Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
คู่มือไคเซ็น
บริษัทในเครือ
โตโยต้าไฟแนนซ์เชียลเซอร์วิส
ประเทศญี่ปุ่น
ที่มีเครือข่ายกว่า 36 ประเทศทั่วโลก
ยุโรป/แอฟริกา
อเมริกา
เอเชีย/แ...
ให้สินเชื่อลูกค้ารถโตโยต้า
บริการสินเชื่อรถยนต์ลูกค้ากว่า 1 ล้านราย
ก่อตั้งปี พ.ศ. 2536
เชียงใหม่
พิษณุโลก
ขอนแก่น
อุบลราชธานีสระบุรี
กรุงเทพ
ราชบุรี
หาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี
นครราชสีมา
พนักงานกว่า 1,000 คน
FiTo
Kai = Change
Zen = Good改善
Continuous Improvement
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาดีอยู่แล้ว ก็ยังคงทาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆ
เพ...
จุดแรกของการปรับปรุงก็คือ
“การยอมรับว่ามีปัญหา”
ถ้าไม่มีการยอมรับว่ามีปัญหา ก็ไม่มีความต้องการที่จะปรับปรุง
“ความพอใจเป็นศ...
• ลด ละ เลิก เปลี่ยน สิ่งเดิมๆให้ดียิ่งขึ้น
• เริ่มต้นจากการตั้งคาถามอย่างสร้างสรร
• เป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป
• หากเป...
เริ่มที่ไหน และ อย่างไร???
• ค้นหาสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มต่อตัวเรา สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น
ทาอย่างไรถึงจะมีผลการเรียนที่ดีขึ...
อยากสอบได้ที่ 1 แต่มีปัญหาที่ไม่มีเวลา
อ่านหนังสือ
อยากมีเวลาพักเที่ยงนานๆ แต่มีปัญหา
ต้องต่อคิวซื้อข้าวจนเกือบหมดเวลาพัก
...
อยาก
มี
ปัญหา
หาทาง
แก้ไข
ไคเซ็น มีจุดเริ่มต้นจากความ “อยาก” ทาให้สิ่งต่างๆดีขึ้น
โดยศึกษาสถานการณ์ว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องก...
เคยพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างที่โรงอาหารในโรงเรียน
• อยากสั่งปุ๊ป ได้ปั๊ป แต่ ปัญหา คือ คิวยาวมาก
• อยากหาที่นั่งทานง่ายๆ แต่ ป...
Stakeholders
…………………………………………..
หมายถึง กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทาของผู้อื่น
เพราะในการกระทาทุกอย่างมักจะมีผู้ที่ไ...
“MUDA-มูดะ”
• กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
• แก้ปัญหาที่รวดเร็ว ทาให้ปัญหาไม่ลุกลาม
• แก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ทาให้ปัญ...
1.
what
2.
why
3.
How
Plan 1 - What
• Genchi Genbutsu เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง ณ สถานที่จริง
หรือการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริง
• จัดทาขั้นตอนการทางา...
• ควรเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 1 – 2 เดือน
• หน่วยการเก็บข้อมูล อาจเป็น ต่อสัปดาห์, ต่อเดือน, ต่อไตรมาส
• ข้อมูลที่เป็นร...
อธิบายปัญหาที่พบ
กาหนดเป้าหมาย
วิเคราะห์ปัญหา
ใช้วิธีการที่เหมาะสม
ใช่ ไม่ใช่
แก้ไขได้ตามเป้าหมาย
ใช่
ไม่ใช่
ใช้วิธีการแก้...
Key Learning Points
• Genchi Genbutsu
• “BEFORE ” AS-IS Process
• ค้นหาขั้นตอนที่เป็นปัญหา และ MUDA ที่ซ่อนอยู่
• ระบุ Sta...
Plan 2 -Why the problem occurred
Plan – Why the problem occurs:
• วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง หรือต้นตอของปัญหา (Root Caus...
Q1: ทาไมบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนไม่สะอาด
A1: เพราะมีขยะเยอะ หมักหมม
Q2: ทาไมถึงมีขยะเยอะ หมักหมม
A2: เพราะภารโรงกาจัดขยะใ...
• วางแผน และอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
- กาจัด Root cause & MUDA
- มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้ ...
Temporary Measure
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปัจจุบัน
และลดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน
แต่ไม่สามารถกาจั...
Do - Implementation
• สร้าง action plan ด้วย 4W2H
• สื่อสารแผนงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ลงมือทาตามแผนงานโดยไม่ให้เกิดผลกระท...
วัตถุประสงค์ คือ เปรียบเทียบและวัดผลสาเร็จของ countermeasure
• รวบรวมผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองทาตาม countermeasure
โดยการ G...
Item
รายการ
Current
ปัจจุบัน
Target
เป้าหมาย
Result
ผลลัพธ์ที่ได้
Evaluation
ประเมินผล
%
สาเร็จตามเป้าหมาย Achieve
ไม่บรรล...
ถ้าหากผลลัพธ์จากการทดลองปฏิบัติงาน ตาม To-Be Process
ไม่สาเร็จตาม TARGET ??
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
Plan
What
Why
Check
DO
Ho...
Copyright by
Toyota Leasing Thailand Co., Ltd
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย

8,905 views

Published on

คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

คู่มือไคเซ็น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย

 1. 1. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด คู่มือไคเซ็น
 2. 2. บริษัทในเครือ โตโยต้าไฟแนนซ์เชียลเซอร์วิส ประเทศญี่ปุ่น ที่มีเครือข่ายกว่า 36 ประเทศทั่วโลก ยุโรป/แอฟริกา อเมริกา เอเชีย/แปซิฟิก เอเชีย/แปซิฟิก ไทย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย เวียดนาม อินเดีย จีน เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ยุโรป/ แอฟริกา เยอรมัน อังกฤษ ฟินแลนด์ อิตาลี นอร์เวย์ ฝรั่งเศส สวีเดน โปแลนด์ ฮังการี แอฟริกาใต้ เช็ก เดนมาร์ก สเปน สโลวาเกีย รัสเซีย คาซัคสถาน เนเธอร์แลนด์ อเมริกา อเมริกา เปอร์โตริโก แคนาดา บราซิล เวเนซูเอล่า เม็กซิโก อาร์เจนตา
 3. 3. ให้สินเชื่อลูกค้ารถโตโยต้า
 4. 4. บริการสินเชื่อรถยนต์ลูกค้ากว่า 1 ล้านราย ก่อตั้งปี พ.ศ. 2536
 5. 5. เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานีสระบุรี กรุงเทพ ราชบุรี หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี นครราชสีมา พนักงานกว่า 1,000 คน
 6. 6. FiTo
 7. 7. Kai = Change Zen = Good改善 Continuous Improvement การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาดีอยู่แล้ว ก็ยังคงทาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเรา สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมในทุกๆวัน!!! ลด ละ เลิก เปลี่ยน สิ่งเดิมๆที่เคยทามานานจนคุ้นเคย แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่จาเป็น Kaizen ทาได้ทุกที่ ทั้งในชีวิตการเรียน ชีวิตประจาวัน
 8. 8. จุดแรกของการปรับปรุงก็คือ “การยอมรับว่ามีปัญหา” ถ้าไม่มีการยอมรับว่ามีปัญหา ก็ไม่มีความต้องการที่จะปรับปรุง “ความพอใจเป็นศัตรูตัวสาคัญของไคเซ็น!!”
 9. 9. • ลด ละ เลิก เปลี่ยน สิ่งเดิมๆให้ดียิ่งขึ้น • เริ่มต้นจากการตั้งคาถามอย่างสร้างสรร • เป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป • หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ให้ลงมือทาทันที (ตามที่เป็นไปได้) • ข้อมูลต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของสถิติ, สมเหตุสมผล • กระบวนการคิดแก้ปัญหาตามหลัก PDCA • ให้ความสาคัญกับขั้นตอน เทียบเท่ากับ ผลลัพธ์ • กล้าที่จะท้าทาย ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เดิมๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน • ไม่ลงทุน – ลงทุนน้อยมาก ๆ หรือ คุ้มค่าต่อการลงทุน
 10. 10. เริ่มที่ไหน และ อย่างไร??? • ค้นหาสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มต่อตัวเรา สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ทาอย่างไรถึงจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ทาอย่างไรพื้นโรงเรียนถึงจะสะอาดไม่มีขยะ ทาอย่างไรถึงจะทานข้าวตอนพักกลางวันทัน ทาอย่างไรจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ • ขจัดปัญหาโดยการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น • แก้ไขปัญหาด้วย PDCA • ทาดี ได้ผลแล้ว แบ่งปันให้เพื่อนด้วย
 11. 11. อยากสอบได้ที่ 1 แต่มีปัญหาที่ไม่มีเวลา อ่านหนังสือ อยากมีเวลาพักเที่ยงนานๆ แต่มีปัญหา ต้องต่อคิวซื้อข้าวจนเกือบหมดเวลาพัก อยากแก้ปัญหาแต่ปัญหา คือไม่รู้จะเริ่ม แก้ปัญหายังไง? เอาไงดีล่ะ!!
 12. 12. อยาก มี ปัญหา หาทาง แก้ไข ไคเซ็น มีจุดเริ่มต้นจากความ “อยาก” ทาให้สิ่งต่างๆดีขึ้น โดยศึกษาสถานการณ์ว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับใครบ้าง จากนั้นจึงสรุปและประเมินรายการปัญหา
 13. 13. เคยพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างที่โรงอาหารในโรงเรียน • อยากสั่งปุ๊ป ได้ปั๊ป แต่ ปัญหา คือ คิวยาวมาก • อยากหาที่นั่งทานง่ายๆ แต่ ปัญหา คือ โต๊ะเต็มตลอดเลย • อยากทานอาหารให้อร่อย แต่ ปัญหา คือ โรงอาหารไม่ค่อยสะอาด มีกลิ่นกวนใจ ………………………………………………………………………………………………………………….
 14. 14. Stakeholders ………………………………………….. หมายถึง กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทาของผู้อื่น เพราะในการกระทาทุกอย่างมักจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ จากการดาเนินการนั้น จากตัวอย่าง โรงอาหารทานสุข ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ นักเรียน ม.1-6 พ่อค้า แม่ค้าในโรงอาหาร แม่บ้านทาความสะอาดโรงอาหาร คุณป้าแลกคูปอง
 15. 15. “MUDA-มูดะ”
 16. 16. • กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ • แก้ปัญหาที่รวดเร็ว ทาให้ปัญหาไม่ลุกลาม • แก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ทาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้าอีก ประโยชน์ของกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบ PDCA • ทาให้เกิดขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพ • ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ • ต้นทุนต่าที่สุด • ของเสียน้อยที่สุด • เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 17. 17. 1. what 2. why 3. How
 18. 18. Plan 1 - What • Genchi Genbutsu เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง ณ สถานที่จริง หรือการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริง • จัดทาขั้นตอนการทางานปัจจุบัน “BEFORE ” AS-IS Process ขั้นตอนการทางานมาตรฐาน • ค้นหาขั้นตอนที่เป็นปัญหา และ MUDA ที่ซ่อนอยู่ • ตรวจสอบระยะเวลาในการดาเนินการ จานวนคนที่ใช้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง • สรุปประเด็นปัญหา และ Stake Holders ให้ชัดเจน
 19. 19. • ควรเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 1 – 2 เดือน • หน่วยการเก็บข้อมูล อาจเป็น ต่อสัปดาห์, ต่อเดือน, ต่อไตรมาส • ข้อมูลที่เป็นระยะเวลาแต่ไม่สามารถเก็บผลได้แน่นอน สามารถ ใช้เป็น ระยะเวลาเฉลี่ย • จานวนข้อมูลหรือขั้นตอนที่ผิดพลาด จะทาให้เห็นขนาดของปัญหา • การแสดงผลเป็น เปอร์เซ็น (%) จะช่วยให้เห็นภาพของปัญหาชัดเจนขึ้น คาแนะนาในการเก็บสถิติข้อมูล
 20. 20. อธิบายปัญหาที่พบ กาหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหา ใช้วิธีการที่เหมาะสม ใช่ ไม่ใช่ แก้ไขได้ตามเป้าหมาย ใช่ ไม่ใช่ ใช้วิธีการแก้ไขที่เลือก กาหนดวิธีการทางาน เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหา เกิดซ้า หาปัญหาใหม่
 21. 21. Key Learning Points • Genchi Genbutsu • “BEFORE ” AS-IS Process • ค้นหาขั้นตอนที่เป็นปัญหา และ MUDA ที่ซ่อนอยู่ • ระบุ Stake Holders • สรุปประเด็นปัญหาให้ชัดเจน
 22. 22. Plan 2 -Why the problem occurred Plan – Why the problem occurs: • วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง หรือต้นตอของปัญหา (Root Cause) โดยถามคาถามว่า ทาไมจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขี้น (Why)
 23. 23. Q1: ทาไมบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนไม่สะอาด A1: เพราะมีขยะเยอะ หมักหมม Q2: ทาไมถึงมีขยะเยอะ หมักหมม A2: เพราะภารโรงกาจัดขยะให้ไม่ทัน Q3: ทาไมภารโรงถึงกาจัดขยะไม่ทัน A3: เพราะนักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกถัง Q4: ทาไมนักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกถัง A4: เพราะนักเรียนขาดวินัย ความรู้ ความเข้าใจในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง ROOT CAUSE: เพราะนักเรียนขาดวินัย ความรู้ ความเข้าใจในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง
 24. 24. • วางแผน และอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ - กาจัด Root cause & MUDA - มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้ Stake holders - มีการลงทุนเงินเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลย • กาหนดเป้าหมาย (Target) ที่ชัดเจนตามหลัก 4W2H Who, What, When, Where, How, How much? • ระบุ AFTER หรือ “To Be” Process/ work flow แสดงขั้นตอนการทางานที่ควร จะเป็น ซึ่งเป้าหมายของขั้นตอนที่ควรจะเป็นนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิมแล้ว ควรมีความแตกต่างที่สามารถวัดผลได้ Plan 3 - How to countermeasure
 25. 25. Temporary Measure เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปัจจุบัน และลดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน แต่ไม่สามารถกาจัด root cause ไปได้ Countermeasure มาตรการการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ (root cause) และกาจัด Muda ที่ซ่อนอยู่ให้หมดไป และป้องกัน การเกิดซ้าของปัญหา Plan 3 - How to countermeasure
 26. 26. Do - Implementation • สร้าง action plan ด้วย 4W2H • สื่อสารแผนงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง • ลงมือทาตามแผนงานโดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 27. 27. วัตถุประสงค์ คือ เปรียบเทียบและวัดผลสาเร็จของ countermeasure • รวบรวมผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองทาตาม countermeasure โดยการ Genchi Genbutsu - ไปดูสถานที่จริง - สัมภาษณ์ และ พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - สารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์กับ TARGET • เปรียบเทียบขั้นตอนการทางานแบบ To-Be กับ As-Is • สรุปผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจจะได้รับเพิ่มจากการทา project อาทิ - Muda ที่ลดลง หรือ กาจัดไปได้ - ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นจาก Stakeholders - ค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ Check – Confirming the results
 28. 28. Item รายการ Current ปัจจุบัน Target เป้าหมาย Result ผลลัพธ์ที่ได้ Evaluation ประเมินผล % สาเร็จตามเป้าหมาย Achieve ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย Under achieved สาเร็จมากกว่าเป้าหมาย Over achieved Check – Confirming the results
 29. 29. ถ้าหากผลลัพธ์จากการทดลองปฏิบัติงาน ตาม To-Be Process ไม่สาเร็จตาม TARGET ?? ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น Plan What Why Check DO How Act วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา พัฒนาแนวทางแก้ไข นาผลมาทดลองใช้ ตรวจสอบผล ประกาศใช้เป็นทางการ
 30. 30. Copyright by Toyota Leasing Thailand Co., Ltd

×