Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

seminar 'succesvolle incasso' 27/09/2011

430 views

Published on

Het derde seminar van dit jaar – op dinsdag 27 september – had als thema ‘succesvol incasseren’. Met tal van praktijktips om vorderingen betaald te krijgen.

Advocaten Wendy Charko en Jurgen van Asten hebben op duidelijke wijze de praktijk van incasso uiteengezet. Sterke voorbeelden, praktische tips en gerichte informatie maakten het een interessante bijeenkomst.

De juridische mogelijkheden voor succesvol incasseren zijn talrijk. Vaak kunt u zelf al de nodige maatregelen nemen om problemen te voorkomen. Krijgt u alsnog niet betaald, dan heeft een advocaat de middelen in handen om extra stappen te zetten. Vaak al zonder dat u er voor hoeft te betalen. Ook belangrijk: incasso van uw geldvordering hoeft niet op te houden bij de landsgrenzen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

seminar 'succesvolle incasso' 27/09/2011

 1. 1. Succesvolle incassoJurgen van Asten / Wendy Charko<br />27 september 2011<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 2. 2. Kroon + Partners Advocaten<br /><ul><li>Uw specialist in arbeids- en ondernemingsrecht
 3. 3. “Fast Collect” B2B – incasso: sneller en beter
 4. 4. In NL én grensoverschrijdend (België, Duitsland)
 5. 5. Advocaten: incasseren, zonodig door procederen </li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 6. 6. Programma<br /><ul><li>Jurgen van Asten: welkom en inleiding
 7. 7. Wendy Charko: het belang van een goed debiteurendossier
 8. 8. Pauze
 9. 9. Jurgen van Asten: praktijktips
 10. 10. Vragen </li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 11. 11. Berichten in de media:<br /><ul><li>“uitstaande schuld van Nederlandse consument bedraagt meer dan 6 miljard euro”
 12. 12. “wanbetaler kost bedrijfsleven in 2010 15 miljard”
 13. 13. “gemiddelde DSO bedrijven 43, overheid 47, consument 33”</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 14. 14. Maatregelen Europese Unie<br /><ul><li>EG-Richtlijn Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties 29-06-2000</li></ul>-> wettelijkehandelsrente<br /><ul><li>EEX-Verordening 22-12-2000</li></ul>-> internationalebevoegdheid/erkenningbuitenlandsevonnissen<br /><ul><li>EET-Verordening 21-04-2004</li></ul>-> vonnis in gehele EU teexecuteren<br /><ul><li>EBB-Verordening 21-12-2006</li></ul>-> Europeesbetalingsbevelvoorniet-betwistevorderingen<br /><ul><li>Small Claims-Verordening 11-07-2007</li></ul>-> simpele procedure voorkleineinternationalevorderingen<br /><ul><li>In de pijplijn: éénEuropeesbankbeslag?</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 15. 15. De financiële impact van een hoge debiteurenstand<br /><ul><li>Wat zijn de gevolgen van een hoge debiteurenstand voor uw bedrijf?</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 16. 16. Een casus<br /><ul><li>Omzet: € 5 miljoen
 17. 17. Nettowinst: 5%
 18. 18. Betaaltermijngemiddeld 30 dagen
 19. 19. Debiteuren op balans € 500.000,-
 20. 20. Kortlopendeschulden op de balans: € 300.000,-
 21. 21. Balanstelling: € 2 miljoen en eigenvermogen € 400.000,- ; solvabiliteit 20%
 22. 22. Stel: de debiteurenlopen op naargemiddeld 75 dagen. Watzijn de consequenties?</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 23. 23. <ul><li>Bedragdebiteuren op balansnaar € 1.250,000,-
 24. 24. Kortlopendeschulden op de balansnemen toe met € 750.000,- naar € 1.050.000,-
 25. 25. Solvabiliteitdaaltbenedenbancaireminimumnorm
 26. 26. Rentelastenstijgenfors en bancairerelatieonderdruk
 27. 27. Meer tijdsbeslagdebiteurenbeheer
 28. 28. Meer verliezenwegensoninbarevorderingen
 29. 29. Daling van nettowinst</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 30. 30. <ul><li>Stel: ermoet € 100.000,- extra afgeboektwordenwegensoninbaarheid; hoeveel extra omzetnodigomditterugteverdienen?</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 31. 31. Wendy Charko: Succesvolle incasso begint met het maken van goede afspraken<br /><ul><li>offerte / opdrachtbevestiging / overeenkomst</li></ul>  en: uwalgemenevoorwaarden<br />Tip: verklaardeze van toepassing in uwofferte en stuurzealtijdmee<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 32. 32. Algemene voorwaarden<br /><ul><li>betalingstermijn
 33. 33. incassobepaling
 34. 34. opschortingsrecht</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 35. 35. Algemene voorwaarden<br /><ul><li>betalingstermijn</li></ul>“De betalingstermijnbedraagt 14 dagen, tenzijschriftelijkanders is overeengekomen.”<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 36. 36. Algemene voorwaarden<br /><ul><li>incassobepaling</li></ul>“Na het verstrijken van dezebetalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbarebedrag de wettelijke (handels-)renteverschuldigd.”<br />“Voorrekening van de opdrachtgeverkomenallekosten die aan de incassozijnverbonden, waarondermedebegrepenallebuitengerechtelijkekosten. Voor de berekening van de buitengerechtelijkekostenwordtaangeslotenbij het door de rechtbankengehanteerde Rapport Voorwerk II.”<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 37. 37. Algemene voorwaarden<br /><ul><li>opschortingsrecht</li></ul>“De opdrachtnemer is gerechtigdhaarwerkzaamheden op teschorten, indien de opdrachtgever de verplichtingenuit de overeenkomstniet of nietvolledignakomt of indien de opdrachtnemergoedegrondheefthiervoortevrezen.”<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 38. 38. Incasseren<br />1. Strakfactureren: iederemaand of naiederedeelleveringof nabereikenurenvolume X<br />2. Overeengekomenbetalingstermijnenstrikthandhaven 3. Betalingsherinnering<br />4. Bel-actie<br />5. Aanmaning<br />6. Uithandengeven<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 39. 39. Betalingsherinnering - voorbeelden<br />“Kunt u mijinformeren over de betaalstatus van onderstaandefacturen?” <br />“Kunt u mijlatenweten of onderstaandefacturenzijnvrijgegeven/gefiatteerdvoorbetaling?”<br />“Kunt u navraagdoenbij accounts payable / de crediteurenadministratiewanneeronderstaandefacturenbetaalbaarwordengesteld?”<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 40. 40. Bel-actie<br />Top 5 meestgehoorde excuses:<br />“We hebben de factuurnietontvangen.”<br />“Uwfactuurheeft de verkeerdetenaamstelling” <br />“Degene die over de betalingengaat, is op zakenreis, ziek, met vakantie.Uwordtteruggebeld.”<br />“Wijbetalen al onzeleveranciers op 60 dagen, eindemaand.”<br />“Volgensmijninformatie is de factuur al betaald.” <br />Tip: timing bel-actie<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 41. 41. Acties advocaat<br /><ul><li>Betalingsonmacht:</li></ul> - uitstel van betalingverlenen, mits … <br />- betalingsregelingtreffen (schriftelijk)<br /><ul><li>Betalingsonwil: </li></ul>- faillissementsaanvraag<br />- beslagleggen<br />- dagvaardenomvonnistehalen<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 42. 42. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 43. 43. Jurgen van Asten: praktijktips voor slim incasseren<br /><ul><li>Wie is uwcontractspartij?
 44. 44. Investeer in kwalitatieve (= betalende) omzet</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 45. 45. Klantcommunicatie<br /><ul><li>Ken de business van je klant
 46. 46. Werkaan open klantcommunicatie
 47. 47. Los eventueleklachtenzsm op
 48. 48. Monitor betalingsgedrag van je klant</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 49. 49. Belang van een (goed) contract<br /><ul><li>Begin nooit met werkzaamhedenzondergetekend contract of opdrachtbevestiging of toepasselijkheideigenalgemenevoorwaarden
 50. 50. Risico´s</li></ul>Tip: aanvullendeafsprakenaltijdschriftelijkbevestigen<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 51. 51. Opschorting levering goederen / diensten<br /><ul><li>Wettelijkopschortingsrecht (art. 6:52 BW)
 52. 52. Retentierecht (art. 3:290 BW)
 53. 53. Onzekerheidsexceptie (art. 6:263 BW)</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 54. 54. Zekerheid <br /><ul><li>Bedingzekerheidvooruwvordering:</li></ul> - Concerngarantie/garantie holding of zustervennootschap<br /> - Bankgarantie<br /> - Hypotheek<br /> - Cessie / pandrecht op vorderingklant van úwklant<br /> - Persoonlijkeborgstelling<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 55. 55. Pressiemiddelen<br /><ul><li>Kiestactisch het juistepressiemiddel en zetdat op het juiste moment in: </li></ul> - Faillissementsaanvraag<br /> - Incasso-kort geding<br /> - Beslagacties<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 56. 56. Beslagacties<br /><ul><li>Derdenbeslagbijgoedeklant/bijgroepsvennootschap op intercompanyvorderingen
 57. 57. Beslag op onroerendezaak die geleverdmoetworden
 58. 58. Beslag op bankrekening (timing)
 59. 59. Beslag op belastingteruggave of overheidssubsidies
 60. 60. Beslagdatemotioneel ‘pijndoet’ </li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 61. 61. Mede-aansprakelijken<br /><ul><li>Spreekeventuelemede-aansprakelijkenaan:- 403-verklaring- holding / zustervennootschap, verbondenonderneming, geconstrueerde “VOF”- bestuurdersaansprakelijkheid</li></ul>K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 62. 62. Internationale incasso<br /><ul><li>EEX-Verordening: thuisvoordeelcreëren – jurisdictieclaule (of soms: arbitragebepaling)
 63. 63. EET-Verordening: Nederlandsvonnisookmeteen in buitenlandincasseren</li></ul>Tip: meteengoedebuitenlandseadvocaatinschakelen<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />
 64. 64. Vragen?<br />Dank vooruwaandacht!Wendy CharkoJurgen van Asten<br />K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n<br />

×