Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Media&tech2learn 001-Part 1

A presentation for teacher to know how to develop instructional media

 • Login to see the comments

Media&tech2learn 001-Part 1

 1. 1. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสมรรถนะสากลในศตวรรษที่ 21กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ สถาบันแฮรีสและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 2. 2. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21การใช้และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อในกระบวนการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 123
 3. 3. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Standard and Assessment Curriculum and Instruction Professional Development Learning Environment ที่มา: 21stCENTURY SKILLS: Rethinking How Students Learn ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (2554)
 4. 4. Framework for Student Learning 2011 ©Alberta Education, Alberta, Canada
 5. 5. 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา Critical Thinking, and problem solving2. การคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม Creativity, and innovation3. ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา Collaboration, teamwork and leadership4. การสื่อสาร การรู้สารสนเทศและสื่อ Communication, information and media literacy5. คอมพิวเตอร์และการรู้เทคโนโลยี Computer, and ICT literacy6. ความเข้าใจในความแตกต่างและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม Cross-cultural understanding7. วิชาชีพและการพึ่งพาตนเอง Career, and learning self-relianceทักษะทางปัญญา ทักษะทางปัญญา ทักษะการทางาน ทักษะทางปัญญา ทักษะการทางาน ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน+ชีวิต ทักษะ 7 c
 6. 6. พัฒนาการการเรียนรู้ จากศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21เรียนรู้ตามหลักสูตร เรียนรู้ในเวลา ใช้รูปแบบเดียวกับทั้งหมด เน้นการแข่งขัน เรียนรู้ในชั้นเรียน เรียนรู้จากตารา ประเมินผลหลังเรียน เรียนเพื่อรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้ได้ทุกเวลา รูปแบบการเรียนรายบุคคล เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และโลกกว้าง เรียนรู้จากการสืบค้น ประเมินผลระหว่างเรียน เรียนเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิต
 7. 7. แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21การเรียนรู้แบบนาตนเอง Self-directed learningการเรียนรู้ร่วมกัน Collaborative learningการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningการเรียนแบบผสมผสาน Blended learningการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Performance-based learningการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดระดับสูง Higher order thinkingการจัดการความรู้ส่วนบุคคล Personal knowledge management
 8. 8. การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการ คิดระดับสูง การเรียนรู้ แบบนา ตนเอง การเรียน ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การเรียน แบบผสม ผสาน การเรียนรู้ จากการ ปฏิบัติ การจัดการ ความรู้ ส่วนบุคคล เมตาคอคนิชั่น (Metacognition) การกากับตนเอง (Self-regulation) การรับรู้ความ สามารถของตนเอง (Self-efficacy) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative) การเรียนผ่านสื่อ (Computer-mediated) การเรียนผ่านเว็บ (Web-based learning) การเรียนทางไกล (Distance learning) การเรียน แบบหมุน (Rotation) การเรียน แบบกลับด้าน (Flipped) เรียนรู้จากปัญหา (Problem-based) เรียนรู้จากโครงงาน (Project-based) เรียนรู้จากการวิจัย (Research-based) เรียนรู้จากงาน (Task-based) คิดวิเคราะห์ (Analysis) คิดสังเคราะห์ (Synthesis) คิดสร้างสรรค์ (Creative) คิดแก้ปัญหา (Problem-solving) คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical) การประมวลสารสนเทศ (Information processing) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic) การเรียน แบบผสม (Blended) แนวทาง การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ 21การเรียนรู้ ร่วมกัน
 9. 9. นวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่นามาใช้ ในบริบทของการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพศึกษาและการจัดการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม และตอบสนองต่อเป้าหมายของการจัดการศึกษา นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีขอบข่ายดังนี้ 1. นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาหรือระบบการเรียนการสอน 2. นวัตกรรมด้านรูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษา 3. นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 4. นวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 5. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา 6. นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
 10. 10. นวัตกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การนาเอาสิ่งใหม่ๆ ทั้งที่เป็นแนวคิด ระบบ วิธีการ รูปแบบ สื่อและเทคโนโลยี การบริหาร จัดการและการวัดประเมินผลแบบใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบหรือเฉพาะในชั้นเรียน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและจุดประสงค์การเรียนรู้ระดับต่างๆ ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยวิธีการและ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน ตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ -รูปแบบการเรียนรู้รายบุคคล -การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ -การเรียนแบบมีส่วนร่วม / การเรียนรู้ร่วมกัน -การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา -การเรียนแบบโครงงาน -การเรียนแบบศูนย์การเรียน -การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ -การเรียนรู้ด้วยตนเอง -การเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเรียนผ่านเว็บ การเรียนแบบ ผสมผสาน เป็นต้น
 11. 11. นวัตกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อนวัตกรรม ได้แก่ -คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction) -มัลติมีเดีย (Multimedia) -การประชุมทางไกล (Tele Conference) -วีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media/Video) -บทเรียนสาเร็จรูป (Lesson Programed Instruction) -หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) -เครื่องช่วยสอน (Teaching Machine) -วิทยุและโทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By Radio and TV) -ชุดการสอน (Learning Packages) -ฯ ล ฯ
 12. 12. นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 13. 13. TPACK FRAMEWORK Mishra & Koehler (2006)
 14. 14. Technological Knowledgeความรู้เทคโนโลยี Pedagogical Knowledgeความรู้วิธีการสอน Content Knowledgeความรู้เนื้อหาวิชา TPKTCKPCKTPACKTKPKCK Pedagogical ContentKnowledge ความรู้วิธีการสอนเนื้อหา Technological Content Knowledge ความรู้เนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Technological Pedagogical Knowledgeความรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน Technological Pedagogical Content Knowledgeความรู้เนื้อหาวิธีการสอนที่ใช้เทคโนโลยี TPACKFRAMEWORK
 15. 15. ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาตามกรอบแนวคิด TPACKวิชา สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ชั้น ม.3ตัวชี้วัด ส 5.1.1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ TKPKCKความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีของระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic InformativeSystem: GIS) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ สอนแบบสืบสอบ (InquiryBasedLearning) TPKTCKPCKTPACKความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการสอน แบบสืบสอบเพื่อเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดระบบ และเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสืบสอบ การวิเคราะห์ การนาเสนอ Teacher’ TPACKความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ ในการจัดระบบและเสนอข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบสืบสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวน การสอนแบบสืบสอบเพื่อเรียนรู้ระบบและ นาเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
 16. 16. TKPKCKTPKTCKPCKTPACKTeacher’ TPACK = Teacher’ Abilityกรอบแนวคิด TPACKจะช่วยให้ครูมีความรู้ที่ชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนใน 3ส่วน คือ -เนื้อหาวิชา (Subject matter) -กระบวนวิธีสอน (Pedagogical) -เทคโนโลยี (Technology) ทั้งเนื้อหาการสอนที่เกี่ยว กับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีในการสอน เมื่อนาความรู้ทั้ง 3 ส่วน มาบูรณาการในกระบวนการ เรียนการสอน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาไปพร้อมๆ กับความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี Teacher’ TPACK จะเน้นในการพัฒนาศักยภาพครู ในการวิเคราะห์ แจกแจง และเพิ่มเติมเนื้อหาสาหรับ การเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 17. 17. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่รวมเอา การเรียน แบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน กับ การเรียนแบบออนไลน์ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยัง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่เลือกใช้กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์ และการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสมากขึ้นใน การเข้าถึงเนื้อหาความรู้และตอบสนองการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนการสอนแบบผสมผสาน BLENDED LEARNINGOnline Face-to-Face
 18. 18. แนวคิดที่ 1 การรวมหรือผสมวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web-based technology) เช่น การ เรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (Live virtual classroom) การสอนที่ผู้เรียนสามารถกาหนด เส้นทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-paced instruction) การเรียนรู้ร่วมกัน (collaborative learning) วิดีโอ สตรีมมิ่ง (streaming video) เสียง (audio)และข้อความ (text)เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา แนวคิดที่ 2 การรวมเอาแนวคิดวิธีการสอนทางด้านการศึกษา เช่น แนวคิดคอนสตรัคติวิสม์(constructivism) แนวคิดพฤติกรรมนิยม (behaviorism) แนวคิดพุทธิปัญญานิยม (cognitivism) มาผสมผสานกันทาให้เกิดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีการสอน (instructional technology) ก็ได้ แนวคิดที่ 3 การผสมผสานการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบ เช่น การใช้วิดีโอเทป (videotape)ซีดีรอม (CD- ROM) การฝึกอบรมผ่านเว็บ (web based training) เข้ากับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนและ ผู้สอน ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับมากที่สุด แนวคิดที่ 4 การรวมหรือผสมผสานวิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับการทางานจริง โดยมีขั้นตอนที่ทาให้เกิด ความสอดคล้องกันและมีผลต่อการเรียนและการทางาน แนวคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Driscoll (2002)
 19. 19. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน BLENDED LEARNING
 20. 20. ลักษณะปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบผสมผสาน
 21. 21. ลักษณะการเรียนการสอนแบบผสมผสาน BLENDED LEARNINGการเรียนในชั้นเรียน Brick and mortarการเรียนออนไลน์ Online learningแบบหมุน Rotation modelแบบยืดหยุ่น Flex modelแบบผสม Self-blend modelแบบชั้นเรียนเสมือน Enriched-Virtual modelแบบสลับฐานการเรียน แบบสลับห้อง แบบห้องเรียนกลับทาง แบบสลับฐาน-รายบุคคล InnosightInstitute (2012)
 22. 22. แบบสลับฐานการเรียน InnosightInstitute (2012)
 23. 23. แบบสลับห้องเรียน InnosightInstitute (2012)
 24. 24. แบบห้องเรียนกลับด้าน InnosightInstitute (2012)
 25. 25. แบบสลับฐานการเรียนเป็นรายบุคคล InnosightInstitute (2012)
 26. 26. แบบยืดหยุ่น InnosightInstitute (2012)
 27. 27. แบบผสมผสาน InnosightInstitute (2012)
 28. 28. แบบชั้นเรียนเสมือน –Full-time online InnosightInstitute (2012)
 29. 29. บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2546 University of Illinois at Chicago, 2008 5-10% Informationalใช้ชั้นเรียนมากกว่า e-Learning โดยใช้ในส่วนของประมวลผล การสอน ตารางเวลาและประกาศข่าว 0% Classroom-basedไม่มีการใช้เทคโนโลยีการเรียนแบบออนไลน์ แต่จะใช้การนาเสนอ เนื้อหาโดยการเขียน หรือบรรยาย 20-30% Supplementalใช้สารสนเทศเช่น เอกสารอ่านประกอบ เอกสารประกอบการสอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์การติดต่อทางอีเมล์ 1-24% Technology-enhancedเป็นหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีบนเว็บในการอานวยความสะดวกในการ สอนแบบเผชิญหน้า โดยอาจใช้ในการนาเสนอคาอธิบายรายวิชา และมอบหมายงานกับผู้เรียน เป็นต้น 50-60% Blendedเป็นการเรียนในชั้นเรียน 50%และออนไลน์อีก 50%ใช้แทนการ เรียนในชั้นเรียน (บรรยาย/สัมมนา/ปฏิบัติ) ศึกษาสื่อออนไลน์แทน ฟังบรรยาย อภิปราย ทาแบบทดสอบ แบบฝึกหัดออนไลน์ 25-74% Blendedเป็นการนาเสนอเนื้อหาส่วนหนึ่งในระบบออนไลน์เช่น มีการอภิปราย แบบออนไลน์ หรือการปฏิบัติการแบบออนไลน์ และมีบางส่วนที่มี การพบปะนาเสนอในห้องเรียนแบบเผชิญหน้า 90-100% Distanceมีการเรียนในชั้นเรียนน้อยมาก หรือไม่มีเลย เป็นโปรแกรมเรียน ออนไลน์เต็มรูปแบบ เช่น มหาวิทยาลัยไซเบอร์ของไทย และปัจจุบัน ยังมีอยู่น้อยมาก 75+% Onlineเป็นส่วนที่ให้ความสาคัญและนาเสนอการเรียนการสอนในระบบ ออนไลน์เกือบทั้งหมดและจะไม่มีการเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้า ถ้ามีจะมีเป็นส่วนน้อย สัดส่วนของเวลาในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 30 :70

×