Management)
และการบริห ารโดยใช้
โรงเรีย นเป็น ฐาน
(School Base
Management)
กลุ่ม ที่ 10 มหาวิท ยาลัย รามคำา แหง วิท ยบริก ...
นางสาวรัช ฏา
ณ ราชสีม า
5622471409
นางสาวสิร ิพ ร
จัน ทร์ส ิร ิ
5622471431
นางสาวสุด า
รัต น์ เหล็ม ปาน
5622471439
นางนุช จรี ชะวา
ลา
5622471443
นายสมบูร ณ์ ใย
ทอน
5622471491
นายศุภ วุฒ ิ แนม
กลาง
5622471497
นางสาวณุว ร ์
ี
แสงเย็น
5622471502
ว่า ที่ร .ต.ศุภ ชัย
โคสมบูร ณ์
5622471512
ว่า ที่ร .ต.ศุภ ชัย
โคสมบูร ณ์
5622471512
ารบริห ารที่ม ุ่ง ผลสัม ฤท

R
B
M

Result Base Management
การบริห ารมุง ผลสัม ฤทธิ์
่

(Results Based Management –
RBM)

เป็น เครื่อ งมือ การบริห ารที่ม า
พร้อ มกับ แนวคิด การบริห ...
ในช่ว งเวลาตั้ง แต่ป ี ค.ศ. 1980
เป็น ต้น มา
รัฐ บาลของประเทศต่า งๆได้ม ี
ความพยายามที่จ ะทำา การปฏิร ูป
ระบบราชการ
โดยต้อ...
เพื่อ ปรับ เปลีย นวิธ ีก ารบริห าร
่
รัฐ กิจ ให้ม ีล ัก ษณะเป็น อย่า งภาค
ธุร กิจ เอกชน (ทศพร ศิร ิส ัม พัน ธ์,
2543:145)
...
การบริห ารมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์...
เป็น วิธ ีก ารบริห ารจัด การ ทีม ุ่ง เน้น
่
ผลการปฏิบ ต ิง านเพือ ให้อ งค์ก รบรรลุ
ั
่
วัต ถ...
ส่ว นราชการที่ม ีก ารบริห ารมุ่ง
ผลสัม ฤทธิ์...สามารถผลิต ผลงานที่
มีค ุณ ภาพมากกว่า เดิม โดยใช้ง บ
ประมาณน้อ ยลง เป็น การ...
ความหมาย

คือ วิธ ีก ารบริห ารที่ม ุ่ง เน้น
สัม ฤทธิ์ผ ลขององค์ก รเป็น หลัก
การปฏิบ ัต ง านขององค์ก รมีผ ล
ิ
สัม ฤทธิ์เ พี...
ผลิต (Outputs) หมายถึง
งานบริก าร หรือ กิจ กรรมที่เ จ้า
หน้า ที่ท ำา เสร็จ สมบูร ณ์พ ร้อ มส่ง มอบ
ให้ป ระชาชนผู้ร ับ บริก ...
ัพ ธ์ (Outcomes) หมายถึง
ผลที่เ กิด ขึ้น ติด ตามมา ผลกระทบ
หรือ เงือ นไขทำา ให้เ กิด จากผลผลิต
่
ผลลัพ ธ์ม ีค วามสัม พัน ธ...
ประโยชน์ข องการบริห าร
่
ช่ว ยให้ผ บ ริห ารรู้ต ำา แหน่ง ขององค์ก ร
ู้ มุง ผลสัม ฤทธิ์

1.
2. สนับ สนุน องค์ก รให้บ รรลุว ...
ลัก ษณะองค์ก รที่
บริห ารมุัน ธกิจ วัมถุป ระสงค์ข อง
่
1. มีพ ง ผลสั ต ฤทธิ์

องค์ก รที่ช ัด เจน และมี เป้า
หมายที่เ ป็น ร...
3. เป้า หมายจะวัด ได้อ ย่า งเป็น รูป
ธรรม โดยมีต ัว ชี้ว ัด ที่ สามารถวัด
ได้เ พื่อ ให้ส ามารถติด ตามผลการ
ปฏิบ ต ิง านได้...
6. มีก ารกระจายอำา นาจการตัด สิน ใจ
การบริห ารงาน บริห ารคนสูห น่ว ย
่
งานระดับ ล่า ง เพือ ให้ส ามารถ
่
ทำา งานได้บ รรลุผ ...
8. มีว ัฒ นธรรมและอุด มการณ์ร ่ว ม
กัน ในการทำา งานที่ส ร้า ง สรรค์
เป็น องค์ก รที่ม ุ่ง มั่น จะทำา งานร่ว ม
กัน เพื่อ ให้...
เงื่อ นไขความสำา เร็จ ของ
การบริห าร
มุง ผลสัม ฤทธิ์
่

1. ผู้บ ริห ารระดับ สูง มีค วาม
เข้า ใจและสนับ สนุน
2. การจัด ทำา ...
S chool- B ased
M anagement

ก ารบริห ารโดยใช้
โรงเรีย นเป็น ฐาน
ความหมาย
ของ SBM กษาที่
แนวคิดการบริหารการศึ



ทำาให้โรงเรียนมีความคล่องตัวใน
การจัดการศึกษามากทีสุด
่


หลัก การเดิม
ของ SBM
การกระจายอำานาจให้สถานศึกษามาก

ขึ้น
 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้
ที่เกียวข้อง
่
 การให้ส...







ความสำา คัญ
ของ SBM

ความรับผิดชอบ
ความคล่องตัว และ
รวดเร็ว
ความพึงพอใจ
ความรู้สกเป็นเจ้าของ
ึ
แก้ปญหาได้ตรงจุ...
กลไกการ
บริห าร

คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) เป็น
กลไกที่สำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับการบริหาร
 คณะกรรมการโรงเรียนประกอบด...
ปัจ จัย ความสำา เร็จ
ของ SBM

การกระจายอำานาจจากส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษาอย่างแท้จริง
 ความพร้อมของโรงเรียนในการรับการกระ
จ...
ปัจ จัย ความสำา เร็จ
ของ SBM
การยอมรับและการสนับสนุนจากผู้

การยอมรับและการสนับสนุนจากผู้
ปกครองและชุมชน
 การปรับเปลี่ยนก...






อุป สรรคของ
SBM

รัฐบาลและส่วนกลางไม่ได้ดำาเนินการปฏิรูปการ
บริหารอย่างรวดเร็ว จริงจังและต่อเนือง
่
การเปลี่ยนแป...
School-Based
Management
: SBM ในประเทศไทย
โรงเรีย นเป็น ฐาน
(สำา หรับ ประเทศไทย)

1.
นาจ
2.

การกระจายอำา
การบริห ารแบบมี
ภารกิจ การบริห ารโดยใช้
โรงเรีย นเป็น ฐาน
บทบาทหน้า ที่ข อง
โรงเรีย น
ที่บ ริห ารโดยใช้
 เป็นหน่วยรองรับการกระจายอำานาจการบ
โรงเรีย นเป็
ริหารและจัดการศึกษา น ฐาน
...
แนวทางการกระจา
ยอำา นาจ

 ค่อ ยเป็น ค่อ ยไป

 คำา นึง ถึง ความพร้อ มของ

ผู้ร ับ การกระจายอำา นาจ
 ให้เ ป็น ไปตามประกาศ...
บทบาทของโรงเรีย น

ในการบริห ารเชิง ระบบภายใต้
แนวคิด SBM
โรงเรีย นทีม ค ุณ ภาพ
่ ี
Input
ปัจ จัย

ทรัพ ยากรบุค คล
*ครู ผู้บริหาร
บุคพ ยากร วัต ถุ
ทรั ลากร
เทคโนโลยี

*กายภาพ
*หลัก...
SAIJAI MODEL
รูป แบบการบริห าร SBM ให้
สำา เร็จ ง พอใจ
S
Satisfaction = ความพึ
Awareness =ความตระหนัก
Inspiration =แรงบัน ...
วิถ ีส ำา หรับ ผู้บ ริห าร
ในการบริห ารโดยใช้
โรงเรีย นเป็น ฐาน
ในประเทศไทย
10ทัก ษะ พื้น ฐานสำา หรับ ผู้
บริห าร

1. รู้จ ัก วางยุท ธศาสตร์แ ละกำา หนดโครงการ
2. รู้ง านการจัด ซื้อ จัด จ้า ง จัด หา ...
10ทัก ษะ พื้น ฐานสำา หรับ ผู้
บริห าร

6. มีท ัก ษะการประเมิน ความสำา เร็จ ของ
โครงการ
7. สามารถเขีย นรายงาน สรุป วิเ คราะ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rbm+sbm

545 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rbm+sbm

 1. 1. Management) และการบริห ารโดยใช้ โรงเรีย นเป็น ฐาน (School Base Management) กลุ่ม ที่ 10 มหาวิท ยาลัย รามคำา แหง วิท ยบริก าร
 2. 2. นางสาวรัช ฏา ณ ราชสีม า 5622471409
 3. 3. นางสาวสิร ิพ ร จัน ทร์ส ิร ิ 5622471431
 4. 4. นางสาวสุด า รัต น์ เหล็ม ปาน 5622471439
 5. 5. นางนุช จรี ชะวา ลา 5622471443
 6. 6. นายสมบูร ณ์ ใย ทอน 5622471491
 7. 7. นายศุภ วุฒ ิ แนม กลาง 5622471497
 8. 8. นางสาวณุว ร ์ ี แสงเย็น 5622471502
 9. 9. ว่า ที่ร .ต.ศุภ ชัย โคสมบูร ณ์ 5622471512
 10. 10. ว่า ที่ร .ต.ศุภ ชัย โคสมบูร ณ์ 5622471512
 11. 11. ารบริห ารที่ม ุ่ง ผลสัม ฤท R B M Result Base Management
 12. 12. การบริห ารมุง ผลสัม ฤทธิ์ ่ (Results Based Management – RBM) เป็น เครื่อ งมือ การบริห ารที่ม า พร้อ มกับ แนวคิด การบริห ารภาค รัฐ แนวใหม่ (New Public Management) ซึ่ง มีก ารนำา มาใช้ก ับ ภาครัฐ
 13. 13. ในช่ว งเวลาตั้ง แต่ป ี ค.ศ. 1980 เป็น ต้น มา รัฐ บาลของประเทศต่า งๆได้ม ี ความพยายามที่จ ะทำา การปฏิร ูป ระบบราชการ โดยต้อ งการที่จ ะปรับ ปรุง ระบบ การบริห ารงานราชการให้ม ีค วามทัน สมัย ขจัด ความไม่ค ล่อ งตัว ทางการ
 14. 14. เพื่อ ปรับ เปลีย นวิธ ีก ารบริห าร ่ รัฐ กิจ ให้ม ีล ัก ษณะเป็น อย่า งภาค ธุร กิจ เอกชน (ทศพร ศิร ิส ัม พัน ธ์, 2543:145) โดยมุ่ง เน้น ถึง ประสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ลของการบริห าร งาน กำา หนดยุท ธศาสตร์ วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้า หมายของ
 15. 15. การบริห ารมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์... เป็น วิธ ีก ารบริห ารจัด การ ทีม ุ่ง เน้น ่ ผลการปฏิบ ต ิง านเพือ ให้อ งค์ก รบรรลุ ั ่ วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้า หมาย เป็น การปรับ ปรุง ผลการดำา เนิน งาน ขององคก์ร ที่ท ุก คนต้อ งมีส ว นร่ว มเพือ ่ ่ ให้เ กิด การทำา งานที่ม ป ระสิท ธิภ าพ ี ประสิท ธิผ ล โดยใช้ก ารสร้า งตัว ชี้ว ัด ผล
 16. 16. ส่ว นราชการที่ม ีก ารบริห ารมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์...สามารถผลิต ผลงานที่ มีค ุณ ภาพมากกว่า เดิม โดยใช้ง บ ประมาณน้อ ยลง เป็น การเพิม ่ คุณ ค่า ให้แ ก่ผ ลงานทั้ง ทาง... - ด้า นประสิท ธิผ ล - ด้า นประสิท ธิภ าพ
 17. 17. ความหมาย คือ วิธ ีก ารบริห ารที่ม ุ่ง เน้น สัม ฤทธิ์ผ ลขององค์ก รเป็น หลัก การปฏิบ ัต ง านขององค์ก รมีผ ล ิ สัม ฤทธิ์เ พีย งใด พิจ ม ฤทธิ์ ผลสัารณาได้จ ากการเปรีย บ = เทียผลผลิตต+ ผลลัพพ ธ์ท เ กิด ขึ้น บผลผลิ และผลลั ธ์ ี่
 18. 18. ผลิต (Outputs) หมายถึง งานบริก าร หรือ กิจ กรรมที่เ จ้า หน้า ที่ท ำา เสร็จ สมบูร ณ์พ ร้อ มส่ง มอบ ให้ป ระชาชนผู้ร ับ บริก าร ผลผลิต เป็น ผลงานที่เ กิด จากการ ผลผลิตของกรมชลประทานวได้แก่จัดสรรนำ้า ผลผลิตของกรมชลประทาน ได้แก่จัดสรรนำ้า ดำา เนิน กิจ กรรมของส่ นราชการ ให้เเกษตรกร 22 ล้าตัว อย่า งเช่น ให้ กษตรกร 22 ล้านไร่ หรืออาคารบรรเทา โดยตรง นไร่ หรืออาคารบรรเทา อุทกภัยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 10 แห่ง เป็นต้น อุทกภัยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 10 แห่ง เป็นต้น
 19. 19. ัพ ธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เ กิด ขึ้น ติด ตามมา ผลกระทบ หรือ เงือ นไขทำา ให้เ กิด จากผลผลิต ่ ผลลัพ ธ์ม ีค วามสัม พัน ธ์โ ดยตรงกับ การที่ประชาชนมีรายได้เเพิ่มขึ้นเป็นผลลัพธ์ของ การที่ประชาชนมีรายได้ พิ่มขึ้นเป็นผลลัพธ์ของ ประชาชนผู้ร ับ บริก ารและ และ การจัดสรรนำ้าของโครงการชลประทาน และ การจัดสรรนำ้าของโครงการชลประทาน สาธารณชน ตัว อย่ ทกภัยลดลง เป็น ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุา งเช่น ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยลดลง เป็น ผลลัพธ์ของการก่อสร้างอาคารบรรเทาอุทกภัยแล้ว ผลลัพธ์ของการก่อสร้างอาคารบรรเทาอุทกภัยแล้ว เสร็จ เป็นต้น เสร็จ เป็นต้น
 20. 20. ประโยชน์ข องการบริห าร ่ ช่ว ยให้ผ บ ริห ารรู้ต ำา แหน่ง ขององค์ก ร ู้ มุง ผลสัม ฤทธิ์ 1. 2. สนับ สนุน องค์ก รให้บ รรลุว ิส ัย ทัศ น์ 3. แปลงกลยุท ธ์ไ ปสูก ารปฏิบ ต ิ ่ ั 4. ให้ข ้อ มูล เพื่อ การสือ สารและสร้า งความ ่ เข้า ใจ 5. สร้า งพัน ธะรับ ผิด ชอบของผูบ ริห าร ้ 6. จัด สรรงบประมาณได้ต รงกับ ความต้อ งการ และสถานการณ์ท ี่เ ป็น จริง
 21. 21. ลัก ษณะองค์ก รที่ บริห ารมุัน ธกิจ วัมถุป ระสงค์ข อง ่ 1. มีพ ง ผลสั ต ฤทธิ์ องค์ก รที่ช ัด เจน และมี เป้า หมายที่เ ป็น รูป ธรรม โดยเน้น ที่ ผลผลิต และผลลัพ ธ์ ไม่เ น้น กิจ กรรมหรือ การทำา งานตามกฎ ระเบีย บ
 22. 22. 3. เป้า หมายจะวัด ได้อ ย่า งเป็น รูป ธรรม โดยมีต ัว ชี้ว ัด ที่ สามารถวัด ได้เ พื่อ ให้ส ามารถติด ตามผลการ ปฏิบ ต ิง านได้ ั 4. การตัด สิน ใจในการจัด สรรงบ ประมาณให้ห น่ว ยงานหรือ โครงการต่า ง ๆ จะพิจ ารณาจากผล สัม ฤทธิข องงานเป็น หลัก ์
 23. 23. 6. มีก ารกระจายอำา นาจการตัด สิน ใจ การบริห ารงาน บริห ารคนสูห น่ว ย ่ งานระดับ ล่า ง เพือ ให้ส ามารถ ่ ทำา งานได้บ รรลุผ ลได้อ ย่า งเหมาะ สม 7. มีร ะบบสนับ สนุน การทำา งาน ใน เรื่อ งระเบีย บการทำา งานสถาน ที่
 24. 24. 8. มีว ัฒ นธรรมและอุด มการณ์ร ่ว ม กัน ในการทำา งานที่ส ร้า ง สรรค์ เป็น องค์ก รที่ม ุ่ง มั่น จะทำา งานร่ว ม กัน เพื่อ ให้บ รรลุเ ป้า หมายที่ กำา หนดไว้ 9. เจ้า หน้า ที่ม ข วัญ และกำา ลัง ใจดี ี เนื่อ งจากได้ม ีโ อกาสปรับ ปรุง งาน
 25. 25. เงื่อ นไขความสำา เร็จ ของ การบริห าร มุง ผลสัม ฤทธิ์ ่ 1. ผู้บ ริห ารระดับ สูง มีค วาม เข้า ใจและสนับ สนุน 2. การจัด ทำา ระบบข้อ มูล ผล การปฏิบ ัต ิง าน 3. การพัฒ นาบุค ลากรและ 3. การพัฒ นาบุค ลากรและ
 26. 26. S chool- B ased M anagement ก ารบริห ารโดยใช้ โรงเรีย นเป็น ฐาน
 27. 27. ความหมาย ของ SBM กษาที่ แนวคิดการบริหารการศึ  ทำาให้โรงเรียนมีความคล่องตัวใน การจัดการศึกษามากทีสุด ่
 28. 28.  หลัก การเดิม ของ SBM การกระจายอำานาจให้สถานศึกษามาก ขึ้น  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้ ที่เกียวข้อง ่  การให้สถานศึกษามีความสามารถ
 29. 29.      ความสำา คัญ ของ SBM ความรับผิดชอบ ความคล่องตัว และ รวดเร็ว ความพึงพอใจ ความรู้สกเป็นเจ้าของ ึ แก้ปญหาได้ตรงจุด ั และทันเหตุการณ์     ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้รับความร่วมมือสูง ระดมความเชียวชาญจาก ่ ทุกฝ่าย ได้รับการสนับสนุน ทรัพยากรจากชุมชนและ เครือข่าย
 30. 30. กลไกการ บริห าร คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) เป็น กลไกที่สำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับการบริหาร  คณะกรรมการโรงเรียนประกอบด้วยผูมีส่วนได้เสีย ้ (Stakeholders) กับการจัดการศึกษาของ โรงเรียน  ผูเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนมาจากกลุ่มผู้ ้ มีบทบาทเข้มแข็งในการบริหาร  บทบาทคณะกรรมการโรงเรียนมีหลากหลาย 
 31. 31. ปัจ จัย ความสำา เร็จ ของ SBM การกระจายอำานาจจากส่วนกลางไปยัง สถานศึกษาอย่างแท้จริง  ความพร้อมของโรงเรียนในการรับการกระ จายอำานาจ  ความเข้มแข็งของคณะกรรมการโรงเรียน  การสนับสนุนจากการเมืองและรัฐบาล 
 32. 32. ปัจ จัย ความสำา เร็จ ของ SBM การยอมรับและการสนับสนุนจากผู้ การยอมรับและการสนับสนุนจากผู้ ปกครองและชุมชน  การปรับเปลี่ยนกฎหมายและระเบียบ ให้สถานศึกษาคล่องตัวขึ้น  ภาษีสำาหรับสนับสนุนการศึกษา  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 33. 33.     อุป สรรคของ SBM รัฐบาลและส่วนกลางไม่ได้ดำาเนินการปฏิรูปการ บริหารอย่างรวดเร็ว จริงจังและต่อเนือง ่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่โรงเรียน ทำาได้ยาก จะเกิดการต่อต้าน สับสน กว่าจะเห็น ผลสำาเร็จอาจต้องใช้เวลากว่า 10 ปี หน่วยงานบริหารที่อยู่เหนือโรงเรียนขาดความ เข้มแข็ง ผู้บริหารโรงเรียนขาดภาวะผูนำา ้
 34. 34. School-Based Management : SBM ในประเทศไทย
 35. 35. โรงเรีย นเป็น ฐาน (สำา หรับ ประเทศไทย) 1. นาจ 2. การกระจายอำา การบริห ารแบบมี
 36. 36. ภารกิจ การบริห ารโดยใช้ โรงเรีย นเป็น ฐาน
 37. 37. บทบาทหน้า ที่ข อง โรงเรีย น ที่บ ริห ารโดยใช้  เป็นหน่วยรองรับการกระจายอำานาจการบ โรงเรีย นเป็ ริหารและจัดการศึกษา น ฐาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาที่อยู่ ใกล้ชดกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ ิ ผูมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สด ้ ุ  มีหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาให้ 
 38. 38. แนวทางการกระจา ยอำา นาจ  ค่อ ยเป็น ค่อ ยไป  คำา นึง ถึง ความพร้อ มของ ผู้ร ับ การกระจายอำา นาจ  ให้เ ป็น ไปตามประกาศของ
 39. 39. บทบาทของโรงเรีย น ในการบริห ารเชิง ระบบภายใต้ แนวคิด SBM
 40. 40. โรงเรีย นทีม ค ุณ ภาพ ่ ี Input ปัจ จัย ทรัพ ยากรบุค คล *ครู ผู้บริหาร บุคพ ยากร วัต ถุ ทรั ลากร เทคโนโลยี *กายภาพ *หลักสูตร *สื่อ พ ยากรงบ ง ทรั เทคโนโลยี แหล่ เรียนรู้ ประมาณ Process กระบวนการ กระบวนการเรีย น รู้ *เน้นผู้เรียน *บรรยากาศเอื้อต่อ การบริห ารโดย การเรียน ใช้ การประกัน โรงเรีย นเป็น คุณ ภาพการศึก ษา ฐาน Product ผลผลิต / ผู้เ รีผลลัพ ธ์ ยน *เก่ง ดี มีสุข *มีมาตรฐาน โรงเรีย น * ชุมชนชื่นชอบ * เป็นแบบอย่าง บริบท ทีตั้ง สภาพแวดล้อม ทีเหมาะสม ่ ่
 41. 41. SAIJAI MODEL รูป แบบการบริห าร SBM ให้ สำา เร็จ ง พอใจ S Satisfaction = ความพึ Awareness =ความตระหนัก Inspiration =แรงบัน ดาลใจ Justice =ความยุต ธ รรม โปร่ง ใส ิ สุจ ริต A Attempt =ความพยายาม A I J
 42. 42. วิถ ีส ำา หรับ ผู้บ ริห าร ในการบริห ารโดยใช้ โรงเรีย นเป็น ฐาน ในประเทศไทย
 43. 43. 10ทัก ษะ พื้น ฐานสำา หรับ ผู้ บริห าร 1. รู้จ ัก วางยุท ธศาสตร์แ ละกำา หนดโครงการ 2. รู้ง านการจัด ซื้อ จัด จ้า ง จัด หา การบริห าร การเงิน 3. เข้า ใจงานบริห ารบุค คลที่ค รบวงจร ตัง แต่ ้ สรรหา บรรจุ แต่ง ตั้ง โยกย้า ย ความดี ความชอบ และการพัฒ นาตลอดการทำา งาน 4. ใช้เ ทคโนโลยีใ นการบริห ารและจัด การ
 44. 44. 10ทัก ษะ พื้น ฐานสำา หรับ ผู้ บริห าร 6. มีท ัก ษะการประเมิน ความสำา เร็จ ของ โครงการ 7. สามารถเขีย นรายงาน สรุป วิเ คราะห์ นำา เสนอโครงการขนาดใหญ่เ ข้า สูก าร ่ พิจ ารณาของผูบ ง คับ บัญ ชาได้ ้ ั 8. มีก ารประชาสัม พัน ธ์เ ผยแพร่ผ ลงาน 9. เป็น ผูน ำา การเปลี่ย นแปลงและการสร้า ง ้

×