SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Lainsäädäntö uudistui - mikä
     muuttui?
 Kouluterveyspäivät 2011
 Marjaana Pelkonen, STM
 Marjaana Pelkonen 28.9.2011
Sisältö
  Terveydenhuoltolaki - kouluterveydenhuollon peruslaki
  Asetus 338/2011 täsmentää terveydenhuoltolakia
  Säännöllinen seuranta
  Valvontaa tehostettu
  Muuta ajankohtaista
  Yhteenvetoa - Mikä siis muuttui?
                      2 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) -
  kouluterveydenhuollon peruslaki
 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet
 – mm. seuranta ja raportointi
 – strateginen suunnittelu, vastuutahot, yhteistyö
 Ehkäisevien palvelujen jatkumo (ml. kouluterveydenhuolto)
 – myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jäävät
 – terveysneuvonta sisällytettävä kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin
 Mielenterveystyö, päihdetyö
 Hoitopaikan valinta: ei koske koulu- eikä opiskeluth:a
 Lapsi huomioon aikuisille suunnatuissa palveluissa 70 §


                             3 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Terveydenhuoltolaki: 16§ Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät:
1 Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä
 kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta kolmen
 vuoden välein
2 Vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden
 ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
3 Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
4 Suun terveydenhuolto: väh. 3 tarkastusta
5 Erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen
 ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon
 tukeminen, tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
6 Terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

                         4 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Kouluterveydenhuolto jtk
 toimittava yhteistyössä: vanhemmat, muu
 oppilashuolto- ja opetushenkilöstö, muut tahot
 kouluterveydenhuolto osa oppilashuoltoa,
 opetussuunnitelmien laatimiseen osallistuminen
 (oppilashuolto, kodin ja koulun välinen yhteistyö)
 kouluterveydenhuoltoon liittyvien matkojen
 kustannusten maksaminen (oppilas, saattaja)
                      5 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Asetus (338/2011) täsmentää terveydenhuoltolakia
 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelu-
 terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
 ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettiin
 uudelleen terveydenhuoltolain yhteydessä 1.5.2011
 Määräaikaiset terveystarkastukset järjestettävä
 viimeistään 1.1.2011 alkaen
 Tavoitteena vahvistaa terveyden edistämistä ja
 tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä
 Sitoo ja velvoittaa kuntia
 Toimeenpanon tueksi julkaisu: Asetuksen (380/2009)
 perustelut ja soveltamisohjeet. STM Julkaisuja 2009:20. Myös
 ruotsinkielellä.
                          6 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Neuvolatoiminta, koulu-
ja opiskeluterveyden-
huolto sekä ehkäisevä
suun terveydenhuolto.
Asetuksen (380/2009) perustelut
ja soveltamisohjeet


STM:n julkaisuja
2009:20
 Saatavissa: THL:n kirjakauppa,
 23 euroa, STM:n kotisivut
         7 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Asetukseen tehtyjä muutoksia
 Laaja terveystarkastus
 – terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyössä
 – vanhempien hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on
  tarpeellista terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen tarpeen
  arvioimiseksi sekä järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
 – huoltajan kirjallisella suostumuksella opettajan arvio oppilaan
  selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa
 Erikoistutkimukset
 – lasten- tai nuorisopsykiatrin tutkimus
 Terveysneuvonta
 – tuettava yksilön ja perheen voimavarojen vahvistumista
 – kunto -> fyysinen toimintakyky
 Opiskeluterveydenhuolto: terveyden- ja
 sairaanhoitopalvelut ks myös seksuaaliterveys   8 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Säännöllinen seuranta
 THL:n tehtävä
 – Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa 2010
   Kuntakohtaiset tulokset: Tea-viisari (www.thl.fi/TEAviisari)
   Asetuksen seuranta -raportti (Ståhl & Saaristo, Raportti 21, 2011)
   Uusinta 2012
 – Seuranta kouluterveydenhuollosta 2011 lopussa
 – AvoHILMO 2012 alkaen (avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmä)

 – tavoitteena säännöllisen ja riittävän kattavan
  seurantajärjestelmän luominen
                             9 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Seurantatuloksia: Laajojen terveystarkastusten
toteutuminen (% terveyskeskuksista)

Laajat terveystarkastukset      2007    2009     2011
1. luokka              33     48
5. luokka              58     65
8. luokka              43     69


2007: Happonen, Saaristo, Rimpelä A, Rimpelä M
2009: Ståhl & Saaristo
2011: Valvira, tulokset myöhemmin syksyllä
                            10 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Seurantatuloksia
 Kouluympäristön ja -yhteisön terveellisyys ja
 turvallisuus tarkastettava vähintään 3 vuoden välein
 – Ståhl & Saaristo 2009: 42 % terveyskeskuksista
 – Valvira 2011: tilanne parantunut huomattavasti
 Korotetun valtionosuuden hyödyntäminen 18,5 M
 euroa/vuosittain lisähenkilöstön rekrytointiin
 – 2009: 34 % otti huomioon talousarvion valmistelussa
 – 2011: tilanne parantunut
                          11 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Valvontaa tehostettu

 Aluehallintovirastojen tehtävä
 – ohjauskirjeet, kuntakäynnit, selvityspyynnöt
 Valviran rooli: ohjaa, koordinoi
 Valvontaohjelma valmistuu 2012-2015
 – sovitaan: valvonnan kohteet, indikaattorit, puuttumiskriteerit,
  vuosittaiset painopisteet
 – edellyttää kattavaa tiedonkeruuta
 – yhdenmukaistaa ja systematisoi valvontaa aveissa
                            12 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Muuta ajankohtaista
 Hallitusohjelma 2011-2015
 – Kouluterveydenhuollon alueellisten erojen kaventaminen
  varmistamalla asetuksen 338/2011 toimeenpano
 – Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveyspalvelut
 – Oppilas- ja opiskelijahuolto
 Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin
 neuvottelukunta, STM, 2010-2013
 – Lapsia ja nuoria ja palveluja koskevien säännösten
  toimeenpanon, seurannan ja valvonnan tukeminen
 – Oma jaosto
 Kaste II -ohjelma 2012-2015
 – Osaohjelma: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja
  palvelujen parantaminen
                          13 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
Yhteenvetoa - Mikä muuttui?
 Kouluterveydenhuollolla selkeä lainsäädännöllinen
 perusta: terveydenhuoltolaki ja asetus
 –  kunnille selkeä viesti velvoitteista
 –  väestölle selkeä viesti siitä, mitä oikeus odottaa
 –  suuntaa ja yhdenmukaistaa kouluterveydenhuollon kehittämistä
 –  selkeyttää seurantaa ja mahdollistaa trendien seurannan
 –  mahdollistaa valvonnan
 Täsmentynyt normiohjaus on alkanut näkyä
 suurimpien epäkohtien korjaantumisena ja alueellisten
 erojen kaventumisena
 Opiskeluterveydenhuollossa paljon tehtävää
 Huomio kouluterveydenhuollon laatuun
                          14 28.9.2011 Marjaana Pelkonen

More Related Content

Viewers also liked

Backtoschoolnight
BacktoschoolnightBacktoschoolnight
Backtoschoolnight
hdaleo
 
Access PA and interlibrary loans
Access PA and interlibrary loansAccess PA and interlibrary loans
Access PA and interlibrary loans
Frances Vita
 
8/12 MediaKey /// "Tunnel Studios un laboratorio di idee"
8/12 MediaKey /// "Tunnel Studios un laboratorio di idee"8/12 MediaKey /// "Tunnel Studios un laboratorio di idee"
8/12 MediaKey /// "Tunnel Studios un laboratorio di idee"
Tunnel Studios
 
Pedromsduarte cv+portfolio (full)
Pedromsduarte cv+portfolio (full)Pedromsduarte cv+portfolio (full)
Pedromsduarte cv+portfolio (full)
Pedro Duarte
 
Toward a malaria-free world - Tools' information
Toward a malaria-free world - Tools' informationToward a malaria-free world - Tools' information
Toward a malaria-free world - Tools' information
Xplore Health
 
Wind Power Hr Brochure Web
Wind Power Hr Brochure  WebWind Power Hr Brochure  Web
Wind Power Hr Brochure Web
gm330
 

Viewers also liked (20)

Ch01 bcm 311
Ch01 bcm 311Ch01 bcm 311
Ch01 bcm 311
 
Backtoschoolnight
BacktoschoolnightBacktoschoolnight
Backtoschoolnight
 
Using the WEB to inspire WOM for your school
Using the WEB to inspire WOM for your schoolUsing the WEB to inspire WOM for your school
Using the WEB to inspire WOM for your school
 
Access PA and interlibrary loans
Access PA and interlibrary loansAccess PA and interlibrary loans
Access PA and interlibrary loans
 
ใบงาน ม.2
ใบงาน ม.2ใบงาน ม.2
ใบงาน ม.2
 
8/12 MediaKey /// "Tunnel Studios un laboratorio di idee"
8/12 MediaKey /// "Tunnel Studios un laboratorio di idee"8/12 MediaKey /// "Tunnel Studios un laboratorio di idee"
8/12 MediaKey /// "Tunnel Studios un laboratorio di idee"
 
งานนำเสนอครูสังคม
งานนำเสนอครูสังคมงานนำเสนอครูสังคม
งานนำเสนอครูสังคม
 
Pedromsduarte cv+portfolio (full)
Pedromsduarte cv+portfolio (full)Pedromsduarte cv+portfolio (full)
Pedromsduarte cv+portfolio (full)
 
облачные сервисы. для образования, управления и личного пользования
облачные сервисы. для образования, управления и личного пользованияоблачные сервисы. для образования, управления и личного пользования
облачные сервисы. для образования, управления и личного пользования
 
Dskp rbt tahun 6
Dskp rbt tahun 6Dskp rbt tahun 6
Dskp rbt tahun 6
 
Rigor2
Rigor2Rigor2
Rigor2
 
The biotechnology revolution - Tools' information
The biotechnology revolution - Tools' informationThe biotechnology revolution - Tools' information
The biotechnology revolution - Tools' information
 
Business Analyst Training
Business Analyst TrainingBusiness Analyst Training
Business Analyst Training
 
Toward a malaria-free world - Tools' information
Toward a malaria-free world - Tools' informationToward a malaria-free world - Tools' information
Toward a malaria-free world - Tools' information
 
Best retail brands 2012
Best retail brands 2012Best retail brands 2012
Best retail brands 2012
 
Как не испортить праздник
Как не испортить праздникКак не испортить праздник
Как не испортить праздник
 
Wind Power Hr Brochure Web
Wind Power Hr Brochure  WebWind Power Hr Brochure  Web
Wind Power Hr Brochure Web
 
Notam 01-01-17
Notam 01-01-17Notam 01-01-17
Notam 01-01-17
 
Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...
Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...
Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...
 
D 151120 4_u_source_product_v062 kopie
D 151120 4_u_source_product_v062 kopieD 151120 4_u_source_product_v062 kopie
D 151120 4_u_source_product_v062 kopie
 

Similar to Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?

Similar to Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui? (20)

Pelkonen: Ohjeistuksesta tukea laajojen terveystarkastusten toteuttamiseen
Pelkonen: Ohjeistuksesta tukea laajojen terveystarkastusten toteuttamiseenPelkonen: Ohjeistuksesta tukea laajojen terveystarkastusten toteuttamiseen
Pelkonen: Ohjeistuksesta tukea laajojen terveystarkastusten toteuttamiseen
 
Hietanen-Peltola: Valtakunnalliset ohjeet ja toimintamallit - apua arjen työhön
Hietanen-Peltola: Valtakunnalliset ohjeet ja toimintamallit - apua arjen työhönHietanen-Peltola: Valtakunnalliset ohjeet ja toimintamallit - apua arjen työhön
Hietanen-Peltola: Valtakunnalliset ohjeet ja toimintamallit - apua arjen työhön
 
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Perälä: Hajanaisia palveluja vai toimiva kokonaisuus?
Perälä: Hajanaisia palveluja vai toimiva kokonaisuus?Perälä: Hajanaisia palveluja vai toimiva kokonaisuus?
Perälä: Hajanaisia palveluja vai toimiva kokonaisuus?
 
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroJukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
 
Tuomo Ronkainen: Lasten ja nuorten narkolepsia – psykososiaalisen tuen ohjeistus
Tuomo Ronkainen: Lasten ja nuorten narkolepsia – psykososiaalisen tuen ohjeistusTuomo Ronkainen: Lasten ja nuorten narkolepsia – psykososiaalisen tuen ohjeistus
Tuomo Ronkainen: Lasten ja nuorten narkolepsia – psykososiaalisen tuen ohjeistus
 
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoaSyrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
 
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
 
Talous & Yhteiskunta 3/2019
Talous & Yhteiskunta 3/2019Talous & Yhteiskunta 3/2019
Talous & Yhteiskunta 3/2019
 
Opiskeluterveydenhuollon rooli opiskelijan ohjauksessa, Maire Kolimaa
Opiskeluterveydenhuollon rooli opiskelijan ohjauksessa, Maire KolimaaOpiskeluterveydenhuollon rooli opiskelijan ohjauksessa, Maire Kolimaa
Opiskeluterveydenhuollon rooli opiskelijan ohjauksessa, Maire Kolimaa
 
Uusikaupunki 15042013
Uusikaupunki 15042013Uusikaupunki 15042013
Uusikaupunki 15042013
 
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossaLasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
 
Katsaus hoitotyön johtamisen tutkimukseen Vehviläinen-Julkunen Katri 10042015
Katsaus hoitotyön johtamisen tutkimukseen Vehviläinen-Julkunen Katri 10042015 Katsaus hoitotyön johtamisen tutkimukseen Vehviläinen-Julkunen Katri 10042015
Katsaus hoitotyön johtamisen tutkimukseen Vehviläinen-Julkunen Katri 10042015
 
Kuka saa rokottaa
Kuka saa rokottaa Kuka saa rokottaa
Kuka saa rokottaa
 
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perheMarjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
 
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415
 
Mitä valtio ohjauksellaan tavoittelee
Mitä valtio ohjauksellaan tavoitteleeMitä valtio ohjauksellaan tavoittelee
Mitä valtio ohjauksellaan tavoittelee
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
 
Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)
Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)
Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)
 

More from Kouluterveyskysely

More from Kouluterveyskysely (20)

Luopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttö
Luopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttöLuopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttö
Luopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttö
 
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
 
Luopa: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013
Luopa: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013Luopa: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013
Luopa: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013
 
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kuopio.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kuopio.Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kuopio.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kuopio.
 
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaa.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaa.Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaa.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaa.
 
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
 
Kivimäki: Nuorten hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskyselyn mukaan.
Kivimäki: Nuorten hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskyselyn mukaan.Kivimäki: Nuorten hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskyselyn mukaan.
Kivimäki: Nuorten hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskyselyn mukaan.
 
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Tampere.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Tampere.Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Tampere.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Tampere.
 
Matikka: Kouluterveyskysely 2013 Vakka-Suomessa
Matikka: Kouluterveyskysely 2013 Vakka-SuomessaMatikka: Kouluterveyskysely 2013 Vakka-Suomessa
Matikka: Kouluterveyskysely 2013 Vakka-Suomessa
 
Matikka: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen
Matikka: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminenMatikka: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen
Matikka: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen
 
Ollila: Nuuska ja nuoret - käytön yleisyys ja haitat
Ollila: Nuuska ja nuoret - käytön yleisyys ja haitatOllila: Nuuska ja nuoret - käytön yleisyys ja haitat
Ollila: Nuuska ja nuoret - käytön yleisyys ja haitat
 
Luopa: Tutkimustuloksia nuorten huumeidenkäytöstä - Kouluterveyskysely
Luopa: Tutkimustuloksia nuorten huumeidenkäytöstä - KouluterveyskyselyLuopa: Tutkimustuloksia nuorten huumeidenkäytöstä - Kouluterveyskysely
Luopa: Tutkimustuloksia nuorten huumeidenkäytöstä - Kouluterveyskysely
 
Kivimäki: Kouluterveyskysely - koulun kehittämisen ja arvioinnin väline
Kivimäki: Kouluterveyskysely - koulun kehittämisen ja arvioinnin välineKivimäki: Kouluterveyskysely - koulun kehittämisen ja arvioinnin väline
Kivimäki: Kouluterveyskysely - koulun kehittämisen ja arvioinnin väline
 
Paananen: Kouluterveyskysely pääkaupunkiseudulla 2013
Paananen: Kouluterveyskysely pääkaupunkiseudulla 2013Paananen: Kouluterveyskysely pääkaupunkiseudulla 2013
Paananen: Kouluterveyskysely pääkaupunkiseudulla 2013
 
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiPelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
 
Hietanen-Peltola: Opettajan arvio laajassa terveystarkastuksessa – valtakunna...
Hietanen-Peltola: Opettajan arvio laajassa terveystarkastuksessa – valtakunna...Hietanen-Peltola: Opettajan arvio laajassa terveystarkastuksessa – valtakunna...
Hietanen-Peltola: Opettajan arvio laajassa terveystarkastuksessa – valtakunna...
 
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
 
Korpilahti: Tapaturmia ehkäisevä toimintakulttuuri oppilaitoksissa
Korpilahti: Tapaturmia ehkäisevä toimintakulttuuri oppilaitoksissaKorpilahti: Tapaturmia ehkäisevä toimintakulttuuri oppilaitoksissa
Korpilahti: Tapaturmia ehkäisevä toimintakulttuuri oppilaitoksissa
 
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotollaAho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
 
Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?
Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?
Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?
 

Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?

 • 1. Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui? Kouluterveyspäivät 2011 Marjaana Pelkonen, STM Marjaana Pelkonen 28.9.2011
 • 2. Sisältö  Terveydenhuoltolaki - kouluterveydenhuollon peruslaki  Asetus 338/2011 täsmentää terveydenhuoltolakia  Säännöllinen seuranta  Valvontaa tehostettu  Muuta ajankohtaista  Yhteenvetoa - Mikä siis muuttui? 2 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 3. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) - kouluterveydenhuollon peruslaki  Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet – mm. seuranta ja raportointi – strateginen suunnittelu, vastuutahot, yhteistyö  Ehkäisevien palvelujen jatkumo (ml. kouluterveydenhuolto) – myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jäävät – terveysneuvonta sisällytettävä kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin  Mielenterveystyö, päihdetyö  Hoitopaikan valinta: ei koske koulu- eikä opiskeluth:a  Lapsi huomioon aikuisille suunnatuissa palveluissa 70 § 3 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 4. Terveydenhuoltolaki: 16§ Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät: 1 Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta kolmen vuoden välein 2 Vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen 3 Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen 4 Suun terveydenhuolto: väh. 3 tarkastusta 5 Erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen, tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen 6 Terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset 4 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 5. Kouluterveydenhuolto jtk  toimittava yhteistyössä: vanhemmat, muu oppilashuolto- ja opetushenkilöstö, muut tahot  kouluterveydenhuolto osa oppilashuoltoa, opetussuunnitelmien laatimiseen osallistuminen (oppilashuolto, kodin ja koulun välinen yhteistyö)  kouluterveydenhuoltoon liittyvien matkojen kustannusten maksaminen (oppilas, saattaja) 5 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 6. Asetus (338/2011) täsmentää terveydenhuoltolakia  Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelu- terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettiin uudelleen terveydenhuoltolain yhteydessä 1.5.2011  Määräaikaiset terveystarkastukset järjestettävä viimeistään 1.1.2011 alkaen  Tavoitteena vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä  Sitoo ja velvoittaa kuntia  Toimeenpanon tueksi julkaisu: Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. STM Julkaisuja 2009:20. Myös ruotsinkielellä. 6 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 7. Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveyden- huolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet STM:n julkaisuja 2009:20 Saatavissa: THL:n kirjakauppa, 23 euroa, STM:n kotisivut 7 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 8. Asetukseen tehtyjä muutoksia  Laaja terveystarkastus – terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyössä – vanhempien hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on tarpeellista terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä järjestämiseksi ja toteuttamiseksi – huoltajan kirjallisella suostumuksella opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa  Erikoistutkimukset – lasten- tai nuorisopsykiatrin tutkimus  Terveysneuvonta – tuettava yksilön ja perheen voimavarojen vahvistumista – kunto -> fyysinen toimintakyky  Opiskeluterveydenhuolto: terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ks myös seksuaaliterveys 8 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 9. Säännöllinen seuranta  THL:n tehtävä – Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa 2010  Kuntakohtaiset tulokset: Tea-viisari (www.thl.fi/TEAviisari)  Asetuksen seuranta -raportti (Ståhl & Saaristo, Raportti 21, 2011)  Uusinta 2012 – Seuranta kouluterveydenhuollosta 2011 lopussa – AvoHILMO 2012 alkaen (avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmä) – tavoitteena säännöllisen ja riittävän kattavan seurantajärjestelmän luominen 9 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 10. Seurantatuloksia: Laajojen terveystarkastusten toteutuminen (% terveyskeskuksista) Laajat terveystarkastukset 2007 2009 2011 1. luokka 33 48 5. luokka 58 65 8. luokka 43 69 2007: Happonen, Saaristo, Rimpelä A, Rimpelä M 2009: Ståhl & Saaristo 2011: Valvira, tulokset myöhemmin syksyllä 10 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 11. Seurantatuloksia  Kouluympäristön ja -yhteisön terveellisyys ja turvallisuus tarkastettava vähintään 3 vuoden välein – Ståhl & Saaristo 2009: 42 % terveyskeskuksista – Valvira 2011: tilanne parantunut huomattavasti  Korotetun valtionosuuden hyödyntäminen 18,5 M euroa/vuosittain lisähenkilöstön rekrytointiin – 2009: 34 % otti huomioon talousarvion valmistelussa – 2011: tilanne parantunut 11 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 12. Valvontaa tehostettu  Aluehallintovirastojen tehtävä – ohjauskirjeet, kuntakäynnit, selvityspyynnöt  Valviran rooli: ohjaa, koordinoi  Valvontaohjelma valmistuu 2012-2015 – sovitaan: valvonnan kohteet, indikaattorit, puuttumiskriteerit, vuosittaiset painopisteet – edellyttää kattavaa tiedonkeruuta – yhdenmukaistaa ja systematisoi valvontaa aveissa 12 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 13. Muuta ajankohtaista  Hallitusohjelma 2011-2015 – Kouluterveydenhuollon alueellisten erojen kaventaminen varmistamalla asetuksen 338/2011 toimeenpano – Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveyspalvelut – Oppilas- ja opiskelijahuolto  Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta, STM, 2010-2013 – Lapsia ja nuoria ja palveluja koskevien säännösten toimeenpanon, seurannan ja valvonnan tukeminen – Oma jaosto  Kaste II -ohjelma 2012-2015 – Osaohjelma: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantaminen 13 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 • 14. Yhteenvetoa - Mikä muuttui?  Kouluterveydenhuollolla selkeä lainsäädännöllinen perusta: terveydenhuoltolaki ja asetus – kunnille selkeä viesti velvoitteista – väestölle selkeä viesti siitä, mitä oikeus odottaa – suuntaa ja yhdenmukaistaa kouluterveydenhuollon kehittämistä – selkeyttää seurantaa ja mahdollistaa trendien seurannan – mahdollistaa valvonnan  Täsmentynyt normiohjaus on alkanut näkyä suurimpien epäkohtien korjaantumisena ja alueellisten erojen kaventumisena  Opiskeluterveydenhuollossa paljon tehtävää  Huomio kouluterveydenhuollon laatuun 14 28.9.2011 Marjaana Pelkonen