Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Hyvärinen: Miten toimia jos koulussa epäillään sisäilmaongelmaa?

Download to read offline

Johtava tutkija Anne Hyvärinen, THL. Kouluterveyspäivät 17.9.2013.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hyvärinen: Miten toimia jos koulussa epäillään sisäilmaongelmaa?

 1. 1. 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 1 Mitä tehdä, jos koulussa herää epäily sisäilmaongelmasta? Anne Hyvärinen, Dosentti, johtava tutkija
 2. 2. Sisäilmaongelmat kouluissa • vaikuttavat terveyteen, viihtyisyyteen, työtehoon, työilmapiiriin, jaksamiseen ja oppimiseen • tulisi ennaltaehkäistä, poistaa – mm. terveydensuojelulaki ja työturvallisuuslaki Sisäilmaongelmien indikaattoreita (% oppilaista) 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 2 0 10 20 30 40 50 60 Huono IV Sopim. LT Likaisuus Peruskoulut Lukiot Amm. Koulut Kouluterveyskysely 2013
 3. 3. Terveydensuojelulaki - terveyshaitta • painotus ennaltaehkäisyssä • Haitta: – elinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteesta aiheutuva sairaus tai sen oire – altistuminen terveydelle vaaralliselle aineelle tai tekijälle siinä määrin, että sairauden tai sen oireiden syntyminen on mahdollista • mm. kosteus- ja homevaurioita pidetään tällaisinä olosuhteina • terveydensuojeluviranomaisen tehtävä arvioida, onko rakennuksessa olosuhdetta, josta on tai voi olla rakennuksen käyttäjille terveyshaittaa 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 3
 4. 4. Työturvallisuuslaki – haitta ja vaara • Tavoite parantaa työympäristöä ja työoloja ja ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita fyysisen ja henkisen terveyden haittoja • Haitta sisältää koetut fyysiset ja henkiset oireet sekä koetun haitan (tilojen epätarkoituksenmukaisuus ja mm. sisäilman epäpuhtauksien häiritsevyys) – korostuu työolosuhteiden merkitys myös työkykyä turvaavana tekijänä • Terveysvaara tapaturman ja sairastumisen vaaraa • Mikäli haitta- ja vaaratekijöitä ei voida poistaa, arvioitava merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle • Haitta- ja vaaratekijöiden selvittäminen ja tunnistaminen on työnantajan vastuulla 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 4
 5. 5. Sisäilmaongelmia voi aiheuttaa I • Hiukkasmaiset epäpuhtaudet – Peräsin mm. ulkoilmasta (liikenne ja poltto-prosessit), rakennusmateriaaleista, tekstiileistä – Kuidut – Huonepöly – Tupakan savu • Biologista alkuperää olevat epäpuhtaudet – Peräsin mm. ulkoilmasta, mikrobivaurioista, ihmisestä, eläimistä – Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit, virukset) – Homeiden ja bakteerien metaboliatuotteet – Eläinpöly – Viherkasvit – Alkueläimet 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 5
 6. 6. Sisäilmaongelmia voi aiheuttaa II • Kaasumaiset epäpuhtaudet – Peräisin mm. ulkoilmasta, kosteusvaurioista, rakennusmateriaaleista, kopiokoneista – Haihtuvat orgaaniset yhdisteet – Typpi- ja rikkiyhdisteet – Hiilimonoksidi, hiilidioksidi – Otsoni • Fysikaaliset tekijät – Lämpötila ja kosteus – Veto – Melu – Säteily 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 6
 7. 7. Sisäilmaan liittyviä oireita ja sairauksia • Useat erilaiset oireet, mm. hengitystie- ja ns. yleisoireet – Veto, korkea lämpötila, kuiva ilma – Ilmankosteus, puutteellinen ilmanvaihto, kohonneet sisäilman epäpuhtaudet, kosteusvauriot • Sairaudet – Kosteus- ja homevauriot - astma, siihen liittyvät hengitystieoireet – Radon - keuhkosyöpä – Tupakansavu - keuhkosyöpä • Epäselvät, lääketieteellisesti selittämättömät oireet – Mahdollinen yhteys ympäristö- ja monikemikaaliyliherkkyyteen – Voi joskus johtaa vahvaan välttämiskäyttäytymiseen 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 7
 8. 8. Sisäilmaongelma koulussa – roolit ja vastuut oppilaiden kannalta • Rakennuksen omistajalla vastuu rakennusten kunnosta – ei saa aiheutua terveyshaittaa, tulee tarvittaessa selvittää rakennuksen kunto • Kouluterveydenhuolto – Terveydenhuoltolaki: 3 vuoden välein arvioitava kouluympäristön terveellisyys – Kouluterveydenhoitajilla ja -lääkäreillä paras kuva oireilusta – Jos terveellisyyden arvioinnissa tai oppilaiden oireilussa poikkeavaa → aktiiviset selvitykset yhteistyössä rehtorin ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa • Terveydensuojeluviranomainen – Koulujen säännöllinen omavalvonta – Epäillyn tai ilmenneen haitan selvittäminen 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 8
 9. 9. Sisäilmaongelman selvittämisen eteneminen – epäily oppilaiden välityksellä • Jos epäilee sisäilmaongelmaa → yhteys koulun rehtoriin (omistajan edustaja), joka käynnistää selvitysprosessin • Jos ongelman selvittäminen ei liikkeelle tai ei etene → yhteys kunnan terveydensuojeluviranomaiseen – Mm. tekee arvion tilanteesta, tarvittavista tutkimuksista, neuvoo ja vie asian tarvittaessa sisäilmatyöryhmään käsiteltäväksi • Jos terveyshaitta todetaan, terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi – Rakennus voidaan ääritilanteessa laittaa käyttökieltoon 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 9
 10. 10. Sisäilmaongelma koulussa – roolit ja vastuut opettajien kannalta • Tilojen käyttäjillä vastuu tarkkailla sisäympäristöä ja toimia yhteistyössä • Työnantajan tulee ennakoida ongelmia tarkkailemalla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta • Työntekijän ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle epäilystä → selvitysprosessi käynnistyy • Mikäli prosessi ei etene – yhteys työsuojeluviranomaiseen • Työnantajan tulee kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 10
 11. 11. Sisäilmatyöryhmä • Useissa kunnissa ongelmien selvittelyyn ja ennaltaehkäisemiseksi vakiintunut sisäilma – Tarvittaessa perustetaan kohdekohtainen ryhmä • Tehtävä toimia moniammatillisena ratkaisuelimenä • Määrittelee tehtyjen selvitysten perusteella kokonaiskuvan sisäilmaongelmasta, taustoista ja syistä • Suunnittelee haittatekijöiden selvityksen ja arvioi terveyshaittojen todennäköisyyttä ja vakavuutta • Kun kokonaiskuva, ongelmien syyt selvillä → sisäilmaongelman ratkaiseminen – Ratkaisulle tulee määritellä konkreettiset ja realistiset tavoitteet 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 11
 12. 12. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä • Terveydensuojeluviranomainen • Työsuojelupäällikkö/valtuutettu • Työterveyshuollon edustaja • Kouluterveydenhuollon edustaja • Kiinteistönhallinnan- ja huollon edustaja • Rehtori • Työntekijäin edustaja • Vanhempien edustaja? • Ulkopuolinen asiantuntija tarvittaessa 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 12
 13. 13. Sisäilmaongelma koulussa - Kouluterveydenhuolto • Tällä hetkellä koulujen sisäilmaongelmien selvittely on työntekijä- ja työterveyshuoltopainotteista • Käytännöt kouluterveydenhuollon edustajan läsnäolosta kohdekohtaisissa sisäilmatyöryhmissä vaihtelee runsaasti • Kouluterveydenhuollon edustus on kuitenkin tärkeää – tietoa lasten oirehdinnasta – päätökset perustuisivat tietoon kaikkien käyttäjien, myös oppilaiden, terveydentilasta 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 13
 14. 14. Sisäilmaongelman selvittäminen • Olemassa olevan tiedon (mm. käyttäjien kokemukset, tehdyt muutokset ja selvitykset) kokoaminen • Katselmointi (siisteys, kunto, päästölähteet), ilmanvaihdon toimivuus • Selvitysten suuntaaminen eo. perusteella • Mahdolliset lisätutkimukset ja –mittaukset – Rakennuksen tutkiminen – Ilmanvaihdon tarkempi selvitys – Epäpuhtauslähteiden selvitys ja fysikaaliset tekijät • Hyväksytyt ja standardoidut menetelmät: mm. Asumisterveysohjeen (2003) ja –oppaan (2009) sekä koulujen sisäilman mikrobimittausten osalta KTL:n oppaan (2008) mukaiset menetelmät – Olosuhde- ja oirekyselyt (oireiden yleisyys, laatu, esiintyminen koulussa) • Kokonaisuuden arvioiminen sisäilmatyöryhmässä 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 14
 15. 15. Toimenpiteiden kiireellisyyden arviointi I • Hyvä sisäilmatyöryhmä tarjoaa parhaat puitteet korjaustarpeen kiireellisyyden arvioon • Ei vakiintuneita käytäntöjä koulu-, työterveyshuollon ja terveydensuojeluviranomaisen yhteistyöstä • Ideaalitilanteessa: • terveydensuojelulla tieto altistuksen määrästä, laadusta ja todennäköisyydestä rakennuksessa • työterveyshuollolla tieto työntekijöiden oireista ja sairastavuudesta • kouluterveydenhuollolla tieto lasten oireista ja sairastavuudesta 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 15
 16. 16. Toimenpiteiden kiireellisyyden arviointi II • Kiireellisyyden arviointi perustuu ensisijaisesti rakennukseen kohdistuviin selvityksiin ja mahdollisiin opettajille tehtyihin kyselyihin • Toteutuneiden oireiden ja sairastuvuuden arvioinnissa voidaan harkita oppilaille suunnattua oirekyselyä – ei välttämättä tarpeellinen, jos terveyshaitta on ilmeinen ja aiheuttaa välittömät toimenpiteet • Epäselvissä tilanteissa voi oirekysely oppilaille olla aiheellinen – ongelma ei ole ilmeinen – henkilökunnan kyselyn tulos on tulkinnanvarainen – henkilökunnan määrä on liian alhainen kyselyn toteuttamiseen • THL kehittää edelleen terveyskyselyä oppilaille 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 16
 17. 17. Viestintä tärkeä osa sisäilmaongelmien ratkaisua • Selätä sisäilmakiista – viesti viisaasti (Lahtinen ym. 2010) – Miten viestiä sisäilmaongelmasta ymmärrettävästi ja uskottavasti? • Tulee olla suunnitelmallista ja säännöllistä • Parhaimmillaan vastavuoroista tietojen ja kokemusten välittämistä – Aina kerrotaan, mitä tapahtuu tai jos ei tapahdu – Rehellistä (mitä tiedetään, mitä ei), avointa – Tulee ymmärtää huoli • Voi säästää huhuilta ja julkisuuskriiseiltä ja jopa palauttaa luottamuksen 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 17
 18. 18. Sisäilmaongelmien ratkaiseminen • Haastava, moniammatillinen yhteistyötehtävä • Usein monien eri tekijöiden summa, jota vaikeuttaa – Suorien mittaus- ja arviointimenetelmien puuttuminen – Syy-seuraussuhteiden epävarmuus – Viestinnän haasteet • Aina kunnollinen korjaaminen tai oikeat tekniset ratkaisutkaan eivät poista ongelmaa, jos prosessi ja viestintä on hoidettu huonosti ja vallitsee epäluottamus 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 18
 19. 19. 23/09/2013 Kouluterveyspäivät 2013 19 Järjestäjä: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry, TTL, THL, STM, YM:n Kosteus- ja hometalkoot Kohderyhm ä: lääkärit ja myös muut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka kohtaavat työssään erityisesti asuntojen ja koulujen sisäilmasta oireita saavia potilaita Hinta: 100 e Lisätietoja: Koulutuksen sisältö: apulaisylilääkäri Jari Latvala, puh. 030 474 6102 Käytännön järjestelyt: koulutusassistentti Mailis Hämäläinen puh. 043 825 2080. Tilaisuuden www-sivut: koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=270&id=2549 Verkkokurssi, johon liittyen järjestetään koulutustilaisuudet viidellä paikkakunnalla seuraavasti: 31.10.2013 Helsinki, 7.11.2013 Oulu, 14.11.2013 Kuopio, 21.11.2013 Tampere ja 28.11.2013 Turku Ilmoittautu minen koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=270&id=2549 Home- ja kosteusvaurio kotona tai koulussa - Oireileva potilas vastaanotolla – koulutuspäivä
 • hannupenttinen7

  Dec. 17, 2014

Johtava tutkija Anne Hyvärinen, THL. Kouluterveyspäivät 17.9.2013.

Views

Total views

5,118

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,383

Actions

Downloads

27

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×