Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Kriminalistika Letecke nehody zajistovani stop - zapoctova prace 2018

Download to read offline

Zápočtová práce na předmět kriminalistika. Zajišťování stop u leteckých nehod.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Kriminalistika Letecke nehody zajistovani stop - zapoctova prace 2018

 1. 1. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ OBOR: Kriminalisticko právní specializace Zápočtová prezentácia Letecké nehody a zaisťovanie stôp Airplane crash and forensic trails ensuring Zima 2018
 2. 2. Máj 2018 Niečo málo na úvod A little information to start Štatistika leteckých nehôd – rok 2017 Airplane crash statistics of the year 2017  Rok 2017 ako jeden z najbezpečnejších rokov v civilnej leteckej doprave  A year 2017 as one of the most safed years in a civil aviation transportation.  Celkom leteckých nehôd: 9  Počet mŕtvych: 67 (zdroj: ČTK, podľa agentúry ASN Amsterdam 2017)  Airplane crash in total: 9  Fatal errors: 67 lives (source: ČTK, as per ASN Amsterodam agency, 2017)  Počet obetí na palube lietadla: 32  Počet obetí v dôsledku leteckých nešťastí na zemi: 35  Number of victims on board: 32  Post-flight victims on the ground: 35 This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 3. 3. Máj 2018 Rok 2016 A 2016 year  Počet nehôd: 16, 303 obetí na životoch (zdroj ČTK, agentúra ASN)  Najtragickejšia nehoda: LaMia let 2933 s kolumbijským futbalovým tímom na palube, 71 mŕtvych zo 77 cestujúcich, 6 osôb nehodu prežilo  Number of airplane crash: 16, 303 died (source: ČTK, as per ASN Amsterodam agency)  The most fatal airplane crash: LaMia flight number 2933, with columbian futball team on board, 71 died from the total of 77 passengers, 6 survived. ..........................R.I.P.
 4. 4. Máj 2018 Súčinnosť so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS ) Cooperation with Integrated rescue system (IRS)  Poskytnutie okamžitej prvej pomoci a prevoz do nemocníc  Providing Immidiate first aid and transportation to the hospitals  V prípade požiaru uskutoční okamžitý zásah a prevedie opatrenia proti jeho šíreniu  In case of fire providing immidiate action and securing fire spreading  Uzavretie miesta leteckej nehody a zaistenie uchovania stôp  Accident area closure and securing forensic trails  Zabezpečenie odpojenia príkonov el. energie  Disconecting all electric devices  Zaistenie svedkov nehody  Witnesses securing
 5. 5. Máj 2018 Úkony na mieste leteckej nehody Acts on the side of an airplane crash Všeobecné zásady obhliadky miesta leteckej nehody: General rules of crime scene inspection: a. Neodkladnosť / urgency b. Nezastupiteľnosť / substitutability c. Neopakovateľnosť / uniqueness  Nebezpečie zmarenia dôkazov, zničenie, strata stôp  Danger of loss and destroying forensic trails  Poznatky a dôkazy sú ináč nezískateľné  Gaining the findings and forensic trails are unobtainable the other way  Nemožné získanie pozdejších dôkazov, napr. z dôvôdu manipulácie  Late securing findings and trails unaivaible due to manipulation
 6. 6. Máj 2018 Obhliadka miesta leteckej nehody – predbežná prehliadka Airplane crash scene inspection – pre-inspection Vyšetrujúci inšpektor / Investigating inspector :  Zistí a označí stopy nárazu a trosky lietadla  Finds and marks traces of impact and airplane debris  Zdokumentuje stav lietadla alebo trosiek, terén, stopy nárazu a ich pohyb, pohyb osôb  Documents condition of the aircraft or debris, terrain, traces of impact and it’s movement, human’s movement  Vyhľadá a zaistí letové zapisovače (FDR, CVR)  Finds and secures Flight Data Recorders (FDR, CVR)  Zaznamená fakty, podrobnosti, odchýlky, stopy, výnimočnosti, podmienky a okolnosti vzťahujúce sa k události  Marks facts, findings, forensic trails, details, deviations, conditions and circumstances regardless to an accident  Identifikuje všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv, bez rozdielu ich momentálnej dôležitosti  Identifies all facts, they may have affect even later in investigation
 7. 7. Máj 2018 Predbežná prehliadka – Pre-inspection  Zaznamená všetky zmeny, ktoré nastaly v priebehu záchranných akcií  Notifies all changes they appear during the First aid actions  Základný výsluch svedkov a lokalizáciu častí lietadla  Basic witness’s hearing and airplane parts localization Priebežne vyhodnotí / pre-inspection findings:  Smer, uhol a rýchlosť nárazu / direction, angel and speed of the crash  Či šlo a riadený alebo neriadený let / if the flight was managed or unmanaged  Či boli v okamihu nárazu pohonné hmoty v činnosti / if the fuel drive units were active during the crash  Či došlo k požiaru lietadla / if there was fire activated  Či bolo lietadlo pred dopadom celistvé / if the airplane was undamaged before the crash  Či sa na mieste nachádzajú všetky dôležité časti lietadla / if all important spare parts of an airplane are on place
 8. 8. Máj 2018 Podrobná prehliadka Detailed inspection Podrobná prehliadka zhromažďuje, ochraňuje a zaisťuje: Detailed inspection gathers, includes and secures:  Všetky materiálne stopy a vecné dôkazy, so zameraním na statické a dynamické stopy  All material trails and substantive evidence, focused on statical and dynamical trails  Základné informácie o stavu a mechanických deformáciách konštrukcie draku lietadla, pohonných jednotiek a systému  Information about conditions and mechanical demage of the fuselage, fuel driving units and airplane system  Charakter, postupnosť a stav lietadla z hľadiska postupu posádky a cestujúcich po vzniku havárie  Character, succession and aircraft conditions in regards crew and passenger behaving after the crash  Stav nákladu  Baggage, mail and cargo check Aircraft engine Aircraft Cockpit
 9. 9. Máj 2018 Zhromažďovanie dôkazov a zaisťovanie stôp Evidence and trails securing Proces zhromažďovania dôkazov a stôp: Proccess of trails and evidences securing:  Nájsť a označiť / to find and mark  Zaznamenať stav a polohu / to notify situation and location  Zaistiť ochranu / to arrange security  Preskúmať / to explore  Rozpoznať a stotožniť / to identify with ...  Roztriediť, zabaliť a uložiť / to sort out, pack, save and place  Predať k podrobnému skúmaniu alebo expertíze / to forward for detailed expertise and investigation  Vrátiť vlastníkovi / to return to the owner
 10. 10. Máj 2018 Zhromažďovanie dôkazov a zaisťovanie stôp Evidence and trails securing Dôkazy pre účely odborného zisťovania príčin sú: Evidences for finding errors are:  Lietadlo, lietadlové časti alebo jeho trosky / an airplane, it’s parts or it’s  Letové zapisovače / flight data recorders  Palubní a letové dokumentace / flight documentation  Stopy na zemi a okolí / trails on the ground and surroundings  Svedecké výpovede / informations from wittnessess  Fotografie, datové, audio a video záznamy / photos, data, audio and video records  Pamäťové stopy, ďalšie dôkazy a informácie / memory tracks and other evidence found at place Letový zapisovač, známy ako “čierna skrinka” (FDR)
 11. 11. Máj 2018 Postup pri zaisťovaní vecných dôkazov Process in substantive evidence assecuration Pri nájdení vecných dôkazov, najmä stopy, listiny alebo iné nosiče informácií, je nutné dodržať: In order to secure substantive evidence as trails, documentation or other data recorders, is strictly required:  Vyfotografovať, označiť a zaznamenať polohu a stav / to make a pictures, mark and save location and conditions  Chrániť ich proti strate, poškodeniu, zmene stavu alebo znečisteniu / to secure against loss, demage, condition change or pollution  Manipulovať s nimi len spôsobom, ktorý zaručuje zachovanie originálneho stavu a podmienky pre neskoršiu analýzu / manipulation only under the conditions that secure originality of the parts leading for later analyses  Získané materiály uložiť na určenom mieste / secured evidences placed only on dedicated place
 12. 12. Máj 2018 Materiálne stopy Material traces Prednosť majú vždy materiálne stopy Material traces are always priority  Stopy a škvrny na zemi / trails and spots on the ground  Stopy, zmeny na laku trupe lietadla / trails, changes on the fuselage print  Prevádzkové kvapaliny a znečistenie / operating liquids and pollution  Miestne podmienky a počasie v mieste pristánia alebo nájdenia trosiek / local and weather conditions at the place of landing of debris finds  Námraza / icing  Vzorky paliva a záznamy o plnení / fuel sample and fueling records  Výkonnosť navigačného zariadenia / navigation system power
 13. 13. Máj 2018 Materiálne stopy Material traces  Poloha osôb na palube, v troskách a mimo nich / location of passengers on board, or outside  Vzorky krvy a tkáne na analýzu / blood and human tissues for analyses  Systémy, ktoré využívajú palubné počítače / pc systems  Porast v okolí poškodený nárazom pri dopade lietadla / demaged nature around aircraft crash  Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach – stopy chrániť!!  In case of bad weather conditions – traces securing!!  Zvláštna pozornosť venovaná digitalizačným zariadeniam pred vplyvom elektromagnetického poľa  Special attention dedicated to the digital systems to avoid data loss under the electromagnetic field
 14. 14. Máj 2018 Zaistenie dôkazov Primárne zaistenie dôkazov:  Záznamy letových zapisovačov / FDR records  Vzorky prevádzkových kvapalín z lietadla / aircraft operating liquids  Pohonné jednotky, pomocné agregáty a systémy monitorovania / fuel drives, helping aggregates and monitoring systems  Mechanické aktívne a pasívne prvky riadenia / active and passive mechanical aircraft drive units  Systémy, zdroje a ovládacie prvky – palivový, hydraulický, kyslíkový, vzduchový, elektrický / systems and controlling sources such as fuel, hydraulic, oxygen, air and electric  Časti systému klimatizácie, pretlakovania, ochrany proti námraze a odmrazovaniu / parts of air condition, pressurization, de- icing and anti-icing systems  Letové prístroje, kontrolné panely, detektory, prepínače a ističe / flight instruments, control pannels, detectors, breakers, switches Y
 15. 15. Máj 2018 Zaistenie dôkazov  Automatické systémy riadenia letu / automatic systems operating aircraft  Výstražné a varovné signalizačné displeje a indikátory / warning signalization systems  Radiové a radionavigačné systémy / radio and radio navigation systems  Záznamy o údržbe a palubné záznamy / maintenance and on-board records  Fotodokumentácia, audio a video záznamy z letu, zo stanovísk ATS, letísk a meteorologické informácie / photo documentation, audio and video flight records, ATS, airports and meteorological information  Telesné pozostatky, časti tkaní, krvné stopy identifikuje súdný lekár / human remains, humans tissues, bloodlines are identified by forensic doctor only  Vzorky nájdených krvných stôp na častiach lietadla sa odoberajú do vhodných plastových alebo sklenených obalov pre ďalšiu analýzu / bloodlines found at the aircraft parts are secured to the proper plastic or glass containers for the later analyses  Špeciálna pozornosť sa venuje letovým zapisovačom / special attention is dedicated to FDR
 16. 16. Máj 2018 Hlavné zásady dokumentácia obhliadky Important rules of documentation Vyhotovuje sa / Issuing: Fotografická dokumentácia / photo documentation Zápis o obhliadke / the crime scene inspection record Náčrt miesta udalosti / sketch of the place of accident Následuje podrobné vyšetrovanie udalosti / following detailed accident investigation
 17. 17. Máj 2018 Ďakujem za pozornosť a šťastný let Thank you for your attention and safe flight

Zápočtová práce na předmět kriminalistika. Zajišťování stop u leteckých nehod.

Views

Total views

1,535

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,442

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×