Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 kll tomintakertomus

885 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 kll tomintakertomus

 1. 1. Toiminta-kertomus Koululiikuntaliitto 2011
 2. 2. 2 Sisällysluettelo 1 Koulun oma liikuttaja 3 6 Järjestötoiminta ja kansalaisaktivointi 10 2 Vuoden 2011 painopistealueet 4 6.1 Viestintä 10 3 Koululiikuntaliitto uudisti strategiansa 6.1.1 Sisäinen viestintä 10 3.2 Strategiset valinnat 4 6.1.2 Ulkoinen viestintä ja markkinointi 10 4 Harrasteliikunta ja kilpailutoiminta 4 6.1.3 Tapahtumaviestintä 10 4.1 Koululaisten harrasteliikunta 5 6.2 Kansainvälinen toiminta 11 4.1.1 Liikuntakerhotoiminta 5 6.2.1 International School Sport Federation 11 4.1.2 Power Mover 5 6.2.2 Pohjoismainen yhteistyö 11 4.1.3 Muu koululaisten harrasteliikunta 6 6.3 Talous 11 4.2 Koululaisten kilpailutoiminta 6 6.4 Henkilökunta ja luottamusorganisaatio 11 4.2.1 Ilmoittautumissivusto 8 6.5 Muu yhteistoiminta 11 4.3 Opettajien kunto- ja virkistysliikunta 8 Liitteet 12 4.3.1 Open keidas - opettajien hyvinvointisivusto 8   Koululiikuntaliiton toimijat 12 4.3.2 Pyöräilyvaellus 8   Työryhmät 12 4.3.3 Sopulivaellus 9   Liikuntavastaavat 2010-2011 13 4.3.4 Kesäpäivät 9   Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2011 14 5 Koulutustoiminta 9   Tase 31.12.2011 15 5.1 Opettajakoulutus 9   Taulukot 16 5.1.1 Piirien koulutustoiminta 9 MISSIO Koulun oma liikuttaja. ARVOMME Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus ja aktiivisuus.
 3. 3. 3Koulun oma liikuttajaK oululiikuntaliiton vuotta 2011 sävytti innostunut ja päämäärätietoinen uudistustyö, joka jatkuu ”kovalla draivilla”. Liiton tavoitteet ja tahtotila terävöitettiin lokakuus- sa Helsingissä järjestetyssä strategiaseminaarissa. KLL on ketterä 65-vuotias, jokauuden strategian mukaisesti haluaa olla ”koulun oma liikuttaja”. Monivuotisen toiminnanmyötä KLL:lla on näkemystä ja vaikutusvaltaa. Koululiikuntaliitto haluaa entistä selkeäm-min palata kouluaikaan ja vahvistaa asemaansa koko kouluyhteisön liikuttajana. Toimintaympäristömme on muuttunut viime vuosina dramaattisesti. Koulumaailmaja oppimisprosessit ovat liikkeessä. Oppiminen ei ole enää sidottu vain tiettyyn aikaanja paikkaan. Muutokset vaikuttavat myös opettajan rooliin ja työhön. Jotta toimintammeolisi mahdollisimman tehokasta ja tarpeenmukaista, meidän on kyettävä uusiutumaan tä-män päivän vaatimusten mukaiseksi. Uudistyö vaatii kunnollisen rakenteellisen remontin.Aloitammekin alueverkon uusimisen vuoden 2012 aikana. Keskeinen osa uutta strategiaaon nimenomaan paikallistason toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen. Haluamme in-nostaa ja kannustaa kouluja toimimaan itse aktiivisesti, passiivisen toiminnan kohteenaolemisen sijaan. KLL:n toiminnalle on nyt suurempi sosiaalinen ja kansanterveydellinen tilaus kuinkoskaan aikaisemmin. Toinen toistaan huolestuttavammat tilastot viestivät suomalaistenlasten ja nuorten pahoinvoinnista ja syrjäytymisvaarasta. Liikuntatottumuksia ja laa-jemmin hyvinvointia leimaa polarisaatio. Suomalaisista lapsista ja nuorista osa liikkuuerittäin aktiivisesti, mutta kasvava joukko ei puolestaan liiku lainkaan. KLL haluaa ottaakopin kaikista lapsista ja nuorista. Tavoitteenamme on kannustaa kouluyhteisön jäsenetpois ”istuvasta elämäntavasta”. Uskomme, että jokaiselle löytyy mielekäs tapa liikkua jakokea liikunnan iloa. KLL liikuttaa myös opettajia. Liikunta lisää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja auttaa opettajia jaksamaan ar-vokkaassa työssään. Järjestämme monipuolista kunto- ja virkistysliikuntaa sekä kilpailutoimintaa. Valtakunnallisiinharrastustapahtumiin osallistui viime vuoden aikana 550 opettajaa. Koululiikuntaliiton ”Open keidas” -hyvinvoin-tisivustolla oli viime vuoden lopussa noin 800 käyttäjää. Sivuston tarkoitus on haastaa opettajat sekä kokonaisettyöyhteisöt mukaan hyvinvointitalkoisiin. KLL iloitsee perusopetuksen tuntijakoesityksessä liikunnalle osoitetusta lisätunnista. Erityisesti yläasteikäisettarvitsevat selvästi lisää liikuntaa myös tuntijaon puitteissa. Varsinaisten liikuntatuntien lisäksi KLL korostaa kokokoulupäivän liikunnallistamisen tärkeyttä. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia Koululiikuntaliiton toimintaan osallistuneita ja kannustaa kaikkia ottamaanjalat alleen! Raija Vahasalo Koululiikuntaliiton puheenjohtaja Kansanedustaja Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Kristiina Jakobsson Koululiikuntaliiton toiminnanjohtaja
 4. 4. 42 Vuoden 2011 Tilastot puhuvat puolestaan – Koululiikuntaliiton valtakunnallinen painopistealueet ja aluetoiminta liikutti yhteensä tyttöjä 37314, poikia 43178 eli yh- teensä 80492koululaista 293:ssa tapahtumassa. Suorituksia oli pe-Koulujen kerhotoiminnan ja liikuntakerhojen sisällön luominen, räti 87716 kpl. Liikutimme myös 4731 opettajaa 34:ssä tapahtumassa.jakelu ja tiedottaminen jatkuvat liikkuu.fi – verkostoitumisalustahanke ja sen pilotointi. 3-1 Strategiset valinnat • KLL:n alueorganisaatio uudistuu ja selkeytyy • Koululiikuntaliiton varainhankinnan aktivointi • KLL:n toiminta tavoittaa kaikki kouluyhteisöt • Piirien kehittämissuunnitelma viedään käytäntöön asteittain. • Hyvinvoiva ja osaava opettaja • Markkinointiviestinnän kehittäminen • Kilpailutoiminta terävöityy • Yhteistyön jatkaminen opettajaliittojen kanssa • Vaikuttaminen ja asiantuntijuus kasvavat • Yhteistyön syventäminen ydintoimintoja tukevien lajiliittojen • KLL on kokoava voima kanssa • KLL:n tunnettuus paranee • Yhteistyö muiden koululaisten hyvinvointia ja harrastunei- suutta tukevien liittojen kanssa ja uusien yhteistyömuotojen • Jokaisessa koulussa liikunta lisääntyy löytäminen • KLL:n rahoitus paranee3 Koululiikuntaliitto uudisti Koululiikuntaliitto on valtakunnallinen järjestö, joka toimii 23 strategiansa: KLL on alueellisessa piirissä/alueella, pääsääntöisesti Opettajien ammat- tiyhdistyksen, OAY kautta. Koululiikuntaliiton toiminta piireissä on koulun oma liikuttaja! aktiivista ja sitä tukevat seuraavat piirien toimittamat tilastot.Koululiikuntaliiton strategiatyöhön kutsuttiin laaja joukko KLL:n lii- Nämä henkilöt vapaaehtoisesti tekevät koululiikunnasta paikalli-kuntavastaavia ja OAJ-alueitten edustajia. Vetäjänä toimi Vierumä- sesti näkyvää yhdessä lukuisten seuratoimijoiden ja vanhempienen johtamisinstituutin Pertti Pohjola. Strategia seminaari ja –päivät kanssa. Uuden strategian myötä alueorganisaation rakennetta japidettiin 7.-9.10.2011 Pasilassa. tehtäviä muutetaan ja tavoitteena on saada lisää vapaaehtoisia kä- Strategian lähtökohta on Koululiikuntaliitolle myönteinen – toi- sipareja koulujen liikunnalliseen toimintaan. Harrasteliikunta jaminnallemme on olemassa suuri sosiaalinen ja kansanterveydel-linen tilaus. Järjestömme on 65-vuoden ajan tunnettu toiminnas- 4taan – siis siitä, mitä monet nyt yrittävät organisoida ja mallintaa.Lisäksi vahvuutenamme on se, että liikutamme ja vaikutamme koko kilpailutoimintakouluyhteisöön ja kannamme huolta myös opettajien jaksamises- Koululiikuntaliitto on koko olemassaolonsa ajan tarjonnut lii-ta ja työhyvinvoinnista yhdessä kumppaniemme kanssa. Toimin- kunnallisia toimintoja koululaisille ja opettajille, pääsääntöisestita on tekoja, joka vaatii käsiä ja vapaaehtoisia toimijoita. Uuden oppituntien ulkopuolella. Liitto noudattaa harraste- ja kilpailu-strategiamme valossa haluamme laajentaa yhteistyötä paikallisten toiminnassaan Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) Reilun Pelintoimijoiden, kuten esim. vanhempainyhdistysten kanssa. Tulevan periaatteita. Koululaistapahtumat olivat lähtökohtaisesti päihteet-strategiamme ydin muodostuukin toimivan paikallisen toiminnan tömiä. Piirien koululaisten harrastoiminnoista suosituimmat oli-rakenteiden ja toiminnan kehittämiseen. Paikallisesti liikuttaminen vat hyvinvointi-tapahtumat sekä luistelu ja pesäpallo. Opettajienon vaikuttavinta ja kustannustehokkainta sekä se luo ja tuo uuden- harrastusliikunta kohdentui kaukalopalloon ja koko yhteisöjä lii-laista toimintakulttuuria kouluihin, joissa itse aktiivisesti toimitaan kuttaviin Kuntokuu-kampanjoihin. KLL:n valtakunnallisista harras-sen sijaan, että passiivisesti ollaan toiminnan kohteena. Koululii- tetapahtumista School Power Barona-areenalla sekä Opettajienkuntaliitolle tärkeintä on se, että liikkuva koulu voi hyvin. Meillä Kesäpäivät keräsivät eniten osallistujia, kun huomioidaan se, ettäei ole piilotettuja agendoja edistää vain tiettyä lajia tai toimintaa Power Mover –finaalit käytiin Your Move-kampanjan sisällä. Val-–päinvastoin! Uskomme, että jokaiselle suomalaiselle koululaiselle takunnallisissa KLL-kilpailuissa suosituimpia olivat joukkupeleis-ja opettajalle löytyy mielekäs tapa liikkuva – se pitää vain kokeilu- tä salibandy ja jalkapallo sekä suunnistus koululaisten kesken jajen ja onnistumisen ilon myötä löytyä! opettajien kohdalla salibandy sekä kaukalopallo. Uusi missiomme ei selittelyjä kaipaa. ”KLL – koulun oma liikut- Vuonna 2010 Koululiikuntaliitto osallistui neljän ministeriön jataja” kuvastaa organisaatiomme tahtotilaa kaikessa yksinkertai- Opetushallituksen Liikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmään, jonkasuudessaan. Tahtomme on toimia kouluympäristössä ja kannustaa tarkoitus on 21 pilottikoulun esimerkillä mallintaa erilaisia, fyysi-kouluyhteisöjä monipuoliseen liikuntaan. sesti aktiivisten koulupäivien malleja kouluyhteisöjen käyttöön.
 5. 5. 5 Kehitteillä olevaa ilmoittautumissivustoa www.koululiikkuu.fi/slk/ miseen ennaltaehkäisevästi tarjoamalla kaikille koululaisille harras-testattiin erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. (Ks. 4.2.1.) tuksen vähintään kerran viikossa. Opettajien hyvinvointia edistettiin rakentamalla opettajien hyvin-vointisivusto www.openkeidas.fi. (Ks. 4.3.1.) 4.1.2 Power Mover Ks. taulukko 1. sivu 16 Tanssi- ja liikuntatoiminta Power Mover liikuttaa ja tanssittaa vuo-4.1 Koululaisten harrasteliikunta sittain yli 80 000 lasta ja nuorta opettajineen. Vuonna 1996 alkanut voimaliike on liikuttanut yhteensä yli 1,5 miljoonaa lasta ja nuorta.Tavoitteena oli kannustaa lapsia ja nuoria liikunnan sekä terveelli- Tanssi- ja liikuntatapahtuma koostuu kolmesta osasta: yhteistanssitsen että päihteettömän elämäntavan pariin. Koululaisia innostettiin sisältävästä tanssi-DVD:stä, tanssikilpailusta ja päätapahtumasta.liikuntakerhoihin, ja heidän aktiivisuuttaan tuettiin tuottamalla ker-homateriaaleista uusintapainokset. Tanssikilpailu Power Mover -toiminnan avulla innostettiin koululaisia ja opet- Tanssikilpailussa koululaiset kilpailivat itse suunnittelemillaan tans-tajia liikkumaan uuden Power Mover -dvd:n tanssien tahtiin. Koulut siesityksillä. Tanssiryhmät olivat koulukohtaisia. Ryhmät osallistuivatkäyttivät tansseja liikuntatunneilla ja muokkasivat niistä esityksiä aluekilpailuihin Espoossa, Keravalla, Oulussa, Porissa, Vaasassa ja Lap-koulun juhliin. Koululaisten oma-aloitteisuutta ja luovuutta tuettiin peenrannassa, joista tuomariston arvioimat ryhmät pääsivät 31.5. jär-Power Mover -tanssikilpailujen avulla, sillä tanssikilpailuun koulu- jestettyyn finaaliin. Tanssikilpailun teemana alakoululaisten isoilla ryh-laiset ryhmässä suunnittelivat oman tanssiesityksensä. Power Mover millä oli vastakohdat ja yläkoulujen ryhmillä elokuvat. Tanssikilpailussa-päätapahtuma järjestettiin 2.6. Helsingin Jäähallissa. Power Mover kilpailtiin viidessä eri sarjassa: alaluokkien pienryhmät ja isot ryhmät,liikutti vuoden aikana 751 koulussa yli 80 000 koululaista opettaji- yläluokkien ja lukioiden pienryhmät ja isot ryhmät, sekä yläluokkienneen sekä yli 1 300 koululaista tanssialuekilpailuissa ja finaalissa. hiphop-duossa. Aluekilpailuihin osallistui 216 ryhmää, joissa oli 1 308 Yhteistyötä lajiliittojen harrastetoiminnassa tehtiin Suunnistuslii- tanssijaa. Aluekilpailuista pääsi finaaliin 31 ryhmää ja 8 hiphop duoa.ton Ole kartalla -toiminnassa ja Pesäpalloliiton Pesäpalloa alakou- Finaali järjestettiin SLU:n ja Nuori Suomi ry:n Your Move suurtapahtu-luille -materiaalin toimittamisessa kouluille. man yhteydessä 31.5. klo 9-13 Töölön Kisahallissa Helsingissä Ks. taulukko 2 ja 3, sivu 17 ja 18 Finaalisijoitukset:4.1.1 Liikuntakerhotoiminta A-sarja 1. Kirkkomännikön koulu, AlavusOpetusministeriö ja Opetushallitus jakoivat kunnille ja kouluille vuo- 2. Joupin koulu, Seinäjokiden 2008–2010 aikana 20,5 miljoonaa euroa kerhotoiminnan kehit- 3. Mikkelän koulu, Espootämiseen. Vuoden 2010 aikana kerhojen määrä palautui vuoden 1990 4. Joupin koulu, Seinäjokitasolle, eli koulukerhoja oli jälleen noin 20 000. Oppilaita kerhoissa 5. Renkomäen koulu, Lahtioli noin 250 000, kerhoissa olevien oppilaiden osuus oli 50 % kou- 6. Helsingin ranskalais-suomalainen koulululaisista. Koulun kerhotoiminnan vuosikustannukset olivat edulliset: 7. Aleksis Kiven koulu, Helsinkivuosina 2009–2010 kustannus oli 1 007 € / kerho tai 63 € / osallistu- 8. Väinölän koulu, Porija. Vuosien 2010–2011 aikana kustannusten arvioitiin olevan 735 € /kerho tai 44 € / osallistuja. Kerhotoiminnan erityispainotuksena oli- B-sarjavat liikuntakerhot. Liikunta- ja urheilukerhoja tarjosivat vuoden 2009 1. Lauritsalan koulu, Lappeenrantatietojen mukaan 85 % kunnista, ja tämän lisäksi erikseen kuntien 2. Sökövikens skola, Espookerhotarjottimella mainittiin muun muassa luonto- ja retkeilykerhot 3. Sammon koulu, Tampere21 % sekä tanssikerhot 16 %. (Lähde: Opetushallitus: Koulun kerho- 4. Vöyrinkaupungin koulu, Vaasatoiminnan kehittäminen / Syksy 2010 faktajulkaisu.) Koululiikunta- 5. Pohjoispuiston koulu, Hyvinkääliitto oli mukana Kerhotoiminnan kehittäminen -hankkeen ohjaus- 6. Alavuden yläaste, Alavusryhmässä, ja liitto julkaisi vuosina 2008–2009 kolme kerhovihkoa ja 7. Pohjankartanon koulu, Ouluyhden opetus DVD:n suomen- ja ruotsinkielisinä. Kerhovihkot olivatkouluille ilmaisia. C-sarja Koulun kerhotoiminta perustuu perusopetuslakiin § 47, ja on 1. Aseman koulu, ”Toxic”, Hyvinkääkoulun vuosisuunnitelmaan kirjattavaa toimintaa. Koulun oma ker- 2. Lotilan koulu, Lahtihotoiminta on vapaaehtoista, ilmaista, säännöllistä, tavoitteellista, 3. Cygnaeuksen koulu, Poriturvallista ja monipuolista koulun tavoitteita tukevaa toimintaa, jossa 4. Marttilan koulu, Seinäjokikasvatuksellista näkökulmaa painotetaan. Koulun kerhotoiminnalla 5. Isolahden koulu, Vaasaon merkittävä mahdollisuus vaikuttaa muun muassa lasten syrjäyty- 6. Aseman koulu, ”Säteet”, Hyvinkää
 6. 6. 6 7. Noormarkun yhtenäiskoulu, Pori 4.1.3 Muu koululaisten harrasteliikunta 8. Myllytullin koulu, Oulu N…Y…T – NYT! monipuolisuuskisailu D-sarja Vuoden aikana kehiteltiin alakoululaisille suunnattua monipuoli- 1. Kastellin koulu, Oulu suuskisailua. Mallia toimintaan haettiin keväällä Viron Koululii- 2. Pohjois-Haagan yk, Helsinki kuntaliiton tapahtumasta. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin 3. Syväkankaan koulu, Kemi tukea kisailumallin suunnitteluun. Toimintaa pilotoitiin Helsingin 4. Alavuden yläaste Suomalaisessa yhteiskoulussa sekä lähes 1000 oppilaan voimin Es- 5. Sompion koulu, Kerava poon alakoulujen School Power tapahtumassa. Varsinainen toimin- 6. Kouvolan lyseon lukio ta käynnistetään vuoden 2012 aikana. 7. Aleksis Kiven pk, Helsinki 8. Porin suomalaisen yhteislyseon lukio School Power ja Family Power tapahtumat Espoon alakoululaisille järjestettiin yhteistyössä Espoon kaupungin E-sarja kanssa monipuolinen liikuntapäivätapahtuma Espoon Barona Aree- 1. Nurmijärven yhteiskoulu nassa 7.10.2011. Koululaisia ja opettajia oli mukana yli 30 koulusta 2. Hyrylän yläaste, Tuusula kaikkiaan 1800. Koululaistapahtuman jälkeen järjestettiin espoolai- 3. Variskan koulu, Vaasa sille perheille suunnattu Family Power tapahtuma, jossa perheet 4. Karan koulu, Riihimäki pääsivät kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja. 5. Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa Merkkisuoritusjärjestelmät yleisurheilussa, hiihdossa ja voimis- 6. Syväkankaan koulu, Kemi telussa olivat koulujen käytettävissä entiseen tapaan. Piireissä jär- 7. Kummun koulu, Outokumpu jestettiin koululaisille 48 harrasteliikuntatapahtumaa, joissa liikkui 8. Lieksan keskuskoulu 4030 tyttöä ja 3561 poikaa eli yhteensä 7591 ja opettajille vastaa- vasti 11 tapahtumaa, joissa liikkui 3235 opettajaa.Tanssi-DVDKoululiikuntaliitto tuottaa vuosittain kouluille tanssinopetuksen 4.2 Koululaisten kilpailutoimintaDVD:n. DVD:llä opetetaan uudet Power Mover -tanssit, joita kou- Kilpailutoiminnan kehittämistä ja yhteistyötä lajiliittojen kans-lulaiset ja opettajat tanssivat yhdessä kouluissa, aluetapahtumissa sa jatkettiin. Oppilaskilpailut olivat avoimet Suomen ammatillisenja päätapahtumassa. Teematanssin suunnitteli vuonna 2011 Minni koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n ja Svenska Fin-Arposuo ja toisena opettajana DVD:llä oli Kaisa Hahl, jonka opetus- lands Skolidrottsförbunds SFSI:n jäsenkouluille. Koululiikuntaliitonjakso antoi erilaisia virikkeitä tanssituntien sisältöön. Minni Arpo- piiritason kilpailuihin osallistui reilusti enemmän koululaisia kuinsuon tanssi oli 2. Maanantai -yhtyeen Sahara -kappaleeseen tehty edellisenä vuonna: 24323 tyttöä ja 29970 poikaa eli yhteensä 54293tanssi. DVD lähetettiin Power Mover –klubikouluille tammikuussa, koululaista. Suorituksia oli yhteensä 65447. Valtakunnallisiin mes-joita oli 751. Muilla kouluilla oli mahdollisuus tilata DVD erikseen. taruuskilpailuihin osallistui 16187 koululaista (7686 tyttöä ja 8501Koulut voivat hyödyntää Power Mover -tansseja myös kerhoissa, poikaa). Joukkuekilpailuista suurimmat olivat salibandy ja jalka-liikuntatunneilla ja koulun erilaisissa tapahtumissa. pallo sekä Power Mover -tanssikilpailu ja yksilölajeista pesäpallo ja yleisurheilu. Opettajien ylivoimaiset suosikit olivat salibandy jaPäätapahtuma kaukalopallo.Power Mover –päätapahtumaa ei järjestetty vuonna 2011, sillä Hel- Koululiikuntaliitto oli järjestämässä toista kertaa Tampereensingissä järjestettiin touko –kesäkuun vaihteessa SLU:n ja Nuo- Nääshallissa pidettyjä Kamppailu- ja voimailupäiviä 18.-19.11.. Jär-ri Suomi ry:n organisoima Your Move suurtapahtuma. Your Move jestelyt toteutettiin yhteistyössä Suomen ammatillisen koulutuksentapahtumassa nuoret saivat tutustua kymmeniin liikuntalajeihin, kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n ja Opiskelijoiden Liikuntaliittoosallistua tapahtuman toteutukseen, kuunnella päivittäin upeita OLL:n kanssa. Tapahtuma keräsi yli 100 kilpailijaa korkeakouluis-konsertteja ja myös kilpailla joissakin lajeissa. Koululiikuntaliitto ta, yläkouluista, lukioista ja ammattiopistoista eri puolilta Suomea.toteutti Your Move tapahtumassa 31.5. Töölön Kisahallissa Power Viikonlopun aikana Tampereella ratkottiin opiskelijoiden SM-mes-Mover tanssikisan finaalin. Finaaliin osallistui yhteensä 250 tans- taruudet judossa, nyrkkeilyssä, painonnostossa, voimanostossa jasijaa, jotka myös pääsivät kisan jälkeen kokeilemaan Your Move miekkailussa.tapahtuman liikuntapisteiden tarjontaa. Ks. taulukko 4, 5 ja 6, sivut 19, 20 ja 21 Koululiikuntaliiton kumppanina Power Mover toiminnassa jatanssikisan finaalissa oli UKK-instituutin Terve koululainen –hanke.
 7. 7. imaa imaa nnan vo an voliiku 7 liikunn Päätapahtuma Helsingin Jäähallisssa 2. 6. 2010 klo 9.00 - 15.00 Ole asenteellinen - tuo oppilaasi liikkumaan! 500 ensimmäiselle Suosikki! Kuvauta itsesi Suosikin kanteen. Päätapahtuma Helsingin Jäähallisssa 2. 6. 2010 klo 9.00 - 15.00 Ole asenteellinen - tuo oppilaasi liikkumaan! 500 ensimmäiselle Suosikki! Kuvauta itsesi Suosikin kanteen.
 8. 8. 84.2.1 Ilmoittautumissivusto syksyllä Nemein Oy:n kanssa. Pohjana käytettiin vaatimusmääritte-Vuoden aikana otettiin käyttöön KLL:n mestaruuskilpailuissa uusi lyä ja Koululiikuntaliiton muutama vuosi sitten käytössä ollutta lii-ilmoittautumisjärjestelmä www.koululiikkuu.fi/slk/. Yhteensä il- kuntapäiväkirjaa. Sivusto julkaistiin tammikuun lopussa 2011 Educamoittautumisjärjestelmää käytti vuoden aikana yli 2000 ilmoittau- messujen yhteydessä. Graafisesta suunnittelusta vastasi Lauri Kar-tujaa. Ilmoittautumis- ja tietojärjestelmän rakentamis- ja koo- mila. Muita yhteistyökumppaneita olivat If Vahinkovakuutusyhtiödaustyöt ajoittuivat vuodelle 2010, jolloin sivuston käyttöönoton Oy:n ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n lisäksi Axellus, Kuntolii-pilotointi ulotettiin Koululiikuntaliiton suurimpiin lajeihin. Vuoden kuntaliitto, Sport-lehti ja Opettaja-lehti.2011 aikana koulutettiin osa KLL:n piireistä käyttämään järjestelmää Sivuston avulla on tarkoitus herättää opettajainhuoneita työ-joka on tarkoitus levittää käyttöön kaikkiin KLL:n piiri- ja valtakun- yhteisönsä työhyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan kehittämiseen.nantapahtumiin vuoden 2012 aikana. Sivuston käyttäjiksi voivat liittyvät OAJ:n jäsennumeron omaavat Tämän lisäksi rinnalla työstettiin kunta- ja kaupunkijärjestelmää opettajat. Sivustolla voi haastaa paitsi itsensä myös työtovereitaanOulun, Turun ja Kuopion voimin. Hankkeen avulla luotiin kolme ja muita opettajainhuoneita hyvinvointitalkoisiin. Sivuston käyttä-uutta työpaikkaa ja yksi yritys, joka myy ja ylläpitää portaalia kun- jiksi opettajia houkutellaan erilaisilla terveyteen liittyvillä kampan-nille ja kaupungeille tilauspohjaisesti. Hankkeesta tehtiin erillinen joilla, myös perinteisiä liikuntaviikkoja järjestetään kaksi kertaaraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä hankkeen ohjausryh- vuodessa. Liikuntapäiväkirjan toimintoja kehitetään jatkuvasti, jamälle. terveyteen liittyviä artikkeleita lisätään säännöllisin väliajoin. Koululiikuntaliitto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) Tavoitteena on kannustaa opettajia liikkumaan terveytensä kan-ja Oulun kaupunki aloittivat kesällä 2008 valtakunnallisen ilmoit- nalta riittävästi ja toimimaan liikunnallisena esimerkkinä lapsille.tautumisportaalin suunnittelun tavoitteenaan kehittää koululiikun- Koululiikuntaliitto haluaa kehittää koko kouluyhteisön työhyvin-taa tukeva ja edistävä internetsovellus. Idean taustalla oli OAMK:n vointia.LIVE-hankkeessa (TEKESin rahoittama) tehty kehitystyö, jonka Toukokuussa sivustolla toteutettiin Axellus Oy:n avulla kampanjatuloksena oli yksittäistä kuntaa palveleva koululiikuntatapahtumien ravitsemukseen liittyen. Sivuston käyttäjillä oli mahdollisuus kysyäilmoittautumisjärjestelmä. Ilmoittautumissivusto otetaan kokonai- ravitsemukseen liittyvistä asioista ja niihin vastasi ravintoasiantun-suudessaan käyttöön vuoden 2012 aikana tija. Syyskuussa IF Vahinkovakuutusyhtiön toimesta toteutettiin si- vuston markkinointikampanja, jonka palkintona vuoden 2012 Educa messuilla luovutetaan aktiivisimmalle koululle laadukas hieronta-4.3 Opettajien kunto- ja tuoli. Sivuston käyttäjinä oli vuoden lopussa noin 800 eri työpaikkaa virkistysliikunta eli opettajanhuonetta tai työyhteisöä.Koululiikuntaliitto otti käyttöön opettajien hyvinvointisivustonwww.openkeidas.fi ja jatkoi sivuston kehittämistä. Sivuston avulla 4.3.2 Pyöräilyvaelluson tarkoitus herättää opettajainhuoneita työyhteisönsä työhyvin-voinnin ja työpaikkaliikunnan kehittämiseen. Sivuston käyttäjiksi Perinteinen pyöräilyvaellus poljettiin 30 innokkaan osallistujanvoivat liittyvät OAJ:n jäsennumeron omaavat opettajat. (Ks. 4.3.1.) voimin Etelä-Virossa 4.–8.7. Retki toteutettiin yhteistyössä VironSivustolla www.opekeidas.fi kävi vuoden aikana yi 4000 kävijää. koululiikuntaliiton kanssa. Osallistujia oli Suomesta 30 ja Virosta 11 Valtakunnalliset harrasteliikuntatapahtumat innostivat opetta- henkeä. Poljettu kokonaismäärä oli 260 kilometriä päiväetappienjat vaeltamaan sekä kokeilemaan harrastelajeja Kesäpäivillä. Po- vaihdellessa 30–80 kilometrin välillä. Matkalla pyöräilijät pääsivätwer Mover –tanssikoulutus järjestettiin Liikunnan ja Terveystiedon tutustumaan mm. ”Noitakylään” ja ”Metsäveljien” sodan aikaiseenOpettajien opintopäivillä Helsingissä 90 opettajalle. Valtakunnalli- elämään.siin harrastustapahtumiin osallistui vuoden aikana 550 opettajaa.Piireissä 1036 osallistui aktiivisesti paikallisiin opettajien harraste-toimintoihin. Monipuolinen toiminta kuvaa hyvin opettajien mielty-myksiä – piirit tarjosivat monia kokeilumahdollisuuksia biljardistatanssin opetukseen ja joukkuelajeihin. Ks. taulukko 2 ja 3, sivut 17 ja 184.3.1 Open keidas - opettajien hyvinvointisivustoOpettajien hyvinvointisivuston www.openkeidas.fi toteuttaminenaloitettiin keväällä 2010. Suunnittelussa mukana oli yhteistyökump-pani If Vahinkovakuutusyhtiö. Tekninen rakentaminen aloitettiin
 9. 9. 94.3.3 SopulivaellusVaellukselle osallistui 95 henkilöä. Sopulivaellus järjestettiin Nor- Koulutustoiminta 5 jan Lofoottien maastossa 24.–30.7. Vaeltajat jaettiin kolmeen pää- Koululiikuntaliitto koulutti opettajia niin valtakunnallisesti kuinryhmään; nautiskelijoihin, sisseihin ja seikkailijoihin. Seikkailijat piireissä, opettajaa lähellä. Valtakunnallinen koulutus keskittyitutustuivat kiipeilyn saloihin, kun muut ryhmät vaelsivat Lofoottien ajankohtaisiin asioihin, uusien lajien esittelyyn, sekä yhteisten ta-vuoristossa. Opettajille, heidän perheensä jäsenille ja opettajaksi pahtumien ja projektien suunnitteluun. Piirikoulutus sisälsi lajikou-opiskeleville tarkoitettuja vaelluksia on järjestetty vuodesta 1991. lutusta ja ohjaaja- ja toimitsijakoulutusta.Sopulivaellus on 5-6 vuorokauden maastovaellus, joka järjestetään Vuosittainen Power Mover -tanssikoulutus on ollut opettajienvuosittain heinäkuun viimeisellä täydellä viikolla. keskuudessa suosittua. Koulutus tukee opettajaa työssään hyvien kouluttajien ja valmiiden materiaalien avulla. Power Mover -tanssi-4.3.4 Kesäpäivät koulutuksissa Liikunnan- ja Terveystiedon Opettajien, LIITO:n Opin-Opettajien ja opettajaksi opiskelevien Kesäpäiviä vietettiin Kisakal- topäivillä Helsingissä opettajana toimi Minni Arposuo. Koulutuk-lion urheiluopistolla, Lohjalla 14.–16.6. Osallistujia Kesäpäivillä oli seen osallistui 90 opettajaa.yli 200 eri puolelta Suomea. Harrastelajit sisälsivät muun muassamonipuolisia jumppia ja erilaisia liikuntaelämyksiä. Harrastelajienlisäksi Kesäpäivillä kilpailtiin useissa eri lajeissa. Kesäpäivien yhte- 5.1 Opettajakoulutusydessä pidettiin Koululiikuntaliiton vuosikokous ja KLL-koulutuspäi- Toimintaperiaatteena oli huolehtia sekä alueellisen että sisäisenvät Koululiikuntaliiton liikuntavastaaville. tasa-arvon toteutumisesta piiritasolla. Opettajien koulutusta järjes- tettiin valtakunnallisesti niin piirien liikuntavastaavien päivillä kuinOpettajien kilpailutoiminta paikallisesti piirien omasta toimesta. Oman piirin tarjonta motivoi paikallisia toimijoita ja oli paikkakunnasta riippumatta suosittua.Opettajien kilpailutoiminta oli monipuolista. Eräs suosituimmista Veso-koulutusta tarjottiin suoraan oppilaitoksille muun muassa Po-lajeista oli salibandy, jonka valtakunnalliset mestaruuskilpailut jär- wer Mover -koulutuksesta ja elämysliikunnasta.jestettiin Helsingissä. Mukana oli yli 500 opettajaa ympäri Suomea. Piirien liikuntavastaaville järjestettiin vuoden aikana kahdetOpettajien kilpailuihin voivat osallistua kaikki Opetusalan Ammatti- koulutuspäivät; ensimmäiset Pajulahdessa, Opettajien Kesäpäivienjärjestö OAJ:n jäsenet sekä opettajaksi opiskelevat opettajat. yhteydessä ja toiset Tampereella, Pispalan ja keskustan maisemis- Perinteen mukaisesti piirit kilpailivat keskenään Erkin sauvas- sa.ta. Erkin sauvan voitti Etelä-Pohjanmaa, joka osoitti vuoden aikanaerityistä aktiivisuutta opettajakilpailuihin osallistumisessa. Myös 5.1.1 Piirien koulutustoimintaKoululiikuntaliiton kilpailuissa menestyminen huomioitiin Erkinsauvan pisteitä laskettaessa. Vuoden 2011 aikana jaettiin Erkin Piirit järjestivät vuoden aikana erilaisia koulutustilaisuuksia, joidensauva viimeistä kertaa. Etelä-Pohjanmaan piiri sai kiertopalkinnon sisällön ja ajankohdan piirit määrittivät itsenäisesti (ks. piiritilas-omakseen koska sillä oli eniten kiinnityksiä palkintoon. Erkin sau- tot). Koulutus oli erilaista lajikoulutusta sekä ohjaaja- ja toimitsi-van tilalle tulee vuodesta 2012 lähtien kiertoon lähtevä Ollin kiulu. jakoulutusta. Osanottajia piirien järjestämissä koulutustapahtumis- Opettajien kilpailutoiminnan ilmoittautumiskäytäntöjä kehitet- sa oli yhteensä 661. Koulutukseen osallistui 312 koululaista ja 349tiin ottamalla käyttöön Koululiikuntaliiton ilmoittautumissivusto. opettajaa. Koulutustapahtumia oli oppilaille 17 ja opettajille 44. Pii-(Ks. 4.2.1.) rit järjestivät muun muassa 1-2 koulutustilaisuutta kuntien koululii- Valtakunnallisiin kilpailuihin osallistui 1 048 opettajaa. Piireissä kunnan yhdyshenkilöille yhdessä läänien sivistysosastojen kanssa.järjestettiin 11 opettajien kilpailutapahtumaa, joihin otti osaa 899 Koululiikunnan yhdyshenkilöiden koulutustilaisuuksien päätee-opettajaa. mana olivat piirien toiminnan suunnittelu ja ajankohtaiset asiat. Ks. taulukko 4, 5 ja 6, sivut 19, 20 ja 21 Koululiikuntaliiton kehittämispäällikkö osallistui Varsinais-Suomen koululiikuntaseminaariin 10.–11.11. Liedossa ja Turku-Tukholma-Tur- ku risteilyllä.
 10. 10. 106 Järjestötoiminta ja olivat Koululiikuntaliiton internetsivut, OAJ:n tammikuussa ja elo- kuussa ilmestynyt jäsenkirje opettajille sekä opettaja- ja oppilas- kansalaisaktivointi kilpailujen käsiohjelmat. Lisäksi hyödynnettiin Opettaja-lehteä, Soolibooli-lehteä ja Liito ry:n lehteä.Koululiikuntaliiton valtakunnallinen rooli näkyi ja kuului selvästiyhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Liitto osallistui koululiikunnan Internet-sivujen tilastot 1.1.–31.12.työryhmiin ja vaikutti useissa yhteisseminaareissa tuoden koulun Koululiikuntaliiton internetsivuilla www.kll.fi vierailtiin 102 304arjen tuntemusta ja viestiä eri tahoille. Koululiikunta nousi jälleen kertaa ja yksittäisiä kävijöitä sivustolla oli 59 370. joten sivujenmerkittäväksi teemaksi median ja järjestöjen keskuudessa. Poliit- kävijämäärä on nousut viime vuodesta jonkin verran. Eniten tietoatisten päättäjien lisäksi niin urheilujärjestöt kuin opettajajärjes- haettiin sivuilta oppilasliikunnan tapahtumakalenterin kautta sekätöt näkivät koululaisten ja kouluissa tapahtuvan liikunnan määrän tietenkin Power Mover sivustolta.nostamisen tärkeänä. Medianäkyvyys 1.1.2010–30.12.20116.1 Viestintä Koululiikuntaliiton näkyvyys mediassa nousi vuoden aikana. Näky- vyys mediassa muodostui koululaisten kilpailu- tai harrastetapah-Liiton viestinnässä keskityttiin paljon sisäisen viestinnän tehos- tumien kautta. Pääasiassa palstatilaa liitto sai maakunta- ja paikal-tamiseen. Viestinnän välineinä olivat liiton nettisivut, sähköiset lislehdissä, verkkoviestimissä ja paikallisradioissa. Eniten osumiauutiskirjeet, Liikkuva koulu esite, Opettajalehden Open Omena liite saivat koululaisten hiihtomestaruuskilpailut, suunnistusmestaruus-sekä sosiaalisen median kanavista Facebook ja Youtube. Open Kei- kilpailut ja palloilusarjat. Näkyvyyttä oli myös Power Mover –toi-das sivuston kautta opettajille tarjottiin tietoa hyvinvointiin liittyen. minnalla sekä pohjoismaisen Voimainkoitos kilpailun kaksoisvoiton myötä. Mediaosumia kerättiin Meltwater Newsin avulla.6.1.1 Sisäinen viestintä 6.1.3 TapahtumaviestintäSäännöllisen sisäisen viestinnän ensisijainen tavoite oli pitää pii-rien liikuntavastaavat, hallitus ja henkilökunta tietoisina Koululii- Opettajien ja koululaisten kilpailutapahtumien viestinnän ja mark-kuntaliiton toiminnasta ja tapahtumista. Viestinnän välineitä olivat kinoinnin järjestivät Koululiikuntaliitto ja paikallinen tapahtuma-sähköpostiviestit ja uutiskirjeet sekä KLL-koulutuspäivät. Power järjestäjä yhdessä. Alueiden ja piirien liikuntavastaavat vastasivatMover klubikouluille tietoa tarjottiin sähköisen klubikirjeen välityk- itse oman alueensa tapahtumaviestinnästä. Tapahtumaviestintä jasellä. markkinointi keskittyivät pääasiassa sähköisiin viestimiin, mutta paikallinen järjestäjä markkinoi tapahtumaa myös paikallislehdis- sä ja mahdollisesti edustamansa lajiliiton viestintäkanavissa. Pu-6.1.2 Ulkoinen viestintä ja markkinointi heenjohtajan tervehdys ja liiton informaatiosivu julkaistiin useanKoululiikuntaliiton sähköinen uutiskirje ilmestyi seitsemän kertaa tapahtuman käsiohjelmassa. Opettajien ja koululaisten kilpailu- jaja uutiskirjeen jakelu oli 1400 henkilöä. Liikkuvakoulu voi hyvin esi- harrastetapahtumista tiedotettiin muun muassa Opettaja-lehdes-te ja Open Omena liite ilmeistyivät molemmat kaksi kertaa. Lisäksi sä, Liikkuva koulu voi hyvin -esitteessä ja Open Omena -liitteessä.tapahtumiin liittyen viestinnän ja markkinoinnin välineinä käytet- Tärkeitä tapaamis- ja tiedonvälityspaikkoja olivat myös LIITO ry:ntiin tapahtumaesitteitä ja julisteita. Opintopäivät ja Educa-messut. Käytössä olivat sekä Koululiikuntaliiton että Power MoverinFacebook-sivut. Sivujen tarkoituksena on informoida vanhempia, Anna mulle aikaaopettajia ja koululaisia ajankohtaisista tapahtumista. Tulevaisuudentavoitteena on saada sivuista myös enemmän keskustelua herättä-vät, jotta liikunnasta ja toiminnastamme kiinnostuneiden on help-po vaikuttaa omalla panoksellaan liiton toiminnan kehittämiseen. OAJ:n paikallisyhdistysten yhdyshenkilöille välitettiin säännöl-lisesti tietoa Koululiikuntaliiton tapahtumista ja koululiikuntaan Koululiikuntaliitto oli mukana Nuorten Akatemian koordinoimassaliittyvistä asioista. Myös kuntien ja kaupunkien yhdyshenkilöihin Anna mulle aikaa -viestintäkampanjassa. Nuoren ja aikuisen päi-oltiin aktiivisesti yhteydessä. Yhteydenpito lajiliittoihin, seuroihin vää vietettiin kolmannen kerran 15.9. Kampanjan tavoitteena oli he-ja muihin järjestöihin edisti Koululiikuntaliiton tapahtumien näky- rätellä aikuisia antamaan nuorille aikaa. Kampanjassa oli mukanavyyttä. Opettajien tapahtumista kerrottiin myös Opettaja-lehdessä 18 järjestöä ja yhteistyökumppaneita. Kampanja järjestettiin suo-sekä OAJ:n internetsivuilla. Muita ulkoisen viestinnän välineitä meksi ja ruotsiksi. Useat kunnat, yritykset, organisaatiot sekä muut
 11. 11. 11järjestöt järjestivät tapahtumapäivänä tempauksia, kampanjoita ja rahoituksella. Pieni säästö palkkakuluissa johtui kehittämispäälli-tapahtumia aikuisille ja nuorille. Kampanjaan osallistuvien järjes- kön vuorotteluvapaasta. Opettajien toimintaan oli suoraan allokoi-töjen viestintäkanavien lisäksi lukuisat radioasemat, television aa- tu OAJ:n tukiraha, joten toiminta näyttää ns. viivan alla positiivista.muohjelmat, STT, lehdet ja nettilehdet välittivät kampanjan viestiä Tärkeää on kuitenkin katsoa kokonaiskuluja ja ns. laadullisia te-eteenpäin. Koululiikuntaliiton viestinä vanhemmille oli antaa aikaa kijöitä, kuten osallistumismääriä ja palautetta. Muutaman vuo-yhteiselle liikuntahetkelle lastensa kanssa. den seuranta osoittaa, että kilpailutoimintaan osallistujien määrä hiipuu (noin 2 000 osallistujaa vuosittain), kun taas harrastelajit,6.2 Kansainvälinen toiminta koulutus ja esimerkiksi web-toiminnot herättävät kiinnostusta. Sa- man johtopäätöksen voi vetää oppilastoiminnasta – vähemmän onKoululiikuntaliitto oli mukana International School Sport Federatio- enemmän. Liitto omistaa Malmilla As. Oy Vilppulantie 2:ssa sijait-nin, ISF toiminnassa. Pohjoismaiden sekä Baltian maiden koululii- sevan toimistohuoneiston, jonka suuruus on 123,5 m2 sekä Koululii-kuntajärjestöihin pidettiin aktiivisesti yhteyttä, vaihdettiin ajatuksia kunta-lehteä tuottavan Liitu Oy:n osakekannan. Toimistohuoneistoja toimintamalleja. on vuokrattuna.6.2.1 International School Sport FederationKoululiikuntaliitto on ollut ISF:n jäsen ko. järjestön perustamises- 6.4 Henkilökunta jata eli vuodesta 1972 lähtien. Jäsenmaita ISF:lla on yli 80 kaikista luottamusorganisaatiomaanosista. Koululiikuntaliitto lähetti joukkueen ISF:n koripallo-, Koululiikuntaliiton toimistossa vakinaista henkilökuntaa oli viisijalkapallo-, salibandy-, yelisurheilu ja suunnistuskilpailuihin. henkilöä. Eero Simojoki toimi Terho Tomperin vuorotteluvapaasijai- sena kehittämispäällikön tehtävissä ajalla 20.9–31.12.2010. Vuo- sikokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi vuosiksi 2010–20136.2.2 Pohjoismainen yhteistyö Pasi Pesosen (OAJ edustaja) ja jatkolle Matti Pöyryn. Hallituksen Pohjoismaisessa yhteistyössä ovat mukana Färsaaret, Grönlan- puheenjohtajana toimii kansanedustaja Raija Vahasalo ja varapu-ti, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi. Virallinen yhteistyö alkoi heenjohtajana Vesa Haapala. OAY:n ammattiyhdistysten valitsemiavuonna 1972. Yhteistyötä rahoitetaan kunkin maan jäsenmaksuilla liikuntavastaavia Koululiikuntaliitolla oli 35. Toiminnanjohtajanaja Pohjoismaisen ministerineuvoston avustuksella. Yhteistyön veto- toimi Kristiina Jakobsson.vastuu on kaksivuotiskausittain ollut suurimmilla Pohjoismailla. 6.5 Muu yhteistoiminta6.3 Talous Koululiikuntaliitto osallistui vuoden aikana lukuisiin koululiikuntaaVuoden 2011 tulos toteutui ennakoitua parempana, vaikka vuoteen käsitteleviin seminaareihin ja työryhmiin, joista merkittävimpänämahtui paljon kehittämistyötä ja uusia projekteja, joiden kokonais- mainittakoon Opetushallituksen Kerhotoiminnan kehittämisryhmä.kustannuksia oli haastavaa kesken toimintavuoden arvioida. Ta- Lisäksi yhteistyötä eri nuorisojärjestöjen kanssa on tehty Harras-lousarviossa arvioitiin vuoden olevan alijäämäinen noin -5 000 €, tustoiminnan vaikuttamisryhmässä (VAIKKU). Koululais- ja opiske-mutta toteutunut tulos oli huomattavasti parempi eli + 301,56 €. lijaliikunnan toimialan puitteissa jatkettiin yhteisten asioiden ke-Tarkka projektiseuranta piti hankkeet budjetissaan. Tuottojen to- hittämistä Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) jäsenorganisaationa.teutuminen kilpailutoiminnassa muun muassa opettajatoimin-nassa riippui siitä, että järjestikö keskustoimisto kilpailut itse vaiostopalveluna piiriltä, urheilujärjestöltä tai kolmannelta taholta.Tämä heijastui myös toteutuneisiin kuluihin. Oppilaspuolella oli ve-dettävissä se johtopäätös, että vaikka pienempiä kisoja ei kaikkiajärjestetty, niin kokonaiskannattavuus pysyy kuitenkin hallinnassalaadukkaammin toteutetuilla tapahtumilla. Konsernitilinpäätöstä eiLIITU OY:n lepotilan vuoksi laadittu. Koululiikuntaliiton taseen lop-pusumma oli 382 331,42 €.Toimintavuoden aikana toteutettiin alkuperäisen talousarvion ulko-puolelta toimiston psykososiaalisten kuormitustekijöitten arviointija hyvinvointisivusto www.openkeidas.fi kehitystyö ulkopuolisella
 12. 12. 12 LiitteetKoululiikuntaliiton toimijatHallitus Työvaliokunta Aluetoimikunta Kansainvälinen toimintaRaija Vahasalo, (pj) Raija Vahasalo, (pj) Sari Manninen Kristiina Jakobsson (pj)Pasi Pesonen Vesa Haapala, (varapj) Pasi Pesonen Jani KangasniemiVesa Haapala (vpj) Kristiina Jakobsson, KLL tj Eero SimojokiSalla Leinonen Jani Kangasniemi TilintarkastajatSari Manninen Liikuntatoimikunta Raimo Hakola HTM-tilintarkastajaArja Nurminen Esa Seretin (pj) varahenkilöt: Johanna Mäntyharju-Matti Pöyry Pikita Lempiäinen-Koponen Keinänen KHT-tilintarkastajaEsa Seretin Mikko Levola Rauno Segersvärd talouspäällikkö Jani Kangasniemi Terho TomperiTyöryhmätEdustukset eri toimielimissäYhteydet OAJ:öön: Raija VahasaloKoululais-opiskelijaliikunnan toimiala: Raija Vahasalo ja Kristiina JakobssonSUH:n hallitus: Terho TomperiKerhokeskus – Koulutyön tuki hallitus Kristiina Jakobsson, varajäsenenä Terho TomperiYleisurheilu-kisan yhdyshenkilö: Terho TomperiLIITU Oy:n yhtiökokous: Terho TomperiLIITU Oy:n hallitus: Raija Vahasalo, Sari Manninen ja Visa Pohjola.SLU / Koululais- ja opiskelijaryhmä: Saku ry, Liito Ry, Koululiikuntaliitto KLL ry / Kristiina Jakobsson & Raija Vahasalo, OLL rySLU Järjestötiedottajien rinki: Terhi KäkeläKerhotoiminnan kehittämisryhmä / Opetushallitus: Kristiina Jakobsson, Terho TomperiTerve koululainen (TEKO)-hankkeen ohjausryhmä /Terveyden ja hyvinvointilaitos: Kristiina JakobssonLiikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmä / Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kristiina JakobssonKoululiikkuu.fi/suomi-hanketyöryhmä / Koululiikuntaliitto koordinoiAntti Haapalahti projektipäällikkö, Oulun seudun ammattikorkeakouluEero Nousiainen lehtori, Oulun seudun ammattikorkeakouluJani Kangasniemi liikuntakoordinaattori, KoululiikuntaliittoTerho Tomperi kehittämispäällikkö, KoululiikuntaliittoJuhana Oukka opiskelija, Oulun seudun ammattikorkeakouluJuha Hulkkonen opiskelija, Oulun seudun ammattikorkeakouluKutsuttuna asiantuntijana muutamissa kokouksissa ovat olleet Päivi Karppinen Oulun kaupungista jaSeppo Kangas Virpiniemen liikuntaopistosta.ärjestelytoimikuntaOpen omena / Opettaja-lehden liitetyöryhmä / Koululiikuntaliitto koordinoiTerhi Käkelä, KoululiikuntaliittoAnnika Jokinen, Kerhokeskus - koulutyön tuki ryKalervo Koivisto, Terveys ryTuula Sundman, Terveys ryEeva-Liisa Markkanen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 13. 13. 13Liikuntavastaavat 2010-2011Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Kymenlaakso Oulun eteläinen SatakuntaOssi Pulli Vesa Karjalainen Toivo Vahvelainen (opettaja- Simo Törnvall Timo StenforsLappeenrannan kaupunki Kirkonkylän koulu liikunta) Juseliuksentie 21 Hiekkapellonkuja 4Vapaa-aikakeskus Mestarintie 3 Kulotie 8 85100 Kalajoki 28610 PoriPL 11 07600 MYRSKYLÄ 45200 Kouvola pk. (08) 462 042 pk. (02) 637 506353101 Lappeenranta vesa.karjalainen@myrskyla.fi gsm 040 563 0391 gsm 0400 589 076 fax. (02) 621 5173gsm 0400 469 128 gsm 040 576 2853 toivo.vahvelainen@iitti.fi simo.tornvall@kalajoki.fi gsm 044 701 5224fax. (05) 6162 909 timo.stenfors@pori.cedunet.fiossi.pulli@lappeenranta.fi Kainuu Esko Järvinen (oppilaslii- Pirkanmaa kunta) Tampere Martti Juhani KöngäsEtelä-Pohjanmaa Valinmäentie 21 Paltamontie 39 A Pohjois-Karjala Tampereen Pyrintö/Vesa 45810 Pilkanmaa KuokkalaJaana Niemenmaa 89200 Puolanka Satu Huttunen (oppilaslii- pt. 0206 155 747 Mustanlahdenkatu 1 B 79Ilveksentie 8 pt. (08) 719 3612 kunta) fax (05) 280 4413 33210 Tampere61800 Kauhajoki gsm. 050 572 0152 Koivurannantie 50 koti gsm 050 443 2482 gsm 040 7386875gsm 045 315 5885 martti.kongas@puolanka.fi 80770 Kontiolahti esko.jarvinen@kouvola.fi vesa.kuokkala@tampereen-jaana.niemenmaa@kauha- pk. (013) 732 464joki.fi Kanta-Häme pt. (013) 734 5286 pyrinto.fi Lappi Mikko Reitti satu.huttunen@kontiolahti.fiEtelä-Savo Vesa Haapala (hallituksen Heikki Lehmonen Päivärinne 17 vpj)Hannu Kaatranen Marja Maksimainen (opetta- Palatsinraitti 1 B 29 16900 Lammi Vierikuja 4Päärynäkuja 3 jaliikunta) 33210 Tampere gsm 044 580 5455 96600 Rovaniemi50600 Mikkeli Yrjöntie 5 gsm 0400 841 462 mikko.reitti@hameenlinna.fi pt. (016) 384 006pt. (015) 194 3031 82600 Tohmajärvi heikki.lehmonen@koulut. gsm 040 525 4975 gsm 050 369 4035 tampere.fipk. (015) 178 925 Keski-Pohjanmaa vesa.haapala@rovaniemi.fi mmaksima@luukku.comgsm 050 400 0549 Matti Teerikangas Turkuhannu.kaatranen@
edu. Perämies 14 Länsi-Pohjamikkeli.fi Pohjois-Lappi Pikita Lempiäinen-Koponen 67800 Kokkola Esa Seretin (hallituksen jäsenHelsinki pt. (06) 822 1084 ja liikuntatoimk. pj)) Turun kaupunki Pohjois-Savo gsm 040 489 2104 Hakalankatu 52 B Kasvatus- ja opetusvirastoUlla Salojärvi Leena Mustonen matti.teerikangas@kokkola.fi 94100 Kemi Käsityöläiskatu 10Helsingin opetusvirasto Kasurilan koulu gsm 040 551 5849 20100 TurkuPL 3000 Keski-Suomi Pihlajapolku 2 esa.seretin@kemi.fi gsm 050 516 720900099 Helsingin kaupunki 71800 Siilinjärvi Eero Heikkinen pikita.lempiäinen-koponen@pt. (09) 3108 6211 Uusimaa p. 017-401 802, 017-401 815 Juholantie 6 turku.fiulla.salojarvi@hel.fi leena.mustonen2@
siilin- 43100 Saarijärvi Sari Manninen jarvi.fi pt. (014) 459 8284 Pranglintie 11 A 1 
 Harri KarjalainenKirsi Lakaniemi fax. (014) 459 8457 02480 Kirkkonummi Jaana Suli Kasvatus- ja opetusvirastoSolvikinkatu 2 B 49 gsm 044 459 8284 gsm 050 34 00 396 Luhintie 684 Käsityöläiskatu 1000990 Helsinki eero.heikkinen@saarijarvi.fi sari.manninen@kirkkonum- 71920 Pajulahti 20100 Turkupt. (09) 3108 6814 mi.fi jaana.suli@lapinlahti.fi gsm 050 590 7462fax. (09) 3108 6810 Kuusamo harri.karjalainen@turku.figsm 050 572 2180 Oulun aluekirsi.lakaniemi@edu.hel.fi Jukka Makkonen Päijät-Häme Kitkantie 42 Tuomo Lukkari Sanna Alavuokila Jaana Lemminkäinen sanna.alavuokila@turku.fi 93600 Kuusamo Kiiminkijoen koulu Rautellinkatu 23 C jukka.makkonen@kuusamo.fi Raatintie 9 15140 Lahti 90900 Kiiminki Varsinais-Suomi jaana.lemminkainen@edu. gsm 040 588 8516 lahti.fi Ari Ylä-Mononen tuomo.lukkari@kiiminki.fi Johanneksentie 10 21410 Vanhalinna Kari Kattelus pt. (02) 778 6100 Kruunutie 14 gsm 0400 711 300 90420 Oulu ari.ylamononen@salo.fi gsm 0500 875 521 kari.kattelus@eduouka.fi
 14. 14. 14Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2011
 15. 15. 15Tase 31.12.2011
 16. 16. 16 Taulukot1KLL:n valtakunnalliseen ja aluetoimintaan osallistuneet 2011 Oppilaat Opettajat TYTTÖJÄ POIKIA yht. Kilpailu- Kilpailu- NAISIA MIEHIÄ yht. Kilpailuja / Kilpailu- ja/ suorituk- turnauksia: suorituk- turnauk- sia: sia: sia:Etelä-Karjala 234 236 470 5 0 23 22 45 0 0- Keski-Suomi 1120 1390 2510 7 2990 85 63 148 0 0Keski-Suomi yhteensä 1120 1390 2510 7 2990 85 63 148 0 0- Kymenlaakso 0 0 0 0 0 72 71 143 5 0Kymenlaakso yhteensä 0 0 0 0 0 72 71 143 5 0- Länsi-Pohja 298 318 616 6 616 3 11 14 0 0- Lappi 270 360 630 5 1070 34 32 66 0 0Lappi yhteensä 568 678 1246 11 1686 37 43 80 0 0Etelä-Pohjanmaa 990 1150 2140 8 3500 69 18 87 1 15Pohjanmaa yhteensä 990 1150 2140 8 3500 69 18 87 1 15- Oulu 3907 4832 8739 67 39445 235 1088 1323 9 4940Pohjois-Pohjanmaa yhteensä 3907 4832 8739 67 39445 235 1088 1323 9 4940- Satakunta 8721 11751 20472 45 6954 272 161 433 9 1869Satakunta yhteensä 8721 11751 20472 45 6954 272 161 433 9 1869Etelä-Savo 305 379 684 6 802 6 8 14 0 0- Pohjois-Savo 0 0 0 0 0 62 40 102 0 0Savo yhteensä 305 379 684 6 802 68 48 116 0 0- Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tampere yhteensä 6171 6081 12252 35 6352 0 0 0 0 0- Turku 4458 4652 9110 73 10828 370 328 698 1 15Turku yhteensä 4458 4652 9110 73 10828 370 328 698 1 15Uusimaa 0 0 0 0 0 166 60 226 1 15Uusimaa yhteensä 0 0 0 0 0 166 60 226 1 15- Varsinais-Suomi 2184 2588 4772 19 1481 56 78 134 0 0Varsinais-Suomi yhteensä 2184 2588 4772 19 1481 56 78 134 0 0- Koululiikuntaliiton 8656 9441 18097 17 13678 245 1053 1298 8 550valtakunnalliset kisatValtakunnalliset tulokset 8656 9441 18097 17 13678 245 1053 1298 8 550Yhteensä alueet 28658 33737 62395 276 74038 1453 1980 3433 26 6854Yhteensä alueet + 37314 43178 80492 293 87716 1698 3033 4731 34 7404valtakunnallinen
 17. 17. 172Harrastustoiminta: OppilaatLaji TYTTÖJÄ POIKIA yht. Kilpailuja/ Kilpailu- turnauksia lkm suorituksia kplErityisliikuntatapahtumat 179 257 436 7 461Koripallo 100 152 252 1 252Kr. room. Paini 215 210 425 8 425Maastohiihto 30 15 45 1 90Pesäpallo 2376 1995 4371 4 4371Power Mover piirin oma 100 10 110 3 220tapahtumaSalibandy 20 150 170 4 600Suunnistus 20 15 35 1 35Yleisurheilu 40 20 60 2 160FastScoop-viikko 129 145 274 7 274Kaukalopallo 0 60 60 2 350LuckyLukio -lukiolaisten 500 300 800 1 800hyvinvointitapahtumaLuistelu 260 220 480 6 480Tanssi 61 12 73 1 73Yhteensä 4030 3561 7591 48 8591Harrastustoiminta: OpettajatLaji TYTTÖJÄ POIKIA yht. Kilpailuja/ Kilpailu- turnauksia lkm suorituksia kplKaukalopallo 0 300 300 3 1200Lentopallo 4 26 30 0 0Sulkapallo 22 6 28 0 0biljardi 11 65 76 0 0erilaiset tanssitunnit 36 0 36 0 0hiihto 21 30 51 0 0kahvakuula 30 26 56 0 0keppijumppa 14 1 15 0 0kuntojumppa 27 1 28 0 0Kuntokilpailu 67 22 89 1 1780Kuntokuu 143 42 185 0 0Kuntokuukausi 62 42 104 2 0jooga 10 0 10 0 0pöytätennis 0 10 10 0 0zumba 18 0 18 0 0Yhteensä 465 571 1036 6 2980
 18. 18. 183Harrastustoiminta Oppilaat OpettajatAlue TYTTÖJÄ POIKIA YHT. Kilpailuja/ Kilpailu- NAISIA MIEHIÄ YHT. Kilpailuja/ Kilpailu- turnauk- suorituk- turnauksia suorituk- sia: lkm sia: kpl lkm sia: kpl- Kymenlaakso 0 0 0 0 0 62 42 104 2 0Kymenlaakso yhteensä 0 0 0 0 0 62 42 104 2 0Etelä-Pohjanmaa 0 0 0 0 0 7 8 15 1 15Pohjanmaa yhteensä 0 0 0 0 0 7 8 15 1 15- Oulu 220 285 505 14 1505 20 400 420 7 1440Pohjois-Pohjanmaa 220 285 505 14 1505 20 400 420 7 1440yhteensä- Satakunta 2240 1893 4133 1 4133 67 22 89 1 1780Satakunta yhteensä 2240 1893 4133 1 4133 67 22 89 1 1780- Turku 1570 1383 2953 33 2953 284 239 523 0 0Turku yhteensä 1570 1383 2953 33 2953 284 239 523 0 0- Uusimaa (koko alue) 0 0 0 0 0 143 42 185 0 0Uusimaa yhteensä 0 0 0 0 0 143 42 185 0 0Yhteensä 4030 3561 7591 48 8591 583 753 1336 11 3235
 19. 19. 194Kilpailutoiminta: OppilaatLaji TYTTÖJÄ POIKIA YHTEENSÄ Kilpailuja / Kilpailusuorituksia: turnauksia: lkm kplJalkapallo 1515 2170 3685 0 0Koripallo 445 475 920 0 0Kr. room. Paini 36 291 327 1 952Lentopallo 780 375 1155 0 0Maastohiihto 289 326 615 1 615Pesäpallo 390 270 660 0 0Salibandy 1485 3055 4540 0 0Sulkapallo 40 79 119 1 406Suunnistus 779 764 1543 1 2600Vapaapaini 19 264 283 1 834Voimistelu 320 57 377 1 439Yleisurheilu 308 223 531 1 880Mäki- ja yhdistetty 0 124 124 2 248Power Mover tanssikisa 1280 28 1308 7 1604Yhteensä 7686 8501 16187 16 8578Kilpailutoiminta: OpettajatLaji TYTTÖJÄ POIKIA YHTEENSÄ Kilpailuja / Kilpailusuorituksia: turnauksia: lkm kplJalkapallo 0 56 56 1 0Kaukalopallo 0 360 360 3 0Maraton 25 30 55 0 0Salibandy 110 410 520 1 0Sulkapallo 15 42 57 1 0Yhteensä 150 898 1048 6 0
 20. 20. 20 5 Kilpailutoiminta: Oppilaat Laji TYTTÖJÄ POIKIA yht. Kilpailuja/ Kilpailu- turnauksia lkm suorituksia kpl Hiihto 571 583 1154 5 1154 Jalkapallo 1164 1581 2745 15 1445 Koripallo 394 491 885 7 820 Lentopallo 228 192 420 4 204 Maastohiihto 1145 1311 2456 18 3308 Pesäpallo 6153 9487 15640 45 1230 Power Mover Piirin oma 400 30 430 1 430 kisa Salibandy 1348 1960 3308 27 8804 Sulkapallo 12 55 67 2 64 Suunnistus 414 482 896 7 4246 Uinti 1178 988 2166 8 5520 Voimistelu 140 4 144 1 372 Yleisurheilu 3237 3556 6793 25 19337 Futsal 102 168 270 1 30 Golf 14 30 44 1 44 Hesekisa 78 90 168 1 168 Jääpallo 9 119 128 1 21 Kaukalopallo 10 800 810 10 8000 Luistelu, short track 150 200 350 1 700 Maastojuoksu 200 220 420 2 600 Skeittauskisa 0 50 50 1 100 Sukkulaviesti 100 100 200 1 200 Tennis 2 20 22 1 27 Viestikarnevaalit/ 675 675 1350 1 1350 sukkulaviestit Yhteensä 17724 23192 40916 186 58174 Kilpailutoiminta: Opettajat Laji TYTTÖJÄ POIKIA yht. Kilpailuja/ Kilpailu- turnauksia lkm suorituksia kpl Kaukalopallo 0 250 250 1 1000 Piirin oma tapahtuma 7 8 15 1 15 Salibandy 188 386 574 2 2510 Golf 6 18 24 1 24 Hiihto 1 4 5 1 5 Petankki 1 5 6 1 3 Suunnistus 2 4 6 1 6 Tennis 7 2 9 1 19 Uinti 1 2 3 1 3 Yleisurheilu 3 4 7 1 19 Yhteensä 216 683 899 11 3604
 21. 21. 216Kilpailutoiminta Oppilaat OpettajatAlue Tytöt Pojat Yht. Kilpailuja / Kilpailusuo- Naiset Miehet Yht. Kilpailuja / Kilpailusuo- turnauksia rituksia kpl turnauksia rituksia kpl lkm lkm- Etelä-Karjala 234 236 470 5 0 0 0 0 0 0Etelä-Karjala yhteensä 234 236 470 5 0 0 0 0 0 0- Keski-Suomi 1120 1390 2510 7 2990 0 0 0 0 0Keski-Suomi yhteensä 1120 1390 2510 7 2990 0 0 0 0 0- Kymenlaakso 0 0 0 0 0 10 27 37 3 0Kymenlaakso yhteensä 0 0 0 0 0 10 27 37 3 0- Länsi-Pohja 298 318 616 6 616 0 0 0 0 0- Lappi 270 355 625 5 1070 0 0 0 0 0Lappi yhteensä 568 673 1241 11 1686 0 0 0 0 0- Etelä-Pohjanmaa 990 1150 2140 8 3500 0 0 0 0 0Pohjanmaa yhteensä 990 1150 2140 8 3500 0 0 0 0 0- Oulu 3580 4450 8030 53 37940 180 600 780 2 3500Pohjois-Pohjanmaa 3580 4450 8030 53 37940 180 600 780 2 3500yhteensä- Satakunta 6396 9799 16195 44 2821 29 75 104 8 89Satakunta yhteensä 6396 9799 16195 44 2821 29 75 104 8 89- Etelä-Savo 305 379 684 6 802 0 0 0 0 0Savo yhteensä 305 379 684 6 802 0 0 0 0 0Tampere yhteensä 6171 6081 12252 35 6352 0 0 0 0 0- Turku 2775 3224 5999 40 7875 6 9 15 1 15Turku yhteensä 2775 3224 5999 40 7875 6 9 15 1 15- Uusimaa (koko alue) 0 0 0 0 0 7 8 15 1 15Uusimaa yhteensä 0 0 0 0 0 7 8 15 1 15- Varsinais-Suomi 2184 2588 4772 19 1481 0 0 0 0 0Varsinais-Suomi 2184 2588 4772 19 1481 0 0 0 0 0yhteensäYhteensä 24323 29970 54293 228 65447 222 692 914 12 3619
 22. 22. Koululiikuntaliitto KLL ry toimii oppilaiden ja opettajien liikunnan puolesta. Liiton tarkoituksena on huolehtia suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden oppilaiden sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenten vapaaehtoisesta liikunnan harrastustoiminnasta. Liikunnallisena tavoitteenaon koulun opetussuunnitelman mukaisen liikunnanopetuksen tukeminen, täydentäminen ja jatkaminen. Koululiikuntaliitto on ollut aktiivinen liikuttaja jo vuodesta 1946. Haluamme sinunkin löytävän liikunnan riemun! Rautatieläisenkatu 6 00520 Helsinki p. 020 7489 458 kll@kll.fi www.kll.fi M.E.N. Oy 2012

×