Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dasa140424 e123

552 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dasa140424 e123

  1. 1. Nummer 16 2014 DAGENS SAMHÄLLE 23 El  SAMHÄLLE Linköping får ler e-tjänster n Under våren kommer Linköpings kom- mun att lansera ett antal nya e-tjänster. Via kommunens webbplats kommer med- borgarna bland annat kunna ansöka om trygghetslarm, begära ledsagarservice och personlig assistans samt ta del av sina barns frånvaro och studieresultat i grund- skolan. Sedan tidigare har kommunen e-tjäns- ter för att till exempel boka idrottslokaler, söka barnomsorg och beräkna avgift för vårdboende. Mobil guide ska locka stadsbor ut i naturenInternetentreprenören Kristofer Björkman står bakom en mobil frilutsguide som ska få ler stadsbor att komma ut i naturen. Ett tiotal kommuner bidrar hittills med data – men målet för tjänsten är global spridning. NATUR KristoferBjörkmanär mest känd för att ha grundat nyhetstjänsten Mynewsdesk. Menharävenvaritmediupp- starten av en rad webbtjänst- företag, som resesajten Mr Jet, SF Anytime och Spray.se. Förra året sålde han My- newsdesk till det norska medieföretaget NHST. Steget till företaget Outdoormap var egentligen inte så långt. Kristofer Björkman har en bakgrund inom extremsport och är en engagerad frilufts- människa. I samma veva träf- fadehanEmilHellström,som tidigare bland annat drivit In- atur.se, en marknadsplats för naturintresserade, som hade idén till appen Naturkartan. Det blev starten för Out- doormap, med uppdraget att göra naturen mer tillgänglig för ler stadsbor. – Jag vill fylla en viktig funktion inom ett område som jag tycker är betydelse- fullt.Friluftslivärotroligtvik- tigt för varje individ och för samhället i stort — och en för- utsättning för att förstå att vi behöverlevamerhållbart,sä- ger Kristofer Björkman. Tjänsten Naturkartan byg- ger på idén att samla all mat- nyttig friluftsinformation på ett ställe. Och sedan göra den tillgänglig för allmänheten i mobilen. Men det är inte en helt enkelt. Uppgifterna om friluftsleder, iske och bad- platser är spridda hos många aktörer och inns i vissa fall barapåpapper.Sedanskadet innas bilder och möjligheter för användarna att gilla och lägga upp egna recensioner. Ett av de första projekten är att skapa en mobil frilufts- och fritidsguide till hela Stockholms län. Det förutsät- ter att alla som sitter med re- levant information, inklusive de26Storstockholmskommu- nerna, delar med sig. Hittills har ett tiotal kommuner och länsstyrelsen i Stockholms län anslutit sig till projektet. Det handlar bland annat om att publicera kartor över lä- nets 280 naturreservat. – Jagharsvårtattacceptera att ler åker till Ikea på helgen än till Tyresta nationalpark. Men branschen är extremt fragmenterad och det gör det svårtfördenbredaallmänhe- ten att få vägledning ut i natu- ren,sägerKristoferBjörkman. Afärsidén är att erbjuda gratis information till använ- darna, men att sälja pakete- ringar av lokal friluftsinfor- mation till kommuner och friluftsorganisationer. Norrköpings kommun publi- cerade i början av 1990-talet en vägvisare till naturen i in- bunden form. Men den blev snabbt inaktuell. Kommunen var på jakt efter ett sätt att an- vändanyteknikiställetförde traditionella turisbroschyrer- na och var först ut med Natur- kartan. Trots att appen inte oiciellt har lanserats har 3 000 personer redan laddat ner den och 50 000 personer tittat på den. Eva Siljeholm är ekolog i Norrköpings kommun med uppdraget att göra naturen mer tillgänglig för ler. Det arbetet är i linje med reger- ingens mål för friluftspoliti- ken, som också betonar att det är viktigt med en ökad samverkan mellan olika ak- törer. – Jag är jätteglad för det här. Det är många som hör av sig och säger att appen är bra. Den är användarvänlig och fungerar lätt för den som ska administrera den, säger hon. Flera kommuner i Öster- götland har nu fått upp ögo- nen för appen. Men utveck- lingen har krävt mycket ar- bete.Varjeplatsbeskrivsmed 300 tecken och en bild. Kristofer Björkman träf- fade Facebookgrundaren Mark Zuckerberg i början av 2000-talet. Och det är sam- ma globala modell Kristofer Björkmanserframförsigmed Naturkartan, en sorts frilufts- livets Facebook där allmän- heten bidrar med uppdate- ringar och inlägg. – Zuckerberg blev duk- tig på att organisera en re- dan existerande community i den digitala världen. Det vill vi också göra. Vi kan skapa en jättespännande guide till is- ke, badplatser och leder som gynnar alla, säger han. MARIA OTTOSON mo@dagenssamhalle.se DIGITAL HÄLSA SKA LYFTA BLEKINGE n Nya jobb och nya växande företag. Det är målet med en satsning på digital hälsa som Landstinget Blekinge, Blekinge Tek- niska Högskola och Region Blekinge nu har sjösatt. Företag, forskare och studenter ska sti- muleras att utveckla innovationer som ut- går från behoven inom hälso- och sjuk- vården. –  Det inns ett stort be- hov och därmed också möjligheter för våra ble- kingska företag inom IT och telekom, säger lands- tingsdirektör Peter Lilja i ett pressmeddelande. NY UTBILDNING I SOCIALTJÄNSTEN n Socialstyrelsen, Myndigheten för handikappolitisk samordning och E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning om e-hälsa och välfärdsteknologi i social- tjänsten. Målgruppen är framför allt bistånds- handläggare, vårdbiträden, verksam- hetschefer och politiker. Tanken är att de ska lära sig termer och begrepp, juridik, nationell patientöversikt och nya sätt att jobba med mobila lösningar för doku- mentation. Uppdraget ska vara klart i maj nästa år. REDAKTÖR Torbjörn Carlbom tc@dagenssamhalle.se 08–452 73 45 TIPS TILL APPARATEN Sköterskornafår stödisinabeslut n Snart får sjuksköterskorna i hemsjukvården i Örebro län en app som hjälper dem att fatta beslut om vilken vård en person som blir akut sjuk i hemmet behöver. I appen kan sjuksköterskan till exempel ta blodtryck och andning. Appen visar sedan upp huruvida patienten kan anses behöva åka in till sjukhus eller inte. Appen kan också skicka information till aktuell läkare. Appen är framtagen av projektet Visam, som är en del av den nationella satsningen för de mest sjuka äldre. APP TILL NATUREN Norrköping är en av kommu- nerna som valt att använda sig av Naturkartan för att underlätta för invånare och besökare att komma ut i naturen. Naturkartan inns både som webbplats och som app för smarta telefoner. ”Branschen är extremt frag- menterad och det gör det svårt för den breda allmänheten att få vägledning ut i naturen.” Kristofer Björkman, entreprenör Vrinneviskogen i Norrköping dit man kan guidas med hjälp av Naturkartan.

×