Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
นิทานอีสป...เรื่องพ่อกับลูก
ชายแก่คนหนึ่งมีลูกหลายคน ลูกเหล่านั้นทะเลาะกันวุ่นวายอยู่
เสมอมิได้ขาด พ่อสั่งสอนเท่าใด ลูกเหล...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการเรีย...
๑๒

รางวัลชมเชยธนาคารโรงเรียน
- โรงเรียนวัดหนองใหญ่ได้รับรางวัลชมเชยธนาคารโรงเรียน 13,000
บาท จากธนาคารออมสิน โดยนายรุ่งโร...
๒

๑๑

นานาสาระ
จดหมายจากผู้อานวยการ
สวัสดี ท่านผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ในเดือนสุดท้าย
ของปี ๒๕๕๖ โรงเรี...
๑๐

๓

โครงการรักการอ่าน "ละครหุ่นเล็ก โจหลุ่ย"
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงละครหุ่นเล็กโจหลุ่ยร่วมกับสานัก
การศึกษากรุงเทพม...
๔

๙

กิจกรรมวันเอดส์โลก
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ได้จัด
กิจกรรมวันเอดส์โลก เดินรณรงค์ไปตามชุมชนรอบๆ โร...
๘

๕

ห้องเรียนอาเซียนโรงเรียนวัดหนองใหญ่
วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ อีกวันหนึ่งของประเทศไทย
ซึ่งตรงกับวั...
๖

๗

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วารสารธันวา56

342 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

วารสารธันวา56

  1. 1. นิทานอีสป...เรื่องพ่อกับลูก ชายแก่คนหนึ่งมีลูกหลายคน ลูกเหล่านั้นทะเลาะกันวุ่นวายอยู่ เสมอมิได้ขาด พ่อสั่งสอนเท่าใด ลูกเหล่านั้นก็ไม่เลิกทะเลาะกัน วันหนึ่ง พ่อจึงบอกให้ลูกทุกคนไปหาแขนงไม้ไผ่มาคนละสองสามอัน ตามแต่จะหาได้ เมื่อทุกคนได้แขนงไม้ไผ่มาแล้ว พ่อก็เอาแขนงไม้ไผ่ เหล่านั้นมามัดรวมกันเข้าเป็นกาเดียวกัน ต่อจากนั้นจึงส่งให้ลูกหักแขนงไม้ ไผ่ทั้งกาโดยเต็มกาลังทีละคน ก็ไม่มีลูกคนไหนหักได้สักคนเดียว พ่อจึง แก้มัดแขนงไม้ไผ่ออกแล้วยื่นให้ลูกแต่ละคนหักทีละอัน ลูกก็หักได้โดยง่าย พ่อจึงพูดให้ฟงว่า "นี่แหละลูก ถ้าพวกเจ้ารักกัน พร้อมใจกัน ช่วยธุระกัน ั ไม่ว่างานใดๆ ให้กลมเกลียวเป็นอันเดียวกัน พวกเจ้าก็จะมีกาลังมั่นคง เหมือนกับแขนงไผ่ทั้งมัด ถึงใครจะคิดร้ายก็จะทาร้ายแก่พวกเจ้ามิได้ แต่ถ้าเจ้าทะเลาะวิวาทกัน แตกกันเป็นต่างคนต่างใจแล้ว ก็จะเป็น เช่นเดียวกับแขนงไผ่เป็นอัน ๆ ใครเขาจะทาร้าย ก็ทาไปทีละคน ๆ ก็จะหมดพวกเจ้าทุกคนในไม่ช้านานเท่าใด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรักใคร่ช่วยเหลือกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน ย่อมเป็นกาลังด้วยกันทุกคน (คัดลอกจาก "นิทานอีสป" มหาอามาตย์โท พระยาเมธาธิบดี เรียบเรียง สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงตรวจแก้) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดหนองใหญ่ สานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
  2. 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 2. เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ที่ปรึกษา นายรุ่งโรจน์ แจ่มจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองใหญ่ นางวนิดา พันธ์เมธาฤทธิ์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ว่าที่ ร.ต.บรรลุ โตแก่น รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล นางรัชนีย์ พูนทรัพย์ทวีกิจ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางประภาวดี วงษ์ชาลี รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ บรรณาธิการ นางสาวนุชฎา บัวลอย กองบรรณาธิการ นางกุลธิดา วรสิษฐ์ นางสาวศิริกุล คาเป็ก นางสาวอรสุธีร์ สีเหล็ก นางสาวราตรี เอี่ยมทอง ผู้ประสานงาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหนองใหญ่ จัดทารูปเล่ม นางสาวนุชฎา บัวลอย นางกุลธิดา วรสิษฐ์ นางสาวศิริกุล คาเป็ก นางสาทิพ บัวบุตร นางอาไพ ภู่ประเสริฐ และพี่เลี้ยงทุกท่าน พิมพ์ที่ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ สานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๓ ๓ รอบรั้ว....หนองใหญ่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานและส่วนบริการ (Front area/Service area ) บก. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นแนวคิดในการส่งเสริมให้ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ของตนเอง โดยนาหลักการ 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัย มาใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและ พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทางาน อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งให้มี การจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ” (front area/service area) ที่ดีและ เหมาะสม โรงเรียนวัดหนองใหญ่ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการ ปรับปรุงพัฒนางานตามนโยบาย
  3. 3. ๑๒ รางวัลชมเชยธนาคารโรงเรียน - โรงเรียนวัดหนองใหญ่ได้รับรางวัลชมเชยธนาคารโรงเรียน 13,000 บาท จากธนาคารออมสิน โดยนายรุ่งโรจน์ แจ่มจันทร์ ผู้อานวยการ สถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองใหญ่เป็นผู้รับมอบ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม 255๖ รับสมัครนักเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จดหมาย..จากผู้อานวยการ วันเอดส์โลก กิจกรรมวันเอดส์โลก ห้องเรียนอาเซียนโรงเรียนวัดหนองใหญ่ กิจกรรมวันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ กิจกรรมวันคริสมาสต์ โครงการรักการอ่าน "ละครหุ่นเล็ก โจหลุ่ย" นานาสาระสุขภาพ รางวัล / รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบรั้ว....หนองใหญ่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานและส่วนบริการ หน้า 2 3 4 5 6-7 8 9 10 11 12 13
  4. 4. ๒ ๑๑ นานาสาระ จดหมายจากผู้อานวยการ สวัสดี ท่านผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ในเดือนสุดท้าย ของปี ๒๕๕๖ โรงเรียนมีกิจกรรมสาคัญทีนักเรียนจะต้องปฏิบัติอีกมากมาย ในการนี้ ่ จึงใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานในปกครองของท่าน ในเรื่อง สุขภาพ ทั้งด้านสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิ ต ขอให้ทุกคนยึดมั่นและตั้ง ใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี และสมบูรณ์ที่สุดหากพบข้อผิดพลาด หรือมีอุปสรรคใดๆ ก็ขอให้ใช้ความอดทนและความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปให้ได้ ความสุ ข ความส าเร็ จ ก็ จ ะเป็ น ของเรา และเหตุ ก ารณ์ ทุ ก อย่ า งก็ จ ะเป็ น ประสบการณ์ เป็นบทเรียนให้เราทาสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมีความระมัดระวัง ในการดาเนินชีวิตมากขึ้น ในช่ ว งเทศกาลส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ปี นี้ ที่ มี วั น หยุ ด ยาวหลายวั น หากนั ก เรี ย น จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับผู้ปกครองก็ขอให้ ระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัย จงตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท ขอให้เดินทาง โดยสวั ส ดิ ภ าพ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง มี ค วามสุ ข กายสบายใจ ในวั น หยุ ด พั ก ผ่ อ น สาหรับการส่งท้ายปีเก่าในปีนี้ และเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดี ในปีใหม่ ๒๕๕๗ ที่จะมาถึง ในไม่ช้านี้ (นายรุ่งโรจน์ แจ่มจันทร์) ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองใหญ่ การแกว่งแขน การแกว่งแขนจะทาให้การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นตามลาดับ และชีพจรก็จะ เต้นได้สม่าเสมอ นับเป็นการออกกาลังกายที่ง่ายมากทั้งยังให้ผลเกินคาด เพียงแต่ ผู้ปฏิบัติต้องมีความขยันและอดทนปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ สามารถทา ได้ทุกที่ หากแต่ถ้าจะทาในที่โล่งได้ก็จะดีมากเพราะจะได้อากาศบริสุทธิ์ ยิ่งยืน บนหญ้า ก็จะได้แร่ธาตุจากดินจากน้าค้างด้วย มาดูวิธีการปฏิบัติกันเลยค่ะ... 1. ยืนตรง เท้าสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่ 2. ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติ อย่าเกร็ง ให้นิ้วมือชิดกัน หันอุ้งมือ ไปข้างหลัง 3. หดท้องน้อยเข้า เอวตั้งตรง เหยียดหลัง ผ่อนคลาย กระดูกลาคอ ศีรษะ และปาก ผ่อนคลายตามธรรมชาติ 4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้น ส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่น ให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนเท้า โคนขาและท้องตึง ๆ เป็นใช้ได้ 5. บั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อย ระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวาร หนัก คล้ายยกสูงให้หดเข้าไป ในลาไส้ 6. ตามองตรงไปจุดใดจุดหนึ่งจุดเดียว สลัดความคิดฟุ้งซ่าน กังวล ออกให้ หมด ทาสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า 7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาหน่อยทามุม 30 องศากับลาตัว แล้วแกว่งไป หลังแรงหน่อย ทามุม 60 องศากับลาตัว จะทาให้เกิดแรงเหวี่ยง นับเป็น 1 ครั้ง โดยปล่อยน้าหนักมือให้เหมือนลูกตุ้ม แกว่งแขนไป-มา โดยเริ่มจากทาวันละ 500 ถึง 1,000-2,000 ครั้ง ซึ่งจะใช้เวลา ประมาณ 30 นาที
  5. 5. ๑๐ ๓ โครงการรักการอ่าน "ละครหุ่นเล็ก โจหลุ่ย" วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงละครหุ่นเล็กโจหลุ่ยร่วมกับสานัก การศึกษากรุงเทพมหานคร โครงการรักการอ่าน ได้มาจัดการแสดง เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนพระนารายณ์ปราบนนทก โดยมีโรงเรียนประชานุกูล โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม โรงเรียนสายไหม มาร่วมรับชมการแสดง วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY) และ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่า เป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2532 ถือว่าเป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก มีการจัด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก โดยตั้งความหวังไว้ว่า 1.จะพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์ 2.ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ 3.ให้ทุก ๆ คนได้รู้เรื่องโรคเอดส์ จากการที่องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความสาคัญของโรคเอดส์ดังกล่าว ย่อม เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่มีความรุนแรง มีผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย
  6. 6. ๔ ๙ กิจกรรมวันเอดส์โลก วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ได้จัด กิจกรรมวันเอดส์โลก เดินรณรงค์ไปตามชุมชนรอบๆ โรงเรียนให้รู้จักโทษภัยโรค เอดส์ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดเอา วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี เป็น“วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY) กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายรุ่งโรจน์ แจ่มจันทร์ ผู้อานวยการ สถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองใหญ่ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
  7. 7. ๘ ๕ ห้องเรียนอาเซียนโรงเรียนวัดหนองใหญ่ วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสาคัญทาง ประวัติศาสตร์ อีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ความหมายของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครอง ของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับว่า มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมาย สูงสุดของประเทศ นายรุ่งโรจน์ แจ่มจันทร์ ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนวัดหนองใหญ่ ร่วมงานเปิดห้องเรียนอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน วัดหนองใหญ่
  8. 8. ๖ ๗ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

×