Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella

801 views

Published on

Projektisuunnittelija Tiina Ilola Kouluterveyspäivät 19.9.2012.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella

 1. 1. RAJAPINTA-NUORET Nuorten mielenterveyden edistäminen kouluissa25.9.2012 TIINA ILOLA
 2. 2. MIKÄ – MIKSI – MITÄ ? Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian pilotti (Kaste- /Remontti-hanke) yläkoulussa, 2. asteella ja ammattikorkeakoulussa opiskeleville 13 – 25 -vuotiaille nuorille. Nykyisen perusopetuslain mukaan oppilaille on taattava oikea- aikaista tukea tutussa kouluympäristössä ja oppimisryhmässä Rajapinta-pilotissa mallinnetaan ryhmämuotoista työskentelyä lievissä mielenterveyshäiriöissä ja ongelmakäyttäytymisessä Nuorille tarjotaan mielenterveyspalveluja heidän omassa arkiympäristössään Perustaso saa uusia työkaluja ja valmiuksia nuorten ongelmien tunnistamiseen ja auttamiseen  samalla varhainen ongelmiin puuttuminen mahdollistuu25.9.2012 TIINA ILOLA
 3. 3. TOIVOTTAVAA Erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen väheneminen  keskittyminen vakavampien mielenterveysongelmien hoitoon  konsultoivaa lievissä ongelmissa Perustasolle tukea psyykkisesti oireilevien nuorten kanssa työskentelyyn Varhainen puuttuminen mahdollistuu Nuorten mielenterveysongelmien syvenemisen ehkäisy -> terveyden edistäminen -> ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntymistä -> syrjäytyminen -> työkyvyttömyys vähenevät Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lujittuminen25.9.2012 TIINA ILOLA
 4. 4. STRESSINHALLINTA-RYHMÄ Stressinhallintaryhmä on nuorille yläkoululaisille, jotka saavat terveydenhoitajan tekemästä mielialakyselystä (R-BDI) lievään tai kohtalaiseen masennukseen viittaavat pisteet (5- 15) Ryhmässä heille opetetaan keinoja helpottaa stressaantunutta, alakuloista tai ärtyistä oloaan Työkirjat niin nuorilla kuin ohjaajilla Apuna käytetään ohjaajan luentoja, keskusteluja, demonstraatioita, ryhmää, roolileikkejä sekä kotitehtäviä Ryhmä kokoontuu 8 kertaa + seuranta kerta25.9.2012 TIINA ILOLA
 5. 5. MASENNUS- JÄNNITYS – YM - RYHMÄT Masennus-, jännitys-, itsetunto- tai sosiaalisten taitojen ryhmät on tarkoitettu nuorille joilla on ongelmana masennusta, ahdistusta, univaikeuksia, jännittämistä, sosiaalistentilanteiden pelkoa, paniikkituntemuksia tai he voivat kärsiä heikosta itsetunnosta tai päihdeongelmasta25.9.2012 TIINA ILOLA
 6. 6. Ryhmäläisille annetaan tietoa heille ongelmia aiheuttavista aiheista sekä keskustellaan heille ajankohtaisista ja tärkeistä asioista Ryhmässä tehdään erilaisia tehtäviä ja heille annetaan kotitehtäviä Apuna käytetään tunnekortteja, lehtiä, valokuvia jne. Apuna on myös erilaiset mittarit ensimmäisellä ja viimeisellä tapaamiskerralla (esim. Rosenberg, BDI, Spin Fin) Tärkeää  ryhmät ovat tietoa ja tukea antavia eivät hoidollisia Mikäli jollakin ryhmäläisistä ilmenee vakavia ongelmia hänet ohjataan eteenpäin saamaan hoitoa ongelmaansa25.9.2012 TIINA ILOLA
 7. 7. Kaikissa ryhmissä vertaistuen saaminen toisilta ryhmäläisiltä on koettu erittäin tärkeäksi avun lähteeksi Ryhmiin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen Ongelmien ilmaantuessa henkilökunta suosittelee nuorelle osallistumista ryhmään Yläkouluissa pidettäviin ryhmiin vanhemmilta pyydetään kirjallinen suostumus nuoren ryhmään osallistumisesta kouluajalla Jotkut oppilaitokset antavat opintopisteitä ryhmään osallistumisesta Projektisuunnittelija työskentelee tarvittaessa työparina ryhmissä lisäksi hän antaa konsultointiapua perustason työntekijöille nuorten erilaisten ongelmien kohtaamiseen25.9.2012 TIINA ILOLA
 8. 8. RYHMÄLÄISTEN PALAUTTEITA: ”Monipuolisuus oli hyvä asia” ”Itselleni tärkeitä asioita ja ongelmia käsiteltiin hyvin, vaikka ajallisesti olisi voinut jatkua pidempäänkin” ”Useimmat käsitellyt asiat olivat itseäni kiinnostavia ja koskettivat niitä asioita joihin halusinkin ryhmän paneutuvan” ”Tulin ylipäänsä osallistuneeksi keskusteluihin” ”Se, että huomasin, etten ole ainoa sosiaalisesta jännityksestä kärsivä. Vertaistuki ja harjoitukset sekä keskustelu auttoivat”25.9.2012 TIINA ILOLA
 9. 9. ”Tieto siitä, etten ole näiden asioiden kanssa yksin. (Konkreettinen esimerkki siitä, etten ole ainoa) Muiden ajatusten kuunteleminen” ”Sain, kuuntelemalla muiden ajatuksia sain uutta mietittävää ja uusia keinoja, joita kokeilla” ”Tiettyä itsevarmuutta ja että uskallan olla sellainen kuin olen” ”Ryhmäideaa kannattaa jalostaa ja ehdottomasti kokeilla seuraavienkin vuosiluokkien kanssa”25.9.2012 TIINA ILOLA
 10. 10. ART (Aggression replacement training)• Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville• Tutkittu, käytetty ja kehitetty USA:ssa 1980-luvulla• Toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen• Tavoitteena  nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa  oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja, tullakseen paremmin toimeen jokapäiväisessä elämässä• Lähtökohtana: sosiaalista, yhteisön hyväksymää käyttäytymistä voidaan opettaa ja oppia25.9.2012 TIINA ILOLA
 11. 11. ART-ryhmä on apuna  kun nuoren käyttäytyminen on epäsosiaalista; joko liiallisen vetäytyvää tai aggressiivista HARJOITTEITA KOLMELLA TASOLLA * vihanhallinta, tunnetaso * sosiaaliset taidot, käyttäytymisen taso * moraalinen perustelu, arvojen ja ajattelun taso Harjoitteet on suunniteltu tehtäviksi ryhmässä Kotitehtävät tarkkaan mietittyjä  kannustetaan nuoria niiden tekemiseen  kokemusta uusista taidoista myös ryhmän ulkopuolella.25.9.2012 TIINA ILOLA
 12. 12. • RAKENNE  strukturoitu siten, että nuorten on helppo keskittyä harjoitteisiin ja oppia uutta• MALLINTAMINEN Ohjaajat mallintavat uudet taidot  oppiminen tehokkaampaa kuin puheella ohjaaminen ja kehottaminen. Erityisesti nuoret oppivat enemmän siitä, mitä aikuinen tekee, kuin siitä, mitä hän sanoo!• MONIKANAVAISUUS Aggressiota lähestytään: ajattelun, toiminnan ja tunteiden kautta  aggressiivisen tai vetäytyvän käyttäytymisen pulmat ovat erilaisia ja yksilöllisiä, nuoresta riippuen• YKSILÖLLISYYS  Interventio kohdennetaan aina osallistuvaan nuoreen ja nuorten ryhmään sekä heidän tarpeisiinsa.25.9.2012 TIINA ILOLA
 13. 13. POSITIIVINEN VAHVISTAMINEN  me kaikki toimimme sen mukaan, minkä koemme palkitsevaksi. Nuoria palkitaan heidän aktiivisuudestaan, yrittämisestään ja onnistumisistaan. Suurimmat palkinnot arkielämästä: positiivinen palaute kavereilta, vanhemmilta ja muilta hänen elämänsä tärkeiltä ihmisiltä muuttaa käyttäytymistä kaikkein tehokkaimmin. REALISMI  aggressiivinen käyttäytyminen on hyvin opittu. Toiminta-, ajattelu- ja tunnemallien muuttaminen hidasta, vaatii sinnikästä työtä ja paljon toistoja ennen kuin muutosta tapahtuu25.9.2012 TIINA ILOLA
 14. 14. NUORTEN ART-RYHMÄLÄISTEN PALAUTTEITA: ”Että tää on niin sosiaalinen ryhmä”, ”Välillä haasteellisena, mutta mielekkäänä” ”Olin todella innoissani” ”Kaikenlaiset tunteiden ja muiden kyselyt” ”En ole suuttunut kotona yhtä paljon” ”Koulussa mennyt paremmin” ”Ei hermostu pienistä ja isoissa helpompi rauhoittua”, ”En ole joutunut tappeluihin ja muihin haittaaviin asioihin niin paljon kuin ennen” ”Vähemmän istumisia” ”Kun oon suttunu niin ajattelin arttia ja rauhoituin”.25.9.2012 TIINA ILOLA
 15. 15. ERITYISKOULUN PALAUTE: Tavoitteena vakiinnuttaa käytäntöä ja saada ART osaksi koulun pitkäjänteistä kasvatustyötä Erityiskoulun oppilaiden tiedolliset taidot ovat monessa asiassa varsin puutteelliset ja koulun näkemys on, että hyvällä käytöksellä oppilaat löytävät paikkansa ja kykenevät hallitsemaan elämäänsä paremmin25.9.2012 TIINA ILOLA
 16. 16. ALAKOULUN PALAUTE: Meillä alakoulussa pyörii art 3-4 –luokille Lisäksi tulossa on vielä 2.lk:lle tunteja 3 –luokalla on kaksi 10 hengen ryhmää koko luokka osallistuu, Harjoittelemme samat asiat ryhmissä koulunkäynninohjaajan avustamana Samat aiheet on 10 oppilaan ryhmälle 4.lk:lla Oppilaat rakastavat tunteja jos joku on pistänyt leikiksi niin saatu palaute kavereilta on laittanut miettimään omaa käytöstä Kouluumme ART tuli jäädäkseen. Viime vuonna jo ekaluokka kävi läpi vihanhallinnan ABC ja siksi tänä vuonna 2.lk jatkaa sosiaalisten taitojen harjoittelua. Tarvetta tälle toiminnalle on kovasti. Tätä pitäisi toteuttaa perheille koulun ulkopuolella koska kyseiset taidot tuntuvat puuttuvan myös perheiltä.25.9.2012 TIINA ILOLA
 17. 17. YHTEISET NUORTEN – JA VANHEMPAINILLAT Yhteisten nuorten ja vanhempainiltojen (Kasvamme yhdessä, Turun kouluterveyshuollossa kehitetty malli) tarkoituksena: * tukea vanhemmuutta * lisätä keskustelua nuorten ja vanhempien välillä * edistää kodin, koulun ja muiden nuorten parissa toimivien yhteistyötä Aiheina illoissa on nuorten tunne-elämän kehittyminen ja erilaiset kasvatukseen liittyvät asiat kuten rajat ja niiden asettaminen, ruokailut, nukkuminen, kotiintuloajat jne Lisäksi perheille tarjotaan tietoa ja tukea arkipäivän haasteisiin Illat räätälöidään koulun tarpeiden mukaisiksi.25.9.2012 TIINA ILOLA
 18. 18. TULOKSET• Mukana 14 Satakunnan kuntaa• Yläkouluja 14• Ammattioppilaitoksia 5• Ammattikorkeakouluja 2• Erityiskouluja 2• Lisäksi seitsemässä alakoulussa toimii ART-ryhmät25.9.2012 TIINA ILOLA
 19. 19. • Erilaisia ryhmiä ohjattu n. 50• Projektisuunnittelija ollut mukana n. 20 ryhmässä työparina tai käynnistämässä• Yhteisiä nuorten- ja vanhempainiltoja pidetty viiden kunnan yläkoulussa• Syksyllä 2012 mukaan kaksi uutta kuntaa• Lisäksi järjestetty yhdessä ammattikoulussa ja toisessa järjestetään syksyn 2012 aikana25.9.2012 TIINA ILOLA
 20. 20. Tavoitteena ryhmien ja yhteisten nuorten- ja vanhempainiltojen kirjaaminen osaksi koulun opintosuunnitelmaa Näin on joissakin oppilaitoksissa jo toimittu Suurimmassa osassa oppilaitoksia ryhmät pyörivät koulun oman henkilökunnan voimin  tämä ollut yksi päätavoitteista ja toteutunut hyvin25.9.2012 TIINA ILOLA
 21. 21. MITÄ VIELÄ Juurrutetaan ryhmien toimintaa kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisten nuorten- ja vanhempainiltojen juurruttaminen jatkuu ART-koulutuksen saaneiden vuosittaiset tapaamiset (I kerta syksyllä 2011, II tulossa) Yritetään järjestää PerheArtista infotilaisuus, sitä toivottu kovasti25.9.2012 TIINA ILOLA
 22. 22. K I I T O S Tiina Ilola projektisuunnittelija/psyksh Satakunnan sairaanhoitopiiri tiina.ilola@satshp.fi 044 – 707 977225.9.2012 TIINA ILOLA

×