Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteenveto työpajasta 4.12.2014

1,384 views

Published on

Uusi koulutus -työpajan tavoitteena oli jakaa tietoa foorumista ja antaa mahdollisuus sidosryhmille nostaa esiin näkemyksiään ja evästystä käynnistyvälle foorumille sekä verkottua Uusi koulutus -teeman ympärillä.

Osallistujien joukossa oli Uusi koulutus -foorumille hakeneita ja muita eri sidosryhmien edustajia. Lisätietoja foorumin osallistujahausta täältä:
http://www.sitra.fi/uutiset/uusi-koulutus/259-haki-30-valittiin-tassa-he-ovat-uusi-koulutus-foorumin-osallistujat

Keskustelu tulevaisuuden koulutuksesta jatkuu mm. Uusi koulutus -Facebook-ryhmässä sekä Twitterissä tunnisteella #uusikoulutus. Tervetuloa mukaan!

Published in: Education
 • Be the first to comment

Yhteenveto työpajasta 4.12.2014

 1. 1. Yhteenveto Sitran Uusi koulutus -työpajasta 4.12.2014
 2. 2. Uusi koulutus -työpaja 4.12.2014 Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 • 2 Mitä, kenelle ja miksi? 4.12. työpaja oli osa Uusi koulutus -foorumin valmistelutyötä. Tilaisuuden tavoitteena oli kertoa foorumista ja antaa mahdollisuus sidosryhmille nostaa esiin näkemyksiään ja evästystä käynnistyvälle foorumille sekä verkottua Uusi koulutus -teeman ympärillä. Työpajassa työskenneltiin ryhmissä neljän ison otsikon alla, joita olivat tulevaisuuden koulutusjärjestelmä ja -politiikka, tulevaisuuden globaalit haasteet ja koulutus, tulevaisuuden teknologiat ja oppimisympäristöt ja tulevaisuuden työelämä, tiedot ja taidot. Tämä kooste sisältää yhteenvedon keskeisimmistä työpajan tuloksista, jotka on puettu tarinoiden muotoon. Työpajan tulokset ja osallistujien terveiset ovat osa foorumilaisten 11.12. orientaatiopäivän aineistoa. Tilaisuuden osallistujista valtaosa oli Uusi koulutus -foorumille hakeneita (lisätietoja foorumin osallistujahausta täältä). Lisäksi mukana oli kourallinen muita eri sidosryhmien edustajia.
 3. 3. Työpajan tuotokset on järjestelty kuuden otsikon alle, jotka ovat: Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 • 3 Uudistuva järjestelmä Oppijalähtöisyys ja oppimisen uudet tuulet Koulutus osana yhteiskuntaa Digiajan koulutus Osaaminen, tiedot ja taidot Suomi edelläkävijänä
 4. 4. Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 • 4 Uudistuva järjestelmä Huomio detaljeista kohti kokonaisuudistusta! Koulutuskentällä kaivataan kansallista koulutuksen visiota ja suunnan näyttämistä, mutta kuitenkin toiminnan vapautta oman laivan ohjaamisessa haluttuun suuntaan. Uudistumisen ytimessä on ajan hermolla pysyminen. Tärkeässä roolissa ovat yksittäiset päättäjät niin kansallisella kuin kuntatasolla sekä heidän ymmärryksensä tulevaisuuden koulutuksen kehittämistarpeista ja vaatimuksista. Koulutukseen käytettävien resurssien väheneminen huolestuttaa, mutta tästä huolimatta tärkeänä pidetään keskittymistä siihen, miten olemassa olevia resursseja voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Instituutioiden uudenlaisen organisoimisen muodot ja johtamisen rooli puhuttavat kentän toimijoita. Eriarvoistuminen herättää huolta ja koulutuksen tasa-arvoa pidetään edelleen kaikkein tärkeimpänä arvona. Tasa-arvon ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa tasapäistämistä: Koulutusjärjestelmän tulisi joustaa erilaisten taustojen, tarpeiden ja eri elämänvaiheiden mukaan.
 5. 5. Oppijalähtöisyys ja oppimisen uudet tuulet 1 / 2 Kouluissa ei viihdytä eikä oppiminen ole hauskaa. Mikä ratkaisuksi? Kentän toimijoiden ja asiantuntijoiden mukaan kysymysten esittäminen, intohimon sytyttäminen ja kannustavan ilmapiirin luominen tulisivat olla tulevaisuuden oppimisen lähtökohtia. Lapsia tulisi kasvattaa pienestä pitäen ratkomaan ongelmia, joihin ei ole olemassa oikeita tai valmiita vastauksia. Ilmiöpohjaisuuden ja oikeiden ongelmien ratkaisemisen monimuotoisin keinoin tulisi olla koulujen arkipäivää (mm. ilmastonmuutos, köyhyys, konfliktit). Oppimaan oppiminen ja tiedon yhdistely siirtyvät siis opetuksen keskiöön. Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 • 5
 6. 6. Oppijalähtöisyys ja oppimisen uudet tuulet 2 / 2 Jotta koulu voisi kehittyä, opettajan työnkuvan painopisteen tulisi siirtyä puhtaasta opettamisesta sisältämään myös kouluyhteisön kehittämistyötä. Miten opettajille mahdollistettaisiin täydennyskoulutukseen pääseminen vuosittain, ja millaisia muutoksia opettajien työaikaan täydennyskoulutukset ja kehitystyö edellyttäisivät? Muuttuvassa maailmassa opettajien ja opettajakouluttajien osaamiseen kohdistuu isoja kehityspaineita. Miten opettajien koulutuksessa voidaan tarttua mm. seuraaviin haasteisiin? • opettajankoulutuksen suuntaaminen ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen ja opettajan tarvittavan osaamisen uudelleenarviointi, • opettajan roolin muutos soolopelaajasta tiimipelaajaksi ja Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 • 6 tiedonkaatajasta valmentajaksi, • opettajien aktiivisten yhteyksien luominen työelämään.
 7. 7. Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 • 7 Koulutus osana yhteiskuntaa Koulun rooli osana yhteiskuntaa on muutoksessa ja se on nähty erilaisena eri aikakausina. Kentän toimijat peräänkuuluttavat koulutuksen aktiivista ja avointa roolia osana suomalaista yhteiskuntaa sekä yksittäisen koulun tai oppilaitoksen merkitystä paikallisyhteisössä. Monet kokevat, että koulutuksen tulisi olla avoimemmassa yhteydessä ympäröivään maailmaan. Koulun tulisi tehdä ennakkoluulottomasti yhteistyötä eri yhteiskunnan sektoreiden ja muiden toimijoiden kanssa. Projektien ja käytännön tekemisen kautta oppimisesta tulee innostavampaa. Kokemukset koulutuksen toteuttamisesta yhteistyössä esimerkiksi yritysten, vanhainkotien ja kirjastojen kanssa ovat olleet hedelmällisiä. Myös sukupolvien välisen tiedonvaihdon tärkeyttä korostetaan.
 8. 8. Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 • 8 Digiajan koulutus Koulun seinät eivät enää rajaa tavoitteellista oppimista. Luokkahuoneet ikään kuin räjähtävät, mikä johtaa fyysisen ja virtuaalisen maailman rajojen katoamiseen ja oppimisen kaikkiallisuuteen. Digitalisaatiosta seurannut muutos on ollut niin valtava, että koulutuskentän on nähty jääneen kehityksestä jälkeen. Miten tunnistamme ja tunnustamme paremmin epäformaalin oppimisen, jota tapahtuu digimaailmassa? Jo 15 vuotta sitten lapset oppivat englantia enemmän tv:stä ja peleistä kuin koulussa. Teknologiaa hyödyntämällä tavoitteellinen oppiminen voi tapahtua autenttisissa ympäristöissä, kuten metsässä tai museoissa, mikä vahvistaa oppimisen kokemuksellisuutta. Digiratkaisujen kehittämisessä yhteistyötä pitäisi tehdä rohkeasti yksityisen sektorin kanssa. Oppimiselle asetetut vaatimukset ja oppimisen arvioinnin tulee muuttua tulevaisuuden teknologiapainotteisissa oppimisympäristöissä.
 9. 9. Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 • 9 Osaaminen, tiedot ja taidot Tulevaisuuden osaamistarpeisiin, tietoihin ja taitoihin, kohdistuu runsaasti odotuksia ja näkemyksiä; pitäisikö koulutuksen lähtökohtana olla ihmisenä olemisen taito vai kyky vastata työelämän haasteisiin? Ihmisiltä odotetaan niin osaamisensa näkyväksi tekemistä kuin valmiutta muutokseen ja epävarmuuden sietokykyä, mutta samalla myös kykyä itsetuntemukseen, empatiaan ja vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Miten yhdistää opetuksessa ja ohjauksessa tietojen omaksuminen, luovuuden ja erilaisuuden sekä innovatiivisuuden vahvistuminen? Mitä töitä varten tulevaisuudessa koulutamme? Miten tuoda tämä hetki ja aika koulutukseen? Koska tulevaisuuden osaamistarpeita voidaan vain ennakoida, tulee koulutuksen, työelämän ja tutkimuksen päästä kiinni todelliseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Tärkeää olisi ylläpitää ihmisten oppimisen intoa ja taitoa läpi elämän.
 10. 10. Sitra • Etunimi Sukunimi • 00.00.2014 • 10 Suomi edelläkävijänä Vaikka olemme Suomessa pitkään olleet maailman huippujen joukossa, oppimistulokset kouluissa ovat olleet laskussa vuodesta 2006 lähtien. Jotta voimme edelleenkin olla koulutuksen mallimaa, tarvitsemme rohkeaa uudistumista. Voisimmeko katsoa aktiivisesti Suomisiilon ulkopuolelle ja pysyä kärryillä siitä mitä muulla tehdään? Suomi ei yksin ratkaise globaaleja haasteita vaan yhdessä muiden kanssa. Kiinnostavina esimerkkeinä kentän toimijat ovat maininneet muun muassa Saksan oppisopimuskoulutusmallin, Viron hyödyntämän digitaalisen oppimisen ekosysteemin sekä Puolan koulutusjärjestelmäreformin. Maailmanlaajuinen koulutusbisnes kasvaa ja sektorin sisällä tulee tulevaisuudessa liikkumaan yhä enemmän rahaa. Suomalaisten oppilaitosten ja yritysten tulee tarttua mahdollisuuksiin määrätietoisesti: koulutusvienti on valtava mahdollisuus. Maassamme olevalle huippuosaamiselle on kysyntää, kun kerromme siitä kainostelematta.
 11. 11. Uusi koulutus -foorumi on syväsukellus suomalaisen koulutuksen tulevaisuuteen Tietoa, dialogia, verkostoja, mutta myös käytännön tekemistä ja kokeilemista. Uuden oppimista ja kutkuttavaa yhdessä kehittelyä. Orientaatio Joulukuu 2014 Seminaari Tammikuu 2015 Ekskursio Helmikuu 2015 Tule mukaan! Työpaja I Maaliskuu 2015 Uusi koulutus -ryhmä Työpaja II Huhtikuu 2015 Työpaja III Toukokuu 2015 Lopputilai -suus Kesäkuu 2015 Ideakuulutus Kokeilut #uusikoulutus

×