ที่ ศธ 04089/ ว 3831                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนธ เขต 2
          ...
ประกาศสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
                         ่
    เรื่อง แข...
-2-

ระดับ ม.1 - 3
  รางวัลที่ไดรับ                โรงเรียน              หมายเหตุ
   เหร...
-3-


               3. การแขงขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)

ระดับ ป.4 - 6

  รางวัลที่ไดรับ    ...
-4-

                        (ตอ)
  รางวัลที่ไดรับ         โรงเรียน          ...
-5-

            5. การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก

ระดับ ป.1 - 3

  รางวัลที่ไดรับ     ...
-6-
ระดับ ป.4 - 6

  รางวัลที่ไดรับ         โรงเรียน       หมายเหตุ
           1. บานหนองจิ...
-7-

                       (ตอ)

  รางวัลที่ไดรับ        โรงเรียน           ...
-8-

ระดับ ป.4 - 6

  รางวัลที่ไดรับ         โรงเรียน     หมายเหตุ
           1. บานหนองขาม
 ...
-9-

                        (ตอ)

  รางวัลที่ไดรับ         โรงเรียน       หมายเ...
- 10 -

               7. การแขงขันสราง Webpage ดวยโปรแกรม Web Editor

ระดับ ป.4 - 6

  รางวัลที่ไดรั...
- 11 -


            8. การแขงขันสราง Webpage ดวยชุดพัฒนาเว็บสําเร็จรูปประเภท CMS

ระดับ ม.1 – 3

  รางวัลท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการแข่งขัน

2,077 views

Published on

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(ในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,077
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
634
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการแข่งขัน

 1. 1. ที่ ศธ 04089/ ว 3831 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนธ เขต 2 ั 9/1 หมู 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77120 23 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ผลการแขงขันความสามารถทางดานคอมพิวเตอร เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด / ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน สิ่งที่สงมาดวย ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 1 ฉบับ ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดการแขงขันความสามารถ ่ ทางดานคอมพิวเตอร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 ไปแลวนั้น บัดนี้ สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดประกาศผลการแขงขันความสามารถ ่ ทางดานคอมพิวเตอร ดังรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นายมานิตย สีสงา) โทร.0-3262-1445 , 0-3262-3780-2 โทรสาร 0-3262-1807 http://nitade.pkn2.go.th/, http://school.obec.go.th/pranburitwo
 2. 2. ประกาศสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ่ เรื่อง แขงขันทักษะทางวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ประจําปการศึกษา 2553 ............................................................. ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 รวมกับชมรมครู คอมพิวเตอรเขตพื้น ที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จัดใหมีการประกวดและแขงขันความสามารถของนักเรียน ทางดานคอมพิวเตอรขึ้น ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เพื่อ คัด เลือ กนักเรียนที่มีความสามารถทางดานคอมพิวเตอรเปนตัวแทนของสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประจวบคี รี ข ั น ธ เขต 2 เข า ร ว มการแข ง ขั น กิ จ กรรมนั ก เรี ย นงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรีย น ประจํ า ป การศึกษา 2553 ในระดับภาคตอไป บัดนี้ การดําเนินงานการประกวดและแขงขันไดเสร็จสิ้นแลว จึงไดประกาศผล การแขงขันทักษะทางวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสวนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2553 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การแขงขันสรางภาพเคลื่อนไหว ระดับ ป.4 - 6 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ เหรียญทอง เกี้ยวกวง เหรียญเงิน วังไกลกังวล เหรียญทองแดง ไมมี ชมเชย ไมมี
 3. 3. -2- ระดับ ม.1 - 3 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ เหรียญทอง 1. หัวหิน 2. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 3. อานันท 4. กุยบุรีวิทยา 5. วังไกลกังวล เหรียญเงิน หนองพลับวิทยา เหรียญทองแดง ไมมี ชมเชย ไมมี 2. การแขงขันออกแบบบรรจุภัณฑ-ผลิตภัณฑดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ม.1 - 3 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ 1. กุยบุรีวิทยา 2. สามรอยยอดวิทยาคม 3. ปากน้ําปราณวิทยา เหรียญทอง 4. หัวหิน 5. เมืองปราณบุรี 6. อนุบาลกุยบุรี เหรียญเงิน ไมมี เหรียญทองแดง ไมมี ชมเชย ไมมี
 4. 4. -3- 3. การแขงขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ระดับ ป.4 - 6 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ 1. บานหนองไทร เหรียญทอง 2. วันทามารีอา 1. บานหัวตาลแถว เหรียญเงิน 2. บานสามรอยยอด 3. บานปากน้ําปราณ 4. บานสิบสองหุน 5. เกี้ยวกวง 6. บานดอนมะขาม 7. วัดดอนยายหนู เหรียญทองแดง ไมมี ชมเชย ไมมี ระดับ ม.1 – 3 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ 1. หัวหินวิทยาคม 2. กุยบุรีวิทยา เหรียญทอง 3. สามรอยยอดวิทยาคม 4. วันทามารีอา 5. บานสามรอยยอด
 5. 5. -4- (ตอ) รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ เหรียญเงิน 1. เมืองปราณบุรี 2. รัชตวิทยาคม 3. บานหนองยิงหมี 4. วังไกลกังวล เหรียญทองแดง 1. บานหนองตะเภา 2. ปากน้ําปราณวิทยา 3. หัวหิน 4. อนุบาลกุยบุรี ชมเชย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 4. การแขงขันเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับ ม.1 - 3 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ เหรียญทอง เมืองปราณบุรี เหรียญเงิน 1. บานหนองยิงหมี 2. สามรอยยอดวิทยาคม เหรียญทองแดง ไมมี ชมเชย ไมมี
 6. 6. -5- 5. การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก ระดับ ป.1 - 3 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ 1. วัดนาหวย เหรียญทอง 2. บานหัวตาลแถว 3. ชลประทานปราณบุรี 1. เกี้ยวกวง เหรียญเงิน 2. บานสามรอยยอด 3. บานศาลาลัย 4. บานวังวน 5. วังไกลกังวล 6. อนุบาลกุยบุรี 7. บานตําหรุ 8. ละเมาะ 9. วันทามารีอา 10. บานหาดขาม เหรียญทองแดง ไมมี ชมเชย ไมมี
 7. 7. -6- ระดับ ป.4 - 6 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ 1. บานหนองจิก 2. บานหนองตะเภา เหรียญทอง 3. สามแยกปาถลม 4. วังไกลกังวล 1. เกี้ยวกวง เหรียญเงิน 2. วันทามารีอา 3. นเรศวรหวยผึ้ง 4. บานหนองหมู 5. ละเมาะ 6. บานตําหรุ เหรียญทองแดง ไมมี ชมเชย ไมมี ระดับ ม.1 - 3 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ 1. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี เหรียญทอง 2. ปากน้ําปราณวิทยา 1. วันทามารีอา เหรียญเงิน 2. หนองพลับวิทยา 3. บานตําหรุ 4. หัวหินวิทยาคม
 8. 8. -7- (ตอ) รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ เหรียญทองแดง ไมมี ไมมี ชมเชย 6. การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (presentation) ระดับ ป.1 - 3 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ เหรียญทอง บานสามรอยยอด เหรียญเงิน ไมมี เหรียญทองแดง ไมมี ชมเชย ไมมี
 9. 9. -8- ระดับ ป.4 - 6 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ 1. บานหนองขาม 2. ชลประทานปราณบุรี 3. วังไกลกังวล 4. เกี้ยวกวง 5. บานปากน้ําปราณ 6. บานหัวตาลแถว 7. สามแยกปาถลม 8. บานเขาแดง 9. บานทุงยาว เหรียญทอง 10. บานหนองตะเภา 11. วันทามารีอา 12. วัดนาหวย 13. บานโปงกะสัง 14. บานตําหรุ 15. บานไรบน 16. อนุบาลปราณบุรี 17. นเรศวรหวยผึ้ง 18. บานเนินกรวด 19. บานหนองพลับ 1. บานหนองซอ เหรียญเงิน 2. บานสามกระทาย 3. อนุบาลกุยบุรี 4. บานพุนอย 5. บานหวยมงคล 6. บานสามรอยยอด 7. บานหาดขาม
 10. 10. -9- (ตอ) รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ 1. บานหนองขาวเหนียว เหรียญทองแดง 2. บานศาลาลัย 3. บานปาถลม ชมเชย ไมมี ระดับ ม.1 – 3 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ 1. กุยบุรีวิทยา 2. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี เหรียญทอง 3. บานหนองหอย 4. บานหนองตะเภา เหรียญเงิน 1. บานหนองยิงหมี 2. สามรอยยอดวิทยาคม 3. ปากน้ําปราณวิทยา 4. วังไกลกังวล 5. อนุบาลกุยบุรี 6. เมืองปราณบุรี 7. บานหนองคาง 8. รัชตวิทยาคม 9. หัวหิน เหรียญทองแดง 1. บานตําหรุ 2. หนองพลับวิทยา 3. หัวหินวิทยาคม 4. บานหวยมงคล ชมเชย ไมมี
 11. 11. - 10 - 7. การแขงขันสราง Webpage ดวยโปรแกรม Web Editor ระดับ ป.4 - 6 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ เหรียญทอง ไมมี เหรียญเงิน บานวังยาว เหรียญทองแดง ไมมี ชมเชย 1. วันทามารีอา 2. วังไกลกังวล ระดับ ม.1 - 3 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ 1. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี เหรียญทอง 2. กุยบุรีวิทยา 3. หัวหินวิทยาคม เหรียญเงิน ไมมี เหรียญทองแดง บานหนองตะเภา ชมเชย ไมมี
 12. 12. - 11 - 8. การแขงขันสราง Webpage ดวยชุดพัฒนาเว็บสําเร็จรูปประเภท CMS ระดับ ม.1 – 3 รางวัลที่ไดรับ โรงเรียน หมายเหตุ เหรียญทอง หัวหิน เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี เหรียญทองแดง ไมมี ชมเชย ไมมี ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553

×