Kozma Szilárd: Tényleg annyira nem fontos az apaság?

711 views

Published on

Spirituális beavatási tanulmányok?

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Kozma Szilárd: Tényleg annyira nem fontos az apaság?

 1. 1. Kozma Szilárd:Az apa szakrális szerepe és Szaturnuszi funkciója „A zavaros misztika éppen annyira tévút –sőt: szélsőséges estekben mégveszélyesebb út is lehet -, mint szemellenzős materializmus útja.”Prológus. Az anyját ért halálos sors-figyelmeztetés (A „Nagy Fénylénnyel” való találkozás ésannak a belső figyelmeztetése, egy szívinfarktus következtében átélt halálon túli állapotközben.) és az anyja mellett átélt kudarcok, lelki és szellemi válságok után, 1OO8 évOroszlán havában, a feleségemnek kezdett a valóságra újból rányílni a szeme. Ő ugyanis,az USA-beli, pszicho-misztikus Csodakurzus tanainak hatására, valamint az édesanyjaáltal kilenc éven át kifejtett szívós pszichikai aknamunkája hatására, 2OO8 februárvégén, elhagyta a négy gyermekes családunkat. A valóság-érzékelési képességét lassan -lassan vissza nyerő feleségemmel, a válóperünk utolsó heteiben folytatott békésbeszélgetéseink alkalmával, sikerült megértetnem, hogy komoly spirituális indoklása vanannak, hogy a szellemi világgal – Az Istennel! - való kapcsolattartás kódexére: a mózesikőtáblákra vésett tízparancsolatban, csak három „szabályzati pontot” találunk a teremtőés megváltó Istenhez való viszonyulásról, de hetet az embernek az emberrel szembenierkölcsi magatartásáról. A komoly asztrológusi diplomával rendelkező, és négygyermekünket otthonszülő eleségemnek egy családbontáshoz vezető személyi és öntudativálságra, mindannyiunkat kétségbe ejtő szellemi és lelki krízisre volt szüksége ahhoz,hogy meggyőződhessen arról, hogy nem véletlen az, hogy, a „Ne gyilkolj!” mellett, azazzal egyenértékű intésként jelenik meg a mózesi kőtáblákon az is, hogy a „Ne lopj”, a„Ne hazudj”, „Ne tégy hamis tanúságot”, és A mások feleségét (férjét) ne kívánd (Éstovább: magadat se kívántasd másokkal férjként, vagy feleségként…)! A családunkszétbomlásának a rém- látványára volt szükségem nekem is ahhoz, hogy felfedezzem azédesanyja által erkölcsileg félre nevelt feleségemnek ezt a felszínen korábban nemlátható, de a mélytudattalanjába vésett hibás spirituális képzetvilágát, és megértetnemvele azt, hogy a Ne hazudj (Ne másíts, ne ferdíts és ne csúsztass információt.) és ne tégyhamis tanúságot (Ne rágalmazz és ne ferdítsd a valóságot), spirituális szempontból,ugyanolyan súllyal bír, mint az, hogy „Ne gyilkolj!”. És, hogy ez nem csak azért van így,mert annak, aki a többi, személyes és egyetemes megváltást szolgáló szabályt megszegi,menthetetlenül gyilkolni is kell, ha nem tettben, akkor szóban és képzeletben, hanem,azért is egyenértékűek ezek az intések, mert a valóság mágikus természete miatt, avalósághamisító személyre és annak az utódai sorsára, vészterhes visszahatásai lehetnek avalósághamisításnak. Ezért, azok sorsa, akik önszántukból hamisított valóságelemekközött élnek, sőt: tudatos cselekvően hozzá is járulnak a hamísításhoz, hosszú távonmenthetetlenül csődbe fog kerülni, az életük valamely lényeges területén, még akkor is,ha kívülről ez nem látszik, és hajlamosak vagyunk irigylésre méltóknak tartani a kívülről„rendkívül” sikeresnek látszó személyeket. E megértésnek a következtében, közvetlenül az utolsó tárgyalás előtt a feleségem, nemcsak, hogy visszavonta a saját váláskeresetét és felmondott a drága pénzen megfogadott
 2. 2. ügyvédeknek, és persze, visszavonta az én váláskeresetemre írt, engem sötéten vádlóhangvételű bosszú-válaszát is, hanem a tárgyaláson azt nyilatkozta a bírónőnek, hogy őnem akar tőlem elválni és a Kozma családnevét is szeretné megtartani. Ez annak is voltköszönhető, hogy ebben a feleségem számára új, de akkoriban, még nem teljesmeggyőződésével vallott, és nem minden esetben gyakorolt – Főként a férjekkel ésélettársakkal szembeni gerinctelen viselkedésre és ellenszenves gondolkozásra őtrászoktató édesanyjával szembeni viszonyulásában, és az édesanyja személyévelkapcsolatosan bátortalanul és határozatlanul gyakorolt. - erkölcsi alapállásában,lehetségessé vált annak a lehetőségéről is tárgyalni, hogy a családot újra egyesítsük,mihelyt a feleségem eléggé felkészültnek találja magát erre, illetve, miután mind azédesanyja zavaros és a pillanatban számára előnyősnek (nyerhetőnek) tűnő lehetőségekszerint változó erkölcsi magatartásával szembeni alapállását, mind a velem szembenipozitív élettársi viszonyulását sikerül, szilárd meggyőződésen alapuló, határozott ésegyértelmű erkölcsi alapokra helyeznie. Ez ugyanis elengedhetetlen feltétele annak, hogyelsősorban a gyermekeinket ne tegyük ki a jövőben egy újabb családbontás traumájának.Másfél hónappal a válóper utolsó tárgyalása után, még mielőtt a számomra kedvező és afentiek alapján, az ő hibájából kimondott bírói végzést kézhez kaptuk volna, a felségemvissza költözött az ő kizárólagos gyámsága alá helyezett két kisebb lányunkkal a családiotthonunkba. Az itt közölt eszmei feltárás viszont, nem arról szól, hogy miként jutott el a feleségemarra a következtetésre, hogy nem kell hagynia magát a misztikus csodakurzusok által,valamint a boldogsága megszerzése érdekében őt, már a házasságunk elejétől a családjaszétszakítására bíztató, misztikus kurzusokra járó és misztikus tanokat olvasó anyja általbefolyásolni. Hanem arról, hogy tényleges spirituális szempontok alapján – és nemszentimentális, vagy zagyva misztikus elméletek szerint! - miért is bír ugyanakkorafontossággal az, hogy a gyermekek mindkét szülő mellett növekedve, apai nevelést iskaphassanak, mint az, hogy az édesanyjuk viselhesse a gondjukat. Meg vagyok győződveugyanis arról, hogy ennek a spirituális ténynek – és úgymond égi követelménynek! – aminél több házasságban élő személy általi, racionális megértése és tudatosítása, rengetegházastársi és családi viszonyt fog megmenteni a fölösleges konfliktusoktól, a fizikai –nem csak pszichikai! – betegségeket okozó veszekedéstől és nehezteléstől, egymásttulajdonképpen (A szívük mélyén) szerető nőket és férfiakat (anyákat és apákat) azegymás gyötrésétől, egymásnak és családjaiknak a tönkretételétől, gyermekeiklelkivilágának és jövőképének és sors-idéző mágikus életképzeletének, a zavarossá ésbizonytalanná tételétől.Sőt: még arról is meg vagyok győződve, hogy ezek a feltárásaim, nem csak a márcsaládban élő, és a mienkhez hasonló krízisekben vergődő, vagy mindössze a kríziselőszelét érző, az előtt álló férjeknek és feleségeknek fognak segíteni abban, hogy adrámai élet- és sorshelyzetüket meghaladják, és a mindannyiuk számára fájdalmakat éstalán soha be nem gyógyuló lelki sérülésekkel járó, családjaik szétbomlását megelőzzék,hanem elsősorban a család- és otthonalapítás előtt álló jelenlegi és jövőbeni fiatal nők ésférfiak számára nyújthat olyan elhanyagolhatatlanul megfontolni való, lényegesszempontokat, amelyeket egyetlen más tudomány sem volt képes eddig a felszínre hozni,de amely új ismeretek és szempontok segítségével, jogosan bízhatnak abban, hogy nem
 3. 3. azért fognak hozza az életük legfontosabb feladata megvalósításába, hogy néhány évmúlva – És ami még rosszabb: a szeretett jövendő gyermekeik szülőiként – legyen amitszétbontani, és ami miatt keseregni, megbetegedni.Az olvasó ugyanakkor arra is fel kell legyen készülve, és azt is figyelembe kell vegye,hogy a köztudatban levő spirituális információkat és eddigi metafizikai elképzeléseketmessze meghaladó felfedezéseket tartalmazó írásomban, részben terjedelmi okok miatt,részben a kutatás tárgya miatt, nem térhettem ki a házastársi válások során ugyancsakhátrányba került nők (Anyák) helyzetéből megvizsgálni és feltárni a gyermeknevelésspirituális vetületét. A gyámság megállapítási és törvénykezési szokásrend ugyanis, nema gyermekeknek az anyák gyámsága alá helyezését kezeli feltűnően előnytelenül, hanemaz apák gyámsága alá helyezését. Ezért, azok számára, akik nem olvasták előzetesen atöbbi asztrológiai – metafizikai munkásságomról (A Lilith metafizikai értelmezése, Azanyai ági karmikus programok, stb.) szóló írásaimat, úgy tűnhet az elején, minthogyhaegy, a férfiúi hiuságában és önértékelésében megbántott személy próbálná metafizikaiszintre emelni az általa igazságtalannak érzett, hallgatólagos gyermek elhelyezésitörvénykezési szokásokat. Illetve, hogy az egyoldalú bíráskodást látván, az ígyelszenvedett sérelmeit akarja metafizikai szintre emelni. De, amennyiben az olvasó félreteszi ezeket a kezdeti benyomásait, és tovább olvas, kiderül egyrészt, hogy ez nem ígyvan, hiszen metafizikus asztrológusként a szerző még akkor is a sorsjelenségek mélyen, aláthatatlan világban megbúvó végső okokat keresi még a saját lelki benyomásairaérzéseire is. Másrészt az is kiderül, hogy olyan, eddig feltáratlan, de kézenfekvőéletigazságokról olvashat itt az olvasó, amelyek nagy mértékben rávilágítanak acivilizációban élő személyek elidegenedése és elmagányosodása és számtalan pszichésbetegsége olyan – tényleges – okaira, amely okok eddig senkinek (Sem apszichológusoknak, sem a teológusoknak, sem a keleti, vagy a nyugati misztikustanítómestereknek!), még csak eszébe sem jutottak.Meg kell nyugtatnom tehát az olvasót, hogy a feleségemnek a lassú, de pozitívpálfordulása következtében, az igazság szelleme, a román gyámsági törvényeknek aférfiakkal szembeni, abszolút negatív alkalmazási szokásainak a körülményei ellenére is,érvényesült az én esetemben és végül nem lettem hátrányos megkülönbözetésbenrészesült fél, mivel négy gyermekünk közül a bíróság kettőt az én gyámságom aláhelyezett és kettőt a feleségem gondnoksága alá, és ezért nem sétődöttségböl írtam azalábbiakat. Másrészt, asztrológusként soha, és egyáltalán nem vezéreltethetem magam amunkámban (És az írásaimban), sem a személyes érzéseimmel, sem az ösztöneimmel,vagyis, nem lehetek sem nő-párti, sem férfi-párti. Nem az érzéseim, vagy, Isten-őrízz, anemi elvakultságom miatt vizsgálom tehát a kérdést tudatosan „egyoldalúan” (Az apaságoldaláról), hanem azért mert arról az apai oldalról, ahonnan én vizsgálom, tudomásomszerint az elvált szülők gyermekeinek a nevelése és spirituális fejlődése kérdését mégsenki nem vizsgálta előttem, hanem mindig csakis a női (anyai) oldalról. És még csakazért sem vállaltam ezt az egyoldalúságot, mert ez által, a tradicionális témakezelésvastag egyensúly-eltolódását helyre szerettem volna állítani, hanem azért, mert ez, az„egyoldalúnak” látszó vizsgálat olyan látókör-nyitó és látókör tágító felfedezéséhezvezetett, amely felfedezés egyenértékű a Kybalion asztrológiai és alkímiai vizsgálatával,valamint az ott leírt hét egyetemes törvénynek a tízre való kikerekítésével (A másik
 4. 4. három Egyetemes Törvény leírásával), vagy a Lilith metafizikai értelmének afelfedezésével, vagy az anyai ági örökletes sors-programok felfedezésével.******************************************************* Hiába hogy, az Európai Unió nyugati részében más szelek fújnak, mert KeletEurópában még mindig az, a mindenki által normálisnak vélt primitív törvényalkalmazásiszokás áll, hogy házastársi válások alkalmával, az esetek 90 százalékában, az anyánakítélik oda a gyermekeket. Az itt érvényesülő trend szerint, a szociális hivatalok ésigazságügyi intézmények alkalmazottjai, egyaránt úgy képzelik, hogy jól teszik azt, hogy,amennyiben nem orvosilag bizonyítottan őrült, veszélyes közbűnöző, visszahozhatatlanulkábítószeres, alkoholista, vészesen nemi beteg az édesanya, akkor, hiába, hogy ő hagyjael a családot, vagy valamilyen más módon bomlasztja szét azt, mert az esetek 9Oszázalékában, akkor is az ő gyámsága alá "ajánlják" a szociális hivatalok, és neki ítélik abírók a gyermekeket, ha egyértelműen ők okolhatóak a család széteséséért. Akkor is ígyjárnak el tehát a bírók, ha az anya hagyja el a családot és ez által a gyermekeket is, de azazt kéri, hogy az új „bejelentett lakcímére” és az ő gyámsága alá helyezzék agyermekeket! Ezért ezt, az apai szerepről és funkcióról, az apasághoz, mint rendkívülienösszetett spirituális állapothoz való viszonyulásról szóló, naplószerű írást, elsősorban azasztrológusi lelkiismeretem felszólítására kezdtem el írni, mintegy választ keresve arra akérdésre – és végül megtalálva! –, hogy az apai minőség funkcióját és rendeltetésétilletően, nem-e végzem rosszul az asztrológusi munkámat és a magánéleti feladataimat?Írom tehát mindezt, az ide vonatkozó, általános, mondhatni társadalmi - közösségispirituális közöny és figyelmetlenség által okozott mulasztások pótlására és betöltésére,mivel rájöttem arra, hogy engem is messze ható felelősség (És mulasztás!) terhel azokkala férfiakkal, jövendő, vagy máris státuszban levő apákkal szemben, akiket - amennyibenilyen jellegűnek találtam a horoszkópjukat -, arra buzdítottam, hogy alapítsanak családotés nemzenek gyermekeket. Miután 2008 február végén a feleségem, az édesanyja bíztatására és meghívására,elhagyta a családunkat és nem akart oda visszatérni, a helyzet hivatalosítása érdekébenindított peres eljárás során, kénytelen voltam rájönni arra, hogy fent leírttörvényalkalmazási szokásrend miatt, a nálam – a család régi és stabil otthonában! -maradt két nagyobbik lányunkat is elveszíthetem. Ekkor, a sorshelyzetem hatásaként, az alelkiismeret furdalást okozó probléma merült fel asztrológusi és metafizikusiválaszadásra kényszerítő erőként bennem, hogy amennyiben nem veszem figyelembe eztaz objektív tényállást, a legközönségesebb módon becsapom azokat a férfiakat, akikasztrológiai feltárással egybekötött sorsjavítási, sors-rendezési tanácsadás céljából kérik asegítségemet és, amennyiben a horoszkópjuk tükrében ezt jónak látom, családalapításraés gyermekvállalásra buzdítom őket. Szóval, amikor rájöttem arra, hogy még arra sincsenek tekintettel a romániai(Csíkszeredai) szociális szervek és a törvényalkalmazók, hogy a legtöbb olyan esetben -Akárcsak a mienkben is. -, amikor az anya hagyja el a családot, olyan helyre és olyankörülmények közé költözik, amelyek egyáltalán nem szolgálhatják a gyermekek ép ésegészséges lelki és szellemi fejlődését – jelen esetben, az iszákos és kemény-dohányos
 5. 5. férjével és azok közös kisfiával együtt élő, ugyancsak keménydohányos édesanyja kétszobás lakásába, majd a gutaütés-veszélyes, két száz atmoszférás vérnyomásosnagymamájához - megkérdeztem magamtól, hogy miként javasolhatok énasztrológusként, a tipikusan Rák és Hold-karmás, illetve Bak és Szaturnusz-karmásférfiaknak családalapítást és gyermekvállalást? Milyen erkölcsi alapon ajánlhatok én ezektudomásában ilyet, amikor jól tudom, hogy a feleségük karma-feldolgozási képtelenségekövetkeztében, - a Lilith, és az azt szolgáló anyósaik „munkálkodása” következtében -,bármikor megtörténhet velük is az, ami velem megtörtént? Nevezetesen az, hogymiközben egy hosszú távú életcélt egy majdnem teljes életutat épít a családra és köt acsaládhoz egy férfi, és az én tanácsomra például, a lehető legintenzívebben beleéli magátaz apai szerepkörbe, vagyis, szeretve a gyermekeit, gondozza és tanítja azokat az életbenvaló helytállásra éveken át, aközben a feleségnek egyszer csak elege lesz a házasságból,vagy szerelmes lessz egy más férfiba, és, a szabad választás liberális logikájaszellemében, nem csak, hogy elhagyja őt, de könnyűszerrel magának ítéltetheti és elvihetia gyermekeket az anyai nagymamához, vagy akár a másik férfihez is! És így, egyszercsak arra ébred az apa, hogy az általa éveken át, az anyáéhoz hasonló figyelemmel ésodaadással, de főként az anyai gondozáson túli előrelátó – szaturnuszi! - szellembengondozott és nevelt gyermekeit, más személy, vagy személyek nevelik, és persze, teljesenmásképpen, mint ahogyan azt ő helyesnek tartja! Tehát, a hivatalos válás megtörténéseután, a férfi által is az anyához hasonlóan szeretett és éppen annyira féltett gyermekeket,attól fogva, hogy a felesége őt elhagyta, teljesen másképpen fogják nevelni, mint ahogyanazt ő jónak látná! Ismétlem: mindezt, hogy a gyermekeket megfossza a folytonos és figyelő apaineveléstől, ma a legnagyobb természetességgel teheti meg egy nő, amennyiben nemAIDSZ-es, nem közveszélyesen őrült, nem profi szajha, vagy visszahozhatatlanalkoholista – kábítószeres, mivel az általános koncepció az, hogy az apával szemben,csak és csakis ő képes helyesen gondozni és nevelni a gyermekeket! Sőt: az általánosanegyoldalú koncepció az, hogy amennyiben a férfi hagyja el a családot, akkor csakis arróllehet szó, hogy a felelőtlen és léha ember, mindössze az alantas szenvedélyeinek hódolva,un. férfias felelőtlenségből tette. Amennyiben viszont a nő hagyja el a családot, mindenkiegészen biztosra veszi, hogy a férfi követett el vele szemben alattomban, olyan szörnyűés elviselhetetlen dolgokat, amelyek miatt a szegény nőnek nem maradt más lehetősége,mint elmenekülni, még a gyermekei elhagyása árán is. Illetve: nem maradt más hátraszegénynek, mint a törvényes válást kérni és arra kényszeríteni a zsarnoki, vagy másnegatív tulajdonsággal rendelkező, zsarnok és felelőtlen férfit, hogy hagyja el a közösotthont és a családot. Miért kellene tehát, ilyen apa-ellenes gyakorlati és erkölcs-ítéleti körülmények között,és ilyen apa-ellenes szellemi konjunktúrában, a Rák, vagy a Bak karmával rendelkezőfiúk, fiatalemberek, és érett férfiak rám hallgassanak, amikor metafizikai tudatossághíján, illetve annak az elsekélyedése esetén, mint az én feleségemnél, a legnagyobbszerelemből is az lehet, hogy idővel felválthatja azt egy másik szerelem? Vagyelhomályosítja és elmulasztja azt, a feleségnek a házasságkötéskor „elhagyott” anyjáhozfűződő, újonnan felébredt infantilis ragaszkodása és ezzel az „asszonynak” az ártatlan ésgondtalan gyermekkorba való visszavágyása? Vagy és valamint, a „más, megértőbb,
 6. 6. gyengédebb és kedvesebb férfi mellett bizonyára boldogabb életnek” a naiv képzete,vagy az emancipált, világi önmegvalósítás vágya? (A családelhagyást követő,családzüllesztési akciói során, azzal aratott világi sikereket a feleségem, hogy azt hirdettemindenütt: azért kellett elválnunk, mert ő dolgozni akart, én meg nem engedtem. -Mindegy, hogy ez így abszolút hazugság volt, mivel, amíg itthon volt, addig ezegyáltalán fel sem merült, hiszen arról volt szó, hogy, amint lejárt a Réka után kapottGYES - állami segély, azonnal kiváltja az asztrológusi engedélyét, amihez több éve már,hogy meg van a tanügy minisztériumi pecséttel is ellátott diplomája, mert mindenki megvolt hatódva ettől a nagy női önmegvalósítási ügytől! És minden szakképzett szociálishivatalnok és a bírónő is, természetesnek tartották akkor azt, hogy mind a négy gyermekhozzá kell kerüljön, még, a gyermekek számára teljesen előnytelen körülmények közöttis, amikor ő reggeltől estig dolgozik egy irodában. A volt feleségem munkaidejegyakorlatilag reggel 8 -tól este fél hatig tart, de majdnem rendszeresen este hétig, sőt:még hét utánig is bent kell maradnia! Egyszerűen kétségbeejtő az, hogy a jogi, vagypszichológusi diplomával is rendelkező közhivatalnokok számára, a „természetes” az,hogy hivatalosan és törvényesen mind a négy gyermek annak a szülőnek a „közvetlen”gondozásába kerüljön törvényesen, amely szülő, tulajdonképpen és gyakorlatban nem islehet együtt a gyermekeivel a hétnek öt napján, és mindezt csak azért, mert ő az anyjuk ésnem az apjuk! Még egyszer mondom, mivel komoly kérdésről van szó: mindezt annakellenére végzik így, hogy pontosan az önmegvalósítást szolgáló, egész napját betöltőmunkaideje miatt, a munkába járó anya, a hét öt napján, egyáltalán nem is foglalkozhat agyermekeivel! Hiszen, abban a számukra megmaradó egy és fél, ritkán: három órában,amíg velük együtt lehet, a legsürgősebb gyakorlati dolgokat –etetés, mosdatás, estimesélés és lefektetés -, esetleg ha el lehet intézni. Világos tehát, hogy a négy gyermekgondozása mellett, azok erkölcsi nevelésről, egyáltalán még csak nem is lehet szó ilyenkörülmények között. És, az olyan férfi nemű személyek, akik a munkájukat azotthonukban végezhetik, mint régen a gazda-emberek, és eközben szeretnének agyermekeikkel együtt lenni és azokkal időnként alaposabban foglalkozni, mint én is pl.,de akiktől ez ostoba szokásrend alapján, könnyűszerrel elvetetik a gyermekeiket a voltfeleségeik a hivatalok és a bíróságok segítségével, az egészség-károsító dühöngésen,vagy a szervezet-mérgező sors-neheztelésen kívül, semmit nem tehetnek. Nem tehetneksemmit, a lehetséges kifosztott apai állapota ellen, amely állapot egy férfinak sem juteszébe a házasságkötéskor. De, amint az asztrológusi gyakorlatom során ez a döbbenetestény feltárul előttem: a nők már a házasságkötés előtt arról társalognak képzeletben amagzatként még meg sem fogant jövendő gyermekükkel, hogy nem baj az, ha apukának„el kellett menni, mi úgy is jól meg vagyunk ketten együtt”? Eddig csak azt a variánstismertük, amikor "a gonosz és felelőtlen" férfi elhagyja a családot. Most kiderült, hogy azemancipációnak köszönhetően, a hölgyek spirituális ideavilágban ez teljesen másképpnéz ma ki. Vagyis úgy, hogy a nők, legalább is a tudattalan képzeletviláguk szintjén, úgylépnek be a házasságba, hogy a férfit majd előbb utóbb kituszkolják onnan, miután a „aző gyermekük” megszületik. Ugyanakkor, nem hiszem, hogy a gyakori eset lenne ajoggyakorlatban, amikor a „családelhagyó” apa, magával viheti a gyermekeit... – Hiszenmég a helytálló apáktól is, a távozó feleségek, a szemellenzős hivatalnokok és bírokhathatós segítségével, probléma mentesen, elvihetik azokat.
 7. 7. Ebből a perspektívából tehát, - mármint, hogy az ember hírtelen, nem csak hogyélettárs nélkül, de gyermekei nélkül is maradhat, a kelet európai törvényhozás szerint és ajelenlegi humanista-liberális erkölcsi konjunktúrában - a férfiak hátrányosanmegkülönböztetettek, hogy ne mondjam: apai funkciójuk gyakorlási lehetőségébenhivatalosan kisemmizettek! "-Tessék, mind a négy gyermeket, a férje érzelmeitnagyvonalúan figyelmen kívül hagyva, azt megcsaló, és az egész családot a romokbadöntő "édesanyának" oda adni." És a mi esetünkben ráadásul azért, hogy Emőkeodaadhassa az általam már magzati koruktól spirituálisan gondozott és odafigyelésselnevelt gyermekeket, az erkölcsi érzékét már az Emőke fogantatása óta elveszítő, debeteges irányítási és beavatkozási mániában szenvedő anyjának. Vagyis annak aszemélynek, aki magzat korukban mindenáron el akarta kapartatni őket! Akik csak a Vibráció törvényét – más nevén: a Vonzás törvényét – ismerik, aztszokták mondani, hogy kettőn múlik a vásár. De számomra, a sokat látott és tapasztaltasztrológus számára, egyértelmű, hogy bizonyos családrombolási, illetve családelhagyásiesetekben, bizony, hárman, vagy négyen is múlik a vásár! Egy, a három és a négyellenében… Esetünkben, a feleség a férj ellenében, és a feleség szeretője, valamint afeleség anyja és a nagyanyja a férj ellenében, sőt: még az apja ugyancsak elvált élettársais a férj ellenében! A velünk történt abszurd tragédia után, egyértelmű határozottsággal kimerem jelenteni, hogy amennyiben ez a katasztrófa, megtörtént az asztrológusfeleségemmel, majdnem bármely fiatal, az önmegvalósítói képességeiben és a rokonaisegítségében bízó - és azok által biztatott! – fiatal családanyával megtörténhet, az, hogy„jogos” érzelmi okokra hivatkozva, de voltaképpen teljesen irracionális okok miatt, márólholnapra, széttúrja a családját. Számtalan családszétbomlási és széteséséi esetben, aholilyen ellenőrizhetetlen és irracionális erők hatnak, megtaláltam a családrombolásnak aztaz archaikus kor előtti, a női tudattalan érzésvilágba rögzült, irracionális gyökerét, amitnégy hónapon át hiába kerestem. Meg találtam azt, a mára már teljesen funkciójátveszített pszichés őserőt, amely Emőkét és az anyját ebben a családrombolásbanirányította, és amelynek ők is mindössze a tudatlan végrehajtói voltak, és maradtak. Ezértvoltam türelmetlen és elégedetlen és ezért hárítottam el oly türelmetlenül és akkoravehemenciával azokat a véleményeket, amelyek mind bennem, vagyis az én lelkembenakartak kotorászni a probléma igazi oka után - és ezzel persze, hogy nem a megoldásután! -, mert éreztem, hogy kell lennie valahol egy olyan irracionális őserőnek, ami ellenés amivel szemben Emőke belülről nem lehetett metafizikus-asztrológusként semfelvértezve. Egészen biztos voltam benne ugyanis, hogy az utóbbi időben legalább is, atöbb általa írt tanulmány után és az általa önállóan elkészített és pozitívan visszajelzetttöbb tucat horoszkóp után, a feleségem, nem volt egy naiv fiatalasszony. Hogy ő, ezen, azanyjával szemben érzett irracionális megfelelési kényszerén kívül, minden lehetségestéves (karmikus) "belső irányítás" és tévképzet ellen fel volt vértezve. Hogy igen is, ő jóltudott a horoszkópjából kiolvasható összes veszélyről. A közös barátnőnkkel folyatottskype dialógusokból még az is kiderült, hogy Emőke, még a benne rejlő áttételesVízöntői késztetéseiről is, az irracionális önbolondító késztetéseiről tudott! És eztészlelvén, abból ki is józanodott állítólag már az anyjához való leköltözése utáninegyedik vagy ötödik héten. Amiből viszont nem tudott kijózanodni hónapokonkeresztül, arról nem tudhatott, mivel eddig én sem tudtam, tehát nem készíthettem fel rá,csak érezhettem, hogy egy számomra ismeretlen erőnek vagyunk az egészen az áldozatai,
 8. 8. amely irracionális, kényszerítő erő viszont, egyértelműen az ő, férji- és apai- lenézésbentündöklő, értelmiségi anyja által jelenik az Emőke számára meg. Egy író barátom adta meg végül s az ötletet, mondván, hogy ez az irracionális anya-lány közötti kapcsolat és a fiatal anyának az öreganya felé való "gyermekátjátszási",gyermek-odaadási ösztöne, ancesztrális természetű és a matriarchátusban kialakultszokásrendig, az őskori közösségi törvényekig nyúlik vissza. Az író barátom, ezt azonpanaszomra mondta, hogy Réka és Turula akkoriban a nagyanya fennhatósága alá került,hogy ő gondozza és neveli őket, az édesanyjuk és az édesapjuk helyett, és ő rendelkezik,Emőkét bábként használva, annak a gyermekek sorsa felől. Gondolkozni kezdtem tehát amatriarchátus és a gyermekeink gyámsági állapotának az ilyetén vett sors-fordulata fölött,és rájöttem a lényegre: Emőkét és a gyermekeit korábban a saját anyjának (Az Emőkenagyanyjának) átpasszoló, ambíciós anyját is, az, az ősi ösztön mozgatta végig, hogy agyermekeket át kell adnia a saját anyjának, vagyis a "nagy - anyának". Vagyis, avezérnősténynek. (A szintén matriarchátusban élő, és a közösségi felelősségtudat szintjénaz emberhez a legközelebb álló elefántoknál történik ez így. Ti., hogy az anyatejjel valótáplálkozás megszűnése után is életben maradt elefánt-utódok további sorsa felől avezérnőstény intézkedik. Nevezetesen arról, hogy amennyiben a csorda tagjakéntmegmarad a kicsiny, azt továbbra is az ő szülő anyja neveli-e, vagy valamelyik nagynéni,esetleg maga a vezérnőstény? Ennek a titkos erőnek a kényszerítő hatására utalnak, nemcsak az Emőkének a családban töltött utolsó napjaiban tett furcsa kijelentései is,miszerint: "Az anyánkhoz fel kell nőni", vagy: „Nem lehet az, hogy az anyánkra nehallgassunk, mert az anyánk, az életünk végéig az anyánk marad.". Hanem aMagdolnának a velem szembeni régi perlekedései is, erre utalnak, amelyekben az akkorimegrökönyödésemre, ő legtöbbször az nagyanyai jogaira hivatkozott. Ez a, patriarchális korszak után is, az egyes nők tudattalan alvilágában még élő(Különösen a Nappal együtt álló Holddal rendelkező nők esetében), mára már teljesenafunkciónális és irracionális ösztöni törvényerő munkálkodott tehát Emőkében az utóbbiévekben, amit a nagyapa halálakor, az anyjának sikerült benne feléleszteni. Igaza volttehát az egyik barátnőnknek, amikor az Emőke mentalitás-váltását és változtatásának azokát, a mindkettőjüket nevelő férfinak, a nagyapának a halálában kezdte keresni, ésakkoriban még én sem igazán értettem, hogy mit is akar ezzel mondani? És persze, ő semtudta, mert, ha tudta volna - Amennyiben tehát, ez a feltételezése metafizikailag tudatoslett volna. - nem vesznek erőt rajta is, néhány hét elteltével a primitív matriarchálisösztönök, amelyek hatására ez a gyermektelen fiatal nő, nekem el kezdett parancsolgatni,hogy adjam oda a Emőkének, illetve az Emőke anyának mind a négy gyermeket. A patriarchális, vagy matriarchális nevelés kérdése, Emőkének egy skype-dialógusábanvetődött fel, amelyben Emőke fölényesen azt írja, hogy ő misztikus-spirituális úton, teháta képzelet erejével, ügyelt a gyermekekre, miközben azokat órákra magukra hagyta alakásban. (Miközben tehát a nagymamáját látogatta a korházban, ahova zarándokok aLurdes-i Szűz Máriatól szenteltvizet hoztak és neki abból föltétlenül kellett innia azédesanyja szerint, miközben a 2, 4, 6 és 9 éves gyermekeknek a felügyelet nélkül valóhagyása árán is!) És mintegy lefitymálva számolt be a fent idézett barátnőnknek az én„ostoba, férfi aggodalmamról”, aki földhöz ragadt férfi logikámmal, csak racionális-pragmatikusan vagyok képes gondolkozni ebben a kérdésben és nem értem meg, hogy amagára hagyott négy kiskorú gyermekünk, tulajdonképpen biztonságban volt a lakásban,
 9. 9. mert ő a lelki szemeivel vigyázott rájuk, miközben a korházba ment és ott Lurdesziszenteltvizet ivott. Én viszont, metafizikus asztrológusként azt mondom, hogy nem véletlenül van afizikai dimenzió, nem azért hozódott létre az anyagi világ, hogy figyelmen kívül hagyjukannak a jelzéseit és a törvényeit (Pl. a gravitációt), illetve, hogy maximális szülőifelelőtlenségre és a Szaturnuszi elv messzemenő megsértésére vall az olyan(Matriarchális) teória, miszerint egészséges lenne tudatlan kisgyermekeket, misztikusfantazmagóriák alapján nevelni és gondozni! És ugyancsak magas fokú felelőtlenségrevall, az egészet letagadva (Emőke a bírósági beadványában letagadta, hogy agyermekeket akárcsak egyszer is felügyelet nélkül hagyta volna), tenni az ártatlant, ésliberális koncepciókra, és a hűtlen férfiakkal kapcsolatos általános negatív tapasztalatokrahivatkozva, elszakítani a gyermekeket attól a szülőjüktől, amelyik, sem materialista, semmisztikus szélsőségekbe nem esve, igyekszik a gondozni és nevelni is, őket a megváltáslogikája szellemében. Annak misztikus fantazmagóriákat elvető logikának a szellemébentehát, amely abszolút mértékben figyelembe veszi a fizikai - biológiai tényezőket ésabból következtet vissza a szellemi - spirituális tényállásokra. Állítólag egy spirituális korszakváltás előtt áll az emberiség, és elengedhetetlen az,hogy ebben a kérdésben is ne történjen meg a korszakváltás, és ne dőljön meg ez azáltalam feltárt ostoba tradíció. Elengedhetetlen az, hogy ravasz politikusok és közönyösbírók, illetve, a tradicionális szokásrendre alapuló, de még a primitív korszakokbankifejlett ösztönök döntsék el a családjaink és a gyermekeink sorsát! Feltevődik tehát akérdés, hogy a megváltás korának (Lásd Hamvas időfelosztását, miszerint előbb azarchaikus - matriarchális kor szellemisége volt érvényben, majd a történelmi -patriarchális koncepciók uralkodtak, és most léptünk be a keresztény korba, amelyvertikális mindkettőre és az előző korok jellegét egyesíti magában.) megfelelőgondolkozásmóddal (öntudattal) megengedett-e a párkapcsolati, vagy más nehézségektőlvaló menekülési vágyból (az úri szeszélyből) eredő elválás? És ha mindenképpen el kellválni, megengedett-e spirituálisan az, hogy primitív patriarchális és matriarchálistradíciókra és törvénykezésre alapozva, megfosztjuk egyrészt az apát attól, hogy atudatosan vállalt szülői (Figyelem: nem hiába nevezi az anyanyelvünk szülőnek az apátis!) felelősségeit normálisan gyakorolja? És megengedett-e az, hogy megfosszuk agyermekeket attól, hogy spirituálisan tudatos apai gondozásban és nevelésben isrészesüljenek? – Mert a legtöbb esetben, a szeretőhöz, vagy a nagyanyai státuszbakerült„anyukákhoz”, és nem egy esetben az öreg nagymamához menekülő anya, nem isaz hajtja a „gyermekszerző” törekvésében, hogy azokat személyesen figyelve,gondozhassa és nevelhesse, hanem azért, hogy átadhassa a gyermekeit másoknak. Delehetőleg úgy valahogy, hogy ez, a gyermekinek, mint az ő kizárólagos tulajdonát képezőtárgyaknak az átpasszolási a vágya, ne legyen egyértelmű, hanem ebben ő az ártatlanáldozat szerepébe tűnhessen fel. Amennyiben spirituális tudatosságra törekvő személyek számára írunk és azért nemnapilapokat, vagy magazinokat olvasó személyek számára, azt kérdezem, hogy spirituálistudatosságra törekvő személyek körében, szabad-e egy ilyen magatartást, mint azEmőkéé, mint normálist elfogadni? És hogy nem-e kellene az utódai gondozásáért ésneveléséért maximális felelősséget vállalni szándékozó férfinak a családalapítás előtt
 10. 10. maximális garanciát kérni a szertett nőtől arra vonatkozólag, hogy amennyiben azidőközben szerelmes lesz másba, vagy nem bírja a házasság és a gyermekgondozásunalmát és inkább az annál érdekesebb, napi 9 - 1O órás munkahelyi terheket választja,vagy a férjnél kíméletesebb, és őt megértőbb anyukához, nagymamához, testvérhez,nagynénihez akar elmenekülni, akkor a gyermekeket majd nem akarja belevinni ilyenostoba, családelhagyásos játékokba, hogy ne mondjam: magát és az életét komolyan vevőemberhez méltatlan állapotokba? Vagyis, tradicionális (cigarettázó, kávézó, pálinkázó,húsevő, és persze, liberális-humanista elveket valló) nagyanyai gyámságokba ésnevelésekbe? Mert azt is tudni kell, hogy a spirituálisan gondolkozó és az életét a megváltási logikaszerint folyatni kívánó férfit, elsősorban nem a gyermekeihez fűződő érzelmek és érzékekvezérlik. És még akkor sem, hogyha időnként ledönti lábáról a megváltás logikájávalmeredeken szemben álló világi mentalitással szembeni tehetetlensége miatti keserűség ésjól elsírja magát az egész család sorsával felelőtlenül játszadozó feleséghez került,hovatartozási tudatukban összezavart gyermekek sajnálatában (És bizonyára:önsajnálatában is!). Hanem, minden körülmény és igazságtalanság ellenére, a spirituális,sőt: a kauzális emberi és szellemi tudatossága. Ebből a szempontból például, amennyibenjól bele nézek a lelkem kútjának a fenekébe, azt találom végső soron, hogy a tőlem elvittés az én személyi felelősségemtől (spirituális éberségemtől!) elvágott gyermekek sorsa ésfejlődése, stb. - akiket már az enyémtől teljesen más étrend és más koncepciók és más,általam teljesen helytelenített, felnőtti példaadás szerint nevelnek (Hazug és korrupt,mivelhogy az állatokkal szemben a gyermekek kedvéért érzelgős, de az állatok húsátelfogyasztó és a gyermekeknek az őket gondozó nagymamák és dédnagymamák,nagynénik, stb. bocsánatos bűneihez szoktatásával: cigarettázás, kávézás pálinkázás, stb.,a kamaszkori szeszélyeskedés és kábítószerezés előszobájába bevezető példaadással!),engem semmiben nem érdekel jobban, mint a barátaim gyermekeinek a sorsa ésfejlődése. Az a gyermek ugyanis, akit tőlem az Isteni törvények szellemétmegerőszakolva elvittek, már nem az enyém, a szó nemes és spirituális értelmében.Hanem, egy olyan valaki, aki miatt maximum csak aggódnom lehetséges, úgy, hogyközben semmit nem tehetek lényegében érte. Sőt: amennyiben a közvetlen apaifelelősségemtől és tehetőségemtől elszakítják, esetleg egy egyszerű gazdasági nyűggé isválhat számomra „gyermekem”, ha gyermektartást kell fizetnem érte, anélkül, hogynevelhetném, amiért meghatódtam annak idején attól, hogy engem szeret egy olyan nő,aki valamikor megjátszotta számomra azt, hogy tényleges felelősségtudattal rendelkezik. - Mert hát végeredményben mit tehetek én egy olyan gyermekért, akit csak két hetentelátok, akiről tehát nem közvetlenül gondozva - figyelve tudhatom, hogy mit eszik, hogymiként kakál, mikor és mitől vidám, mitől szomorú, mitől egészséges és mitől beteg,hanem csak az anyuka, vagy a nagymama, vagy a közös ismerősök közvetítéséből? Mittehetek én egy olyan gyermekért, akinek én adtam nevet ugyan, de akit az én felelősség-koncepciómtól teljesen eltérően, sőt: azzal merőben ellentétesen gondoznak és nevelnek?Mire lehetek én lényegileg jó számára, miben segíthetek spirituális (morális!) lényegszerint neki? Metafizikusként, vagyis az élet igazi célját és rendeltetését ismerő, tudatosszemélyként, én messzemenően elvetem az ünnepnapi, vagy vasárnapi apuka szerepkört,amit a csíkszeredai Polgármesteri hivatal Szociális pszichológusi diplomával rendelkezővezetője, rám kirótt a nyár elején, nagy kegyesen. - Ráadásul úgy, hogy ezt a szakemberi
 11. 11. ostobaságát még le is írta papírra, aláírta és lepecsételte és hivatalos okmányként ki isközölte! - Amitől természetesen, én ezt a vasárnapi apuka szerepet még inkábbelutasítom! Ha nem lehetek rendes édesapa, akire a gyermek folyamatosan tud figyelni,és akit a gyermek tud követni, illetve, aki tudja követni és irányítani a gyermeke testi,lelki és szellemi fejlődését, akkor lényeg szerint, semmilyen apa nem lehetek. Ebből, aspirituális szempontból, a vasárnapi apa szerepénél és funkciójánál, a mostohaapa szerepeés funkciója sokkal, de sokkal értékesebb, hiszen az együtt élhet a gyermekekkel éskövetheti és befolyásolhatja azok fejlődését! Miközben én, ha rövid ideig is, deközvetlenül már tapasztalhattam azt is, hogy nem vagyok igazi édesapa a Réka és aTurula számára, hiszen Emőke levitte őket Csíkszentgyörgyre, ahol az édesanyjának avelem egy idős férje most számukra a férfi-modell és én hetekig nem találkozhattam agyermekekkel! - Hogy ez rajtam is múlt volna? Ugyan kérem, nem fogok én abbansportolgatni, hogy az anyósomnak udvaroljak és könyörögjek ahhoz, hogy találkozhassaka gyermekeimmel, akiket én is etettem kicsi koruktól, akikkel pl. én valamikoréjszakáztam, mert képtelenek voltak elaludni és a mellkasomon kínlódtak az alvásiképtelenségükkel órákon át. Nem fogok most udvariaskodni és szépelegni, azért hogyegy héten egyszer, vagy két héten egyszer találkozhassak a mások által neveltgyermekeimmel... Minek? Úgy sem látom, hogy miként és mit eszik és hogy alszik éshogy játszik és főként azért, mert nincs semmi beleszólásom az élete lényeges kérdéseibe.Nevelje az, aki elvitte, és az, akihez elvitték! És ha Medárdáékat is elviszik majd,ugyanaz lesz a helyzet. Vállaljon értük felelősséget az, aki a felelősséget vállalata acsaládrombolásért, vagy vállalja most a gyermekeknek a tőlem való módszereselszakításáért! Nekem teljes szülői – apai felelősség kell, nem ünnepnapi, vagy érzelmes-szórakozó felelősség! Mivel a kollektív felelősségek esetében jól láttam, hogy mirejutottunk a Kommunista korszakban. Közös lónak túrós a háta, és a nagymamákkal közösgyermek hisztériás és szeszélyes és kibírhatatlan és nekem csak az olyan gyermek kell,amelyik normális és egészséges, mint azok, akiket neveltem és akiket még nevelek ajelenben. A gyermek nem névnapi ajándék, vagy pláne nem kölcsön-autó, amit csak úgy,időnként a magam szórakozására átvehetek, hanem egy olyan magas rendű spirituálisstruktúra, aminek a jövője iránt is felelős vagyok, nem csak e jeleni egészségi és hogylétiállapota szintjén. Férfiként és metafizikusként csak és csakis azt tudhatom igazából amagaménak, amiért igazából felelhetek! Hogyha a nők és a matriarchális eszmék előttmeghajló férfiak ezt másképp látják és gondolják, legyen, tegyék úgy, ahogy jónak látják,de szerintem, elsősorban felelős öntudattal rendelkező személyek kössenek csakházasságot, - és ne a magunknak házasságon kívüli, öngerjesztett extatikus szerelmekluxusát, majd az anyukához való menekülés luxusát megengedő csapongó lelkek. Szerintem tehát a gyermekeket, válás esetén azoknak kellene ítélni, akik felelősenviselkedtek a családban és a házasságban és akik személyes felelősséget képesek vállalnia gyermekekért, attól függetlenül, hogy nő-e az illető, vagy férfi. Ami nem a hűség, afelelősség és a helytállást elvét követi ebben a kérdésben, az liberális és matriarchálisérzelgősség és Isten-ellenes és megváltás ellenes rablómese. Nem az általános világikoncepciók szerinti nő – férfi szerepkörök, metafizikailag nyilvánvalóan hibásmegítéléséről beszélek, én nem panaszkodom a velem történtek miatt, hanem aztszeretném, ha a mi körünkben, ebben a kérdésben is kirajzolódna egy metafizikailag
 12. 12. tisztázott koncepció arról, hogy tulajdonképpen mi is kellene legyen a család, illetve mitkellene jelentsen a család egy magára valamit is adó, illetve az életét metafizikai szintenélni kívánó személy számára és, hogy mi az apa szerepköre és úgymond metafizikai jogaa családon belül, tehát, hogy a nőnek mit kell a férfi családi tevékenységében ésviszonyulási módjában, maximálisan tiszteletben tartania? Mert arról, hogy mi a nőszerepe a családban és a gyermekgondozásban, de főként a gyermeknevelésben, arrólrengeteget beszélnek mindenütt, akárcsak arról, hogy milyen felelőtlenek és szívtelenek,stb. általában a családjukat egy - egy új szoknya bűvölete miatt elhagyó, „gonosz”férfiak. Illetve arról, hogy milyen lusták, figyelmetlenek, érzéketlenek és ráadásulszemtelen basák a férfiak, akik a családban semmit nem tesznek és ráadásként, elvárják,hogy a gyermekeik mellett, őket a feleségük mindenben kiszolgálja, megelégedvén azzal,az ostoba szereppel és, funkcióval, hogy ők viszik a pénzt a házba – családba, és hogymilyen kicsik és szerencsétlenek lesznek akkor, amikor ezt a zsákmányszerző szerepet azúj kor lehetőségei kilövik alóluk. Én nem ezt a jól ismert, lerágott csontot akarom tovább variálni! Metafizikusasztrológusként, nem lehetek sem férfi-párti, sem nő párti, tehát nem beszélhet belőlemsem a családi mulasztásai miatt lelkiismeret furdalással telt, és az által manipulált, ameghatódott férfi, vagy a sértett primitív férfi, amiért elvették a család nevűgyermekjátékát tőle. Itt nem erről van szó, hanem arról, amit több ízben kifejtettem már,ti., hogy asztrológusként számtalan esetben kerülök olyan helyzetbe, hogy tanácsolnomkell - és nem csak fiatalembereknek, hanem kopaszodó, vagy őszülő legényeknek is azt,hogy kezdjenek el – persze: gyermekes, és persze, nem csak egykés - családbangondolkozni, ha azt akarják, hogy valami tényleges elégtételük is legyen az életükben,vagy az anyagiak szintjén tovább tudjanak lépni, vagy, hogy szakmai, esetleg művészisikereik legyenek, stb. Ez nem egy új nóta nálam, amit azt követően kezdtem fújni,miután felfedeztem az anyai ági örökletes programokat, mert, még mielőtt Emőkétmegismertem volna (És persze: Medárda megszületett volna!), adtam már ilyentanácsokat. - Éppen a minap keresett fel az egyik volt hallgatóm, aki mostanra már, nagygazdasági igazgatója egy jelentős cégnek, akinek a családjában az én javaslatomraszületett meg az első gyermek. Az a lányka, akiről tulajdonképpen a Mintát Emőke,akaratlanul levette, mivel Medárda éppen azt követően fogant meg, hogy látogatóbanvoltunk a Gál-ál családnál és feleségem „”megkívánta” azoknak az akkoriban egy éves,gyönyörű lánykáját. Na, most milyen erkölcsi alapon lelkesíthetek én házasságra és gyermekvállalásra ilyenesetekben (A személyi horoszkópban kiolvasható Rák karma, vagy Rák jellegűéletfeladatok esetében és persze: Bak és Szaturnuszi, de főként magukat megosztani ésáldozatot vállalni képtelen, mély- Oroszlán Karmával rendelkező férfiak esetében is...),amikor még engem is, nem csak, hogy elhagyott a feleségem puszta, zavaros szerelmiábrándokhoz kötött úri szeszélyből, hanem még a négy gyermekemet is elviszi, és tehetiezt csak, és csakis azért mert, a jelen törvénykezési és szokásrend szellemében, ő eztkönnyen megteheti. És amilyen felelőtlenné és befolyásolhatóvá vált, a szerelmiboldogtalanságát az irracionális ambíciói által kompenzáló és a mi házasságunk falát mára kezdetek óta rágicsáló anyja által, a feleségem „minden áron” meg is akarja tenni ezt astupid disznóságot, ami elsősorban, nem is velem szemben gonoszság, hanem az általamgondosan és figyelmesen nevelt és spirituálisan irányított - és ezért (MÉG!) egészségeslelkű - gyermekeinkkel szemben?
 13. 13. Mert itt nem csak arról van szó, kedves barátaim, hogy tíz éven át építettem gondosanés lehetőleg spirituális alapon (Már, amennyire, a dolgainkba minduntalanul az Emőkeösszezavarása és közvetlen, vagy közvetett befolyásolása által, az anyósom ezt lehetővétette!) ezt a gyönyörű, négy gyermekes családot, amelyen keresztül mind Emőke, mindén spirituálisan is tovább fejlődhettünk és másoknak is, az ilyen problémáibansegíthettünk - és azt gondoltam, hogy Emőke is ezzel az alapállással egyet ért, hiszenfőként erről beszéltünk ketten állandóan -, miközben most kiderült, hogy egy nagyfenéket -, hanem arról is, hogy én ezért a családért és ezekért a gyermekekért maximálisfelelősséget vállaltam és tápláltam tíz éven át és ebben éltem reggeltől estig, sőt: azálmatlan éjszakáimon is, és ebben akartam élni mindaddig, amíg Réka fel nem nő ésmindezt egybe szőttem az asztrológusi és az írói hivatásommal, közösségi felelősség-érzetemmel! És arról, hogy rengeteget áldoztam ezekért a gyermekekért és az enyémtőlmesszemenően szebb jövőjükről, nem csak ábrándosan – álmodoztam, hanem azt, agyermekek individuális jegyeire is figyelő nevelésemmel készítgettem, ahhoz, hogy mostegy családromboló nagymama (Aki korábban a saját, két gyermekes családját és azakkori szerelme négy gyermekes családját rombolta szét, a férfi- és apaellenesmániájának és fékezhetetlen szexuális vágyainak engedve, vagyis, az Emőke külföldöndolgozó édesapját egy gerinctelen férfival megcsalva!) és pálinkás ötletekkel jövődédnagymama, meg a szomszédok nevelgessék őket! Mert szó van arról, hogy a karmát, aminek két vonatkozása van: egy abszolút és egy,ami az anyai ági női ősöktől örökölt és a kettő analogikus kapcsolatban áll egymással, felkell oldani meg kell haladni. És szó van arról, is és nem csak itt nálunk, hogy a szülő alehető legjobbat akarja a gyermekeinek! Hát az én koncepciómban, és metafizikailag,tehát reálisan, a teremtés és az élet eredeti rendeltetése logikája szerint, az a legjobb amitadhatok a gyermekeimnek, ti., ha segítem őket meghaladni, legalább a horoszkópjaikbólkiolvasható karmájukat, vagyis anyai ági örökletes programjaikat, amelyektől pl. Énannyit szenvedtem! Mert ezt nem értik a világi logikában gondolkozó nagyokosok, anagy liberális, humanista pszichológusok és szociológusok! Ti., hogy mi a férfi szerepe agyermeknevelésben és gondozásban! Hát az kedveseim, hogy kihúzza a gyermekeit azanyai ági örökletes programjaiknak az örvényéből, hogy azok szabadon és sajáttapasztalataikból kikövetkeztetett életfilozófiájuk szerint, egészséges szellemű, a sajátgyengeségeinknek és az élet nehézségeinek a leküzdésére jól felkészített autonómszemélyiségként: úgymond megváltottakként élhessenek. - Mert mindenki azt kérdezitőlem, amikor az anyai ági örökletes programokat ismertetem, hogy akkor, hát holvan az apák szerepe az egészben? Mit érnek, mitől jók az apák, azon kívül, hogy aspermát adják a gyermekekhez, és esetleg a pénzt a családhoz, vagy fizetik agyermektartást? Hát tessék, itt van: ez az apák szerepe: A GYERMEKEKSPIRITUÁLIS, BEAVATÁÁSA, vagyis: TESTI-LELKI ÉS SZELLEMIBEAVATÁSA! Nem és nem arról van szó tehát, amit a Nobel díjaktól hasra esőnagyokosok hirdetnek, ti., hogy az apáknak a gyermekek szocializációjában van szerepe!– És, hogy ezt, a társadalomba való integrálást vasárnapi szülői szerepekben iselvégezhetik! Az apának, éppen a nevelésen keresztül lehet éppen akkora – jó, vagyrossz, ez teljesen az apa öntudatától és spirituális megvilágosodotti fokától függ! -szerepe a gyermek személyisége és felnőtti öntudata kialakulásában, mint amekkorasúllyal bír az, hogy az édesanya szüli meg a gyermekeket és ez által, hogy a spirituáliskarmikus programoknak a nagy részét is, tőle öröklik a gyermekek. Figyelem! Nem
 14. 14. szellemi-intellektuális képességeket írtam, amelyek teljesen a biológiai adottsághoztartoznak, és amiben ezért, a biológiai öröklődés is számit, amiről tudjuk, hogy általában5O – 5O százalékos!– Szóval, éppen ebben áll a spirituális rendeltetési szerep és funkciófosztottsága azoknakaz apáknak, akiknek a feleségei és anyósai azt teszik, amit Emőke és az anyja velemtettek, hogy lehetetlenné teszik azt, a gyermekeik lelki jellemének és spirituálisorientációjának az alakítását, amely az apák tulajdonképpeni szerepköre lenne kauzálisszempontból (eredeti rendeltetés szerint!), vagyis a gyermekeknek a karmikus terheiktőlvaló megszabadítása, illetve, negatív esetben (A primitív apák esetében) azoknak a mégnagyobb karmikus beterhelése és összezavarása. De hát mi most a pozitív apaiszerepkörökről beszélünk, és nem a negatív szokásokkal és zavaros irányítással, az anyaiági örökletes programok fölött a gyermekeket még plusz negatív tulajdonságokkal,félelmekkel, vagy ferde ambíciókkal beterhelő apai „beavatkozásokról”. Mert erről vanszó, merjük kimondani: az apáknak, vagyis a Világosság és a fény képviselőinak (Most,hadd ne minősítsük részletezve az általános, családelhagyó, basáskodó fényképviselőkkela témát.), éppen az a dolga, hogy az ők egyéni meglátásával bele avatkozzanak agyermekeik spirituális struktúrájába és a szellemi tudásukhoz és képességeikhez mérten,azon – lehetőleg – pozitívan módosítsanak! – Legalább is az Evolúció, a kiegyenlítődésés az Abszolútum törvényei szerint ez lenne a lényegi és elsődleges szerepe az apáknak anevelésben, illetve a gyermekeik életében. Ez lenne az apai bélyeg, és nem a nyerstermészeti vonások hasonlatossága (Nem a nyers intelligencia, tehát, amit manapságmindenki oly nagyra tart, hanem a moralitás, nem a szexuális potencia és más ilyenkimondottan biológiai tulajdonságok, amiket az apától és az anyától is lehet örökölniegyaránt, hanem a szellemi tudatosság.). Ettől függetlenül, persze, részt kell vennie, és elsősorban számára hasznos az, hogyharészt vesz az apa a gyermekek közvetlen gondozásában is, mert hogyha mindössze csak anevelésükkel akar foglalkozni, nem csak, hogy ő képtelken fejleszteni a saját Jin(Szeretet) jellegű oldalát – személyiségét, hanem azért is, mert ha ezt nem teszi, akkor anevelés sem lehet megfelelően hatékony.Szóval még egyszer: hagyjuk a tudományos véleményeket, miszerint az apai szerepkör anevelésben a gyermekek szocializációja, mert mi a fenére szocializáljam én agyermekemet? Hogy legyen illedelmesen és udvariasan, de lehetőleg mindezekkel együttés ugyanakkor, harapós természetkirabló és természet zsákmányoló, élvező-idióta,fogyasztó, bamba- polgár, kellemesen ledér honleány? – Hiszen, most éppen csokival ésbanánnal, illetve bocsánatos bűnök fölötti szemhunyásra való oktatásra szocializálják anagyiék Rékát és Turulát! Én is ezt folytassam? Ezek szellemében tehát, amennyiben énnem nevelhetem őket, teljesen mindegy az, hogy ezek a napi egy doboz cigarettát,disznó- és marhahúst és, persze, egymás idegeit is fogyasztgató emberek nevelik agyermekeimet, vagy a beteges nagymama... - Azokat a lányokat, akik mellett én, ahogyjöttek, sorra mind éjszakáztam, mivel 1 és 3 éves koruk között képtelenek voltak esteelaludni és Emőke egyszerűen csak be tette hozzám este tízkor, hogy ő aludhassa kimagát másnapra, és akikhez én már magzat korukban beszéltem, amikor az édesanyjukhasában készülődtek a világra - akik a saját családjaikat annak idején tönkre tették,ahhoz, hogy 14 év cirkuszolás, illetve vagy húsz elválás és újra visszatérés és egymás
 15. 15. nyakába borulás után, miután a férfit sikerült a mamának papucs alá törnie, összeházasodjanak. Vagy, hogy éppen a kábítószeres Joe Limonádék nevelik! Mert a lényegugyanaz: Meg kell találni azokat a spirituális tudatosodási és tudatosítási formákat mind anők, mind a férfiak számára, amelyek garantálják, legalább 95 százalékban azt, hogy azáltalunk szülővé is váló házastárs, miután felvállalta azt a komoly felelősséget, amit aszülői státusz jelent, nem lehet, még a leg világrengetőbb szerelemnek a hatására sem acsaládját elhagyó fél! Vagy, ha igen, akkor becsületesen megkérdezi, azt, hogy a közösgyermekekből a másik mennyivel akar maradni, és azt és azokat maximálisan segíti mindanyagilag, mind erkölcsileg, azt követően is, hogy elhagyta a családot! – És nem úgy,hogy stupid tradicionális szokások és törvénykezés alapján, elviszi a másik által isgondozott és gondosan nevelt gyermekeket és azokat átadja, holmi primitív, matriarchálisösztöneire hallgatva, az anyjának és a nagyanyjának, csak azért, hogy ő liberális - világieszmék szerint megvilágosodott és tudományosan emancipált „posztmodern”személyként „megvalósíthassa önmagát” egy új szerelemben, illetve minimális fizetésértdolgozva egy, ugyancsak primitív életnyerési törekvéseket szolgáló vállalkozásbanforgassa az ördögi vurstlit. A matriarchátus, igen is létezett. Materiális tudományos bizonyítékok vannak erre,tehát igen is, volt amikor kialakuljanak azok az anyának és nagyanyának, illetve a vezér-nősténynek való megfelelési ösztönök, amelyek az olyan negatív Rák karmávalrendelkező személyek tudattalan lelki világát mozgatják, mint amilyent én is hoztammagammal és amilyet Emőke tízszer annyit mint én! - És még én is rajta kapom magamazon, hogy nagy ostobán (Maflán!), még 55 évesen is, a minden szempontból teljesenjátékon kívül álló anyámnak akarok megfelelni! Hát akkor azok, akik minderről semmitnem tudnak, és hát azok, akik, mint Emőke is, a fiatal és őrülten ambíciós anyjukkalszemben kell helytálljanak, mert nem csak, hogy a IV. Házban van a Sárfarkuk, a Rákbana Lilithjük, de még az Oroszlán napjuk is a Holddal van összeragadva? Nem az Emőketudatlanságában, vagy állítólagos primitivizmusában kell tehát keresni az ilyen apa-ésgyermek-ellenes cselekedetekre az okot, mert, ha az lett volna – mármint olyan primitívszemély, aki a sykpe dialógusokban megnyilvánul, nem vettem volna el feleségül. Hanemigen is ezekben, a női lelkeket a férfiakénál könnyebben megzavarni képes anyához, ésnagyanyához való vissza kapcsolódási, nagyon mélyen rejlő primitív matriarchálisösztönökben! Ezek ugyanis nem jelennek meg a horoszkópban, de ettől kezdve, mindenminket olvasó, asztrológiával foglalkozó személynek jó lesz figyelembe venni őket,akárcsak a társadalmainkban (Román és Magyar, vagy szerb, szlovák stb.) honosgazdasági és kulturális szokásokat, körülményeket, vagy az egyeseknél olykorfékezhetetlennek bizonyuló szexuális vágyakat és ösztönöket. Vagy, éppenséggel azt,amire a legpiacibb és legolcsóbb piaci asztrológia is figyelmeztet: nevezetesen, hogy aRák karmával rendelkező személyek, miután beleverték a frászt a családtagjaikba afolytonos kételyeikkel és aggodalmaskodásaikkal, de mégis, a sors valamilyen áldásakövetkeztében, megnyugodhatnának mind az utódaiknak a nem veszélyeztetett állapotafelől, mind a családjuknak az anyagi biztonsága, sőt: jóléte felől, ahelyett, hát ahelyett,hogy végre megnyugodnának, tüstént el kezdenek valami holdvilágos romantikusélményekre sóvárogni, más élményekre vágyakozni, a szerelmi álmodozásra ésábrándozásra való hajlamukat szabadon engedni, akárcsak Emőke, aki, látván, hogy agyermekeknek már nem ugrik fel oly hirtelen és oly nagyon a lázuk mindegyre, mintkorábban, és amikor azt is látta, hogy éppen egy 78O euros rendelésen dolgozom és a
 16. 16. Ladát is megkaptuk ajándékba, direkt elindult kalandozni az interneten és megkerestemagának a Kokós Joet, akit aztán kinevezett „a pasasomnak” (Lásd a Linda –beszélgetést), meg az Angyalának és az ő igazi lelki társának, napot és holdat rázó nagyszerelmének. És mindez nem volt elég neki a Rák-karma verklizésből, még velem is elkezdett fölényeskedni és fenyegetőzni, hogy aszongya, ezentúl semmi nem lesz úgy,ahogy eddig volt (Mert, gondolom, most már teljes mellszélességgel melléje ált amamája, sőt: a nagymamája is, aki még Joe Ledzion fogadására is képes lenne az unokájaboldogsága érdekében, miután a családi fegyelem felett, ha naivan is és ha már csak ajelenlétével is, de addigelé őrködő, hirtelen haragjában még így, az öregség és a halálközelsége által leszerelten is, veszélyes dolgokra képes nagyapa meghalt. - Jöhet tehát amatriarchális liberalizmus!).Hát az ilyen szerelmi kútba esésektől és családi vissza élésektől szeretném én a többnyireáltalunk készített horoszkópokkal is rendelkező olvasóinkat megkímélni efigyelemfelhívás érdekében írt anyaggal, lett légyenek azok, akár nők, akár "csak"férfiak. (Hamvas Béla Karnevál c.- regényének a IV fejezete: Lala matróna, az amazonmondja legyintve, a félkegyelmű Fanninak: - Kanavász csak férfi! Érti Fanni, ő csak egyférfi! Hát igen, a Karneválbeli Kanavászék… Laurának, a főhős feleségének a testvére,Platonkának az édesanyja, akinek most nem jut a neve hirtelen az eszembe, végül nembírta ki a férje által létrehozott új otthonukban a régi fejfájások nélkül, vagyis a Lalaúrasszony által irányított régi otthonában mindennaposan és menetrend szerint előálló,tehát végül is, jól megszokott, de elviselhetetlennek gondolt iszonyú, régi fejfájásainélkül, és azok visszaszerzése érdekében, vissza költözött oda a férje mellől, Kanavászezredes mellől, miután az kimenekítette a zürzavaros családból... - És persze, a főhős, aszerkesztő úr minden figyelmeztetése ellenére, elvette feleségül Laurát (aki később szültneki három fiút), annak érdekében, hogy azt a rettenetes családi körülményeitőlmegmentse...Az érdekes az, hogy abban a családban mindenki a folyton moralizáló, és a moralizálást abeteges beavatkozási mániája kiélési lehetőségére használó, amazon Lala úrhölgynekakart megfelelni és ő ezt maximálisan el is várta. - Emőke édesanyja is folytonosanelvárta, hogy a Lánya tanítsa már meg végre kesztyűben dudálni a férjét, és amikor ezsehogy nem járt sikerrel, finoman bevezette a családfelbontás egy irányú alagútjába.Hiszen lett volna az a hülye férj, aki eltűri azt, hogy a felesége az anyjánál lakva kezdjenel munkába járni, miközben ő a nála maradt gyermek gondját viseli? Azt, hogy eznormális és nem lesz negatív következménye, csak az anyja személyiségétől elbűvöltEmőke képzelhette. Már hogyha nem volt ő is éppen úgy alkotója és tudatos gyakorlójaennek a hosszú távon mindenképpen a család felbomlásához vezető játszmának.)Szó van még arról is rengeteg alkalommal a világi életben hogy:"Neveljük nagy odaadással a gyermekeinket, de nem tudjuk, hogy mire?" Vagyis: nemtudjuk, hogy milyen sorsra jutnak. Nos, az asztrológusi tevékenység lényege éppen az,hogy megtanítsa a szülőt a saját karmáját feldolgozni, feloldani és meghaladni, és ez általa gyermekeinek is segédkezzen ebben a megváltódási, megváltási folyamatban agyermeke horoszkópja ismeretében. Nem pályakorrekcióra való tehát az asztrológia és ametafizika, hanem a teljes karma feloldásra és meghaladásra, amiben a gyermekeinkkarma feloldására való törekvés is benne foglaltatik. Igen ám, de a férfi kellene az legyen,
 17. 17. aki a saját maga átvilágítása által, és az után, ebben a folyamatban, segítséget nyújt afeleségének és így a gyermekeinek is. Csakhogy az még a szokásjog ugy-e. hogy a férfipénzt szerezzen és kavarjon a nagy világban, a nő meg szerezze meg ugyanezeket alehetőségeket és jogokat. Sajnos, a horoszkóp rendelők többsége nem férfi, hanem nő,mivel ők jobban sejtik, hogy itt van valami rejtélyesebb, de érvényesebb atermészettudományok által biztosított étlenyerési technikák és trükkök alatt és fölött, amiazoknál sokkal erősebb és meghatározóbb. A férfiakat tízszer kell fejbe vágja és falhozverje és padló alá nyomja a sors, amíg ezt észre kezdik venni és kezdik elfogadni,akárcsak az én esetemben. Így alakul ki az a fonák helyzet, hogy a horoszkóppalrendelkező nők próbálják átvilágítani a férfiakat és az anyagban való eligazodástudománya segítségével a szellemi világ titkai megfejtésére nevelni a gyermekeiket,holott ezt a férfiaknak kellene megtenni!Esetünkben én erre teljesen készen álltam és meg is akartam tenni, vagyis négygyermeket el akartam igazítani A SZELLEMI VILÁG ÚTJÁN, az anyagbanellenőrizhető tudományok iránti tiszteletnek és jártasságnak a lelkükbe oltásasegítségével. Azt kérdem én tehát, hogy amennyiben végre hajlandó egy - egy férfi ezt ametafizikai rendeltetése szerinti szerepkörét és funkcióját felvállalni, szabad-e attól úriszeszély, vagyis kényelemi szempontok, rettenetes szerelem, vagy anyának ésnagyanyánknak való megfelelési mánia miatt a gyermekeket elvenni, csak azért mert azaktuális konjunkturális, és ezért: primitív szokásrend és törvénykezési eljárás ezt lehetővéteszi?Én be szerettem volna bizonyítani azt, hogy nem csak úgy vaktában neveljük agyermekeinket. És, hogy nem igaz az, hogy: „Minden jóakaratunk és igyekvésünkellenére, ki tudja, hogy mi lesz majd velük?” Hanem, hogy az igazság az, hogy igen is, amegfelelő szellemi öntudatra nevelt, felnőtté váló gyermekek (És Medárdával ezt már atavaly ősszel elkezdtük!), nem lehetnek a vak sors, vagyis a saját örökletes karmikusprogramjaiknak az áldozatai! - Hát ezt az apai szerepkört és alapállást kérem szépenvégre megérteni, és ebből az alapból tárgyalni tovább, és ne abból, hogy általában aférfiak milyen hanyagok, megbízhatatlanok és felelőtlenek, és akkor vonjuk a vállainkat,mert nincs amit csinálni, ha egy - egy Emőke és anyja alapállású nőnek az életébe,hirtelenül Beugrik a Joe! Az egyik barátom azt írta, hogy ő már a Solyka ügy kiderülésekor, azonnal el váltvolna Emőkétől. Meg szeretném tőle kérdezni, tehát tőle direkt, aki a napokban háromgyermekes apává válik, hogy miután, az én esetemből, bocsánat: a mi esetünkbőlmegtudta azt, hogy az egyelőre Romániában és MO-n is érvényes világi törvényekszerint, és a bíróságokat és törvényszékeket "kompetens szakmai információkkal" ellátószociális, gyámügyi és gyermekvédelmi hivatalok eljárásai szerint, a gyermekeket azanyának ítélik, hogyha csak az nem bárcás kurva, ADSZ-es, vagy szifiliszes, veszélyesközbűnöző, utolsó fázisú kábítószeres, vagy alkoholista, vagy elmebajos, önmagát ellátniképtelen nyomorék, akkor nem az apának, hanem az anyának ítélik a gyermekeket, nos,akkor is, ha ezt tudja, elválna a feleségétől, ha róla - Isten őrizz! - kiderülne egy ilyen"ártatlan" Solyka - ügy? Én ugyanis, akkoriban még nem tudtam, hogy ez a férfi- ésapaellenes szociális mentalitás ennyire általános és erős, amikor a Solyka-ügy kirobbant.(- De persze, nem ezért nem váltam el akkoriban Emőkétől, hanem ahelyett aztképzeltem, hogy ez a közös harcunk a család közös ellenségének bizonyuló régi
 18. 18. udvarlója ellen, megerősíti s házastársi kötelékeket és az egymás iránti bizalmat...) -Szóval a kérdésem, az volt a barátom irányába, hogy ilyen körülmények között, mi lennea barátom szerint a felelősségteljes hozzáállás, a feleségnek a nem csak a férjhez, hanema családhoz való lojalitásába való első csalódás után?Íme a metafizikus barátom (István) válasza:„-Elvállnék akkor is, ha a gyermekeket az anyuknak ítélné a közhivatal.Itt a helyzettel kapcsolatban, amit Szilárd feldobott, két dolog foglalkoztatna:- Egyrészt biztosan meg akarnám a gyermekeket tartani, ha válásra kerülne a sor, mertúgy gondolnám, én több metafizikát tudok, s józanabb is vagyok ezen a téren. Agyermekeket sajnálnám is, mert ki tudja milyen sors várna rájuk.- Ugyanakkor az is biztosan a fejemben járna, hogy gyermek nélkül hamarabb kaphatnékúj párt, létesíthetnék új kapcsolatot, ezen a téren sokkal szabadabban mozoghatnék, ezértjobb lenne ha az anyjuk elvinné őket... .Tehát e két lehetőség között kellene választanom. De hogy elválnék, az biztos, de nemazért, mert tegyük fel, a feleségem, netes szerelembe esne. Azért nem. Azért viszontbiztosan, ha engem szidna mindenkinek, s olyanokat írna rólam, mint Emőke Szilárdról.Az, hogy szerelmes lesz valakibe, vagy másra vágyik, hát megérthetem, végül is, én isvágyhatok másra olykor, sőt, bele is szerethetek valakibe, ha éberségemet elvesztem.Ettől még nem muszáj az élettársat befeketíteni. A másik nagy vétek az élettársnak valóhazugság. Hazugság az lenne például, ha nekem semmit sem mondana megnemtetszéseiből, csak az internet segítségével szereznék róla tudomást, esetleg úgy otthagyna egy szép nap, hogy pofára esnék.Szóval, ezt a két dolgot nem tudnám "elnézni": hogy hazudott nekem, s hogy a hátammögött befeketített. Ezek olyan okok, amiért elválnék, még akkor is, ha mind a háromgyermek nála maradna.A vasárnapi apuka témájához annyit fűznék hozzá, hogy: miközben sok nő sok pénzt várel a férjétől, aki reggeltől estig fut a pénz után hogy kielégítse a nője vágyait, ugyanakkora nők neheztelnek a férfiakra, hogy annyit dolgoznak. Ha az ember csak munkávalkereshet pénzt, akkor arra időt is kell fordítani, de persze kölcsön kérni is lehet. És van a"papucskormány" szindróma is, amiről ismét nem szabad megfeledkezni.Amikor Emőke régen mesengeren nekem panaszkodott, két dologra panaszkodott: hogynincs elég pénz, mert Szilárd nem keres eleget, és arra, hogy Szilárd egész nap a gép előttdolgozik... Na, ez az a dolog, amitől égnek áll a hajam. S e két dolgot, ritka az a nő, akikülön tudja választani. Megszoktuk ugyanis, hogy a férfi keresi a pénzt, a nő foglalkozika családdal, de most a nők is pénzt akarnak keresni, s a férfit is a családi foglalkozásbabele akarják tuszkolni, de ha ne adj isten nem jön össze, persze a férfi a hibás, hogy nincspénz, s nincs ebéd. Itt nem arról van szó, hogy a férfi nem főzhet ebédet, vagy nemmosogathat. Dehogynem! Sőt, a gyermekek nevelésében is ki kell vegye a részét. Aházimunkát is meg lehet osztani. Meg is kell. Ez azonban nem változtat azon a tényen,hogy a nő a család, az otthon kézbentartója, a "szíve", fenntartója. A nő az, akitől a családmint állapot létezik és fennáll. Mert a női princípium a szeretet, a befogadás, visszatérülésprincípiuma. Ha a nő férfi akar lenni, akkor nincs aki a családot fenntartsa. Harendetlenség van, vagy a gyermekek mocskosan járnak, azt mondják, "ennek milyenanyja van", nem azt, hogy milyen apja. Hamvassal egyetértek: jobb jól felakasztva lenni,mint rosszul nősülve lenni.
 19. 19. Tehát, a kérdésre válaszolva, igen, úgy is elválnék, hogy tudom, a nőnek ítélik agyermekeket. Inkább gyermek nélkül, új életet kezdve, mint olyan feleséggel, akiéjjelente szerelmeskedik a neten, a gyermekeket elhanyagolja, s engem szid mint abokrot. Ugyanis a párkapcsolat az elsőrendű - szerintem - nem az apaság vagy anyaság.Persze ha a párkapcsolat rendesen működik, kell a gyermek is, minimum három. Nemtudom, lehet most nem vagyok abban a helyzetben, és nem tudom megítélni, de most ígylátom.”Én, ebben a kérdésben nem tudok ennyire radikális lenni, mivel Rák Sárkányfarkam vanés négy bolygóm a négyes házban, Szaturnusszal a négyes ház csúcsán, éstulajdonképpen, majd ez, a mindenki által kerülgetett, tényleges "keresztényi" őserő leszitt a főszereplő a továbbiakban. De egyelőre azt akartam, hogy az olvasók a spirituális -férfias gondolkozásból is kapjanak egy kis ízelítőt. Azt is hozzá kell tennem még, hogyIstvánnak teljes egészében igazat adok abban, hogy a férjnek vagy a feleségnek a hátamögötti mocskolása, egyáltalán nem jó ómen egy családban, és hogyha erősen fájt nekemaz elején valami a válás szükségességének a tudomásul vételében, az éppen ez volt. Ti.,hogy én soha nem mocskoltam soha Emőkét senkinek, és ha valami problémánk is volt,amit nem csak vele beszéltem meg négy szem közt, azt csak és csakis a közösbarátainkkal beszéltem meg, és mindig a számítógépre kivetített horoszkópjainkvizsgálata közben, és soha senki mással és akkor is, soha nem panaszkodás, vagyszidalom formájában. De a legrettenetesebb az volt, hogy Emőkének ezeket az irántamtáplált sötét és agresszív és végső soron: gonosz gondolatairól, először és a házasságunkalatt egyetlen egyszer: csak a Solyka ügy kirobbanása után szereztem tudomást, amikor ismindössze pillanatnyi kilengésnek véltem, és azzal magyaráztam, hogy a romantikátkívánó szegény feleségem, így akarta az udvarlója előtt magát igazolni morálisan, amiértazzal házasságon kívüli, romantikus viszonyba bonyolódik. Már be volt adva részemről aválási kereset, amikor a szerető Joni írt nekem egy mentegetőző levelet, amelyben arróldalolt, hogy ő semmiképpen nem akar a válásunkban semmiféle szerepet játszani - Ezhamarabb is eszébe juthatott volna, amikor Szerelemnek nevezte más feleségét éséjszakánként szexről csevegett egy négy gyermekes családanyával és dalokat költöttannak az erényei dicséretére - , és megütközését fejezte ki azért, hogy a feleségem menyirosszat képes mondani rólam, holott ő engem "egy pozitív energiákkal rendelkező"személynek tart a honlapomon látott fényképek alapján. Ekkor kezdtem panaszkodnibarátunknak, hogy Emőke engem mocskol, és ő viszont megütközve kérdezett vissza, sőtmég szemforgatással is meggyanúsított, hogy erről csak most szerzek én tudomást... -Szóval, ha tudtam volna, a feleségemnek ezekről a "kedveskedéseiről", pontosan úgytettem volna, ahogy ezt a barátunk véleményezte, persze, miután előbb megkísérlemennek a mocskolódásnak a véget vetését és azon okoknak a kibányászását, hogy miérttesz ez a fehérnép ilyeneket. - Persze, nem kellett volna sokat bányászni, mindössze összekellett volna vetni a mocskolódást azzal a ténnyel, hogy akkoriban igen sokat hívogattaaz édesanyja Emőkét telefonon... Utólag az is kiderült, hogy az egyik barátnőnk erősen figyelte nyári táborainkalkalmával az én férji - apai magatartásomat. És, amint utólag megint csak kiderült,megfeledkezvén arról, hogy ott még egyértelműen és határozottan én voltam atáborvezető, tehát, nyilván nem fordíthattam akkora gondot kizárólag a gyermekekre,mint otthon, amikor a barátnőnk azt látta, hogy amiatt kezdek aggódni, hogy Emőke már
 20. 20. több mint 3, sőt 4 órája kint van a környező erdőben valahol és naplót ír, arra gondolt,hogy ez amiatt van, hogy nekem nehezemre esik a gyermekeket megetetni. Holott, jólláthatta, hogy máskor, ha éppen reggelizéshez, vagy vacsorához tettem előkészületeket ésEmőke nem volt ott, a gyermekeket is (Mind a négyet!) megetettem. Megkérdeztem abarátnőnktől, hogy a tábor idején, miért nem tűnt fel neki az, hogy Réka, Medeárdávalegyütt, abban a sátorfülkében aludt ahol én, tehát ő mindig mellettem aludt éjszakánként,és Emőkével Turula meg Etelka. De az utóbbiakat még így is nekem kellettfegyelmeznem "a szomszédból", hogy fejezzék be a cirkuszt és amikor én szóltam rájuk,akkor is befejezték. Majd, amikor Etelka meghűlt és haza vittem 5 napra édesanyámhoz,akkor sem adtam át a nálam alvó gyermekek gondozás felelősségét Emőkének, és akkoris csak Turula aludt vele, tehát Rékát akkor sem altattuk az édesanyja mellett, hanemmellettem. Sejti-e, hogy vajon miért? – Hát azért mert a felelősség- és a gondozás-átpasszolás rám, illetve a pozitív Szaturnuszra nem jellemző... A gyermekátpasszolás szokása az Emőkék anyai ági családjában úgy kezdődött, hogy anagymamát, már eléggé nagyocska gyermekkorában átadták annak az édesanyja testvérecsaládjába, ahol nem született gyermek. Szegény nagy, gyermekkorában és még fiatalfelnőtt korában is, állandóan visszavágyott az ő régi, igazi családjába, és sehogy semtudta feldolgozni azt, hogy neki miért kell más családban felnőni, mint a testvéreinek.Mivel nem véletlenül nem született gyermeke a nevelőanyjának, hanem az ugyanolyanterhes család-ellenes karmája következtében, mint amilyennel Emőke is született, az nemis nagyon volt képes őt megtanítani a szülői - anyai teendőkre, és Emőke rémmeséketmondott arról, hogy a nagyi, fiatal anya korában nem tudván aludni, éjszakánkénttakarított és más házi munkákat végzett, de mivel nem bírta az egyedüllétet, a gyermekMagdikát is mindig maga mellett tartotta az önkéntes éjszakai szolgálatok közben.Persze, ettől Magdinak frásza lett, nem csak a házi munkától, és még mosni sem volt sohaképes rendesen - ezért voltak az Emőke ruhái mosatlan és cigaretta szagúak, amíg nemnálam kezdett ruhástól is tisztálkodni - hanem a nagy rendőri dáridózásokkal járó családiélettől is, amelyből a bátyja pl. úgy menekült el, hogy önkéntesen beiratkozott aCsíkszeredai nagygimnázium bentlakásába. Innen tehát az Emőke párját ritkító Rák és 4.házi - karmája, amit megtetézett az anyuka a Holdnak a Napra való ragasztásával az által,hogy előbb el akarta pusztítani a magzatot, majd, miután sikerült hivatalos nemző apátszerezni annak, nagy anyasági kultuszba fogott. A többit tudjátok: A Magdolna és az őszerelme családjainak a robbantása, majd a gyermekeinek a nagymamához valóátpasszolása. - Asztrológusként megfigyeltem, hogy az anyákkal szembeni gyermeki megfelelésikényszer, a szeretet nélküli, erős világi ambíciókkal rendelkező nőkkel szemben erősödikfel a kamasz korban, és ölt irracionális méreteket, vagy vált ki forradalmi anya-elleneslázadásokat a kompenzáció és a polaritás egyetemes törvényei alapján. Ez megfelelazoknak az asztrológusi megfigyeléseimnek is, miszerint a rossz anyák (Erősen támadottHolddal rendelkező gyermekeket a világra hozó anyák) gyermekei lesznek betegesenanyásak. Mielőtt a Szaturnuszhoz - és végre a komoly beszédhez és az asztrológiához, sőt: akomoly metafizikához - elérkeznénk, a legújabb asztrológusi felfedezésemet kellmegosztanom. Éspedig azt, hogy a válóperi kereset beadása után, halomra érkeztek azOroszlán, Bak, vagy épen Rák Lilithes, és a Halak, vagy Szűz sárfarkas és persze: tök
 21. 21. negatív Jupiteres horoszkóp-rendelések! Melyik 12. házi, melyik 2. házi, vagy 7., és-vagy8. házi, ritkábban X. és XI. házi problémával. De így, vagy úgy, mind, de mind ugyanaz amotívum: Kőkemény egora (Oroszlán, vagy Bak Lilithre, Sárfarokra) és persze, férfi-ellenes programra alapuló világi ambíciók (X. Vagy XI. Ház) keveredve magas szintűönáltatásra és misztikus fantazmagóriák alkotására való hajlamokkal, amelyek a VII.Vagy a VIII. házban jelentkeznek. A végére már kétségbe esetem arra a gondolatra, hogyamennyiben tényleg igaz, hogy a rezonancia törvénye alapján, engem, illetve a bennemrejlő problémákat tükröznek a hozzám érkező rendelések, akkor ez azt jelenti, hogy ezzela válással teljesen eljátszottam az esélyemet a rendeltetésem beteljesítésére (Három vagynégy horoszkóp, amelyben az Oroszlán Lilith a XII, vagy a VII házban áll, és általában azOroszlán Jupiter által támadott Szűz Sárfarok a VIII. házban!) - Nem, ez nem lehet igaz,Úristen...! Nem létezik, hogy én ne tudnám rendesen - kiegyenlítetten - befejeznivalamikor az életemet! És akkor rájöttem tehát, hogy a külvilág nem is annyira a bennünklevő, rejtett karmikus bajokat jeleníti meg számunkra (Descendens), hanem - és mostnagyon jól tessék figyelni, mert ez már a Szaturnuszhoz és a földi élet értelméheztartozik!), az aktuális megértendő és spirituálisan átvilágítandó - megoldandófeladatokat (Ascendens).II. Következik tehát a Férfiasságnak a szaturnuszi és, a nem a Marsi oldalról valómegvilágítása, értelmezése. Mind az asztrológia, mind a kereszténység, vagyis aspirituális és kauzális sors-igény szerinti és elemi emberi alapkövetelmény szerintisorsrendezés lényege, a szaturnuszi princípium, a szaturnuszi őserő teremtéstani ésüdvösségtani funkciójának a megértése. Ezért, és ennek érdekében, kanyarodjunk visszaa nagy égi terelőjuhászhoz (Vagy éppenséggel: a nagy terelőkutyához: a szellemvilágotőrző Kerberoszhoz), a nagy karmikus tanítómesterhez, és a küszöb őréhez:Szaturnuszhoz, és a nyugatilag civilizált férfiaknak az igen rongyos - mivelhogy keményemancipált rongyrázással elfödött és eltérített! - apai szerepköréhez, amitől a nyugatiférfiak általában, mind a nők háttéri hatalmi törekvései miatt, mind a sajátosanmatriarchális - hetérai, európai és nyugati civilizáció szokásrendje és törvénykezésirendje miatt - 8O százalékban meg vannak fosztva, illetve, amiről azok, önkéntlemondanak a nagyobb öncélú élvezetek elérése reményében. Ahhoz, hogy teljesen érthetővé váljék az, hogy miért is mondom ezt, kérem szépenújra elolvasni, a kereszténységről, illetve a kereszténység és az asztrológia szorosösszefüggéseiről, illetve azok közös lényegi jelentéstartalmáról szóló tanulmányomat. Avégbél- és prosztata rákos reformátuspap helyzete, akinek a gyermekei, közbűnözőklettek minden kenetteljes és "kompetens" (Vagyis impotens...) atyai prédikáció ellenére, alegjobb példa a további mondanivalóm megértéséhez. Mert rendben van az, hogy aprosztata a férfiak kiegyenlítődési képtelenségének a betegsége. De hogy a csudábaegyenlítődjön ki magában az a, spirituálisan akár még tájékozott férfi is, aki nem akarja afeleségét megcsalni, illetve a családi harmóniát kockáztatni, de a matriarchátusi ösztönökés az emancipációs koncepciók "szerencsés" összefogása révén, már eleve meg vanfosztva, nem csak a feleségét átvilágító és megtermékenyítő férfiassága, férfias képessége
 22. 22. és funkciója gyakorlásától. Hanem, a gyermekei férfiasabb - tehát következetesebb ésszigorúbb, ellentmondást és renyheséget, lazaságot és hazugságot nem tűrő nevelésének alehetőségétől is. Mert mihelyt ezzel próbálkozik, mindjárt ráfogják a feleségek – anyósok- sógornők, keresztanyák, stb. (Sőt: mint az én esetemben: még a saját "édes" anyja is!),hogy agresszív disznó, a kicsik és a gyengébbek ellen a kegyetlen agresszivitását kiélő,nő- és gyermekbántalmazó zsarnok? Hát mi mást csinálhat szerencsétlen, mint amit ez, azinfantilis Jézusi példázattal szenteskedő "leszerelt" pap is, aki már csak a hivatali státusza– vagyis a látszat - miatt is, alá kellett vetnie magát a felesége ilyetén jellegűtörekvéseinek. Ahhoz, hogy tehetetlenségében, legyártsa magának a prosztata-rákot, hamár nem lehetett annak idején még egy egészséges atyai pofot sem lekennie a fiainak: akésőbb temetőromboló és életoltó gengszterekké váló utódoknak. Vagyis akkor, amikorannak lehetett volna pozitív következménye is, mivelhogy éppen a megfelelő időben éstérben történt volna? A Szaturnusznál, tehát a szellemi világba való belépés őrénél kezdődik a problémabarátaim, és nem a Plútónál - a prosztatával és a petefészekkel analógiában álló bolygóáltal képviselt teremtőerőnél! Vagyis ott, hogy megértjük-e azt, hogy miért is élünk aföldön (Ismétlem: azért mert egyedül itt képes majdhogynem teljes mértékben tükröződnia Lilith által megzavart abszolút szellem), hogy mire jó ez az egyeseket (Liberálisokat,feministákat) idegesítően korlátozó, és velük mindegyre erőszakoskodó (A lányokat és afiatal nőket "nem kívánatos terhességgel" fenyegető) anyagi világ, illetve, az"anyatermészet"?Amiként a nők esetében, a primordiális nőiség – a női lélek tehát, és figyelem: ez mégnem teljesen a női szellem! – megoszlik a Hold és a Vénusz által megtestesített őserőkközött, tehát a szerető és a szülő – teremtő, tápláló női érzékek és ösztönök között,ugyanúgy a férfiak esetében a szülői minőség (Tehát vigyázat: nem a marsi férfiasság!)megoszlik a Hold és a Szaturnusz között. Ez nem cáfolja azt a tényt, hogy a tipikusanférfi szellemiség a Nap, a Mars és az Uránusz által megtestesített erő-vegyületekből áll,amiként a női szellemiségnek is, a Hold, a Vénusz és a Neptunusz által megtestesítettőserők képezik az alapját. Ezzel nem azt mondtam, hogy valamelyik nem képviselőibőlhiányzik, ez, vagy az a princípium, hiszen a Nőknek is van Marsa a horoszkópban és aférfiaknak is van Vénusz is a horoszkópban. De amiként ezek árnyalódnak és egyesrészletek szintjén más – más jellemvonásokat jelentenek és sejtetnek nőnél és másokatférfinél, ugyanúgy a férfiaknál nem lehet a szülői jelleg minőségét megérteni éskikövetkeztetni csak a Hold állásából és pozíciójából. - Sőt: a férfiaknál inkább aSzaturnusz pozíciójából és fényszögeiből lehet a létező, vagy a várható szülőimagatartására következtetni!Amiként a felszíni jellegzetes női jellemvonások sem következtethetőek ki egy női képletesetében mindössze a Vénusz vagy a Hold pozícióiból és fényszögeiből, hanem ezekegyütteséből. Ebből tehát, gondolom egyenesen következik az, amiért azt mondtam, hogy a nemnálam és nem általam nevelődő gyermekek, hiába viselik a nevemet, és hiába fizetem énértük majd a tartásdíjat, mert a lényeg szerint, ők már érdekelhetnek jobban, mint akárkiismerősnek, vagy barátnak a gyermekei. Férfiként ugyanis, én nem a testemen és azasztráltestemen (ösztönös vágyaimon) keresztül vagyok hozzájuk kötve, mint az anyjuk,
 23. 23. hanem a spirituális felelősségemen keresztül, vagyis az emberi és az Isteni öntudatomonkeresztül. Márpedig, amiről és akiről nem felelhetek közvetlenül, azzal szembensemmiféle lényegi spirituális – öntudati kapcsolatom nem lehet! Egy férfi, aki nemnevelheti úgy a gyermekeit, hogy azok szellemi-lelki fejlődéséért közvetlenül kelljenfelelnie, bocsánat: akikért ő személyesen nem felelhet senki és semmi előtt, az csakcímlegesen apa, funkcionálisan nem lehet az! És fordítva is igaz a dolog: az a férfi, akinem neveli – és esetenként és időnként bizonyos mértékben nem gondozza – agyermekeit, aki tehát csak haza hozza a pénzt és esténként megpuszilja és elédeleg agyermekével, gyermekeivel, az funkcionálisan nem apa, hanem csak család- vagygyermekeltartó, és a gyermekeivel szórakozó személy. És, ha ráadásul, abban a kevésidőben kényezteti is a gyermekeit azért, hogy a gyermek azért még őt is szeressevalamelyest, annak ellenére, hogy csak esténként találkozik vele, akkor ő a gyermekének,nemhogy nem az apja, hanem egyenesen a megrontója!– A spirituálisan ténylegesen megvilágosodott és az ilyen igények szerint élő, vagyis amegfelelő alapállással rendelkező férfi, ilyen tessék-lássék vasárnapi apuka szerepeketideig óráig elviselhet ugyan, és amennyiben nála is marad legalább egy gyermek, méghajlandó lehet a tőle elvitt és az apai hatásköréből kivett gyermekekkel is találkozgatni,azért, hogy a testvérek időnként együtt lehessenek. De, attól hogy például én,találkozgatok azokkal a lányokkal is, amelyeket kis részben a volt feleségem, kis részbena nagymama és a nagy részben a dédnagymama, no meg a szomszédban élő rokonok ésnéha még a nagybácsi is neveli, attól spirituálisan egyáltalán nem számíthatok az őketnevelő apjuknak. Nem véletlenül a felelősség-bolygója: a Szaturnusz után következnek aspirituális bolygók! Tényleges gyakorlati felelőség nélkül, én már nem gyakorolhatok agyermekeimre semmiféle lényegi hatást, nem adhatom meg számukra azt az életre valófelkészítést, amely segítségével helyesen oldhatják meg a sorsproblémáikat, vezethetik azéletük menetét. És mindezt tudván, amennyiben a nagyobbik lányunkat is elviszikpéldául, én nem fogok a feleségem rokonainak könyörögni azért, hogy legyenek szívesekés mutogassák meg néha nekem, az én spirituális és kauzális látásmódomtól teljesenidegen koncepciók szerint, sőt: azokkal ellentétesen – Ráadásul és össze-vissza - neveltgyermekeket. Inkább nevelem egy olyan nő (és persze: férfi) gyermekét és gyermekeit,aki az én élettársamként - És nem az anyja lányaként! -, velem él és ennek következtébenazokat a gyermekeket, nap mint nap láthatom és a fejlődésüket, vagyis a nevelésemhatásait közvetlenül követhetem. - Mintsem hogy, egy, a nagymama és az anyai rokonokáltal ezer irányú és inkább a kellemes érzéki vágyak kielégítésére szoktatott, vagy azöncélú intellektuális fejlődésre hangsúlyt fektető neveléssel (Magdi tanító néni ambícióiszerint!) az én spirituális alapozásomat tönkre zúzott szellemiség hetenkénti, vagy kéthetenkénti helyretákolásával foglalkozzak. Valamelyik Oroszlán karmával rendelkező rendelőm azt írta, hogy kizárólag csakolyan gyermeket tudna a magáénak elfogadni, amelyet ő szült a világra, ezért képes lennebármilyen áldozatot meghozni, de más nő gyermekét nem nevelné és gondozná. Vagyis,nem menne bele olyan párkapcsolatba, amelyben ez lenne az anyai állapot megélésilehetősége a számára (Akinél egyébként nagyon is félő már, hogy amennyiben nem találmostanában férjet, a saját gyermek maximum orvosi, esetleg Isteni beavatkozással tudcsak megfoganni.). Én megértem ezt az álláspontot is, és nem azért írtam le a példát,hogy ez által megfedjem az így gondolkozókat, hanem azért, hogy érzékeltessem
 24. 24. mindenkivel: éppen ez a lényegi különbség a Szaturnuszi szülői minőség és a Lunárisszülői minőség között. A Szaturnuszi minőség a gyermek iránti közvetlen (személyes)felelősségre koncentrál, és számára a gyermek felnőtti életére (távlati eredményekre:következményekre) való felkészítése a fontos. A Lunáris minőségnek, a közvetleneredmény a fontos (pl. hogy jól táplált-e, sőt: egyáltalán nem-e éhes a gyermek?) és azállandóan visszajelzett – viszont érzett - érzelmi kapcsolat. Az, hogy az egészségesalapállás az lenne, hogy mindkét őserő arányosan jelenjen meg mindkét szülőben,természetes, és én is ezt szerettem volna elérni nem csak magammal, hanem Emőkével is.Ehhez viszont, a Szaturnuszi szülői minőséget legalább akkora arányban megértő,tisztelő, annak nem csak helyt adó, hanem azt magára is vevő feleségre lett volnaszükségem, mint amekkora mértékben igyekeztem én a Lunáris szülői minőségemet(Babaápolástól és etetéstől, altatástól kezdve, a nagyobb gyermekek sürgősségiellátásáig) a tőlem és a mi körülményeink szerint maximalizálni (Hat tagú családeltartása), anélkül, hogy ez a Szaturnuszi – nevelési és családfenntartói felelősségemminőségét károsította volna. – De hát Hamvastól tudjuk, hogy ami volna, az éppen a nincs, a nem létező. Vagyis az,amiről nem érdemes beszélni. Én most, ebben az írásban, mindössze azt szeretném elérni,ha megértené minden olvasóm, vagyis, mind a nők és mind a férfiak, hogy mi a lényegifunkció-különbség a férfi és a nő családi szerepköre között. És ezt azért, hogy önmagukatés egyik a mást az asztrológiai felbontás szemszögéből is mélyebben és ténylegesenmegérthessék, azon alkímiai axióma alapján, miszerint „Az elemek, csak egymástól jólszétválasztva, külön - külön a maguk nemében, lényegében és sajátosságukban jólmeghatározva egyesíthetők.” Ezen felül, már csak reménykedni tudok abban, hogyEmőke és a nagyanyai jogaiban és anyai beavatkozási mániájában szerfölött ambíciósanyósom is, megértenék, hogy amennyiben a nagyobb lányokat is elviszik tőlem, azérthogy a világnak, vagy az Istennek, vagy mit tudom én kinek mutassanak meg, nemtudom én micsodát, én nem vagyok hajlandó sem ünnepnapi sem másféle, ténylegesfelelősség nélküli, nevelői szerepet eljátszatni. Mint ahogy nem voltam hajlandó táncolniúgy, ahogy ők fújták, akkor sem, amikor a feleségem azzal állt elé, hogy éljünk egymásmellett szexuális kapcsolat nélkül. És ezt nem másért, hanem azért, mert apaként, a„felek” közti megegyezést, soha nem szabad összetévesztenem a létrontásban valórészvétellel és mindenkinek tudnia kell, hogy egy spirituálisan ténylegesenmegvilágosodott és az ennek megfelelő alapállással rendelkező férfinek a szülői ereje,teljesen más forrásból táplálkozik, mint a nők ész az anyák szülő-ereje. Nem dühit azpéldául, hogy Emőkével nem tudok beszélni újonnan csak a materialista magazinokbükkfanyelvén, mivel nem tehettek mást és el kellett fogadnom ezt a tényt. Ugyanakkorszomorú és letört is vagyok azért, hogy ennyire erkölcsi halottá vált a gyermekeim anyja,annak érdekében, hogy jól működhessenek a világi ügyei. Hogy ő inkább nem beszél ésnem ír azon a nyelven, amelyen ebben a felelőtlen játszmában, nem lehet igaza: aspirituális felelősség nyelvén. Nem hiába tiltotta meg számára az édesanyja a spirituálislogika használatát, akárcsak a családhoz való visszatérést áprilisban. Hiszen jól tudja amama, hogy mihelyt a lánya újból a felelősség nyelvén kezd beszélni, azonnal elvesztenéaz uralmat fölötte. És ezúttal lehet, hogy örökre.
 25. 25. Arról, hogy az Androginosz kiépítésében mennyiben fontos lenne mindkét nemképviselőinek a másik vele született (Persze: pozitív) tulajdonságait átvenni ésszemélyiségébe integrálni, és ez által az abszolút létbe integrálódni, hadd legyen elégannyi, hogy a nálam két évvel fiatalabb anyósom, elájul időnként a diákjai előtt ésbeviszik a mentővel a korházba, kóros kalcium – hiánnyal! Remélem, nem kell méghozza tennem azt, hogy a kalcium a Szaturnuszi princípium első számú anyagi(analogikus) megfelelője. A felelősség-kérdése, végtére is, annyira egyszerű, mint afelelősen élő személyek szervezetének a kalcium beépítési képessége. De mit tehetnekazok a férfiak, akik elől a szokásrend, és az általános koncepció, amelyet esetenként őkmaguk is helyeselnek, elveszik az apai felelősséget? A Prosztata bajok azoknál a férfiaknál lépnek fel például, akik nem tudjákérvvényesíteni sem a férfiasságukat, sem a fényterjesztő, átvilágító és nevelő - alakítófunkciójukat és képességeiket. Akik tehát nem tudják gyakorolni a szellemi hivatásukatés ezért folyton öntudatlan szorongásban vannak, mert nem képesek semmibe sem lényegszerint beleszólni, semmit pozitívan megváltoztatni, semmit nem képesek a valóságon azáltaluk vélt jó irányba való haladás érdekében, közvetlenül átalakítani, és így, az általuk –Jól, vagy rosszul, mindegy: csak lenne ilyen! - befolyásolt személyektől, vagy tárgyaktól,eseményektől, a szellemi - tudati állapotuk minősége felől visszajelzéseket kapni. Ezértfolyton elégedetlenek és folyton neheztelnek arra és azokra, akikről azt képzelik, hogymegfosztják őket a megtermékenyítői - változtatói, irányítói, vezetői funkciójukbetöltésében. A végbél bajos férfiak viszont, még azért is szorongnak mindamellett, hogyhuzamosan képtelenek valamit meg- és elbocsátani - Hiszen, ahhoz, hogy valamitmegbocsássak, meg kell értenem előbb, hogy miért is kellett velem (számomra, nekem,stb.,...) az a bizonyos megbocsátani való megtörténjen. -, mert a lelkük mélységének amélyén tudják, hogy előbb utóbb valami baj lesz abból, hogy állandóan ártatlankodnak éstehetetlenkednek, miközben belülről veti fel őket a ki nem élt ambíciók miattipulykaméreg. – Mindkét betegséget legyártottam magam is, és a betegség utániérzékenység máig megmaradt. Belülről is tudom tehát, hogy miről beszélek... Egyikismerősöm volt egy olyan keresztelőn, ahol a szertartást végző református papnak, atársadalmat terrorizáló, felnőtt gyermekei vannak és ő végbélrákban szenved. Keresztelőprédikációjában a jól ismert „Amíg olyanokká nem váltok, mint a gyermekek, nem juttokbe a mennyek országába” jézusi kinyilatkoztatásról tartott eszmefuttatást. A szóban forgópap, bizonyára Skorpió-karmával rendelkezett és egyrészt nem tudta az Úristennekmegbocsátani, hogy neki, éppen neki, az Úr alázatos szolgájának, "ilyen fiakat adott",holott az egészet megelőzhette volna néhány időben és térben jól elhelyezett, éskenetteljesen kiosztott pofonnal, esetleg, egy – egy jó kiadós veréssel, amikor a fiai mégképesek voltak a testükön keresztül is tanulni. Másrészt be volt tojva szegény évekig,hogy amennyiben ilyen hitetlen személyre jellemző, neheztelési gondolatai, érzéseivannak az Úristennel szemben, abból valami nagy baj származhat. Sőt: ha megtudnák ahívei, hogy ő, éppen ő, a lélekvezető juhász, neheztel az Úristenre amiért az neki ilyengonosz gyermekeket adott, abból megint csak baj lehet. Szegény feje..., bocsánat: feneke!- A Skorpió uralkodó bolygója: a Plútó az egyetemes kiegyenlítődés bolygója, és mintilyen a helyes elbocsátási - megbocsátási képességünkkel van analógiában és ezértminden „eleresztési” (Testünk alsó nyílásai), kieresztési és kiegyenlítődési szervünkkelkapcsolatban van.

×