satt den här killen bara hemma i sin lägenhet och var väldigt isolerad. Han kedjerökte. Men idag, han är jätteaktiv, han går på ett arbetscentrum, han går och tränar, så han har så mycket att göra nu. Han har också slutat röka. Helt otroligt.
 36. ”Små saker” – stora effekter  Små saker  som får stor effekt  Men även små saker kan få stora deffekter.  Förtroende – Kontroll  Individuella lösningar –Riktlinjer  Vad är det som vi gör som är bra? – Det bästa finns någon annanstans
 37. Hjælpande profesionelle  Regelbrott  Att göra mer än  eller  någonting helt annat  än det brukaren har lärt sig kunna förvänta sig av personal.
 38. Vardagliga handlingar I en icke vardaglig situation I en icke vardaglig relation
 39. Inte för alla En orättvisa
 40. ” Det allra viktigaste som min terapeut har gjort för mig är att han höll ut med mig så många år. (…) Han utnyttjade inte de små knepen som många terapeuter använder sig av när de byter jobb – att göra sig kvitt patienterna.”
 41. ” Han tog med mig till fyra olika arbetsplatser. Om han bytte jobb, så fortsatte jag och var med på flyttlasset. Hela tiden markerade han att han hade tid för mig. (…) Och det var väldigt tryggt. ”
 42. Utifrån den professionelles behov/lust Har sett något hos brukaren Beredd att ta en risk för det Emotionellt laddat Tycker om brukaren
 43. Utvald Att ha ett värde Ömsesidighet ”Som kompis” En annan professionalitet
 44. Ömsesidighet ”Att ge är att uttrycka sin överlägsenhet.” ”Att ta emot utan att ge tillbaka är att underkasta sig.” Marcel Mauss
 45. Hjælpande profesionelle  Laugharne et al. (2011):  helping professionals go ‘beyond expertise’ (p. 7)  ‘beyond their professional responsibilities’ (p. 7)  ‘beyond professional duties’ (p. 8)
 46. Hjælpande profesionelle  Borg & Kristiansen (2004)  ‘go beyond their professional role’ (p. 501)  ‘stretch the boundaries of what is considered the “professional” role’ (p. 493)  ‘on the edge of what is typically considered as ‘professional conduct’ (p. 499).
 47. Hjælpande profesionelle  Ware, Tugenberg & Dickey’s study (2004)  helpful ‘practitioners’ willingness to go out of their way to be helpful’ and who are ‘suspending briefly, the constraints of formal client–practitioner roles’, thereby going above and ‘beyond the call of duty’ (p. 556).
 48. Hjælpande profesionelle  Denhov & Topor (2012)  ‘willing to bend the rules’ (p. 6)  ‘that there is a definite, if somewhat flexible, boundary to the private domain’ (p. 5).
 49. Olika professionalitet? Som distans Som närhet Tid Given Förhandlingsbar Rum Bestämt Öppet Jag Neutralt Tydligt Relation Ensidig Ömsesidig
 50. Hjælpande profesionelle  En sista fråga:  Hur ökar man  respektive minskar  möjligheterna för brukare och personal att utveckla  hjälpande relationer?
 51.  Varifrån kommer vi?
 52. Vad är en total institution?  Organiserar hela vardagen/livet för de intagna  Personalen har inblick i alla delarna  Personalen kan gripa in och planera alla delarna av brukarens liv (samplan)  Händelser i ett område kan få konsekvenser i ett annat.
 53. Vilka konsekvenser hade de?  Institutionsskador:  Apati, initiativlöshet  Ointresse för omvärlden  Hopplöshet. Inga framtidsplaner  Kroniskt tilltånd
 54. Utvecklingen i Norden  Normalisering  av levnadsomständigheterna;  Inte i första hand av individerna
Advertisement