Az asztrológia szedllemtudomány és nem josolgató meteorológia

445 views

Published on

Az asztrológia szégyene és bűne: a jóslás

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Az asztrológia szedllemtudomány és nem josolgató meteorológia

 1. 1. Kozma Szilárd író - asztrológus Milyen tudomány az asztrológia? Hamvas Béla a Hagyomány-elméletében azt állítja, hogy az egészemberiség egy olyan közös szellemi kultúra örököse, amely az időben és atérben szétszóródott ugyan, de aminek az egymásnak megfelelőelemeit, az egyetemes látásmódra, létértelmezésre utaló rész-szimbólumaités motívumait megtaláljuk minden jelentős kultúrát maga után hagyócivilizáció szellemi örökségében. Ezt a Rene Guenon által meghirdetett ésHamvas Béla által is megerősített szellemtörténeti elméletet, illetve agyakorlatilag (fizikailag) egymással kapcsolatba kerülni és így egymásrahatni képtelen, különböző földrészeken létrejött civilizációknaka kulturális (művészeti - tudományos) elemei közötti "mellbeverő"hasonlóságot és több esetben azonosságot egyedül megmagyarázni képestudományos elképzeléseket, bizonyítják ma, ötven évvel a szellemtörténetielméletek megszületése után, az inka kultúra asztrológiai - asztronómiaivonatkozásaira magyarázatot kereső tudományos elképzelések éselméletek is. Kétségtelen tehát, hogy az ókorban, vagy az ókor előtt(?) azember létrehozott egy olyan egyetemes szellemi orientációról tanúskodóéletszemléletet és lét-látásmódot, egy olyan ontológiai és antropológiairendszert, amelyben "biztos" analogikus kapcsolatokat látott az égboltcsillagalakzatainak az egymással alkotott geometriája és a földiesemények, de főképpen az egyéni karakterológiai elemek kialakulása,fejlődése és bukása, vagy beteljesedő harmonikus sorsa között. Számomratehát, aki ennek az ősi tudománynak vagyok a folytatója és ennekköszönhetően nem mint nap, élőben tapasztalhatom ennek az analógia-rendszernek a cáfolhatatlan valóságát, egyértelmű az, hogy a csillagászatnem elsősorban és nem kizárólag csak az ókori hajózás által igényelt,csillagállások szerinti tájékozódási szükségek hozták létre az asztronómiát,hanem az a megfigyelés, hogy egy holisztikus kapcsolatrendszer létezik alét összes eleme között, és így a pszichológiai és a tudattalan, vagyis afelszínen nem látszó szellem-karakterológiai (egyéni)meghatározódások és az illető személy születése időszakában rögzíthetőasztronómiai "események" között.
 2. 2. Ezt viszont éppen, az újkorban az asztrológiától különvált éselhatárolódott modern asztronómia képviselői igyekszenek megcáfolni, ésaz asztrológiát, amely a belőle kivált asztronómia elemeit használja feláltudománynak megbélyegezni. A természettudomány különböző területeit és ágait a végső határokigfejlesztő, a természettudományos – vagyis: materialista - gondolkozásnaka világ- és életszemléletet meghatározó, azt vezér lét-koncepciókéntgyakorló, és így az egész társadalmi - közösségi életét, illetve a társadalmiéletterületek szerkezetét a természettudományos világnézetre feketetőnyugati civilizációban, ma, furcsa módon, egyre nagyobb népszerűségretesz szert a metafizikai alapjaira visszahelyezett asztrológia. Németországban olyan waldorf -óvodák elemi iskolák is működnek,ahol az asztrológia elemeivel is megismerkedhetnek a tárgykör irántérdeklődő szülők gyermekei. Az asztrológia „a fejlett nyugaton” és atermészettudományok kiemelkedő képviselőinek körében (Nem csakNewton és Leibniz gyakorolta szívesen, hanem több, a komplementaritáselvét kidolgozó modern fizikus is) nem ütközik „racionális” elutasításba ésnem vált ki cinikus kétkedést. De még csak nem is a felsőfokú műszakiképzettséggel rendelkező „technokraták” kérdőjelezik meg az asztrológiaérvényességét és létjogosultságát, ahogy azt az egyes szkeptikus szerzőkállítják. Úgy néz ki, hogy az asztrológia, mindössze és kizárólag az un.liberális értelmiségi körökben vált ki, nem egy esetben meglepően hevesellenállást, egészen az ítéletként elhangzó „áltudomány” megnevezésigelmenően. Az emberiség spirituális hagyomány-rendszerét összegező nagyművében, a Scientia Sacra -ban, Hamvas Béla három olyan tudomány-ágatjelöl ki, amelynek a gyökerei visszanyúlnak és elvesznek az emberiségőstörténetében, de amely tudományok alapigazságai (tételei) időben éstérben mindig érvényesek maradnak, attól függetlenül, hogy egy adott nép,vagy egy adott népcsoport, vagy népréteg éppen milyen civilizációban élés milyen világnézeteket vall, illetve, hogy ezek elitje miben kételkedik.Ezek, a térben és időben mindig érvényes tudományok képezik az összesbeavatási rendszerek alapjait és így az evangéliumi kinyilatkoztatásokalapjait is, attól függetlenül, hogy az aktuális (divatos) korszellemmelösszhangban állnak-e, vagy azokkal éppen ellentétesek. Ezek: azaritmológia, az alkímia és az asztrológia. - De tegyük fel, hogy ez mégmindig csak a Hamvas Béla és a hozzá hasonló metafizikus írók ésgondolkozók magánvéleménye és nézzük meg, hogy milyen szempontok
 3. 3. merülhetnek fel az asztrológia tudományossága és ál-tudományosságakapcsán egy átlagosan tájékozott, ám szellemileg nyitott és önállóangondolkozni képes személy józan ítéletében. Ám, miközbenmegvizsgáljuk azt, hogy mit tekinthet ma az ember tudománynak és mitáltudománynak, a háromszáz éves természet-tudományos kutatásai,eredményei (többek között pl. az ózonlyuk és az üvegházhatáskövetkeztében megbolydult klíma) és tapasztalatai alapján, érdemes leszazt is megnézni, hogy mennyiben képes szolgálni ténylegesen az emberharmónia-törekvéseit, illetve, hogy mennyiben zavarhatja meg(Megtévesztve őt a józan ítéletében, vagy esetleg megvilágosítvánelméjét.) az ember és a környező természet kapcsolatát, az ember külső ésbelső természet - ismeretét az asztrológia? Az asztrológia, akárcsak az aritmológia és az alkímia, aranykoritudományként, nem anyagi hasznot hozó megismerési rendszerkéntműködött, hanem spirituális beavatási rendszerként. Egymástól csakformailag és nem lényegileg (metafizikai jelentés-tartalmilag) eltérő,különböző szimbólumait, illetve különböző időbeosztásokkal operálórendszereit, megtaláljuk a földkerekség minden magas szellemi kultúrát éserős civilizációt létrehozó nép szentkönyveinek teremtés-tanában, valamintaz ősi teremtő erők (az istenségek) „működési mechanizmusát” leírómítoszaiban, az archaikus hieroglifák jelrendszerétől el egészen akereszténység alapdokumentumáig: az Evangéliumig. Jól lehet, hogy első látásra a paradoxonok paradoxonával állunkszemben, de tudomásul kell vennünk, hogy végül is azért él és virágzikmég ma is „a sötét múltnak ez a csökevénye”, mert az újkori és főként amodern tömeg-ember, a szellemi beavatottakkal ellentétben, nem az egészlétéhez - és ezáltal például, az egészsége megőrzéséhez, illetve annakvisszaszerzéséhez is - kulcsot adó beavatási rendszerként használja,hanem annál pragmatikusabb célok hajtják. A magát felvilágosultnakmondó modern ember még mindig a sors nehézségek kikerülésére, illetvesors-feladatai kicselezésére, vagyis: jóslásra használja az asztrológiaszellemi megismerési módszereit. És tényleg: az egyetemesen (vagyismindenhol és mindig) érvényes alapigazságainak (és ezért az ilyenalacsonyrendű gyakorlati alkalmazhatóságának) köszönhetően ugyanis, azasztrológia egyes módszereivel, bizonyos sors-események bekövetkezését,az olyan személyek esetében, akik nem rendelkeznek spirituálistudatossággal, 70 - 75 százaléknyi pontossággal előre lehet jelezni. Az,hogy a modern és a posztmodern ember esetében is ilyen magas ez az
 4. 4. arány, egyértelműen annak köszönhető, hogy a természettudományoktérhódítása ellenére, az emberiség többsége semmiféle szellemi öntudattalnem rendelkezik, csak misztikus sejtelmeken alapuló ókori és középkorivallásos képzeletvilággal, és ennek következtében teljes mértékbenkiszolgáltatottja az asztrológia segítségével személyre szabottanmeghatározható, irracionális és tudattalan személyi tulajdonságainak.Utóbbi csak más kifejezés arra, hogy primitív és mechanikus pszichológiaikésztetéseinek, vak ösztöneinek és csökönyös ambícióiknak, hullámzóvágyainak és hangulatainak, önkéntelen és öntudatlan sóvárgásainak,irracionális szorongásainak és félelmeinek, stb. Annak ellenére, hogy sok ezer éve tényleges (statisztikai) bizonyosságotnyertek az asztrológiának a betegség- és sérüléshajlamokra vonatkozóáltalános állításai, a természettudományoknak pusztán az anyagi világjelenségeinek a vizsgálatára és mérhetőségére (ellenőrizhetőségére)korlátozódó módszereivel és eszközeivel, ezek az asztrológiai igazságoknem bizonyíthatóak és nem kézzelfoghatóak a klasszikus (Newtoni) fizikaikoncepciók sémái szerint működő mindennapi logikánk számára. De nemcsak hogy statisztikailag mutathatóak ki, hanem a modern fizika energia-hordozó és energia-változtató mezőelmélete, valamint a nem lineárisrendszerek kölcsönhatás-elmélete (egyszerűbben: Káosz elmélet)segítségével könnyen megérthetőek azok az analogikus összefüggések,amelyek léteznek egy bizonyos bolygóállás, az egyetemes léterőkváltozása és bizonyos események ciklikus bekövetkezése, valamint egyszemély alaptermészete és várható sorsa között. Az atomi részecskétkutató, illetve az anyagnak energia mezővé és az energia kvantumoknak arészecskévé változó jelenségét felfedező, és e felfedezés alapján az egészanyagi dimenzió alaptermészetéről alkotott klasszikus koncepció-rendszertmegváltoztató természettudósok számára nyilvánvalóak ezek azanalogikus összefüggések. A jósolgató asztrológiának ez, a keresztény alapállással ellentétesfogyasztói egoizmust szolgáló „tudományos” vadhajtása, amellyelszemben, érthető módon, a megfelelő tudományos megbízhatóságielvárások is felmerülnek, minduntalanúl a tudományosság és a nem-tudományosság kérdésével találja szembe magát. De nem azért mert atermészettudományi ismereteknek (főként az aritmetikának) a népihozzáférhetősége következtében bárki kiszámíthat egy asztrogrammot, ésezzel már be is állhat csillagjósnak (hogy a számítógépgombnyomogatással előállítható asztrogrammok által nyújtott
 5. 5. szélhámoskodási lehetőségekről ne is beszéljek). Hanem azért, mert amodern és a posztmodern ember a tudomány nevével kizárólag atermészettudományokat kezdte illetni. A természet-tudományoktérhódításával egy időben az európai kultúra ugyanis háttérbe szorította asaját spirituális örökségét, a kereszténységet, és nem a szellemitudatosságát fenntartó kultuszként: beavatási rendszerként kezdte azthasználni, hanem amolyan „kiegészítő” szellemi és lelki tevékenységként,amelyet a napi pragmatizmusa mellett, az életének érzelmi és esztétikaitöltetet adó ünnepélyes tevékenységként (ünnepi szertartás-gyakorlásként)kezdett megélni. És persze, a „felvilágosultabb része” teljesen meg istagadta azt. (Voltaire, majd a materialista filozófusok nyomán akommunista ideológusok és diktatórikus rendszereket működtetőkövetőik.) Így alakult ki az, a természettudósok többsége által is terjesztetttévképzet, hogy csak az nevezhető tudománynak, ami a természetijelenségeket, illetve a kézzel is fogható, de legalábbis műszerekkelbemérhető anyag tulajdonságait kutatja, és e precíz és megbízható kutatásieredményekből von le általánosan érvényes következtetéseket. Ez, a főkénta volt (és a ma is fennálló) kommunista diktatúrákban az állami és nemzetiideológiák alapjaként terjesztett „tudományos” ostobaság, sokáig tartotta ismagát a liberális és a humán értelmiségiek, illetve a természettudóskutatók között, mindaddig, amíg éppen a természettudományok „biztos”alapját és annak, az évszázadokon át megbízhatónak látszó vonatkozási (éshivatkozási) rendszerét kutató új fizika eredményei romba nem döntöttékaz örökkévalónak képzelt szellemi építményt. A kvantumfizika ugyaniskiderítette azt, hogy olyan szilárd és megbízható lét-struktúra, amitévszázadokon át anyagnak neveztünk, és amit a lét és az élet alapjaként„tisztelt” a tudomány, a valóságban nem is létezik! De hiába leplezte lemaga a természet-tudomány azt, hogy az a „valami”, amit addig a létfundamentumának képzelt, a valósában mindössze anyagtalan(!) atomiközpontok körül keringő, energia kavantumok rendezett halmaza. És, hogyezek szerint, annak a lét-formának, ami számunkra anyagként jelenik meg,anyagtalan (finom energia mező) az alapja. Hiába, hogy, a fizikusok szemeelől legalábbis, eltűnt a szilárd bázis és elkezdődött a mező- és térelmélet,a fraktál- és a háló-terek fizikája, illetve a jelfizika. Hiába sejtjük, hogyinnen tovább nincs is már fizika, csak a metafizika, mert a klasszikusértelemben vett komoly tudósember ilyenről nem beszélhet.
 6. 6. És hiába, hogy a tudósok ezt a „katasztrófát” valahogy tudómásul vettékés feldolgozták, mert a közgondolkozást befolyásoló írók és közírók,illetve az un. humán értelmiségiek, de még az orvostudomány egyesképviselői is, még mindig meg vannak győződve arról, hogy aminekanyagi alapja van, egyedül az a biztos. Persze, valahol igazuk is van, mert:„Ami lent van, az ugyanaz, mint ami fent, és ami fent van.” Vagyis: amitlent és amit kint (A fizikai világban) észlelünk és érzékelünk, annak kelllegyen felső és belső (szellemi – lelki) megfelelője is. De, ez koránt semjelentheti azt, hogy ami lent és kint van (a fizikai és a biológiai létállapot),az vezeti, irányítja és főként, hogy az hozza létre, mindazt, ami bent és fent(A szellemben) van! Ezt viszont nehéz nekik elismerni, mert úgy képzelik,hogy amennyiben elismernék, értelmét veszítené mindaz amit eddig tettekés hirdettek. Hát inkább arra hivatkoznak, hogy a vallásosok mindent előrekitervelő és irányító Úristene nem létezhet (amiben igazuk is van) és hamégiscsak létzene valami más is mint a tapasztalható anyagi világ, azéletünket és a sorsunkat elsősorban úgy is az érzékeink által megtapasztaltvalóság (pl. a gazdasági javak mennyisége, a gazdaság nagysága és atechnikai eszközök fejlettsége) határozza meg. Ezért, a sok ezer évesbeigazolódott asztrológiai axiómarendszernek és elméleteknek ésmetafizikai (szellemtudományos) egzaktsága, az ők szemében még mindigkétséges, mivel az általuk egyedül érvényes tudományként elfogadotttermészettudománynak a fizikai jelenségek vizsgálatára és mérhetőségére(ellenőrizhetőségére) korlátozódó módszerei és eszközei nem alkalmasakaz asztrológia tényeinek és axiómáinak a bizonyítására. Holott, az asztrológia axiómái, tézisei és statisztikai eredményei,ugyanúgy, mint a kvantumfizika eredményei és tényei, nem értelmeződneka klasszikus fizika koncepciói szerint működő „tudományos” gondolkozásszámára. De persze, a jóslási lehetőségek szűklátókörű logikája szerinthasznált (megcsonkított), és így az egységből kiragadott és külön-különvizsgált – Tehát nem a kauzális szellem-karakterológia szerint értelmezett!- asztrológiai „elemek”, régi és új elméletek valóságtartalma még amúgysem bizonyítható fizikailag. Ám, a modern fizika energia- és térelmélete, akvantum-fizika, valamint a nem lineáris rendszerek kölcsönhatás-elmélete(Káosz elmélet) segítségével könnyen megérthetőek azok az analogikusösszefüggések, amelyek léteznek egy bizonyos bolygóállás, az egyetemesléterők áramlása és változása, és a bizonyos ismétlődő események ciklikusbekövetkezése, valamint egy személy alaptermészete és várható sorsaközött. Az atomi részecskét kutató, illetve az anyagnak energia mezővé és
 7. 7. az energia kvantumoknak a részecskévé változó jelenségét felfedező, és efelfedezés alapján az anyagi dimenzió alaptermészetéről alkotottklasszikus koncepció-rendszert megváltoztató, mai természettudósokszámára nyilvánvalóak ezek az analogikus összefüggések. Ezért mindazt, amit a huszadik századi fizika bebizonyított, ti., hogy azanyag mint szilárd lét-fundamentum nem létezik, föltétlenül tovább kellgondolni és ehhez a továbbgondoláshoz az asztrológia analogikusrendszere messzemenő segítséget tud nyújtani! E továbbgondolás általolyan metafizikai „misztériumok” nyernek racionális értelmet, mintpéldául az, hogy az atommagoknak az un. anyagtalan, „üres” centrumait,amelyek körül nem csak az elektronok keringenek, hanem az atommagotképező szubatomi elemek is (apró és sűrű energia nyalábok), végső soronbizonyos teremtési mintákat (ősideákat) követő erőterek tartjákegybe, ezek rendezik és szervezik ezeket az atom-centrumokat,bizonyos „anyagi” ősminták alapján, az általunk érzékelt szilárdstruktúrájú szerkezetekbe. Ezek, a „megkövesült” szubatomi, vonzóés taszító erők és (magnetikus?) terek egyensúlya által szabályosrendszerekben tartott anyagtalan centrumok, bizonyos teremtésimintákat követnek tehát, amely minták, erők és struktúrák, nemmások mint az asztrológiai bolygók és konstellációk által (is!)megtestesített teremtői erők és teremtési idea-minták. És maguk abolygok is, ezeknek a teremtési mintáknak az egységbe tömörülőspirituális erőtereit (topológiai helyeit) testesítik meg. A spirituális dimenzióban létező finom kauzális erőtereknek ésenergetikai struktúrák kifejeződési formái tehát ezek, az un. anyagi ésbiológiai világban számunkra megjelenő, általunk érzékelhető ésészlelhető formák. Vagyis, a teremtés határállapotában (abban azenergia állapotban, ami számunkra anyagként jelenik meg) levőfizikai létformák, nem mások mint, azok a mágneses és más, a fizika ésa biofizika által kutatott és feltárt éteri erőknek, formáknak éserőtereknek a külső, energetikai megnyilvánulásai, amely formaterekaz atom-mag centrum-rácsokat (a szilárd anyag benyomását keltőstruktúra-mintákat) létrehozzák, fenntartják, majd idővelszétbontják. Láthatjuk tehát, hogy az asztrológia annyiban áltudomány, mindamennyiben áltudomány a teológia vagy a pszichológia. Ez a magyarázatarra, hogy a szkeptikusokat meglepő módon, ma több az Isten-hivő a
 8. 8. természet-tudósok körében, mint az un. humán értelmiségiek körében.Ezért nem jut eszébe ma egyetlen komoly tudósnak sem, aki a Bohr és aHeisemberg által felfedezett és kidolgozott egyetemes komplementaritáselvének a szellemében folytatja munkáját, hogy a Teremtő, vagy a SzentSzellem létezésére, és ezeknek az őselveknek az emberi személyregyakorolt befolyására természettudományos bizonyítékot követeljen. Anyílt eszű tudós minden fenntartás és ellenségeskedés nélkül lehetségesnektartja az asztrológia elmélet-rendszerének valóságosságát, még akkor is, hanem akar abban elmélyedni különösebben. És mindezt annak ellenére,hogy a mai természettudományos kutatásban használt analitikus ésindukciós módszerekkel matematikailag kimutathatatlanok még azok azösszefüggések, amelyeknek köszönhetően a naprendszer bolygóit és anappályával szemben elhelyezkedő tizenkét „klasszikus” napjegyetvonatkoztatási alapul használó asztrológia, ki tudja számítani egyspirituális tudatossággal nem(!) rendelkező személy szellemi és lelkiállapotának, általános viselkedésének és az előre látható sors-kihívásokraadott lehetséges válaszait, valamint az innen következő egészségiállapotának és életkörülményeinek (egy adott időszakaszban történő)módosulásait. Hogy miért olvashatók ki a személyi horoszkópból a bolygókházhelyzete alapján azok a személyi életfeladatok, amelyeknek a fel nemvállalása és be nem teljesítése következtében egyre kopottabbá,egészségtelenebbekké és gyengébbé válik az ember, éppen annyiraismeretlen a jósolgató asztrológusok számára, mint a helyettesfizikatanárok számára azok az evidenciák, amelyek által, a széles látókörűfizikusok metafizikai modellek (meta = fölötti, előtti, eredethez közel álló,gyökben álló, stb.) segítségével keresik a magyarázatokat a szubatomidimenziókban végzett kutatások „irracionális” eredményeire. (Pl: Hogyanlétezhet egy szubatomi részecske egyszerre, tehát egy időpontban, kéthelyen és két állapotban?) A kvantumfizika által felvetett kérdésekre,amelyekre a formális természettudományos gondolkozással lehetetlenválaszt találni, a tudósok metafizikai értelmezéseket találnak ugyan, deezeket egyelőre nem közölhetik „komoly” tudományos magyarázatként. Ésugyanígy, a természeti (fizikai - biológia) törvények, valamint atársadalmi-szociális események, a kulturális antropológiai fejlődési -haladási irányultságok és bizonyos bolygóállások összevetése alapjánkiolvasható, várható és bekövetkező(!) események közötti analogikusösszefüggéseket nem lehet a természettudomány régi logikájának,
 9. 9. nyelvezetének és módszereinek segítségével levezetni és bebizonyítani.(De a jelfizika logikájával és nyelvezetével például, meg lehet tenni.) Astatisztikák is azt bizonyítják, hogy ezek az analogikus összefüggéseknagyon is léteznek, és ha nem is lehet azokat formális indukcióvallevezetni és hajszál-precízen kimutatni (Mint ahogy azt a jósolgatóasztrológia szeretné!), de annál egzaktabb módon bekövetkeznek! Másfelől, a népszerű - jósolgató asztrológia, még akkor is, ha azt olyanszemélyek is gyakorolják, akiknek sikerül több embernek atermészetellenes halálát, balesetét, anyagi javainak hirtelen beállógyarapodását, vagy elvesztését, esetleg más, tágabb körű és nagyobbjelentőségű szociális, vagy fizikai eseményt pontosan előre jelezni,áltudomány marad azok szemében, akik nem tanultak felső matematikát ésnem ismerik a modern fizika eredményeit. Azok számára tehát, akik nemsajátították el a komplementer, illetve az analogikus gondolkozás alapjait.Az asztrológiának, akárcsak a kvantumfizikának az eredményei, a lineárisráció sematikus képzeteihez ragaszkodó, a formális sablonoktól eltérniképtelen gondolkozással homlokegyenest szemben állnak, ami viszontnem azt jelenti, hogy az analogikus gondolkozás segítségével nemértelmezhetőek, vagyis, hogy irracionálisak. Egyelőre viszont, ahagyományos érzékelésre és észlelésre alapozott világképpel gyökeresenszemben álló asztrológiai és kvantumfizikai eredmények, a tömeges(„népszerű”) értelmezési lehetetlenség jelenségével találják szembemagukat. De ez koránt sem azt jelenti, hogy valamelyikük istudománytalan lenne. Az viszont, már nem a tudományosság problémájátképezi, hanem az etikáét, hogy sem a bevált jóslatok, sem azeltévesztettek, lényeg szerint legalábbis, sem nem használnak sem nemártanak soha senkinek. Azért nem ártanak lényeg szerint, mert azok aszemélyek, akik jóslatokra vágynak, nem jutottak még el az élet igaziértelme felismeréséhez, és ez így is marad mindaddig, ameddig rá nemjönnek arra, hogy a jóslásokat ők maguk semlegesítik attól a pillanattólkezdve, hogy a sorsukat, illetve az egészségüket és a boldogulásukat asaját kezükbe akarják venni. Akinek „jót” jósolnak tehát, lényegébenugyanott tart és ugyanúgy félrejár („Rosszul jár”) továbbra is, mint akinek„rosszat” jósolnak, mivel, sem megfelelő ismeretekkel sem megfelelőeszközökkel nem rendelkezik ahhoz, hogy azt a „jót” amit a sorstólállítólag ajándékként megkap, a spirituális fejlődése, és ez által azegészsége és az un. boldogsága érdekében fel tudja használni. (ADiscoovery Chanel Unikornis c. műsorai egyikében bemutattak egy
 10. 10. szerény könyvkiadó szerkesztőből, mintegy tizenöt év leforgása alatttöbbszörösen milliomossá vált amerikai nőt, aki az álmainak megfelelőhatalmas tengerparti villát is megvásárolhatta annak köszönhetően, hogyéveken át, lépésről lépésre mindent úgy tett, ahogy az asztrológusaajánlotta. A szomorú az egészben csak az volt, hogy közben az évekelteltek és a női változások korába érkezett, immár gazdag, de nem boldogegyedül, tehát sterilen volt kénytelen bolyongani az óceánra néző hatalmasés napfényes villájában. - A húsz év múlva menthetetlenül beálló üldözésimániát, pánikbetegséget, vagy minimum melankólia kórt immár én ismegjósolhatom, anélkül, hogy a hölgy sorsképletét ismernem kellene.) Nem azért értékes az asztrológia tehát, mert a segítségével a tizenhatodikszázadban Nostradamus eltalálta Hitler nevét egyetlen betűhibával és aWord Trade Center leomlását is megjósolta. (- Ezek a találatok legjobbpéldák a jóslatok haszontalanságára!) Hanem azért különösen értékes, merta személyi horoszkópok segítségével olyan, más tudományok általfelkutathatatlan és megmagyarázhatatlan, konkrét személyközti (élettársi)összeférhetőségek, illetve összeférhetetlenségek mutathatók ki, amelyekhomályban maradása évekig tartó fölösleges konfliktusokateredményeznek és ezáltal, mélyen rejtett családtagok közötti konfliktusokigazíthatók ki. Azért értékes, mert beteges vonzódások értelmezhetőek ésoldhatók fel és, ezáltal, ezek a rejtett negatív erők átváltoztathatók sorsotés önkifejezést szolgáló kreatív képességekké. Olyan csődbe jutottházasságok menthetők meg az asztrológiai tudatosítás segítségével,amelyek a szellemi összeférhetőség törvénye szerint nem kellene, hogycsődbe jussanak. És azért mert az irracionális kételyektől és misztikusfélelmektől gyötört nőknek egészen konkrétan segíthet abban, hogyönbizalommal telten, bátran vállaljanak gyermeket és így készülve fel aszülésre is, hozzanak a világra ép és egészséges utódokat. Az asztrológiának tehát, az egyént a személyi felelősségétől ostobán ésbűnösen megfosztó jósolási módszerei mellett, létezik olyan alkalmazásiterülete is, amelynek eredményei nem szorulnak természettudományosbizonyításra. Ez a ténylegesen segíteni – sorsot oldani képes kauzálisasztrológia, amit az Erélyi Hamvas Béla baráti társaság tagjai is művelnek,az a terület, amely nem az egyéni felelősséget „a sors erőire” bízni vágyószemélyek naivitását használja ki és nem a sorskicselezési lehetőségekbenreménykedő huncutok egoizmusát hizlalja. Hanem egészen pontos és ahétköznapi életben használható információkat szolgáltat a saját sorsábantájékozódni vágyó, és ezáltal a személyi életfeladatait (- „sorsát”)
 11. 11. megtudni és fejlődése érdekében felvállalni szándékozó személyekszámára. A kauzális asztrológia tehát az, az asztronómia megbízható(ellenőrizhető) eredményeit használó szellemtudomány, amely használhatóinformációkat képes adni az embernek a vele született, de feloldható ésmeghaladható lelki - szellemi sajátosságairól. Azokról a spirituálisöröklődés útján hozott betegséghajlamainak, az ő „személyére szabott”nehézségek és személyi konfliktusok felvállalása által felszabadíthatóblokkoknak, és más belső eredetű nehézségeknek (Például szexuális,érzelmi, párkapcsolati, hivatásbeli, munkahelyi problémáknak.) atudattalan képzeletvilága rejtett zugaiból feltörő késztetésekről, amelyeketa genetika például determinációként, illetve csakis orvosi (gén-sebészeti,vagy intenzív kezelés útján történő) beavatkozás által tartmeghaladhatóknak. A kauzális asztrológia ugyanis, pontosan akkora - hanem nagyobb! - százalékarányos pontossággal mutatja ki a betegségiokokat és a konfliktus-okokat és ugyanakkora százalékaránnyal vonja le, agyakorlatilag is ellenőrizhető következtetéseit mint atermészettudományok bármelyike! Amennyiben tehát a feltárt betegségek, balesetek, vagy konfliktusokrejtett (de valóságos!) egyéni-szellemi okainak a százalékarányábólindulunk ki, az asztrológia nyugodtan vallhatja magát tudománynak. Viszont, ha abból a szemszögből ítéljük meg az asztrológiatudományosságát, hogy a módszereivel és az eredményeivel ki lehet-eirtani mikroorganizmusokat, és ezáltal tönkre lehet-e tenni a földtermőtalaját, hogy be lehet-e szennyezni a föld légterét és a világóceánt,hogy lehet-e növény-és állatfajokat végképp eltüntetni és össze lehet-ezavarni az állat- és a növényfajok génállományát, hogy fel lehet-e borítania különböző ökoszisztémák egyensúlyát, hogy le lehet-e gyengíteni azemberiség immunrendszerét, hogy meg lehet-e zavarni a nők szülőképességét, hogy lehet-e segítségével atom és- hidrogénbombát és más,rögtön ölő, vagy érzékelhetetlenül ható (vegyi, biológiai, vagypszichológiai) fegyvereket gyártani, akkor nem nevezhető tudománynak.Ezért csak két lehetősége marad: Vagy szerényen a sarokba kell húzódnia és vállalnia továbbra is azáltudomány címkét a természet- és emberrombolásban való részvételódiuma helyett, vagy kilépve a sorból, határozottan ki kell kérniemagának, hogy a sors-könnyítést ígérő tudományokkal amelyekeredményei és pozitivista ideológiái végső soron a katasztrófa állapotot
 12. 12. megközelítő természet rombolásához és szennyezéséhez vezettek, nehozzák közös nevezőre. Az asztrológia esetében tehát a tudományosság – nem tudományosságkérdése ott dől el, hogy természettudományként, vagyszellemtudományként akarjuk-e meghatározni? Az asztrológia használjaugyan a természettudományok precíz eredményeit és ezekre, a pontosankiszámított eredményekre alapozza a következtetéseit, de az analogikus(szimbolikus) és a kauzális tárgykezelése miatt nem nevezhetőtermészettudománynak! Annál inkább viszont (Mind az objektív számítás-rendszerében, mind személyi következtetéseiben:), a kézzel fogható,pozitív eredményeiben gyakorlatilag is ellenőrizhető és ezért„megbízható” szellemtudománynak.II. Az asztrológia mint szellemtudomány „Isten létének a cáfolatánál csak egy nagyobb ostobaságot ismerek: Isten létének a bizonyítását.” (Hamvas Béla: Scientia Sacra, A kereszténység) A legtöbb tévedés, ami az asztrológia tudományosságának, illetve (Azanalogikus gondolkozást kerülő szkeptikusok szerint:áltudományosságának.) a kérdése kapcsán felmerül, és amit rendszerintazok követnek el, akik az asztrológia nem-tudományos mivoltát, és azáltudomány jellegét szeretnék mindenképpen bebizonyítani, abból ered,hogy az asztrológiát nem mint szellemtudományt kezelik (és vizsgálják– sőt, amint kiderült, vizsgáztatják!), hanem mint természet-tudományt. Ésennek, az elemi téveszméből eredő, téves axiómának – és beállításnak -megfelelően, a természet-tudományokkal szemben elvárt és alkalmazottkritériumok szerint értelmezik és értékelik a részeredményeit. Ilyenkomoly, „tudományos” alapú, szkeptikus vizsgálat-eredményeket és sajátelmarasztaló következtetéseit közölte 2004 nyarán egy Szilágyi Andrásnevű magyarországi úr is a kolozsvári Transindex portálon. Ennek a"tudományos vizsgálatnak" már az első fölényeskedő mondata elárulja aszerző és eszmetársai egyoldalú szándékát és az általa valóságosnaknevezett, ám sajnálatos módon, mindvégig a felszíni jelenségekvizsgálatánál megrekedő „igazság-kutatói” alapállásnak a minőségét:
 13. 13. „Az asztrológiában való hit rohamos terjedésének (Sic!) jól ismertszociálpszichológiai okai vannak.” – írja Szilágyi András. Egy ilyenszéleskörű általánosítás már a sokszerű fogalmi rendszerek miatt ismegfoghatatlanul hangzik. Ezen ítészi „tudományos” kijelentése után,Szilágyi úrnak nem kellene csodálkoznia azon (Mint ahogy az opusábankésőbb teszi.), hogy a tárgykörnek a szűklátókörűség magas lováról valókezelését látva, egyes asztrológusok idegesek lesznek és - ahogy azt Sz. A.panaszolja - személyeskedésekbe bocsátkoznak. Mivel a Szilágyi féleleleplezéseknek a „tudományos” csúsztatásra és ködösítésre való hajlama,egészen pontosan, a zavarosban való halászat világos szándékát jelzőlámpánk már a beköszöntő mondattal kigyúl, nincs amiért csodálkozniazon, ha még azok az asztrológusok is háborognak, akik nincsenektisztában az alaphelyzettel, és természettudománynak képzelik azasztrológiát. Szilágyi Andrásnak ugyanis, eszébe se jut a későbbiekben felsorolniazokat a szerinte „jól ismert” fránya „szociálpszichológiai” okokat,amelyek az asztrológiának, mint az emberiség első (A filozófiát ésteológiát néhány évezreddel megelőző.) szellemtudományának, és mintspirituális beavatási rendszernek, már az archaikus korban is a „rohamosterjedését” előidézte. Terjedésről ugyanis szó sem lehet, mivel azasztrológiának nincs és soha nem is volt ahonnan (rohamosan!) terjednie,mivel az ember, legalább is ami óta az önreflexió képességével bír mindigis időminőségi és egységes környezeti vonatkozásokban gondolkozott. AzAsztrológia egységes létérzékelésének megfelelő szimbolikus képlátása,illetve az egyetemes lét-látás és az annak megfelelő gondolkozás, az emberősi gondolkozási képességének, a teo-ria-nak: az Isten-látásának afokozatos kialakulásával együtt jött létre, ezért az asztrológiai analogikusés szimbolikus látásmód, az emberi tudatvilág, a tudatos és tudattalan ésképzeletvilág legmélyebb és legfinomabb hajszálgyökérzetébe vanúgymond genetikailag bekódolva. Az asztrológiai látásmód tehát, mindigis otthon volt az ember spirituális logikájában. Következésképpen, ezértnem is volt ahonnan, és amiből teret hódítson. És különösen nem un.objektív „szociálpszichológiai” körülmények hatására! A holisztikus (egységes - egészséges) létlátáson alapuló kauzálisasztrológia alapaxiómája az, hogy analógia törvénye alapján, az ősi(kauzális) teremtőerők és teremtési minták kifejeződésre jutnak az emberidea-világában (képzeletében), gondolataiban, gondolkozási formáiban:logikájában és rációjában (mentális tevékenységében), az érzelmeiben és
 14. 14. vágyaiban (ösztöni késztetéseiben) valamint a szilárdnak észlelt anyagimegtestesülésében: a biológiai szerveiben és a szervezetében. Ez alapján,az asztrológia alapelve az, hogy a kauzális teremtési minták és erők azanyagi – természeti világban megtestesülnek: formát öltenek ésmegnyilvánulnak a különböző élőlények természetében, azok természeti és(az ember esetében) természet feletti tulajdonságaikban, éppúgy, mint aszervetlen anyagnak a különböző megjelenési formáiban is. Így anaprendszer bolygóiban, illetve a földről figyelt Nap-pályának a hátterébentalálható tizenkét konstellációjában is (Lásd, a konstellációknak, mintjellegzetes spirituális erőtereket megtestesítő asztronómiaiképződményeknek a leírását, a betegség- és balesethajlamoknak aszellemi-spirituális hátterét ismertető tanulmányokban).… Az asztrológia sok ezer éves konkrét megfigyelései és megállapításai éslogikai következtetései (feltárásai) nem (csak!) a természettudományokáltal használt horizontális és lineáris logikai rendszerek szerint alkotódnak.Hanem elsősorban a naprendszer tíz bolygója által (mindössze!)megtestesített, tíz kauzális teremtő őserőnek és a tizenkét spirituálisteremtési ősmintának (spirituális erőtérnek), valamint a különbözőasztrológiai pontoknak (Lilith, Sárkányfarok, Ascendens, stb.) a létkülönböző vertikális hierarchiái (létállapotai) és azok természeti-horizontális kifejeződései (materializációi) jöttek létre. Ezért az asztrológiahatározottan nem természettudomány, hanem jellegzetesen ésegyértelműen szellemtudomány és éppen az asztrológia integritása(épsége) és metafizikai tisztasága - Végső soron hatékonysága! -érdekében el kell utasítani minden olyan törekvést, amelytermészettudományként akarja feltüntetni és kezelni. …. Az asztrológia tehát az analógia törvénye (rendszere: az analogikuslogika) szerint követi és tárja fel a több dimenziós valóság különbözőszintjein létező spirituális-energetikai tömörüléseknek a földijelenségekben és lényekben történő különböző megnyilvánulásait. Ezek aspirituális-energetikai struktúrák végső soron mind találkoznak és egybekapcsolódnak az abszolút létforrásban, amely létforrásból teremtődikminden és "mindaz, ami van" (Hermész Triszmegisztosz) az egyetemesteremtői (Isteni) ősképzelet szerint. Azok az analogikus kapcsolatok éskapcsolatrendszerek, amelyek léteznek a különböző teremtési folyamatok,valamint a lények és a lényeket létrehozó és fenntartó különbözőspirituális-energetikai struktúrák között, az asztrológia módszereisegítségével kimutathatóak és így racionálisan is követhetőek, könnyen
 15. 15. érthetőek és értelmezhetőek. - Ez az asztrológia első és egybenalapaxiómája. … Az viszont, mi az asztrológiát a többi szellemtudománytól gyökeresenmegkülönbözteti (diferentia specifica), éppen az, hogy a többiszellemtudománytól eltérően, az asztrológiának létezik közvetlenülérzékelhető, látható és észlehető (anyagi) vonatkoztatási rendszere is(éspedig az ekliptika konstellációinak és a naprendszer bolygóinak,valamint az „asztrológiai helyeknek” az egymáshoz való viszonya). És eza szilárd és ellenőrizhető vonatkozatási rendszere, annak ellenére is megvan, hogy akárcsak a más szellemtudományok esetében(!), a legkorábbrólismert tételei (igazságai), nem e "biztos" rendszer logikájából, hanemfeltehetően empirikus megfigyelésekből (pszichológiai karakter ésszellemi típus megfigyelésekből), valamint kinyilatkozatásból származnak.Nem létezik ugyanis egy olyan őstörténeti bizonyíték, ami után nekerülhetne valamikor a föld valamely pontján a felszínre még egy újabbbizonyíték az asztrológiai gondolkozás őskori létezésére. … A másik megkülönböztető jegye, hogy e szilárd és ellenőrizhető (nemkitalált, nem fiktív, nem az önkényes egyéni fantázia által szült és nem is„csak” kinyilatkoztatott) vonatkoztatási rendszerének (az ekliptikakonstellációinak és a naprendszer bolygóinak, valamint a többi, a bolygókpozíciójából kiszámítható sarkalatos pontjainak – un. karmikus helyeinek)az időben módosuló formáiból kikövetkeztetett igazságokból, nem csaklaza általánosságokat vezet le, hanem konkrétan is személyesíteni képes isaz információt. Ez által lehetővé teszi az egyén számára a sajátszemélyének az egyetemes lét-folyamatokba (univerzális trendekbe) valóharmonikus integrációját, illetve annak a spirituális trendektől valódiszharmonikus eltéréseinek (kilengéseinek) a kimutatását. - Szemben a többi szellemtudománnyal, amelyek a különböző személyek(próféták) által kinyilatkoztatott „Isteni igazságoknak” (vallásosaxiómáknak) a később élő utódoknak - és ezért más (különböző gazdaságiés politikai helyzetekben gyökerező) erkölcsi normák szerint gondolkozóés ítélkező személyeknek - az (ugyancsak a múltban: váltakozó történelmikörülmények által meghatározott) elképzelései szerint értelmezett, ésugyancsak a szóbeli hagyomány útján tovább adott, és mindig csak két-három generációval később írott formákban is rögzített. igazságoknak az„ősi parancsait” (bizonyos gazdasági konjunktúrákban: adott történelmiidőben és térben meghatározódó erkölcsi és filozófiai felfogásokat)tartalmaznak és hirdetik örökérvényű isteni akaratként.
 16. 16. … Az asztrológia másik alapaxiómája az, hogy fizikai-biológiai törvényektökéletes leképeződései a szellemi törvényeknek. Ennek következtébenahhoz az igazsághoz tartja magát, hogy mindaz a tevékenység és törekvés,ami hosszú távon – nem véletlenül! – fizikailag és biológiailag károshatással jár (pl. a mágikus akaratátvitel), spirituális szempontból istörvénytelen. („Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van.”) Ezért, nohaelismeri azt, hogy lehetséges a mágikus eljárások és gyakorlatok által afizikai formákat és struktúrákat fenntartó spirituális (asztrális és éteri)erőtereknek a befolyásolása és módosítása, az ilyen gyakorlatokat,nevezetesen: a mágikus befolyásolást, törvénytelennek tartja. Éppen úgy,mint az öncélú és egoista célok és érdekek szolgálatába állítottjövőkutatást, ami személyi tudat- és akarat befolyásoló és így önbeteljesítőjellegénél fogva, a mágikus tevékenységnek mindössze egy másik formája.Ezért, az asztrológia saját magát, mint tudományt, kimondottan aspirituális magyarázat keresés és valóságfeltárás (kauzális és spirituálisstruktúráknak és programoknak a feltárása), vagyis a javító céllal folyatottszellemi megismerés szolgálatába állított tevékenységet határozza meg. … Ez a valóságfeltárás nem más mint a bolygók és a konstellációk és másasztrológiai pontok által (is) megtestesített és megjelölt spirituális erőknek,erőközpontoknak és morfogenetikus erőtereknek egy bizonyos időszeletenbelül történő egymáshoz való viszonyának és e viszonyok minőségének(és az emberi mentális, pszichikai és biológiai szférákban jelentkezőhatásának) a megállapítása, követése és metafizikai értelmezése.…Az asztrológia tehát semmiképpen nem természettudomány, hanemegyértelműen szellemtudomány. Mivel azonban a vonatkoztatásirendszere, illetve a vonatkoztatási rendszerének a módosulásaimegállapítását egy egzakt tudomány, az asztronómia végzi el, azasztrológia a természettudományhoz, egészen pontosan az asztronómiáhozis kötődik, de csak annyiban, hogy a bolygók, a konstellációk és másasztrológiai pontok (helyek) helyzetének a megállapítását az asztronómiaiadatokból és számítási rendszerekből veszi át. Ez biztosítja egyben azasztrológia ellenőrizhetőségét, és ezáltal a megbízhatóságát is, a többiszellemtudománnyal szemben. Ezért az asztrológiát a szellemtudományok matematikájának is nevezik,mivel, akárcsak a matematikával a természettudományok esetében, azasztrológia vonatkoztatási rendszere segítségével is ellenőrizni ésigazolni, illetve cáfolni lehet a különböző szellemtudományokállításait. Az asztrológiát tehát nemesebb és értelmesebb feladatokra lehet
 17. 17. és kell használni, mintsem hogy jósolgassunk vele, mert attól, hogybizonyos asztrológusok előre megjósoltak bizonyos eseményeket, senkinem fejlődött szellemileg, nem lépett spirituálisan előre, nem növelte akiegyenlítődési (harmonizálódási és megváltódási) képességét, nemteljesítette be jobban a létezés és a teremtés alaplogikája szerintirendeltetését. Sőt!… Szilágyi Andrásnak tehát annyiban igaza van, hogy paradox módon, azasztrológia épp azért él még ma is, mert az életét mindenáron megnyerniakaró modern ember nem spirituális és kauzális megismerési rendszerkénthasználja, hanem a sors-nehézségek kikerülésére, illetve sors-feladatokkikerülésre, azaz: jóslás-tevésre alkalmazza az asztrológia egyes gyakorlatielemeit. Arról viszont az asztrológia nem tehet, hogy a természettudománytérhódítása mellett, a mai ember még mindig, különböző vallásos-misztikus képzetek és tudományosnak képzelt, röghöz kötött (materialista)babonák szerint él (Hamvas Béla szerint babonásabb, mint valaha is volt!)és ennek következtében teljes mértékben kiszolgáltatottja például, azasztrológia segítségével (is) kimutatható és feltárható, irracionális éstudattalan személyi tulajdonságainak. Bárki, aki elvégzett nyolc elemiosztályt, képes egy egyszerű asztrogramm elemeinek a kiszámítására (ésaz informatikai ipar által gyártott asztrológusi programok megjelenésévelmég számolni sem kell tudni, csak számítógép gombjait nyomogatni) és etudással beállhat misztikus szemfényvesztőnek. Ennek viszont semmi közenincs a szellemi élethez, a lelki – tudati és a spirituális fejlődéshez: az igaziegészség, vagyis a teljes kiegyenlített sorshelyzet és az annak megfelelőlelki-fizikai állapot elérése érdekében tett lépéseket szolgáló útmutatáshoz. A szkeptikusok tehát nagyon tévednek, amikor az asztrológiát a jóslásielméletek és eredmények alapján vizsgáztatják, és ott követik el tudatos,vagy öntudatlan hibáikat, hogy a fizikai valóságot tekintik elsődlegesnek –És nem mindössze az ember által referenciaként használhatóvonatkoztatási alapnak! – és nem hajlandóak például a fizika és amatematika mező- és térelméletét továbbgondolni és ennek alapján azanyagi forma-világon túli létszférákra: a lét spirituális bázisára vonatkozókövetkeztetéseket levonni. Ilyen következtetés lenne például agéntérképnek a személy, illetve a személyek: a szülők és nagyszülőkspirituális térképéből való származtatása. Hiszen, ha nem az anyag abázis, mivel azt csak az atomcentrumok körüli energianyalábok gyorskeringése hozza létre, illetve, amennyiben a vibráció csökkenésselfizikaivá váló spirituális minták, amelyek szerint az atomcentrumok
 18. 18. rendeződnek és hogyha a fizikai energia a természetfeletti energiánakés erőtereknek a kifejeződése (Határállapotba jutottmegnyilvánulása), akkor teljesen világos, hogy elsődlegesen nem asejtjeink, a hormonjaink, a génrendszerünk az egészségünknek és aszemélyi tulajdonságainknak a meghatározója, hanem azok amorfogenetikus spirituális tér-struktúrák, amelyek mindeztfenntartják és mindezeknek a jó vagy rossz, a rendezett vagy zavarosműködését meghatározzák! És ha ezt már mind tudom, és ha erről márszemélyes tapasztalatok által is meggyőződtem, akkor már nincsszükségem statisztikai mérésekre ahhoz például, hogy tudjam: az erősSkorpió meghatározódással rendelkező személyek (Figyelem: nem aztírtam, hogy a Skorpió jegyében született személyek!), hajlamosabbak adepresszióra, a rombolásra és az önrombolásra (öngyilkosságra). Mivel ez– Az egyébként évezredek óta jól leellenőrzött! – tény, statisztika ésgyakorlati megfigyelések nélkül is jól kikövetkeztethető a Skorpió általmegtestesített spirituális minták és erőterek jellegéből. Az asztrológiánakez a – kauzális - területe viszont már túl van a tudományosság és nem-tudományosság szkeptikus és naiv-optimista kérdésein, és itt, amagyarázkodási kényszerektől messze távol, nyugodtan és szabadon végziaz élet-, lélek- és családmentő dolgát az elhivatott asztrológus.III. Példa a josló (azonnali hasznot leső) és a kauzális (egészséges: azegész életet – rendezni akaró) koncepciók közötti különbségre: A metafizikai magyarázat a holdciklusok, egészen pontosan a holdjáráskülönböző fáziaiban észlelt növekedési, vagy csökkenési, gyógyulási,vagy betegdési jelenségek tulajdonképpeni értelmére a következő: Ezek a holdfázisok, mindössze megtestesítenek a ritrmus és a ciklusegyetemes törvénye szerint, az ember által észlelt és ismert fizikai és apszichikai (természeti) jelenségeknél (árapály, emberek és kutyák -farkasfélék lelki és szellemi világának a feszültsége, megzavarodása,növények növekedése, virágok nyílása - stb.) sokkal magasabb rendű,erősebb és egyetemesebb hatású (lényegesebb), az ősteremtésgyökerénél álló teremtési folyamatokat, kauzális és spirituális energiaáramlásokat. A Naprendszer és a földi világ, a teremtés idea világimintájára és a teremtés eredeti funkciója szerint épül fel, ezért a Hold is, -A földre gyakorolt gravitációs ereje majdhogynem mellékes mindemellett:
 19. 19. - ezt szolgálja és ezt, a kauzális dimenzióban létejövő teremtési célt,reneltetést és rendet testesíti - jeleníti meg a földi élet és az itt létrejött(kifejlett) földi lények számára. Persze, a kauzális dimenzióban nincs idő és tér, de hozzánkidőciklusokra és térszeletekre (térzónákra) felosztva érkeznek a különbözőteremtői energiák. Hogy mik is ezek? A holdtölte a Jang energiák túlsúlyos - in extremis -kiáramlását jelenti, viccesen fogalmazva isteni sperma-kilövelés történik(Ezért érzékenyek rá és vagy nem tudnak aludni, vagy megzavarodnak ésdepressziósok lesznek ilyenkor az éberség nélküli, Rák - Hold karmávalrendelkező személyek, mivel elönti a létet a megtermékenyítésősszelleme.), a holdfogyatkozás a Jin energiák növekedett (maximális)kiáramlását. Ez is godot okoz, azoknál a, szintén Rák - Hold karmávalrendelkező személyeknél, akik magzat-foganási, megtermékenyülésiproblémákkal küzdenek. Holdtöltekor kvantum-szerűen áramlanak alétben (és a földön) az átvilágító - és minden szinten: spirituális, mentális -gondolati, asztrális - pszichikai és fizikai szinteken is mindent (ésmindenkit) megtermékenyítő Fény-energiák. Holdfogyatkozáskor abefogadást, a megtermékenyülést, az odaadást jelentő Szeretet energiák(Ugyancsak minden dimenzió szinten) áramlanak a létbe és a földre.Ezeknek a finom energiáknak az áramlása annyira fontos számunkra, hogypéldául bárki is, ezekkel az Isteni erő-hullámokkal - áramlásokkal szembeszegül pragmatikus megfontolásból (Pl. karrier építési), vagy más(személyi) szempontok miatt, ahelyett, hogy ezekkel az erőkkelmegkísérelné az együttműködést – a kollaborációt, a hatás-visszahatástörvénye szerint, neki, vagy az utódainak, hoszzú távon majd viselniük kellaz Isteni erőkkel való szembeszegülés következményeit. Az empirikus megfigyeléseken alapuló népi mágikus hit és azasztrológiai tudomány és bölcsesség, miszerint bizonyosfázisokban kinyilvánított vágyak megfogannak - beválnak, ésmaterializálódnak, illetve az, hogy mikor milyen gyógynövényt kellleszedni - begyüjteni és mikor mit lehet gyógyítani és mit nem (Mikorajánlatos és mikor életveszélyes műtéteket végezni.), már csak a földi"kisülési" jelenségek megfigyelésére alapozódnak. De a lényeg akkor isaz, hogy az egyetemes teremtőerőkkel és törvényekkel valóegyüttműködési képesség és készség erősítése és az ellenszegülések,elhárítások és elzárkózások megszüntetése a célja akár a Nap-, akár aHoldfázisok ismeretének (Az ősanyák ellenszegülése következtében
 20. 20. keletkező karmikus hatások megfigyelési lehetőségének), és nem az, hogya fázisok által jlezett egyetemes termékenységi periódusok idején a földreáramló energiákat, mágikus praktikák segítségével, a hasznunkra befogjuk,holmi anyagi előnyökhöz való jutás érdekében. És ez akkor is így van, hapéldául a josolgató klasszikus asztrológia nem ezért tartotta fontosnak aholdciklusok megfigyelését és a földi következmények értelmezését -előrevetítését (jóslását).Kozma SzilárdLásd a többi témákban a részletes kifejtéseket és az értekezéseket az:www.aldottelet.comwww.kozmaszilarad.comwww.asztrologosz.comwww.kozmaszilard.hu - honlapjainkon, honlapjaimon.És annak történetét, hogy miként és miért lettem végül asztrológus, a következő link alatt:http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

×