Advertisement

Open Source Monitoring in 2014, from #monitoringssucks to #monitoringlove and back

Devops, Linux and Open Source Expert at Inuits
Nov. 19, 2014
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Open Source Monitoring in 2014, from #monitoringssucks to #monitoringlove and back

 1. From #MonitoringSucks to #MonitoringLove (and back) @KrisBuytaert OSMC 2014 , Nuremberg, Germany
 2. KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt ● II uusseedd ttoo bbee aa DDeevv,, ● TThheenn BBeeccaammee aann OOpp ● CChhiieeff TTrroolllliinngg OOffffiicceerr aanndd OOppeenn SSoouurrccee CCoonnssuullttaanntt @@iinnuuiittss..eeuu ● EEvveerryytthhiinngg iiss aann eeffffiinngg DDNNSS PPrroobblleemm ● BBuuiillddiinngg CClloouuddss ssiinnccee bbeeffoorree tthhee bbooookkssttoorree ● OOrrggaanniissiinngg CCoonnffeerreenncceess ● EEvvaannggeelliizziinngg ddeevvooppss
 3. AAnn ooppiinniioonnaatteedd ttaallkk aabboouutt tthhee OOppeenn SSoouurrccee MMoonniittoorriinngg ttoooolliinngg llaannddssccaappee IInn wwhhiicchh II hhooppee ttoo lleeaarrnn ffrroomm YYOOUU
 4. ##ddeevvooppss==~~CC((LL))AAMMSS ● CCuullttuurree ● ((LLeeaann)) ● AAuuttoommaattiioonn ● MMoonniittoorriinngg aanndd MMeeaassuurreemmeenntt ● SShhaarriinngg DDaammoonn EEddwwaarrddss aanndd JJoohhnn WWiilllliiss GGeennee KKiimm
 5. MMoonniittoorriinngg iiss uussuuaallllyy aann aafftteerrttoouugghhtt EENNOOBBUUDDGGEETT,, EENNOOTTIIMMEE
 6. AAnn 22000088 OOLLSS PPaappeerr ●WWee hhaavvee bbllooaatteedd JJaavvaa ttoooollss ● SSoommee ooppeenn CCoorree ssttuuffff ● DDYYII ffoollkkss wwaanntt ttrraaddiittiioonnaall NNaaggiiooss ● DDBBAA RReeqquuiirreedd
 7. ##mmoonniittoorriinnggssuucckkss ● JJoohhnn VViinncceenntt ((@@lluussiiss)),, jjuunnee 22001111 ● AA ssuubb ##ddeevvooppss mmoovveemmeenntt ● hhttttppss::////ggiitthhuubb..ccoomm//mmoonniittoorriinnggssuucckkss//
 8. WWhhyy ##mmoonniittoorriinnggssuucckkss ● MMaannuuaall ccoonnffiigg ((gguuii)) ● NNoott iinn ssyynncc wwiitthh rreeaalliittyy ● HHoossttss oonnllyy ● SSeerrvviicceess ssoommeettiimmeess ● AApplliiccaattiioonn nneevveerr ● CChhaaooss oorr oouutt ooff ssyynncc wwiitthh rreeaalliittyy ● AAlleerrtt FFaattiigguuee
 9. LLeett''ss ffoorrggeett aabboouutt ● TToooollss wwiitthh nnoo ((ssttaabbllee)) AAPPII ● TToooollss wwiitthh ssttrroonngg ffooccuuss oonn GGUUII ● UUnnlleessss yyoouu aarree aann SSMMEE wwiitthh << 110000 nnooddeess ● ZZeennoossss,, HHyyppeerriicc,, GGrroouunnddWWoorrkk,, ........ ● PP..SS.. :: ddoonn''tt eevveenn mmeennttiioonn pprroopprriieettaarryy ssooffttwwaarree ttoo mmee
 10. WWhhaatt wwee wwaanntt ● SSmmaallll ,, wweellll ssuuiitteedd ccoommppoonneennttss • CCoolllleecctt • TTrraannssppoorrtt // MMaannggllee • SSttoorree • AAnnaallyyssee • AAcctt // AAlleerrtt • VViissuuaalliizzee
 11. ##mmoonniittoorriinngglloovvee • • UUllff MMaannssssoonn ##ddeevvooppssddaayyss RRoommee 22001111 • AA nneeww eerraa ooff ttoooolliinngg • ##mmoonniittoorriinngglloovvee hhaacckksseessssiioonnss @@iinnuuiittss • ##mmoonniittoorraammaa
 12. IIcciinnggaa • 22000099 FFoorrkk • II ccoonnssiiddeerr NNaaggiiooss ddeeaadd • VViibbrraanntt CCoommmmuunniittyy ((oorr tthheeyy ssttaallkk mmee)) • TThhrrooww ggrreeaatt ppaarrttiieess iinn NNuurrnnbbeerrgg • NNoobbooddyy ccaann pprroonnoouunnccee iitt aannyyhhooww • hhttttppss::////ggiitthhuubb..ccoomm//IInnuuiittss//ppuuppppeett--iicciinnggaa//
 13. SSttoorreedd CCoonnffiiggss
 14. ##mmoonniittoorriinngglloovvee BBuutt tthhee lloovvee wwaass aabboouutt ::
 15. SSeennssuu ● AAwweessoommee ffoorr nnoonn ssttaattiicc eennvviirroonnmmeennttss ● SSccaalliinngg aa cclluusstteerreedd RRaabbbbiittMMQQ ?? ● TThhiiss iiss EEuurrooppee,, UU nnoo ddoo cclloouudd
 16. AAuuttoommaattiioonn ooff ##mmoonniittoorriinngg bbrroouugghhtt bbaacckk tthhee ##lloovvee
 17. II lloovvee CChheecckkMMKK ● AAuuttooddeetteeccttiioonn ● MMuullttiipplleexxiinngg ● TTrreenndd FFoorreeccaassttiinngg
 18. II hhaattee CChheecckkMMKK • AAuuttooddeetteeccttiioonn ?? • SSeerrvviiccee,, • BBuussiinneessss FFuunnccttiioonnaalliittiieess • eegg.. vvhhoossttss eettcc • SSiinnggllee SSoouurrccee ooff TTrruutthh
 19. MMoonniittoorriinngg aa sseerrvviiccee vvss MMoonniittoorriinngg aa SSeerrvviiccee
 20. ddeeffiinniittiioonn ooff ddoonnee:: mmoonniittoorreedd aanndd iinn pprroodduuccttiioonn
 21. AA ssooffttwwaarree pprroojjeecctt iiss nnoott ddoonnee uunnttiillll yyoouurr llaasstt eenndd uusseerr iiss ddeeaadd
 22. CCuullttuurree,, AAuuttoommaattiioonn,, MMeeaassuurreemmeenntt :: mmeeaassuurree aallll tthhee tthhiinnggss SShhaarriinngg
 23. DDeeppllooyy SSttaattiissttiiccss ● TTiimmee TToo DDeeppllooyy ● DDeeppllooyy FFrreeqquueennccyy ● LLiiffeeccyyccllee ffrreeqquueennccyy ●MMaapp ttoo ootthheerr mmeettrriiccss
 24. CCoolllleeccttDD aallll tthhee mmeettrriiccss,, aatt hhiigghh iinntteerrvvaallss
 25. OOllddsscchhooooll ggrraapphhiittee
 26. SSeellff SSeerrvviiccee GGddaasshh bbaasseedd ppiippeelliinneess PPuuppppeettiizzeedd TTeemmppllaatteess ((wwiipp))
 27. GGddaasshh
 28. GGrraaffaannaa
 29. GGrraapphhiittee++++ ● DDaasshhbbooaarrddss • GGrraaffaannaa ● EEnnggiinneess :: • IInnfflluuxxDDBB • CCyyaanniittee
 30. TTrriiggggeerrss oonn GGrraapphhss ● EExxppoorrtt JJaavvaa MMeettrriiccss ● JJMMXXTTrraannss ● EExxppoorrtt JJMMXXCCoonnffiiggss ● CCoonnffiigguurree NNRRPPEE CChheecckk ● EExxppoorrtt NNaaggiioossCChheecckk ● CCoolllleecctt JJMMXX EExxppoorrttss oonn JJMMXXTTrraannssNNooddee ● GGrraapphh EEmm CCoolllleecctt IIcciinnggaa CCoonnffiiggss oonn IIcciinnggaa
 31. AAggggrreeggaattiioonn ● AAlleerrtt oonn ssttrreeaammss ● AAlleerrtt oonn aaggggrreeggaatteedd mmeettrriiccss
 32. RRiieemmaannnn ● II ssttiillll ddoonn''tt ggeett iitt ?? ● DDiissttrriibbuutteedd TToopp ● DDoo yyoouu lliikkee CClloojjuurree ?? ● RRiieemmaannnn HHeeaalltthh pplluuggiinn ?? ● ss//rriieemmaannnn--hheeaalltthh//ccoolllleeccttdd//gg;; ●OOuuttppuutt ttoo ggrraapphhiittee
 33. GGrraapphhss ttoo KKnnoowwlleeddggee SSkkyylliinnee • OOccuulluuss • CCrreeaattiinngg IInnffoorrmmaattiioonn oouutt ooff tthhiiss ddaattaa • BBiigg ddaattaa • MMaacchhiinnee LLeeaarrnniinngg
 34. BBuutt II hhaavvee lloogg ffiilleess....
 35. LLooggss aanndd MMeettrriiccss ●GGrraayylloogg22 ● EELLSSAA ((EEnntteerrpprriissee LLoogg SSeeaarrcchh aanndd AArrcchhiivvee)) ● EELLKK SSttaacckk
 36. ● CCoolllleecctt ffrroomm aannyywwhheerree ● FFiilltteerr ● SSeenndd aannyywwhheerree
 37. BBllaacckk oonn WWhhiittee ??
 38. AAPPMM BBuutt wwhhaatt aabboouutt mmyy aappppss ?? HHaallff tthhee wwoorrlldd cchheeeerrss aabboouutt SSAAAASS ttoooollss :((
 39. PPaacckkeettbbeeaatt ● TTrraaffffiicc FFllooww tthhrroouugghh nneettwwoorrkk ● TTrraannssaaccttiioonnss ccaauussiinngg eerrrrrrooss ● SSQQLL ppeerr HHTTTTPP ● AAPPII ccaallll uussaaggee
 40. PPaacckkeettBBeeaatt
 41. TThhiiss nneeww ““DD”” hhyyppee
 42. CCoonnttaaiinneerrss aarree tthhee nneeww bbllaacckk ● 11 pprroocceessss ppeerr ccoonnttaaiinneerr ●MMeettrriicc ccoolllleeccttiioonn ?? ● SSeerrvviiccee hheeaalltthh ??
 43. So you want service rreeggiissttrraattiioonn ooff yyoouurr hheeaalltthhyy ((ccoonnttaaiinneerriizzeedd)) aapppplliiccaattiioonnss ??
 44. EEnntteerr CCoonnssuull..iioo ● SSeerrvviiccee ddiissccoovveerryy ● FFaaiilluurree ddeetteeccttiioonn ● UUssiinngg GGoossssiipp bbuuiilldd oonn ttoopp ooff SSeerrff ● RRaannddoomm nnooddee 22 nnooddee ccoommmmuunniiccaattiioonn ● AA HHaasshhiiCCoorrpp pprroojjeecctt
 45. CCoonnssuull ● UUsseess mmoonniittoorriinngg__pplluuggiinnss ffoorr hheeaalltthh ● CCrreeaatteess uunnhheeaalltthhyy ddnnss sseettuuppss ● SSeennssuu aalliikkee ● KKeeyy--VVaalluuee ssttoorree ● CCoonnssuull__tteemmppllaattee ==>> ffiillllss yyoouurr tteemmppllaatteess
 46. EEvveerryytthhiinngg iiss aa ffrreeaakkiinngg ddnnss pprroobblleemm
 47. SSeellff HHeeaalliinngg ●PPaacceemmaakkeerr CCoorroossyynncc ((ooccff rreessoouurrccee tthhaatt mmoonniittoorrss yyoouurr sseerrvviiccee)) ●MMeessooss ●KKuubbeerrnneetteess ●SSccaallee cchhaannggeess,, CCoonnsseennssuuss MMooddeellss cchhaannggee
 48. SSoo yyoouurr DDCC ffaaiillss WWhhoomm ttoo aalleerrtt wwhheenn ??
 49. ''NNeeww'' kkiiddss oonn tthhee bblloocckk ● FFllaappjjaacckk ffllaappjjaacckk..iioo mmoonniittoorriinngg nnoottiiffiiccaattiioonn rroouuttiinngg ++ eevveenntt pprroocceessssiinngg ssyysstteemm ●OOppeennDDuuttyy ggiitthhuubb..ccoomm//sszzeecchhuueenn//OOppeennDDuuttyy DDuuttyy mmaannaaggeemmeenntt
 50. MMyy AAlleerrttiinngg SSttrraatteeggyy IIss ssttiillll iinn bbeettaa
 51. AAnndd bbaacckk ::(( IInn 22001144 II``mm ssttiillll rruunnnniinngg tthhee ssaammee cchheecckk ffoorr -- sseerrvviiccee rreeggiissttrraattiioonn ((ccoonnssuull)) -- hhiigghh aavvaaiillaabbiilliittyy ((ppaacceemmaakkeerr//ccoorroossyynncc)) -- mmoonniittoorriinngg ((iicciinnggaa))
 52. l But I loovvee wwhheerree MMoonniittoorriinngg iiss hheeaaddiinngg WWee hhaavvee mmuucchh lleessss ffaallssee ppoossiittiivveess AAnndd wwee hhaavvee aa MMaaiinnttaaiinnaabbllee MMoonniittoorriinngg IInnffrraa KKiinnddaa
 53. YYoouurr nneexxtt ttrriipp ttoo GGeenntt !! CfgMgmtcamp.eu February 2 and 3, 2015 CFP is Open !
 54. CCoonnttaacctt KKrriiss..BBuuyyttaaeerrtt@@iinnuuiittss..eeuu FFuurrtthheerr RReeaaddiinngg @@kkrriissbbuuyyttaaeerrtt hhttttpp::////wwwwww..kkrriissbbuuyyttaaeerrtt..bbee//bblloogg// hhttttpp::////wwwwww..iinnuuiittss..eeuu// IInnuuiittss DDuubbooiissttrraaaatt 5500 22006600 AAnnttwweerrppeenn BBeellggiiuumm 889911..551144..223311 ++3322 447755 996611222211
Advertisement