Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisen tulevaisuus, Hannu Linturi

Hannu Linturin esitys Stran Uusi koulutus -foorumilla 20.1.2015

 • Login to see the comments

Oppimisen tulevaisuus, Hannu Linturi

 1. 1. • Slideshare http://www.slideshare.net/oraakkeli (kalvot) • eBarometri http://www.ebarometri.fi/ (tutkimus- ja kokeiluaineistot) • eDelfoi https://edelfoi.fi/ (verkko-ohjelmisto) • Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. Turin yliopisto. • Lukion tulevaisuus 2030. Toinen koulu, toinen maailma. • Ammatillisen opettajan osaamisen tulevaisuus. OSAO. • Koulun johtaminen ja toimintakulttuuri. Helsingin • Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2013: Verkko-oppiminen. Okka. • Futura 3/2014 (Futura 2/2015) • OPS2016 http://www.oph.fi/ops2016 • Google +: Oppimisen tulevaisuus-ryhmä • Facebook: Oppimisen tulevaisuus-ryhmä • Nettilukio http://www.nettilukio.fi (Internetix Campus) • Nettiperuskoulu http://www.nettiperuskoulu.fi (Internetix Campus) • Metodix http://www.metodix.com (Internetix Campus) Keskustelua aineistojen kanssa
 2. 2. Oppimisen tulevaisuus 2030 Argumentteja todennäköisen, haluttavan ja mahdollisen tulevaisuuden puolesta Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi) Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioita ja vipuvaikutuksia Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunnat) Delfoi-metodi: asiantuntijuus, asianosaisuus, anonyymisyys ja iteratiivisuus eDelfoi-työkalu: internet (pääsy, saavutettavuus), reaali- aikaisuus (kohtaaminen, dialogi), kumulatiivisuus (aikasarja, paneelit) Toimintaperiaatteiksi ”open source”, ”open data” ja ”open argument”
 3. 3. Teemat ja paneelit OPH tilaa ja ohjaa, Osuuskunta toteuttaa SISÄ ULKO Tieto Tieto, taito ja oppiminen (Otavan Opiston Osuuskunta) Arvot ja tavoitteet Arvot, päämäärät ja tavoitteet (Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus) Toimintaympäristö Toimintaympäristön muutokset poliittisesti, sosiaalisesti ja ympäris- töllisesti (Demos Helsinki) Toiminta Toiminta, yhteisö ja koulu (Otavan Opiston Osuuskunta)
 4. 4. ULKOISTETTU OPETUS ”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.” Selite Vuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja - organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt. Tulevaisuusteesi (Delfoi)
 5. 5. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030 Kiistakysymys
 6. 6. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030 Nelikenttä
 7. 7. Teesien kolmijako Teesien tilat KIISTA  Näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat oppimisen kannalta tärkeässä asiassa usein tunnepitoiseksi kiistakysymykseksi. DIALOGI  Käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi näkökulmiksi ja tulevaisuuspoluiksi, jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa yhteiseen keskusteluun. RATKAISU  Panelistit ovat tulevaisuusväitteestä suhteellisen yksimielisiä. Pääkysymykseksi muodostuukin se, milloin ja miten muutos tapahtuu.
 8. 8. Puolesta Vastaan Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat määrittelevät tavoitteet. Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vailla "suorituspaineita". Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä, joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille. Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, ei yritystoimintaa! Ostettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen laadun ja toisaalta pysyvien opettaja- oppilaskontaktien säilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföra betydligt större samhälleliga problem. Argumentaatio
 9. 9. eDELFOI
 10. 10. TULEVAISUUSAIHIOT 2009
 11. 11. Tulevaisuuksien kypsyminen
 12. 12. METAFORINEN TULEVAISUUSKARTTA
 13. 13. Metaforaleikittelyä tulevaisuuskartoilla • Liikkuvat pinnanmuodot (muutos ja merkitys) • Tiet ja polut (systeemiset yhteydet ja reitit) • Kairaukset (mitä on pinnan alla) • Leirit (kokeilut ja dialogit) • Kompassi (suunnat, skenaariot, visiot) • Maailmankartta (toimintaympäristö drivereineen, isokuva) Ajatusten, ohjaavien ideoiden, mentaalisten mallien, systeemiyhteyksien, organisaatioiden ja instituutioiden, toiminnan, tavoitteiden ja pyrkimysten uudelleenasemoituminen.
 14. 14. An epoch “is characterized by a complex of ideas, concepts, hopes, doubts, values and challenges in dialectical interaction with their opposites striving towards their fulfilment”. The concrete representation of these constitute the themes of the epoch. For example, we may say that in our society some of these themes would include the power of bureaucratic control or the social exclusion of the elderly and disabled. In social analysis these themes may be discovered in a concrete representation in which the opposite theme is also revealed (i.e., each theme interacts with its opposite). - Paolo Freire http://www.freire.org/paulo-freire/concepts-used-by-paulo-freire “Kansaa pelottaa vapaus ja eliittiä status quon menettäminen.” Paolo Freire ajan teemoista
 15. 15. OPETUS TIIMIYTYY JA MONINAISTUU
 16. 16. Opetusprofession metamorfoosi 2030 Kollegiaalinen, lapsiorientoitunut ja koulutettu opettajisto (professio), joka hetkeksi rakensi maailman parhaan Pisa-koulun. Teknologia avaa (oppimisen), tiimityö laventaa (opetuksen), yhteiskunta paineistaa (suorituksiin)! Koulujen kehitys eriytyy? Rikastuva ja moninaistuva opetusprofessio, joka mukautuu oppijan tarpeisiin ja ominaisuuksiin. Iso kysymys on keille kaikille? Opetuksen “3D- printteri”! “MAALI“ Group thinking Not-knowing approach
 17. 17. Henkilökohtaistuva oppiminen 2030 Peruskoulussa oppiminen organisoituu oppitavoitteiden, -sisältöjen ja opetuksen kautta. Koulun ja opettajan autonomia on suurta ja sitä käytetään vähän. (“oppiruokala”) Oppiminen lisääntyvän yhteiskunnallisen kiinnostuksen kohteena! Huomio kiinnittyy mitattaviin oppisuorituksiin ja – tuloksiin. (“a´la carte, buffet”) Oppiminen personoituu, poluttuu, pelittyy ja autentisoituu oppijan ja oppijayhteisön valintojen mukaan, jos hyvin käy! (“kokkikurssit”) Nettilukio.fi Kolme kattausta
 18. 18. Monikko-oppiminen on erilaista 2030 Koulu (lukio) on yhteisöllisen toiminnan autiomaa, kun luokattomuus, oppisuoritukset ja eriytyneet ainesisällöt ovat murentaneet yhteisökulttuurin. Tiimityöllä on työelämän ja kansalaistoiminnan tilaus. Yhteiskunnilla ja ympäristöllä on viisaan yhteis(ö)toiminnan paine ja tarve. Deweylainen koulu: pienoisyhteiskunta ? “Bändi”- ja roolipelioppiminen? Ryhmämuotoinen surffailu oppimisen hybridimaailmassa. Bändi-oppiminen Roolipelit Østerskov Efterskole
 19. 19. Eksosysteemin voimavaranto 2030 Puoliavoin koulu(järjestelmä), jossa oppiminen tapahtuu hyväksytysti vain opetuksen ja oppisaavutusten kautta. Koulu avataan markkinoille ja annetaan niiden painaa kustannukset alas ja tehot ylös. Lasten läheiset ja kolmas sektori on yleissivistävän koulun inspiraattori ja resurssoija siinä kuin työelämä on sitä ammatilliselle koulutukselle. Joukkovoimat on mobilisoitu! Ihastjärvi Kalevankangas Hybridi organisoituminen
 20. 20. LiikennemetaforaLiikennemetafora rakenteisen muutoksen mallina
 21. 21. Kompetenssien yleissivistys 2030 Ideaalina muistamisen ja tietämisen yleissivistys, joka painottuu staattiseen tietoon, toimii valikoinnin kriteerinä, ja on kokemuksena reilu. Työelämä hakee sekä spesialisteja että moniosaajia, jotka eivät vain hallitse tätä ja tuota, vaan ihmisiä, jotka pelaavat kimppaan ja muodostavat systeemi- ja kokonaiskuvaa. Kompetenssit korvaavat yleisivistyksen! Miten silloin käy sivistyksen? Sivistys on enemmän kuin taitoja. Merkitys monikko- oppimisesta ja sivistys opetuksesta!! Yleissivistys Kompetenssit Sivistys
 22. 22. Kolme näkökulmaa kouluun
 23. 23. Futures are
 24. 24. SKENAARIOTSkenaariot Scenario s “Entiseen tapaan”-, “Katastrofi”-, “Paluu entiseen”- ja “Muutos”-skenaariot
 25. 25. Causal Layered Analysis by Sohail Iniayatullah “Pinnasta syvyyksiin ja takaisin“ A Litaniataso Ensimmäinen taso eli litania kuvaa tasoa, jolla yleistetään ja yksinkertaistetaan tarkasteltava ongelma. B Systeemien ja sosiaalisten syiden taso Sosiaalisten syiden tasolla tunnistetaan ongelma ja sen (usein lyhyen aikavälin) syyt ja seuraukset. C Diskurssin, arvojen ja maailmankuvan taso Avataan päätösten ja suunnitelmien sekä niiden sisältämien ratkaisujen ja valintojen taustalla vaikuttavat arvot ja maailmankuvat. D Myyttien ja metaforien taso Tällä tasolla ”näyttäytyvät” kollektiiviset kätketyt ulottuvuudet, joihin ei ole suoraa pääsyä.
 26. 26. KAUKOTULEVAISUUS

×