Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?

1,272 views

Published on

Ylitarkastaja Marjaana Pelkosen esitys, Kouluterveyspäivät 2011.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?

 1. 1. Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui? Kouluterveyspäivät 2011 Marjaana Pelkonen, STM Marjaana Pelkonen 28.9.2011
 2. 2. Sisältö Terveydenhuoltolaki - kouluterveydenhuollon peruslaki Asetus 338/2011 täsmentää terveydenhuoltolakia Säännöllinen seuranta Valvontaa tehostettu Muuta ajankohtaista Yhteenvetoa - Mikä siis muuttui? 2 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 3. 3. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) - kouluterveydenhuollon peruslaki Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet – mm. seuranta ja raportointi – strateginen suunnittelu, vastuutahot, yhteistyö Ehkäisevien palvelujen jatkumo (ml. kouluterveydenhuolto) – myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jäävät – terveysneuvonta sisällytettävä kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin Mielenterveystyö, päihdetyö Hoitopaikan valinta: ei koske koulu- eikä opiskeluth:a Lapsi huomioon aikuisille suunnatuissa palveluissa 70 § 3 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 4. 4. Terveydenhuoltolaki: 16§ KouluterveydenhuoltoKouluterveydenhuoltoon sisältyvät:1 Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta kolmen vuoden välein2 Vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen3 Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen4 Suun terveydenhuolto: väh. 3 tarkastusta5 Erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen, tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen6 Terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset 4 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 5. 5. Kouluterveydenhuolto jtk toimittava yhteistyössä: vanhemmat, muu oppilashuolto- ja opetushenkilöstö, muut tahot kouluterveydenhuolto osa oppilashuoltoa, opetussuunnitelmien laatimiseen osallistuminen (oppilashuolto, kodin ja koulun välinen yhteistyö) kouluterveydenhuoltoon liittyvien matkojen kustannusten maksaminen (oppilas, saattaja) 5 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 6. 6. Asetus (338/2011) täsmentää terveydenhuoltolakia Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelu- terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettiin uudelleen terveydenhuoltolain yhteydessä 1.5.2011 Määräaikaiset terveystarkastukset järjestettävä viimeistään 1.1.2011 alkaen Tavoitteena vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Sitoo ja velvoittaa kuntia Toimeenpanon tueksi julkaisu: Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. STM Julkaisuja 2009:20. Myös ruotsinkielellä. 6 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 7. 7. Neuvolatoiminta, koulu-ja opiskeluterveyden-huolto sekä ehkäiseväsuun terveydenhuolto.Asetuksen (380/2009) perustelutja soveltamisohjeetSTM:n julkaisuja2009:20 Saatavissa: THL:n kirjakauppa, 23 euroa, STM:n kotisivut 7 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 8. 8. Asetukseen tehtyjä muutoksia Laaja terveystarkastus – terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyössä – vanhempien hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on tarpeellista terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä järjestämiseksi ja toteuttamiseksi – huoltajan kirjallisella suostumuksella opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa Erikoistutkimukset – lasten- tai nuorisopsykiatrin tutkimus Terveysneuvonta – tuettava yksilön ja perheen voimavarojen vahvistumista – kunto -> fyysinen toimintakyky Opiskeluterveydenhuolto: terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ks myös seksuaaliterveys 8 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 9. 9. Säännöllinen seuranta THL:n tehtävä – Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa 2010  Kuntakohtaiset tulokset: Tea-viisari (www.thl.fi/TEAviisari)  Asetuksen seuranta -raportti (Ståhl & Saaristo, Raportti 21, 2011)  Uusinta 2012 – Seuranta kouluterveydenhuollosta 2011 lopussa – AvoHILMO 2012 alkaen (avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmä) – tavoitteena säännöllisen ja riittävän kattavan seurantajärjestelmän luominen 9 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 10. 10. Seurantatuloksia: Laajojen terveystarkastustentoteutuminen (% terveyskeskuksista)Laajat terveystarkastukset 2007 2009 20111. luokka 33 485. luokka 58 658. luokka 43 692007: Happonen, Saaristo, Rimpelä A, Rimpelä M2009: Ståhl & Saaristo2011: Valvira, tulokset myöhemmin syksyllä 10 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 11. 11. Seurantatuloksia Kouluympäristön ja -yhteisön terveellisyys ja turvallisuus tarkastettava vähintään 3 vuoden välein – Ståhl & Saaristo 2009: 42 % terveyskeskuksista – Valvira 2011: tilanne parantunut huomattavasti Korotetun valtionosuuden hyödyntäminen 18,5 M euroa/vuosittain lisähenkilöstön rekrytointiin – 2009: 34 % otti huomioon talousarvion valmistelussa – 2011: tilanne parantunut 11 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 12. 12. Valvontaa tehostettu Aluehallintovirastojen tehtävä – ohjauskirjeet, kuntakäynnit, selvityspyynnöt Valviran rooli: ohjaa, koordinoi Valvontaohjelma valmistuu 2012-2015 – sovitaan: valvonnan kohteet, indikaattorit, puuttumiskriteerit, vuosittaiset painopisteet – edellyttää kattavaa tiedonkeruuta – yhdenmukaistaa ja systematisoi valvontaa aveissa 12 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 13. 13. Muuta ajankohtaista Hallitusohjelma 2011-2015 – Kouluterveydenhuollon alueellisten erojen kaventaminen varmistamalla asetuksen 338/2011 toimeenpano – Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveyspalvelut – Oppilas- ja opiskelijahuolto Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta, STM, 2010-2013 – Lapsia ja nuoria ja palveluja koskevien säännösten toimeenpanon, seurannan ja valvonnan tukeminen – Oma jaosto Kaste II -ohjelma 2012-2015 – Osaohjelma: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantaminen 13 28.9.2011 Marjaana Pelkonen
 14. 14. Yhteenvetoa - Mikä muuttui? Kouluterveydenhuollolla selkeä lainsäädännöllinen perusta: terveydenhuoltolaki ja asetus – kunnille selkeä viesti velvoitteista – väestölle selkeä viesti siitä, mitä oikeus odottaa – suuntaa ja yhdenmukaistaa kouluterveydenhuollon kehittämistä – selkeyttää seurantaa ja mahdollistaa trendien seurannan – mahdollistaa valvonnan Täsmentynyt normiohjaus on alkanut näkyä suurimpien epäkohtien korjaantumisena ja alueellisten erojen kaventumisena Opiskeluterveydenhuollossa paljon tehtävää Huomio kouluterveydenhuollon laatuun 14 28.9.2011 Marjaana Pelkonen

×