Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016

267 views

Published on

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2016
 2. 2. God start på året 2 337 378 385385 1. kv 20161. kv 20151. kv 20141. kv 2013 Resultat før skatt (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 23,1 16,7 15,8 12,8 1. kv 20151. kv 20141. kv 2013 1. kv 2016 Solvensmargin 31.12.15 (uten bruk av overgangsregler) * 249 303 284315 1. kv 20161. kv 2013 1. kv 20151. kv 2014 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 156 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 262 % SpareBank 1 Forsikring AS: 136 %
 3. 3. God underliggende drift Bedring i både risiko- og administrasjonsresultat i Livsforsikring. Resultatnedgang i Skadeforsikring skyldes lavere netto finansinntekter. 3 125 251 175 207 2222 19 SkadeforsikringLivsforsikring 18 ODIN forvaltning Fordringsadministrasjonen 2015 2016 Resultat før skatt (MNOK)
 4. 4. Forretningsområde Forsikring
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Bedring i underliggende drift Økning i både risiko- og administrasjonsresultat Hovedtall per 1. kvartal 2016 (2015) i MNOK  Brutto premieinntekter: 1.335 (1.321)  Risikoresultat: 109 (69)  Administrasjonsresultat: 20 (6)  Renteresultat: -30 (130)  Resultat før skatt: 175 (125)  Solvensmargin *) : 136 % 5 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK) 125 179 147 3 175 1. kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 20151. kv 2015 175 125 153147 1. kv 20161. kv 20151. kv 20141. kv 2013 *) Per 31. desember 2015. Uten bruk av overgangsregler
 6. 6. Hovedtall per 1. kvartal 2016 (2015) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Bedring i forsikringsresultatet, men svakere netto finansinntekter  Brutto premieinntekter: 1.231 (1.242)  Forsikringsresultat: 147 (140)  Brutto avviklingsgevinster 96 (148)  Netto finansresultat: 61 (112)  Resultat før skatt: 207 (251)  Solvensmargin *) : 262 % 6 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK) 251 383 263 382 207 1. kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 20151. kv 2015 265 193 251 207 1. kv 20161. kv 20151. kv 20141. kv 2013 *) Per 31. desember 2015. Uten bruk av overgangsregler
 7. 7. Forsikringsresultatet • Erstatningskostnadene er redusert med 57 mill. kroner hittil i år sammenlignet med samme kvartal i 2015. Dette skyldes en reduksjon i naturskadeerstatninger med 77 mill. kroner. • Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet er økt sammenlignet med fjoråret. Økningen i privatmarkedet skyldes i hovedsak et større omfang av frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 96 (148) mill. kroner i 1. kvartal 2016 (2015). Combined ratio • CR for egen regning: 87,9 % (89,2 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift 7 Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 21,7 67,4 21,7 21,2 66,1 59,8 81,0 20151. kv 2015 89,1 87,8 1. kv 2016 Skadeprosent Kostnadsprosent 147140 105 133 2015 2016 Forsikringsresultat Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
 8. 8. ODIN Forvaltning AS
 9. 9. 22 31 30 14 22 1. kv 2015 1. kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 2015 Hovedtall per 1. kvartal 2016 (2015) i MNOK ODIN Forvaltning God underliggende drift og økte markedsandeler 9  Driftsinntekter: 78 (84)  Resultat før skatt: 22 (22)  Forvaltningskapital: 39 377 (37 736)  Egenkapitalavkastning : 40,3 % (40,4%) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
 10. 10. Fordringsadministrasjon
 11. 11. SpareBank 1 Gruppen Finans • Består av forretningsområdene Factoring og Portefølje. • Volum- og inntektsvekst i begge forretningsområdene. • Samlede inntekter på 40 (35) mill. kroner i 1. kvartal. • Utlånsvekst på 25 % de siste 12 månedene. Fordringsadministrasjon Volum- og inntektsvekst 11 Resultat før skatt (MNOK) 14 5 18 16 4 19 TotaltConectoSpareBank 1 Gruppen Finans 1. kv 2016 1. kv 2015
 12. 12. Vedlegg
 13. 13. SpareBank 1-alliansen 2016 Eiere og alliansepartnere: *Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: BN Bank* SpareBank 1 Mobilbetaling* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* *Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp SpareBank 1 Gruppen AS* Conecto inkasso *Felleseid konsern med heleide produktselskaper: SpareBank 1 Forsikring 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
 14. 14. Resultat per 1. kvartal 2016 15 1. kvartal Beløp i mill. kroner 2016 2015 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 175,0 124,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 207,4 250,7 - ODIN Forvaltning 22,4 21,8 - SpareBank 1 Medlemskort 3,5 2,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 15,5 13,7 - Conecto AS 3,8 4,5 - Konsernjusteringer -1,8 -1,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 425,8 415,8 Driftskostnader morselskap -25,4 -23,3 Netto finans morselskap -15,7 -15,6 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 1,6 Merverdiavskrivninger 0,0 -0,9 RESULTAT FØR SKATT 384,6 377,6 Skattekostnad -100,6 -74,6 RESULTAT ETTER SKATT 284,1 303,0
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 Mill. kroner 1. Kv 2016 4. Kv 2015 3. Kv 2015 2. Kv 2015 1. Kv 2015 Året 2015 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 284,1 377,1 286,1 349,8 303,0 1 316,0 Egenkapitalavkastning (%) 12,8 % 17,2 % 16,8 % 17,6 % 15,8 % 17,2 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 108,4 78,8 115,8 92,8 69,3 356,6 Administrasjonsresultat (MNOK) 19,6 -1,4 21,1 -2,2 6,3 23,8 Renteresultat (MNOK) -30,0 -216,6 -48,8 58,5 129,5 -77,3 Resultat etter skatt (MNOK) 125,3 66,7 111,3 138,4 101,9 418,4 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 146,5 253,5 319,2 275,3 139,8 987,8 Netto finansinntekter (MNOK) 60,9 122,9 -71,6 31,0 111,9 194,2 Resultat etter skatt (MNOK) 159,0 281,1 194,3 282,1 182,0 939,5 Skadeprosent f.e.r (%) 66,1 % 58,2 % 58,2 % 55,6 % 67,4 % 59,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,7 % 21,3 % 19,6 % 22,2 % 21,7 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) 87,9 % 79,5 % 77,9 % 77,7 % 89,1 % 81,0 % Bestandspremie (MNOK) 5 222 5203 5 256 5259 5 269 5203 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 79,5 90,0 89,3 91,5 83,9 354,7 Resultat etter skatt (MNOK) 16,4 8,2 21,7 22,7 16,0 68,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 39 377 40 932 37 266 37 468 37 736 40 932 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,0 % 8,1 % 7,9 % 7,6 % 7,4 % 8,1 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,1 % 6,6 % 5,8 % 5,4 % 5,0 % 6,6 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 14,5 31,4 8,5 10,2 13,2 63,3
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2015 2015 2015 2015 2014 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 175,0 3,0 147,3 179,1 124,7 39,4 - Bruk av tilleggsavsetninger 207,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 22,4 382,2 263,4 383,1 250,7 532,0 - ODIN Forvaltning 3,5 13,6 29,6 31,0 21,8 21,8 - SpareBank 1 Medlemskort 15,5 -0,4 2,4 1,8 2,4 0,0 - Fordringsadministrasjonen 3,8 45,9 11,7 14,0 18,1 14,1 - Konsernjusteringer -1,8 2,0 -26,8 -130,9 -1,8 90,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 425,8 446,3 427,7 478,0 415,8 698,0 Driftskostnader morselskap -25,4 -21,1 -32,7 -7,2 -23,3 -26,6 Netto finans morselskap -15,7 -14,8 -14,3 -2,8 -15,6 -17,6 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 1,9 0,0 0,0 1,6 0,0 Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 384,6 412,3 380,8 468,0 378,5 653,8 Merverdiavskrivninger -100,6 -19,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 RESULTAT FØR SKATT 284,1 393,0 379,9 467,0 377,6 652,9 Skattekostnad 282,8 -15,1 -93,8 -117,2 -74,6 -146,0 RESULTAT ETTER SKATT 303,0 377,8 286,1 349,8 303,0 506,8
 17. 17. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 1. kvartal 2016 18 1. kvartal Beløp i mill. kroner 2016 2016 Risikoinntekter 510,4 491,5 Risikokostnader -386,0 -414,7 Risikoresultat brutto 124,4 76,9 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -15,9 -7,5 Risikoresultat netto 108,5 69,3 Oppreservering fra risikoresultat -0,1 0,0 Risikoresultat netto etter oppreservering 108,4 69,3 Gebyrer 238,3 222,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner -139,5 -143,3 Provisjoner -86,1 -76,9 Administrasjonsresultat brutto 12,7 1,8 Reassuransens effekt på admin. resultatet 6,9 4,5 Administrasjonsresultat netto 19,6 6,3 Netto finansinntekter 82,6 242,8 Garantert rente -112,6 -113,2 Renteresultat -30,0 129,5 Oppreservering fra renteresultat 0,0 -0,2 Renteresultat etter oppreservering -30,1 129,4 Eiers bidrag til oppreservering -0,9 -0,4 Vederlag for rentegaranti 10,2 8,5 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 107,2 213,0 Avsetning til tilleggsavsetninger 33,0 -93,7 Resultat til kunder -19,1 -22,5 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 55,5 29,0 Andre inntekter og kostnader til selskapet -1,6 -1,2 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 175,0 124,7 Skattekostnad -49,7 -22,8 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 125,3 101,9
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 1. kvartal 2016 19 Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 117,0 0,3 -1,9 0,0 115,4 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 7,3 -2,1 7,5 0,0 12,7 Renteresultat -17,8 -13,2 0,7 0,3 -30,0 Oppreservering -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 Eiers bidrag til oppreservering -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 Vederlag for rentegaranti 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2 Resultat til kunde 1,0 12,8 0,0 0,0 13,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 54,0 54,0 Sum 116,7 -2,2 6,2 54,2 175,0
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 20 1. kvartal Beløp i mill. kroner 2016 2015 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 106,4 59,3 Individuelle kapitalforsikringer 185,4 112,1 Kollektive pensjonsforsikringer 280,3 241,7 Ulykkesforsikringer 73,3 41,8 Gruppelivsforsikringer 237,2 234,9 Unit Link - Renteforsikringer 5,6 4,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 37,5 24,5 Innskuddstjenestepensjon 409,5 208,9 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 335,3 927,9 Overførte premiereserver fra andre selskaper 576,2 71,3 Avgitt gjenforsikringspremie -52,7 -32,6 Premieinntekter for egen regning 1 858,8 966,6
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet 24 Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 1,9 0,4 1. kv. 2015 1. kv. 2016 1,3 0,5 1. kv. 2015 1. kv. 2016 24
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 1. kvartal 2016 25 Prosent -5,0 1,3 1,4 4,3 Aksjer Omløpsrenter Eiendom Hold til forfall
 22. 22. Aktivaallokering per portefølje per 1. kvartal 2016 SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 16,1 (15,6) mrd. NOK 20,0 (19,9) mrd. NOK 4,7 (4,3) mrd. NOK 11,5 (11,3) mrd. 23 Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 44,9% 55,1% Aksjer Obligasjoner 12,7% 34,4% 17,7% 1,2% 34,0% Aksjer Obligasjoner - markedsverdi Obligasjoner - amortisert kost Eiendom Annet 19,2% 0,0% 0,2% 63,8% 16,8% Aksjer Eiendom Annet Obligasjoner - markedsverdi Obligasjoner - amortisert kost 10,8% 14,0% 64,9% 10,3% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 1. kvartal 24 1. kvartal Beløp i mill. kroner 2016 2015 Immaterielle eiendeler 162 181 Investeringer 4 562 4 266 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 373 330 Fordringer 163 119 Andre eiendeler 236 163 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen 20 038 19 792 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 16 086 14 281 SUM EIENDELER 41 621 39 132 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 627 1 207 Ansvarlig lånekapital 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 20 117 19 827 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 16 296 14 447 Avsetning for forpliktelser 637 538 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 230 204 Forpliktelser 312 479 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 128 157 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 621 39 132
 24. 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 1. kvartal 2016 25 1. kvartal Beløp i mill. kroner 2016 2015 Forfalt brutto premie 1 568,6 1 572,2 Opptjente premier f.e.r. 1 303,4 1 278,5 Påløpne erstatninger f.e.r. -862,1 -861,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. 60,9 111,9 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader -283,4 -276,9 Andre tekniske avsetninger 1,7 1,2 Forsikringsresultat 220,6 253,1 Netto finansinntekter -13,2 -1,3 Andre kostnader 0,0 0,0 Driftsresultat 0,0 0,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 -1,1 Resultat før skatt 207,4 250,7 Skattekostnad -48,4 -68,7 Resultat etter skatt 159,0 182,0
 25. 25. ODIN Forvaltning Resultat per 1. kvartal 2016 26 1. kvartal Beløp i mill. kroner 2016 2015 Forvaltningshonorarer 79,5 83,9 Sum driftsinntekter 79,5 83,9 Lønnskostnader -28,7 -30,3 Avskrivninger -3,2 -3,4 Andre driftskostnader -26,1 -29,3 Sum driftskostnader -58,0 -63,0 Driftsresultat 21,5 21,0 Finanskostnader 0,9 0,8 Resultat før skatt 22,4 21,8 Skattekostnad -6,0 -5,8 Resultat etter skatt 16,4 16,0

×