Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

A magyar flóra szociális magatartás tipúsai (1).pdf

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

A magyar flóra szociális magatartás tipúsai (1).pdf

 1. 1. I II 1 I 1 l A MAGYAR flÓRA SZOCIAlI~ ft1AGATART As TípUSAI TERft1~SZETESS~G, ~~ RJ=J-A TIv ÖKOlÓGIAI ÉRT~t<SZÁMAI • porhldl A$tila Bevezetb A JPTE Növénytani Tanszéke 198~ben megblzást kapoIt. hogya Dél-Dunántúli TájvédelmI Körzetekről részletes összehasonlltó természetvédelmi értékelést készitsen. Ehhez a munkéhoz - els6 megkőzelitésben - SIMON TIBOR természetvédelmi növény-kategóriáit használtuk fel. A munka során többféle kérdés merillt fel. amelyeket menetközben próbáltunk megoldani. Ilyen probléma volt. hogy a ·kisérő fajok· kategóriájában természetvédelmi és természetességi szempontból igen különböző értékú fajok kerültek. továbbá ellentmondások keletkeztek olyan vonatkozásban. hogy védettségre érdemes területeken nem volt védett növény. mig viszont elöfOfdultak ökol6giallag zavart. másod/agos termöhelyeken. Gondot jelentett. hogy a védett növények kategóriájába sorolt fajok at bizonyos csoportokra vonatkozóan nemzetközi egyezmények hatátozzák meg. nem pedig a hazai természetvédelmi fontosságuk. Végül pedig hiányzott valamiféle egymáshoZ viszonyilható értékszám vagy számsorrend, amely egyfajta összehasonlltó értékeléshez szükséqes. Mindezeket el6bb a SIMON-léle kategóriák kllXSvllésével. majd a védeu kategóriák ökológiai értelmezésével klvántuk megoldani. Közben megklséreltük az igy kialakult csoportokba tartozó növényeket olyan viszonyszámokkal ellátni. amelyek a termöhely természetességi állapotának kifejezésére alkalmasak lehelnek. A csoportok kialakItása során egyre Inkább a fajok szociológiai viselkedését vellük kiindulási alapul. és a növénycönol6glal gyakorlat által felhatmozolt infOfffiációk mozgósllásáta törekedtünk. Ugyanakkor a OOnoIógialosztályozás csoportjaitóI eltérő. tágabb. aItaIánosabb csoportok kialakItását tilztük ki ~1uI. annak érdekében. hogy egymástól igen különböző növénytársulások vegy növényzeü tipusok ls objektIven összehasonlllhalók legyenek. Eme lOIekvések közben modellünk fokozalosan átalakult. és fokozalosan közelltelt GRIME hármas stratégiai modelljéhez. Munkánkat számos tanáccsal segitelte FEKETE GÁBOR. akinek lit szerelnénk köszönetet mondani. SIMON TIBOR a munka egy korábbi stádiumát ismerte. és a Második Magyar Ól<oIógus Kongresszus t:lc5adá5-ÖsszelOglalóiban közölt véleménye valószln(lleg erre a j(Ofábbl - Altala ismert - vAltozatra vonatkozolt. Az akkOf -1991 nyarán - .puding" gyanánt kipróbálásra ajAoIolt modell azóta is vAlIozoIt. FeImeIüIl egy olyan javaslat. flogy a tenM5zete5 lóra dive~sát jobban értékelend6. caak a ~at teldn&súk negativ jelenségnek 45 ez a term4szetess4g1 ért~1S f8J8i6dJ'j( ld. Egy másik váMoztatás az voll. hogy a védetts4g. mint kategória. tertesen eltQnt a modelbc5l. hely4t a sokkal kookr4tabb • A ID"" ~ 1291 u.ln>ia ~ J>Ü1••••• l4rooprú4.oIkbzúll .. Tia .uok •••• to- "'I'fO<'<'I lor lk II••••••••••• IWliLoNIl_c. , ••••• (~). aPPI~ ullllll>cr. 1191. I .~ ji ..
 2. 2. ritkaság lu'itériuma Ioglalta el. Ebben a tekintetben NÉMETH FERENC természetvédelíTii csoportositása szolgált értékes gondolatokkal. A fent leirt módon alakult ki a magyar f6(a fajaloak egy olyan tlpusú csoponosüása, amelyben az egyes csoportokat legtalálóbban ·Szociális Magatartási Tlpusok"-nak nevezhetnénk. a hozzájuk rendelt relaUv értékszámokat pedig 'Tennészetességi ~rtékszámok· -nak teklolheljük. A SZOCIÁLIS MAGATARTÁSI TIpUSOK (SzMT) és A TERMÉSZETESSÉGI ÉRTÉK A növények SZOCIális magatartási tipusai a oövényfajoknak a társulásokban betöltött szerepén atapul Kifejezik a oövénynek a termőhelyéhez való kapcsolódá:;.i módját. a kapcsolódás Inlormáclótartalmát és a ka csolódás természetessé ét. A társutásban előforduló tipusok aranyából következtelhetüok a társulás ökológiai Inlormációkban való gazdag:;ágára. stabilitására. tennészetességi álíapctára. a niche- terek feltöltöttségére. a társulás regenerációs készségére ill. kapacitására. valamint a zavartség. átalakiloltság. ill.a természetes állapottól való eltérés mértékére. AL SzMT-k szervesen kapcsolódnak GR IME (1979) C-S-R stratégiai modelljéhez az alábbi módon: GRIME három-stratégias ökológiai rendszerének kiindula si modellje Atennöhely A termőhelyi síress intenzitása zavartsága alacsony magas alacsony magas kompelitorok (c) ruderáli$ok (R) stressz-türök (ST) nincs sikeres stratégia .! Ezen a modeUen belül az SzMT-k a köveikezöképpen helyezkednek el: 1. Természetes kompetitorok: C II Stressz-tíIrók ST A) Szük ökológiájú stressz-tűrök = speciallsták: S 6) Tág ökológiájú stressz-török = generalisták: G Ill. Ruderálisok: (R) A) Tennészeli tényezöktóI zavart termőhelyek növényei = tennászetes pionlrok: HP 6) Emberi t6oyezad61 zavart termOhelyek oövényei 1) Tennéazetea tenn/Shelyek zavanstűrc5 növényei: OT 2) A honoa lóra antropofil elemel (honos gyomfajok): W 3) Antropogén tájIdegen elemek a) meghonosllott 'Skivadult haszoooövények: I b) behurcdódolt gyomok (advenUv elemek): A 4) Másodlagos tenndhelyek kompetitorai a) a hooos Ióla ruderális kompelilorai: RC b) tájidegen. egressziv kompetilorok: AC Mivel az SzMT-k a növény és tell'JlÓtlely kapcsolatának különbözö tennészetességi ill. zavartsági állapotát fejezík ki. tennészetességi értékszámokkal ellálhatók 6s ezek szerint SOlfendbe 4lI1thatók az alábbi m6doo: Al Természetes termöhelyek Szociális Magatartási Tipusai a) Specialisták (specialists). jelük: S. értékük: -t 6. b) Kompeyto( 'a jok (competitors). jelÜk: C. értékük: t 5. c). Gooerallslák. vagy ldsér4 f' sz~ebb értelemben. (geoeraIists). jelült: G.••• ~: ti- Természetes növénytársulások tág ökológiájú iH. széles Öko~jai töróképességü (eury6k vagy eutytoleráns) fajai. amelyek sokféle kü!önbO tenOOhelyen és
 3. 3. oóvénytársulásban megélnek, de az anlropogén zavarást rosszul türik. Többnyire évelc5 oövények, amelyek tág alkalmazkodóképességükkeljól képesek beilleszkedni a íarsUlásanyag- éli energiaforgalmiláncaibaés 011a felosztásl "gap"-ek kitöltésével fontos szerepet játszanak kiegyensúlyozonságában, stabililAsában, a belsc5 dinalTllkákszabályozásában. Részt vesznek kisebb diszturbanciák pufferolásában, ugyanakkor jelent6s szerepet játszanak a geneükai soI<szlnűség, a diverzitás fenntartásában,vagyis a homeosztatikusműködésben. PI. Acer cempesue, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Comus sanguinea, Convallaria maja/is, Arum macula/um, Astraga/us g/ycyphyllos, Genista linc/oria, Dian/hus ponledeme. Koe/eria panicu/a/a, Allium sphaerocephalum, Inu/a ensifo/ia, Teucrium cbemeedtys, Alisma planlago-aquéllica, stb d) Természetes pionir OÖvények (naturalpioneers):jelük: HP, értékük: + 3. A "ülönUózö tennészetes zavaró lényezők (pl. szél, elárasztás, hullámverés, sziklaomlás, lavina, erózió) által fenntartoll vagy ismételten kialaklloll szubsztrátumokon kialakuló szukcessziós szériesek inlciális stádiumának fajai. Jellemzójúk, hogy túlnyomórésztmagas reprodukllv allokációs rátájú R-slrategisták. Az abiolikus tennóhelyi feltélelek szélsőségeit jól tűrik, ezzel szemben tápanyag igényűkés versenyképességükkicsiny.Ez utóbbiakkövetkeztébenstabilitás-meg6a6 ké essé ük cseké viszont fontos reziliencia-tényezők, vagyis a társulások rehabilitációs vagy regenerációs fol amatainak fontos eszközei. To6bnyire e évesek, da idetartoznak a vizeklebegőés alámerülthinárjai is. PI Alra calyophyl/ea, Vulpia myuros, Seca/esi/vestra, Cerastium samidecandrum, BUU/ossoldtJs . erveusis, Myosolis discolor, Ca/amint/la acinos, Cardaminopsis erenose, Myo~urlls minuuus, BatraelIium aquali/e, Lemna trisulca, Célllitriche spp. slb. B) Bolvgatott másodlagos é§ mesterségesterOlőhelvekoövényeinekmagatartási l.!m!m , A termöhelyt:ket érő esaUegesvagy rendszeres antropogén bolygatást jól türö (anlropo-toleráns) vagy azt kilejezelten igénylő (anlropofil) fajole Közös tulajdonságuk, hogy ~any~-igéOYÜk és versenyképességük nem áll arányban ~mással. Ezért a te sze es táiSulások·zárUáncú·anyag- és energiaáramlási ill. esztásl rendszerébe nam, vagy csak kis mértékben képesek bekapcsolódni. Az. emberi behatások által megzavart és megszakitoUanyag- és energiaforgalmiláncok szakadási pontjain. vagy a nlehe-tengelyekenmegüresedő helyeken felszabaduló források gyors és erőteljes felhasználásáraképesek. Külöoösen vonzó számukra az ember termelő tevéken sé e következtében tá anyagban feldúsllotl és versen szegény term6helyek tápanyag túlklnálata, va a t a mes ers elien kial to e e e öiTipelJa szeg nys a. Összefoglalóan általában ayo~ e nevezz a eso nov nyeit, amelyeket származásuk, bev Ideje és módja, tenn6helyi igényük atapján többféleképpen ls kategorizálhalwlk. Az egyes kategóriakat .2-161 -3-igteljed6 értékszámokkaljelöljük. Ezek a következ6k: :, e) Zavará;;lürö lennénet" oöyéoyfajok.(disturbance toIerants)jelük: OT, 6rtéJcük: •. 2. Más besorolásokkal ellentétben (pl. StMON) a generalislákhoz, és nem ide soroljuk a tartós emberi behatás alaU álló léltermészetes oövénytársulások (kaszálóréiek, . te $~ nov ame 1, a lerm6hely lélfellételeil a rendszeres e tevékenység (kaszálás, legeltetés) szabályozza. Tesszük ezt azért, mert az emberi tevékenység tuiajdooképpen egy másik kJlmazónábanlennészetes kifejtödésüökoszisztéma exlrazooális körülmények közt való feoolartásához járul hozzá. Ide soroljuk a tartós oövénytársulások (erdők) egyszeri deslrukciója után meginduló mAsodIagos szukcesszi6pionir elemeit, (erdei v ásoövén ek , amelyek a dls2turbáció során természetes úton felszabadulót panyagtöbblet hasznosIlására alkalmasak (Utüca dioica, Alliaria petiolata, Geum urbanum). Ugyancsak Ide sorolhatók a mesterséges létesltmények tennészetes vagy féllennészetes szubsztrátumaioak (útbev ásol<,töltések ben' Itésében szere I átsző évelö oövények (Coroo/lla verla, Sa/via austrieca, S. nemorose. Vide tenuifolia), amelyek eredetileg természetes száraz gyepek generalislái, da a zavart termóhelyeket nagyobbpopulációdioamikaiakUvilássalképesekfelhasználni. f) Ieuné§leles gyomfajok,(weeds), jelük: W. értékük: + 1. g) Meghono;;odoll jdegenfajok (inlroducedalien species),jelük: 1, értékük: - 1.
 4. 4. h) Behyrcolt V!t9Y íNYenljy azaz jövevénY (ajots" (íNYeoIjyN), jeIÜI(: A. ~:·1. Táj- 6s llóc'aidegen növények. amejyek nem szándü.osan, hanem az emberi tevékenység (száll/tás, kereskedelem. utazás) következtében véleUenüA, szall/1mAnyok szennyező anyagakénl vagy bizonyOlI 1wIWIák, agrotechnikák bevezetése során elterjedő vagy beteleped6 gyomok fonnájában jelentkeznek és hooosodnak meg. Ezek a fajak az eredeti hazájukban löbbnyire,nem gyomok, hanem természetes társulások faja/. Megjelenésük gyakran csak átmeneü, etemer jeUegű, eláfordulásuk lokális, ntszeN és a n árosok és/vagy ipartelepek, A vasútál mások komy kére szor ozik. A tartósan megtelepedök közül csak azokat V soroIjuk ide amelYek máSödlagos terTllŐhelyek növényzetébe illeszkednek be, de tennészetes term6helyek növénytáfsulásaiba nem hatolnak be. ~ PI. Xanthíum spinosum, Echinochloa oryzoides, Ecballíum elaterium, Eleusine indica. Galinsoga cRiata.Oeno/hera spp. stb. i) RuderAlis !lOmpelitorok (nldllral oompelilors), jelük: RC. értékük: - 2. A természetes /lóra domináns vagy ti uské zö om ai, amelyek hatékony prop s s a egi u e agy cnkurrencía-szeq ny omyezetük miatt uralkodóvá és társulásalkotóvá válnak és másodlagos edifikátorokként működve a termőhely álalak/tására és I a szukcesszió irányának megváltoztatására képesek. TöbbnyÍle nagy mennyiségű propagulurJjot hoznak létre, amelyek csiráz6képességüket sokáig megóaik kedvezöden körülmények között is (Cirsium arvense, Agropylon repens). Számos geofitoo vált agressz/v gyommá a vegyszeres gyomirt6k elterjedt használata következtében (Convolvulus arvensls. Agropyron repens). Ide tartoznak még pl. Chenopodium album, Ch. polyspermum, Amaranlhus retroflexus. j) Agressz/v tájidegen jováziós fajok, (aggressire species or illvadors) jelük: AC, (alien compeütors), értéküle - 3. , rt.és ltóraldegen növények, amelyek szándékes betelepltés vagy véleUen beh ás révén Iierullek a /I&ába és ott egyréSzt egressz/v propagációs stratégiájuk, másrészt a táplálékláncba való be~leszkedésük elmaradása miatt képesek arra, hogy a természetes es fé!természetes társulások .gap. -jejbe beha&olva uralkodóvá váijanak. Gyakran máSOdlagos edifikátorokkéOt mOködVe a letmOheij áíalííkltáSára iS hásszant8l1ó en alására ké sek, miközben a konkurrencia kizárásával a természetes sz cesszió g ijalV va. Jelentős részük 'lege tat/II földalalü hajtásokkal rendelkezik (Robinia, Acar nagundo, Halianlhus dacape/a/us), mások nagy mennyiségŰ generalill propagulummal terjeszkednek (Amotpha lruücosa, Padus seroiina, Ptuaus tJilobata, Sol/dago sarot/na, Rudbeckia lac/nia/a, Ambrosia ela/icr). Külön kategóriaként való kazelésüket indokolja, hogy aktiv Ir!vézi6s elemekként megbootljaliák a tennészetu IársulAsok stabilitásA" a tennészetes és rehabilitációs szukcesaz16 toIyamatalt pedig elULiik progressztv lr6nyéból, (Parthenoclssus quinquafolia, Echlnocystis Iobala, E/odea canadensls), miközben deliclens mOködésO, tájldegen ökosziszl4mákat hoznak létre 6s ezáltal a lenn6szetes tennc5helyek 4s társulások fennmaradását il. regenerácl6ját veszélyeztetlk. o RITKASÁGI~RT~KSZÁMOK Korábbi összeállllásunkban megklséreltük a védettség szemponijait pót- értékpontokban kifejezésre juttatni. Mivel azonban a védettség és a társulások term6szetess6gét kifejez6 szociális magatartási érlékszámok más-más szempontokat tükröznek, amelyek olykor egybe eshetnek (pl. arilka karakterlajok esetében) a védelem szemponijai mégis gyakran nem ökológiaiak vagy szocioJógiaiak, hanem olyan fogalmakkal kapcsolatosak, mint ritkaság, veszélyeztetettséq. stb. Nyilvánvaló, hogy a védelemre szoruló növényfajok között a legkülönbözőbb szocíáíis magatartási t/pusba tartozó növényel<et találunk, bár kétségtelen, hogy lédend6 fajaInk túlnyomó többsége specialista. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az ornamentális vagy gyógyászaU értékük miaU védendő fajaink a legkülönbözőbb ökológiai, vagy szodol6gial magatartási t/pusba is lariozhatnak. Az is belátható, hogy, a védett növények listájának kategóriái [védeu, szigorúan vedett, veszélyezteteH, stb) idiSrc5J-id&eváltoznak, és gyakran nem a tényleges leszélyeztetetlséget, hanem a potenciális veszélyt megelőző adminisztratlv megállapodásokat ill. int4zkedésekel tükrözik (pl. az összes orchkíea, az összes kaktusz egyöntetG védelme). A védeltség kifejezésére korábban (BORUlDl. 1991) külön természetvédetnu érték-többlet pontok hozzáadását javasolluk a természetességi értékszámokhoz, amelyek azonban változ6 nagyságúak vonak. mert egy egységes cél-értékre való felkerekltést célozták. A most ajánloH addicionális rendszer nem a védeuséq admillisztratlv tényét kivánja kifejezni, hanem a ritkaságot, millt a védelemre jogosultság legfontosabb indokát A következő két rilkasági kategória megkülönböztetését javasoljuk: k) B1l9..W: a hazai tlórában 5-20 populációval fordul elő. Jele: t, értéke: • 2 pont. amely hozzáadaodó az iIIet6 faj szociális magatartási tipus értékszámához. 1) Uoikális faj: a hazai flórában 1-5 populációval fordul eíö, vagy valamivel gyakoribb faj da a hazalllólán kivül egyáltalán nem fordul el6. Jele: u, (unlque), értéke: .•.• pont. A Szociális Magatartási T us al rtékszámaiból arilkasági pót- értékszámol<ból jön létre a fajok 8nn U8 8 I uj amely a táblázal ~ásodik oszlopában Va~·:elzés alat _~. rté e -3--tól.l(}.ig terjedhet. -- GyakOií66l«imbinációk: Su: 10 pont, unikális specialisták, Linum dolomilicum, veccinium oxycoeeos. Primu/a farinosa, stb. Cu: 9 pont, unikális kompetItorok, pl. Calamagroslis stricta, fesluca wagneri, Erlophorum vagina/um, stb. Gu: 8 pont, unikálls generallsták. Ophflj$ apifera, O. sco/opax, Lilium bulbife- rum, UoIInla Idsfajok. stb. Sr: 8 pont, ritka spedaMaták, Am/ca mon/ana, Dianthus lumnitzeri, D. diulinus, Cr. 7 pont. ritka k.ompetlorok, pt Sasleria sadlerlana, S. uliglnosa, stb. Gr: 6 pont, ritka generallaták, pl. Traunsleinera globosa, Narcissus slellaris, Stachys alplna, Gymnaden/a conopsea, stb.
 5. 5. A tóbbi pontérték rendszerint az 5zMT (iU. SBT) alap-értékszámokból adódik. (lásd az 5zMT-kateg6riák IelrásánAl). Általában a védelemre érdelT8$ fajoknak azok tekintendők. amelyeknek IH>s. Vag.j annál magasabb pontértékÚk van. AZ ÖKOl6GIAIINDlKÁ TOR ~RT~KEK Az ökológiai tapasztalat tényeinek relaliv értékszámok formájában való kifejezése nem üjkeletO IVER5EN (1936) használt először relatlv értékszámokat. pl. a tengerparti növények s6türésének jeUemzésére egy 3-fokozatú skálát javasolt. EllENBERG (1950. 1952) flagyobbszámú szántóföldi gyomfaj és réli növény relaliv ökológiai értékszámát doIgo~ta ki. több ökológiai faktorra nézve és els60ek tett Idsértetet arra. hogy az értéj(számokkal a társulásokra vonatkozó számltásokat végeuen. Ezekben a munkákban 5-fokozatú skálákat használt és 1963-ban fe~esztette eztlovább a talajnedvesség l(}'fokozatú skálán való értékelésére. Ebben a folyamatban jelent6s állomás ZŐl YOMI és munkatársai (1967) TWR- értékrendszere. amely a Ildmérséldeli faktor értékelésére l(}.tagú. a talajnedvesség értéklésére ll-fokú.a talajreakcl6ra pedig 5-fokozatú értékelési skálát vezetett be. Ezt a rendszert eredetileg 1400 vadon term6 fajra dolgozták ki. majd ez klegészült a gyomnövényekre vonatkozó adatokkal (KÁRPÁTI 1. 1978). egyes kritikus alakkörökre vonalkazó kiegészltésekkel (pl. BORHIDI 1969) stb. Ezl az értékelési módszert szamos magyarországi oövénylársulás ökológiai elemzésére. az ökológiai térben való elhelyezésére sikerrel alkalmazták. statisztikai módszerekkel továbbfejlesztették. Iioomltolták (ZŐl YOMI és PRÉC5ÉNYI. 1979. ZŐl YOMI. 1987). Az iU használatos értékelési skálákat EllENBERG (1974) már az előzmények birtokában dolgozta ki. mégpedig hét különböz<S mutatóra vonatkozóan. éspedig: hömérséldet m. fényigény (l). konlinentalitás (K). nedvességi szám (F) tatajreakcló (R). nitrogénszam (N) és sötürési szám (5). Csaknem valamenn i faktorra sé esen {}-fokozatú skála hasznalatát 'avasolta a szerzö. amelyben az s.ös fokozat 'elenli a közé értékel. Kivételt jelent a nedvess Isa ame 12 fokozatú és a sótürési :>kala. ame 3·fokozatú. Ezt az értékelési rendszert EllENBERG 1780 középeurópai növényfajra adta meg. Közülük 1350 faj közös a magyar flórával. A közelmultban jelent meg e munka ÚI kiadása (EllENBERG et al. 1991). amely a volt Német Szövetségi Köztársaság tetjes flórájára - összesen 2942 taxoora. (beleértve a Rubu$ fajakat is) - készült el. és a - és iodikátorszámait is 9 fokozatú skálan 'a m . Ez a kiadás jelentős továbblépést jelent ateklntetben is. hogy az indiUlorszamokat kiterjeszti a zúzmó- és mohafl6rára is. továbbá abban. hogy megkisérti a korábban indifferensnek mioósltett fa' knak ntosabb értékelést adni. Az ELlENBERG-léle ökológiai értékszámok látszólag egyáltalán nem kerültek alkatmazásra a magyar botanikában. Kétségtelen. hogya TWR-rendszer hazai sikere és a návénycöoológial kutatások iránti érdeklődés átmeneti hanyaUása a 7(}.es és 80- as években. etlerelték a figyelmet az EllENBERG-féla értékszámokban rejlő Iehel6ségekrOl. A valóságban azonban az EllENBERG-féle értékszámok - enyhén tranSZbmáIl fonnAban - bekerüllek soo SynopsIs-ába. KönnyO meggy6z.6dni arról, hogy a SynopsIs ban közölt 5OÓ-féle T. f. Ro és N- értékek egyszerllen megkaphat6k az EllENBERG-féle számok 2-vel való oszásával. Mivel a skálaértékeIt felazása eHér egy felező 6kála illesztésél6l. a 506- féle éllrások nem konzekvensek az alábbi ok miatt: I 3 2 7 6 5 4 EllENBERG-féle skála 9 8 2 4 3-4 3 2-3 1-2 lIIesz1eltfeles skála 5 4-5 1-2 2 Felezett értékO skála 3-4 3 2-3 4-5 4 MeggyOzc5dhetünk róla. hogy 506 a tenU két álfrási módot egyaránt használta és nem tuclaljuk. hogy mely esetekben alkalmazta szándékos korrekcl6kéot egyiket vagy másikat és mikor történtlévedés vagy ellrás. . MielOtta ~agyar flóra EllENBERG-'éle értékszámaira rátérnénk. feltéUenül meg keU emlékez.,nunk KOVÁCS J. ATTILA munkájáról (1979). amelyben 1300 romániai r~t-l~ek'5 nové.nyfajra kéultelte el az ökológiai értékszámokat. valamint számos b~o~lal mutato~zám regiszterét. Ebben a munkában a szerzö minden tekintetben koveti az eredeti modellt. péld~uI abban is. hogya tág ökológiájú fajok nem kapnak ~z~mértéket. ha~em x [elzi, hogy az adott faktor szémporuiából az illetö faj Indifferensnek teklOtend(5. .. A !'l~"ékelt táblázat 6-12. oszlopában (4(}'97 oldal) találjuk a magyar /lóra okológlal értékszámait az alább! sorrendben: ~B: A relallv hőigény indikátorszáma m az EllENBERG-féle {}-fokozatü lista ~lapJán a hazai Dórára alkalmazva BORHIOt (8) szerint. A viszonyszámok az alábbi ovezeteknek. m~gfelelO hőklimát. ill.az azoknak megfelelő mikroklimaigényt jelenti: 1: Szubnrvális vagy szupraboreális öv. 2: Alpesi. boreális vagy tundra öv. 3: 5zubalpin vagy szubboreáUs ev, 4: Mentáo IOIev810erdők öve vagy tajga öv. 5: Mootáo IomblevelO mezoN erdc5kóve 6: Szubmontán Iomblevelü erd6k öve 7: TermeN erdők és erd6s-szlyepek öve 8: Szubmedilerrán sibijak és szlyep öv 9: Eumediterrán örökzöld övezet növényei WB: A relallv tala' Iz- ill. tala'nedvess indikátor számai EllENBERG 12-lokú s~álája szerint. Ez a skála teljesen hasonló a ZŐl YOMI-féle W-értékhez. de a vizi novényeket jobban differenciálja az alábbi módon: 1: ErOsen száraz$ágtOrO növények gyakorta teijesen kiszaradó. vagy huzamosan szélsl5ségesen száraz (sziklai. félsIvatagi jellegQ) lermOhelyeken 2: Szárazságjelz6 növények hosszú szétaz periódusú term6helyeken. 3: SzárazságtOrO növények. alkalmilag Gde termöhelyeken ls ek5fordulnak. 4: Féiszáraz tellTlOhelyek növényei 5: ~élüde tellTliShelyeknövényei 6: Ude termlShelyek növényei 7: Nedvességjelzc5 növények. 6ú1ypontosan a jól átszejíözöu, nem vize- ny6s taJaIOk növényei 8: Nedveas6gjeIjz6, da rövid elárasztéstls elUlró növények 9: . TaIajvtljeIz6 n&.:6nyek. a(jIYPOntOSan AtitatoU. (levegc5szegéoy) laIajolwn 10. VéM0z6ylzálásu. r6v1debb ideig Idszáradó lerm6helyek v(ZJnövényei. 11: VIz:beo úazó gy6kerez6 vBlOY lebegC'S vlzJ szervezetek 12: AJámerúll vlzJ n6v'nyek RB: A talajreakci6 relatlv mártékszámal. mészkerül6-mészkedvelő OÖvények EllENBERG {}-fokú skálája szerint. ZŐl YOMI-nál ebben a kategóriában a
 6. 6. 10 mémedvelő é~ a sólürö növények egyaránt bazifil fajokként szerepelnek, in li két csoport megkülőnböztetést kap a sótúr6 kategóriában. A fokozatok: 1: Erosen savanyúságjelző, kifejezenen kalcifób növények 2: Átmeneli csoport li 3-as felá 3: Savanyúságje/zök, súlypontosan li savanyú termöhelyeken, rilkán a sem- leges talajokoo is e~ 4: Mérsékelten savanyúságjelz6 növények 5: Gyengén,savanyú talajok növényei 6: Neutrális talajok növényei, iH. széles türésü, indiHerens fajok 7: Gyengén baziklin fajok sosem fordulnak elő erősen savanyú biotopban. 8: MészkedveId iH. bazifil fajok 9: Mész- ill bázisjelző fajok, csak mészben gazdag talajokan fordulnak elő. NB: A nitrogén-igény relaliv értékszámai (N) EllENBERG 9-fokú skálája szenat. fokozatai: 1: Steril, szélsőségesen tápanyagszegény helyek (pl. tőzegmohalápok) növényei 2: Er6sen tápanyagszegény termöhelyek növényei 3: Mérsékelten oligolcóf termöhelyek növényei ~: Szubmezollóf termöhelyek növényei 5: Mezotróf term6helyek növényei 6: Mérsékelten tápanya9-1)azdag termöhelyek növényei 7: Tápanyagban gazdag tennooelyek növényei 8: Trágyázolt talajok N-jelző növényei 9: Tú/trágyázoll hipertróf termőhelyek (pásztortanyák), romtalajak növényei LB: A növények relaUv fényigénve alapján megáUapltolllndikátor számok EllENBERG 9-fokozatú skálája szerint az alábbiak: 1: Mélyámyék-növények, még 1% reUény mellell fotoszintelizálnak 2: Erősen ámyéktürö növények. Fot.min. 1-5% rel.fény között 3. Ámyéktürő növények, Fol.min <5%, de világosabb helyeken is megélnek 4: Ámyék-félárnyéknövény, fol.min. 5-10% között 5: Félámyéknövény, Fot.min >10% rel.fény, teljes fénynél rilka 6: Félámyék-félnapfénynövény, Fol.min. 10-40% rel. fény. 7: Félnapfénynövény, többnyire teljes fényben él, de ámyéktürő is. 8: Napfénynévény, Fot.rrun. >40%, csak kivételesen kevesebb. 9: Te'es napfénynövény, csak teijesen nyitott helyeken, fot.mln.>50%. CB: A szélsőséges klimahatások éghajlati szélsőségek eltŰlésére vonalkozó ~lLENBERG 9-fokozalú skálája szerint. eme ly MEUSEl és SCHUBERT (1972) beosztása alapján készüll.Fokozatai: 1: Eu~eánikus faj, Közép-Európában kivételesen, nálunk nem fordul elő. 2: Oceánikus faj, súlypontosan Ny-EUfÓpában ás nyugati l<özép-Európában 3: Oceánikus-szuboceáoikus faj, súlypontja Köiép-EUfÓpában 4: Szubocéáoikus faj, aúlypoolja Közép-Európában, de kelelce is kiterjed 5: Átmeneti tipusok, gye~n azuboceáni 6s azubkontlnenWis jelleggel 6: SzubkontinenWis, SÚ/YPOnlIaKetet-KözépeUlÓpa s a vele határos kelet 7: KonünenWh~-szubkontinentális fajok Kelet-Európai súlyponnal 8: Kontlnentáb fajok, kelelról még éppen e'utnak Köz6p-Európába. 9: Eu-konllnentáUs fajok, szibériaHeleteuropal súlyponnal. gyakorlatilag már nem jutnak et Közép-Európába. II so: A sótilféS ill. sókedvelő növények jelölésére szolgáló 9-tokozatú skálál EllENBERG ujebban vezette be eIsősotban SCHERFOSE (1990) vizsgálataira alapozva, emely l-VI-ig terjed6 értékeket állll fel a talajoldalban lalálható maximális k/orid-ion lartatom alapján. Fokozatai a kövelkezl51c O: SókerW faj, sós vagy szikes talajon nem fordu! elő 1: Gyengén sótíln5 nővény f6Ieg sóban szegény vagy sómentes lalajokon de alkalmilag enyhén sós talajon is előfordul. (0-0.1 % C•... ) . 2: Oligohalin,löbbnyire igen gyengén sós talajokan élő növény, (0.05-03% cd 3: béla-mezohalin, többnyire gyengén sós talajokon élő növény, (0.3-0.5% cd 4: alfa-béta mezohalin, növény, gyengét61 mérsékelten sós lalajokig, (0.5-().7 CI- 5: alfa-mezohalin növény, mérsékelten sós talajokon, (0.7-0.9% CI-) 6: alfa-mezolpolihaion növény, mérsékelten sós-erősen sós talajokig, (0.9-1.2% cd 7: polihalin növény, magas sótartalmú lalajokon, (1.2-1.6 CI-) 8: euhaNn névény, igen magas sótartalmú la/ajokon, (1.6-2.3% cn 9: Hipersalin fajok. a száraz időszakban extrém SÓs talajokan, (>2.3% cd 1) Az indikátor számok a leres ma ar flórára me találhalók, ami több mint 2500 taxonl JelenI. és az EllENBERG-féle lisla közel kétszeresét jelenli. - 2) Az értékszámok eltérnek azokban az esetekben, amikor az aoon faj nyilvánvalóan más szere et tölt be a hazai éöhe~en. mint a középeurópai flórában. 3) Fontos eltérés, hogy a tág tŰlésű fajoknak a kérdéses ökológiai tényező vonatkczáeában az ElLENBERG-féle beosztás nem ad indikátor értékel, hanem x-szel jelöli, hogy a faj az adolt faktorra nézve indiHerens. A mi beosztásunkban az ily,@nJg.!özepos érU..ket.. .IQbb.~ire 5-ösl kapnak, leklnteltel hogy x-szel nem lehel számolni, és egy kőzepes számérték kevésbé Ionltja egy lársulás fajkomblnáci6jából számolt áUagértéket, mintha a számltásból az ~yen fajokal kirekesztve il bennmaradó fajok súlyál túlságosan megnöveijük. Az EllENBE~G munka új kiadása szintén ebben az Irányban módosuIt, illetve törekedte~ arra, hogy ezek a fajok is pontosabb besorolást nyerjenek. Felmerüthet még az a kérdés, hogy mi il céija az elkészitett táblázalDaII'l A cét a következő: 11 leheléSséget kell biztositani a magyar bolanikusok számára, hogy a hazai vegetáció 1elrás6ra, más európai országok nöYényzetével való összehasoolllásáIa megfele/6 adalbázJs álljon rendelkezéSf8. Túl keU IApoünk azon a kelet-, délke/et- európai gyakorlaton, ameay szerint a növénytársulások az országhatár1g tartanak, és minden ornég vegetáci6ja valamilyen cönoIógIalszemponlból"más" mint a·többi. Az "Európához való csatlakow"-flak a kulatAal m6dazerek illesztésére is ld kell terjednie. Megllélésünk szerint a magyar geobolanika eredményeinek méltadan alulcitáltsága részben az ilyen módszertani kérdésekben is keresand6.
 7. 7. , , 21 lehetőséget kell biztositani tovabba arra, hogy a hazai vegetaci6 egységeinek összehasonllló értékelése többféle paraméler szerint ja megtörténhe"ék, 6s ez által I eddig nem vizsgált összefüggések ja fellártlal6k legyenek. 31 Ez az adalbázis, - beleértve a Szociális Magatartási TIpusokat is - hasznos eszJcóztklnál azoknak, akik külöoböz6 vegetáció objektumokat az ökológiai állapotuk, tennészetességi állapotuk vagy bizonyos ökológiai faktorok tekintelében objektiv ~rilériumok szerint össze kivánnak hasonlllani. Igy használhaló védendc5 le/Ületrészek összehasonlIló lennészelllédelmi értékelésére, szündinamikai folyamatok elemzésére, monitoring vizsgálatok értékelésére, cönostátusok jelyzetének meghatározására, stb. 41 SegItséget kiván nyújtani az adatbázis továbbá a fajok viselkedésében bealtó változások delektálásában és lelrásában. A globális kUmaváltozások következtében egyfel6l. a fokozódó lerm6helyi eutrofizáció és más antropogén dlszturnanciák eredményeként másfelől, a oövényfajok viselkedésében, ökológiai preferenciáikban, változások állnak be, amelyek számos faj indikátor-jellegét ls megválloztatják. Elegendc5 itt csak azokra a jelenségekre utalni, hogyalalajok eulrofizáclója következtében beálló tápanyagklnálat egyre több természetes nővénytársulásban élő fajt vonz az antropogén terrOOhelyekre. 5/ Nem kevésbé alkalmas az adatbázis a termöhelyeken történő ökológiai vállozások detektálásara és lelrására, amilyen pl. egyes terrOOhelyek elsavanyodása, más blo16pok kiszáradása, eutrofizálódása, szikesedése. stb. 61 Végüt. - szeretnénk hangsúlyozni, hogy - az itt felajánlott adatbázis nem kiván alternatív jellegű lenni, azaz nem más, eddig beváll értékelési rendszerek helyett klnál másI. hanem komplementer jelleggel kivánja a magyar botanikai, Ökológiai kutatásI és természetvédelmet szolgálni. Célja, hogy az eddigi Indikációs és ökológiai értékelési rendszerek hatékonyságál. eszköztáráttovábbfejlessze. megnövelje. CÖNOl6G~ICSOPORTOK . .(." A táblázal 13. ·oszlopában a' magyar llófa fajainak cönoIógiai csoportokba való beosztását laláijuk. decimális számokkal kifejezve. I;:z a beosztás ls köveü a ~ldakénl vett EllENBERG-féle munkákat (1974, 1991). Ezekben a munkákban a szerz6 állást foglal atekinteiben, hogy a cönológiai csoportok meghatárOZásában bizonyos konzervallv mértéktartást taoúsll, és meghatározott egyszefÜsltéseket érvényesit a cónológiai rendszerben - nyilvénval6an praktikus okokból. Mivel célldtQzésúnk az volt, hogy a modellként válaszlott munkához igazodunk, ezt a CÖnOIÓgIaI csoporibeosztésnál ls követtúk. Magtartoltuk a decimális számjeJöl6$t. 6s a Magyarországon nóvumkénl jelentkaz4 00n0IÓgIai kategóriákat a megtelel6 CSOPOItOk v6g4te folyamatosan addICIOnáItUk.Ily módon. ha egy növ&lyfajl ebben az adalbAzIsban más dedmAIIS $ZámOI(kaImegje~ C$OfXlflbantalálunk, mini az j:llENBERG-f6le táblázatban, akkor az azt jelenti, hogy az IlleI6 faj C6nOI6gIei szerepe m6s • hazai ~ mint a középeurópaI vegotAcl6ban. MIvel az ELlENBERG-féle c6noszlszt6ma szélesebb egységekkel doIgo;tik • nálunk jelenleg hasZllálalos rendszemél. ezért néhány szüks6gszeril osszevonást a hazai CÖnOI6gIaI egységekben is eszközöllünk Igy pl. egy csoportnak tekintjük a Festuclon II valesiacae-t és a feslucion rupicolae-t. A hazai oövénytársutások áuekintését ebben a praktikus an leegyszerilsllelt rendszerben az alábbiakban adjuk: Hazai növényláraulások átleldntése a lIözépeur6pai társulástani egységek keretein belűl (Ellenberq el al. 1991 nyomán). 1. Vizi. mocsan, lápi növényzet. 1.1 lemnetea 1.1.1 lemnelalia 1.1.1.1 Lernnion lemnetum gibbae lemoetum minoris lemno-Spirodeletum Salvinio-Spirodeletum 1·1·2 Hydrocharetalia 1121 Hydrocharition Hydrochari-Slratioletum lemno-Utricularietum 1.2 Utricularietea 1.2 1 Ulricularie talia 1.2.1.1 Sphagno-Utricularion Aldrovando-Ulricularielum minoris Riccietum Huilantis SpirodekrAldrovandetum 1.3 Potamogelonetea 1.3.1 Potamogetonelalia 1.31.1 polamogetonion Elodeetum MyrlophyUo-Potamelum Najadetum minoris PJlfVlpotamelo-Zannichellietum potamogelonetum lucenüs potamogelooetum pectinati 131.2 Nymphaeloo ~tum NYmpheeetum aIbo-luteae Polygonetum nataolis NymphoIdetum pellalae Trapetum nalantis 1.3.1.3 Batrachion Iuitan&b Callitrichetum cophocarpae Etatlnetum triandrae
 8. 8. Honooietum Dalusl.rls Ranunculetum aqualili$ Ranunculetum lluitantla Ranunwlelum POIYPtlYIII 1.4lilDfeUetea 1.4.1 lilOfelletalla 1.4.1.1litoretlion Ranunculo Hammulae-Gratioletum 1.5 Phragmitetea 1.5.1 Phragmiletalia 1.5.1.1 Phragmition Acoretum Cladlelum marisci Glycerietum maximae Rorippo-Oenanthetum Scitpc>-Phragmite1um Schoenopleclelum lacuslris Typhelum &ngustifoliae Typhetum latifollae 1.5.1.2 Eleocharl-Sagiltarioo Alismalo-Eleochariletum Butometum umbeUatae 1.5.1.3 Glycerio-Sparganion Glycerielum plicalae leersieium Rorippo-Typhoidelum Sparganio-Glycerlelum f1uitanlis 15 14 Magnocaricion 1.5.1.4.1 Carlcion rostratae Calamagroslelum canescenlis Carlcelum appropinquatae Caricelum elatae Caricelum paniculalae Carici-Calamagrostelum neglectae Carlci-Menyanthetum Schoenoplecto-Juncetum marilirni 1.5.14.2 CarIcIon gracilis Caricetum aculitonnis-ripariae Caricetum gracills Caricetum vesicariae Caricetum vulpinae Caricl-Typhoidelum 1.6 Montio-Cardaminetea 1.6.1 Montlo-Cardaminetaüa 1.8·1·1~ Btyelum schleicheri Chrysosplenio-Cardaminetum amarae 1.6.1.2 Craloneunon commutaU CariQ lepldocarpae-Cratoneuretum 1 7 Scheuchzerio-Caricetea nlgrae 1 7.1 Scheuchzerio-Caricelalia 1.7.1.1 Rhynchosponon ~elumalbae 1·7 ·1·2 CarIcfon~. Caric:alum appropinquata&-steUatae CarJceIum c:aneacentis-nIgrae c.nq ecnInaIa&-Sphagnelum Caqq IaaIocarpa&-Sphagnelum 1.7.2 TolieldietaJia 1.7.21 Carlcioo davaUianae CIadio-Schoenelum Orchldo-Schoenelum S<;tloeno-Seslerietum Valerlano-Carlcelum davaUianae 1.7.3 Caricetalia llÍgrae 1.7 .3·1 Carlclon oigrae (tuscae) Juncelo-Caricelum nigrae 1.8 Oxycocco-Sphagnelea 1·8.1 Sphagnetalla magellanlá 1.8.1.1 SphagnIoo magellanici (tusd) j:riophoro vaglnaU-Sphagnelum 2. Tengerparti és sós mocsán növényzei 2.1 Zoslerelea 22 Ruppietea 2.1.1 Ruppletalia 2.1.1.1 Ruppioo marilimae parvlpolamelo-Zannichellielum ~anunculelum aqualilis-polyphylli 2.3 Spartinelea 2.4 Thero-Salicornietea 2.4.1 Thero-Salicomietalia 2.••.1.1 SaJicomion doIichoslachyae 2.".1.2 SaIiCOmIOflnunosisslmae SaIIcomielum proslratae SaIsoIetum sodae Sua~tum panoonicae 2.••.2 Crypsidetalia V'.2.1 Cypero-Spergulanon Aoof~1um pannonici Ctlenopodietum urt>id Cryp.lde~ aculealae HeIéocIoeIum aIopecuroidis HeIeochIoelum schoenoidis 2.5 SagIoelea 2.6 Attarelea Iripoüi 2.7 Hondcenyo-Eymelea 2.8 Cakiletea 2.9 Ammophllelea 2.10 BoIboschoenelea 2.10.1 BoIboschoenetalia
 9. 9. 2. 10.1.1 BoIboadloeolon maritimi BoI>oachoeneIum maritimI Bolboschoeno-ptvagmitotum PoIygano-BoIloechoeneIum Sc:hoenoplectelum lItOraIIa SdloenopIedetum labemaemontanl ~. Zavart lermöhelyek lágyszáru IlÖvénytársulásai. 3.1 Isoelo-Nanojuncelea 3.1.1 Cyperelalia hJsci 3.1.1.1 Nanocyperion ; , Cyperelum fusd Cypero-Juncetum ~ Elallni-Undemlelum procumbenlls EIeochari-SchoenopIectetum auplnl RanuncuIo lalerillori-llmosellelum 3.1.1.2 Elalini-Eleocharion ovalae· DIchostyli-Gnaphalielum uliginosae Eleochari-Cariceturn bohemIcae lindemlo-Eleocharelum ovalae 3 1.1.3 Heleochloo-Cyperion Oichostyli-Heleochloelum alopecuroidis lyUvelum hys~bibracteall lylhro-Gnaphallelum luleo-albi 31 1.4 Verbenlon suplnae Aslragalo-Chlorocyperelum glomeraU Cenlunculo-Radlolelum lInoidls Heliolroplo-Verhenelum auplnae lythro-Pulicarielum 3 2 Bidenlelea 3.2.1 Bidenlelalia 3 21.1 Bidenlion lriparlllae EleochIoo-Bldenletum triparlllae Polygono lapalhlfollo-Bldenlelum 5ta<;ty<i-BldenIatum lripartIIae XanlhIO atrumaril-Bldenlelum 321.2 Chenopodion rubri ChenopodIetumglauci-rubri OIchoslylldi-Chenopodlelum rubel EchinoGtlIoo-PoIygonetum lapathifoüi EchIno<:hIoo-Selartelum pumilae 3.3 Chenopodielea 3.3.1 PoIygooo-Chenopodlelalla 3.3.1-1 Fumario-EuphofbIon 3.3.1.2 Sperguk>-Oxalldlon 3.3.2 Eragrostiolalla ; 3.3.2:1 Eragroallon Amaranlho-Chenopodielum albi 3.3.2.2 D6giIario-Selarion 3.3.~.3 Consolido-Eragroslion minoris 16 3.5.2 Calyslegielalia 3.5.2.1~1~ caesil BIdé . alegletum Cuscu&o-Calyaleglelum Coosolido orientali-Slachyetum annuae Coovolvulo-r~tum 3.324 TribuIo-Etagroatlon mInOria OigIlarto-po,tuIacetum Hlblaa>-Er~lIetum minoris T~Tf8Q8IUm Vcfo-r:~tletum minoris Vcfo-foIYgonelum arenarü 3.3.2.5 Malricario-Chenopodlon albl Malficario-Aúiplicelu!llliloralis 3.3.3 Sisymbrielalia 3.3.3.1 Sisymbriol'l officinalis &omo arveosi-Hordeetum murini Cflenopodio vulvatiae-Urllcelum urenus Deac:uralnietum sophiae La~nogIosselum MalVetum negleclae Malvetum puaillae fWriPPOaualriacae-Hordeelum murini 3.332 Salsolion rulhenlcae Alripllcetum lalarici 3.4 Secalielea 3.4.1 Secalielalia 341.1 Caucalion lappulae Selado-Slachyelum annuae 3".1.2 Tófolio-MedIcagInion ptantaglnl-Medicaginetum 3.4.2 Aperelalia 342.1 Aphanion Aphani-tdalricarielum chamomillae Rorippo-Selarietum 5ckIranlho- Trifolietum arvensis Selalio-OIgilarietum Spergulo-Af>erelum 3.4.3 lolio-linelalia 3.".3.1lolio-linioo lOÜQtemulenli-linelum 3.5 Artemisielea 3.5.1 Artemisielalia 3511 Arclion lappae Arcllo-~é!!Iotetum nigrae Conietulfl macutall lycieluiTl ~anun PJuno-PaIotetum nigrae 5ambucetum ebOIi T~~1um 11
 10. 10. Glycynhizelum echioalae lmpalienü-Caly5tegietum Rudbeddo-SoIidaglnetum 3.5.3 Glechometalia 3.5.3.1 Aegopodloo podagrariae Chaerophyletum 8(Offi81id Chaerophylelum buIbosl Urtico-Aegopodielum 3.5.3.2 AJliarioo AJliario-ChaerophyUelum temuli AlcUetum oemorosl Cephalarietum piIosae ChelidoniG-AJliarietum EpiIobio monléri-Geraoietum roberUani Eupalorietum caMabloi ToriIidetum )aponlcae 3 5 4 Onopordetalia 3 5.4.1 Onopordioo acanthil Ooopordetum acanlhii Xanlhietum splnosi 354.2 DauC()-Melilotion Berteroetum iocanae Echk>-Melilotetum albi Lacucetum saligoae 3.6 Agropyretea 3.6.1 Agropyretalia repentis 3 6.1.1 Convolvulo-Agropyrion Agropyro-Convolvulelum ervensis Arlstolochk>-Coovolvuletum arvensis Bromo japonici-Aristolochielum Cardarietum drabae Junco- Tussilagioetum SteUario medlae-Mercurialietum annuae 3.6.1.2 Artemislo-Agropyrioo ArtelTlÍsloabsinlhii-Agropyrelum iotermedii Festuoo-Agropyretum Intennedii 3.7 Plantaginelea 3.7.1 Planlagioetalia majoris 3.7.11 Polygonioo avicularis AmaranIho deRexo-Polygonetum Eragrosli-Polygonetum EuphorbIo suploae-Potygonelum avicularis Juncetum tenuls LoIio-PIaotagioetum Poelum anouae SagIno-Btyetum argeoteae SderochIoo-PoIygooetum avlcularis 3.8 Agrostietea sloloniterae 3.8.1 Agrostlelalla atoloniferaa 3.8.1.1 Agropyro-RumIcioo crispl Amaranlho deRexo-po/ygonetum l' ptyamo-Juocetum COIlPfessi PactyIIdo-fostucetum arundinaceae Junoetum etrusi Junco.M8f1Ihetum Iongifoliae LoIIo-AIopec:uretum ~PO&OntiIIetUm anaerinae ~tum repenlis fUiriPPO 8U5triacao-Agropyretum repentis fWfiPPO,ylvestri-AgrosUelum stoloniferae Rumid-AIopecutetum geoiculaU TrifoIio fraglfero-Cynodontelum TrifoIIorepen~LoUetum 3.9 Oryzetea 3.9.1 Oryzelalia 3.9.1.1 Oryzioo aalivae EchIoochioo-Oryzetum saUvae 4. Magashegyvidéki sziklai vegetáció és havasi gyepek 5. Anlropo-zoogén félcseqések, gyepek ~s rétek. 5.1 Nardo-CaUunetea 5.1.1 Nardetalia 5.1.1.1 NardiofI 5.1.1.2 VIOIIOO caojpae 5.1.1.3 Juncion aquarrosi 5.1.14 Festucion variae 5.1.1.5 Nardo-AQrostion lenuis AgroaUetum strlctae-tenuis Festuoo ovioae-Nardelum fes1uoo teouifoliae-Agrostielum lenuis 5.1.2 CaUuno-Ulicetali~ 5.1.2.1 Calluno-Geoislion . ~UZUIO luzuloidis-CaUunetum 5.2 Sedo-Scleranthetea 5.2.1 Sedo-Scleranthetalia 5.2·1·1 Sedo-ScIeranttlioo 5.2·1·2At(~ Geranio rotundifolk>-Sedetum albi Grimmio-Sedetum albi-sexaogularis tiYpno-Sedetum sodo aexangolan-AUielum montani 5.2.1.3 Se~fe.~ palleotis Sesfetto-Featucelum pallenUs 5.2.2 ~ta14t 6.2.2·1 corynephof1on . 'Jllymo angustifolio-Corynephoretum 5.2.3 fesluoo-Sede'" 6.2.3.1 t<oeforlorl~ucae 5.2.a.2 saeoo OOflIcae-Cerastion semidecaodri 5.2.4 Thero-AlretaUa . I~
 11. 11. 52.4.1 Thero-Aúion Festuco ovinae-poIytridlelum Fealuco ovlnae-Rhaoomitrietum Festuoo- Thymelum serpylll FilagW-Vulpielum Melampyro-Rhacomitrielum 5.25 Hypoo-PolypodietaJia 5.2.5.1 Polypodion Hypoo-polypodietum 5.3 Fesluco-Bromelea 5 3.1 Feslucelaüa valesiacae 5.3.1.1 Feslucloo valesiacae(incl. feslucion rupicolae) Astragab-Festucalum ruplcolae Cleislogeno-Festucalum rupicolae Cynodonb-Festucatum pseudovInae Cynodonb-Poetum angustlfollae Medicagini-Festucatum valeslacae potenlillo-Festucalum pseudodatmalicae Potenlillo-festucatum pseudovinae Pulsalillo-Feslucatum ruplcolae Salvio-Festucalum rupicolae 5.3.1.2 Cirsio-Brachypodlon lino teoulfollo-Brachypodielum pinnali PoIygab-Brachypodielum plnnaü 5 3.1.3 Asplenio-Festucion pallentls Aspleoio rutae-murariae-Melicelum cjlialae Aspleolo sepleolrionaU-Melicelum cilialae Ioulo-Feslucetum pseudodatmaUcae Minuartlo-Feslucetum pseudodalmalicae Poe Ium paooonlcae ;~ 5.3. t4 Bromo-Feslucion paUeoüs Chlysopogono-Caricelum humilis Festuco pallenü-Bromelum pannonicj Poo badeosl-Caricetum humilis SeseW leucosperml-Feslucelum pallenlis Sealerielum sadlerianae Stlpo-Festucalum paUenlis 5.3.1.5 Salurejon montanae sado sopianae-Feslucelum dallflalicae Serralulo radialae-Bromelum pannonicj 5.3.1.6 Oanthonio-SUpIon Ursae Campanulo macroslachyae-Slipelum tírsae 5.31.7 Artemislo-KochIon . Agropyro pectinaU-Kochietum prostralae Altemlsletum ponticae-<:ampestris 5.3.2 Brometalla erodi 6.32.1X~ 5.3.3 Fesucetala vaglnatae 5.3.3.1 featudon vaginatae Festucelum vagInatae Fesluco vaginatae-Corynephorelum 20 5.5 Fesluco-Puccinelüelea 5.5.1 pucdneUletalia 5.5.1·1 Pucclnellloo !Imosae Bassieturp sedoldis Camphot'osmetum annuae Che~ruccloellielum üroosae HoJdeelUm tlyatricia PtloIIuro-ptaoIagInetum tenuiforae PUCCfnOIIIe4Um tnoaae 5.5.1.2 puccinel!loo ~ lepldlo ~amphorosmetum lepi*. ~PUCdneIietUm Iimosae le,..q~rucclneUletum pelsools r~1uIyl peisonla 5.5.1.3 Juncion Qer8fdil 5.3.3.2 Bromion tactorum Brometum tedoorum 5.4 MoIinio-Anhenatherelea 5.4.1 MoIInietaHa 6." .1.1 MOIinIOO Junco-MoIInIetum ~tum rosmarinifoliae S~lum 5 4·1.2 filipendulo-P'$asItIofl AconIte~ gracjlis ~petasltelum ~~retasitelum Equiaeto-CtlaerophyUelum hirsuli FiIIpenduIo-CIrstum oIeracei fillpendulo-Geranlelum tlasturU,o-petasiteturo 5.4.1.3 Cnidioo 5.4.1.4 Juncion aculilloli 54.1.5 Calhion . Aconiletum grscüis 5.4.1.6 Oeschampslon caespltosae Aqrostlo-poetwn trivialis Agrostlo- Typtloktetum Caricf-AIopecuretum praleosis Cirsio caoJ-festucalum pralensis Oeschampsietum caespilosae 542 AntIenaUlerelalia 5.42.1 ArrhenaUleJ10n AIopecuro-Anhenalherelum PaslinaarArrhenaUlerelum AnUlyllldo-feslucelum pralensis 5.4.22 poiygono- TOselion Trise4etum ftavescenlis 54.2.3 Cyoosurion Festuco rublae-Cyoosurelum lolio-CVOO8uretum II
 12. 12. Agrostio-CaricelUm distaolis scorzoneto ~Ium gerardii TrifoIIo-Caricelum dMaae 5.5. 1.4 BeQUnaOnIOn 8fl.ICiIOrmIa Agto5tio-AJopecuretum genicu&ali AQrOstb-AIopeanIum pnltensil Agrostb-Beckmannietum Agroslio-Glycerietum poifonnis 5.5.2 Artemisio-Feslucetalia 5.5.2.1 Feslucion pseudovioae Achilleo-Feslucelum pseudovioae Arlemisio sanlonld-Festucetum pseudovinae lepidlo crassifolü-Feslucelum pseudovinae Peucedano-Asteretum sedifolii 6. ErdÖllözeli cserjések és k6r6srélek. 6.1 Trifolio-Geranietea 6.1.1 Driganetalia vulgaris 6.1.1.1 Trifolion medii 6.1.1.2 Geranion sanguinei 6.2 Epilobielea anguslifolii . .. 6.2.1 Atropetalla (Epilobielalia angusUfolu) . 6.2.1.1 Epilobloo anguslifolii Calamagroslietum epigei OigilaJi-Calamagrostietum arundinaceae Senecionl-Epilobietum anguslitolii 62.1.2 Alropion Alropelum belladonnae Molinielum arundinaceae 1. Tűlevelű. erdök és rokon társulások. 1.1 Erioo-pioelea 7.1.1 Erico-Pinelaüa 7.1.1.1 Erioo-Pioion Chamaebuxo- Pinetum 7 2 Pulsalillo-Pinetea 7.2.1 pulsalillo-Pinelalia 7.2.1.1 Cytiso-Pioion Lino ftavi-pioelum 7.2.1.2 Festuco vaglnatae-PinIon FeslUCOvaginalae-Pioelum sillvestris 7.3 vaccioÍo-plceetea 7.3.1 Piceetalla 7.3.1.1 Ocrano-PioIon 7.3.1.2 Unoaeo-PCe1oo 7.3.1.2.5 Veoclnlo-Ablelenlon Bazzanio-Ablelelum II 8. Lombos erdők. 8.1 Salicelea purpufeae 8.1.1 Salicetalla purpureae 8.1.1.1 SaIICiOneIaeagni HIppophae-Salicelum elaeagni Myricario-EpiIobietum dodonaei 8.1.1.2 Salicion albae Sallcetum albae-fragilis Salld-PopuIelum 8.1.1.3 Salicioo lriandrae Sallcetum purpureae Sallcetum triaodrae 8.2 Alnelea glutloosae 8.2.1 Alnetalia glutloosae 8.2.1.1 AInIOO glutioosae Pryopterldi-Alnelum Fraxlno pannorUcae-Alnelum Tllelypteridi-A&nelum 8.3 Ouercetea roborj-pelraeae 8.3.1 Ouercelalia robon-petraeae 83.1.1 Querclofl roborl-petraeae (lod. Castaneo-Ouercion) Castaneo-Quercetum Chfysanlhemo-Quercelum Genlsto tInctoriae-Carpinelum 83.1.2 pino-Ouerclon AuIacomnio-Pioelum Genlsto nervatae-Pinetum 8.4 Ouerco-Fagelea 8.4.2.4 Ouercion petraeae-cerris Asphodelo-Ouercetum roooris-cerris Oeschampslo-Quercetum petraeae-cerris Genisto pIIosse-Quercetum Omo-Quercetum poIycarpae potenlilo micranthae-Quercetum Quercetum 'petraeae-cerris 84.2 Ouercetalia pubescentis-p8traeae 8.4.2.1 Quercioo pubescentis 8.4.22 Omo-Dstryon Colino-Quercetum pubescenlis eotoneasllo-Amelanchlerelum fago-Ofnelum ===ubescenlis ~.".2.~Acef1 ~ Acert c:arnpeaIri-Ouetum AceIt~lum centso rpahaleb-Quercelum pubescenlis ConvaIaf»-Quercelum Como-quen:etum II
 13. 13. Dictamno- Tilietum cordatae festuco rupicoIao-QuercalUrrl Galalello-Ouercelum Junlpero-PoptHIum albae POOpannonlcae-Ouercelum TlIIo-fraxlnelum excelslorta WaldslelnkrSplraeetum mediae 8424 Quercion pejraeae-cerns Asphodek>-Ouercelum roberts-cems DeschampsicKluercelum petraeae-cems GenIsio pilosae-Ouercelum Omo-Ouercelum poIycarpae Polenüllo micfaolhae-Quercetum Quercelum pelraeae-cenis 84.3 Fagetalia 8.4.3.1 Fagion sylvalicae 8 4.3.1.1 luzuk>-F agion(incl. Oeschampsio-F agion) Galio roluodifolio-fagelum luzukrF ageium 8.13.1.2 Galla odoralae-Fagion Aconllo-Fagelum CyclafnW.Fagelum laureolae-F ageium Melitlio-fagetum 8431.3 Cephalanlhero-fagion Seslorio hungaócae-Fagetum Tllio-Sorbelum 8431.4 Aceri-Faglon paoelario-Acerelum PhyHilidi-Acerelum 8 4 31.5 Tilk>- Aceríon MerCtJoali-Tllielum 84.3.1.6 Galio-Ahielelum Ableli-Fage Ium 8432 Carplnion beluli . Queroo pelraeae-Carplnelum Queroo robori-Carplnetum WaldslelnkrCarplnelum 8433 Alno-UImion Aegopodio-Alnelum Carici aculifonnis-Alnelum Carici brizoidis-Alnelum Caricl remotae-Fraxlnelum fraxloo pannonlcae-Utmelum 84.34 AremonkrFagion 8.4 .3.4.1 Pr!muIo-f agenIon Asperulo laurinae-Carpioetum Fraxloo pannonlcae-Carplnelum Heleboro dumetorum-C8rolnelum HeUeboro odoó-Fagelum Scutellario-Acerelum ,: 1 lillo Iomentosae-fraxlnelum omi vido OfOboIdis-Fageium 8.4.3 ..•.2LamIo otvalae-fagenioo 8.4.3 .••.3lonlcero-Fageoion 8.4.3.4,4 Ostryo-Fagenloo 8.5 Fraogulelea 8.5.1 P1eridio-Rubelalia 8.5.1.1 lonlcero-Rublon süvalici 8.5.2 Salicelalia aurilae 8.5.2.1 Salicion cinereae Calamagroslio-Salicelum cioereae SalicI cinereae-Sphagnelum Salicl peolaodrae-Betulelum 86 Rhamno-Prunelea 8.6·1 PruoelaUa spinosae 8.6.1.1 Pnmo-Rubion radulae 8.6.1.2 Pnmo-RubIon UImifOIii 8.6.1.3 Carplno-Prunlon Corylotum avellaoae Pruno spinosae-Cralaegelum 86.14 Berberidiotl 8.6.1.5 Prunlon fruücosae Amygdalotum nanae Cralaego-Ceraselum fruücosae phIomidl-PrUoelum tenellae 86.2 Salicetalia arenariae 8.6.2.1 Sanclon arenariae 8.6.3 SambucelaUa 8.6.3.1 Sambuco-Salicion capreae Aegopodio-Sambucelum oigrae EpllobkrSalicelum capreae fragario-Rubetum Sambucelum racemosae SoIidagInI-Comelum sanguine ae IRODAlO" Borhidi. A. 1969: Adatok a kocsány talan tölgy (Ouercus pelraea fajcsoporl) és a ~hos lötgy (OuerCtJs pube~os lajcsopoorl) kis'ajalnak ökol6gial- conol6glal magalartásához. (Be'lrige zur KeMlo1s über das öko!ogisch- zöoologisdle Verhalteo der l<1einarten von Arle0grupp8o des Quercus petraea und Qu. pubeacens)_ Bot.l<6zlem. 56: 155-158. BoIhidI. A 1991: A magyar ftóra magatartAs Iipuaai. -II. Magyar Ókoa6gial Kongresazua poszter Oaazefoglal6k, KesztheIy p. 22. BorhIdI. A 1991: A magyar AÓIa aZOdáIIa magatanáa tipusai, természetességi és tennészetv6delml6rtéksz6mai. Szamlzdat. Pka 1-48 pp. EUenberg. H. 1950: landwirtsdlaftliche PAaozensoziologle 1: Unkraulgemeinschaften als Zelger fúr Klima und Bodeo. Ulmer. Stuttgart. 141 pp.
 14. 14. , H. 1952: LaodwiI1schattliche Ptlaozensoziologie. II:Wiesen und WeIdenund itve stand6rlllcho Bewertung. Ulmer, Stuttgart, 143 pp. , H. 1914: Zeigerwerte der Gefiisspllaozen Mitteleuropas, • Scripta Geobotanica IX. GoItze Vii. GöttIngen 97 pp. , H., Weber, H.E., 001, R., WIrth, W. Wemer, W., Paulissen, O., : 1991: lelgetwerte von Pftaozen in MiUeleuropa. - Scripta Geobotanica 18.. GoItze Vit Göltingen.248 pp. "iele, G. (ed.)1985: Az Ökológiai Szukcesszjó Kérdései. - Studia Biologlca 12. , AkadémiaiKiadó, 212 pp. ~,J.P. 197~: Plant Strat~ies and Vegetation Processes. John Wiley and Sons. Chichester-New York-Brisbane- Toronto, 222 pp. ~,J P., Hodgson, J G. liunl, R. 1988: Comparalive Plant Ecology. Unwin Hyman,loodon-&ston-Sydney-WeHington, 742 pp. ~ersen, J. 1936: Biologische Pftanzentypen als HilfsmiUelin der Vegetalionsforschung Kopenhagen: Levin und Munksgaard, 224 pp. ~ád,.I. 1978: Magyarországi vizek és árléri szinlek növényfajainak ökológiai besorolása. - Oecological classificalion of planl species of Hunganan walers and lIooded palins. - Keszlh.Agrárlud.Egy. Kiadv. 20:5 62 pp. /CDvács, J.A. 1979: Indicatorii biologici, ecologici si economici ai fIorei pajistilor. - Minisl.Agricult. si Ind. Aliment.. BucuresU, 50 pp. t.leusel,H. Schubert, R. 1972: Benln; VoIk und Wissen. 612 pp. Plécsényi,l. 1986: The acoluthic space and ils irnportance in lhe ecological research. Acta Bot.Hung. 32: 53-60. Scherfose, V., 1990: Salz-leigerwerle von Gelássptlanzen der Salzmarschen Tlderöhrichle und Salzwassertümpel an der deutschen Nord- und Ostseekúste. - Jb. Nieders. Landesamt Wasser und Abfall, Forsch.stelle Küste 39: 31-82. Simon,T. 1988:.A hazai edényes llóra természetvédelmi érték-besorolása. _ Abstracta Boi. 12: 1-23. SiOlon,T. 1991: Természetvédelmi érték helyeit szociálís maqatartás IiPlIS? - II. Magyar ÖkológiaI Kongresszus Poszter Osszeloglalók, Keszlhely,. p. 130 506, R. 1964-1980: Synopsis systernaüco-qeobotanica Horae vegelationisque Hungariae I-VI. Akadémiai Kiadó Budapest Tüxen, R. EUenberg, H. 1937: Der syslemalische und der ökologische Gruppenwert. -Min.Hor.-soz.Arbeilsgem Niedersachsen. 3: 171-184. Z6Iyomi,B. 1987: Coenotone, ecolone and their role in the preservation ol relic .species. - Acta Bot.Hung. 33: 3-18. Zólyomi,B., Baráth, l., Fekete, G., Jakucs, P., Kárpáti, 1.,Kárpáti, V., Kovács,M., Máthé, 1., 11167: Einreihung von 1400 Arten der ungarischen Flora in ökologischen Gruppen nach lWR-lahlen. - Fragmenta BoI. Mus. Hist. Nat. Hung. 4: 101-142. SOCIAL OEHAVIOUR TYPES (SOT) OF THE HUNGARIAN FLORA, rTS NATURAlNESS VALUES (VAL) AND RELATIVE ECOLOGICAL INDICATOR VAlUES (TB-S8) Attila &midi Janus Pannonius University, &lanical Departmenl, Pécs, 7624 I~uság u.6. Hungary 26 27 INTRODUCTION The &taniCaI Departmeni of the Janus Pannonius University was commissioned in 198910 make delailed comparative evaluaUon of nature conservalion areas within the frameworl< ol the landscape Prolection Dislricls of SW-Hungary. For this woO<- as a first approach - the nature conservalion rank calegories of SIMON (1988) were used. During this woO<various difficullies arose thal we tried 10 eliminate in due course Such difficulty was thal in the calegory of ·nalural companions" species highly differenl in naluraloess and na Iure conservaUon rank values were incIuded. Other problem was thal in areas worth prolection had no "protected plants", WhiIe such species occurred in ecologicaUy dislurbed, secondary habitals. A third type of problem was thal species placed in the calegory of prolected pianis were delermined by inlernalional agreemenls rather than by theil' importance and elldangered state in the flora o, Hungary. Finally, the calegories ol SIMON were nol ordered into a ran king order and did not allow a numerical c:omparalive evaluation. At the firsl anempt we lried 10 solve ali these problems by extending SIMON's C<llegories giving them relative nalurainess vakres and ranldng U)em according these values. During Ule process of forming naluralness groups we took íhe sociological behaviour of the species as asiarting poinl and lried 10 include more and more informations accumulated by íhe phylosociological practice inlo the system. At lhe same lima we airned al forming wider and more generalized groups than the lradilional phylosociological calegories, in order 10 compare objectively planl communilies of very dilferent composilion as weN. During this process U)e content ol the SIMON's categories has be en greally modified, and our model gradually approached GRIME's three-way slralegic modei. This worll has be en supported with a 101 of useful advices of prot. G. FEKETE, 10 whom we would like 10 express our gralilude. Prof. T. SIMON, had known an earlier preliminary version of this model, and his opinion published in Ihe Abslracls of the II. Hungarian Ecological Congress (1991) probably reterred 10 thal. On the Congress already, a second more evoluted version of this model was presenled and olfered for application, as ·pLJdding·. This second version (BORHIDI 1991) was applied by us lor qualifying nalure prolected areas, planl communiües, succession slag es, etc. for their naluramess in acomparalive 'ormo 1was aíso used by xovxcs. JA and TAKÁCS, B. (1992) for the compralive evaluation of the actual state of U)e commuoiUes of alandprotection Areá in W- Hungary. The aclual version has suffered some further modifications and may be the se are the iasi ones. A remarkable proposal was made by saveral experts 10 give a greater importance 10 the diversity o, the native flora in respect with the indicator figures so thal only the alien species wouid be considered as negative calegories in the concept of naluralnesa, WhiIe dlsturbance &oIeranb and oative weeds should receive Iow but posItive values. Aoother change was, thal prolecled state as calegory has be en lelt oul of the modef, and it was aubsliluled by !he more ooocrele rarity vaJues. 10 this r&Spect the nature OOOS8fVation groups of F. NEMET~ served with good Ideas.

×