Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gyemanttorv

629 views

Published on

"Az Én Utam, nem a te utad. - Mondja a Seregek Ura." Nos, tessék kérem: Itt az Úr Törvénye: A Megváltás, vagyis az Abszolút Törvény.

 • Be the first to comment

Gyemanttorv

 1. 1. AZ EVOLÚCIÓ ÉS A FÉNY TÖRVÉNYE. A Lilith nevű, másságra, másállapotra való őssóvárgás hatására az Abszolútum kétvilágnemző - világszülő őshatalommá: Teremtővé változtatja magát a teremtési aktusáltal. Ez a teremtői állapot viszont egyszerre Fény és Szeretet állapot, ami azt jelenti,hogy az Abszolútum Termékenyítő hatalommá (Fénnyé: behatoló – átvilágítóértelmező és megértő hatalommá) és Teremtő hatalommá (Szeretetté – kiáradó ésbefogadó, egységbontó – szaporodó és ugyanakkor egységbekötő –egyesülőhatalommá) változtatja magát. Ez azt jelenti, hogy egyben ketté osztja és ugyanakkormeg is sokszorozza (megkétszerezi) magát az első teremtő aktusban az Abszolút lét.Ezek egyike a maszkulin princípium (A kínai Jang), amelyet kauzális Fénynek,illetve Isteni értelemnek és ugyanakkor tapasztalati ismereti őselvnek nevezünk ametafizikában. Ennek az egyetemes értelemnek és léttudatnak („Vagyok, akivagyok.”) mindössze sápadt és részleges megnyilvánulási formája az, az individuálisöntudat és a csoportos tapasztalati ismereten alapuló és generációkon átöröklődőracionális – gondolkozási képesség, amely az eszközhasználó és szerszámkészítőemberben kifejlődött az állati észlelés és kombinációs készség színvonalán történtértelmi felülemelkedését követő intellektuális evolúció során. Ezért, bármennyire isbüszkék lennénk rá, ez, az intellektuális – tudományos fejlődésünk, csak felszínesparányi része annak, a láthatatlan és érzékelhetetlen dimenziókban és az auránklegfinomabb mélységeiben történő finom fejlődésnek, amit spirituális fejlődésneknevezünk. A Jézus előtti spirituális tudattal rendelkező ember szellemi – spirituális világképeés egyéni életképzelete, önmagában visszatérő jellegű, kör-körös, geometrikus és –mágikus mivolta ellenére - végső soron mechanikus volt. Nem ismerte sem abiológiai, sem a spirituális evolúció törvényét, bár, a beavatási hagyományoktanulsága szerint, tudott az újjászületés és s feltámadás, illetve a megújhodás, a lelkiváltozás szűkségéről. Tudott a gyökeres személyi (belső és minőségi) átalakulásnak aszűkségéről. (Lásd a hermetikusok tanait, valamint az Echnaton fáraó vallási reform-kísérletét.) De ennek ellenére, és ezzel együtt is, az egész létezést - a természethezkötődő szellemi létet is - egy önmagába visszaforduló, kör-körös folyamatnak látta(lásd: a reinkarnáció képzeteit) és nem mint az adott, természeti, lelki és szellemi -spirituális állapotoknak a meghaladását és az egyre összetettebb strukturálódásiformák és szintek elérését célzó lét-szükségszerűséget. A keleti egyistenhit embere areinkarnáció lépcső-fokozatait végig járó tudatfejlődés metaforájával együtt is,mindössze csak „vissza-érkezett” a Nirvánába, vagy a Taoba. A zsidók „objektív”istene is majdhogynem szigorú és fenyegető önkényúrként követelte kiválasztottnépétől, annak tagjaitól az erkölcsöt és a törvények betartását anélkül, hogy azoknakaz értelme: funkciója és célja felől valakit felvilágosított volna. Először János evangéliumában jelenik meg konkrétan az új létállapotnak: az égivárosnak, az új Jeruzsálem misztikus épülésének a víziója. (Amelynek az evangéliumleírása szerinti geometriája egyébként a személyi asztrogrammok akkori geometrikusrajzára utal. - Az Új Jeruzsálem „helyszínrajza” két négyzet alakú külső és belsőfalból áll, tehát négy külső és négy belső oldala van és ezeken belül tizenkét egymás
 2. 2. mellett álló, három oldalú tornya. Ez viszont nem más, mint az ókorban és mégKepler idejében is használt asztrogrammok ábrázolásának a módja, amely nem egynagyobb és egy kisebb kör által alkotott mezőbe, hanem egy nagyobb és egy kisebbnégyzet által alkotott mezőbe és azon belül tizenkét háromszögbe osztotta be tizenkétcsillagképet.) És a mennyei királyság is, ami Jánosnál megjelenik (ami nem kívülvan, hanem „bennetek van” Jézus szerint, és ahová nem visszatér az ember, hanemahová előre haladva érkezik meg) személyesebb és dinamikusabb, mint a korábbiTao, Nirvána és Mennyek országa és más nevekkel illetett „visszaérkezésekről”,megváltásról szóló elképzeléseké. A Lilith gyűjtőnévvel jelölt őssóvárgás által önmagából kilépő abszolút lét nem akezdeti önmagába tér vissza - ahogy Ádám és Éva sem térhet vissza a paradicsombaés mi sem fejlődünk vissza biológiailag, hogy vissza jussunk az anyaméhbe - hanema Lilith által létrehívott abszolút káosz által okozott kábulatot úgy haladja meg azabszolút léttudat és úgy oldja fel, a Lilth-káoszt, vagyis a lét-zavar által létrehozottkábult örvénylést, és az így keletkezett abszolút ellentéteket és a megfelelőfeszültségeket úgy egyenlíti ki, hogy új abszolút állapot létrehozását teszi lehetővé ateremtés segítségével, éppen a teremtésben (a teremtés határállapotában: az anyagivilágban és az anyagi szerveződés által létrehozott biológiai – pszichológiailétformában: az életben lehetővé váló rész kiegyenlítődések, valamint az egyetemeskiegyenlítődés által. A Lilith hatást, vagyis az abszolút sóvárgást mindig valamimásra mint ami adott, valami újra, (Pl. az abszolút állapottól merőben eltérő, azabszolút állapoton kívüli, attól gyökeresen különböző „más állapotra” való sóvárgást)a káoszban, a káoszon belül nem szüntetheti meg az Abszolútum. Hiszen ez a káosz-keltő, más élményre, más tapasztalásra való sóvárgás is egy abszolút tulajdonság. Dea zavarkeltő hatásait - a kábult és céltalan örvénylést és a romboló feszültségeket – azAbszolútum fel képes oldani és meg tudja haladni a teremtés által, a teremtéshatárállapotában létrehozható egyértelmű meghatározódások és a meghatározódásokáltal biztosított rendhelyreállítás, valamint az ugyancsak egyértelmű kiegyenlítődéseksegítségével. Az által tehát, hogy ezek az abszolútumból keletkező ősi - kauzáliszavarok, örvénylések: kábulatok és feszültségek a teremtés határállapotában (azanyagban, majd az anyag felsőbbrendű struktúráiban: természetben és ezen belül azemberi intelligenciában és szellemi harmónia-törekvésekben) egymássalegyértelműen és határozottan konfrontálódva, kiegyenlítődhetnek. De pontosan azért, mert a Lilith hatása soha nem szűnhet meg, az ellensúlyozásérdekében a teremtésnek is folytonosan történnie kell, és ahogy a Lilith ereje általfolytonosan új és új zavarkeltő, kábulat és feszültség okozó állapotok jönnek létre,ugyanúgy a teremtődő létben is új és új kiegyenlítődési lehetőségek: új és új ideák, újképzetek és azoknak megfelelő új létformák és létállapotok (és azoknak megfelelőélőlények), és a lényekben új és új fejlődési és kiegyenlítődési lehetőségek ésképességek (az élőlények új, magasabb rendűen strukturálódott formái és állapotai, ésaz ember új értelmi és szubtilis spirituális képességei) jönnek létre. Ezeknek az új és új kiegyenlítődési képességeknek és az így kialakuló új és egyrefelsőbb szintű spirituális struktúráknak (ideáknak) a kialakulása jelenti az evolúció főfolyamatait és feltételeit mind az anyagi (természeti), mind az érzéki és érzelmi
 3. 3. (asztrális), mind a mentális, képzeleti - ideális és kauzális dimenziókban. Logikustehát, hogy ettől, mind a természeti és mind a spirituális evolúciótól - és így azindividuális, személyi evolúcióktól is - függ az, hogy folyamatosan létrejöjjön:megvalósuljon, mind a teremtés, mind a megváltás: az egyetemes kiegyenlítődésaktusa és, hogy folyamatosan keletkezzen a lét, illetve (és főként!) az, hogyfennmaradjon az állandóan megújuló, folyamatosan táguló - fejlődő és az egész létet -teremtést állandóan újjá szülő, és a létező idea-formákat és anyagi formákat egyarántfejlesztő - tágító Abszolútum! A kiegyenlítődés és a kiegyenlítődött állapot: az egészséges és a boldog állapot,vagyis a megváltás nem választható el tehát a fejlődéstől, ahogy a fejlődés semválasztható el a kiegyenlítődéstől. A fejlődés viszont, a legtöbb esetben a zavaroslétállapotok és élethelyzetek átvilágítása, megértése és leküzdése - meghaladásaérdekében véghezvitt küzdelmek (nem egyszer kemény harcok), a meghozottszükséges áldozatok és megtett erőfeszítések (saját gyengeségeink leküzdése,figyelem összpontosítás) árán jöhet létre. Emiatt, az egyetemes evolúciós feltételmiatt, a spirituális fejlődés egy olyan eleve létező „objektív” (ontológiai!)követelmény az emberi individuummal szemben (Ez maga a teremtés, a fejlődés és akiegyenlítődés törvénye), amit ha nem teljesít - vagy legalábbis nem igyekszik aztteljesíteni valaki (vagy valami), akkor előbb - utóbb figyelmeztető jellegű negatívesemények, konfliktusok, és azok figyelmen kívül hagyása esetén: betegségek éskülönböző, a személy spirituális fejlődési sorsprogramja színezetének megfelelő,azzal kapcsolatos sérülések, betegségek és durvább balesetek, látszólag értelmetlenkonfliktusok jelentkeznek a sorsában és szervezetében. És amennyiben a többitörvénnyel sem képes, vagy nem akar legalább minimálisan harmóniába kerülni, amegfelelő „végzetes” tragédiák is bekövetkeznek az életében. Ezért, az emberi (és az állati!) egyénnel szembeni, elháríthatatlan univerzális(Isteni!) „elvárásért”, szükséges a folyamatos egyéni fejlődés tehát, és hiábavédekezünk ellene és szándékozunk ezt a megváltási szükségletet kikerülni(kicselezni) civilizációs eszközeinkkel (pl. gyógyszeres kezelésekkel, a külvilágnegatív elemeinek a behatolásával szembeni védőberendezésekkel), és hiábapróbáljuk a vallás segítségével a „Jó Istennek” hízelegve a sorsunk elemeitmegszelídíteni (korrumpálni), mert minden, ilyen, végső soron naiv törekvés ésfáradozás hiába való. Látható tehát, hogy sajnos, az égi kegyelmek osztogatásról (protekcióról) prédikálóvallásoknak nincs igaza. Az, amit kegyelemnek és csodának vélünk ugyanis,mindössze a fejlődésre való új lehetőségként – fejlődési lehetőségre való esélyként -kell értelmezni. Ezeknek, az általunk Isteni kegyelmemnek és csodának véltesemények és „szerencsés” életkörülmények megjelenésének a feltétele az, hogyvalami oknál fogva (megvilágosodás, a sok átélt szenvedés eredménye következtébenlétrejövő elengedési, ambíció-feladási, vagy lelki megbocsátási képesség létrejötte,vagy egy pozitív elhatározás?) egy olyan belső mentalitás-változtatásra, amely, mintigény korábban már a lelkünkben - ha nem is tudatosan, de legalább sejtéseink, vagya vágyaink szintjén –jelen volt, elszánjuk magunkat. (Vagy, a kiskorú gyermekek
 4. 4. esetében: az édesanya elszánja magát a spirituális fejlődéséhez vezető belső és külsőlépésekre, a mentalitás-változtatásra.) Az egyetemes megváltás logikájából tehát, igenis értelmezettek a sors-megszorítások, az életünkben hirtelen fellépő természeti és a társadalmi - közösséginehézségek, vagyis a személyi, vagy családi - csoportos anyagi nehézségek, abetegségek és a balesetek szaporodása és súlyosbodása, amikor az egyénben, vagyegy egész társadalmi csoportban, egy közösségben, nemzeti - nemzetiségi, vallási,vagy kulturális népségben, elhatalmasodik az öncélú kényelem- és élvezeti-igény,elszaporodnak az egyetemes evolúciónak az általános és egyéni szükségeivel(kötelességével) szembeni védekezések. Amikor elszaporodik és aránytalanul megnőa sorozatos és öncélú élvezethajhászás, elszaporodnak az élvezetcsikarási és élet-könnyítés technikák. És persze a sors-megszorítások (sorscsapások) értelmeződnekott és akkor is, ahol és amikor elszaporodnak és bizonyos mértéket meghaladvamegnövekszenek az egyének szellemi - spirituális evolúcióját zavaró, vagy aztakadályozó különböző rögeszmék, a dogmatikus - obstruáló magatartások, különbözőmániák és öncélú tevékenységek, de még inkább akkor, amikor aránytalanulmegnövekszik az általános társadalmi-közösségi korrupció, illetve a társadalmatképező egyének nagy mértékű önámítások felerősödése és elszaporodása. Az egyéni,vagy a csoportos eszmei labirintusok és Bábel tornyok (Pl. a VilágkereskedelmiKözpont-szerű intézmények) építésének és fenntartásának az esetében. Ezért az evolúció törvénye hatásának, de a kívülállók számára láthatatlan ésérzékelhetetlen - sőt: néha maga az átélő számára is érzékelhetetlen - belső spirituális„mutációknak” tudható be az, amit mi kegyelemnek és csodának vélünk. Ti., hogyegyes személyek halálos betegségükből meggyógyulnak, hogy a földi logika éstudományos ráció szerint megmagyarázhatatlan módon (a tudományos elme szerintvéletlenül, a vallásos képzelet szerint Isteni kegyelem, vagy misztikus csoda folytán)halálos fenyegetettségből megmenekülnek. A belső mentalitásbeli szellemi és spirituális változási lehetőséget ésszükségszerűséget (igényt) tanítja az Evangélium számtalan tanácsban („Újjá kellszületnetek, hogy bejuthassatok a mennyek országába”, „Az ember egyszer anyátólszületik, másodszor a Szent Lélektől”, „Aki megfogta az eke szarvát, az ne nézzenhátra felé.”, „Nem arra való a fény, hogy a véka alá rejtsék”, Stb.) és példázatban, atalentumok példázatától az érdemtelen koldusig, aki Ábrahám kebelébe találta magáttúlvilágon, a gazdag ismerősével szemben, aki az előnyös anyagi helyzetének aspirituális fejlődés érdekében történő használatának az elmulasztása miatt, agyehennára vettetett. Ennek a törvénynek a hatására figyelmeztet számtalanszor Jézus, amikor arrólbeszél, hogy a mennyek országába való bejutás nem érdemek függvénye, hanem azéberség növesztésének a következménye: a belső fény és szeretet-képességfejlesztésének a következménye.II. AZ INVOLÚCIÓ
 5. 5. Az Evolúció törvénye soha nem hat önmagában, hanem a többi kilenc törvénnyelegyetemben. És vigyázat: az evolúció csupán az állatok esetében jelent genetikaimutációk következtében előálló ösztöni és primitív intelligencia szintű, pragmatikus-értelmi fejlődést. Ezért az ember hiába fejleszti magát egyoldalúan, pl. az értelem(ráció és tudomány) szerint, vagy az un. mágikus képességei és misztikus intuíciójaszerint - amely hajlamait vagy az anyai őseitől örökölte, vagy azért jöttek létre benne,születési adottságként, nagyobb arányban, mint általában, mert az édesanyja éppenkitűnő lelki - szellemi állapotokat élt át (szerelmes volt és épp akkor nyíltak megszámára valami új, csodálatos élményeket jelentő szellemi égtájak) abban azidőszakban amikor ő fogant -, mivel a szeretet nélküli fény (pragmatikus –intellektuális ráció és gyakorlati és az elvont tudomány), vagy a felelősség(következmények belátás nélkül) gyakorolt misztikus képességek spirituálisegyoldalúságot és öncélúságot, vagyis kiegyenlítődési képtelenséget eredményeznek.És az egyoldalúan megnövesztett képességek eredményeként, így lesznek az elsőkbőlutolsók. Így lesz az evolúcióból involúció. Így lehet az éberség (értéktudat) nélkülfejlesztett és erősített, felelősség nélkül használt ráció, a tehetség és a képesség, aszellemi intelligencia, a gazdagság, a tudomány, a pénz, vagy éppenséggel az„ezoterikus” műveltség egyaránt az evolúció, vagy az involúció eszköze. Ezzel, azegyetemes törvények összhatását illetve azok közös hatásmechanizmusát tömörenábrázoló megállapításával mond az evangélium lényegesen többet az ószövetségbeavatási könyveinél. Hiába, hogy Darwin fedezte fel a fajok biológiai fejlődésének a törvényét, mert őmindössze a felszíni, biológiai fejlődést írta le, aminek a spirituális és kauzálisalapjánál végül is a létfenntartás harcában részt vevő, egymással, vagy a táplálékért,vagy a megtermékenyítés jogáért egymással versengő állatok vágy-és képzeletvilágaáll (A ragadozóknak és a vezérhímeknek a vágya nem más, mint az áldozatnál, vagya többi hímnél fizikailag erősebbnek, pontosabbnak, ravaszabbnak lenni, a növényevő potenciális áldozatoknak a vágya viszont a ragadozónál gyorsabbnak,éberebbnek, ügyesebbnek lenni és a mimikrizés segítségével észrevehetetlenneklenni. És ez, az állatok képzeletvilágát mágikusan befolyásoló - serkentő, ésgenerációkon át, fokozottan fenntartott vágy az ami az utódokban a megfelelőképességeket eredményező genetikai mutációkat létrehozza), ami generációrólgenerációra erősödik. Másrészt, mert semmit nem érünk e tudással, ha a bűnbeesett -haszonleső (a természet- és az egyéni képességeink kizsákmányolására ráállítottképzeletünkkel), nem akarjuk tovább gondolni a hozzánk jutott kauzális információtés a helyes (metafizikai) értelmezés nélkül, modern és posztmodern Júdásokkéntakarjuk annak hasznát venni. Az evolúció törvényére alapozó, genetikával társulómodern orvoslás története a legjobb példa arra, hogy a keresztény kultúra nem aJézus tanításait, hanem a Júdás féle, könnyű haszon szerzési vágyának alárendelt,csőlátó „pragmatikus” értelmének a tanácsát követi. A tudomány (a szellemi és atermészettudomány egyaránt) akkor válik az ember egoizmusának kiszolgálóáldozatává és így válik involúcios tevékenységgé: rombolást, élet- és létzavart, ésvégső soron faji degenerációt idéző szolgává - romboló és szennyező-zavaróeszközzé és veszélyt idéző pozitivista ideológiává („A sötétség fejedelmévé”),
 6. 6. amikor nem elégszik meg a sajátos fény-hozó (kutató, kereső, feltáró, értelmező)funkciójával és fellép a megváltó (javító, jobbító, jót-tevő) szerepében, sőt: a lombikbébi gyártás és a klóónozás ideája által, a teremtő Isten szerepében is. Meg kell értenünk, és végre tudomásul kell vennünk, hogy az egyetemeskiegyenlítődésnek a kauzális szükségszerűsége folytán, a szervetlen anyagistruktúráknak a szerves struktúrákká alakulása nem hiába és nem véletlenül jött létre.És az így, ennek az egyetemes kiegyenlítődési szükségszerűségnek a következtébenlassan - lassan kialakuló földi élet- csirák, majd az azokból kifejlődő őstermészet nemazért jött létre, az ugyancsak nem véletlenszerű kozmikus események hatására - azegyetemes törvények összhatásaként előálló kozmikus események által kiváltottanyagi szervesülésekből és az egyetemes lét-minták (archetípusok) alapján„organizálódó” első szerves struktúrákból -, és nem azért fejlődött a belső: isteni ésmágikus erők által kényszerítve az egysejtű lényektől a primitív intelligenciávalrendelkező fejlett állatokig a biológiai élet, hogy végül az egoista ember„tudományosan” tönkre tegye azt. Az ember sem azért fejlődött ki az Adam Kadmoniős-idea szerint, annak alapján a majomból és vált a „a teremtés koronájává”, hogy azállatokat és a növényeket mérhetetlen és öncélú élvezetvágyában és ugyancsaköncélú kényelemszeretetében – a nehézség kicselezési mániájában - mértéktelenülkizsákmányolva, beszennyezve - összezavarva, teljesen tönkre tegye. Ez mindösszeaz evolúciónak a - kétség kívül, tragédiákkal járó árnyéki, sötét része, egy olyanrészbeni involúcios folyamat, ami végül is, ugyancsak az evolúciónak egy része. Az involució – vagyis az emberi intelligenciával és s tudománnyal való visszaélés:a visszafelé való élés - jelenségével és következményeivel lépten-nyomontalálkozunk, de ez viszont nem erősítheti meg az egyes misztikusok máig fenntartottállítását, miszerint az evolúció lényegében nem is létezik. De persze, a materialistanézet sem igaz, miszerint az evolúció abból állna, hogy egyre intelligensebb újgenerációk születnek a világra és, hogy az evolúciónak egyedül a lineáris logikávaldolgozó természettudomány lenne a képviselője. Annak ugyanis, amit matermészettudománynak nevezünk, a kétséget kizáró pozitív fejlődési lehetőségeketbiztosító eszközök létrehozása mellett, az igazi egészség elérése szempontjábólsemmiféle hasznát nem látja az ember. A modern természet-tudósoknak, az agysérültgyermekek elképzeléseihez és kísérletezéséhez hasonlatos tevékenységével és etevékenységnek nem csak a szenvedést okozó, hanem a szörnyeket is eredményezőkövetkezményeivel is lépten-nyomon találkozhatunk. (Lásd a „hiperaktív”gyermekeknek, vagyis az egészséges szülői szigorúságtól és felelős fegyelmezéstőlmegkímélt – vagyis az arányos fejlődési lehetőséget biztosító kellemetlentapasztalatoktól megfosztott - gyermekeknek a gyógyszertermékekkel való kezelésekövetkeztében előálló rákosodást, vagy az un. génsebészet szörnyű perspektíváit,aminek a segítségével a tudósok be akarnak avatkozni a jövendő személyek fizikaitulajdonságainak a kifejlődésébe, önkényesen „pozitívvá” alakítva – módosítvaazokat.) Miután a tudomány felfedezte, azt, hogy minden földi lény biológiai szervezete,illetve a szervezet részei (szervei, genetikai struktúrái) magában hordozza(hordozzák) a külső és belső impulzusok által kiváltott változások képességét – a
 7. 7. növekedések és átalakulások: a mutációk lehetőségét -, nem törődve azzal, hogybizonyos mutációs potencialitások rengeteg, az elődök által sok ezer generációnkeresztül szerzett fizikai, lelki, mentális és végül spirituális tapasztalatokkövetkeztében jönnek létre, vagyis, hogy a generációs tagoknak az azonos és ismételttapasztalatainak és élményeinek (külső és belső érzékelésének, pl. klíma-változásnak,vagy táplálékváltozásnak) a következményeként állnak elő -, neki látott, hogy pl. anagyobb tejhozam, vagy húshozam növelése (vagyis a gazdasági haszon növelése)érdekében, erőltetett serkentési eljárásokkal és anyagokkal, mesterséges fejlődésnekvesse alá azokat a szerencsétlen házi állatokat, amelyeket amúgy is degenerálta márspirituálisan az által, hogy megszelídítette és háziasította. (Érdekes lenne egytanulmány tárgyává tenni, hogy az olyan szelídített ragadozók, mint a kutya és amacska milyen egészséges ősi képességüket veszítették el a szelídítés folytán azokkala tulajdonságokkal szemben, amiket az „ember barátjaként” - vagyis az önmagukat azember nélkül fenntartani képtelen szolga-lényekként - szereztek? Az eredményekigazán jól láthatóak: a tejet létrehozó (termelő) és azt tároló mesterségesenmegnövesztett szerveiktől: a tölgyüktől, illetve a mesterségesen növesztetthájrétegeiktől még járni is képtelen - és ezért legelni is képtelen! - tehenek, juhok,disznók és tyúkok. Ezeket mostanában ezrével és százezrével kell elégetni, mertmindenféle kórokozó vírus és baktérium támadja meg a szervezetüket. A génmutáltállatoknak a húsa és teje veszélyes lett nem csak saját fajukra, hanem a húst és tejetfogyasztó emberre is. A tudomány által létrehozott „óriási” haszon eredménye: egyliter ízetlen, vagy krétapor ízű tejnek az áráért, amely már nem is képes aludttejjéátalakulni, hanem egyszerűen megromlik és szörnyen büdös lesz, ha nem fogyasztjákel azonnal, egyesek egy negyednapi munkaidőt dolgozhatnak. A szociális hálóbólkiszorult munkanélküliek viszont hozzá sem juthatnak, holott - legalábbis aszékelyföldön - valamikor minimális volt, hogy a házaló koldusnak a gazdaasszonyokegy sarok kenyeret és egy csésze egészséges tejet adjanak. De a legtanulságosabb amadárinfluenzának az emberre is veszélyes kialakulásának a története (Istenitechnológiája), amely előbb a természetellenes tápszerekkel etetett és üzemileggyártott baromfikban alakult ki, hogy a vándormadarak szervezetébe és körébe jutva,a több irányú „természetes” terjedése biztosítva legyen és ez által lokálisankezelhetetlenné elfojthatatlanná váljon a végső soron a nagyokos tudós-ember általlétrehozott kor. És a legnevetségesebb az egészben az, hogy ezek után, ugyancsak atudomány győzelmeként könyvelik el a kórokozó vírust semlegesíteni képes vakcinaelőállítását és sorozat-gyártását! Szóval ilyen evolúciós magaslatokat ért el az ember a Júdási tudományosideológiák kábulatában. És ezek után csodálkozunk, hogy a városi fiatalság jó része atovábbi tanulás (a fölöslegességében káros tudás, vagyis az üres intelligencia öncélúnövesztése) és a termelés (az ugyancsak fölösleges gazdaság növesztése) helyett, akábítószerezés, enyhébb esetben a folytonos alkohol mámorban levés állapotátválasztja. Csak azt nem értem, hogy ezek után az agyukat fejlesztő tudósok, és amisztikus intuíciójukat művészi tehetséggé csiszoló (zsugorító?) művész-értelmiségiek miért húzzák a szájukat az izmaikat daganat szerűvé növesztő
 8. 8. („fejlesztő”!) izompacsirták látványától? Hiszen spirituális szempontból egyik sem értöbbet a másiknál és a Merkúri képességek (ráció), vagy a Vénuszi (plasztikus –esztétikus harmónia érzék) képességek öncélú növesztése semmivel nem magasabbrendű mind a Marsi képességek (fizikai energia) növelése. Nem csak intellektuálisandegenerált utódokat nemző híres matematikust és sakkbajnokot láttunk, demalformációs gyermeket nemző – szülő genetikust és szülész-nőgyógyászt is,harmonikus szerelmi- és családi élet folytatására képtelen művészt is, és persze, utcánmegvert izompacsirtát, vagy tévedésből lelőtt karate bajnokot is. Mint ahogy tudunkcsaládi békétlenségben és munkahelyi konfliktusok között élő, sőt: kocsmaiverekedésekbe sodródó pacifistákról is. Ezen esetekben az öncélúan felfejlesztettképességek nem hogy segítettek volna, hanem hátráltatták és elsorvasztották az igazi:az arányos és kiegyensúlyozott, vagyis az egészséges szellemi fejlődési képességeket.– Világos hát, hogy az úristen a világot nem a humanizmus igazsága, de még csaknem is a pragmatikus természettudomány lineáris logikája szerint teremtette. A béke mozgalmakról és a szentimentális, harc-ellenes ideológiákról jut eszembe,vagyis arról, hogy mennyire vakok vagyunk, illetve, hogy mennyire nem vagyunkképesek a megfelelő következtetéseket levonni a tudomány által feltárt természetitörvényekből, hogy mennyire téves koncepciók szerint élünk. Valahol fent egynagyobb északi tájegység rezervációjában, valami sajátos állat-betegség folytán(Lehet, éppen azért mert a trófea-gyűjtő környékbeli vadászok korábban kilőtték avezérhímeket) kipusztult a farkas állomány fele, aminek az lett a következménye,hogy egy egészen ismeretlen, az illető szarvasfajtákra nem jellemző betegség kezdtetizedelni a rezerváció szarvas állományát, holott az életben maradt farkasok és akisebb ragadozók - dögevők tovább folytatták a dolgukat és rendesen elejtették agyengébb egyedeket és elfogyasztották a satnya, életképtelen őzeket. A tudósok arragyanakodtak, hogy a szarvascsordák elgyengülése annak a következménye, hogy amegmaradt farkasok nem elég nagy mértékben tizedelik a szarvasokat, nem ejtik elmegfelelő mennyiségben a beteg, illetve a betegség folytán legyengült egyedeket.Miután egészséges és tettre (vadászatra) kész import farkasokkal erősítették fel amegmaradt farkas falkákat, rájöttek, hogy a növekedett létszánú farkas falkákmindössze az első években ejtettek el több őzet és szarvast, mind a régi falkamaradékok, vagyis addig, amíg a szarvasok és kicsinyeik megtanultak újból jobbanfigyelni és gyorsabban reagálni a farkasok jelzéseire, vagyis amíg újra éberekkéváltak. Ugyanakkor ezzel, a „szarvas-éberség” visszaállásával egy időben, a szarvaspopulációk fertőző betegsége is eltűnt a térségből. Az egyetemes törvények logikájaszerint gondolkozó személy számára egyértelműen világos tehát, hogy a ragadozóknem csak biológiai értelemben töltenek be szanitéci szerepkört a növényevők számáraés nem csak azáltal tartják fenn a növényevők egészséges génállományát, hogykivadásszák a gyengébb egyedeket. Hanem az által is, hogy szüntelenül vadászva,hajkurászva, fenyegetve azokat, nem hagyják ellankadni a figyelmüket, nem hagyjákazok szellemét ellustulni, illetve az által, hogy éberen tartják azoknak az egyéni- éscsoport szellemét. Ennél jobb példa nem kell arra, hogy a szellemi éberség fontosabbaz anyagi kényelemnél, vagyis arra, hogy a kényelem az éberség elvesztéséhez és ezviszont az egészség elvesztéséhez vezet. És arra, hogy az evolúció nem a annyira
 9. 9. lehetőségek, hanem inkább a kényszer következménye. (Lásd továbbá HamvasBélának a Kocsihajtó c. esszéjét, a Scientia Sacra-ban.) Ahogy Hamvas Béla mondja:az életnek önmagában nincs értelme. Az élet mindössze arra jó, hogy valami sokkalfontosabbat, mint az élet elérjünk általa. És ez nem más, mint a mind felsőbbrendűenszerveződött kiegyenlítődési képesség kifejlődése. A megváltódási képesség elérése. Persze, a ragadozó állatok szellemét és értelmét viszont nem kell kívülről és„felülről” éberen tartani és fejleszteni, mert azok éppen az által egyenlítődnek ki,hogy az életben maradásuk érdekében szükségszerűen kell figyelniük, ésfolyamatosan és helyesen kell értelmezniük (feldolgozniuk) a környezet mindenfizikai információját és impulzusát. Az által, hogy különböző egyéni és csoport-stratégiákat alkalmazva, mikor lopakodva, mikor egyértelmű céltudatossággal éshatározottan cselekedve kell elejteniük a zsákmányt, ahhoz, hogy életbenmaradjanak. Az összetettebb struktúrákkal rendelkező élőlényekben, a fajfennmaradása szempontjából fontosabb még pl. az egészséges táplálkozási és párzásilehetőségnél is az anyagi formát öltő spirituális struktúrák (ősideák) ésmorfogenetikus erőterek sajátos intenzitásának a fenntartása és erősítése - fejlesztése,annak ellenére, hogy a csőlátó tudomány egyelőre csak az elsőt látja fontosnak.Persze nem lehet és nem is kell, minden törvényszerűséget, ami az állatok esetébenmegfigyelhető, az emberre vonatkoztatni, de a materializmus és a naturalizmus is éppoly realitás nélküli, mint a kreacionista idealizmus. És ha a mindössze a szedentáriséletet folytató, de húst fogyasztó embernek (Aki bizonyára nagyon megsértődne, haazt mondanám, hogy gyökeresen ellentétben áll a táplálkozása a viselkedésével, mertmiközben ragadozónak megfelelő táplálékot fogyaszt, az élet más területein –látszatra legalábbis! – „békés” növényevőként viselkedik, sőt: elítél minden erőszakotés ezért igen drágán: a boldogságával, vagy az egészégével kell valamikor fizetnie.) abetegségeit nézzük - amelyek tárházával az orvostudomány és a környezetszennyezőgyógyszeripar szórakozik egyelőre teljesen hiába és öncélúan - bőven van tanulság,amit magunkra kellene vegyünk az állatfajoknak az általunk okozott evolúciószavaraiból. Hogy példával világítsam meg azt, hogy egy tragikus körülmények között létre jöttés fatálisan végződő sorskereszteződés esetében miként hat a spirituális evolúciótörvénye, egy megtörtént esetet fogok itt leírni. Egy olyan ismerős ismeretlenszemélynek a levelét fogom idézni, akivel személyesen soha nem találkoztam, deakivel a horoszkópja elkészítése előtt és főként az után is sokáig levelezésbenmaradtam, mivel ő folytonosan kérdezett - egyébként olyasmiket, amikre magától isrá jöhetett volna, amennyiben nem annyira türelmetlen, és a meg nem szült (magzatkorukban abortált) gyermekei helyett gondozott kutyáin túladva, szerez magának egykis szabadidőt, hogy elolvassa a honlapomra feltett tanulmányaimat. Szóval egyolyan hölgyről van szó, aki folytonosan levél-válaszokra provokált ahelyett, hogymegrendelje a horoszkópja szintetikus értelmezését, és akinek én valamiértválaszolgattam, néha úgy érezve, hogy hiába. Annak ellenére ugyanis, hogy erősenhálálkodott azért, hogy az analitikus horoszkópja elkészítésével mekkorát segítettemrajta, én egyre csak azt éreztem, hogy nem hajlandó kimozdulni a Sárkányfarka -Lilithje és támadott napja által jelzett karmikus sors-mocsarából. Íme az ingyen-
 10. 10. munkám fizetsége, vagyis az evolúció törvénye működését tökéletesen illusztrálólevél: „Szilárd, a tegnap egy olyan figyelmeztetést kaptam, amit azt hiszem ritkán kapnakemberek. Ezelőtt egy évvel szolgáltatást hirdetett egy nő az újságban, hogy amunkahelyemtől kb. 500 métere masszázs szalont nyitott. Sorra megfordultak ott akollégáim és dicsérték. Én kb. egy fél évig készültem minden hét végén elmenni, devalahogy sehogy sem jött ki a lépés. Végül, egy hónapja, kínomban elmentem, éskiváltottam egy bérletet heti háromszori alkalomra. Voltam ott vagy háromszor, deabba maradt a dolog, mivel a nő nem tudott valami jól masszírozni és nem éreztemjól magam abban a helyiségben. Zavart, hogy terhesen (negyedik hónapban voltállapotos) is dohányzik, hogy nincs elég levegő a teremben. A pénztárosnőnk, akinekszintén gerincproblémái voltak, szintén járt hozzá. A tegnap este hét órakor korholt,hogy miért hagytam abba, hiszen neki olyan jót tesz és vettem a telefont, felhívtam anőt és bejelentettem magam este nyolc órára. Igen ám de valahogy sehogy semakarózott a munkahelyemről elindulni. Fél nyolckor még benn voltam és hirtelen egyolyan gyengeség vett erőt rajtam mintha el kellett volna ájulnom. Valahogyhazavánszorogtam, de éreztem nincs erőm elmenni a masszírozóig. Mire magamhoztértem annyira, hogy felhívjam, hogy sajnálom, nem megyek, a telefont a rendőrségvette fel. A 29 éves, negyedik hónapos terhes nő, akinek két hét múlva lett volna azesküvője és vele együtt a pénztárosunk, egy 35 éves asszony, akinek egy 8 évesgyermeke volt, már halottak voltak : szénmonoxid szivárgás jött létre a központifűtéstől. Kispénzű nyugdíjasok voltak a masszőrnek a szülei és lehúzták a hőközpontot, hogy ne fogyasszon. Két kérdés merült fel bennem. Miért nem én ? Nekem kellett volna ott lennemabban az órában, nincs családom, nincs gyermekem, kevesebb fájdalmat hagytamvolna magam mögött. Tudja milyen asszony volt a pénztárosunk ? Egy ékszer. Egyegyszerű asszony, aki mindamellett, hogy rettenetesen rosszul, hibásan,szubkulturálisan beszélte a magyar nyelvet, olyan intelligens volt, olyan memóriája,mint az egész könyvelésnek egy csoportban sem. Úgy alkalmaztam, hogy nyolcjelentkező volt a pénztárosi állásra, mind tapasztaltak a szakmában, de rossz volt azarcuk. Nem mertem volna rábízni az intézet pénzét. Erzsike elárusítónő volt. Denagyon tiszta szemei voltak, és pozitív kisugárzása. (A szerző megjegyzése: 15 éve,hogy elkötelezetten a spiritualitás útjára léptem és 12 éve gyakorló asztrológusvagyok. Ennyi tapasztalattal a hátam mögött, egyértelmű az a meggyőződésem, hogyáltalában azok a személyek gyalogolnak határozottan az involució ösvényén, és azokvannak a legnagyobb veszélyben, akiknek a „kisugárzását” pozitívnak érzékelik apneuma által nyomott, vagyis a lelkiismeretük által zaklatott személyek.) Nehézdöntés volt, de akkor azt mondtam magamban, én ilyen vezető vagyok, hogy azintuíciómra hallgatok. (Igen, azt is sokat hallottam gyakorló asztrológusként, de tv-nézőként is, hogy azok a misztikus lelkek, akik lusták a tényleges spirituálisismeretek és a kauzális tisztánlátás megszerzésére, az intuíciót összetévesztik azéberséggel. És ez a csökönyös ismerősöm következő mondatából, illetve a leírtesemények logikájából ki is derül.) És őt választottam. Rövid időn belülbebizonyosodott, hogy egy főnyeremény. Okos, figyelmes és egy nagyszerű ember.
 11. 11. Óriási űr maradt utána a munkatársak szívében is. Nagyon komplex dolgokat látott el.Nem lehet helyettesíteni. A másik, ami felmerült, miért nem mehettem oda?Gyakorlatilag öt perccel hamarabb kellett volna ott lennem, mint amikor megtaláltákőket. Lehet, tudtam volna segíteni. Hát nem értettem az utóbbi időben, hogy mi akarma. Nos ez. Nekem még élnem kell. Most már csak az a kérdés, hogy miért: azérthogy feldolgozzam a karmám vagy, hogy azért mert nekem feladatom van, vagy akettő ugyanaz?” - Milyen érdekes az eszével magát ámító ember! ... Megsuhintja a halál szele, ésnem arra gondol, hogy vajon miért is kellett neki olyan közel járni az időnapelőttihalálhoz, hogy már be is jelentette magát arra a helyre és arra az időpontra, amikor atragédia megtörtént. Ne arra tehát, hogy bizonyára benne is kell lennie valami,éveken át fenntartott, feldolgozatlan és feloldatlan negatív erőcsoportnak, ami arezonancia törvénye szerint, őt egy ilyen eseménynek a közvetlen közelébe vitte!Nem. Ehelyett azonnal arra gondol, hogy miért szabadult meg, hogy miért nem őt értea halál, amitől éppen a tragédiát megelőző időszakban rátört erővesztése és a rosszfizikai állapota „mentette meg”! Az utolsó kérdésére tehát NEM válaszolhattam mást,mint „Igen, a kettő ugyanaz: azért menekült meg, hogy feldolgozza a karmáját atőlem szerzett ismeretek, vagyis a horoszkópjából kiolvasott kauzális információksegítségével. Ilyen információkkal a masszőr és a pénztáros hölgyek nemrendelkeztek. Mindazonáltal a hölgyben lakozó negatív erőcsoport, amely az ostobaéletvesztés és a megsemmisülés torkába sodorta feloldatlan maradt, mivel a jelzésután is megmaradt az intellektuális okoskodás és a humanista érzelgősség szintjén,amelyek „segítségével” mind a férjével, mind a kutyáival és mind a munkatársaivalszemben ugyanazt a struccpolitikát folytatta – ugyanazt az ámító és önámítóéletstílust gyakorolta – amiről korábban próbáltam lebeszélni.Én tehát, aki jobban láttam, hogy néhány nappal korábban még milyen közel járt ahalálhoz, mint amennyire ő azt utólag hajlandó volt érzékelni - Az életem során márén is többször keresztül mentem ilyenen -, annak érdekében, hogy a spirituálisszempontból ezúttal is felületesnek bizonyuló hölgynek a sorsát közvetlenül irányítóvalóság-fonalát a kezébe adjam, írtam tehát a tragédiából magára nézve helytelenkövetkeztetéseket (könnyelmű, felületes) levonó hölgynek egy kétségbeesett,kijózanítónak szánt levelet: „Kedves Hajnal! Nagyon kérem többet ne kapkodjon. Az, hogy ön mennyire tévedés hamisan lát még egyelőre (persze, az internetre feltett tanulmányaim és abeavatási regények olvasása hiányában), a halott pénztárosról, Erzsikéről szólómegjegyzése is mutatja. Mármint hogy nincs baj annak tisztességével („az ragyog!”),tudniillik a hiányzó pénzt, valaki más nyúlta le. Én nem tudtam semmiféle hiányzópénzről amikor azt ajánlottam önnek, hogy vizsgálja meg az események szimbolikáját- mármint hogy az egyik halott hölgy, akivel önnek a halál pillanatában együtt kellettvolna lenni, négy hónapos várandós kismama volt (A szóban forgó levelezőismerősöm tulajdonképpen azért keresett meg hónapokkal korábban, hogymegtudakolja tőlem, van-e valamiféle jel a horoszkópjában, amitől nem lehetgyermeke, mivel az orvosok azt állítják, hogy biológiailag ennek semmi akadálya, deévek óta hiába próbálkoznak a foganással. A képletében én sem találtam semmi olyan
 12. 12. jelt, amiért gyermekáldással kapcsolatos problémái kellene legyenek, de azt istudtam, hogy fiatal korában volt több abortusza és házastársként is hosszú ideig éltúgy rendszeres szexuális életet, hogy védekezett a gyermekáldás ellen. Ennek, azáltala létrehozott gyermek- és életellenes programnak a feloldási lehetőségét abbanláttam, hogy amennyiben komolyan gyermeket szeretne, fel kell hagynia azintellektuális és a lelki figyelmét, a gondolatait és érzéseit reggeltől estig lefoglaló,sőt: őt férfias magatartási formákra kényszerítő, gazdasági igazgatói tevékenységével,annak érdekében, hogy jobban bele tudja élni magát a női és potenciális anyaiállapotába. Arról nem is beszélve, hogy ha rám hallgat a megtermékenyülés feltételét- annak lelki és szellemi hátterét - is biztosíthatta volna: a férjével valószeretkezéseket sem az egész napi munkaidő után, kimerülten és kutyafuttában -essünk át minél hamarabb rajta, hogy maradjon elég idő aludni is - „intézhette” volnael, hanem kipihenten és odaadóan. Igen ám, de Hajnalka az istennek nem akarta eztmegérteni és elfogadni, hiszen a Vízöntőben és a XI. házban álló Lilithjével és aKosban álló és az azonos Napjával erősített Ascendensével képtelen volt lemondaniaz érdekesen izgalmas munkahelyről, illetve, az ottani vezérkedési lehetőségéről, a jófizetésről való lemondási képtelenségéről nem is beszélve. Nem, ő továbbra isvalamiféle misztikusan mágikus trükkben, vagy orvos-technikai lehetőségbenreménykedett, ahelyett, hogy meghozta volna a minimális megfelelő áldozatot avágya beteljesülése érdekében. Ami az anyagiakról való lemondást illeti, a férje jólkereső fogorvos, a másik halott hölgy viszont, bár nem volt négy hónapos a méhébenmint a masszőrnek, pénztáros(!) volt - és abból vonja le a történtekre, illetve az önrevonatkozó következtetéseket. Úgy képzeltem, hogy ezeknek a szimbólumoknaksegítségével képes lesz tovább gondolni és kikövetkeztetni az eseményeknek az önrevonatkozó kauzális értelmét, amelyekkel én is próbálom szembesíteni hetek éshónapok óta eredménytelenül... Idézek a Hajnalnak küldött válaszomból: „Ennek a szimbólumrendszernek ajelentése pedig az, hogy amennyiben a megállapodás (a megbeszélt program) szerintönnek kellett volna ott lennie a masszőr nőnél amikor az Erzsiével együtt, meghalt, ésamennyiben Erzsikét ön vette fel az intézethez „az intuíciójára hallgatva” és a Erzsike„tiszta szemeit látva”, és amennyiben a hasonló hasonlót vonz törvény alapjánErzsike annyira kedves volt az ön számára, mindez a hatás és visszahatás (karma) ésa rezonancia törvénye alapján azt jelenti, hogy önben is kell lennie valami negatíverőnek, ami majdhogynem közös önben, Erzsikében és a masszőr nőben, és amelynegatív erő az ők halálát okozta, még akkor is, ha az ami önben létezik,irányultságában esetleg a halott nőknek a misztikus sötét foltjával: a Lilith által jelzett„fekete lyukával” ellentétes! - és amely negatív erő, a jelenlegi romboló - kábítósugárzásában, mindössze csak annyival gyengébb amazokénál, annyira emeli öntmagasabbra spirituális szinten, hogy azzal a valamivel, amit mind Erzsike, mind amasszőr nő magában hordott, nekik meg kellett halniuk, önnek viszont, akiugyancsak hajszálnyira állt a haláltól, nem. Nem az a fontos tehát az ön által feltettkérdés szempontjából, hogy miért nem ön halt meg, hanem az, hogy miért kellettnekik meghalni és, hogy mi az a veszélyes – önelveszejtő - közös kábulat, vagyromboló erő mindhármukban, ami önt is egészen „halál közeli” helyzetbe hozta egy
 13. 13. végzetes kimenetelű eseményben, amit a rosszul létével úszott meg? Vagyis, hogymindebből milyen következtetést kell önnek levonnia? Mindössze ötletek szintjéntippelek, hogy tudjon tovább lépni és tisztábban látni: Lehet, hogy mindamellett, amitbiztos, hogy Erzsikének (spirituális szempontból persze) másképp kellett volnacsinálni, de amiről mi nem tudunk (én legalábbis): önnek vagy a pénz-keresetet, apénzzel való foglalkozást, illetve bármiféle pénzzel és gazdasággal kapcsolatosidőigényes munkát, vagy minimum a Hírügynökséget kellett volna ott hagyni, annakérdekében, hogy családanya lehessen. És ön számára, aki gyermekre vágyik annakellenére, hogy a modern babonák szerint, az ön kora miatt ez már nagyon nehezenlehetséges, és akinek én azt mondtam, hogy ez csak úgy lesz lehetséges, halehetőséget: időt és nyugalmat ad magának ahhoz hogy a teste, a lelke, de főként azanyai-női imaginációja kimondottan csak ebbe az irányba működjön és önmegtermékenyülhessen. Az is fontos tanulsággal kell járjon önnek tehát, hogy amasszőr nő várandós volt. Üdvözlettel: Szilárd” Az igazság az, hogy a fenti levélnek az írása idején, még én sem voltam annyirabiztos, hogy az a kis szál, ami Hajnalt a haláltól megmentette, az, az ő korábbi,szellemi kábulattól és életnyerési szándéktól (spekulációtól) még nem teljesenmentes, de egyértelmű és határozott spirituális evolúció irányba való fordulása volt,aminek következtében, ha már ideje, illetve türelme nem is volt olvasni az internetrefeltett tanulmányaimat, legalább engem az E-mail leveleiben feltett kérdésekkelszüntelenül provokálva, próbálta belőlem kiszedni mindazt, amiről úgy vélte, hogyszámára fontos megtudnivaló ezen a téren. Az eseményt megelőző levelezésünktartalmából és a részemről ellenőrzött, vagyis tudatosan vállalt vitázó, már - márveszekedős hangneméből, jól kivehető, hogy mind a teremtés (mágia), mind arezonancia, a kiegyenlítődés, a nemek, a polaritás és a hatás-visszahatás törvényeszerint Hajnal azonos spirituális erőtérben volt a két meghalt személyekkel. Ahhoz,hogy ellenőrizzem azt, hogy a ritmus és a ciklus törvénye szerinti spirituális idejük isazonos lett volna, nem állt módomban, de épp abból gyanítom azt, hogy ez isegyezik, hogy abban az órában és azokban a percekben ő is nagyon rosszul ésgyengének érezte magát. De tény, hogy nincs ahogy ellenőrizzem, hiszen ehhezkellene tudnom a másik két nő születési idejét (és persze a dupla halál beállásának apontos idejét is). A Hajnal „Csodás” megmenekülésére tehát egyetlen magyarázatomvan: a spirituális evolúció törvényének a hatása. Amennyiben tehát nem a karmikus ciklus és ritmus miatti eltolódás mentette megHajnalt, akkor csakis az evolúció törvényével való előzetes halvány kapcsolatba ésharmóniába kerülése a magyarázat arra, hogy neki, akinek gyermeke és így igazicsaládja sincs (A kiegyenlítődés törvényét sértő állapot nem csak ebből adódik,hanem abból is, hogy a munkába feledkezése, illetve a munkahelyi játszmákélvezetes átélése miatt - egy ultramodern hírügynökségi intézetnél dolgozottgazdasági igazgatóként, amit érthető módon élvezett a Lilithjével a Vízöntőben és azannak megfelelő XI. házban. Az élettársával is igen kevés időt töltött a napi tíz órásmunkája miatt, ami, természetesen, a Nemek törvényét is sértette.) és magzat semvolt a méhében, miért kellett tehát még életben maradnia? Persze, az is igaz, hogy aPolaritás törvénye is sokszor becsapja az embert, és bizonyos szempontból Hajnal az
 14. 14. ellentétét képviselte ugyanannak a lényegnek, ami közös volt benne és a két meghaltnőben. Ilyenkor kerülnek elé a reinkarnációhoz kötött misztifikációk. Az evolúció(spirituális megvilágosodás) az, ami sokszor a legsötétebb körülmények között (pl.börtön, más féle elzártság, kínzás, halálfélelem, stb. események által kiváltott sokkhatására) beindulhat, amennyiben a személy ilyen jellegű információkat kapott, vagygyűjtött előzetesen. A fentiekből talán az is kiderül, hogy az emberi - spirituális evolúció teljesen másjellegű mind az, ami például az állatoknak a létfenntartásért és a legerősebb (vagyis aleghelyesebben: legcélszerűbben és legarányosabban strukturált) gének átörökítéséértvaló harca (a hímeknek a nőstényekért való párviadalaiban, nőstényeknek amegtermékenyülési lehetőség érdekében folytatott másféle versengésében,individuumok és csoportok vadászterületekért és legelőterekért - életterületekért folyóharcban) által valósul meg, és jut kifejezésre. Persze, erre a materialista gondolkozókazt mondják, hogy igenis, miközben az állatfajok biológiailag fejlődnek, az emberszellemileg fejlődik. Ez a megállapítás nincs is olyan távol a valóságtól, csak az a baj,hogy szellemi fejlődésen ők mindössze intellektuális („a szürkeállománynak agenerációról generációra való növekedése”) fejlődést értenek, miveltermészettudományok jó része, semmit nem tudnak - vagy legalábbis nem ismernek -el a természeti törvényeket szabályozó szellemi törvényekből. Ezérttudománytalannak tartják a valóság spirituális alapját és hátterét (ősforrását), és azállatok viselkedését és szokásait tanulmányozva, közvetlen ok-okozati összefüggésekszerint vonnak le bizonyos következtetéseket a modern ember fejlődésérevonatkozóan. Nem tudván, vagy nem akarván tudni, hogy mind a fajokkialakulásának, mind az emberi értelem fejlődésének a spirituális evolúció törvényeáll a hátterében. Az egyetemes spirituális evolúció mozgatja és működteti ametafizikai (a természeti világ feletti - előtti) erőtereket, amelyek úgyszinténmozgatják és működtetik a tudomány által is érzékelt kvantum és részecske előtti (detévesen részecske és kvantum „alattinak” nevezett) erőterek mozgatják és irányítjákszubatomi részecskéket is, éppen úgy, mint a gének strukturálódását is.Természetesen a többi törvénnyel együtt. (Hatás - visszahatás, nemek, polaritás,kiegyenlítődés, ciklus és ritmus, rezonancia törvényei, de főként az egyetemesimagináció – az isteni teremtő képzelet törvénye.) A magát „természettudományosként” meghatározó, de valójában (a gyakorlativonatkozású következményeiben!) természetellenes materialista világszemlélet éséletszemlélet, sajnos - még mindig! - inkább az útjában áll a spirituális evolúciónak,mind hogy elősegítené azt. Ezért csak kevesen vállalják azt, hogy a tárgyivonatkoztatási lehetőségeket is megtartva, folytassanak szellemi vizsgálódást amegfelelő következtetetések levonása érdekében, vagyis annak érdekében, hogyútközben ne süllyedjenek el a zavaros miszticizmus mocsarába. Magukatszkeptikusnak nevező tudóscsoportok, a statisztika és a közvélemény kutatáseredményeire alapozva állításaikat, hadjáratszerűen, azzal foglakoznak, hogy azújságokban napi és heti horoszkópokat közlő, illetve azokat házilag gyártó újságírók
 15. 15. által művelt vulgáris asztrológiai babonákat cáfolgassanak. Olyan, újság-horoszkópkészítő, ostoba személyek által kitalált állításokat tehát, amelyeket komolyasztrológusok soha le nem írtak és úgy képzelik, szellemi szolgálatot végeznek azemberiség számára, ha ezek alapján az egész asztrológiát áltudománynak, vagyis atudomány köntösében tetszelgő szélhámos tevékenységnek kiáltják ki. Alegfeltűnőbb ez involúciót szolgáló csőlátó okoskodók körében az öntudatosszűklátókörűség, amellyel a vizsgálataikat folytatják. Nem veszik észre, de lehet,hogy inkább tudatosan hagyják figyelmen kívül azt, hogy azzal a téves eljárással,amellyel a szellemtudományokat a természettudományok kritériumai alapjánvizsgálják és vizsgáztatják, azt is be lehet bizonyítani, hogy olyasmi mint Isten ésolyan spirituális erőtereket képező idea-struktúrák, mint amit a misztikus irodalomkeruboknak és angyaloknak (értelmeknek) nevez, nem léteznek. Ezért e negatívszellemi töltettel rendelkező személyek, akik nem képesek a fától meglátni az erdőt,az egymástól elkülönített (mintha a valóságban ilyesmi lehetséges lenne!) asztrológiaielemeknek az előfordulási százalék-arányára leszűkített statisztikai vizsgálódásaikeredményeképpen bizonyítottnak vélik azt, hogy az asztrológia archetípusai avalóságban nem léteznek. Azzal már nem törődnek, hogy az Istennek a világban való jelenlétére vonatkozóteológiai tétel is biztos, hogy nem igazolható a természettudományos kutatási(statisztikai) módszerekkel, illetve biztos, hogy egy ilyen vizsgálat negatív eredménythozna ki bármilyen feltételek szerint. E jelenséggel azért kell itt foglalkoznunk, mert,akárcsak a választóik szeme előtt a folytonosan emelkedő gazdasági életszínvonalat,illetve az öncélú élvezeti lehetőségek szaporodását és a sors-elemekkel szembenivédekezési lehetőségeket lebegtető politikusok kampány-tevékenysége, aszellemtudományok hiteltelenítésére irányuló szkeptikusok tevékenysége is valójábanegy involuciós folyamatnak a része. A szellemi és a biológiai valóságnak mindösszeegy-egy vékony szeletére (néhány elemére) irányított és a vizsgált területnek a többivonatkozását, valamint a kölcsönhatások hatásmechanizmusait teljesen figyelmenkívül hagyó statisztikai módszerekkel, amelyekkel e steril tudósok dolgoznak,ugyanolyan könnyen azt is be lehet bizonyítani, hogy a keresztény teológia tételeiegytől egyig érvénytelenek, mint ahogy azt, hogy az asztrológia tudománytalan. Egytermészet tudományos szakirodalom népszerűsítéséből élő és az asztrológiával évekóta háborúzó, az asztrológusokról, mint valami obskúrus szellemiséget képviselő,megbízhatatlan és alacsony rendű perzónákról értekező erdélyi újságíró, ismertetvéna magyar szkeptikusok munkásságát, leírja, hogy a statisztika segítségévelbebizonyították például azt, hogy több esetben inkább nem jellemzők mint igen, egybizonyos asztrológiai jegyhez (pl. az Oroszlán jegyéhez) rendelt tulajdonságok többmegfigyelt azonos jegyében született személy esetében. Ebben az esetben a kutatókfigyelmen kívül hagyták, nem csak az esetek ötven százalékát képező eseteket,amikor az Oroszlán nap többségében negatívan fényszögelt, ami arra utal, hogy azillető személyben az individuális ön-érvényesülési késztetések erős gátlások alákerülnek (főként, ha egy erős Szaturnusztól is negatív fényszöget kap a nap!) és azilyen személyek konfliktus-kerülő, probléma-elhárító, még a hangos szótól isszorongó, gyáva nyuszikként viselkednek. Egy ilyen tudományos vizsgálódás tehát,
 16. 16. amely a napjegyekre vonatkozó pozitív tulajdonságok előfordulási százalékát kutatjaés figyelmen hagyja a Nap házhelyzetét és fényszögeit. Ezért az ilyen „tényekre”alapuló munkának az értelme nullával egyen értékű. De a spirituális involuciószolgálatába állt szkeptikusok figyelmen kívül hagyják azokat a nagy többségieseteket is, amikor a személyi horoszkópban a Lilith, vagy a Sárkányfarok jóvalerősebb a Napnál (Több bolygó áll együtt a Lilithel, vagy a Sárkányfarokkal, vagyesetleg az Ascendens is a Sárkányfarokkal áll együtt, miközben a Nap egyedül állvánpéldául ugyancsak az Oroszlán jegyében, mindössze néhány gyenge fényszöget kap).Az első eset előfordulási lehetősége tehát ötven százalék, az utóbbinak harminc. Mégabban az esetben is, ha ideális egyéni spirituális struktúrákról (tinktúrákról) is lenneszó tehát, az esetek ötven százalékának a hetven százaléka maradna meg a születésinapjegyek „tiszta” (Pl. oroszlán jellegű) tulajdonságaival, vagyis harminc kettő egészöt százalék! Ehhez viszonyítva, a szkeptikusok statisztikai vizsgálatai harmincháromelőfordulási százalékot hoztak ki, vagyis az előbbiek ismeretében száz öt(!)százalékos előfordulást, tehát sokkal jobbat a kelletnél, de mivel nekik halvány gőzüknincs a fényszögek és a Sárkányfarok befolyásáról, azt hitték, hogy a harmincháromszázalék mindössze valószínűség számítási „véletlen” számarány és ez alapjánkikiáltották az asztrológiát áltudománynak. Persze, a harminckét egész öt százalékos arány (pl. Oroszlán) sem jelenti azt, hogya többségében negatívan fényszögelt Nappal, vagy az erős Lilithel, vagySárkányfarokkal rendelkező személyek, nem rendelkeznek olyan rejtett, az illetőjegyre jellemző tulajdonságokkal is, amelyek a teszt-kérések segítségével nemhozhatóak felszínre (kideríthetetlenek). Durván fogalmazva, az állat oroszlánpéldául, biológiai szempontból, akkor is oroszlán marad, ha annak következtében,hogy kicsi kölyökkorában elfogták és kegyetlenül elbántak vele, még a sajátárnyékától is megijed. És az ilyen szkeptikus vizsgálat még csak a legszembetűnőbbés a legegyszerűbb tényező, ahol a vizsgálatot végző személyek felületessége ésobjektivitásnak beállított negatív szubjektivizmusa miatt az spirituális involuciótfenntartó materialista ideológia téved. A korábban említett újságírónak például, aki ugyancsak nem véletlenül, hanemegyértelműen a rezonancia és a karma törvénye alapján szimpatizál a szkeptikustudósokkal, történetesen ismerem a születési évét és évszakát, amiből könnyen kilehet következtetni a horoszkópja Sárkányfarkának és a Lilithjének a jegyeit, mivelezek az asztrológiai elemek lassan változtatják a helyzetüket. (Tizennyolc – tizenhathónapos periódusok jegyenként.) Előbbi a Bakban áll, utóbbi a Mérlegben.Önmagában a Bakban álló Sárkányfarok nem sokat mond csak mindössze kauzális ésspirituális, valamint lelki- asztrális érzéketlenségre (ineptia mysti) utalhat, de nem ittazt is nagyon fontos megjegyezni, hogy ez semmiképp nem jellemző minden esetre!Ebben az esetben viszont ez a vonás biztos, mivel épp a Bak uralkodó bolygója: ahatározottság és a felelősség őserejét megtestesítő bolygó, a szintén lassan mozgóSzaturnusz, egyértelműen szemben áll a Sárkányfarokkal, vagyis a Rákban együttáll aSárkányfejjel. Ez egyértelműen kauzális és spirituális információ befogadásiképtelenségre, az ilyen jellegű információknak a merev elhárítására - elutasításáravaló önkéntelen és öntudatlan késztetésekre utal, amely késztetéseket általában akkor
 17. 17. a legnehezebb meghaladni, ha az illető személy messze az átlagon felüli (pl. öttudományos munkára alkalmassá tevő) intelligenciával született a világra. Fizikai -biológiai tulajdonságokra és meghatározottságokra (képességekre) utaló jelek nemszerepelnek a horoszkópokban, hanem mindössze olyan információkat tartalmazójelek, amelyek arra utalnak, hogy spirituális minőség szempontjából miképpenhasználja valaki a létező adottságait, így pl. az adott mennyiségű (sok vagy kevés)fizikai erejét, intelligenciáját, stb. Ezért az pl. ha egy horoszkópban támadott aMerkúr, nem azt jelenti, hogy kevés az illetőnek az intelligenciája, hanem azt, hogyspirituális szempontból, önkéntelenül és öntudatlanul negatívan használja azt (Pl.Adolf Hitler), illetve, hogy ez a magas intelligencia egyáltalán nem áll az illetőszemély un. üdvössége szolgálatában, hanem annak ellenében „dolgozik”. Ezértbármilyen nagy legyen is a példánk „tudományos újságírójának” az IQ szintje, az,hogy ezt mire és hogyan használja fel, annak a függvénye, hogy a Merkúrja és azUránusza hol áll és milyen fényszögeket kap a horoszkópjában, amiről viszontsemmit nem tudok. Azt viszont tudom, hogy ez az intelligencia, mindaddig, amíg azillető személy (bárki is legyen az) spirituálisan fel nem ébred és szellemileg meg nemváltozik (újjá nem születik), a Sárkányfarok és a Lilith által jelzett (Karmikus)meghatározódásoknak van alárendelve, azok által befolyásolt (manipulált) a tudata ésazokat szolgálja az intelligenciája. Egyelőre azt tudjuk tehát, hogy a tudományos műveltségű újságírónk Bak jellegűspirituális érzéketlenségét - az ilyen jellegű információknak az ösztönös elhárításikésztetéseivel született a világra. A szakmai etika nem engedi, hogy kilétét eláruljam,de ez, a spiritualitás-ellenes magatartás, vagy ennek az ellentéte: az erős misztikuskábulat, jellemző majdhogynem az összes vele egy évben született közismertszemélyiségre. Nagy volt a döbbenetem, amikor a rendszerváltás után felismertem,hogy a vele egy idős költő társaim többsége is, végeredményben (spirituálisszempontból legalábbis), teljesen hitetlen. A Mérlegben álló Lilithről viszontszemélyes hitelességgel is beszámolhatok, mert az én horoszkópomban is éppen ottáll. Persze nem csak az egyéni tapasztalataim, hanem rengeteg horoszkópnak avisszaigazolt értelmezésének a birtokában is nyugodtan állíthatom, hogy az illetőújságíró, a rejtett pedofiliára való hajlama mellett, hamis boldogságra és hamis(látszat szerinti: művi) harmóniára: mindössze értelmi egyensúlyra töreksziköntudatlanul és önkéntelenül. De történetesen arról is tudok, hogy az illető újságíró édesanyjával egy tragikusnakis mondható brutális szexuális cselekményt követtek közvetlenül a személyfogantatását megelőző időszakban, ami visszaigazolja azt, hogy az ő BakSárkányfarkának megfelelően, a fogantatása előtt, az édesanyja - tudatosan, vagyöntudatlanul - rendkívüli módon igyekezett elzárkózni valami elől (közvetlenkörnyezettel, családi közösséggel, társadalommal, néppel, népcsoporttal kapcsolatosközösségvállalás, vagy eszmeiség-vállalás elől, vagy egy, a számára szorongást idézőlelki mentalitás tudomásul vétele elől. - Negatív Bak szellemiség.). Ugyanis aszemélyiségünket és feloldatlan sorsunkat adó, anyai ágról öröklött kauzális ésspirituális sorsprogramunk akkor idézi be az életünkbe a tragédiákat (másokagresszivitását), akkor részesülünk ilyen durva eseményekben, amikor
 18. 18. gondolatainkkal és viselkedésünkkel - mentalitásunkkal - huzamosan elbástyázzukmagunkat valami olyan információknak a tudatunkba - lelkünkbe való behatolása ésbefogadása elől, amely információkra (és amely mentalitás változtatásra) szükségünkvan a spirituális fejlődésünk (saját sorsprogramunk feldolgozása) érdekében. Nem véletlen tehát, hogy ez, a lét szellemi tényeit figyelmen kívül hagyó, és aszemélyt semmire sem kötelező, annak a spirituális múltját (foganása történetét)objektív véletlenszerűségként kezelő tudományt a legfőbb igazságként gyakorlószemély akkor fogant, amikor az édesanyja egy ilyen brutális sors- betörést (sors-beavatkozást) szenvedett, mivel az éppen nagyon nem akart nézetet változtatni. Eztegyrészt valamely, a közösségi - társadalmi életre vonatkozó kérdésben, vagy azzalvalamilyen analogikus kapcsolatban álló kérdésben. Másrészt, és ez egészen biztos, acsaládalapításra, az anyává válásra, a családanyai szerepkör vállalására vonatkozóelképzelésében. - A gyermekek horoszkópjából vissza lehet következtetni az anyánaka fogantatás időszakában átélt spirituális állapotára. Így a fiú (a későbbi újságíró)horoszkópjában a Bak Sárkányfarokkal szemben álló Szaturnusz, amely a Rákban áll. És persze, nem véletlen az sem, hogy az a társadalmi - közösségi létszférában (Bak-újságírás) tevékenykedő személy, akinek az elzárkózás - elhatárolódás, valamint abrutális erőszakoskodás és az anya személyisége megsértésének motívumávalkapcsolatban áll a spirituális múltja és gyökere, kiváló intellektuális képességeit és azintézményesen (Bak) támogatott természet-tudomány tekintélyét (Bak) éseredményeit arra használja fel, hogy szellemi hadjáratokat folytasson olyan szellemifoglalkozásokkal (szellemtudománnyal) szemben, amelyek az ő kauzális és spirituáliseredetével kapcsolatosan, számára kellemetlen és kényelmetlen információkkal(leleplezésekkel) szolgálhatnak. De még amúgy sem véletlen ez, az önkéntelenspiritualitás-ellenes törekvés, ha tudjuk azt, hogy az a tragikus aktus, amit azédesanyja az ő fogantatását megelőzően elszenvedett, és aminek következtében őbiológiailag megfogant, az öt gondosan nevelő édesanyának a rejtett és zavarosszexuális képzelgéseivel és érzelmeivel is kapcsolatos (Mérlegben a Lilith). Sajnos nincs a birtokomban több adat a tudomány népszerűsítő újságíró születésiidőpontjáról, de az a mód, ahogy az asztrológusokat, mint a tudós társadalomsöpredékét kezeli, a fényképről ismert arcképe, valamint az, ami történt azédesanyjával a születése előtt történt (önérzet, önértékelés, öntudat, személyiség,durva és kegyetlen megsértése, megalázása), arra enged következtetni, hogy Oroszlánmotívumok is feltétlenül kell, hogy szerepeljenek a horoszkópjában. Hogy így van-e,vagy sem a spirituális evolúció témája szempontjából azért lenne fontos, mert azember az egyedüli lény, aki az individuális tudatában – személyi tudatában - hordjapotenciálisan a természetbe: a létezés határállapotába, ágyazott és abbólvisszatükröződő egyetemes léttudat (az abszolút tudat) kiegyenlítődési lehetőségét.Ez viszont, mint asztrológiai motívum, az Oroszlán spirituális erőtere, és azOroszlánnak megfelelő gyakorlati életkört megjelenítő V. horoszkópház, általmegtestesített spirituális motívumrendszerekkel kapcsolatos. És ha a gyanúmbeigazolódna, ez az újságíró, egyike lenne azoknak a szellemi-kényelem szeretőszemélyeknek, akik öntudatlanul, a tudattalan mélyrétegeiben rejlő, sötét és elfojtottfélelmek, görcsök és szorongások hatása alól felszabadított, a teljesen átvilágított
 19. 19. személyi (individuális) tudatra alapozott, egyetemes tudat-építő, evolúciósfolyamatokkal szembeszegülnek. És mindezt mindössze a spirituális kényelemre(lustaságra) való hajlamuk miatt (Lilith a Mérlegben). Az arányos és teljességgel átvilágított (arany!) öntudatnak (személyi tudatnak,személyiségnek) az egyetemes teremtői és kiegyenlítői léterőkkel és az egyetemestörvényekkel való együttműködési képessége kialakulásának az előfeltételeire, mintevolúciós szükségére, a későbbiekben térek ki részletesen. Most maradjunk a XXIszázad elején még mindig a spirituális evolúciót akadályozó természettudománynakés az azt művelő modern papságnak: a természettudományt, mint az egyedüliigazságot felfedni, igazságot adni és osztani képes emberi tevékenységnek elismerőszemélyeknek a mentalitásánál, amely arra utal, hogy ezek a személyek még mindigúgy képzelik, hogy a természettudományos felfedezések és megvalósítások azonosakaz evolúcióval, mert látszatra mintha tényleg igazuk is lenne. Hiszen, hastatisztikailag vizsgáljuk azt, hogy hány esetben érvényesült és érvénysül az emberielképzelés: lépték és morál (okoskodás) szerinti isteni igazság a történelem folyamán,akkor világos, hogy „Nincs is Isten”, vagy legalábbis az öreg már régen halott, ahogyNietzche állította. Nem csak a természeti katasztrófák, a világháborúk, hanem pl. aholocaust, vagy a Stalin szoviet munkatáborokban hurcolt és lemészárolt millió„ártatlanok” esetében. Ha az embernek a pragmatikus észjárása szerinti külsőbűnösségét, vagy ártatlanságát vesszük igazságossági (moralitási) kritériumnak, atermészettudományos következtetés nem csak az, hogy az isteni igazságosságravonatkozó tételeket, rokkant agyú vallásos őrültek, fantaszta szerzetesek, hipokritapapok és gyagyás teológusok eszelték ki, hanem az is, hogy az így, pl. az ártatlancsecsemők tömeges szenvedésében és halálában érvényesülő igazság azemberiségnek az Isten részéről történő legszemtelenebb szembeköpése. Ebben alogikában tehát a zsidók igazságos és a keresztények jóságos Istene nem létezhet. Ésugyanígy: ha statisztikai adatokkal kívánjuk bebizonyítani azt, hogy (ugyancsakemberi mérték szerint) a különböző vallások istenei, hányszor mentették meg asegítségükért és kegyelmükért hozzuk forduló híveket, a kivételes, ritka „csodák”eseteit leszámítva, az eredmény ugyancsak több mint szégyenletes. Szóval sem atermészettudományos, sem a humánus logikai rendszerek alapján nem létezhet Isten.Csak éppen az a baj, hogy a természettudomány a fizikai Nagy Bummtól kezdődik ésarról, hogy a fizikai nagy bummot mi produkálta, halvány gőze nincs. Miközben aNagy Bummtól erre felé az egymásba átalakulni képes anyag és az energiamennyiségek egyetemes fennmaradását vallja, vagyis azt, hogy semmiből semmi nemlehet, a Nagy bummban megjelenő energiát a semmiből származtatja. Illetve, amikore a saját tételeinek az egymással homlokegyenest szemben álló, nyilvánvalóellentmondása miatt végre elszégyelli magát, engedményt tesz a vallásosfantazmagóriának: kreacionizmusnak és „megengedi” Istent mint Nagy Bummkreálót. Ez viszont így nevetséges. A finomabb létdimenziókból az alacsonyabb(fizikai) rezgési állapotok szintjére kerülő és oda átáramló spirituális energiából ésszubsztanciából fizikai energiák és anyagi formák (létállapotok) alakulnakfolyamatosan. Az a bizonyos „háttérzaj”, amit a fizikusok a műszereikkel képesekregisztrálni, nem egyetlen, az időben valamikor történt és azóta is a kozmikus térben
 20. 20. visszhangzó Nagy Bummnak a hangjai, hanem ennek, a folyamatos szubsztancia- ésenergia-átömlésnek: a spirituális dimenzióból szüntelenül az anyagi világba„átrobbanó” finom energiáknak és szubsztanciáknak a transzformációs hangjai. Deezt a folyamatos fizikai áttörést és átömlést, amit a fizikusok egyetlen egyszer és a„semmiből” született, a fizikai idő ősi mélyéből hozzánk érkező Nagy Bummnakvélnek, a fizikainál finomabb éteri dimenzióban megelőzi egy, másik szubsztancia ésenergia-áttörés és átömlés. És ez nem más, mint a kauzális dimenzióból, vagyis azabszolútumból folyamatosan és időtlenül kiáramló Fénynek (energia) és Szeretetnek(szubsztancia) az asztrális dimenzióból az éteri dimenzióba való áthatolása. Ezt azegyetemes dimenzió-áttörést viszont már nem vagyunk képesek a laboratóriumiműszerek segítségével lehallgatni. Tény, hogy az egymásba átalakuló anyag és az energia mennyiség állandóságárólés magmaradásáról szóló fizikai törvénynek vélt elmélet tarthatatlanságát már akvantumfizika is megingatta, bebizonyítván, hogy a bizonyos szubatomi anyagirészecskék, illetve az anyagi részecskéknek tűnő energia kvantumok egyszerűen csakeltűnhetnek valahova, talán egy másik dimenzióba, vagy a mienkkel párhuzamosanlétező, de más természetű világba, ahonnan nem tudni, hogy mikor és mi alapján,egyszer csak „nálunk is” újra megjelennek. (Kérdés persze, hogy ugyanazok arészecskék, illetve kvantumok jelennek-e meg?) Tény az, hogy a fizikai világegyetem nem csak tágul fizikailag (geometriailag -asztronómiailag), hanem ugyanakkora erővel és gyorsasággal valahonnan „belülről”bővül is – töltődik is az éteri dimenzióból érkező új és új anyaggal, csak ezt afizikusok (asztronómusok) még valamiért nem fedezték fel, nem vették észre. Ezért, avalóságban egyáltalán nem állja meg a helyét az a tudós (fizikus – asztronómus)körökben meghonosodott nézet, hogy a gravitáció erejével ellentétes és annál erősebbegyetemes széthúzódási - távolodási erő következtében folyó végtelen kozmikustágulás miatt, lassan – lassan széttágulnak és a világegyetemben szétfolynak agalaktikákat alkotó csillagrendszerek, illetve maguk a csillagokat képező hatalmaségitestek (a gravitációs terükben keringő bolygóikkal együtt), mígnem egy hatalmasszürke leves lesz az egész fizikai világegyetem. A csillagokat képező égitestek, de acsillagközi űrpor szilánkjai, kristályai is ugyanis „belülről”, a fizikusok általsemminek vélt dimenzióból folyamatosan feltöltődnek éteri szubsztanciából fizikaienergia-kvantumokká transzformálódó, majd fizikai rezgési szintre „alacsonyodó”anyagi részecskékkel. A fizikai (asztronómiai) világegyetem tágulása viszont nem más, mint azegyetemes létezés (asztrális, mentális, spirituális és kauzális dimenzióbeli)fejlődésének a leképeződése. Nem csak arról van szó tehát, hogy nem kell izgulni,mivel a tudósok jóslataival ellentétben, nem válik évmilliárdok múlva szürke, majdteljesen fénytelen és híg „levessé” a világegyetem, hanem arról is, hogy a fizikaiesemények mögött, azokat megelőzően, mindig a spirituális fejlődés (tágulási:magasabb rendű struktúrákká – ideaformákká) alakulási) folyamatok zajlanak. És alényeg az, hogy ezekbe a pozitív irányba (nem a megsemmisülés irányába tehát!)ható, egyetemes spirituális folyamatokba mi is bekapcsolódhatunk, ezekkel együttfejlődhetünk (mentálisan és spirituálisan tágulhatunk) és egyre magasabb szinten
 21. 21. kiegyenlítődhetünk (egyénileg és emberiség szintjén és egyetemesen ismegváltódhatunk!). De nem csak a kozmikus tágulásban, hanem az ember biológiai fejlődésében ismegtalálhatjuk a spirituális evolúciót, mint e felszíni – anyagi tágulásnak a valóságoshátterét, alapját és kauzális okát. Az ember biológiai eredetére vonatkozóantropológiai genetika eddigi felfedezései után, sem a dogmatikus kreacionistaállításokkal, sem az antropozófusoknak az ember un. misztikus létesülésérevonatkozó fantáziadús elméleteivel nincs amit kezdenünk. Számomra legalábbis, agenetika legújabb antropológiai eredményei által is alátámasztott antropológiaifejlődéstan viszont és az etológia bizonyos következtetései, azok, amiketmetafizikailag helytállónak tudok tartani. Természetesen, azzal a kitétellel ésfenntartással, hogy az egyetemes törvények természetének és működésimechanizmusának a beható megismerése és személyes megtapasztalása után, sem avéletlenszerű genetikai mutációkban nem hiszek, sem azoknak a tudomány általvéletlennek nevezett kozmikus (üstökös becsapódás), geológiai és klimatikusesemények - változások véletlenszerűségében, amelyek a földi élőlények fejlődésétkiváltó mutációkat eredményezik. Persze, misztikus ezoterikus körökben manapságközhely, hogy nem létezik véletlen, de hát akkor mi az, ami a természettudományáltal véletlenszerűnek ítélt eseményeket (katasztrófákat, geológiai és klimatikusváltozásokat) kiváltja? Nos, ezek, a földi lényekben (növényekben és állatokban) genetikai és azemberben lelki és szellemi mutációkat okozó fizikai - természeti események nem egykülső, objektív istennek az ily módon történő (akarati) beavatkozása folytán jönneklétre, hanem az egyetemes törvények (ebben az esetben a fejlődés, a kiegyenlítődés, aritmus és a ciklus, valamint a hatás és visszahatás törvénye), összhatásának akövetkezménye. Sőt, ha ezt megértettük, azt sem nehéz elképzelni, hogy azegyetemes törvényeken, illetve azok fizikai, vegytani és később a biológiaimegnyilvánulásain és változásain (hatásain és visszahatásain) keresztül az abszolútősszellem (teológusi kifejezéssel: az Isten) volt az, aki ezeket a geológiai ésklimatikus változásokat eredményező eseményeket előidézve, lehetővé tette előbb azélet kialakulását, majd a az alacsonyrendű, primitív életformáknak az egyreösszetettebb (felsőbbrendű) strukturálódását. Valamint e struktúráknak az egymástólvaló elkülönülését és individualizálódását, majd a különálló szaporodási képességükkialakulását, saját struktúrájuk reprodukálási képességének a kialakulását. Ígyfejlesztette ki tehát az abszolút szellem lépésről lépésre évmilliárdok és évmillióksorán át, kívülről a megfelelő körülményeket hozva létre, belülről az egyetemesmágia (a képzelőerő) erejével, majd az individuális tudat mágikus erejével ésprimitív, de hatékony intelligenciájával hatva, azokat a azokat a bonyolult biológiaiszervezettel rendelkező állatokat, amelyekből végül is az a “teológiai” képességekkelrendelkező (mágikus képzelőerő és az elején primitív, de egyre összetettebbé válómisztikus intelligenciával rendelkező) lény, aki egyre inkább felölthette “az ő képétés hasonlatosságát”. Azt, hogy ez, az utóbbi metafizikai metafora mit is jelent avalóságban, részletesen leírtam a betegségeinknek, sérüléseinknek és baleseteinknek
 22. 22. a személyi horoszkópunkból kiolvasgató asztrológiai meghatározódásainkról,jellemzőinkről és spirituális fejlődési programokról szóló tanulmányomban. III. Figyelembe véve a fájdalomnak, mint fizikai és lelki jelzőrendszernek,valamint a szenvedésnek, mint spirituális jelzőrendszernek az értelmét és funkcióját,amit az „értelmes” humánus tudós ember nem vesz figyelembe, az egyetemestörvények logikája szerinti gyakorlati (statisztikai…) vizsgálódások a szkeptikusokeredményeinek az ellentétére világítanak rá. Ismervén az öröklött, anyai ágispirituális romboló programok hatásmechanizmusát („Vétkeink terhét az utódainköröklik majd harmad és negyed íziglen” - Ezsaiás) és figyelembe véve a rezonanciaés a polaritás törvényét, amelyek miatt mindig olyan eseményekkel és személyekkel -olyan spirituális erők kifejeződési formáival - kerülünk az életben kapcsolatba, olyanjelenségekkel és személyekkel gyűlik meg a bajunk, amelyek rezonanciában (azonosrezgési frekvencia határértékek között) állnak azokkal a problémákkal, amelyek atudatalatti ideavilágunkban (feloldási és fejlődési – kiegyenlítődési lehetőségre váróspirituális struktúráinkban) rejtőznek. Ezek a föltétlenül felszínre hozandó ésmegvilágítandó belső szükségességek, olyan sorseseményekkel, a természeti ésemberi (szociális, politikai, kulturális, gazdasági, stb.) valóságnak olyan elemeivelvaló találkozásokat igényelnek, és idéznek be az életünkben, amelyek a legtöbbesetben kellemetlenek, de legalábbis különös odafigyelést és reagálási -reakciókészséget igényel tőlünk, amely általában igen komolyan igénybe veszi azértelmünket, a helytállásunkat és a türelmünket. Egyértelmű tehát, hogy a szkeptikusszemélyek, akik néha az égen levő nap létezésében is kételkednek, olyan, afogantatás időszakában földhöz ragadtan gondolkozó, involúcios lelki-szellemiállapotban levő anyák utódai, illetve olyan zavaros képzeletű, vagy a szellemi fénnyelszemben álló anyai ági nagyanyák, dédnagyanyák és üknagyanyák utódai, akiknek aképzelete vagy „kiszáradt” és elveszítette minden spirituális rugalmasságát, vagy atúlzásba vitt „józan paraszti” (pragmatikus) gondolkozás következtében, vagy atudományosnak látszó, steril -intellektuális (értelmiségi - scientifista) gondolkozáskövetkeztében. De, a polaritás törvénye szellemében az is lehetséges, hogy a fő motívummindennek az ellentétében: az irracionalitás szférájában jut kifejeződésre és ezek aszemélyek, valami obskurus tévhiteken, rögeszméken alapuló, zavaros és sötétkultikus élet önkéntelen örökösei (az anya, vagy a nagyanya által gyakorolt szerelmimágia, vagy az anyagi vagyonszerzés érdekében gyakorolt sötét praktika, mint pl.halál idézés szándékával folytatott mentális tevékenység). Olyan, az anyai ágiőseiktől öröklött beavatkozási és az uralkodási vágy által motivált misztikustevékenység húzódik meg e „józan eszű” tudós emberek kauzális múltjában (anyaiági családi történetében), amely sors-események és/vagy tevékenységek amegismerésétől és tudomásulvételétől a lelkük iszonyodik. Ezért kapaszkodnak teháta világegyetem pusztulását jósoló „szkeptikus” tudományosság semlegességébe. Ezviszont azt is jelenti, hogy az ilyen személy elzárkózó típusnak és egy fajtája erős, denegatívan ható misztikus intuícióval születik a világra és az átvilágítással könnyenfelszámolható, de a civilizált státusz kvójukra: az imédzsükre árnyékot vetni képes
 23. 23. foltra ráérezvén, intuitíve semlegesíteni szeretnének minden olyan ismereti rendszert,amely erre, a bennük létező sötét spirituális foltra rávilágíthatna. És mivel még őkmaguk sem szeretnének arról a bennük levő „sötét valamiről” konkrétan tudomástszerezni, igyekeznek hitelteleníteni (és amennyiben a tudomány a modern emberigazságának a birtokosa: „tudománytalanítani”) mindazt a szellemi - spirituálisinformáció eszközt és forrást, ami ezt számukra felfedhetné és átvilágíthatná. Erről, a lényeges problémák felfedését akadályozó szellemi (tudományos)nyíltságba való rejtőzködési igyekezetről minden beavatási rendszer tud. A sufitradíció a tudás fátylaként beszél róla, de Hamvas Béla részletesen leírja a jelenségkortanát a „Korszenvedélyek utólagos igazolása” című esszéjében. Ez a jelenség is azinvolúció - a „vissza-élés”(!) - szférájához tartozik, akárcsak az inkvizíciót létre hozóintézményes vallásosság: a szellemi sötétséget, ha kell, a véres erőszakosság útján isfenntartó fagyott szellem. Igen fontos ezt egészen tisztán látni annak, aki a spirituálisevolúció útján akarja folytatni az életét és nem megijedni „a nagyszakállastudománytól” (Hamvas Béla), amelyről nagyon sokan - többnyire a művelői és ahaszonélvezői - hajlamosak azt képzelni és azt hirdetni, hogy az abszolút igazságegyedüli (intézményes!) letéteményese, ismerője, fokmérője és kimondója. - Lásd:amit a természettudományok nem tudnak bemérni, értelmezni és értékelni, illetve az,ami a természettudomány eszközeivel megvizsgáltan negatív eredményeket hoz ki, aza tevékenység tudománytalan, tehát nem tud valóságos lenni és ezért az állításaihamisak, mint például az asztrológiának.IV. Következmények A spirituális evolúció törvényével való harmonikus együttműködési lehetőségekkelépp ott találkozhatunk a leginkább, ahol ez a pozitív kollaborációs készség kialakításaaz ember jövője és az egész bolygó jövője szempontjából a legfontosabb és alegjelentősebb: az utódnemzés (a gyermekáldás), a magzat kihordás ésgyermekszülés, illetve a szerelem és a szexualitás szellemi és biológiai életkörében.Nem véletlenül jutott odáig rengeteg természetinek látszó, de valójában kauzálisalapú és spirituális hátterű kísérlet és próbálkozás után az emberi faj: az állati fajból abelső, spirituális fejlődés útján kiválasztódott emberi faj (amely magában hordja azállatöv tizenkét szimbólumában megjelenő és az azokkal analogikus kapcsolatbanálló összes természeti és allegorikus lényének a szellemi képességét és tulajdonságát- pl. kígyó - skorpió, oroszlán-tigris, kos-farkas, gyík - lepke, sólyom - sas, bika -disznó, stb.), hogy - rendelkezvén a legerősebb és egyben a legkreatívabb alkotóiszellemi képességeket serkentő és fejlesztő szerelmi vággyal (ami a legmagasabbrendű spirituális kiegyenlítődési vágynak és lehetőségnek is a kifejeződése) – azembernek a szexuális gyönyör érzete is sokkal intenzívebb, bármely állati fajtagjainak a gyönyörérzeténél. Igen ám, de ugyanakkor a mai, magát civilizáltnak nevező ember számára épp ezjelenti a legnagyobb gondot: a legnagyobb élvezetet nyújtó „normális” szexuálisaktusok következtében megfoganó magzatok és gyermek nevelése (pontosabban: a
 24. 24. gondozással neveléssel járó gondok miatti lemaradás-tudat a civilizáció által nyújtottöncélú élvezetekről), amely, elhanyagolás, elhárítás esetén, egyénileg kellemetlenlelkiismeret furdalásként is jelentkező, magas fokú felelősségérzettel jár. Mivel azembernek mostanig még nem volt megfelelő információja ahhoz, hogy rájöjjön: azegészséges spermiumnak az egészséges női petesejtbe való bejutása, nem csak egyegyszerű és mechanikus biológiai aktus és ezért nem is véletlenszerű, (nem ismechanikusan érvényesülő biológiai törvényeknek a következménye), a bűnbeesés(kauzális és spirituális szintű boldogság-vadászat) logikája szerint, vagyis aklasszikus mechanika - és nem a mezőelmélet, vagy a szemantikus fizika logikájaszerint gondolkozó ember, inkább a könnyítések kieszelésére - a sorsprogramok éséletfeladatok kikerülésére, kicselezésére használja egyelőre az intellektuálisképességeit (az eszét), illetve a tudományát. Így kitalálta azt a fogamzásgátlási (újabbsors-könnyítési) lehetőséget is, amivel úgy képzeli, hogy véglegesen a kezébe vehettea sorsát. Kieszelte tehát azt a sors-könnyítési, a természettel és Istennel valókibabrálási trükköt és tudományt, ami által úgy képzeli, hogy véglegesen becsaphatjaa természetet és az Istent is egyszerre. A fogamzásgátlás ugyanis, amiről úgy képzeli,hogy határtalan öncélú szexuális élvezetet biztosít számára kevesebb, és ha kell: nullafelelősséget kívánó, nulla következménnyel (gyermek nélkül) jár. És a nagyokosunk,mint mindig a tudomány történetében, úgy képzelte, hogy ezzel a trükkel valaminagyszerű lehetőséget (boldogságot?) nyert. Pedig igazából veszített, csak még nemvette észre, hogy milyen (egyénileg tragikus és csoportosan - tömegesenkatasztrofális!) következményekkel jár az, ha huzamosan átveri a teremtés törvényétmechanikus (technikai), vagy genetikai (tudományos) „védekezési” tudománya éstrükkjei segítségével. (Pl. virágpor- és a fűpor allergia is ennek a hibás, teremtés-ellenes mentalitásnak a következménye, a rengeteg női nemzőszerv kioperálásátszükségessé tevő rákosodások egyre növekvő számáról nem is beszélve.). Az, hogy e civilizált (a szó etimológiai jelentése egyébként: védekező) trükkökethuzamosan használó egyének és tömegek utódai nem csak a nemzési és a foganásiképességüket és nők esetében a szülői képességüket veszítik el, csak az egyikkövetkezménye az öncélú boldogságszerzési hajszának (Nem véletlen, hogy még anagy szerelmekre alapozott, de a magzat foganást, gyermeknemzést évekigakadályozó házastársak is elválnak, és mindössze kiábrándultságot és keserűérzéseket hagynak maguk után, az átélt „egeket rázó” szexuális élmények -orgazmusok ellenére is.), mert nem csak a nemzési és foganási képességüket veszítikel egyre nagyobb számban a civilizáltan a teremtés és lét, vagyis az élet és atermészet első tőrvénye ellen védekező nagyszülőknek az egyke - „kétke” utódai,hanem az immunrendszerük egyensúlyát is. Nem véletlenül Kínából, a tömegesfogamzásgátlás kontinensnyi hazájából indult el hódító útjára az immunrendszerlegkisebb gyengeségét is kihasználni képes A -típusos tüdőgyulladás hulláma. Ha azújkori kínai fogamzásgátlási kultúrának nem demográfiai szűkségesség, hanem olyanöncélú szexuális élvezetkeresési mentalitás állt volna az alapjánál mint nyugaton,biztos, hogy ott az AIDS is a tüdőgyulladást idéző mutáns gén-vírushoz hasonlóan:robbanás szerűen terjedt volna. De amúgy is a rendkívüli élvezetek kínai
 25. 25. fellegvárából és a határtalan kábítószer-üzletkötési lehetőségek világ-fővárosából:Honkongból indult el a termelő-fogyasztó világot fenyegető veszély. Az évszázados gyermekáldással szembeni tudományos védekezés (a „tudományoscsaládszabályozás”) és a rengeteg abortusz, mára a nyugati civilizáció női egyedeineka tudattalanjában, generációról - generációra oly mélyen bevésett általános gyermek-és életellenes agresszivitássá fejlődött, hogy a civilizált körülmények között élőhúszon-valahány éves nők körében egyre magasabb százalékban növekszik amagzatfoganási és a magzatkihordási képtelenség. A feleségem pl., még azután semvolt képes legyőzni és feloldani a tudattalanja legmélyebb rétegeibe vésettgyermekellenes agresszivitását, hogy minden orvosi segítség nélkül hozott a világrahárom egészséges gyermeket. Igaz, ezek közül a középső, egy, az A-tipusostüdőgyulladás szimptómáival megegyező ismeretlen vírusfertőzés következtébenmeghalt, miután a feleségem kezdte azt gondolatban támadni amiatt, hogy úgy érezte,ennyi anyai teherrel a vállán semmi örömet és boldogságot nem fog hozni számára azélete. Amikor végre észrevette, hogy annak ellenére, hogy ezt a félelmét gyakorlatilagés racionálisan immár semmi nem indokolja és mégis támadja gondolatban améhében esetlegesen megfoganó magzat képzetét a havi menstruációk érkezése előtt,rá jött arra is, hogy ez az önkéntelen magzat- és gyermekellenes irritáció abból isadódhat, hogy az ő édesanyja teljes veszteségélményként, legyőzöttségi élménykéntélte meg az ő huszonöt évvel korábbi megfoganását. Ezért ő - mármint a feleségem -személy szerint ennek, az ő édesanyja által, az ő foganása idején, intenzíven átéltisteni rendeltetés elleni dacnak és lázadásnak is a spirituális, lelki és biológiaimegtestesülése. Annak ellenére, hogy megértette: elsősorban az ő spirituális fejlődése érdekében,de a természet rendje szerint is, még föltétlenül szükségünk van egy harmadikgyermekre, annyira jutott az önmegfigyelésben, hogy rajta is az irracionálisveszteség-érzéssel szembeni düh és menekülési késztetés vesz erőt, valahányszor aztképzeli, hogy egyszer csak megint nagy hasú nőként kell találkozzon a rokonokkal ésa családi ismerősökkel. Azt ajánlottam neki, hogy pockolja fel a hasát egy tömöttkispárnával és a várandós ruhái közül valamelyiket felöltve, menjen ki a főtérresétálni, majd a gyermek-játszótérre a nagyobbik lányunkkal. Már amikor a tudattalanellenállás miatti lelki görcseit feloldani hivatott játékot tervezgettük, arról számolt be,hogy rettenetesen kezdtek fájni a térdei (az isteni törvények elfogadásának a belsőelutasítására utaló jel), majd a méhe és az egész medencéje. Miután mindezekellenére, felvette a szekrényben őrzött kismama ruháját, és egy kispárnával a hasánkisétált a városba és kimúlatta magát „nagy hassal” a nagyobbik, majd a kisebbiklánnyal is, több ismerőst is átverve a hirtelen előállt állapotával, azon kívül, hogy azígy szerzett pszichés élményei hatásaképpen, esetére úgy nézett ki mint egy részegember, majd valami sötét vörös váladék jött ki a méhéből, nagyon jól múlatott és igenfontos megfigyeléseket tett. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a vele egyidős és a nála tíz - tizenöt évvelidősebb hölgyek is enyhén elsápadnak, vagy más, olyan belső kellemetlenségiérzésről tanúskodó, önkéntelen gesztusokat tesznek az általa nyújtott „terhes” látványhatására (az idősebbek finoman megrezzenve és enyhén elpirulva, a fiatalok nyíltan
 26. 26. utálkozva elfordítják a fejüket, a „büszke-terhes” látványtól), amilyeneket ő -túlzottan is implikált lévén - nem észlelt akkoriban, amikor még valódi nagy hassalközlekedett. (Mivelhogy az akkori természetes nagy hassal végzett sétáinak nem voltegy olyan célja, hogy másokkal büszkén és bátran - sőt: kihívóan - szembenézve,szemlélődjön és ilyen büszke kismamaként haladjon „a világ szeme láttára” előre. A levont következtetéseinkből csak annyit írok le ide, hogy eldöntöttük: mindentmeg kell tennünk annak érdekében, hogy az ilyen jellegű tapasztalatainkat ésélményeinket átadjuk másoknak, természetesen a megfelelő értelmezésekkíséretében. Az, hogy ez az involútiv és primitív (a primitív nem egyenlő a prímérrel, amikéntazt Hamvas Béla meggyőzően bizonyítja az új, a civilizációba nem kivülről betörő,hanem alulról feltörő barbarizmusról szóló elméletében) sors-kézbevétel folytatódik,minden negatív biológiai következménye mellett, még hordoz egy olyan jelentést,amire föltétlenül oda kell figyelnünk és amit értelmeznünk kell. Nevezetesen azt,hogy mit is jelent voltaképpen a középkor folyamán teljesen elnyomott női tudatnakaz emancipációt követő, a férfi személyi tudattal teljesen egyenrangú un. poszt-modern személyi tudattá való kifejlődése? Megfelelően kidolgozott és megerősödöttszemélyi tudat (Szoláris éberség) nélkül a nő (és persze a férfi is, de az ő személyitudata kifejlesztésére eddig több esélyt biztosított a patriarkális koncepciók szerintzajló történelem), nem tehet szert univerzális tudatra, vagyis nem válhat képessé asaját teremtői képességeivel való pozitív együttműködésre, és ezért és ilyenkor válik„bármikor és bárki által megtermékenyíthető szülőedénnyé”. Kifinomult és erős(spirituálisan kellőképpen fejlett!) személyi tudat nélkül az egészséges „anyaitermészet” automatikusan működik és ezért a nő nem képes befolyásolni azt, hogykitől és mikor foganjon magzatot. Fejlett személyi tudattal és egészséges szervezettelviszont igenis képes erre! A helyes (evolútiv) út persze, semmiképp nem lehet az, hogy máról holnapraszüntessünk meg minden fogamzásgátlást és kimondottan csak olyankorszeretkezzünk, amikor gyermeket akarunk nemzeni. (Lásd „Krisna tudatú” vallásáltal ajánlott misztikusan - spekulatív megoldását a dillemának. - Egyébként, ennyierővel Jézus-tudatú, Mohamed tudatú, Mao, vagy Lenin tudatú és akár Madonna,vagy John Lenon tudatú, vagyis spirituális felelősség és fejlődési lehetőség nélküliszemélyek is lehetünk. Vajon miért nem jó az egészséges felelősségre alapozottegyéni öntudat és az így kifejlesztett tiszta spirituális tudat: az egyetemes öntudat?) Ametafizikailag helyes mentalitás csakis az, hogy élettársunkkal - szerelmünkkel úgyszeretkezhessünk és éppen akkor, amikor ennek a szükségét (a vágyat és a vonzást)érezzük, hogy közben ne szorongjunk attól a gondolattól pl., hogy egy kicsit mégiscsak sok lesz az öt gyermek a két szobás lakásban. De hogy lehet ezt elérni? A nem-Krisna tudatú vallásos formula az, hogy bízzuk a dolgot a Jóistenre. És akkor hol vanaz én szabad akaratom kifejeződése: az én spirituális képességem gyakorlásilehetősége, amiért az abszolútumból végül biológiai magzatként megjelentem ésebből a születés után földi értelemmel, de ugyanakkor isteni képzelőerő gyakorlásáraképesen megfogantam, megszülettem és autonóm felnőtté fejlődtem? Hol van az én

×