Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kll tomintakertomus 2010

975 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kll tomintakertomus 2010

 1. 1. Toiminta-kertomus Koululiikuntaliitto 2010
 2. 2. 2 Sisällysluettelo Puheenjohtaja 4.1 Viestintä 14 Tavoitteena koulupäivien liikunnallistaminen 3 4.1.1 Sisäinen viestintä 14 Vapaaehtoiset ovat voimavara koululiikunnassa 4 4.1.2 Ulkoinen viestintä ja markkinointi 14 Toiminnan yleiset kehityslinjaukset vuonna 2010 5 4.1.3 Tapahtumaviestintä 15 2 Harrasteliikunta ja kilpailutoiminta 5 4.2 Kansainvälinen toiminta 15 2.1 Koululaisten harrasteliikunta 5 4.2.1 International School Sport Federation 15 2.1.1 Liikuntakerhotoiminta 5 4.2.2 Pohjoismainen yhteistyö 15 2.1.4 Muu koululaisten harrasteliikunta 6 4.4 Henkilökunta ja luottamusorganisaatio 16 2.2 Koululaisten kilpailutoiminta 10 Työryhmät 18 2.2.1 Ilmoittautumissivusto 10 Koululiikuntaliiton toimijat 18 2.3 Opettajien kunto- ja virkistysliikunta 11 Liikuntavastaavat 2010-2011 19 2.3.1 Opettajien hyvinvointisivusto 11 Tuloslaskelma 20 2.3.2 Talvipäivät 12 Tase 21 2.3.3 Pyöräilyvaellus 12 2.3.4 Sopulivaellus 12 2.3.5 Kesäpäivät 12 2.4 Opettajien kilpailutoiminta 12 3.1 Opettajakoulutus 14 3.2.3 Piirien koulutustoiminta 14 MISSIOKoululiikuntaliitto toimii ja viestii liikkumisen ilon ja valinnan vapauden sekä liikunnan monipuolisuuden puolesta. Se kannustaa koko kouluyhteisöä aktiiviseen toimintaan. Koululiikuntaliitto tarjoaa yhtenäistä toimintaa alueittain ja valtakunnallisesti. ARVOMME Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus ja aktiivisuus.
 3. 3. 3Puheenjohtaja:Tavoitteenakoulupäivien liikunnallistaminenK oululiikuntaliiton vuosi 2010 oli työntäyteinen. Koululiikuntaliitto tuotti fyysiseen aktiivisuuteen tähtäävää sekä perinteistä että täysin uutta liikuntatoimintaa. Tarkoitus oli kehittää arjessa liikkumista poistamalla lii- kunnalta esteitä ja tavoittamalla laajempi määrä opettajia ja koululaisia. KLL:n suuri huolenaihe on koulu-laisten liikkuminen, sillä Suomessa lapset ja nuoret ovat jakautumassa aktiivisesti liikkuviin ja liikkumattomiin. Kuluneena vuonna KLL osallistui neljän ministeriön ja Opetushallituksen yhteiseen Liikkuva koulu -hankkee-seen. Hankkeen avulla on tarkoitus edistää koululaisten fyysistä aktiivisuutta koulupäivien aikana ja vakiinnuttaaperuskouluihin liikuntasuositukset. Käytännössä tavoitteena on 1-2 tuntia monipuolista liikuntaa päivässä. Koulut ovat paras paikka aktivoida lapset ja nuoret liikkumaan, silläkouluissa tavoitetaan kerralla koko ikäluokka. Koululiikuntaliitto haluaajatkossa edistää lasten ja nuorten liikkumista kehittämällä eri toimijoidenvälistä yhteistyötä. Kansalaisjärjestöjen ja kuntien välisellä yhteistyöllävältetään tilanteita, joissa rahoituksen puuttuminen estää lapsia liikku-masta. Kustannuksia jakamalla on mahdollista tehostaa ja monipuolistaatoimintaa. Jatkossa on tehtävä valintoja siitä, panostammeko terveyden kannal-ta tärkeään arkiliikuntaan vai satsaammeko lisäresursseja esimerkiksihuippu-urheiluun. Kyse on samalla kompromisseista, sillä yksien kehyk-sien sisällä on mahdollista toteuttaa monenlaista toimintaa. Arvovalin-noilla voimme edesauttaa positiivisia päätöksiä, joilla edistämme elämänhallintaa ja vaikutamme tulevien sukupolvien terveyteen ja hyvinvointiin.Näissä asioissa vain arjen teot ratkaisevat! Koululiikuntaliitto pyrki aktiivisesti etsimään uusia vaikuttamisen kei-noja. Vuonna 2010 panostettiin erityisesti viestinnän kehittämiseen. Kou-luliikkuu.fi-portaalihankkeesta syntyi uusi ilmoittautumis- ja informaatio-järjestelmä koululais- ja opettajatapahtumille. Koululiikuntaliitto toteuttiyhteistyökumppaneidensa kanssa opettajien hyvinvointisivuston www.openkeidas.fi, jonka avulla kannustetaan opettajia liikkumaan. Tarkoitus on kannustaa opettajia liikkumaan omanterveytensä edistämiseksi ja toimimaan liikunnallisina esimerkkeinä lapsille. Koululiikuntaliitto on aktiivinen ja monipuolinen toimija, joka tarjoaa pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolis-ta liikuntatoimintaa koululaisille ja opettajille. Vuonna 2011 Koululiikuntaliitto haluaa entistä enemmän panostaaarkiliikunnan kehittämiseen kouluissa ja niiden ulkopuolella. Tässä osallisena voivat olla kaikki halukkaat! Omallaliikunnallisella panoksellamme olemme samalla positiivisena esimerkkinä muille, erityisesti lapsille. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia Koululiikuntaliiton toimintaan osallistuneita, ja kannustaa jatkossa entistäaktiivisempaan arkiliikkumiseen! Raija Vahasalo Koululiikuntaliiton puheenjohtaja Kansanedustaja Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
 4. 4. 4 Vapaaehtoiset ovat voimavara koululiikunnassa K ilpailu-, harrastus- ja järjestötoiminnan on oltava laadukasta ja tuettava koulujen arkea, yh- teisöllisyyttä ja kerhotoimintaa. Vapaaehtoistoimijan näkökulmasta edellä mainitun toimin- nan tuottaminen vuonna 2010 onnistui parhaiten silloin, kun kouluissa vallitsi positiivinen ja aktiivinen toimintakulttuuri, jota koko kouluyhteisö, kunta ja vanhempainyhdistykset tukivat. Toisin sanoen kouluyhteisössä oli asenne, mekanismit ja toimijat, jotka pystyivät hyödyntämään Kou- luliikuntaliiton sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamaa toimintaa. Koululiikuntaliiton paikallinen ja valtakunnallinen toiminta tukivat toisi- aan muun muassa siten, että kilpailutoiminnassa piirikisojen järjestäminen oli aina edellytys valtakunnallisiin kisoihin pääsemisessä. Yhtä lailla Power Mover -tapahtumaan lähdettiin, kun kouluissa oli harjoiteltu koko vuosi Po- wer Mover -tansseja tuottamamme DVD:n tanssien avulla. Toisinpäin kään- täen, keskustoimistojohtoisesti tuotettuja kerhomateriaaleja voitiin ilmaiseksi hyödyntää koulujen liikuntakerhotoiminnassa, esimerkiksi tanssikerhoissa. Vapaaehtoisia tarvittiin paljon myös vuonna 2010. Järjestötoiminta on kansalaisaktivismia. Koululaisten- ja opettajien liikuttaminen otti ja antoi paljon niille, jotka jaksoivat omaa vapaa-aikaansa antaa koululaisten hyväksi. Uskomme kuitenkin, että siitä pääsi nauttimaan koko kouluyhteisö muun mu- assa hyvän hengen, oppimistulosten ja koulurauhan merkeissä. Paikalliseen alue- ja piiritoimintaan pystyi parhaiten vaikuttamaan sillä, että lähti toimin- taan mukaan. Koululiikuntaliitolle oli tärkeää mahdollistaa toimintaa niin kouluaikana kuin varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Haasteena nähtiin toiminnan rahoitus – kou- lulaisten ei-lakisääteiseen liikuttamiseen tarvittiin paikallisia varoja ja varainhankintamahdollisuuk- sia. Itse toimintahan oli valtakunnallisesti ajatellen erittäin yleishyödyllistä kansanterveystoimintaa. Pieni investointi oman kunnan lapsiin ei saisi olla se suurin este liikkumiselle. Sisäinen arvokeskustelu jatkui ja jatkuu tulevaisuudessakin. Nykyresursseja tulee käyttää ja hyö- dyntää oikein. Oikeansuuntainen toiminta näkyy laadukkaana ja haluttuna toimintana. Uusia rahoi- tuskanavia tarvitaan jatkossa ydintoiminnan kustannusten kattamiseksi. Tavoitteena on löytää pitkä- aikaisia, arvomme jakavia yhteistyökumppaneita. Kristiina Jakobsson toiminnanjohtaja
 5. 5. 5Toiminnan yleiset 2.1 Koululaisten harrasteliikuntakehityslinjaukset Tavoitteena oli kannustaa lapsia ja nuoria liikunnan sekä terveelli-vuonna 2010 sen että päihteettömän elämäntavan pariin. Koululaisia innostettiin liikuntakerhoihin, ja heidän aktiivisuuttaan tuettiin tuottamalla ker- homateriaaleista uusintapainokset.Koulujen liikuntakerhojen sisältökokonaisuuksien kehittämi-nen Power Mover -toiminnan avulla innostettiin koululaisia ja opet- tajia liikkumaan uuden Power Mover -dvd:n tanssien tahtiin. KoulutLähiratatoiminnan lisääminen käyttivät tansseja liikuntatunneilla ja muokkasivat niistä esityksiäwww.koululiikkuu.fi/slk/ - ilmoittautumisjärjestelmän 2. ke- koulun juhliin. Koululaisten oma-aloitteisuutta ja luovuutta tuettiinhittämisvuosi Power Mover -tanssikilpailujen avulla, sillä tanssikilpailuun kou-Kärkituotteiden markkinointi: Power Mover ja www.open- lulaiset ryhmässä suunnittelivat oman tanssiesityksensä. Powerkeidas.fi Mover -päätapahtuma järjestettiin 2.6. Helsingin Jäähallissa. PowerPaikallisen toiminnan painotuksen lisääminen Mover liikutti vuoden aikana 747 koulussa yli 80 000 koululais-Yhteistyön syventäminen ydintoimintoja tukevien lajiliitto- ta opettajineen sekä yli 1 150 koululaista tanssialuekilpailuissa jajen ja järjestöjen kanssa finaalissa.Lasten osallistamisen puolesta puhuminen Yhteistyötä lajiliittojen harrastetoiminnassa tehtiin Suunnistus- liiton Ole kartalla -toiminnassa ja Pesäpalloliiton Pesäpalloa ala-Koululiikuntaliitto on valtakunnallinen järjestö, joka toimii 25 alu- kouluille -materiaalin toimittamisessa kouluille.eellisessa piirissä, pääsääntöisesti Opettajien ammattiyhdistyksen,OAY kautta. Koululiikuntaliiton toiminnassa oli aktiivisesti muka- 2.1.1 Liikuntakerhotoimintana piirien toimittamien tilastotietojen mukaan 89 liikuntavastaa- Opetusministeriö ja Opetushallitus jakoivat kunnille ja kouluillevaa, 701 kunnan koululiikuntayhdyshenkilöä (532 vuonna 2009) ja vuoden 2008–2010 aikana 20,5 miljoonaa euroa kerhotoiminnanyhdysoppilaita 89. Nämä henkilöt vapaaehtoisesti tekevät koululii- kehittämiseen. Vuoden 2010 aikana kerhojen määrä palautui vuo-kunnasta paikallisesti näkyvää yhdessä lukuisten seuratoimijoiden den 1990 tasolle, eli koulukerhoja oli jälleen noin 20 000. Oppilai-ja vanhempien kanssa. ta kerhoissa oli noin 250 000, kerhoissa olevien oppilaiden osuus oli 50 % koululaisista. Koulun kerhotoiminnan vuosikustannukset Harrasteliikunta ja olivat edulliset: vuosina 2009–2010 kustannus oli 1 007 € / kerho tai2 63 € / osallistuja. Vuosien 2010–2011 aikana kustannusten arvioi- kilpailutoiminta daan olevan 735 € / kerho tai 44 € / osallistuja. Kerhotoiminnan eri- tyispainotuksena olivat liikuntakerhot. Liikunta- ja urheilukerhojaKoululiikuntaliitto on koko olemassaolonsa ajan tarjonnut lii- tarjosivat vuoden 2009 tietojen mukaan 85 % kunnista, ja tämänkunnallisia toimintoja koululaisille ja opettajille, pääsääntöisesti lisäksi erikseen kuntien kerhotarjottimella mainittiin muun muas-oppituntien ulkopuolella. Liitto noudattaa harraste- ja kilpailu- sa luonto- ja retkeilykerhot 21 % sekä tanssikerhot 16 %. (Läh-toiminnassaan Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) Reilun Pelin de: Opetushallitus: Koulun kerhotoiminnan kehittäminen / Syksyperiaatteita. Koululaistapahtumat olivat lähtökohtaisesti päihteet- 2010 faktajulkaisu.) Koululiikuntaliitto oli mukana Kerhotoiminnantömiä. kehittäminen -hankkeen ohjausryhmässä, ja liitto julkaisi vuosina Vuonna 2010 Koululiikuntaliitto osallistui neljän ministeriön ja 2008–2009 kolme kerhovihkoa ja yhden opetus DVD:n suomen- jaOpetushallituksen Liikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmään, jonka ruotsinkielisinä. Kerhovihkot olivat kouluille ilmaisia.tarkoitus on 21 pilottikoulun esimerkillä mallintaa erilaisia, fyysi- Koulun kerhotoiminta perustuu perusopetuslakiin § 47, ja onsesti aktiivisten koulupäivien malleja kouluyhteisöjen käyttöön. koulun vuosisuunnitelmaan kirjattavaa toimintaa. Koulun oma ker- Kehitteillä olevaa ilmoittautumissivustoa www.koululiikkuu.fi/ hotoiminta on vapaaehtoista, ilmaista, säännöllistä, tavoitteellista,slk/ testattiin erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. (Ks. 2.2.1.) turvallista ja monipuolista koulun tavoitteita tukevaa toimintaa, jos- Opettajien hyvinvointia edistettiin rakentamalla opettajien hy- sa kasvatuksellista näkökulmaa painotetaan. Koulun kerhotoimin-vinvointisivusto www.openkeidas.fi. (Ks. 2.3.1.) nalla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa muun muassa lasten syrjäytymiseen ennaltaehkäisevästi tarjoamalla kaikille koululaisil- le harrastuksen vähintään kerran viikossa.
 6. 6. 6 2.1.2 Power Mover Tanssi-DVDTanssi- ja liikuntatoiminta Power Mover liikuttaa ja tanssittaa vuo- Koululiikuntaliitto tuottaa vuosittain kouluille tanssinopetuksensittain yli 80 000 lasta ja nuorta opettajineen. Vuonna 1996 alka- DVD:n. DVD:llä opetetaan uudet Power Mover -tanssit, joita kou-nut voimaliike on liikuttanut yhteensä reilusti yli miljoonaa lasta ja lulaiset ja opettajat tanssivat yhdessä kouluissa, aluetapahtumissanuorta. Tanssi- ja liikuntatapahtuma koostuu kolmesta osasta: yh- ja päätapahtumassa. Teematanssit suunnittelivat Minni Arposuo jateistanssit sisältävästä tanssi-DVD:stä, tanssikilpailusta ja päätapah- Mark Niskanen. Arposuon tanssi oli Jonnan Tyytyväinen -kappalee-tumasta. seen tehty showtanssi ja Niskasen tanssi oli breakdancea. Breakdan- ce-sarjan koreografia tehtiin Signmarkin euroviisukarsintoihin suun-Tanssikilpailu nittelemaan Speakerbox-kappaleeseen. DVD lähetettiin Power MoverTanssikilpailussa koululaiset kilpailivat itse suunnittelemillaan tans- -klubikouluille, joita oli 747. Muilla kouluilla oli mahdollisuus tilatasiesityksillä. Tanssiryhmät olivat koulukohtaisia. Ryhmät osallistuivat DVD erikseen. Koulut voivat hyödyntää Power Mover -tansseja myösaluekilpailuihin Orimattilassa, Oulussa, Porissa, Lohjalla ja Lappeen- kerhoissa, liikuntatunneilla ja koulun erilaisissa tapahtumissa.rannassa, joista tuomariston arvioimat ryhmät pääsivät päätapah-tumassa järjestettävään finaaliin. Tanssikilpailun teemana alakou- Päätapahtumalulaisten isoilla ryhmillä oli sadut ja yläkoulujen ryhmillä legendat. Power Mover -päätapahtumassa 2.6. tanssittiin, kokeiltiin uusiaTanssikilpailussa kilpailtiin viidessä eri sarjassa: alaluokkien pien- liikuntalajeja ja pelattiin katupelejä. Päätapahtuma järjestettiinryhmät ja isot ryhmät, yläluokkien ja lukioiden pienryhmät ja isot Helsingin Jäähallissa 10. kerran. Tapahtumassa esiintyivät muun mu-ryhmät, sekä yläluokkien hiphop-duossa. Aluekilpailuihin osallistui assa tanssikilpailun parhaimmisto hallin päälavalla. Lisäksi nuoret209 ryhmää, joissa oli 1 152 tanssijaa. Aluekilpailuista pääsi finaaliin pääsivät pelaamaan katukorista, sählyä, jalkapalloa ja kokeilemaan34 ryhmää. Finaali järjestettiin Power Mover -tapahtumassa 2.6. klo erilaisia liikuntalajeja tanssipeleistä rullaluisteluun. Suosituimpia9-12 Helsingin Jäähallissa. toimintapisteitä olivat tanssipelit ja Suomen Luisteluliiton monipuo- linen liikuntapiste harjoitushallissa, jossa pelattiin myös sählyä jaFinaalisijoitukset: katukorista. Osallistujia houkuteltiin kokeilemaan eri liikuntapisteitäA-sarja D-sarja liikuntapassin avulla. Tapahtuman yhteistyökumppaneita olivat Plan 1. Nuottasaaren koulu, Oulu 1. Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Suomi Säätiö, Heli ry, Terveys ry, Helsingin kaupungin liikuntaviras- 2. Soukan koulu, Espoo Helsinki to, Suosikki-lehti ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ. 3. Joupin koulu, Seinäjoki 2. Myllytullin koulu, Oulu Pääesiintyjänä tapahtumassa oli Axl Smith, jota ennen esiintyi- 4. Lotilan koulu, Lahti 3. Kuninkaanhaan koulu, Pori vät beatbox-taituri Aleksi Vähäpassi ja The Orkestra. Opemaailmassa 5. Martin koulu, Hyvinkää 4. Munkkiniemen yhteiskoulu, isäntänä toimi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, ja opettajia viihdytti Helsinki trubaduuri Aimo Kokkola. Omaa toimintaansa esittelivät myös PlanB-sarja 5. Vöyrinkaupungin koulu, Suomi Säätiö, UKK-instituutti Terve koululainen –hankeen avulla, 1. Sökövikenin koulu, Espoo Vaasa Salibandyliitto ja Palloliitto. Päätapahtuma keräsi osallistujia yh- 2. Vöyrinkaupungin koulu, 6. Juhanalan koulu, Joensuu teensä 3 116, joista opettajia oli 190. Lapset ja nuoret liikkuivat eri lii- Vaasa 7. Hausjärven yläkoulu, Hausjärvi kuntasuorituspisteissä 7 808 kertaa. 3. Pohjankartanon yläaste, Oulu 8. Muhoksen yläkoulu, Muhos 4. Joensuun normaalikoulu, 2.1.4 Muu koululaisten harrasteliikunta 9. Sompion koulu, Kerava Joensuu Merkkisuoritusjärjestelmät yleisurheilussa, hiihdossa ja voimistelus- 5. Lauritsalan koulu, E-sarja sa olivat koulujen käytettävissä entiseen tapaan. Piireissä järjestet- Lappeenranta 1. Hyrylän yläaste, Tuusula tiin 56 harrasteliikuntatapahtumaa, joissa liikkui 13 496 koululaista 6. Lahden Lyseon yläaste, 2. Pohjankartanon koulu, Oulu Lahti (16 522 vuonna 2009). 3. Pitäjänmäen peruskoulu, 7. Pohjoispuiston koulu, Helsinki Hyvinkää 4. Vöyrinkaupungin koulu,C-sarja Vaasa 1. Kirkkomännikön koulu, 5. Vöyrinkaupungin koulu, Alavus Vaasa 2. Cygnaeuksen koulu, Pori 6. Kouvolan yhteiskoulu, Kouvola 2. Soukan koulu, Espoo 7. Lyseon peruskoulu 2, 4. Kirkonkylän koulu, Rusko Joensuu 5. Herajoen koulu, Lahti 8. Jokivarren koulu, Orimattila
 7. 7. an voimaa liikunnan 7 imaa voliikunn Pääta Helsing pahtuma in Jäähal lisssa 2. 6. 2 klo 9.00 010 - 15.00 asente Ole - tuo opellinen pila liikkumaa asi n! 500 ensim m Suos äiselle Kuvautaikki! Suosikin itsesi kanteen. Päätapahtuma Helsingin Jäähallisssa 2. 6. 2010 klo 9.00 - 15.00 Ole asenteellinen - tuo oppilaasi liikkumaan! 500 ensimmäiselle Suosikki! Kuvauta itsesi Suosikin kanteen.
 8. 8. 8 Piiritoiminta Oppilaiden piireissä tapahtuva harrastustoiminta lukuina Oppilaat Alue Tyttöjä Poikia Yhteen- Kilpailuja / Kilpailusuorituksia: Tyttöjä sä turnauksia: lkm kpl Etelä-Karjala 0 1 1 1 1 0 Helsinki 0 0 0 0 0 205 Kainuu 146 183 329 12 356 12 Kanta-Häme 0 0 0 0 0 15 Keski-Suomi 0 0 0 0 0 29 Kymenlaakso 0 0 0 0 0 71 -Länsi-Pohja 0 0 0 0 0 70 - Lappi 0 0 0 0 0 5 - Pohjois-Lappi 0 0 0 0 0 0 Lappi 0 0 0 0 0 75 Päijät-Häme 0 0 0 0 0 5 Pirkanmaa 0 0 0 0 0 0 Pohjanmaa 0 0 0 0 0 25 Pohjois-Karjala 2350 2511 4861 3 4851 0 - Oulu 220 240 460 15 1160 35 - Oulun eteläinen 400 500 900 7 0 0 Pohjois-Pohjanmaa 620 740 1360 22 1160 35 - Satakunta 2156 1989 4145 1 4145 69 Satakunta 2156 1989 4145 1 4145 69 Savo 0 0 0 0 0 0 Tampere 0 0 0 0 0 0 Turku 1280 1414 2694 16 2694 260 Uusimaa 71 35 106 1 0 553 Varsinais-Suomi 0 0 0 0 0 40 Yhteensä 6623 6873 13496 56 13207 1394 Oppilaiden valtakunnallinen harrastustoimina lukuina Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / Kilpailu turnauksia: lkm suorituksia: kpl Power Mover -tapahtuma 2516 410 2926 1 8190 Power Mover- toiminta kouluissa 76000 4500 80500 0 0 Yhteensä¤ 78516 4910 83426 1 8190
 9. 9. 9Oppilaiden piireissä tapahtuva kilpailutoimina lukuina OppilaatAlue Tyttöjä / Poikia / Yhteensä Kilpailuja / Kilpailu naisia miehiä turnauksia: suorituksia: lkm kplEtelä-Karjala 180 169 349 4 123Helsinki 0 0 0 0 0Kainuu 77 82 159 9 212Kanta-Häme 95 120 215 2 335Keski-Suomi 740 970 1710 5 2090Kymenlaakso 8 18 26 1 38- Länsi-Pohja 210 210 420 6 420- Lappi 250 260 510 4 450- Pohjois-Lappi 0 0 0 0 0Lappi 460 470 930 10 870Päijät-Häme 0 0 0 0 0Pirkanmaa 0 0 0 0 0- Etelä-Pohjanmaa 1303 1177 2480 7 3980- Keski-Pohjanmaa 0 0 0 0 0Pohjanmaa 1303 1177 2480 7 3980Pohjois-Karjala 195 285 480 9 695- Oulu 3395 4400 7795 52 36040- Oulun eteläinen 500 700 1200 7 1000Pohjois-Pohjanmaa 3895 5100 8995 59 37040Satakunta 6487 10538 17025 44 2498- Etelä-Savo 218 282 500 3 615- Pohjois-Savo 0 0 0 0 0Savo 218 282 500 3 615Tampere 5848 6105 11953 35 5055Turku 2839 3297 6136 44 8742Uusimaa 0 0 0 0 0Varsinais-Suomi 2163 2496 4659 23 15090Yhteensä 24508 31109 55617 255 77383
 10. 10. 10 2.2 Koululaisten Oppilaiden valtakunnallinen kilpailutoiminta lajeittain kilpailutoiminta Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: Kilpailu suorituksia:Kilpailutoiminnan kehittämistä ja yhteistyötä lkm kpllajiliittojen kanssa jatkettiin. Oppilaskilpailut Jalkapallo 2940 3960 6900 0 0olivat avoimet Suomen ammatillisen koulu- Käsipallo 90 140 230 0 0tuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n ja Koripallo 311 420 731 0 0Svenska Finlands Skolidrottsförbunds SFSI:n Kr. room. Paini 43 350 393 1 1162jäsenkouluille. Koululiikuntaliiton piirita- Lentopallo 488 226 714 0 0son kilpailuihin osallistui reilusti enemmänkoululaisia kuin edellisenä vuonna: 55 617 Maastohiihto 314 374 688 1 688koululaista (51 547 vuonna 2009), joista 44 Pesäpallo 295 282 577 0 0% oli tyttöjä ja 56 % poikia. Suorituksia oli Salibandy 3030 4620 7650 0 0yhteensä 77 383 (56 657 vuonna 2009). Val- Sulkapallo 62 66 128 1 560takunnallisiin mestaruuskilpailuihin osallis- Suunnistus 743 733 1476 2 2409tui 22 300 koululaista (22 869 vuonna 2009), Vapaapaini 42 231 273 1 850joista 46 % oli tyttöjä ja 54 % poikia. Jouk- Voimistelu 333 58 391 1 1541kuekilpailuista suurimmat olivat salibandy ja Yleisurheilu 454 351 805 1 805jalkapallo sekä Power Mover -tanssikilpailu Kamppailu- ja voimailu- 49 137 186 1 298ja yksilölajeista suunnistus, maastohiihto ja päivätyleisurheilu. Painonnosto 1 5 6 1 6 Koululiikuntaliitto osallistui myös Tam- Power Mover ”Oman 1085 67 1152 7 1358pereen Nääshallissa 26.–27.11. pidettyjen tanssin kisa”,Kamppailu- ja voimailupäivien järjestelyihin 5 aluekisaa+fin.yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen Yhteensä 10280 12020 22300 17 9677kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n ja Opiske-lijoiden Liikuntaliitto OLL:n kanssa. Tapah-tuma keräsi 190 kilpailijaa korkeakouluista, Opettajien valtakunnallinen kilpailutoiminta lajeittainyläkouluista, lukioista ja ammattiopistoista Laji Naisia Miehiä Yhteensä Kilpailuja / Kilpailueri puolilta Suomea. Tapahtuman kuusi kamp- turnauksia: suorituksia:pailu- ja voimailulajia nähtiin ensimmäistä lkm kplkertaa saman katon alla. Viikonlopun aikana Jalkapallo 0 80 80 1 0Tampereella ratkottiin opiskelijoiden SM- Kaukalopallo -veteraanit 0 160 160 1 0mestaruudet taekwondossa, judossa, nyrk- Kaukalopallo A-sarja 0 140 140 1 0keilyssä, painonnostossa, voimanostossa ja Kaukalopallo B-sarja 0 100 100 1 0miekkailussa. Lentopallo 15 32 47 1 0 2.2.1 Ilmoittautumissivusto Maraton 25 50 75 1 0 Ope-300 / Lady lentis 250 0 68 68 0 0Ilmoittautumissivuston www.koululiikkuu.fi/ Salibandy 175 281 456 0 0slk/ toinen toimintavuosi oli kehitystyön kan- Sulkapallo 15 50 65 0 0nalta ratkaisevin. Ilmoittautumis- ja tietojär-jestelmän rakentamis- ja koodaustyöt ajoit- Yhteensä 230 961 1191 6 0tuivat vuodelle 2010, ja sivuston käyttöönotonpilotointi ulotettiin Koululiikuntaliiton suurimpiin lajeihin. Tämän ja Oulun kaupunki aloittivat kesällä 2008 valtakunnallisen ilmoit-lisäksi rinnalla työstettiin kunta- ja kaupunkijärjestelmää Oulun, tautumisportaalin suunnittelun tavoitteenaan kehittää koululiikun-Turun ja Kuopion voimin. Hankkeen avulla luotiin kolme uutta työ- taa tukeva ja edistävä internetsovellus. Idean taustalla oli OAMK:npaikkaa ja yksi yritys, joka myy ja ylläpitää portaalia kunnille ja LIVE-hankkeessa (TEKESin rahoittama) tehty kehitystyö, jonkakaupungeille tilauspohjaisesti. Hankkeesta tehtiin erillinen väliai- tuloksena oli yksittäistä kuntaa palveleva koululiikuntatapahtumienkaraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä hankkeen ohjaus- ilmoittautumisjärjestelmä. Ilmoittautumissivustoa kehitetään vuo-ryhmälle. den 2011 aikana niin ilmoittautumisten kuin tiedonkeruun osalta Koululiikuntaliitto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK)
 11. 11. 11 Power Mover -tanssikoulutuksissa opetet- Oppilaiden kilpailutoiminta piireissä lajeittain tiin uudet askelkuviot opettajille. Valta- Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / Kilpailu turnauksia: suorituksia: kunnallisiin harrastustapahtumiin osal- lkm kpl listui vuoden aikana 605 opettajaa (1 319 Jalkapallo 1708 2508 4216 24 5299 vuonna 2009). Piireissä 2 408 opettajaa (1 628 vuonna 2009) osallistui aktiivisesti Koripallo 593 618 1211 9 1919 paikallisiin opettajien harrastetoimintoihin. Kr. room. Paini 0 25 25 1 50 Monipuolinen toiminta kuvaa hyvin opetta- Lentopallo 398 214 612 10 1008 jien mieltymyksiä – piirit tarjosivat yhteen- Maastohiihto 2171 2479 4650 27 5430 sä kokeilumahdollisuutta noin 40 lajiin (30 Pesäpallo 6041 10339 16380 49 5475 vuonna 2009). Piiritoimintaa oli ruskaret- Power Mover Piirin oma 604 106 710 3 1049 kestä tanssilavakokemuksiin ja salibandysta kisa golf-kursseihin. Salibandy 1376 2453 3829 35 11427 Sulkapallo 60 62 122 2 366 2.3.1 Opettajien hyvinvointisivusto Suunnistus 2830 2424 5254 9 3255 Uinti 1249 1016 2265 12 5727 Opettajien hyvinvointisivuston www.open- Vapaapaini 0 5 5 1 10 keidas.fi toteuttaminen aloitettiin keväällä Voimistelu 109 7 116 1 107 2010. Suunnittelussa mukana oli yhteis- Yleisurheilu 3720 3846 7566 29 18165 työkumppani If Vahinkovakuutusyhtiö. Tekninen rakentaminen aloitettiin syksyl- Futsal 250 250 500 4 80 lä Nemein Oy:n kanssa. Pohjana käytet- Golf 27 30 57 1 57 tiin vaatimusmäärittelyä ja Koululiikun- Yleisurheilukilpailu 75 75 150 1 550 taliiton muutama vuosi sitten käytössä Hesekisa 48 60 108 1 108 ollutta liikuntapäiväkirjaa. Sivusto julkais- Joukkuemaastojuoksu 346 346 692 1 692 tiin tammikuun lopussa 2011. Graafisesta Judo 10 20 30 1 50 suunnittelusta vastasi Lauri Karmila. Muita Kaukalopallo 15 750 765 10 8000 yhteistyökumppaneita olivat If Vahinkova- Keilailu 8 18 26 1 38 kuutusyhtiö Oy:n ja Opetusalan Ammattijär- kolmiottelu, Hese-kisa 180 180 360 1 1080 jestö OAJ:n lisäksi Axellus, Kuntoliikuntaliit- Luistelukisat 100 200 300 1 500 to, Sport-lehti ja Opettaja-lehti. Sivuston avulla on tarkoitus herättää Maastojuoksu 40 40 80 1 80 opettajainhuoneita työyhteisönsä työhy- Maastojuoksut 200 200 400 1 400 vinvoinnin ja työpaikkaliikunnan kehittä- Sukkulaviesti 80 80 160 1 160 miseen. Sivuston käyttäjiksi voivat liittyvät Tennis 10 42 52 1 69 OAJ:n jäsennumeron omaavat opettajat. Viestikarnevaalit 900 900 1800 1 1800 Sivustolla voi haastaa paitsi itsensä myös Viestikarnevaalit/ 715 715 1430 1 1430 työtovereitaan ja muita opettajainhuoneita sukkulaviestit hyvinvointitalkoisiin. Sivuston käyttäjiksi Yhteensä 23863 30008 53871 240 74381 opettajia houkutellaan erilaisilla terveyteen liittyvillä kampanjoilla, myös perinteisiä2.3 Opettajien kunto- ja liikuntaviikkoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Liikuntapäiväkirjan toimintoja kehitetään jatkuvasti, ja virkistysliikunta terveyteen liittyviä artikkeleita lisätään säännöllisin väliajoin.Koululiikuntaliitto aloitti vuoden 2010 aikana opettajien hyvin- Tavoitteena on kannustaa opettajia liikkumaan terveytensä kan-vointisivusto www.openkeidas.fi kehittämisen. Sivuston avulla on nalta riittävästi ja toimimaan liikunnallisena esimerkkinä lapsille.tarkoitus herättää opettajainhuoneita työyhteisönsä työhyvinvoin- Koululiikuntaliitto haluaa kehittää koko kouluyhteisön työhyvin-nin ja työpaikkaliikunnan kehittämiseen. Sivuston käyttäjiksi voivat vointia.liittyvät OAJ:n jäsennumeron omaavat opettajat. (Ks. 2.3.1.) Valtakunnalliset harrasteliikuntatapahtumat innostivat opettajatvaeltamaan sekä kokeilemaan harrastelajeja Kesä- ja Talvipäivillä.
 12. 12. 12 2.3.2 TalvipäivätOpettajien Talvipäivät järjestettiin 5.–7.2 Opettajien valtakunnallinen harrastustoiminta lukuinaKisakallion urheiluopistolla, Lohjalla. Noin Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / Kilpailusuori-330 opettajaa osallistui Talvipäivien moni- turnauksia: lkm tuksia: kplpuoliseen liikuntatarjontaan. Ohjelmassa oli Kesäpäivät 64 32 96 10 96hiihtoa, lentopalloa, kaukalopalloa, sählyä, Power Mover-tanssi 254 32 286 3 286curlingia sekä harrastelajeja. Pyörävaellus 18 12 30 1 30 2.3.3 Pyöräilyvaellus Sopulivaellus 54 27 81 1 81 Talvipäivät 80 32 112 8 112Parin vuoden tauon jälkeen pyöräilyvaellus Yhteensä 470 135 605 23 605innokkaiden osallistujien myötä toteutettiinHiidenmaalla ja Saarenmaalla, Virossa 1.–5.7.Retki toteutettiin yhteistyössä Viron koulu-liikuntaliiton kanssa. Osallistujia oli 28, sekäkaksi huoltohenkilöä Suomesta. Poljettu ko-konaismäärä oli 320 kilometriä päiväetappi- Opettajien suosituin kilpailutoiminta piireissä lajeittainen vaihdellessa 35–105 kilometrin välillä. Laji Naisia Miehiä Yhteensä Kilpailuja / Kilpailusuo- turnauksia: lkm rituksia: kpl 2.3.4 Sopulivaellus Jalkapallo 0 10 10 1 30Vaellukselle osallistui 81 henkilöä. Sopuli- Kaukalopallo -veteraanit 0 112 112 2 412vaellus järjestettiin Hemavanin ja Ammar- Kaukalopallo A-sarja 0 120 120 1 500näsin maastossa 24.–30.7. Vaeltajat jaettiin Kaukalopallo B-sarja 0 80 80 2 230kolmeen pääryhmään; nautiskelijoihin, sis- Lentopallo 42 50 92 12 248seihin ja seikkailijoihin. Seikkailijat tutustui- Maraton 7 14 21 3 21vat kiipeilyn saloihin, kun muut ryhmät vael- Salibandy 218 458 676 4 3044sivat Ruotsin luonnossa. Opettajille, heidän Golf 12 13 25 1 25perheensä jäsenille ja opettajaksi opiske- Pesäpallo 26 33 59 1 236leville tarkoitettuja vaelluksia on järjestettyvuodesta 1991. Sopulivaellus on 5 vuorokau- Petankki 1 5 6 1 6den maastovaellus, joka järjestetään vuosit- Suunnistus 10 5 15 1 15tain heinäkuun viimeisellä täydellä viikolla. Tennis 1 12 13 1 13 Yhteensä 325 951 1276 36 4816 2.3.5 KesäpäivätOpettajien ja opettajaksi opiskelevien Kesä-päiviä vietettiin Pajulahden urheiluopistossa, Nastolassa 16.–17.6. Perinteen mukaisesti piirit kilpailivat keskenään Erkin sauvasta.Osallistujia Kesäpäivillä oli 300 eri puolelta Suomea. Harrastelajit Erkin sauvan voitti Kanta-Häme, joka osoitti vuoden aikana erityis-sisälsivät muun muassa monipuolisia jumppia ja erilaisia liikun- tä aktiivisuutta opettajakilpailuihin osallistumisessa. Myös Koulu-taelämyksiä zumbasta itsepuolustuslajeihin. Harrastelajien lisäksi liikuntaliiton kilpailuissa menestyminen huomioitiin Erkin sauvanKesäpäivillä kilpailtiin useissa eri lajeissa. Kesäpäivien yhteydes- pisteitä laskettaessa. Vuoden 2010 aikana jaettiin viimeinen Erkinsä pidettiin Koululiikuntaliiton vuosikokous ja KLL-koulutuspäivät sauva, sillä OAJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi jäi eläkkeelle.Koululiikuntaliiton liikuntavastaaville. Opettajien kilpailutoiminnan ilmoittautumiskäytäntöjä kehitet- tiin ottamalla käyttöön Koululiikuntaliiton ilmoittautumissivusto. 2.4 Opettajien kilpailutoiminta (Ks. 2.2.1.) Valtakunnallisiin kilpailuihin osallistui 1 595 opettajaa (1 517Opettajien kilpailutoiminta oli monipuolista. Eräs suosituimmis- vuonna 2009), joista 74 % (74 % vuonna 2009) oli miehiä. Piireissäta lajeista oli salibandy, jonka valtakunnalliset mestaruuskilpailut järjestettiin 32 opettajien kilpailutapahtumaa, joihin otti osaa 1 457järjestettiin Seinäjoella. Mukana oli 456 opettajaa ympäri Suomea. opettajaa.Opettajien kilpailuihin voivat osallistua kaikki Opetusalan Ammatti-järjestö OAJ:n jäsenet sekä opettajaksi opiskelevat opettajat.
 13. 13. 13
 14. 14. 143 Koulutustoiminta 4 Järjestötoiminta jaKoululiikuntaliitto koulutti opettajia niin valtakunnallisesti kuinpiireissä, opettajaa lähellä. Valtakunnallinen koulutus keskittyi kansalaisaktivointiajankohtaisiin asioihin, uusien lajien esittelyyn, sekä yhteisten ta- Koululiikuntaliiton valtakunnallinen rooli näkyi ja kuului selvästipahtumien ja projektien suunnitteluun. Piirikoulutus sisälsi lajikou- yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Liitto osallistui koululiikunnanlutusta ja ohjaaja- ja toimitsijakoulutusta. työryhmiin ja vaikutti useissa yhteisseminaareissa tuoden koulun Vuosittainen Power Mover -tanssikoulutus oli opettajien keskuu- arjen tuntemusta ja viestiä eri tahoille. Koululiikunta nousi jälleendessa suosittua. Koulutus tuki opettajaa työssään hyvien koulutta- merkittäväksi teemaksi median ja järjestöjen keskuudessa. Poliit-jien ja valmiiden materiaalien avulla. Kouluttajina toimivat Minni tisten päättäjien lisäksi niin urheilujärjestöt kuin opettajajärjes-Arposuo, Mark Niskanen ja Pauliina Latva. Power Mover -tanssi- töt näkivät koululaisten ja kouluissa tapahtuvan liikunnan määränkoulutuksiin osallistui yhteensä 72 opettajaa kolmella opetustun- nostamisen tärkeänä.nilla, joista kaksi oli Liikunnan- ja Terveystiedon Opettajien, LIITO:nOpintopäivillä ja yksi Hengitysliitto HELI ry:n tiloissa HelsinginOulunkylässä (16 osallistujaa). 4.1 Viestintä Sähköisen viestinnän uudistaminen ja kehittäminen nousivat keski- 3.1 Opettajakoulutus öön Koululiikuntaliiton viestinnän ja markkinoinnin kehittämisessä. Liiton uudet internetsivut otettiin käyttöön tammikuussa. SamallaToimintaperiaatteena oli huolehtia sekä alueellisen että sisäisen kehitettiin sähköistä viestintää lähestymällä erilaisia kohderyhmiä.tasa-arvon toteutumisesta piiritasolla. Opettajien koulutusta järjes- Kevään aikana panostettiin sosiaalisen median kanaviin. Sosiaali-tettiin valtakunnallisesti niin piirien liikuntavastaavien päivillä kuin sen median kanavista otettiin käyttöön Facebook, Youtube-kanavatpaikallisesti piirien omasta toimesta. Oman piirin tarjonta motivoi ja Twitter. Lisäksi SlideShare-julkaisukavavaan siirrettiin Koululii-paikallisia toimijoita ja oli paikkakunnasta riippumatta suosittua. kuntaliiton julkaisuja. Syksyn aikana korostettiin opettajien hyvin-Veso-koulutusta tarjottiin suoraan oppilaitoksille muun muassa Po- voinnin tärkeyttä, Open Keidas -sivuston rakentaminen aloitettiin.wer Mover -koulutuksesta ja elämysliikunnasta. (Ks. 2.3.1.) Piirien liikuntavastaaville järjestettiin vuoden aikana kahdetkoulutuspäivät; ensimmäiset Pajulahdessa, Opettajien Kesäpäivien 4.1.1 Sisäinen viestintäyhteydessä ja toiset Tampereella, Pispalan ja keskustan maisemis- Säännöllisen sisäisen viestinnän ensisijainen tavoite oli pitää pii-sa. rien liikuntavastaavat, hallitus ja henkilökunta tietoisina Koululii- kuntaliiton toiminnasta ja tapahtumista. Viestinnän välineitä olivat 3.2.3 Piirien koulutustoiminta sähköpostiviestit ja uutiskirjeet sekä KLL-koulutuspäivät.Piirit järjestivät vuoden aikana erilaisia koulutustilaisuuksia, joidensisällön ja ajankohdan piirit määrittivät itsenäisesti (ks. piiritilas- 4.1.2 Ulkoinen viestintä ja markkinointitot). Koulutus oli erilaista lajikoulutusta sekä ohjaaja- ja toimitsi- Verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kehittäminen nousivatjakoulutusta. Osanottajia piirien järjestämissä koulutustapahtumis- tärkeimmiksi projekteiksi. Uudet sivut rakennettiin vuoden 2009sa oli yhteensä 661. Koulutukseen osallistui 312 koululaista ja 349 aikana, ja ne otettiin käyttöön tammikuun lopussa 2010. Uusillaopettajaa. Koulutustapahtumia oli oppilaille 17 ja opettajille 44. Pii- sivuilla haluttiin tuoda paremmin esille opettajien ja koululaistenrit järjestivät muun muassa 1-2 koulutustilaisuutta kuntien koululii- tapahtumat sekä Koululiikuntaliiton toiminta laaja-alaisemmin.kunnan yhdyshenkilöille yhdessä läänien sivistysosastojen kanssa. Internetsivujen yhteyteen rakennettiin sähköinen uutiskirje, jonkaKoululiikunnan yhdyshenkilöiden koulutustilaisuuksien pääteema- avulla Koululiikuntaliiton viestejä voidaan kohdistaa erilaisille koh-na olivat piirien toiminnan suunnittelu ja ajankohtaiset asiat. Kou- deryhmille.luliikuntaliiton liikuntakoordinaattori osallistui Varsinais-Suomen Keväällä otettiin käyttöön myös Koululiikuntaliiton ja Power Mo-koulutusseminaariin 12.–13.11. Liedossa ja Tukholmassa. verin facebook-sivut. Sivujen tarkoituksena oli informoida vanhem- pia, opettajia ja koululaisia ajankohtaisista tapahtumista. Tulevai- suuden tavoitteena on saada sivuista myös enemmän keskustelua herättävät, jotta liikunnasta ja toiminnastamme kiinnostuneiden on helppo vaikuttaa omalla panoksellaan liiton toiminnan kehittämi- seen. OAJ:n paikallisyhdistysten yhdyshenkilöille välitettiin säännöl- lisesti tietoa Koululiikuntaliiton tapahtumista ja koululiikuntaan
 15. 15. 15liittyvistä asioista. Myös kuntien ja kaupunkien yhdyshenkilöihin ja nuorille. Kampanjaan osallistuvien järjestöjen viestintäkanavienoltiin aktiivisesti yhteydessä. Yhteydenpito lajiliittoihin, seuroihin lisäksi lukuisat radioasemat, television aamuohjelmat, STT, lehdetja muihin järjestöihin edisti Koululiikuntaliiton tapahtumien näky- ja nettilehdet välittivät kampanjan viestiä eteenpäin. Tapahtumanvyyttä. Opettajien tapahtumista kerrottiin myös Opettaja-lehdessä suojelijana oli Tommi Korpelasekä OAJ:n internetsivuilla. Muita ulkoisen viestinnän välineitäolivat Koululiikuntaliiton internetsivut, OAJ:n tammikuussa ja elo-kuussa ilmestynyt jäsenkirje opettajille sekä opettaja- ja oppilas- 4.2 Kansainvälinen toimintakilpailujen käsiohjelmat. Lisäksi hyödynnettiin Opettaja-lehteä, Koululiikuntaliitto oli mukana International School Sport Federatio-Soolibooli-lehteä ja Liito ry:n lehteä. nin, ISF toiminnassa. Pohjoismaiden sekä Baltian maiden koululii- kuntajärjestöihin pidettiin aktiivisesti yhteyttä, vaihdettiin ajatuksiaInternet-sivujen tilastot 1.2.–31.12. ja toimintamalleja.Koululiikuntaliiton internetsivuilla www.kll.fi vierailtiin 52 313 ker-taa. Suosituimpia sivuja olivat koululaisten kilpailukalenterissa 4.2.1 International School Sport Federationolevat tapahtumasivut. Lisäksi suurta kiinnostusta herättivät Power Koululiikuntaliitto on ollut ISF:n jäsen ko. järjestön perustamises-Mover -sivut. Kävijät olivat kiinnostuneita myös palloilusarjojen ta eli vuodesta 1972 lähtien. Jäsenmaita ISF:lla on yli 80 kaikistatuloksista ja opettajien tapahtumista. Suurin osa kävijöistä saapui maanosista. Koululiikuntaliitto lähetti joukkueen ISF:n koripallo-,ensin Koululiikuntaliiton internetsivujen pääsivulle. jalkapallo- ja suunnistuskilpailuihin. Lisäksi Suomesta osallistui joukkue Gymnasiaadeihin, jossa lajeina oli edustettuna telinevoi-Medianäkyvyys 1.11.2009–30.11.2010 mistelu, yleisurheilu sekä uinti.Koululiikuntaliiton näkyvyys mediassa nousi vuoden aikana. Näky-vyys mediassa muodostui koululaisten kilpailu- tai harrastetapah- 4.2.2 Pohjoismainen yhteistyötumien kautta. Pääasiassa palstatilaa liitto sai maakunta- ja paikal- Pohjoismaisessa yhteistyössä ovat mukana Färsaaret, Grönlanti,lislehdissä, verkkoviestimissä ja paikallisradioissa. Eniten osumia Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi. Virallinen yhteistyö alkoisaivat koululaisten hiihtomestaruuskilpailut, suunnistusmestaruus- vuonna 1972. Yhteistyötä rahoitetaan kunkin maan jäsenmaksuillakilpailut ja palloilusarjat. Näkyvyyttä oli myös Power Mover -toi- ja Pohjoismaisen ministerineuvoston avustuksella. Yhteistyön veto-minnalla. Mediaosumia kerättiin Meltwater Newsin avulla. vastuu on kaksivuotiskausittain ollut suurimmilla Pohjoismailla. 4.1.3 TapahtumaviestintäOpettajien ja koululaisten kilpailutapahtumien viestinnän ja mark-kinoinnin järjestivät Koululiikuntaliitto ja paikallinen tapahtuma-järjestäjä yhdessä. Alueiden ja piirien liikuntavastaavat vastasivatitse oman alueensa tapahtumaviestinnästä. Tapahtumaviestintä jamarkkinointi keskittyivät pääasiassa sähköisiin viestimiin, muttapaikallinen järjestäjä markkinoi tapahtumaa myös paikallislehdissäja mahdollisesti edustamansa lajiliiton viestintäkanavissa. Puheen-johtajan tervehdys ja liiton informaatiosivu julkaistiin seitsemäntapahtuman käsiohjelmassa. Opettajien ja koululaisten kilpailu- jaharrastetapahtumista tiedotettiin muun muassa Opettaja-lehdes-sä, Liikkuva koulu voi hyvin -esitteessä ja Open Omena -liitteessä.Tärkeitä tapaamis- ja tiedonvälityspaikkoja olivat myös LIITO ry:nOpintopäivät ja Educa-messut.Anna mulle aikaaKoululiikuntaliitto oli mukana Nuorten Akatemian koordinoimas-sa Anna mulle aikaa -viestintäkampanjassa. Nuoren ja aikuisenpäivää vietettiin toisen kerran 15.9. Kampanjan tavoitteena oli he-rätellä aikuisia antamaan nuorille aikaa. Kampanjassa oli muka-na 14 järjestöä. Kampanja järjestettiin suomeksi ja ruotsiksi. Useatkunnat, yritykset, organisaatiot sekä muut järjestöt järjestivät ta-pahtumapäivänä tempauksia, kampanjoita ja tapahtumia aikuisille
 16. 16. 16 4.3 Talous 4.5 Muu yhteistyötoimintaVuoden 2010 tulos toteutui ennakoitua parempana, vaikka vuoteen Koululiikuntaliitto osallistui vuoden aikana lukuisiin koululiikuntaamahtui paljon kehittämistyötä ja uusia projekteja, joiden kokonais- käsitteleviin seminaareihin ja työryhmiin, joista merkittävimpänäkustannuksia oli haastavaa kesken toimintavuoden arvioida. Ta- mainittakoon Opetushallituksen Kerhotoiminnan kehittämisryhmä.lousarviossa arvioitiin vuoden olevan alijäämäinen noin -21 000 €, Lisäksi yhteistyötä eri nuorisojärjestöjen kanssa on tehty Harras-mutta toteutunut tulos oli huomattavasti parempi eli + 1 064,82 €. tustoiminnan vaikuttamisryhmässä (VAIKKU). Koululais- ja opiske-Tarkka projektiseuranta piti hankkeet budjetissaan. Tuottojen to- lijaliikunnan toimialan puitteissa jatkettiin yhteisten asioiden ke-teutuminen kilpailutoiminnassa muun muassa opettajatoiminnassa hittämistä Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) jäsenorganisaationa.riippui siitä, että järjestikö keskustoimisto kilpailut itse vai ostopal-veluna piiriltä, urheilujärjestöltä tai kolmannelta taholta. Tämä hei-jastui myös toteutuneisiin kuluihin. Oppilaspuolella oli vedettävissäse johtopäätös, että vaikka pienempiä kisoja ei kaikkia järjestetty,niin kokonaiskannattavuus pysyy kuitenkin hallinnassa laaduk-kaammin toteutetuilla tapahtumilla. Konsernitilinpäätöksen tulosoli ylijäämäinen + 601,65 €. Koululiikuntaliiton taseen loppusummaoli 363 464,70 €. Koululiikuntaliiton tuotot toteutuivat 88,96 % jakulut 85,12 %. Toimintavuoden aikana toteutettiin alkuperäisen talousarvi-on ulkopuolelta toimiston psykososiaalisten kuormitustekijöit-ten arviointi ja hyvinvointisivusto www.openkeidas.fi kehitystyöulkopuolisella rahoituksella. Pieni säästö palkkakuluissa johtuikehittämispäällikön vuorotteluvapaasta. Opettajien toimintaan olisuoraan allokoitu OAJ:n tukiraha, joten toiminta näyttää ns. viivanalla positiivista. Tärkeää on kuitenkin katsoa kokonaiskuluja ja ns.laadullisia tekijöitä, kuten osallistumismääriä ja palautetta. Muu-taman vuoden seuranta osoittaa, että kilpailutoimintaan osallis-tujien määrä hiipuu (noin 2 000 osallistujaa vuosittain), kun taasharrastelajit, koulutus ja esimerkiksi web-toiminnot herättävätkiinnostusta. Saman johtopäätöksen voi vetää oppilastoiminnasta– vähemmän on enemmän. Liitto omistaa Malmilla As. Oy Vilppu-lantie 2:ssa sijaitsevan toimistohuoneiston, jonka suuruus on 123,5m2 sekä Koululiikunta-lehteä tuottavan Liitu Oy:n osakekannan. Toi-mistohuoneisto on vuokrattuna. 4.4 Henkilökunta ja luottamusorganisaatioKoululiikuntaliiton toimistossa vakinaista henkilökuntaa oli viisihenkilöä. Eero Simojoki toimi Terho Tomperin vuorotteluvapaasijai-sena kehittämispäällikön tehtävissä ajalla 20.9–31.12.2010. Vuo-sikokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi vuosiksi 2010–2013Pasi Pesosen (OAJ edustaja) ja jatkolle Matti Pöyryn. Hallituksenpuheenjohtajana toimii kansanedustaja Raija Vahasalo ja varapu-heenjohtajana Vesa Haapala. OAY:n ammattiyhdistysten valitsemialiikuntavastaavia Koululiikuntaliitolla oli 35. Toiminnanjohtajanatoimi Kristiina Jakobsson.
 17. 17. 175 YhteenvetoVuonna 2010 Koululiikuntaliitto jatkoi toimintaansa aktiivisen kou-luliikuntakulttuurin kehittäjänä ja puolestapuhujana. Koululiikun-taliitto järjesti tai toimi osajärjestäjänä 16 koululaisliikuntatapah-tumassa ja 16 opettajaliikuntatapahtumassa vastaten muun muassaSuomen koululaisten mestaruussarjoista, opettajavaelluksista sekäPower Mover - toiminnasta. Koululiikuntaliitto osallistui aktiivisesti toimialan hankkeisiin,kuten neljän ministeriön Liikkuva koulu- hankkeeseen ja Tervey-den- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Terve koululainen -hank-keeseen (TEKO). Näiden lisäksi Koululiikuntaliitto jatkoi www.koululiikkuu.fi/slk -portaalihanketta, jonka tuotoksina syntyivät ns.kunta- ja valtakunnallinen ilmoittautumis- ja informaatiojärjestel-mä koululais- ja opettajatapahtumien luomiseen. Sokerina pohjallaKoululiikuntaliitto työsti yhteistyökumppaneidensa kanssa uutta,vuoden 2011 tammikuussa julkaistavaa opettajien hyvinvointisivus-toa www.openkeidas.fi, tarkoituksenaan kasvattaa opettaja-kohde-ryhmän tavoittamisen astetta ja vaikuttavuutta. Vuosi oli toimintapainotteinen ja työntäyteinen! Koululiikunta-liitto tuotti valtakunnallisesti ja piiri/aluetasolla fyysiseen ak-tiivisuuteen kannustavaa perinteistä ja täysin uutta harrastus-,kilpailu- ja koulutustoimintaa, joiden tarkoitus oli poistaa esteitäliikunnalta ja tavoittaa yhä laajempia kohderyhmiä. Aluemalleihinpureuduttiin muun muassa KLL -koulutuspäivillä Tampereella, jossatarkoituksena oli jakaa tietoa nykyisistä piirien toimintatavoista janiiden mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Kriittisimpinä alueinanähtiin ne piirit, joissa toiminta ja toteutus lepäävät harvojen harti-oilla. Aktiivisimmat piirit puolestaan houkuttelivat uusia toimijoita.
 18. 18. 18Koululiikuntaliiton toimijatHallitus Viestintätoimikunta Kansainvälinen toimintaRaija Vahasalo, (pj) Raija Vahasalo, (pj) Kristiina Jakobsson (pj)Pasi Pesonen Sari Manninen Jani KangasniemiVesa HaapalaSalla Leinonen Liikuntatoimikunta TilintarkastajatSari Manninen Esa Seretin (pj) Raimo Hakola HTM-tilintarkastajaArja Nurminen Pikita Lempiäinen-Koponen varahenkilöt: Johanna Mäntyharju-Keinänen KHT-Matti Pöyry Mikko Levola tilintarkastajaEsa Seretin Matti Pöyry Rauno Segersvärd talouspäällikkö Jani KangasniemiTyövaliokunta Terho TomperiRaija Vahasalo, (pj)Vesa Haapala, (varapj)Kristiina Jakobsson, KLL tjTyöryhmätEdustukset eri toimielimissäYhteydet OAJ:öön: Raija VahasaloKoululais-opiskelijaliikunnan toimiala: Raija Vahasalo ja Kristiina JakobssonSUH:n hallitus: Terho TomperiKerhokeskus – Koulutyön tuki hallitus Kristiina Jakobsson, varajäsenenä Terho TomperiYleisurheilu-kisan yhdyshenkilö: Terho TomperiLIITU Oy:n yhtiökokous: Terho TomperiLIITU Oy:n hallitus: Raija Vahasalo, Sari Manninen ja Visa Pohjola.SLU / Koululais- ja opiskelijaryhmä: Saku ry, Liito Ry, Koululiikuntaliitto KLL ry / Kristiina Jakobsson & Raija Vahasalo, OLL rySLU Järjestötiedottajien rinki: Terhi KäkeläKerhotoiminnan kehittämisryhmä / Opetushallitus: Kristiina Jakobsson, Terho TomperiTerve koululainen (TEKO)-hankkeen ohjausryhmä /Terveyden ja hyvinvointilaitos: Kristiina JakobssonLiikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmä / Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kristiina JakobssonKoululiikkuu.fi/suomi-hanketyöryhmä / Koululiikuntaliitto koordinoiAntti Haapalahti projektipäällikkö, Oulun seudun ammattikorkeakouluEero Nousiainen lehtori, Oulun seudun ammattikorkeakouluJani Kangasniemi liikuntakoordinaattori, KoululiikuntaliittoTerho Tomperi kehittämispäällikkö, KoululiikuntaliittoJuhana Oukka opiskelija, Oulun seudun ammattikorkeakouluJuha Hulkkonen opiskelija, Oulun seudun ammattikorkeakouluKutsuttuna asiantuntijana muutamissa kokouksissa ovat olleet Päivi Karppinen Oulun kaupungista ja Seppo Kangas Virpiniemen liikuntaopistosta.ärjestelytoi-mikuntaOpen omena / Opettaja-lehden liitetyöryhmä / Koululiikuntaliitto koordinoiTerhi Käkelä, KoululiikuntaliittoAnnika Jokinen, Kerhokeskus - koulutyön tuki ryKalervo Koivisto, Terveys ryTuula Sundman, Terveys ryEeva-Liisa Markkanen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 19. 19. 19Liikuntavastaavat 2010-2011Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Kymenlaakso Oulun eteläinen SatakuntaOssi Pulli Vesa Karjalainen Toivo Vahvelainen Simo Törnvall Timo StenforsLappeenrannan kaupunki Kirkonkylän koulu Kulotie 8 Juseliuksentie 21 Hiekkapellonkuja 4Vapaa-aikakeskus Mestarintie 3 45200 Kouvola 85100 Kalajoki 28610 PoriPL 11 07600 MYRSKYLÄ gsm 040 563 0391 pk. (08) 462 042 pk. (02) 637 506353101 Lappeenranta vesa.karjalainen@myrskyla.fi toivo.vahvelainen@iitti.fi gsm 0400 589 076 fax. (02) 621 5173gsm 0400 469 128 gsm 040 576 2853 simo.tornvall@kalajoki.fi gsm 044 701 5224fax. (05) 6162 909 Esko Järvinen timo.stenfors@pori.cedunet.fiossi.pulli@lappeenranta.fi Kainuu Valinmäentie 21 Pirkanmaa Martti Juhani Köngäs 45810 Pilkanmaa TampereEtelä-Pohjanmaa Paltamontie 39 A pt. 0206 155 747 Pohjois-Karjala Tampereen Pyrintö/VesaJaana Niemenmaa 89200 Puolanka fax (05) 280 4413 Satu Huttunen KuokkalaIlveksentie 8 pt. (08) 719 3612 koti gsm 050 443 2482 Koivurannantie 50 Mustanlahdenkatu 1 B 7961800 Kauhajoki gsm. 050 572 0152 esko.jarvinen@kouvola.fi 80770 Kontiolahti 33210 Tamperegsm 045 315 5885 martti.kongas@puolanka.fi pk. (013) 732 464 gsm 0407386875jaana.niemenmaa@ Lappi pt. (013) 734 5286 vesa.kuokkala@tampereen-kauhajoki.fi Kanta-Häme pyrinto.fi Vesa Haapala (hallituksen satu.huttunen@kontiolahti.fi Mikko Reitti varapj) Marja MaksimainenEtelä-Savo Vierikuja 4 Heikki Lehmonen Päivärinne 17 Yrjöntie 5Hannu Kaatranen 96600 Rovaniemi Palatsinraitti 1 B 29 16900 Lammi 82600 TohmajärviPäärynäkuja 3 pt. (016) 384 006 33210 Tampere gsm 044 580 5455 gsm 050 369 403550600 Mikkeli gsm 040 525 4975 gsm 0400 841 462 mikko.reitti@hameenlinna.fi mmaksima@luukku.compt. (015) 194 3031 vesa.haapala@rovaniemi.fi heikki.lehmonen@koulut. tampere.fipk. (015) 178 925 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Lappigsm 050 400 0549 Länsi-Pohja Matti Teerikangas Turkuhannu.kaatranen@ Perämies 14 Esa Seretin (hallituksen jäsen Pohjois-Savoedu.mikkeli.fi ja liikuntatoimk. pj)) Pikita Lempiäinen-Koponen 67800 Kokkola Leena Mustonen Turun kaupunki Hakalankatu 52 BHelsinki pt. (06) 822 1084 Kasurilan koulu Kasvatus- ja opetusvirasto 94100 Kemi gsm 040 489 2104 Pihlajapolku 2 Käsityöläiskatu 10Ulla Salojärvi gsm 040 551 5849 matti.teerikangas@kokkola.fi 71800 Siilinjärvi 20100 TurkuHelsingin opetusvirasto esa.seretin@kemi.fi p. 017-401 802, 017-401 815 gsm 050 516 7209PL 3000 Keski-Suomi Länsi-Uusimaa leena.mustonen2@ pikita.lempiäinen-koponen@00099 Helsingin kaupunki siilinjarvi.fi Eero Heikkinen turku.fipt. (09) 3108 6211 Sari Manninen Juholantie 6 Harri Karjalainenulla.salojarvi@hel.fi Pranglintie 11 A 1 Jaana Suli 43100 Saarijärvi 02480 Kirkkonummi pt. (014) 459 8284 Luhintie 684 Turun kaupunkiKirsi Lakaniemi gsm 050 34 00 396 fax. (014) 459 8457 71920 Pajulahti Kasvatus- ja opetusvirastoSolvikinkatu 2 B 49 sari.manninen@kirkkonummi. gsm 044 459 8284 fi jaana.suli@lapinlahti.fi Käsityöläiskatu 1000990 Helsinki eero.heikkinen@saarijarvi.fi 20100 Turkupt. (09) 3108 6814 Päijät-Häme Oulun alue gsm 050 590 7462fax. (09) 3108 6810 Kuusamo Tuomo Lukkari Jaana Lemminkäinen harri.karjalainen@turku.figsm 050 572 2180 Jukka Makkonen Kiiminkijoen koulu Rautellinkatu 23 Ckirsi.lakaniemi@edu.hel.fi Kitkantie 42 Raatintie 9 15140 Lahti Varsinais-Suomi 93600 Kuusamo 90900 Kiiminki jaana.lemminkainen@edu. Ari Ylä-Mononen lahti.fi jukka.makkonen@kuusamo.fi gsm 040 588 8516 Johanneksentie 10 tuomo.lukkari@kiiminki.fi 21410 Vanhalinna pt. (02) 778 6100 Kari Kattelus gsm 0400 711 300 Kruunutie 14 ari.ylamononen@salo.fi 90420 Oulu gsm 0500 875 521 kari.kattelus@eduouka.fi
 20. 20. 20Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2010TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2010VARSINAINEN TOIMINTA 2010 2009 Tuotot Kilpailumaksut 19 491,80 16 243,50 Osanottomaksut 92 467,00 93 254,00 Muut tuotot 65 031,63 176 990,43 79 481,42 188 978,92 Kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 208 253,89 208 857,45 Muut henkilösivukulut 38 622,55 246 876,44 44 441,76 253 299,21 Poistot 6 257,05 6 551,06 Muut kulut Vuokrakulut 51 995,16 56 399,33 Matka ja majoituskulut 69 680,29 69 788,04 Muut kulut 176 811,96 298 487,41 262 090,13 388 277,50 Varsinaisen toiminnan kulut 551 620,90 648 127,77Varsinaisen toiminnan kulujäämä -374 630,47 -459 148,85Varainhankinta Tuotot Myyntituotot 16 215,93 16 755,04 Kerhomaksut 27 350,00 26 725,00 Ilmoitus- ja mainostuotot 3 600,00 47 165,93 0,00 43 480,04 Kulut Palkat 0,00 2 050,00 Henkilösivukulut 0,00 393,48 Ilmoitushankinta kulut 2 150,30 Ostokulut 11 241,96 13 794,32 Kerhomaksut (kulut) 25 721,66 23 013,82 Varaston muutos 1 122,85 -944,42 Myynnin edistäminen 0,00 40 236,77 0,00 38 307,20Varainhankinta yhteensä 6 929,16 5 172,84Tuotto-/kulujäämä -367 701,31 -453 976,01Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Vuokratuotot 19 356,24 18 615,24 Osinkotuotot 6 000,00 Korkotuotot 1,03 25 357,27 143,16 18 758,40 Kulut Vastikemenot 7 949,28 7 356,48 Korkokulut 179,34 45,33 Muut rahoituskulut 462,52 8 591,14 462,52 7 864,33Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 16 766,13 10 894,07Tuotto-/kulujäämä -350 935,18 -443 081,94Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus 300 000,00 285 000,00 Muut yleisavustukset 0,00 0,00 Valtion erityisavustukset 52 000,00 352 000,00 144 947,92 429 947,92TILIKAUDEN TULOS 1 064,82 -13 134,02
 21. 21. 21Tase31.12.2010 TASE 31.12.2010VASTAAVAA 31.12.2010 31.12.2009PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0,00 280,89Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 17 928,48 18 810,43Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 168 187,93 168 187,93 Osuudet liiketoimintayhtiöissä 10 000,00 178 187,93 10 000,00 178 187,93PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 196 116,41 197 279,25VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 13 033,15 14 156,00SaamisetLyhytaikaiset saamisetTilisaamiset Myyntisaamiset 1 327,20 3 348,88 Muut saamiset 158,91 1 486,11 0,00 Siirtosaamiset 21 681,64 21 681,64 10 470,18 13 819,06Rahat ja pankkisaamiset 131 147,39 183 402,46VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 167 348,29 211 377,52VASTAAVAA YHTEENSÄ 363 464,70 408 656,77VASTATTAVAA 31.12.2010 31.12.2009OMA PÄÄOMAEdellisten tilikausienyli/alijäämä 275 459,15 288 593,17Tilikauden yli/alijäämä 1 064,82 276 523,97 -13 134,02 275 459,15OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 276 523,97 275 459,15VIERASPÄÄOMAPitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta 16 818,79 16 818,79Lyhytaikainen Siirtovelat 58 849,37 60 074,65 Ostovelat 6 535,74 51 688,43 Muut velat 4 736,83 70 121,94 4 615,75 116 378,83VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 86 940,73 133 197,62VASTATTAVAA YHTEENSÄ 363 464,70 408 656,77
 22. 22. Koululiikuntaliitto KLL ry toimii oppilaiden ja opettajien lii- kunnan puolesta. Liiton tarkoituksena on huolehtia suo- menkielisten peruskoulujen ja lukioiden oppilaiden sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenten vapaaehtoisesta liikunnan harrastustoiminnasta. Liikunnallisena tavoitteena on koulun opetussuunnitelman mukaisen liikunnanopetuk- sen tukeminen, täydentäminen ja jatkaminen. Koululiikunta- liitto on ollut aktiivinen liikuttaja jo vuodesta 1946. Haluamme sinunkin löytävän liikunnan riemun!Rautatieläisenkatu 6 00520 Helsinki p. 020 7489 458 kll@kll.fi www.kll.fi M.E.N. Oy 2011

×