Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Väikeelamute rekonstrueerimise toetus

954 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Väikeelamute rekonstrueerimise toetus

 1. 1. Roheline investeerimisskeem„Väikeelamute rekonstrueerimise toetus“
 2. 2. Meetmed elamufondi energiatarbimise vähendamiseks:Programm „Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest“.• Kinnitatud 28.04.2008 käskkirjaga nr 146Avatud taotlemine „Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemisening ehitusprojekti koostamise toetamine“.• Kinnitatud 12.06.2008 määrusega nr 48• Toetuste voor avati 25.06.2008, menetlemine jooksvaltProgramm „Korterelamu renoveerimislaen“.• Kinnitatud 07.05.2009 käskkirjaga nr 137• Laenu taotlemine alates 01.07.2009, menetlemine jooksvaltTäiendavalt CO2 heitkoguse müügi vahenditest:Roheline investeerimisskeem “Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord• Kinnitatud 17.08.2010 määrusega 52, voor avati 30.09.2010Roheline investeerimisskeem “Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord• Kinnitatud 05.04.2012 määrusega 27, voor avatakse 30.04.2012
 3. 3. Väikeelamute toetusToetuse eesmärk on tõstaolemasolevate elamute sisekliimakvaliteeti ja energiatõhusust,vähendada väikeelamuteenergiatarbimist ning soodustadaerinevate taastuvenergiatehnoloogiatekasutuselevõttu.
 4. 4. Väikeelamuõiguslikul alusel ehitatud hoone, mille kasutamiseotstarbena on ehitisregistrisse kantud:• üksikelamu,• kaksikelamu,• ridaelamu,• muu kahe korteriga elamu,• suvila või aiamajakasutatakse elamiseks vähemalt neli kuud aastas;
 5. 5. Meetme raames toetatavad tegevused:• energiatarbe vähendamiseks tehtavad rekonstrueerimistööd ja nende teostamiseks vajalike ehitustoodete ja ehitusmaterjalide soetamine• rekonstrueerimistööde projekteerimine (mis sisaldab ka energiatarbe arvutust)• rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teostamine• taastuvenergia tootmisseadmete soetamine ja seadmete paigaldamine
 6. 6. • ehitusprojektile peab olema lisatud elamu energiatarbe tõendamine läbi elamu soojuse erikao arvutuse, milleks tuleb täita tabel KredExi poolt kinnitatud vormil.• väikeelamule taastuvenergia tootmisseadme paigaldamisel tuleb tehnilisele kirjeldusele või ehitusprojektile lisada seadme eeldatava energiatoodangu andmed KredExi poolt kinnitatud vormil.
 7. 7. Projekteerimise, omanikujärelevalve teostamise jarekonstrueerimistööde teostajaks peab olema MTR-ikantud ettevõtja, kellel on kehtiv registreeringvastava teenuse osutamiseks.Kui taotleja teostab rekonstrueerimistööd omatarbeks ise füüsilise isikuna siis ei ole MTR kehtivregistreering nõutav.Taastuvenergia tootmisseadmete ühendamiselelamu tehnosüsteemidega peab elektritööde tegijaomama MTR registreeringut elektritöödetegevusalal.
 8. 8. • Taastuvenergia elektritootmisseadmepaigaldamisel eeldatakse, et taotleja, liitubvõrguga kui tootja (võrguühenduse olemasolulon energiasalvestusseadmeks elektrivõrk).• Akupanga paigaldamine on toetatav juhul,kui võrguühendus ei võimalda liitumist tootjanavõi võrguga liitumise tasu on vähemalt kakskorda kõrgem.• Kui taotleja omab võrguühendust, kuidolemasolev võrguühendus ei võimalda liitumisttootjana peab taotleja tagama, et paigaldatavtaastuvenergia tootmisseade koos võrguvälisesalvestusseadmega (akupank) töötab võrgusteraldatuna (kolmepositsiooniline lülitusseade).
 9. 9. Abikõlblikud kulud:• fassaadi, sokli või vundamendi soojustamisega seotud kulu;• katuse, katuslae või pööningulae soojustamisega seotud kulu;• välisakende ja -uste vahetamisega seotud kulu;• esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamisega seotud kulu;
 10. 10. • küttesüsteemi asendamise võirekonstrueerimisega kulu, sealhulgassoojatootmisseadme paigaldamine ningkatelde ja nende lisatarvikute jaabiseadmete vahetamine;• soojustagastusega ventilatsioonisüsteemirajamise või asendamise võiventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisegaseotud kulu;
 11. 11. • tuule- või päikeseenergiast soojatootmisseadmete või elektritootmisseadmete koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmete (võrguühendusega mitteliitumisel koos akupangaga) soetamise ja nende paigaldamisega seotud kulu;• taastuvenergia tootmisseadmete poolt toodetud reaalselt kasulikuks tarbimiseks kasutatud soojus- või elektrienergiatoodangu andmete salvestamise seadmete soetamise kulu;
 12. 12. • õhk-vesi tüüpi soojuspumpade, mille soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 3,5 (7°C/35°C EN 14511) või vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade, mille süsteemi soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 4,0 (0°C/35°C EN 14511) paigaldamisega seotud kulu;
 13. 13. • väikeelamu soojustamisega või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavate tööde, mis on ehitusprojektis soovituslikena välja toodud, kulu;• väikeelamu rekonstrueerimiseks vajalike ehitustoodete ja ehitusmaterjalide soetamise kulu;• väikeelamu rekonstrueerimistööde või taastuvenergia kasutamise seadmete paigaldamise projekteerimise (koos energiatarbe arvutuse koostamise) ja omanikujärelevalvega seotud kulu;• rekonstrueerimistööde teostamisel siseviimistluse taastamisega seotud kulu, kuid mitte rohkem kui 10% rekonstrueerimistööde maksumusest.• KÄIBEMAKS ON ABIKÕLBLIK KULU
 14. 14. Mitteabikõlblikud kulud:• elektri- ja nõrkvoolusüsteemi töödega (v.a. abikõlblike töödega otseselt seotud elektritöödega) seotud kulu;• taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumisega seotud liitumistasu kulu, sh liitumiseks vajalike seadmete (uue arvesti, liitumiskilbi ja muude liitumiseks vajalike seadmete) ning seadmete paigaldamisega seotud kulu;
 15. 15. • vee- ja kanalisatsioonisüsteemi töödega (välja arvatud abikõlblike töödega otseselt seotud tööde või heitvee jääksoojuse kasutamise seadme paigaldamisega või vee soojendamise seadme või sooja vee jaotamise süsteemiga) seotud kulu• kinnistu piirete, parkimiskohtade, välisvalgustusega ja haljastusega (välja arvatud vesi-vesi tüüpi soojuspumba paigaldamisega kaasneva pinnase taastamisega seotud tööde kulu);
 16. 16. • muud ehitustööd, mis ei ole seotud väikeelamu sisekliima parandamisega, väliste piirdetarindite rekonstrueerimisega, küttesüsteemide asendamisega või rekonstrueerimisega ning taastuvenergia kasutamiseks seadmete paigaldamisega ning mis ei taga toetuse saamiseks vajaliku energiatõhususarvu saavutamist;• ehitustööde teostamise kulu juhul, kui väikeelamu omanik teostab väikeelamus rekonstrueerimistööd oma tarbeks ise eraisikuna.
 17. 17. Abikõlblikkuse periood:Meetme raames toetatakse tegevusi, mis onteostatud pärast KredExile toetuse taotluseesitamist, välja arvatud väikeelamurekonstrueerimise projekteerimise kulu.Toetuste taotlusi võib esitada meetme eelarvelistevahendite olemasolul kuni 30. novembrini 2013. a.Toetatavad tegevused peavad olema toetusesaaja poolt vastu võetud või lõpetatud hiljemalt 1.novembriks 2014. a.
 18. 18. Taotlejatel on kohustus teostada väikeelamurekonstrueerimistööd:tehnosüsteemide muutmise või rekonstrueerimisepuhul 6 kuu jooksul;piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimise puhul9 kuu jooksularvates toetuse eraldamise lepingu sõlmimisest.Rekonstrueerimistööde teostamisaja pikendamine onvõimalik vaid põhjendatud juhtudel taotleja avalduse alusel.
 19. 19. Toetuse minimaalne summa on1 000 (üks tuhat) eurotja maksimaalne summa30 000 (kolmkümmend tuhat) eurotabikõlblike kulude kogusummanataotleja väikeelamu kohta.
 20. 20. Toetuse määrad:• 25% või 40% väikeelamu rekonstrueerimise maksumusest;• 60% või 70% väikeelamule taastuvenergia tootmisseadmete soetamise ja paigaldamise maksumusest;• 50% rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse maksumusest;• kuni 50% rekonstrueerimise projekteerimise (koos energiaarvutuse koostamisega) maksumusest.
 21. 21. 25 % ulatuses toetuse saamiseksrekonstrueerimistöödekogumaksumusest peab taotlejasaavutama väikeelamurekonstrueerimisega vähemaltenergiamärgise klassi „D“(energiatõhususarv <190kWh/(m2•a))ja sisekliima klassi III,mis vastab standardile EVS-EN 15251
 22. 22. 40% ulatuses toetuse saamiseksrekonstrueerimistöödekogumaksumusest peab taotlejasaavutama väikeelamurekonstrueerimisega vähemaltenergiamärgise klassi „C“(energiatõhususarv <150kWh/(m2•a))ja sisekliima klassi II,mis vastab standardile EVS-EN 15251.
 23. 23. 60% toetuse saamisekstaastuvenergia tootmisseadmetesoetamise ja paigaldamise maksumusestpeab taotleja väikeelamule paigaldamapäikesekollektori soojusenergia tootmiseks
 24. 24. 70% toetuse saamisekstaastuvenergia tootmisseadmetesoetamise ja paigaldamise maksumusestpeab taotleja paigaldamaväiketuuliku või PV-paneelielektrienergia tootmiseks.
 25. 25. 50% toetuse saamiseks omanikujärelevalve teenusemaksumusest peab taotleja sõlmima omanikujärelevalveteenuse lepingu rekonstrueerimistööde teostamisel.50% toetuse saamiseks projekteerimise maksumusestpeab taotleja tellima ehitusprojekti rekonstrueerimistöödeteostamiseks või taastuvenergia tootmisseadmepaigaldamiseks (eeldusel, et ehitusprojekti maksumus eiületa 10% rekonstrueerimistööde maksumusest).Projekteerimise ja omanikujärelevalve toetusi saabtaotleja taotleda koos rekonstrueerimistöödeteostamise toetuse taotluse esitamisega.
 26. 26. Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamuolema ehitatud õiguslikul alusel ja kantudehitisregistrisse, seal hulgas peab olema märgitudehitise esmase kasutuselevõtmise aasta.Taotleja väikeelamule peab olema väljastatudkasutusluba, kui ehitusluba ehitise püstitamisekson väljastatud peale PES jõustumist22.07.1995.a.
 27. 27. Taotleja peab rekonstrueerimistööde teostamiseks võitaastuvenergia tootmisseadme soetamiseks japaigaldamiseks võtma iga rekonstrueerimistöö võitaastuvenergia tootmisseadme kohta vähemalt kolmpakkumist, välja arvatud juhul, kui taotleja teostabrekonstrueerimistööd ise.Kui toetuse taotleja tellib mitu või kõik tööd üheltpakkujalt, võtab toetuse taotleja pakkumised vastavalerekonstrueerimistööde kogumile.Kui toetuse taotleja ei vali odavaimat pakkumist võijuhul, kui toetuse taotlejast mitteolenevatel põhjustel ei olevõimalik võtta kolme pakkumist, peab toetuse taotlejapõhjendama oma valikut või pakkumiste võtmata jätmistkirjalikult taotluse vormil.
 28. 28. Väikeelamu rekonstrueerimisel akendevahetamisel tuleb paigaldadaenergiasäästlikud aknad, millise avatäitekompleksne soojusjuhtivus paigaldatunaon U 1,1 W/(m2•K)(üldjuhul kolmekordne klaaspakett).
 29. 29. Taastuvenergia tootmisseadme paigaldamisel jaakupanga paigaldamisel peab müüja tagamavähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigilekomponentidele ja paigaldaja vähemalt viie aastapikkuse garantii paigaldamistöödele.Juhul, kui taastuvenergia tootmisseadmetepaigaldamisel on tegemist väljaspool Euroopamajanduspiirkonda (EMP) asuvate tootjateseadmetega, siis peavad need vastama CEmärgitusele või väiketuulikute puhul olemasertifitseeritud vastavalt IEC 61400-2 standardile-
 30. 30. Taastuvenergia tootmissüsteem peab võimaldamareaalselt kasulikuks tarbimiseks toodetud soojus- jaelektrienergiatoodangu andmete mõõtmist jasalvestamist.Kohustuslik on esitada vastavad andmed KredExilevähemalt 1 kord aasta jooksul.Minimaalselt peavad andmed sisaldama iga tunnikeskmisi tootmisvõimsusi ja iga kuu tootmisemaksimumvõimsusi.
 31. 31. Taastuvenergia elektritootmisseadme avalikuvõrguga ühendamiseks on vajalikvõrguettevõtja poolt väljastatudliitumispakkumine.Elektritootmisseadmete abikõlblikkusehindamise kriteeriumiteks on kuni 11kWtootmisseadmete vastavus Eesti standarditest(sh EVS-EN 50438:2008) ning võrgueeskirjasttulenevatele nõuetele.
 32. 32. Toetuste taotlemise vastuvõtmisealguskuupäevast ning selle üldtingimustestteavitab KredEx üleriigilise levikugapäevalehes ja oma veebilehel vähemalt 20päeva enne toetustaotluste vastuvõtu avamist.TAOTLUSVOOR AVANEB 30.APRILLILToetustaotluste vastuvõtmise lõpetamisestteavitab KredEx üleriigilise levikugapäevalehes ja oma veebilehel toetuste eelarvelõppemisel.
 33. 33. Nõuded taotlejale• Taotleja peab olema kinnisturaamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks omanikest volitatud esindajana või kinnistu hoonestusõiguse omanik.• Taotleja väikeelamu võib olla ka ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, millel on oma katus ja eraldi sissepääs maapinnalt. Rida- ja kaksikelamute puhul, mille piirdekonstruktsioonid on ühised ja mis kuuluvad kaasomandisse, peavad piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimise puhul (välja arvatud akende vahetamine) kaasomanikud esitama taotluse ja teostama rekonstrueerimistööd ühiselt.• Kui taotleja väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt kinnisasja proportsionaalsele osale.
 34. 34. • Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotlust ei rahuldata. Taotleja väikeelamule eraldatud toetuse puhul tuleb rekonstrueeritud väikeelamut sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul peale toetuse kasutamiseks lepingu sõlmimist.• Taotleja väikeelamule peab olema väljastatud kasutusluba või muu samaväärne kasutamise seaduslikkust tõendav dokument.• Taotleja väikeelamu rekonstrueerimise eeltingimuseks on ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis või tehnilise kirjelduse olemasolu. Taastuvenergia tootmisseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks on vajalik tehnilise kirjelduse olemasolu või ehitusprojekt.
 35. 35. Toetuse saamiseks peavad taotluse aluseksolevad rekonstrueerimistööd või taastuvenergiatootmisseadme paigaldamise tööd olemalõpetatud ja vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt ehitustööde teostajaga.Kui toetuse taotleja teostab toetuse aluseksolevad rekonstrueerimistööd ise, siis peab tanende lõpetamist omakäeliselt kinnitama kooslõpetamist tõendavate piisavat informatsiooniandvate fotode esitamisega.
 36. 36. Taotluse lisadokumendid:1) rekonstrueerimistööde või tehnosüsteemide asendamise või taastuvenergia tootmise seadme ja selle paigaldamise hinnapakkumised;2) omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument(kas laenuotsuse koopia või panga kontojäägiväljavõte, mis näitab, et nõutud summa on olemas);3) ehitusprojekt vähemalt põhiprojekti staadiumis võitehniline kirjeldus, millele on lisatud KredExi vormidelprojekteerija või energiaaudiitori poolt antud hinnangväikeelamu arvutusliku energiatarbe ja soojakadudekohta või taastuvenergia seadme eeldatavaenergiatoodangu kohta;
 37. 37. 4) rekonstrueerimistööde teostamisel ehitusluba võitehnosüsteemide muutmise või tervikliku asendamisepuhul kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud kirjaliknõusolek;5) väiketuuliku paigaldamise puhul kohalikuomavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimusedning ehitusluba või KOV kirjalik nõusolek;6) kohaliku jaotusvõrguettevõtja poolt väljastatudliitumispakkumine. Võrguettevõtja liitumispakkumine eiole nõutav kui taastuvenergia toomisseadepaigaldatakse piirkonnas kus jaotusvõrguettevõtjapuudub.
 38. 38. Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi KredExi poolt.Taotluse menetlemise tähtaeg on 30 tööpäeva alatesnõuetele vastava taotluse esitamisest KredExile.Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas taotluson täidetud nõuetekohaselt, laekunud koos kõigi lisadegaja esmavaatlusel vastab esitatud nõuetele ning määrusetingimustele.Taotluse rahuldamise otsuse järgselt sõlmib KredExtoetuse saajaga toetuse eraldamise lepingu, millesmuuhulgas sätestatakse toetuse saaja õigused jakohustused, kehtestatakse toetuse kasutamisetingimused, aruande esitamise tähtaeg ja kord ningtoetuse väljamaksmise tingimused.
 39. 39. Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalttaotluse rahuldamise otsuses ning toetuse eraldamiselepingus toodud tingimustele.Üldjuhul makstakse toetus välja ühes osas. Toetuse saajasoovil võib toetuse välja maksta kahes osas, kui toetusesumma on vähemalt 10 000 eurot ja meetme raameselluviidavad tegevused on selgelt eristatavadrekonstrueerimistööde või taastuvenergia seadmetepaigaldamise etappide kaupa.Toetuse makstakse välja pärast kõigi meetme raameselluviidavate tegevuste vastuvõtmist toetuse saaja poolt.Makse tehakse väljamaksetaotlusega esitatud vastavaüleandmis-vastuvõtmisakti, kohase arve jamaksekorralduse alusel.
 40. 40. Toetuse kasutamise järgne aruanne:Toetuse saaja, kes sai toetust väikeelamurekonstrueerimiseks, on kohustatud aruandena esitamaKredExile rekonstrueerimisele järgneva aastatarbimisandmete baasil koostatud väikeelamuenergiamärgise (kaalutud energiaerikasutuse klass)12 kuni 18 kuu jooksul pärast projekti elluviimist.Kui taotleja paigalda väikeelamus taastuvenergiatootmisseadmed, peab ta vähemalt kord aastas esitamaKredExile mõõdetud taastuvenergia seadmeteenergiatootmise andmed, mis peavad olema esitatudkujul: minimaalselt iga tunni keskmine võimsus ja igakuu maksimaalne võimsus (aasta jooksul).
 41. 41. Tänan!Pille ArjakasEhitus- ja elamutalituse peaspetsialist6256 483pille.arjakas@mkm.ee

×