Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การปกครองท้ องถิน      ในปัจจบัน         ุ           โดย นายศักดิ เกียรติก้องประธานอนุกรรมการด้ านต...
ความสําคัญและความเป็ นมาพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่ นดิน พ.ศ.2534 และทีแก้ ไขเพิมเติม แบ่งการบริ หาราชการแผ่นดินข...
การปกครองท้ องถินไทยความหมายหมายถึ ง การปกครองที2 รั ฐ บาลมอบอํ า นาจให้ ป ระชาชนในท้อ งถิ2 นจั ด การปกครองและดํา เนิ น กา...
สาระสําคัญของหลักการปกครองท้ องถิน(1) มีหลายรู ปแบบ จะแตกต่างกันไปตามความเจริ ญ จํานวนประชากร และ  ขนาดพืนที2(2) ต้องมีอา...
องค์ ประกอบของการปกครองส่ วนท้ องถิน1. ต้ องมีอาณาเขตทีแน่ นอนชัดเจน (Area)            ,2. ต้ องมีอานาจอิสระ (...
รูปแบบองค์ กรปกครองท้ องถินไทยปั จจุบน มี 5 รู ปแบบ    ั(1) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด (Provincial Administration  O...
โครงสร้ างขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน        ํปั จจุบน ได้กาหนดโครงสร้างออกเป็ นรู ปแบบสภากับฝ่ ายบริ หาร ได้แก่ ...
กฎหมายทีสําคัญขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน(1) พ.ร.บ.องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด พ.ศ.2540 และที2 แ ก้ไ ข  เพิ2มเติม(2)...
ปัญหาของการปกครองท้ องถินไทย(1) ประชาชนขาดจิตสํานึกในการปกครองตนเอง(2) ประชาชนให้ความสนใจในการเลือกตังน้อย(3) ปั ญหาด้านกา...
จํานวนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน1. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด   จํานวน   75 แห่ง2. เทศบาล            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sak (2) [compatibility mode]

439 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sak (2) [compatibility mode]

 1. 1. การปกครองท้ องถิน ในปัจจบัน ุ โดย นายศักดิ เกียรติก้องประธานอนุกรรมการด้ านติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามภารกิจของ ก.ถ.
 2. 2. ความสําคัญและความเป็ นมาพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่ นดิน พ.ศ.2534 และทีแก้ ไขเพิมเติม แบ่งการบริ หาราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็ น , ,3 ส่ วน ดังนี(1) ระเบี ย บบริ ห ารราชการส่ วนกลาง (สํา นัก นายกรั ฐ มนตรีกระทรวง ทบวง กรม)(2) ระเบียบบริหารราชการส่ วนภูมิภาค (จังหวัด อําเภอ)(3) ระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ,น (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด.เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานครและเมืองพัทยา)
 3. 3. การปกครองท้ องถินไทยความหมายหมายถึ ง การปกครองที2 รั ฐ บาลมอบอํ า นาจให้ ป ระชาชนในท้อ งถิ2 นจั ด การปกครองและดํา เนิ น การบางอย่ า ง โดยดํ า เนิ น การกั น เองเพื2อบริ การสาธรณะความต้องการของประชาชน การบริ หารของท้องถิ2นมีการจัดเป็ นองค์กร มีเจ้าหน้าที2ซ2 ึ งประชาชนเลือกตังขึนมาทังหมด หรื อบางส่ วน ทังนี มีความเป็ นอิสระในการบริหารงานแต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากควบคุมของรั ฐไม่ ได้เพราะการปกครองท้องถิ2นเป็ นสิ2 งที2รัฐทําให้เกิดขึน
 4. 4. สาระสําคัญของหลักการปกครองท้ องถิน(1) มีหลายรู ปแบบ จะแตกต่างกันไปตามความเจริ ญ จํานวนประชากร และ ขนาดพืนที2(2) ต้องมีอานาจ (Autonomy) ในการปฏิบติหน้าที2ตามความเหมาะสม ํ ั(3) ต้องมีสิทธิ ตามกฎหมายที2จะดําเนิ นการปกครองตนเอง โดยสิ ทธิ แบ่ง ออกเป็ น 2 ประการ คือ (3.1) สิ ทธิ ที2 จ ะตรากฎหมายหรื อ ระเบี ย บข้อบัง คับต่ างๆ ขององค์ก ร ปกครองส่ วนท้องถิ2น (3.2) สิ ทธิในการกําหนดงบประมาณเพื2อบริ หารกิจการตามอํานาจหน้าที2 ที2มีอยู่(4) มีองค์กรที2จาเป็ นในการบริ หารและปกครองตนเอง ํ(5) ประชาชนในท้องถิ2นมีส่วนร่ วมในการปกครองท้องถิ2น
 5. 5. องค์ ประกอบของการปกครองส่ วนท้ องถิน1. ต้ องมีอาณาเขตทีแน่ นอนชัดเจน (Area) ,2. ต้ องมีอานาจอิสระ (Autonomy) ํ3. ต้ องมีสิทธิตามทีกฎหมายรับรอง ,4. ต้ อ งเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ, น เข้ า มามีส่วนร่ วมในการปกครองทัDงโดยตรงและโดยอ้ อม5. ต้ อ งมี อ งค์ ก รที, แ น่ นอนชั ด เจนในการบริ ห ารจัดการงานของท้ องถิน ,
 6. 6. รูปแบบองค์ กรปกครองท้ องถินไทยปั จจุบน มี 5 รู ปแบบ ั(1) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด (Provincial Administration Organization)(2) เทศบาล (Municipality)(3) องค์ การบริหารส่ วนตําบล (Sub-district Administration Organization)(4) กรุ งเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration)(5) เมืองพัทยา (Pattaya City)
 7. 7. โครงสร้ างขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน ํปั จจุบน ได้กาหนดโครงสร้างออกเป็ นรู ปแบบสภากับฝ่ ายบริ หาร ได้แก่ ั(1) มีการแบ่งแยกฝ่ ายสภาและฝ่ ายบริ หารออกจากกัน(2) ฝ่ ายบริ หาร ทําหน้าที2ในการบริ หารกิ จการภายในขององค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ2น(3) ฝ่ ายสภา ทํา หน้าที2 ใ นการตรวจสอบการทํา งานของฝ่ ายบริ ห ารและ ทําหน้าที2ในการออกกฎหมายในระดับท้องถิ2น(4) สภาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ2น มาจากการเลือกตังของประชาชน โดยตรง(5) หัวหน้าฝ่ ายบริ หารมาจากการเลือกตังโดยตรง
 8. 8. กฎหมายทีสําคัญขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน(1) พ.ร.บ.องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด พ.ศ.2540 และที2 แ ก้ไ ข เพิ2มเติม(2) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที2แก้ไขเพิ2มเติม(3) พ.ร.บ.สภาตําบล และองค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บล พ.ศ.2537 และที2แก้ไขเพิ2มเติม(4) พ.ร.บ.ระเบียบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2528(5) พ.ร.บ.ระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
 9. 9. ปัญหาของการปกครองท้ องถินไทย(1) ประชาชนขาดจิตสํานึกในการปกครองตนเอง(2) ประชาชนให้ความสนใจในการเลือกตังน้อย(3) ปั ญหาด้านการคลัง(4) ระบบบริ หารงานบุคคลไม่ทดเที ยมกับข้าราชการ ั ส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค(5) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ2นมีนอย ้
 10. 10. จํานวนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน1. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จํานวน 75 แห่ง2. เทศบาล จํานวน 1,276 แห่ง 2.1 เทศบาลนคร จํานวน 23 แห่ง 2.2 เทศบาลเมือง จํานวน 129 แห่ง 2.3 เทศบาลตําบล จํานวน 1,124 แห่ง3. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 6,500 แห่ง4. การปกครองท้องถิ2นรู ปแบบพิเศษ จํานวน 7,853 แห่ง

×