Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
२०७०।०४।१० गत
नेपालभर र बिहकेतािधकार पयोग हने मुदाहरमानेपालभर र बिहकेतािधकार पयोग हने मुदाहरमा
अपराधको गिमभरताअपराधको गिमभरता,, संलग िगर...
पाथिमकताका आधारमामा िनम कुराहरलाई समबोधन गनेगरीपाथिमकताका आधारमामा िनम कुराहरलाई समबोधन गनेगरी
कायरयोजना तयार गिरएको छ ।का...
संगठीत तथा जघनय अपराध अनुसनधानसंगठीत तथा जघनय अपराध अनुसनधान
नेपाल भर हने र भएका जघनय एवं संगठीत पकृतीकानेपाल भर हने र भएक...
कु ल अपराधकु ल अपराध अनुसनधानअनुसनधान -- ९९
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ८८
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- २१२१
आिथक अपराध अनुसनधानआिथक अपराध अनुसनधान
नेपाल भर हने र भएका संगिठत एवं गिमभर पकृितका आिथकनेपाल भर हने र भएका संगिठत एवं गिम...
कु ल अपराधकु ल अपराध अनुसनधानअनुसनधान -- २८२८
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- २७२७
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान-- १६१६
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार रमानव बेचिबखन तथा ओसारपसार र
िकते ठगी एवं जालसाजीिकते ठगी एवं जालसाजी
संगिठत पकृितका मानव बेचिबख...
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- १९१९
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ४८४८
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ३०३०
वनयजनतु तथा बातावरण अपराधवनयजनतु तथा बातावरण अपराध
बनयजनतु तथा बातावरण समबिनध अपराधको अनुसनधानबनयजनतु तथा बातावरण समबिनध अ...
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- १०१०
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- २२२२
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ३२३२
फरार अपराधीको खोजीफरार अपराधीको खोजी
नेपालका िबिभन सममािनत अदालतबाट भएका फै सलानेपालका िबिभन सममािनत अदालतबाट भएका फै सला
...
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- २३२३
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ३८३८
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ५२५२
िवधुतीय कारोबार िवरदको अपराधिवधुतीय कारोबार िवरदको अपराध
अनुसनधानमाअनुसनधानमा वैजािनक सहयोगवैजािनक सहयोग
साइबर अपराधको अनु...
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ९९
कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- १९१९
लेखा तथा पबनध शाखालेखा तथा पबनध शाखा
यस बयूरोको सथापना देखी िबिनयोिजतयस बयूरोको सथापना देखी िबिनयोिजत
बजेटको अवसथाबजेटको अ...
 Money launderingMoney laundering सँग समबिनधतसँग समबिनधत
 बैिकङग ठगी समबनधमाबैिकङग ठगी समबनधमा
 GOIP/VOIPGOIP/VOIP समबन...
 िबगत केही वषर देिख सानो सवरपमा देिखएको संगठीतिबगत केही वषर देिख सानो सवरपमा देिखएको संगठीत
अपराधको संजालको केत िबसतार हँ...
Crime investigation bureau Of Nepal 3 years report
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Internal Security Challenges of Nepal and Intregated Efforts
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Crime investigation bureau Of Nepal 3 years report

Download to read offline

Crime investigation bureau Of Nepal 3 years report

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Crime investigation bureau Of Nepal 3 years report

 1. 1. २०७०।०४।१० गत
 2. 2. नेपालभर र बिहकेतािधकार पयोग हने मुदाहरमानेपालभर र बिहकेतािधकार पयोग हने मुदाहरमा अपराधको गिमभरताअपराधको गिमभरता,, संलग िगरोह वा तयसले समाजकोसंलग िगरोह वा तयसले समाजको शािनत सुरकामा पाने असरको आधारमा सूचना पाप गने रशािनत सुरकामा पाने असरको आधारमा सूचना पाप गने र ित अपराधको अनुसनधान गनर केनदीय सतरमाित अपराधको अनुसनधान गनर केनदीय सतरमा २०६७ साल२०६७ साल शावण १शावण १ बाट केनदीय अनुसनधान बयूरोको कायर पारमभबाट केनदीय अनुसनधान बयूरोको कायर पारमभ भएको ।भएको । बयूरोकोबयूरोको सथापनासथापना
 3. 3. पाथिमकताका आधारमामा िनम कुराहरलाई समबोधन गनेगरीपाथिमकताका आधारमामा िनम कुराहरलाई समबोधन गनेगरी कायरयोजना तयार गिरएको छ ।कायरयोजना तयार गिरएको छ ।  सुदृढ तथा सबल संगठनका रपमा िबकास।सुदृढ तथा सबल संगठनका रपमा िबकास।  योगययोगय ,,सकम तथा बयवसाियक जनशिकको छनोटसकम तथा बयवसाियक जनशिकको छनोट,, पिरचालनपिरचालन,, बृित िबकास ।बृित िबकास ।  बयावसाियक कायरसमपादन कमता अिभबृिदकालािग तािलमबयावसाियक कायरसमपादन कमता अिभबृिदकालािग तािलम योजनायोजना  भौितक पुवारधारको िबकासको योजनाबद पयास ।भौितक पुवारधारको िबकासको योजनाबद पयास ।  अपराध अनुसनधान तथा अनुगमन कायरको पभावकािरता ।अपराध अनुसनधान तथा अनुगमन कायरको पभावकािरता ।  जवाफदेिहता र बयवसाियक उतकृषता अिभमुख कायरशैलीकोजवाफदेिहता र बयवसाियक उतकृषता अिभमुख कायरशैलीको िबकासिबकास रणनीितक कायर योजनारणनीितक कायर योजना
 4. 4. संगठीत तथा जघनय अपराध अनुसनधानसंगठीत तथा जघनय अपराध अनुसनधान नेपाल भर हने र भएका जघनय एवं संगठीत पकृतीकानेपाल भर हने र भएका जघनय एवं संगठीत पकृतीका अपराधहर जसतैअपराधहर जसतै:: हातहितयारहातहितयार,, िवष‍फोटक पदाथरिवष‍फोटक पदाथर,, डकैतीडकैती,, अपहरण र हतयाको अनुसनधान गनेअपहरण र हतयाको अनुसनधान गने िपलरिपलर -- ११ ितित--विषय संिकप िववरणविषय संिकप िववरण जममा कारवाही संखयाजममा कारवाही संखया – ३८ वटा– ३८ वटा कु ल मािनस पकाउ संखयाकु ल मािनस पकाउ संखया – १०१– १०१ ((पुरषपुरष -- ९५९५ ((२२ िबदेशी सिहतिबदेशी सिहत),), मिहलामिहला--६६))
 5. 5. कु ल अपराधकु ल अपराध अनुसनधानअनुसनधान -- ९९
 6. 6. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ८८
 7. 7. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- २१२१
 8. 8. आिथक अपराध अनुसनधानआिथक अपराध अनुसनधान नेपाल भर हने र भएका संगिठत एवं गिमभर पकृितका आिथकनेपाल भर हने र भएका संगिठत एवं गिमभर पकृितका आिथक अपराधहर जसतैअपराधहर जसतै:: बैिकङ कसुरबैिकङ कसुर,, अबैध िभओआइपीअबैध िभओआइपी,, िबमािबमा ठगीठगी,, नेटविकङ ठगीको अनुसनधान गनेनेटविकङ ठगीको अनुसनधान गने ।। िपलरिपलर -- २२ ितित--विषय संिकप िववरणविषय संिकप िववरण जममा कारवाही संखया – ८४ वटा कु ल मािनस पकाउ संखया – २२६ जना ( पु-२०१, म-२५,) (२० िबदेशी समेत ) अबैध कल बाईपास मुदामा मागदाबी रकम - र ुु.९,९२,४८,०१,८९४/४६ बैिकङ कसुर तफर मागदाबी रकम - र.१७,४२,४८,४९,१११/८२
 9. 9. कु ल अपराधकु ल अपराध अनुसनधानअनुसनधान -- २८२८
 10. 10. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- २७२७
 11. 11. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान-- १६१६
 12. 12. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार रमानव बेचिबखन तथा ओसारपसार र िकते ठगी एवं जालसाजीिकते ठगी एवं जालसाजी संगिठत पकृितका मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार र िकतेसंगिठत पकृितका मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार र िकते ठगी एवं जालसाजी समबनधी अपराधको अनुसनधान गने ।ठगी एवं जालसाजी समबनधी अपराधको अनुसनधान गने । िपलरिपलर -- ३३ ितित--विषय संिकप िववरणविषय संिकप िववरण जममा कारवाही संखयाजममा कारवाही संखया – ९७ वटा– ९७ वटा कु ल मािनस पकाउ संखयाकु ल मािनस पकाउ संखया – २१८– २१८ ((पुरष १९२पुरष १९२ )) १४ िबदेशी सिहत१४ िबदेशी सिहत रर ((मिहलामिहला --२६२६)) ६ िवदेशी सिहत६ िवदेशी सिहत
 13. 13. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- १९१९
 14. 14. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ४८४८
 15. 15. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ३०३०
 16. 16. वनयजनतु तथा बातावरण अपराधवनयजनतु तथा बातावरण अपराध बनयजनतु तथा बातावरण समबिनध अपराधको अनुसनधानबनयजनतु तथा बातावरण समबिनध अपराधको अनुसनधान गनुरका साथै अपरािधहरकोगनुरका साथै अपरािधहरको Follow UpFollow Up गने ।गने । िपलरिपलर -- ४४ ितित--विषय संिकप िववरणविषय संिकप िववरण जममा कारवाही संखयाजममा कारवाही संखया – ६४ वटा– ६४ वटा कु ल मािनस पकाउ संखयाकु ल मािनस पकाउ संखया – १५९– १५९ ((पुरषपुरष -- १४९ र मिहला१४९ र मिहला -- १०१०))
 17. 17. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- १०१०
 18. 18. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- २२२२
 19. 19. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ३२३२
 20. 20. फरार अपराधीको खोजीफरार अपराधीको खोजी नेपालका िबिभन सममािनत अदालतबाट भएका फै सलानेपालका िबिभन सममािनत अदालतबाट भएका फै सला बमोिजम फै सला कायारनवयनको दायरामा नआएकाबमोिजम फै सला कायारनवयनको दायरामा नआएका,, कैद रकैद र जिरवाना तोिकएका फरार अिभयुकहरको पिहचान गरीजिरवाना तोिकएका फरार अिभयुकहरको पिहचान गरी पकाउ तथापकाउ तथा Follow UpFollow Up गनेगने ।। िपलरिपलर -- ५५ ितित--विषय संिकप िववरणविषय संिकप िववरण –जममा कारवाही संखया ११३ वटा–जममा कारवाही संखया ११३ वटा –कु ल मािनस पकाउ संखया ११३–कु ल मािनस पकाउ संखया ११३ ((पुरषपुरष--१०५ मिहला१०५ मिहला--८८))
 21. 21. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- २३२३
 22. 22. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ३८३८
 23. 23. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ५२५२
 24. 24. िवधुतीय कारोबार िवरदको अपराधिवधुतीय कारोबार िवरदको अपराध अनुसनधानमाअनुसनधानमा वैजािनक सहयोगवैजािनक सहयोग साइबर अपराधको अनुसनधान कायर गनुरका साथै यस बयूरोकासाइबर अपराधको अनुसनधान कायर गनुरका साथै यस बयूरोका िविभन िपलरहर गरेका अनुसनधान कायरहरको पािविधकिविभन िपलरहर गरेका अनुसनधान कायरहरको पािविधक अनुसनधानअनुसनधानमामा सहयोग पुर‍याउनुका साथै नेपाल पहरीकासहयोग पुर‍याउनुका साथै नेपाल पहरीका िविभन इकाईहरले गरेका अनुसनधान कायरको पािविधकिविभन इकाईहरले गरेका अनुसनधान कायरको पािविधक अनुसनधानका पकमा सहयोग पुर‍याउने ।अनुसनधानका पकमा सहयोग पुर‍याउने । िपलरिपलर -- ६६ ितित--विषय संिकप िववरणविषय संिकप िववरण –जममा कारवाही संखया २८ वटा–जममा कारवाही संखया २८ वटा –कु ल मािनस पकाउ संखया १–कु ल मािनस पकाउ संखया १ ((पुरषपुरष--११))
 25. 25. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- ९९
 26. 26. कु ल अपराध अनुसनधानकु ल अपराध अनुसनधान -- १९१९
 27. 27. लेखा तथा पबनध शाखालेखा तथा पबनध शाखा यस बयूरोको सथापना देखी िबिनयोिजतयस बयूरोको सथापना देखी िबिनयोिजत बजेटको अवसथाबजेटको अवसथा :: पुनशपुनश:: यस बयूरोको आयस बयूरोको आ..वव..२०६७२०६७//६८ को आिथक कारोवार पहरी पधान६८ को आिथक कारोवार पहरी पधान कायारलय अकायारलय अ..अअ..िबभाग माफर त संचालन भएकोिबभाग माफर त संचालन भएको
 28. 28.  Money launderingMoney laundering सँग समबिनधतसँग समबिनधत  बैिकङग ठगी समबनधमाबैिकङग ठगी समबनधमा  GOIP/VOIPGOIP/VOIP समबनधमासमबनधमा  बैदेिशक रोजगारबैदेिशक रोजगार समबनधमासमबनधमा  वनयजनतुवनयजनतु समबनधमासमबनधमा  साईबर अपराधसाईबर अपराध समबनधमासमबनधमा हामो अपेकाहामो अपेका
 29. 29.  िबगत केही वषर देिख सानो सवरपमा देिखएको संगठीतिबगत केही वषर देिख सानो सवरपमा देिखएको संगठीत अपराधको संजालको केत िबसतार हँदै गएको ।अपराधको संजालको केत िबसतार हँदै गएको ।  संगठीत अपराधले कुनै िसिमत केत वा समुदायलाई मातसंगठीत अपराधले कुनै िसिमत केत वा समुदायलाई मात नभएर रािषयनभएर रािषय,, अनतरािषय सतरमाअनतरािषय सतरमा नै पभाव पाने भएकोले ।नै पभाव पाने भएकोले ।  सरोकारवाला िनकायहर िबचमा अपराध िबरदको लडाईमासरोकारवाला िनकायहर िबचमा अपराध िबरदको लडाईमा हातेमालो गदै अगािड बढन साझा संकलप एवं तयारीकोहातेमालो गदै अगािड बढन साझा संकलप एवं तयारीको टडकारो आवशयकता ।टडकारो आवशयकता ।  संगठीत अपराध िबरदमा हामी सरोकारवाला िनकायहरसंगठीत अपराध िबरदमा हामी सरोकारवाला िनकायहर िबचको सहकायरको आवशयकता ।िबचको सहकायरको आवशयकता । अनतयमाअनतयमा

Crime investigation bureau Of Nepal 3 years report

Views

Total views

244

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×