Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
[2015 Oracle Cloud Summit] 9. SCM Cloud -SCM 클라우드를 통한 Value Chain 최적화
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Sadrul hak murder

Download to read offline

सदरुल हक हत्या सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Sadrul hak murder

  1. 1. के िय अनन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो, पुव र क्षेत्रीय प्रहरी कायारलय िबिराटनगर तथा िय अनजिल्ला प्रहरी कायारलय सप्‍तरीबिाट गिरएको संयुक प्रेश िबिज्ञप्‍ती िमितित : २०७०/०२/२४ गते शुक्रबिार “पूव र सभासद सदरुल िमितया हकको हत्यामिता संलग्न अिभयुकहरु पक्राउ” घटना िबिव रण :- िय अनजिल्ला सप्‍तरी कल्याणपुर गा. िबि. स. -२ बिस्ने बिष र ५५ को संिबिधान सभा पुबिर सभासद सदरुल िमितया हकको िमितित २०७०/०२/०६ गते रातको समितयमिता कल्याणपुर २ िय अनस्थत िनजिको पेट्रोलपम्प हुमिता आयल स्टोरको घरको मितािथल्लो तलाको कोठामिता धािरलो हितयार प्रयोग गिर हत्या गिरएको घटनाको अनुसन्धानको क्रमितमिता के िय अनन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो, पुव र क्षेत्रीय प्रहरी कायारलय िबिशेष टोली तथा िय अनजिल्ला प्रहरी कायारलय सप्‍तरीबिाट संयुक रुपमिता टोिल खटिटई गै िमितित २०७०/०२/२३ गते घटनामिता संलग्न अिभयुकहरुलाई पक्राउ गनर सफल भएको। पक्राउ अिभयुकहरु :- 1. नामित :- रुबिेदा खटातुन उमितेर :- १९ बिष र पेशा :- मितदरसामिता अध्यापन ठे गाना :- िय अनजिल्ला सप्‍तरी कल्याणपुर गािबिस-२, संलग्नता :- घटनाको मितुख्य योजिनाकार, मितृतकको छोरी 2. नामित :- नुर जिहां खटातुन उमितेर :- नखटुलेको पेशा :- गृिहणी ठे गाना :- िय अनजिल्ला सप्‍तरी कल्याणपुर गािबिस-२, संलग्नता :- घटनाको मितुख्य योजिनाकार, मितृतकको श्रीमितती 3. नामित :- अब्दुल रउफ उमितेर :- ४० बिष र पेशा :- बिैदेिय अनशक रोजिगारबिाट फके को ठे गाना :- चतिर-६ िसरहा घर भै हाल लहान नगरपािलका ५ पािनट्यांकी बिस्ने संलग्नता :- घटनामिता प्रत्यक्ष संलग्न फरार अिभयुकहरु :- 1 नामित :- मितोहम्मितद जििमितरुल शेखट उमितेर :- अन्दाजिी ३७ बिष र पेशा :- मितौल्लव ी, झारफु क गने ठे गाना :- लहान नगरपािलका ५ संलग्नता :- घटनाको योजिनाकार तथा घटनामिता प्रत्यक्ष संलग्न 2 नामित :- एनुल शेखट उमितेर :- अन्दाजिी ३२ बिष र
  2. 2. पेशा :- नखुलेको ठे गाना :- चतरिर २, िसिराहा सिंलग्नतरा :- घटनामा प्रत्यक सिंलग्न अनुसिन्धानबाट खुलेका कु राहर :- - अन्दािज १ बष र पिहला मोहम्मद जिमरल शेख मृतरकको जेठी छोरीको उपचारको लािग मृतरकको घरमा आए पश्चातर मािहली छोरी रबेदा खातरुनसिंग सिम्पकर मा रहेको । - मोहम्मद जिमरल शेखसिंग रबेदा खातरुनले घर पिरवारको जानकािर िबना २०६९ फाल्गुण मिहनामा रौतरहटमा गै िनकाह गरेको । - मृतरक शदरल हक उक कु रामा सिहमतर नभई रबेदा खातरुनको अन्य ब्यिकसिंग िबबाह गने कु रा गनुरको सिाथै िनज छोरी लाई गािल गने गरेको । - मृतरकको श्रीमतरी नुरजहांसिंग पिन आिथरक कु रामा पिन बेला बेलामा झगडा हुने गरेको । - किरब ५ मिहना अगािड देिख रबेदा खातरुन, नुरजहां र मोहम्मद जिमरल शेख िमलेर शदरल िमया हक को हत्या गने योजना बनाएको । - हत्या योजना काबारन्यन गनरको लािग भारतरबाट पेशेवर अपरािध ल्याउने िजम्मा मोहम्मद जिमरल शेखले िलएको । - किरब १५ िदन अगािड श्रीमतरी नुरजहांसिंग झगडा पश्चातर मृतरक घरमा नसिुितर निजकै रहेको पेट्रोल पम्पमा सिुते गरेको । - मृतरकको गितरिबिध सिम्बन्धमा रबेदा खातरुनले मोहम्मद जिमरल शेख लाई जानकारी िदने गरेको । - हत्याको किरब १५ िदन अगािड देिख मोहम्मद जिमरल शेखले एनुल शेख र अब्दुल रउफलाई सिम्पकर गिर हत्याको लािग सिहमतर गरेको । - हत्याको किरब ५ िदन अगािड देिख लगातरार मोहम्मद जिमरल शेख, एनुल शेख र अब्दुल रउफ कल्याणपुरमा आई िनजको घर, पेट्रोल पम्प तरथा इट्टा भट्टाको भौगोिलक अवस्थाको जानकारी िलएको । - िमितर २०६९/०२/०५ गतरे िबहान िसिराहाको भगवानपुर गमिरया िस्थतर एनुल शेख बस्ने गरेको िनजको सिसिुरािलको घरमा गै सिोिह राितर शदरल िमया हकको हत्या गने योजना गरेको । - योजना मुतरािवक मोहम्मद जिमरल शेख, एनुल शेख र अब्दुल रउफ बेलुिकको अन्दािज ६ बजे कल्याणपुरमा आई बसिेकोमा अनुकु ल सिमय निमलेपिछ रातरको अन्दािज १ बजे लहान तरफर िफतरार भएको । - पुन भोिलपल्ट िमितर २०७०/०२/०६ गतरे शदरल हक पेट्रोल पम्पमा सिुतको लािग गएपिछ रबेदा खातरुनले मोहम्मद जिमरल शेखलाइ रातरको अन्दािज २१.१० बजे जानकािर िदएपश्चातर िनजहर २१.३० बजे लहान बाट मोटरसिाइकलमा कल्याणपुरमा आएको - रातरको अन्दािज २२.३० बजे िनजहर पेट्रोल पम्पमा प्रबेश गिर अन्दािज ००.३० सिम्ममा िनज शदरल िमया हकको हत्या गरेको - हत्या पश्चातर शदरल िमया हकको दुईवटै मोबाईल फोन िलएर िनजहर अन्दािज ०१.४५ बजे लहान तरफर फके को - अनुसिन्धान पश्चातर िमितर २०७०/०२/२३ गतरे अब्दुल रउफलाई पक्राउ गिर िनजको घरबाट मृतरकको रातरो रंगको Nokia c2 00 mobile बरामद गिरएको । - िमितर २०७०/०२/२३ गतरे नै मृतरकको छोरी रबेदा खातरुनलाई पक्राउ गिरएको । - िमितर २०७०/०२/२४ गतरे मृतरकको श्रीमतरी नुरजहांलाई पक्राउ गिरएको । थप जानकारीको लािग :- प्रउ ईश्वरबाबु काकी (९८५१०१६९७७)

सदरुल हक हत्या सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन

Views

Total views

168

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×