Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

öRdöngösök

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

öRdöngösök

  1. 1. Kozma Szilárd asztrológusLátnokok és sugallat-hallgatók szellemi és erkölcsi magasrendűségéről,avagy a realitásérzék elvesztésének az okai és következményei(Adalék a Spirituális Tisztánlátás c. interjú-tanulmányomhoz) Nem csak magánemberi, de gyakorló asztrológusi tapasztalatom is az, hogy azok aszemélyek, akik az átlagnál érzékenyebbek, mind a külső benyomásokra, mind a sajátszellemi – lelki jelenségeiknek a jelzéseire és reakcióira, azok tehát, akiknek időnként,un. látomásaik vannak, ahelyett, hogy minél pontosabb és gyakorlatilag is értelmezhetőés megvalósítható jelentéstartalmakat keressenek ezekre a szimbolikusfigyelmeztetésekre, inkább megtoldják azokat egy-egy kisebb, nagyobb fantázia-adalékkal az általuk „látottakat”. Ahelyett tehát, hogy arra vigyáznának, hogy lehetőlegminél hitelesebb legyen a „közvetítésük”, illetve, minél nagyobb tényleges haszna legyene képességüknek, ha nem másoknak, akkor legalább saját maguknak. Egyszóval azttapasztaltam, hogy a rendkívüli érzékenységgel bíró személyek, egyúttal rendkívülienhajlamosak arra, és idő teltével egyre jobban kezdenek érteni ahhoz is, hogy mindönmagukat, mind a környezetüket mesterien ámítsák és becsapják a látomásaikról szóló"tudósításaikkal". Másfelől, asztrológusként azt is megfigyeltem és megtapasztaltam(!), hogy az ilyentúlvilági információ- befogására érzékeny személyek, általában nehezebb és terheltebbkarmikus meghatározottsággal rendelkeznek az átlagnál, és azok a sugallatok, amelyeketők a „túlvilágról” kapnak, sőt: azok a bizonyos misztikus hangok, amelyeket „belülről”hallanak - A patetikusan megható, pozitív bibliai példákkal ellentétben, amikor a Bibliaihősök ezen hangok hatására nagyszerű tetteket hajtanak végre, illetve korukat meghaladómagas erkölcsi magatartásról tesznek tanúságot (Loth, Noé, József, stb.) - nem mások,mint e „misztikus” személyek horoszkópjából kiolvasható, negatív karmikusprogramjaiknak – negatív karmikus meghatározódásaiknak – az un. „kihangosításai”. Ezek a, többnyire valamely vallási személyiségnek (un. „szentenk”) a közléseként„lehallgatott" túlvilági üzenetek (Keresztényeknél: Szűz Mária, Jézus, valamely Angyal,vagy arkangyal, valamely népszerűbb Szent, stb.) általában olyan irracionális tettekresarkalják a kútfőiket (a „tulajdonosaikat”), amelyek megfelelnek annak a spirituálisszempontból téves, vagy hibás mentalitásnak, amely a horoszkópjuk karmikusvizsgálatából is kiolvasható. Több esetben is találkoztam olyan hangokat halló és misztikus dolgokat látószemélyekkel (És nagy figyelem, és még nagyobb vigyázat: gyermekekkel!), akinek ez amisztikus belső hang, vagy az általuk érzékelt külső szellem azt mondta, hogy romboljonszét valamit, ami számára, vagy a családtagjai számára nagyon kedves, vagy nagyonfontos, vagy éppenséggel azt, hogy legyen öngyilkos (Szökjön ki az ablakon, vagyakassza fel magát, stb.), vagy ölje meg a szüleit, vagy a testvéreit. (Nagyon közel álló,metafizikával foglalkozó, komoly barátaim esetében is megtörtént, de a mi, erősebbmédiumitással és lelki érzékenységgel rendelkező, nagyobbik lányunkkal is!) Az utóbbi
  2. 2. esetben, természetesen a Skorpióban, a Rákban, vagy a Halakban vagy minimum a IV., aVIII., vagy a XII. házak valamelyikében álló Lilith is megjelent a horoszkópokban. Méga mi, mindenféle misztifikáció kizárása szempontjából is figyelmesen nevelt, 1O évesMedárdánkkal is elbeszélgetett néhanapján két ideje korán (fiatal korban) elhalt, ésmagukat a nagy szobánk balkon felőli sarkában befészkelő, „ártatlan” személynek alelke. És ezzel nem is volt semmi baj addig, amíg a feleségem 2OO8-as évicsaládrombolási ámokfutása közepén, a Szilárd és Anna (Így hívták állítólag a kisártatlanokat) nevű szellemek, arra nem kezdték buzdítani a XII. horoszkópházban állóMérleggel és a Halakban álló Sárkányfarokkal rendelkező Medárdánkat, akinek a teljesennegatív Marsa, együtt áll az édesanyja Marsával, és akinek négy bolygója áll a Rákban,vagyis, ugyanott, ahol a családromboló édesanyának a VIII. házi Lilithje áll, hogy, szószerint: „nyírja ki a testvéreit”! Ilyen „pozitív” megnyilvánulása volt tehát az erős médiumi képességekkel rendelkezőMedárdának, aki ugyanabban az időben, amikor Emőke mind a négy gyermeket az öregés beteges nagyanyjához akarta az otthonukból hurcolni és az érzelmi és mentálistévelygéseinek megfelelő későbbi hányattatása útjára ragadni, derült égbőlvillámcsapásként, Medárda egy iskolai tornaórán is elájult és estében keményen apadlóba vágta a fejét (Ugyanabban a Segítő Máriának nevezett iskolának a tornaterembenegyébként, amelyben délutánonként a karate – edzésekre jár velem együtt, mindenerővesztés és más egészségi, vagy energetikai problémák nélkül, rendszeresen!), ésráadásul egy, a karate - technikáknál jóval kevesebb erőfeszítést igénylő, egyszerű kis-tornagyakorlat közben tört rá az erővesztés és vágta fejét a földbe akkora erővel, hogynéhány másodpercre eszméletét vesztette! Teljesen világos tehát, hogy a sorsképleteszerint az anyja spirituális struktúrájához leginkább közel álló, vagyis az anyjávalcsaknem azonos motívumú spirituális struktúrával rendelkező gyermek, öntudatlanulátvette Emőkétől az anyai tudattalan érzés- és képzeletvilágból a gyermekek felé áramlónegatív energiákat és impulzusokat, és azokat ilyen gyilkos sugallatok és ilyen halál-közeli élmények formájában „nyilvánította ki”. Azóta én is tudom, hogy semmilyen, a föld vonzásköréből elmenni (abbólfelemelkedni) képtelen halott személy lelkének nem szabad helyt adni a lakásunkban,illetve, azt, hogy amennyiben megtelepednek, az feltétlenül azt is jelenti, hogyvalamelyik felnőtt családtag, képtelen a karmikus démonait (öröklött negatív szellemitulajdonságait feloldani) és addig nem szabad az életben egy lépést sem tenni, amíg ez akarmikus felismeréssel és beismeréssel járó feloldás (belső démonoktól valómegszabadulás) meg nem történt. Akkoriban ugyanis, amikor Medárdával ezek megtörténtek, Emőke teljesen irreálisfantazmagóriák szerint cselekedett és mindenütt az ő fényes jövőbeni nagy realizációrólbeszélt (Több helyen leírta és a gyámhatóságnál és külön nekem is elmondta, hogy őmicsoda fantasztikus lehetőségeket és sose látott körülményeket fog teremteni a négygyermekünknek az egyedül általa elvégezhető gondozásához és neveléséhez, amelyekmessze túlszárnyalják azokat a körülményeket, amelyeket én akkoriban biztosítanitudtam a gyermekek számára. Kétségbeejtő, hogy a polgármesteri hivatal szociális iroda-hősei el is hitték ezt neki, és a bíróságnak írt "felelősségteljes" javaslatukban azt isajánlották, hogy mind a négy gyermeket ítéljék az anyának!), holott az akkor érvényben
  3. 3. levő tárgyi realitás szerinti helyzet éppen az volt, hogy ő, az én havi keresetemnek csakaz egy harmadát kereste meg havonta, és azt is úgy, hogy reggeltől késő délutánig -Majdnem estig! - hiányzott otthonról, miközben én otthon dolgozom és az asztrológusimunkám közben elláthattam – elláthatom - a gyermekeket is. Vagyis, akkoriban a volt-feleségem örvendhetett, ha azzal a pénzzel, amit ő megkeresett, fent tudta tartaniönmagát, és a legkisebb lányunk, Réka ellátásában nem csak a napi gondozás szintjénszorult a nagyanyjára, hanem anyagilag is keményen rá szorult a milicista-özvegyi –luxus! - nyugdíjat kapó nagyanyjára.). Persze az ugyancsak erős médiumitással (Dupla víz-karmával!) rendelkező voltfeleségemnek azokat az akkoriban kitalált misztikus dumáit, amelyeknek az elődeivel(előzményeivel), én nem találkoztam azelőtt, csak egy-egy ritka nagyotmondásában (Pl.hogy a fantasztikus képességeivel, egyedül ő „mágiázta be” számunkra régi Ladát, amitén egy barátomtól kaptam) össze kell adni, azokkal a hazudozásaival, amiket rólam és avelem maradt gyermekek "alultápláltságáról" leírt a bírósági beadványában, ésmindazzal, amit magáról és rendkívüli képességeiről napokon – bocsánat: éjszakákon –keresztül hadovázott korábban egy (Jáki Szilvia nevű) barátnőnknek, beleértve mind aSzűz Máriával való beszélgetéseit, mind az ő nagyszerű jövőben anyagimegvalósításairól és egyéni (Tehát nélkülem realizálandó!) jövőjéről szóló látomásait, ésteljesen érthető lesz, hogy mi történt 2OO7 karácsonyától, 2OO8 január végéig, a korábbiévekben lezajlott Szűz Máriával történt, megható és felemelő beszélgetései hatására,Emőnek az angyali szívében és az elméjében! És hogy a négy oszlopon álló csarnok, ne maradjon tetődísz nélkül (A torta habcsóknélkül), még az is felötlik az apa-asztrológus fejében, hogy bizony, a szerencsétlenEmőkének ez, a számára túlzottan is igazság-kereső és titok-leleplező Skorpió-férjtőlvaló megszabadulás jelentette (Emőnek a teljesen negatív Uránusza éppen a Skorpióbanés a XII. házban áll!) jelentette az ölébe hullt fantasztikus lehetőségnek az elbliccelését,vagyis a Rák és a IV.-házi Karmája által igényelt több gyermekes családanyaiéletfeladataitól való végső "megszabadulást" is! És ezt, annak ellenére, hogy ismerte ő jólmind a saját sorsképlete motívumrendszerét, mind a Bika-nagyanyám történetét, akiaddig neheztelt csendesen a nagyapámra, vagyis addig támadta a férjét tudattalanul, amígmeg nem halt idejekorán végbélrákban. - Tudott Emőke metafizikát jó bőven, csak éppenhogy annak a szkeptikusan érzelgős és nagyokosan ostoba édesanyja által is gerjesztett,exponenciálisan ható karmikus vágyának nem tudott ellenállni, hogy rajtam kívül, másférfiakkal is a szexuális élvezetek gyönyörében részesülhessen és, hogy amiatt, hogy ez avágya nem teljesüljön, rám, az őt a családdal fogva tartó, férfi-szörnyetegre nehezteljenrejtetten, de folytonosan. És persze, hogy szabad utat vághasson a hazudozásikényszerének és a fantazmagória-gyártási késztetéseinek, amelyeket nem csak, hogy nemélhetett ki mellettem, de még csak nem is kacérkodhatott azokkal. Hogy a mellettemszintén elfojtani kényszerült, de tényleges feloldásra és meghaladásra a családban nemkerülhetett, gyermekekkel szembeni bűnözői hajlamainak és az Oroszláninagyképűségének és arroganciájának a felszabadítási vágyáról, ami számomra is csakmost került teljesen a felszínre, mert azelőtt mindössze kamaszos vadhajtáskénttalálkoztam vele, ne is beszéljek.
  4. 4. Szóval - akárcsak más látnokok és sugallat-hallgatók – azt az „isteni engedélyt”, hogymindazt a sok őrültséget és aljasságot, amit velünk a végső "szabadulásáig", két éven átelkövetett, szégyen, nem szégyen, de a boldogsága érdekében meg kell tennie, Emő a2OO7 nyarán, majd a 2OO7 utolsó és 2OO8 első hónapjában, Szűz Máriával történtszentségesen misztikus beszélgetéseiből következtette ki. És persze, azt már a Szűznélvalamivel gyakorlatiasabb édesanyjával való titkos szövetkezései közben beszélte meg, aVIII. házban álló Rák Lilithel, és Halak Sárkányfarokkal, valamint Skorpió Ascendenssel(Mind vízjegyek!) rendelkező, volt-feleségem, hogy a Sri Matadzsi szellemével valóegyesülésének a hatására, vagyis a Szahadzsa-joga meditációk megvilágosodásaieredményeként létrejött újabb szabadulási vágyát, úgy tudja megvalósítani, ha ellopja azéppen újabb iskola-évet kezdő gyermekeitől, vagyis, a gyermekeit gondozó apjuktólazoknak az Iskola-alapítványon keresztül kapott Magyar Állami ösztöndíját, és a 1Ohónapon át felgyűlt állami gyermeksegélyét. Talán nem lep meg senkit, ha ezek miatt is, a teljes metafizikus tudásommal azonleszek, hogy a Halas Sárkányfarokkal, a XII. Házban és a Mérlegben álló Lilithel(Ugyancsak rendkívülien érzékeny!), a három Rák-bolygója által erősített Rák nappal, ésa Skorpióban álló Ascendenssel rendelkező Medárda, nem csak, hogy ne hazudjonlehetőleg soha senkinek, és főként önmagának nem, de sem belső hang, sem „látomás”útján érkező sugallatokra ne hallgasson soha, hanem mindig is, a tárgyi valóságot mindigfigyelembe vevő és azt tiszteletben tartó, józan eszére!Lásd a többi témákban a részletes kifejtéseket és az értekezéseket az:www.aldottelet.comwww.kozmaszilarad.comwww.asztrologosz.comwww.kozmaszilard.hu - honlapjainkon, honlapjaimon.És annak történetét, hogy miként és miért lettem végül asztrológus, a következő linkalatt:http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

×