Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2014 ts kll koulun oma liikuttaja TOIMINTASUUNNITELMA

250 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2014 ts kll koulun oma liikuttaja TOIMINTASUUNNITELMA

 1. 1. 2014Kristiina Jakobsson, toiminnanjohtajaKoululiikuntaliitto KLL ry17.5.2014Koulun oma liikuttaja! -toimintasuunnitelma
 2. 2. 2Sisällysluettelo1 MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ:.................................................................................................. 31.1 Toimintaympäristö haastaa muutokseen (Lainattu Valon strategiasta)........................................... 31.2 VALOn organisoituminen yhteinen visio 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa............. 41.3 Liikuntalaki -uudistus......................................................................................................................... 41.4 Liikkuva koulu – ohjelma ................................................................................................................... 51.5 Opetushallitus: Uusi opetussunnitelma käyttöön v. 2016 ................................................................ 51.6 Fokus siirtyy järjestötasosta yksilötasolle: yksilön liikuntapolku elinkaarimallissa ratkaiseva. ........ 52 VUODEN 2014 TOIMINNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET OVAT: ................................................... 63 KOULULIIKUNTALIITON ARVOT JA MISSIO 2012 - 2015 ............................................................................ 64 KOULUN OMA LIIKUTTAJA -STRATEGIA 2012 - 2015 HAASTAA MEIDÄT OLEMAAN ROHKEITA!.............. 75 KLL:n vahvuudet: ................................................................................................................................... 86 TYÖYHTEISÖN YHTEISET TAVOITTEET (Linkki organisaation tavoitteisiin ja strategiaan): 97 OPPILASTOIMINNAN TAVOITTEET – vähemmän mutta laadukkaammin ja vaikuttavammin! .............. 108 OPETTAJATOIMINNAN TAVOITTEET – massojen koukuttaminen laadukkaalla toiminnalla!.................. 129 TALOUSHALLINNON TAVOITTEET............................................................................................................ 13
 3. 3. 1 MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ:Toimintaympäristön muutokset lyhyesti perustuvat v. 2013 kevään tietoihin, jotka koskevat valtiontaloutta, urheilujärjestökenttää ja koulumaailmaa.1.1 Toimintaympäristö haastaa muutokseen (Lainattu Valon strategiasta)Elinvoimaisen tulevaisuuden varmistamisen tarve syntyy kahtaalta, toisaalta järjestön tai yhteisönsisäisistä muutostarpeista ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista. Liikuntajärjestöjentoimintaympäristö on muuttumassa merkittävästi ja se haastaa liikuntajärjestöt miettimäänkriittisesti omaa toimintaansa.Toimintaympäristön muutostrendejä ovat muun muassa ikääntyminen, alueellinen keskittyminen,globalisaatio, digitalisoituminen, sosiaalinen eriarvoistuminen ja ilmaston muutokset. Alla onpoimintoja sellaisista muutostekijöistä ja niitä vastaavista johtopäätöksistä, joilla on olennainenmerkitys tämän strategian kannalta.Keskeisiä muutostekijöitä Johtopäätöksiä• Väestön vähentynyt arkiliikunta ja elämän-tapasairauksien yleistyminen• Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta, tarjonnanlisääntyminen ja liikuntakäsityksen laaje-neminen• Yhtenäiskulttuurin pirstaloituminen (liikunta-kulttuurin, liikuntamuotojen ja liikuntakäsit-teiden pirstaloituminen)• Yksilön kasvanut vastuu liikunnasta ja liikun-takulttuurin polarisoituminen• Menestymisen kulttuurin vahvistuminen• Poliittisen ja yhteiskunnallisen kysynnän li-sääntyminen• Lisääntynyt poliittinen ohjaus, urheilun au-tonomian pienentyminen• Pysyvä talouden niukkuus, markkinameka-nismin vahvistuminen urheilussa• Viestintäteknologian kehittyminen, osaami-sen ja innovaatioiden merkitys• Kirkkaiden strategisten valintojen, toiminta-tapojen ja oman positioinnin määrittely suh-teessa erilaisiin liikkujaryhmiin• Vaikuttamisen keinojen ja tapojen uudista-minen kohderyhmät huomioiden (yksilön kä-sitykset ja asenteet)• Mielekkäiden yhteisöllisyyden paikkojen tar-joaminen ja tukeminen• Kumppanuuksien korostuminen• Innovatiivisuus ja kärkiosaaminen ratkaise-vaa• Järjestö-/ansaintalogiikan uudistaminen
 4. 4. 1.2 VALOn organisoituminen yhteinen visio 2020: Olemme maailmanliikkuvin urheilukansa1. Roolitukset, yhdessä tekeminen ja resurssointi – tahtotila missä ja miten KLL on mukanayhteishankkeissa ja Valo-organisaatiossa tehdään kevään ja syksyn 2013 aikana. Tätä kirjoittaessa,kokonaisuus on aika lailla hajallaan ja hämmentynyt. Kolme organisaatiota on yhteen saatettu,mutta muilta osin roolitus ja osallistumismahdollisuudet ovat auki. Lajiliitot haluavat kouluihin.Motiivina on varmasti jäsenyyden kasvattaminen ja todennäköistä on, että paikalliset toimijathaluavat kerhotunteja yms mahdollisuuksia. Pelisäännöt ovat kuitenkin auki, samoin se, kuka jamillä ajalla toimintaa järjestetään. Koulujen näkökulmasta yrityskumppanuudet saattavat olla yksivaihtoehto, koska silloin liikuttaja tulee kouluun asiakkaan toivomana aikana. Tämä ”saatavuus taitoimituskyky” ovat paikalliseurojen haasteita. Nähtäväksi jää alueitten rooli.a. SLU -jäsenyhteisöjen selvä kanta oli se, että vapaaehtoisen liikkumisen tukeminen tuleekeskittyä lapsiin ja nuoriin ja KOULUIHIN.Liikkujan polut ovat tässä vaiheessa jääneet taka-alalle, joka ei ole hyvä asia liikunnankokonaisvaikuttavuuden ja roolijaon osalta. Aluetoimijoiden rooli on vahvistunutodottamattoman vahvaksi uudessa Valo-organisaatiossa.b. LASTEN- JA NUORTEN SUOMALAINEN LIIKKUMISEN MALLI – lastenurheilussa käyttöön.Malli rakentuu yhä kolmikantaan seura, koti ja koulu.c. SLU-yhteisön VIISI valintaa ja VALON STRATEGIASLU ry:n syyskokouksessa 19.11.2011 liikuntajärjestöt päättivät tiivistää yhteistyötäänviidellä yhteisellä valinnalla. Kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa Suomi maailmanliikkuvammaksi urheilukansaksi. SLU jäsenjärjestöineen toteuttavat vuosina 2012-2014visiota viidellä yhteisellä valinnalla: 1) vaikuttaminen vanhempiin, 2) koulupäivässä tuntiliikuntaa, 3) seuratoiminnan laadun kehittäminen, 4) ratkaisut urheilijan polulla sekä5) edellytykset ja olosuhteet kunnossa.  Valon strategian uusi muoto ei ota suoraankantaa näihin valintoihin. Valon strategia muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: 1)Arvostus ja resurssit 2)Menestyvä urheilu 3)Liikunnallinen elämäntapa 4) Yhdistävätpalvelut.1.3 Liikuntalaki -uudistusi. tehdään Jyrki Kataisen hallituskauden aikana.ii. Terveysliikunta –ja perinteinen urheilutoiminta. Polittiinen kanta on selvä –kansantalouden näkökulmasta terveysliikunta on painopiste. Urheilujärjestötpuolestaan puhuvat omien lajiensa ja jäsenyyksiensä puolesta, mutta tuskinpystyvät vapaaehtoisvoimin hoitamaan koko Suomen liikuttamista.1. Kova kilpailu siitä, mihin tarkoitukseen varoja jaetaan ja kenelle. Mikä on”uuden” urheilusektorin rooli. Syrjäytyneitten liikunnasta Valo sanoutui irti(ainakin ilman lisäresurssia).2. Olosuhderahoista kilpaillaan myös – menevätkö lajeille vaiko kaikillesaavutettavissa oleviin toimenpiteisiin?iii. Liikuntalakiuudistus on kuitenkin eri asia kuin valtionavustuslaki, jota ei ollamuuttamassa. Todennäköisesti siis ei ole mahdollista, että OKM siirtäisi
 5. 5. 5rahanjakovaltaa Valolle, vaikka toisaalta järjestöt –hakiessaan Valon jäsenyyttä-todennäköisesti säännöt hyväksyessään hyväksyvät myös sen mahdollisuuden.1.4 Liikkuva koulu – ohjelma2. hankkeen tavoitteena on julkaista ja jakaa keinoja eri kokoisten ja taustaisten koulujen koulupäivänliikunnalistamiseen (OPH/OKM)3. Opetushallituksen laajennettu terveystarkastus eli MOVE-järjestelmä (fyysisen toimintakyvynseurausjärjestelmä), otetaan käyttöön KAIKISSA kouluissa v. 2016.4. Liikkuva koulu ja Valon alueet hakevat yhteistä liikuntakoordinaattori resurssia – mitä se tarkoittaakäytännössä?1.5 Opetushallitus: Uusi opetussunnitelma käyttöön v. 2016i. kirjauksia mm. liikunnan opetuksen uudistamisesta, jossa painopiste siirtyy taitojenja arkipäivän fyysisten valmiuksien oppimiseen (lajipainoitteisuus sisällöistäpoistuu, mutta niitä käytettänee yhä sovelluksissa)ii. kerhotoiminnasta luultavasti kirjauksia informaalin oppimisympäristönnäkökulmista.1.6 Fokus siirtyy järjestötasosta yksilötasolle: yksilön liikuntapolkuelinkaarimallissa ratkaiseva.TÄMÄ ON KYSYMERKKI – toimintasuunnitelmaa kirjoittaessa yksilö on Valon strategiassa unohtunut, kuntoimijat etsivät omaa paikkaansa ja valtataisteluakin nähdään. Koululiikuntaliiton kanta on kuitenkin se,että liikkuja pitäisi olla fokuksessa ja erilaisten liikkujapolkujen turvin rakennetaan toimivia käytännönmalleja.Fokus siirtyy tulevina vuosina erilaisten yksilötason liikuntapolkujen ymmärtämiseen, huomioimiseen jatukemiseen. Liikuntapolun syntymiseen vaikuttavat lähtökohdat yksilön taustoissa, mutta myös ns.instituutionaaliset vaikuttajat, jotka kohtaavat yksilön pidemmän aikaa. Merkittävimmät tekijätliikuntapolun syntyyn ja tukemiseen ovat: perhe, koulut ja urheiluseurat. Suhteellisen selvää on se, ettäperiaatetasolla huippu-urheilun tavoitteet eivät sodi esim. koululiikunnan tavoitteita vastaan. Yhteisenätavoitteena kaikilla osapuolilla on liikunnan määrän lisääminen arkeen, koulupäivään, oppitunneille (erioppiaineet) ja erityisesti ns. saranavaiheittein (organisaatiotasot) tai nivelvaiheiden (yksilöt) johtaminen javiestikapulan vieminen eteenpäin, niin, että liikunnallinen elämäntapa jatkuisi katkeamattomana.
 6. 6. 2 VUODEN 2014 TOIMINNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEETOVAT:Aluetoiminta: oppilastoiminnan uudelleen organisointi fokukseen!Koulun oma liikuttaja – fokusointi seuraaviin toimintoihin: 1) koulutus 2)liikunta 3)tapahtumat 4) YhteistyöN...Y...T… N.Y.T! -toiminta matalakynnyksistä, perustaitoja ja MOVE-järjestelmää tukeva.Määrällisesti vähemmän, mutta laadukkaampaa toimintaa!Koulutuksen kautta kentän sitouttamista – arvo- ja palveluketjut kuntoon liikkujan näkökulmista!Power Mover – tanssikoulutuskokonaisuus käyntiin ja jalkautuminen alueille ja kouluihintilauskonseptina. Kysyntää on.www.openkeidas.fi –brändin jatko yhdistettynä viestinnällisesti KLL:n nettisivu- ja some-uudistuksiin.3 KOULULIIKUNTALIITON ARVOT JA MISSIO 2012 - 2015ARVOMME: Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus,aktiivisuusMISSIO: Koulun oma liikuttaja!
 7. 7. 74 KOULUN OMA LIIKUTTAJA -STRATEGIA 2012 - 2015 HAASTAAMEIDÄT OLEMAAN ROHKEITA!Pienet muutokset = pieni tai ei ollenkaan vaikuttavuutta kokonaisuuteen.Rohkeat valinnat ja rytminvaihdokset = suuri vaikuttavuus!Jos et ole nykytilaan tyytyväinen, ei tilanne muutu tekemällä asiat niin kuin ne on aina ennen tehty.Vuoden 2011 syksyn strategiatyö vie meidät takaisin juurille – koulun omaksi liikuttajaksi jarohkealla asenteella! Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että meillä pitää olla rohkeutta kyseenalaistaanykyisiä toimintatapoja ja hakea sellaisia alueellisia toimintamuotoja, joille riittää tulijoita ja tekijöitä.Nyt on aika olla rohkea! KLL:n strategiatyön loppupäätelmä kuoriutuu kuin sipuli – keskeltäulospäin!KLL:n tulevaisuus, yhteinen näky, valmis 9.10.2015Rohkeasti NYTKLL:n tunnettuus paranee-KLL-nimi tutuksi kaikille alakouluille-yhtenäinen markkinointimateriaali-alueille viestintätyökaluja-jätetään näkyvä jälki itsestämme-KLL-merkki-KLL-näkyy myös OKL:ssäKLL:n toiminta tavoittaa kaikki-joka vuosi uusi kotirata (NYT)-matala kynnys tulla mukaan-myydään kerho-ohjaajia-KLL juhlagaala kokoaa ja palkitseeJokaisessa koulussa-liikunta lisääntyy-on KLL-yhdysopettaja, oma liikuttaja jaKLL-nurkka-on Power-tanssit-on open keidas-on open syyspäivätKLL on kokoava voima-aktiivinen vuorovaikutus tehoaakumppaneihin-seura-koulu-yhteistyö monipuolistaa jalisää koulun liikuntaa-vanhempain yhdistykset mukaanKLL:n alueorganisaatio uudistuu jaselkeytyy-KLL:n toimiston ja alueiden työnjakoselkiintyy-alueelle lisää työaikaa ja toimintakukoistamaan-koulujen liikuntamessuja alueillaHyvinvoiva ja osaava opettaja-opet terveenä eläkkeelle yhdessäOAJ:n kanssa-opet-suomen liikkuvin ammattiryhmä-koululiikunnan huippuseminaarit(500 opea mukaan)-open keidas osaksi ASLAK-kuntoutustaVaikuttaminen ja asiantuntijuus-pyöräilykypärä pakolliseksi-laajennetaan ”vaikuttajakuntaa”-ollaan mukana alueilla vaikuttamassa-paikallinen verkostoituminen, KLL-vaikuttajat koulutetaanKLL:n kilpailutoiminta terävöityy-vaikuttava kilpailutoiminta ja senarviointi-kotirata-kisoja lisää NYT-uusia kouluja mukaan-oppilaiden suurkarnevaaliKLL:n rahoitus paranee-alueille toinen ”toimintatonni”-KLL:n uusi ansaintamalli-mahdollistetaan aluetyöntekijät-KLL-myyntituote, 3300 x 60 e
 8. 8. 5 KLL:n vahvuudet:- valtakunnallinen, tunnettu toimija- KLL:n toiminnalle on tarvetta niin kentällä kuin yhteistyötahojen suunnalla- sekä opettajille että oppilaille- hyvät ja monipuoliset koululaiskilpailut- Power Mover-toiminta jalkautuu koulutuksen kautta kentälle- opettajatoiminnan aluemallit saatu käyntiin, oppilasmalli kehittämisen alle- koulun lähellä oleva toiminta- hyvinvointi sivuston (open keidas) välillinen vaikutus koululaisliikuntaan- ympärivuotista toimintaa JA KOULUTUSTA- verkostoituminen muihin toimijoihin- pitkä kokemus- korkeatasoista, vastuullista toimintaa- toiminta koskettaa kaikkia suomenkielisiä (pohdittavaa)- luotettava ja haluttu kumppani
 9. 9. 6 TYÖYHTEISÖN YHTEISET TAVOITTEET 2012-2015 (Linkki organisaation tavoitteisiin jastrategiaan):YHTEISET TAVOITTEEMME MITÄ TARVITAAN KLL – yhteisön tavoitteisiin pääsemiseksi jamuiden työn tukemiseksi?KLL:n näkemysLAATUKORTTI Toimialueista- tiedämme tavoitteemmekts. ohjeistukset ja perusteet Laatukortti ohjaa toimintaa ja asettaa toiminnalle laatutavoitteet jamittarit sekä ottaa huomioon asiakaspalautteen. Lopputulos näidentoimintojen laadun parantamisesta on kysynnän nousu jakannattavuuden sekä tehokkuuden parantuminen.Koulun oma liikuttaja- kerromme ja viestimme mitä ja mitentavoitteet saavutetaanViestinnällisesti pitää luoda mahdollisuuksia asioiden esille tuomiseksi. Erinomainen brändäysmahdollisuus kouluissa tapahtuvalletoiminnalle.Aluetoiminnan kehittäminen- saamme muut toimimaan kanssammeHalua saada toiminta uudistettua ja sitoutettua:- KLL:n vetovastuu alueuudistuksessa- alueiden rahoitusmallien kyseenalaistaminen ja uudelleenluominen, vastuun antaminen myös alueille itselleenHyvä lähteä tyhjältä pöydältä – nykyinen rakenne ja toimintatapa eitue sisältöä, eikä tavoita oikeita ihmisiä.Oppilas ja opettajaliikunnan kehittäminen- kuuntelemme asiakasta ja otammeopiksiUuden ilmeen luominen kilpailuille ja tapahtumille. Markkinoinninkehittäminen tapahtumissa.Avoin mieli ja rohkeutta tehdä asiat toisin.Rahoituksen kehittäminen- teemme oikeita asioita oikeinYhteistyökumppanihankinta, koulun Klubimaksu Toisaalta hyvästä sisällöstä ja paketista ollaan aina valmiitamaksamaan, jos se helpottaa kohderyhmien omaa työtä.Opettajaliikunta- tavoitamme kohderyhmätVaatii uuden valtakunnallisen strategianYhteiskunnallinen vaikuttaminen javerkostoituminen- saamme tukea muilta päämääriemmetoteuttamiseenVerkostoituminen avaa ovia, tuo yhteistyötä- ja toimijoita kentälle.Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei ole oma toimialueensa, vaan sitätehdään sen takia, että varsinaisen toiminnan toimintamuodotsaadaan levittäytymään ruohonjuuritasolle ja jotta olemme uskottaviatoimijoita  rahoitus.
 10. 10. 107 OPPILASTOIMINNAN TAVOITTEET 2012- 2015 -vähemmän mutta laadukkaammin ja vaikuttavammin!0PPILASTOIMINTA KÄYTÄNNÖNASKELEETTAVOITTEIDENSAAVUTTAMISEKSIMITTARIT MUIDENKONTRIBUUTIO KLL:n NÄKEMYSN.Y.T! -toimintaN.Y.T! -toiminta sateenvarjokouluaikaiselle toiminnalle(koulutus, harrastusliikunta)hyvä suunnittelumäärittelevälitavoitteet ideoidentoteuttamiseksikäytäntöönPM-koulutuskonseptitja aluekisatN.Y.T! -materiaalikortitmonipuolinen ja turvallinen toim. 100koulua/10000 oppilasta 2013 aikanalisäälaadukasta ja ajantaisaista materiaaliayhteistyössä asiantuntijoiden ja OPS2016 pohjaltaTsemppari-konsepti ja omapassionnistunut hinnoittelu jamarkkinointi toimistossa, alueetmukana, yhteistyö tstossa,lisäarvon tuottaminen opettajalle jaoppilailleAsiantuntijat auttavatmuokkaavaan sellaistamateriaalia, joka tukee OPS 2016ja Mover-tarkastuksia.Pohjoismainen VoimainkoitosTarve matalakynnyksiseen, koulussatapahtuvaan kannustavaan liikkumiseenkasvaa. Tsemppari -passi toimii nuorenportofoliona, johon voi kerätä erilaisiasaavutuksia matkan varrella. Se tsemppaayrittämään!
 11. 11. 11tukee näitä ja tarjoaaharjoitteluopastusta videoklipein jaluokkahenkeä tsemppaamalla.oppilaskisat ja tapahtumatlaatukortin luominentasalaatuisuudenvarmistaminenprosessin ymmärtäminenhuolellinen valmistelu,ennakkomarkkinointi,tapahtumatiedotus,jälkimarkkinointi –asiakaspalautteenhuomioiminentasokkaasti järj. kisoja, osall. määräpysyy nykytasollalöytyy uusia yhteistyökumppaneitarahoittajiksiKLL-kisoista viestiminen SOMEssaylläpitää mielenkiintoa ja sitouttaatoimijoita tulemaan uudelleen.yhteinen suunnittelu mitä kisoja,uusia/vanhojaKaikkien vastuulla, erityisvastuuKLL:n vastuuhenkilölle, jottaviestikapula kulkeekatkeamattomana oppilaalle asti.Laatukortit osa laatujärj. toiminnoille luovatKLL:lle tason ja mittariston tasalaatuiselletoiminnalleAluetoimintaOppilasliikunnanuudelleenorganisointi, niin ettähuomioidaan sekäkoulupäivän aikainenettä ulkopuolellesijoittuva toiminta jatoimijat.Oppilasliikuntaa tapahtuu sekäkoulupäivän aikana ja sen välittömässäläheisyydessä JA niissä käytetäänKLL:n luomia toimintamalleja.Koulupäivän ulkopuolelle sijoittuvakilpailutoiminta.Koulutuksen myötä sitoutetaan toimijatKLL:n.KLL:lle vapaaehtoisia tekijöitä lisää!Yhteistyössä suunnitelmallisesti,välitavoittein eteenpäin
 12. 12. 128 OPETTAJATOIMINNAN TAVOITTEET – massojen koukuttaminen laadukkaalla toiminnalla!OPETTAJATOIMNTA KÄYTÄNNÖN ASKELEET TAVOITTEIDENSAAVUTTAMISEKSIMITTARITKesäpäivistä laadukasmassatapahtuma v.2012-2014aikana kts. mittarit- tiedotus- aikataulut-- osallistujat- viihtyvyys- tavoite 2012/500 osallistujaa2013/7502014/1000 osall- asiakaspalaute laadullinen mittariAlueille laadukkaitaopettajaliikuntatapahtumia /LAATUKORTTI- laatukortin luominenopettajatoiminnalle A4ja laatukortintyöryhmä periaatteistayhteistyössä Terhonkanssa- yhteistyö toimiston ja aluetoimijoidenkanssa- alue- ja valtakunnallinen toimintayhtenäistä ja toisiaan tukevaaLaatukortti asettaa toiminta-alueen tavoitteetseuraavista näkökulmista:Taloudellinen näkökulmaAsiakasnäkökulmaSisäisten prosessien näkökulmaOppimis- ja kasvunäkökulmatoimintamallien luominen alueille 2 tapahtumastakuntien mukaan saaminenAlueille/kouluillepalloilutapahtumiaSelvitykset 2012 ja 2013 palloilunosallistujatasoista ja määristä kunnissaselvitystyön toteutuminenkaupunkien sisäisten turnausten ja vakivuorojenselvitystyö (lähtöoletus n. 1000 joukkuetta)Kunnat mukaan opeliik.
 13. 13. 139 TALOUSHALLINNON TAVOITTEETTALOUSHALLINTO / TOIMISTO KÄYTÄNNÖN ASKELEET TAVOITTEIDENSAAVUTTAMISEKSIMITTARITtaloushallintopalveluitten turvaaminen jasaavutettavuus talouden hoitajaneläköitymisen myötä ulkoistamallakirjanpito ja yhteistyössä /tuntityönälaskuttaminen yms.Ulkoistus tilitoimistolleLaskutus yhteistyössä Kerhokeskuksenkanssa tai tuntilaskuttaja.Muiden taloustoimintojen läpikäyminen.Vaatii joidenkin toimistokuvioidenuudelleenarvioimista (postitus, mitalitilauksetyms.)Tietojen oikeellisuus ja luotettavuus pysyvätnykytasolla.Tuplatyön väheneminen sähköisenkierrätysjärjestelmän kautta.Raportointiin kaikilla pääsy – tieto saatavilla 24h.Raportointi tukee ja helpottaa mm.valtionavustusselvitysten tekemistä.Pois useista eri järjestelmistä ja maksuista.Matkalaskutukset sähköiseksi – koskee kaikkia.Laskutus sujuu yhteistyössä tai tuntityönä.Vuoden 2013 tilinpäätös tilitoimiston kautta.Kustannussäästö ½ henkilötyövuotta ja useiden eriohjelmien lisenssimaksut.
 14. 14. 1410 VIESTINTÄ – katkeamaton viestiketju – meidän kaikkienjuttu!VIESTINTÄ KÄYTÄNNÖN ASKELEET TAVOITTEIDENSAAVUTTAMISEKSIMITTARITOikea-aikainen ennakko- tapahtuma- jajälkimarkkinointiviestintä.Koulun oma liikuttaja- yhteisöviestintäEri kohderyhmien tavoitettavuus(opettajat, oppilaat, rehtorit, sidosryhmät,yhteistyökumppanit)Sähköisen median hyödyntäminenSOME – ja NETTIUUDISTUKSIAFacebook, tab, www.open keidas,fi, wwwkll.fiViestiminen on kaikkien asia – me teemme sitähalusimmepa tai emme. Tiedon laadun jaajankohdan ja kohderyhmän oikeellisuusriippuu siitä, mitä ollaan tekemässä ja kenelle.Sama viesti ei käy kaikille ja asioista pitääkertoa säännöllisesti asiakasta kiinnostavallatavalla.Hypetys ja innostaminen , nopea palautteenantaminen ja saaminen, tuloksista kertominentulee tapahtua tapahtuman aikana taivälittömästi sitä ennen/jälkeen. Vanha tieto eikiinnosta ketään, palaute halutaan heti.Oikea tieto kaikilla saatavissa. Tapahtuma tiedot oikein,vähän muuttuvia tekijöitä tai epätietoisuutta.Suunnitelmallisuus mahdollistaan ennakkomarkkinoinnin,joka pitää aloittaa 6kk:tta etukäteen. Tietoa ei voi levittää, jossitä ei ole.Puhuttele kohderyhmää sille sopivalla tavalla. Somemahdollistaa nopean tiedonkulun, ajantaisen päivittämisen jahyvän sekä huonon kokemuksen jakamisen kaverille.Nopeasti. Sinä, minä, me ja osallistujat viestivät.Mielikuvat ja elämykset ovat ne asiat, jotka KLL:ntapahtumista jäävät mieleen. Mielikuvaan vaikuttaa moniasia (kuinka tiedotettiin, kuinka asiat sujuivat käytännössä,oliko toiminta ja toimijat laadukkaita, jäikö käteen jotakinekstraa…)
 15. 15. 1511 YHTEISTYÖKV-TOIMINTAOAJ- YHTEISTYÖVALO-YHTEISTYÖVERKOSTOITUMINENo OKLo LIIKUNTAVERKOSTOo KOULULAIS-JA OPISKELIJATOIMIJATo LAJILIITOTo MUUTJärjestötoimintaan kuuluvat: viestintä, kansainvälinen toiminta ja hallinto. Ne ovat tukifunktioita varsinaiselle liikunnalle, mutta myös itsenäisiä toiminta-alueita. Viestintä läpäisee kaikki varsinaisen toiminnan alueet. Aktiivinen yhteiskuntavaikuttaminen ja koulumaailman – lasten, nuorten ja opettajien –puolesta puhuminen on tärkeää. Koulun ja perheiden arjen ymmärrys lisäävät Koululiikuntaliiton alueiden ja liikuntavastaavien mahdollisuuksia toimiaarjessa. Järjestötoiminnalla ja aktiivisella viestinnällä on tärkeä osuus myös varainhankinnassa, joka mahdollistaa toiminnan kehittymisen ja uusien ideoidennopean toteutuksen. Järjestötoiminta on verkottumista ja yhdessä tekemistä.Kansainvälisessä toiminnassa Koululiikuntaliitto on mukana uudessa Pohjoismaisten koululiikuntaliittojen foorumissa, jossa toimintaa haetaan enemmänlöyhän verkottumisen ja ideoinnin kautta kuin kiveen hakatuista ohjelmamuodoista.
 16. 16. 16

×