Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kristina Olsson CV_2015-03-07

383 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kristina Olsson CV_2015-03-07

  1. 1. 19770422-1626 Olsson, Kristina Sida 1 Personuppgifter Namn: Kristina Olsson Personnummer: 19770422-1626 Kön: Kvinna Adress: Föreningsgatan 81a Postnummer: 21214 Ort: Malmö E-postadress: olsson_kinna@yahoo.se Mobil: 0730-655068 Arbetslivserfarenhet Titel Tidsperiod Arbetsgivare Omfattning Sysselsättningsgrad Familjebehandlare / Behandlare 2012-12-01- Pågår Lomma Kommun Heltid 100 % Arbetsuppgifter: Att arbeta med både biståndsinsatser och servicesamtalför medborgarna ilomma kommun. Arbetet innefattar allt ifrån ren FFT familjebehandling, Kognitiv och beteendeinriktad Coaching, lösningsfokuserade samtal, missbruksbehandlande samtal utifrån Tolvstegsmodellen, insatser av mer praktisk-pedagogiskinriktning hos både familjer och enskilda, men även förebyggande arbete såsomatt hålla I COPE Tonår kurs, ta drogtester på ungdomar då föräldrar ber om hjälp eller då biståndsinsats föreligger. Att informera på föräldramöten på skolorna I komunen kring droger samt om vad behandlingsteamet kan erbjuda för insatser för kommunens medborgare. Att inom ramen för familjebehandling och föräldrastöd ha barnsamtali syfte att skapa KASAMför barnen vars föräldrar fårföräldrastöd.Barnsamtal som bedrivs utifrån socialstyrelsensrekommendationer rörande barnsamtal i behandling. Att samverka med andra aktörer såsom skola, fritid, polis, samt både barn och vuxenpsykiatrigenombland annat SIP planering med gemensamma klienter/ patienter. Samverkan med skola, fritid och polis sker genom projektet Barnens Bästa i Lomma Kommun. Att I samband med Familj och barn insatser journalföra i JournalDigital. Att i övriga ärenden dokumentera i Procapita I enlighet med socialstyrelsensföreskrifter och BBIC. Att vara en del av implementeringsteam och ha supportansvar för JournalDigital. Superanvändare för Procapita och JournalDigital. Skyddsombud på arbetsplats och ansvarig för Systematiskt brandskyddsarbete. Familjebehandlare / Socialsekreterare 2010-08-09 – 2012-12-01 Malmö Stad Heltid 100% Arbetsuppgifter Att bedriva familjebehandling med hela familjer, enskilda föräldrar samt enskilt ungdomsstöd. Familjebehandling har bedrivits utifrån ett lösningsfokuserat synsätt samt Kognitiv och beteendeinriktad coaching. Att handleda skolpersonali ärenden med socialproblematik, där huvudsyftet har varit att hitta förebyggande åtgärder på ett tidigt stadium för de sociala utsatta barn och ungdomar. Åtgärderna har varit alltifrån familjebehandling inom öppenvården, stöd och rådgivning/handledning Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd 2008-11-01 - 2010-08-06 Arbete och Integration Svalövs kommun Heltid 100% Arbetsuppgifter Att inom specialiseringen missbrukare/ sökande med psykosocialproblematik handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd -Göra upp planeringar tillsammans med klienten för att så snart sommöjligt komma i behandling/sysselsättning/ev. andra ersättningar. - Lösningsfokuserade samtalmed klienter. Utredare Barn och Ungdom 2010-01-01 - 2010-04-01 Barn och Ungdom, Svalövs kommun Heltid 100% Arbetsuppgifter •Utreda barn och ungdomsärenden jäml. SOL och LVU. •Ompröva institutionsplaceringar jäml. SOL och LVU. Vikarierande gruppterapeut 2008-09-01 - 2009-02-01 Sofia behandlingshem Heltid 100% Arbetsuppgifter -Stödja och motivera kvinnorna till fortsatt drogfrihet. -stå för struktur och kontinuitet vad gäller de vardagliga sysslorna somkvinnorna ansvarar för. Socialsekreterare 2007-06-01 - 2008-05-01 Arbete och Integration Svalövs kommun Heltid 100% Arbetsuppgifter -Handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd -Göra upp planeringar tillsammans med klienten för att så snart sommöjligt komma i sysselsättning/arbete. - Lösningsfokuserade samtalmed klienter.
  2. 2. 19770422-1626 Olsson, Kristina Sida 2 Behandlingsassistent / medlevarskap2006-11-01 - 2007-03-01 Stiftelsen Comesta träningsboende för missbrukande hemlösa män Heltid 100% Arbetsuppgifter . agera som stöd i träningsboende för män med missbruk och hemlöshetsproblematik. . hålla i informationsmöten med remitterna, klienten, och ev. behandlingspersonalfrån det behandlinghem där de tillfrisknat. - Vara drivande i aktiviteter och utflykter somgörs med de boende, som inte har något annan sysselsättning. - Vara kontaktperson för en del av de boende, upprätta en individuell handlingsplan som vi sedan följer tillsammans med de boende. - Se till att deras lägenheter är i gott skick/ städinspektion varje onsdag -att följa med / hjälpa till med kontakterna med kronofogdemyndigheten och polisen. Socionom socialsekreterare 2006-04-01 - 2006-09-01 Södra Innerstadens Stadsdelsförvaltning, Malmö Heltid 100% Arbetsuppgifter -Handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd - Göra upp planeringar tillsammans med klienten för att så snart sommöjligt komma i sysselsättning/arbete. - Lösningsfokuserade samtalmed klienter. Flyktingsamordnare 2004-07-01 - 2004-08-01 Boxholms kommun.IFO chef Svante Christiansson Heltid 100% Arbetsuppgifter Att sköta allehanda uppgifter somrörde integrationprocessen. Alltifrån praktiska göromål, såsom kontakter med myndigheter, utbetala introduktionstödet, upprättande av bankkonto och inskrivning på Försäkringskassan, tillkurativa stödsamtaloch vid svårare fall vidareremittering till flyktingmedicin på universitetssjukhuset ilinköping. Utbildningar Utbildning Nivå Inriktning Tidsperiod Lärosäte Examen Leg. Certifierad Kognitiv och Beteendeinriktad Coach Eftergymnasial utbildning kortare än två år Socialt arbete och omsorg 2010-03-24 - Pågår Adsapiens Ja Nej Beskrivning: Utbildning i kognitivt förhållningssätt och coaching, somsyftar tillatt ge deltagarna de verktyg somkrävs för att lyfta och inspirera individer att hitta sin egen inneboende kraft för att komma vidare i sina liv. Steg 1 Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning Eftergymnasial utbildning två år eller längre Socialt arbete och omsorg 2008-01-01 - 2009- 01-01 Sverigehälsan Malmö Ja Nej Beskrivning: Grundläggande utbildning i psykoterapi. Den fjärde terminen är en fördjupningstermin som ger kunskaper om stress och utbrändhet, krisbemötande och krisbehandling samt korttidspsykoterapi. Utbildningen har teoretiskförankring i objektrelationsteori, självpsykologioch affektpsykologi. Examinator i utbildningen är Christer Sandahl, docent i klinisk psykologivid Karolinska Institutet. Socionom examen Eftergymnasial utbildning två år eller längre Socialt arbete och omsorg 2002-01-01 - 2006-01-01 Malmö högskola Ja Nej Beskrivning: Socionomutbildning med mångkulturell inriktning. Internationell migration och etniska relationer Eftergymnasial utbildning kortare än två år Samhälls- och beteendevetenskap 2004-01-01 – 2006-01-01 Malmö högskola Nej Nej Beskrivning: Arbetsvetenskap med inriktning mot kompetensutvecklin g 40 p Eftergymnasial utbildning kortare än två år Samhälls- och beteendevetenskap 2001-01-01 – 2002-01-01 Malmö högskola Nej Nej
  3. 3. 19770422-1626 Olsson, Kristina Sida 3 Beskrivning: Religionsvetenskap 20 p Eftergymnasial utbildning kortare än två år Humaniora 2000-01-01 – 2000-01-01 Lunds universitet Nej Nej Beskrivning: Religionshistoria Religionsbeteendevetenskap Nya och gamla testamentet Referenser Namn: Titel Telefon: E-postadress: Arbetsgivare Kommentar Språkkunskaper Språk Tal/Konversation Skrift Svenska Mycket goda kunskaper Mycket goda kunskaper Engelska Mycket goda kunskaper Mycket goda kunskaper Danska Lite kunskaper Goda kunskaper Norska Goda kunskaper Goda kunskaper Spanska Mycket goda kunskaper Mycket goda kunskaper Körkort B Andra färdigheter IDEELT ARBETE Anordnare: Rosengårds komvux och sfi-undervisning Tidsperiod: 2001 - 2002 Beskrivning: "Konversatör ikonversationsgrupp på svenska på rosengårdskomvux och sfi-undervisning. Syfte: Att stärka kvinnornas självförtroende vad gäller att kommunicera på svenska. Tjejgruppsledare United Sisters september 07 - maj 08. Tjejgrupp en gång i veckan med tjejer i 14-15 års åldern i syfte att stärka tjejernas självförtroende och självkänsla, att stärka deras egen förmåga att sätta gränser vid ex. grupptryckatt göra saker de egentligen inte vill. d.v.s att de ska kunna lära sig att känna att de duger som de är, oavsett prestationer. De metoder som användes var bla. värderingsövningar och föreläsningar. Anordnare: United sisters , en del av fryshuset. Patientarbete inom ramen för Utbildning till psykoterapeut steg 1. Sverigehälsan, Malmö. 2008-09-01- 2009-12-15. Handledare: Paul Benér. Leg psykolog,leg psykoterapeut Datorkunskaper Internet/Intranet- informationssökning Lotus Notes-databasanvändning ProCapita- databasanvändning Journal Digital -Dokument och journalföringsprogram Word, ordbehandlingsprogram Works, ordbehandlingsprogram Microsoft Excel
  4. 4. 19770422-1626 Olsson, Kristina Sida 4 Iphoto- Macintosh fotoprogram IDvd- Macintosh Dvd program Photo Booth - Macintosh fotoprogram MP navigator- Scanningprogram Garageband-musikkomponeringsprogram

×