แผนการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel

20,828 views

Published on

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 1 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel เวลาเรียน 7 ชั่วโมงแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Office Excel เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
ผู้สอน นายเจนรบ โกรธา

Published in: Education
0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
605
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel

 1. 1. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel เวลาเรียน 7 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Office Excel เวลาเรียน 1 ชั่วโมง สอนวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ผู้สอน นายเจนรบ โกรธา มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระ บวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม สาระสาคัญ ประวัติและความเป็นมาของโปรแกรม Microsoft Office Excel และประโยชน์ของโปรแกรมที่พบ และประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของโปรแกรม Microsoft Office Excel (K) 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงขีดจากัดของโปรแกรม Microsoft Office Excel (K) 3. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบวิวัฒนาการของโปรแกรม Microsoft Office Excel (P) 4. เห็นความสาคัญของโปรแกรม Microsoft Office Excel ในการใช้งานด้านต่างๆ (A) สาระการเรียนรู้ แนะนาโปรแกรม Microsoft Office Excel รู้จักโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น คุณสมบัติที่สาคัญของ โปรแกรม Microsoft Excel วิวัฒนาการของ โปรแกรม Microsoft Excel ในแต่ละ รุ่น ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Office Excel ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านงานบัญชี ด้านการจัดการธุรกิจ สาหรับครู
 2. 2. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 1. ใบความรู้ เรื่อง แนะนาโปรแกรม Microsoft Office Excel 2. แบบฝึกหัด เรื่อง แนะนาโปรแกรม Microsoft Office Excel 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 4. สไลด์ PowerPoint เนื้อหาของบทเรียน 5. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Website เรื่อง แนะนา Microsoft Office Excel กระบวนการจัดการเรียนรู้ (collaborative learning) STAD (Student Teams – Achievement Division) รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะทาง คอมพิวเตอร์ที่ มุ่งเน้น สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ผลงานของ ผู้เรียน ขั้นนา -ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนในชั่วโมงและ บอกเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียนว่ามี อะไรบ้าง - - - ขั้นกระบวนการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 : ขั้น สอน -ครูดาเนินการสอนเนื้อหา แนะนา โปรแกรม Microsoft Office Excel โดยมีสื่อเป็น สไลด์ PowerPoint เนื้อหา ของบทเรียน - กระบวนการ เรียนรู้จากสื่อ - PowerPoint - Website - ใบความรู้ - ขั้นที่ 2 : ขั้น ทบทวนความรู้ เป็นกลุ่ม - ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4-5 คน ที่ มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน โดยมี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย [โดยใช้เกณฑ์จากการสอบครั้งก่อนหน้า] - ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม ทางานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือกันและกันในการศึกษา เอกสารและทบทวนความรู้เพื่อ เตรียมพร้อมสาหรับการสอบย่อย - ครู ต้องกระตุ้นผู้เรียนกระทา คือ สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถตอบคาถาม ได้ เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหา ให้นักเรียน -กระบวนการ เรียนรู้ร่วมกัน -กระบวนการ ช่วยเหลือ - แก้ปัญหา หา ความรู้ร่วมกัน - แลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกัน - PowerPoint - Website - ใบความรู้ - ใบกิจกรรม -ใบงานของ กลุ่ม
 3. 3. รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะทาง คอมพิวเตอร์ที่ มุ่งเน้น สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ผลงานของ ผู้เรียน ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มก่อนที่จะถามครู หรือถามเพื่อนกลุ่มอื่น ให้สมาชิกอธิบาย เหตุผลของคาตอบของแต่ละคาถามให้ได้ ขั้นที่ 3 : ขั้น ทดสอบย่อย - ครูจัดให้นักเรียนทาแบบทดสอบย่อย หลังจากนักเรียน เรียนและทบทวนเป็น กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องที่กาหนด นักเรียนทา แบบทดสอบคนเดียวไม่มีการช่วยเหลือกัน - กระบวนการการ ปัญหา - แบบทดสอบ - คาตอบ ขั้นที่ 4 : ขั้นหา คะแนน พัฒนาการ - ครูนาคะแนนจากการสอบย่อย มาหา คะแนนพัฒนาการ แบบรายบุคคล ตาม เกณฑ์การหา เมื่อได้คะแนนพัฒนาการ ของนักเรียนแต่ละคนแล้ว จึงหาคะแนน พัฒนาการของกลุ่ม ซึ่งได้จากค่าเฉลี่ย ของคะแนนพัฒนาการของสมาชิกทุกคน ซึ่งมีอัตราส่วนระหว่างคะแนนพัฒนาการ รายบุคคล ต่อ กลุ่ม เป็นร้อยละ 60 : 40 โดยเปลี่ยนกลุ่มการตรวจ - ความซื่อสัตย์ใน การให้คะแนน - การประเมิน ความก้าวหน้าของ ตัวเอง - เกณฑ์การคิด คะแนน - คะแนน พัฒนาการ ของแต่ละกลุ่ม ขั้นที่ 5 : ขั้นให้ รางวัลกลุ่ม - กลุ่มที่ได้คะแนนพัฒนาการตามเกณฑ์ที่ กาหนดจะได้รับคาชมเชยหรือติดประกาศ ที่บอร์ดในห้องเรียน - - - ขั้นสรุป สรุปและ ประเมินผล - ครูให้ผู้เรียนทุกกลุ่มร่วมกันสรุปเป็น ความรู้รวมทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มา - ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลการ เรียนรู้รู้ร่วมกัน - การแลกเปลี่ยน ความรู้ การสรุป ร่วมกัน - ประเมิน ความสามารถของ ตนเอง - แบบสรุป - แบบประเมิน - Mind map - แบบ ประเมิน
 4. 4. การวัดผลประเมินผล สิ่งที่ต้องการวัด เครื่องมือ วิธีใช้ เกณฑ์ 1. นักเรียนสามารถอธิบาย ประวัติความเป็นมาของ โปรแกรม Microsoft Office Excel -แบบทดสอบ -การตอบคาถาม -แบบประเมินภายใน กลุ่ม - ทดสอบ - บันทึกผล สังเกต พฤติกรรม - ผู้เรียนประเมินกันเอง -ผ่าน 70 % -ผ่าน 60 % -ผ่าน 60 % 2. นักเรียนสามารถ วิเคราะห์ถึงขีดจากัดของ โปรแกรม Microsoft Office Excel -แบบทดสอบ -การตอบคาถาม -แบบประเมินภายใน กลุ่ม - ทดสอบ - บันทึกผล สังเกต พฤติกรรม - ผู้เรียนประเมินกันเอง -ผ่าน 70 % -ผ่าน 60 % -ผ่าน 60 % 3. นักเรียนสามารถ เปรียบเทียบวิวัฒนาการ ของโปรแกรม Microsoft Office Excel -ใบกิจกรรม -แบบประเมินภายใน กลุ่ม - ทากิจกรรมกลุ่ม - ผู้เรียนประเมินกันเอง -ผ่าน 80 % -ผ่าน 60 % 4. เห็นความสาคัญของ โปรแกรม Microsoft Office Excel ในการใช้ งานด้านต่างๆ -การตอบคาถาม -การร่วมแสดงความ คิดเห็น - บันทึกผล สังเกต พฤติกรรม -ผ่าน 60 % งานที่มอบหมาย ................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................
 5. 5. การประเมินผลและสะท้อนผลการเรียนรู้ 1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 3. ด้านความคิดเห็นของผู้เรียน ................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงชื่อ............................ (นายเจนรบ โกรธา) ผู้สอน ......./........./....... ลงชื่อ............................ (...................................................) ผู้อานวยการโรงเรียน ......./........./......
 6. 6. บันทึกหลังการสอน ผลการจัดการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ปัญหา/อุปสรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. แนวทางแก้ไข ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อครูผู้สอน………………….…………………………… (…………………………………..) ครูผู้สอน ครูผู้สอน………………….…………………………… ( .......................................... ) ครูพี่เลี้ยงประจาวิชา
 7. 7. แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ดีมาก ให้ 3 ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0 เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 3 3 3 รวม ผ่าน ไม่ผ่าน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 8. 8. แบบประเมินการทางานกลุ่ม ชื่อกลุ่ม.................................................................................... สมาชิก 1]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... 2]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... 3]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... 4]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... 5]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... เกณฑ์การให้คะแนน ดีมาก ให้ 3 ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0 เลขที่ ชื่อ-สกุล หน้าที่ คะแนน (1) (2) (3) รวม ประธาน รองประธาน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………...................................... ........................................................................................................................................................................... ลงชื่อ............................ (................................................) ประธาน ......./........./....... หมายเหตุ (1) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม (2) หมายถึง การร่วมแสดงความคิดเห็น (3) หมายถึง ความตั้งใจในการทางานกลุ่ม
 9. 9. กิจกรรมการเรียนรู้ [กลุ่ม] ชื่อกลุ่ม.................................................................................................... สมาชิก 1]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... 2]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... 3]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... 4]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... 5]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... คาชี้แจง :: 1. ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันศึกษาโปรแกรม Microsoft Office Excel อย่างละเอียด และร่วมกันสรุปความรู้ ในประเด็นต่อไปนี้ 1.1. โปรแกรม Microsoft Office Excel คือโปรแกรมอะไร 1.2. คุณสมบัติของ โปรแกรม Microsoft Office Excel 1.3. วิวัฒนาการของ โปรแกรม Microsoft Office Excel 1.4. โปรแกรม Microsoft Office Excel ใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง โดยให้ร่วมกันสรุปความรู้ในประเด็นข้างต้นทั้งหมด เป็นแผนผังความคิด (Mind Mapping) 2. ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันตอบคาถามต่อไปนี้ 2.1 โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภทใด ................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. 2.2 โปรแกรม Microsoft Office Excel มีความสามารถในด้านใดบ้าง ................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 2.3 ในปี ค.ศ. 1992 ในระบบปฏิบัติการ Windows มี โปรแกรม Microsoft Office Excel เวอร์ชัน ใด และในปีเดียวกันทางฝั่งของ ระบบปฏิบัติการของ Apple มีเวอร์ชันใด ................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................
 10. 10. แบบทดสอบ [เดี่ยว] ชื่อกลุ่ม.................................................................................................... 1]…………………………………………………………………………….หน้าที่...............................เลขที่...........ชั้น............... คาชี้แจง :: ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ โดยเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง คาตอบเดียวเท่านั้น โดยให้ตอบลงในกระดาษคาถาม 1. โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็น โปรแกรมประเภทใด A. Spreadsheet B. Presentation C. Database D. Word Processor 2. โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็น โปรแกรมที่เกี่ยวกับตาราง โดยในแนวตั้งเรียกว่า อะไร และในแนวนอนเรียกว่าอะไร ตามลาดับ A. Column, Cell B. Cell, Column C. Column, Row D. Row, Column 3. โปรแกรมประเภทตารางทางานมีผู้พัฒนา ขึ้นมาหลากหลาย แต่ที่พัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ เรียกโปรแกรมนี้ว่าอย่างไร A. VisiCalc B. SuperCalc C. Lotus 1-2-3 D. Excel 4. ในประเทศไทยก่อนที่ Microsoft Excel จะใช้ กันแพร่หลายในปัจจุบัน ได้เริ่มต้นจากโปรแกรมใด ก่อน A. VisiCalc B. SuperCalc C. Lotus 1-2-3 D. Excel 5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft Office Excel A. สามารถป้อนสูตรการคานวณ ทาง คณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ได้ B. สามารถตกแต่งตาราง ข้อมูลหรือกราฟ ทั้งหมดเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ C. สามารถนาข้อมูลที่ป้อนลงใน ตารางมา สร้างเป็นกราฟได้ทันที D. สามารถคัดเลือก เฉพาะข้อมูลที่ ต้องการมาวิเคราะห์ได้ 6. โปรแกรม Microsoft Office Excel รุ่นแรก ออกจาหน่ายเมื่อ ปี ค.ศ. ใด กับระบบปฏิบัติการใด A. 1985, Microsoft Windows include B. 1985, Apple OS include C. 1987, Microsoft Windows include D. 1987, Apple OS include
 11. 11. ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office Excel ที่นักเรียนพบเห็นใน ชีวิตประจาวันของนักเรียน และโปรแกรม Microsoft Office Excel ที่เห็นเป็นรุ่นใดบ้าง ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. 7. ข้อใดคือ สัญลักษณ์ (ICON) โปรแกรม Microsoft Office Excel A. B. C. D. 8. จากข้อที่ 7 รูปสัญลักษณ์ (ICON) เป็นของ โปรแกรม Microsoft Office Excel รุ่นใด A. Microsoft Office Excel 2003 B. Microsoft Office Excel 2007 C. Microsoft Office Excel 2010 D. Microsoft Office Excel 2013 9. ใน Microsoft Office Excel จะมี Column ที่เป็นช่องแนวตั้ง และ Row ที่เป็นช่อง ในแนวนอน ถ้า Column และ Row ตัดกัน เรียกว่าอะไร A. Calc B. Cell C. Plan D. Oracle 10. ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Office Excel ใช้ในงานด้านใดได้บ้าง A. งานวิศวกรรมอุตสาหการ B. งานบัญชี C. การจัดการธุรกิจ D. ถูกทุกข้อ
 12. 12. วิธีการแบ่งกลุ่ม **ลาดับที่ 15 และ 16 จัดให้เข้าอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ ผู้เรียน ชื่อ-สกุล ลาดับ กลุ่ม สูง 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F 7 G ปานกลาง 8 G 9 F 10 E 11 D 12 C 13 B 14 A 15 ** 16 ** 17 A 18 B 19 C 20 D 21 E 22 F 23 G ต่า 24 G 25 F 26 E 27 D 28 C 29 B 30 A
 13. 13. แบบบันทึกคะแนน เลข ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน ฐาน (100 %) คะแนน ผลต่าง คะแนน คะแนน พัฒนาการ กลุ่ม (60%) เดี่ยว (40%) รวม (100%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 14. 14. เกณฑ์คะแนนพัฒนาการ คะแนนจากแบบทดสอบ คะแนนพัฒนาการ ต่ากว่าคะแนนพื้นฐานมากกว่า 10 0 ต่ากว่าคะแนนพื้นฐาน ระหว่าง 1 – 10 10 เท่ากับคะแนนพื้นฐานถึงมากกว่า 10 20 มากกว่าคะแนนพื้นฐาน ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป 30 การคิดคะแนน คะแนนที่ได้ – คะแนนฐาน เกณฑ์คะแนนพัฒนาการ [กลุ่ม] คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับรางวัล ต่ากว่า 15 คะแนน พอใช้ 15 คะแนน ดี 20 คะแนน ดีมาก 25 คะแนน ขึ้นไป ดีเยี่ยม การคิดคะแนน ผลรวมของคะแนนพัฒนาการทั้งกลุ่ม หาร ด้วยจานวนสมาชิก
 15. 15. ใบความรู้ เรื่อง แนะนาโปรแกรม Microsoft Office Excel รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2000 2003 2007 2010 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (Spreadsheet) หรือโปรแกรมตาราง ทางาน ซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคานวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียน ข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการ ตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ตารางแต่ละช่องจะมีชื่อกากับไว้ในแนวตั้ง หรือสดมภ์ของตารางเป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษเริ่มจาก A,B,C,...เรื่อยไปจนสุดขอบตารางทางขวา มีทั้งหมด 256 สดมภ์ (Column) แนวนอนมีหมายเลขกากับเป็นบรรทัดที่ 1,2,3,...เรื่อยไปจนถึงบรรทัดสุดท้าย จานวนบรรทัดจะต่างกันในแต่ ละโปรแกรมในที่นี้เท่ากับ 65,536 แถว (Row) ช่องที่แนวตั้งและแนวนอน ตัดกันเรียกว่า เซลล์ (Cell) ใช้ บรรจุข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคานวณ ปัจจุบันโปรแกรมตารางทางาน มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คานวณ นาเสนองานด้วยกราฟและ แผนภูมิจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมประเภทตารางทางานมีผู้พัฒนาขึ้นมา หลายโปรแกรม เช่น ปี 2522 ใช้โปรแกรมตาราง ทางานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนา โปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็น ที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงาน วินโดวส์ขึ้นมา เพื่อให้ ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel) โปรแกรมตารางทางานหรือกระดาษคานวณ(Spreadsheet) ที่มีใช้ในประเทศไทย เริ่มจากโปรแกรม Lotus 1-2-3 ที่ทางานบน DOS และได้รับการพัฒนาการใช้อย่างต่อเนื่องเป็น Microsoft Excel คุณสมบัติที่สาคัญของ โปรแกรม Microsoft Excel 1. ความสามารถด้านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป้อนสูตรการคานวณ ทาง คณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น 2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชัน เช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ 3. ความสามารถในการสร้างกราฟ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถนาข้อมูลที่ป้อนลงใน ตาราง มาสร้างเป็นกราฟได้ทันที 4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถตกแต่งตาราง
 16. 16. ข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอักษรต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและ ทาให้แยกแยะ ข้อมูลได้ง่ายขึ้น 5. ความสามารถในการเรียงลาดับข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถคัดเลือก เฉพาะ ข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้ 6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถพิมพ์ งานทั้งข้อมูลและรูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทาให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน 7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนาไปแสดงในโฮมเพจ วิวัฒนาการของ โปรแกรม Microsoft Excel ในแต่ละรุ่น Versions for Microsoft Windows include Versions for the Apple OS include Year Version Year Version 1987 Excel 2.0 for Windows 1985 Excel 1.0 1990 Excel 3.0 1988 Excel 1.5 1992 Excel 4.0 1989 Excel 2.2 1993 Excel 5.0 1990 Excel 3.0 1995 Excel 7.0 (Office '95) 1992 Excel 4.0 1997 Excel 8.0 (Office '97) 1993 Excel 5.0 1999 Excel 9.0 (Office 2000) 1998 Excel 8.0 (Office '98) 2001 Excel 10.0 (Office XP) 2000 Excel 9.0 (Office 2001) 2003 Excel 11.0 (Office 2003) 2001 Excel 10.0 (Office v. X) 2007 Microsoft Office Excel 2007 (V.12) 2004 Excel 11.0 (Office 2004) 2010 Microsoft Office Excel 2010 (V.13) 2008 Excel 12.0 (part of Office 2008) 2013 Microsoft Office Excel 2013 (V.14) 2011 Excel 14.0 (part of Office 2011)
 17. 17. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการเป็นวิศวกรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการมากกว่าวิศวกรด้านอื่นๆ โดยเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งในการผลิตวิศวกรอุตสาหการคือ เพื่อผลผลิตให้วิศวกรมีความสามารถด้านการ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือช่วยทางด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ดังนั้น ในบท นี้ เราจะเน้นการใช้งาน เอ๊กเซล ใน 4 หัวเรื่องหลักๆ ของวิศวกรรม อุตสาหการ ได้แก่ การใช้ Excel ในงาน ด้านสถิติวิศวกรรม Excel ในงานด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การใช้งาน excel ในงานด้านการวางแผนการ ผลิต (เน้นทีเรื่องการพยากรณ์) 3.1 การใช้ Excel ในงานด้านสถิติ 3.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)เป็นการหาค่าทางสถิติขั้น พื้น ฐานของวิชา สถิติโดยทั่ว ในใน Excel สามารถทาได้อย่างง่ายดายโดยการใช้คาสั่ง หรือข้อมูลเพียงไม่กี่อย่าง 3.1.2 การทา Histogram โดย Excel ฮิสโตรแกรมเป็นเครื่องมือทีใช้ในการคานวณหา ค่าความถี่เฉพาะตัวหรือความถี่สะสมของช่วงหรือของค่าคะแนนหรือของความน่าจะเป็น เช่น เราสามารถ สร้างฮิสโตรแกรมของจานวนนักศึกษาที่ได้ เกรดในแต่ละรายวิชา เช่น นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเกรด A 20 คน เกรด B 30 คน เป็นต้น 3.1.3 การวิเคราะห์ ANOVA (Analysis of Variance) สาหรับ Single Factor: คือการ พิสูจน์ว่า factor ตัวนั้นมีผลกับค่า output หรือไม่ โดยทีแบ่งการทดลองออกเป็นหลายๆ ครั้งและค่า factor มีหลายระดับ 3.1.4 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) Ex. ในการศึกษาครั้งหนึ่งผู้ทดลอง ต้องการทราบว่าความสูง (X) ของโคนมโฮสไตน์ฟรีเชียนพันธุ์แท้มีอิทธิพลต่อน้าหนักตัว (Y) ของโคนมเป็น อย่างไร ถ้าโคนมสูงขึ้นน้าหนักตัวจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร การประยุกต์ใช้ Excel กับงานบัญชี การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการจัดทาบัญชีมีขั้นตอนการทางานที่คล้ายคลึงกับการจัดทาบัญชีด้วย ระบบเดิม โดยจะมีการเก็บข้อมูลของรายการผ่านบัญชีทั้งหมดไว้ในแฟ้มข้อมูลรายการผ่านบัญชี ไม่มีการแยก ข้อมูลออกเป็นแฟ้มย่อย ๆ เหมือนกับการทาบัญชีด้วยระบบเดิมที่แยกเป็นสมุดรายวันแต่ละเล่ม อย่างไรก็ตาม หากกิจการต้องการดูข้อมูลโดยแยกตามสมุดรายวัน ก็สามารถเรียกดูได้จากแฟ้มข้อมูลรายการผ่านบัญชีโดยใช้ คาสั่งของการจัดเรียงข้อมูลตามรหัสของสมุดรายวันขั้นต้นที่ต้องการได้ ขั้นตอนในการทางานเริ่มต้นจากกิจการต้องกาหนดว่าต้องการแยกสมุดบันทึกรายการขั้นต้นออกเป็น กี่เล่ม ซึ่งส่วนใหญ่ จะแบ่งเป็น 5 เล่ม ได้แก่ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันซื้อ สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป
 18. 18. นอกจากนั้นต้องมีการกาหนดผังบัญชีสาหรับการบันทึกรายการก่อน เพราะว่าการจัดทาบัญชีด้วย โปรแกรมสเปรดชีตจะเป็นการทาบัญชีที่ประยุกต์จากการทาบัญชีด้วยระบบมือ ดังนั้น จะพยายามลดขั้นตอน ของการคีย์ข้อมูลด้วยตนเองเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าหากมีการกาหนดผังบัญชีไว้เบื้องต้น แล้ว เมื่อต้องการบันทึกรายการค้าก็จะใช้การดึงข้อมูลจากผังบัญชีมาบันทึกแทนการคีย์ข้อมูลเอง เมื่อทาการ กาหนดประเภทสมุดรายวัน และผังบัญชีแล้วก็สามารถบันทึกรายการค้าได้ทันที และสามารถเรียกดูรายงาน ต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูรายงานข้อมูล ซึ่งสามารถเรียกดูได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียงตามวันที่ เรียง ตามประเภทสมุดเรียงตามเลขที่บัญชีเป็นต้น และนอกจากรายงานข้อมูลแล้ว ยังสามารถเรียกดูรายงานทาง การเงินได้ด้วย เช่น งบดุล งบกาไรขาดทุน เป็นต้น การใช้ Microsoft Excel ในการคานวณทางการเงิน การใช้ Microsoft Excel ในตอนนี้จะแนะนาถึงกระบวนการในการทาการประเมินถึงโครงการลงทุน หรือในเรื่องของ งบลงทุน (Capital Budgeting) การทาการคานวณหาค่าต่าง ๆ ในเรื่องของงบลงทน เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทาการปรับค่าแล้ว (MIRR) นั้น การคานวณมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตทางการเงินนั้นอาศัยปัจจัยที่สาคัญ ๆ 5 ปัจจัยคือมูลค่า ปัจจุบัน มูลค่าอนาคต ระยะเวลา อัตราผลตอบแทน/อัตราดอกเบี้ย และเงินรายงวด เมื่อรายการใดรายการ หนึ่งหายไปเราก็สามารถทาการคานวณหารายการนั้นได้ โดยแทนค่าอีก 4 รายการที่เหลือในโปรแกรม Microsoft Excel โดยอาศัย Function อื่น ๆ เช่น PMT เพื่อหาเงินรายงวด Nper เพื่อหาจานวนงวดในการ ลงทุนหรือการกู้ยืม และ Rate เพื่อคานวณหาอัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยเป็นต้น การจัดการธุรกิจด้วย Microsoft Excel การประกอบธุรกิจทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทซื้อหรือผลิตสินค้ามาเพื่อจาหน่ายหรือแม้แต่ ธุรกิจประเภทบริการก็ตาม ล้วนต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดาเนินธุรกิจของตนให้เป็นไปอย่างราบรื่น มี ความเจริญก้าวหน้าและ เกิดความมั่นคง ซึ่งโดยปกติการดาเนินธุรกิจดังกล่าว ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมด้านการผลิต การตลาด การบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น และ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเหล่านี้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ควรมีการนาเครื่องมือโดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ โดยโปรแกรมสาเร็จรูปที่ได้รับความนิยมคือ “Microsoft Excel” ซึ่งมีขีด ความสามารถที่โดดเด่นด้านการจัดการกระดาษทาการ การคานวณ การจัดการฐานข้อมูล ตลอดจนการสร้าง แผนภูมิได้เป็นอย่างดี
 19. 19. MICROSOFT EXCEL สาหรับครูมืออาชีพ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office ซึ่ง เป็นโปรแกรมพื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกในการจัดทาข้อมูล พิมพ์งาน นาเสนอ งาน ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งในสถานศึกษาก็มีการใช้โปรแกรมนี้เพื่อจัดทาข้อมูลต่างๆ เช่นกัน หนังสือ “เทคนิคการใช้ Microsoft Excel สาหรับครูมืออาชีพ” เล่มนี้ สามารถใช้ได้กับ Microsoft Excel 2007 และ 2010 ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการอานวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจในการจัดการเรียนรู้และการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การจัดทาฐานข้อมูล การตัดเกรดหรือการกาหนดระดับคะแนน การสร้างแผนภูมิหรือคานวณสูตรต่างๆ อ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel http://www.adjigol.com/Software/msexcel.htm http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740330417 http://www.mmm.ru.ac.th/word/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B 8%8A%E0%B9%89microsoftexcel%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B 8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8 %B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8% B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8 81.pdf http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_11/pdf/aw019.pdf

×