ประวัติพระอนุรุทธเถระ

2,794 views

Published on

พุทธสาวก ม.5

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติพระอนุรุทธเถระ

 1. 1. ประวัติพระอนุรุทธเถระ
 2. 2. สถานะเดิม        พระอนุรุทธะเถระพระอนุรุทธะเถระ พระนาม พระนาม เดิม เดิม เจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายอนุรุทธะ เป็นพระนามที่ เป็นพระนามที่ พระญาติทั้งหลายขนานให้ พระญาติทั้งหลายขนานให้             พระบิดา พระนามว่า อมิโตพระบิดา พระนามว่า อมิโตทนะ เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธ ทนะ ทนะ             ประสูติที่พระราชวังนครกบิลประสูติที่พระราชวังนครกบิล พัสดุ์ เป็นวรรณะกษัตริย์ พัสดุ์ เป็นวรรณะกษัตริย์
 3. 3. ชีวิตก่อนบวชชีวิตก่อนบวช    เจ้าชายอนุรุทธะ มีพี่น้องร่วมเจ้าชายอนุรุทธะ มีพี่น้องร่วมพระมารดาเดียวกัน ๒ พระองค์ คือพระมารดาเดียวกัน ๒ พระองค์ คือ๑๑.. พระเชษฐา พระนามว่า เจ้าชายมหานาพระเชษฐา พระนามว่า เจ้าชายมหานามะมะ๒๒..  พระกนิษฐภคินี พระนามว่า โรหิณี พระกนิษฐภคินี พระนามว่า โรหิณีเจ้าชายอนุรุทธะ เป็นผู้มีบุญญาธิการสูงเจ้าชายอนุรุทธะ เป็นผู้มีบุญญาธิการสูงเป็นสุขุมาลชาติอย่างยิ่ง และเป็นผู้มีปัญญาเป็นสุขุมาลชาติอย่างยิ่ง และเป็นผู้มีปัญญา มาก ไม่รู้จักแม้ แต่คำาว่า ไม่มี มาก ไม่รู้จักแม้ แต่คำาว่า ไม่มี
 4. 4. มูลเหตุแห่งการบวชในมูลเหตุแห่งการบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา  พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำาการสงเคราะห์ พระญาติ ตามหน้าที่แล้วได้ให้พระราหุลกุมารบรรพชา ไม่นานนักทรงจาริกออกจากนครกบิลพัสดุ์ไปยังมัลลรัฐ แล้วประทับอยู่ที่อนุปิย อัมพวันทางฝ่ายพระนครกบิลพัสดุ์ พระเจ้าสุทโธทนะได้ตรัสเรียกเจ้าศากยะทั้งหลายมาประชุมกัน ตรัสว่า บัดนี้บุตรของเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว มีกษัตริย์เป็นอันมากเป็นบริวาร ท่านทั้งหลายจงให้ เด็กชายจากตระกูลหนึ่ง ๆบวชบ้าง ขัตติยกุมารชาวศากยะเป็นอันมากได้ออกบวช ตามพระศาสดาสมัยนั้น เจ้าชายมหานามะ เสด็จเข้าไปหาเจ้าชายอนุรุทธะ ตรัสว่า พ่ออนุรุทธะ บัดนี้ ศากยกุมารผู้มีชื่อเสียง
 5. 5. การบรรลุธรรม พระอนุรุทธเถระนี้ ครั้นบวชแล้วได้เรียนกรรมฐานในสำานักพระธรรมเสนาบดี แล้วได้ไปประจำาอยู่ที่ปาจีนวังสทายวัน ในเจติย รัฐ บำาเพ็ญสมณธรรม ตรึกมหาปุริสวิตกได้ ๗ ข้อ คือ๑. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีความปรารถนาน้อย ไม่ใช่ของผู้ มีความมักมาก       ๒. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ ไม่ใช่ ของผู้ไม่สันโดษ       ๓. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้สงัดแล้ว ไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่ คณะ       ๔. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้ปรารถนาความเพียร ไม่ใช่ของผู้ เกียจคร้าน       ๕.  ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีสติมั่นคง ไม่ใช่ของคนหลง       ๖. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีใจมั่นคง ไม่ใช่ของผู้มีใจไม่ มั่นคง       ๗. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีปัญญา ไม่ใช่ของผู้ทราม
 6. 6. งานประกาศพระศาสนา พระอนุรุทธเถระ มีบทบาทสำาคัญอย่างมากในการช่วยพระศาสดาประกาศพระพุทธศาสนา เพราะท่านชำานาญในทิพพจักษุญาณ จึงเป็นพระที่เทวดาและมนุษย์เคารพนับถือ ท่านมีอายุอยู่มานาน หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ได้เป็นอาจารย์ของหมู่คณะ มีสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกมาก แม้ในการทำาสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๒ ก็ยังมีศิษย์ที่สืบเชื้อสายจากท่านเข้าร่วมด้วยที่ ปรากฎชื่อ คือ พระอาสภคามีและพระสุมนะชีวประวัติของท่านก็น่าศรัทธาเลื่อมใส จากผู้ที่เป็นสุขุมาลชาติที่สุด ไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินคำาว่า ไม่มีต้องการอะไรได้ทั้งนั้น แต่เมื่อเข้าบวชในพระพุทธศาสนาแล้วกลับเป็นผู้มักน้อยสันโดษ เก็บผ้าจากกองขยะมาทำา
 7. 7. เอตทัคคะ ดังได้กล่าวแล้วว่า พระอนุรุทธเถระได้บรรลุพระอรหัตพร้อมวิชา ๓ คือ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทิพพจักขุญาณ และอาสวักขยญาณ ตามปกตินอกจากเวลาฉันภัตตาหารเท่านั้น นอกนั้นท่านจะพิจารณาตรวจดูสัตวโลกด้วยทิพพจักขุญาณ (เปรียบกับคนธรรมดาก็เหมือนกับ ผู้มีใจเอื้ออาทรคอยเอาใจใส่ดูแล ทุกข์สุขของผู้อื่นตลอดเวลา) เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึง
 8. 8. บุญญาธิการ พระอนุรุทธเถระนี้ ได้สร้างสมบุญกุศลที่จะอำานวยผลให้เกิดทิพยจักษุญาณในพุทธกาลเป็นอันมาก คือได้ทำาการบูชาด้วยประทีปอันโอฬารที่พระสถูปเจดีย์ ด้วยผลบุญอันนี้จึงทำาให้ได้ บรรลุทิพยจักษุญาณ สมกับ ปณิธานที่ตั้งไว้
 9. 9. ธรรมวาทะ ครั้งหนึ่ง ท่านพระอนุรุทธเถระพร้อมกับพระนันทิยะและพระกิมพิละไปจำาพรรษา ณ ป่าโคสิงคสาลวัน พระศาสดาเสด็จไปเยี่ยม ตรัสถามถึงความเป็นอยู่ ท่านกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้ง ๓ อยู่ด้วยกันอย่างผาสุก ต่างก็อยู่ด้วยกันอย่างตั้งเมตตาทางกาย ทางวาจา และทางใจต่อกัน พยายามไม่ทำาอะไรตามใจตน แต่รู้จักทำาตามใจผู้อื่น ข้าพระองค์ทั้ง ๓ แม้จะมีกายต่างกัน แต่มีจิตใจเสมือนเป็นอันเดียวกัน
 10. 10. นิพพาน พระอนุรุทธเถระ ครั้นได้เป็นพระขีณาสพ สิ้นชาติสิ้นภพ อยู่จบพรหมจรรย์เสร็จหน้าที่ส่วน ตัวของท่านแล้วได้ช่วยพระศาสดาประกาศพระพุทธศาสนา จนถึงพระศาสดาปรินิพพาน ก็ได้ร่วมอยู่ใน เหตุการณ์นั้นด้วย เป็นผู้ที่รู้ว่าพระศาสดานิพพานเมื่อไร อย่างไร สุดท้ายท่านเองก็ได้ละสังขารนิพพาน ไปตามสัจธรรม
 11. 11. คำาถามท้ายบทคำาถามท้ายบท•  พระอนุรุทธะเถระ พระนามเดิมว่าอะไร พระอนุรุทธะเถระ พระนามเดิมว่าอะไร•   เจ้าชายอนุรุทธะ มีพี่น้องร่วมพระมารดาเจ้าชายอนุรุทธะ มีพี่น้องร่วมพระมารดาเดียวกันกี่พระองค์เดียวกันกี่พระองค์• พระอนุรุทธเถระ มีบทบาทสำาคัญอย่างไรต่อพระอนุรุทธเถระ มีบทบาทสำาคัญอย่างไรต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา

×