Gc 3rd hgdc

340 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gc 3rd hgdc

 1. 1. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 2. 2. Ομάδα Space Debris (for iPhone): Κώζηαρ Αναγνώζηος: Πξσηόηππε ηδέα, Σελάξην, Πξνγξακκαηηζκόο, Σρεδίαζε Νίκορ Λάπιν: Γξαθηθά, Ηρεηηθά εθθέ, Μνπζηθή επέλδπζε Γιώπγορ Χιώηηρ: Παξαγσγή, Σρεδίαζε, Πξνγξακκαηηζκόο, Πξνώζεζε Δημήηρης Φράγκος: Σπκβνπιεπηηθή γξαθηθώλ Μιτάλης Φράγκος: Σπκβνπιεπηηθή ζρεδίαζεο Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 3. 3. Πλάνο Space Debris (for iPhone): Μάηνο: Σρεκαηίζηεθε ε ηδέα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ Ινύληνο: Ξεθίλεζε ε αλάπηπμε, εύξεζε εμνπιηζκνύ θιπ Ινύιηνο: Πξώηεο εθδόζεηο κε ην επηιεγκέλν engine Αύγνπζηνο: Εηζαγσγή γξαθηθώλ θαη ηειηθή ζρεδίαζε Σεπηέκβξηνο: Αιιαγή ζρεδίαζεο θαη πξώην beta κε ηηο αιιαγέο Οκτώβριος: Πρώτη έκδοση (1 level) Ννέκβξηνο: AppStore Σςμμεηοσέρ: GameCon (Σεπ 2010), IGF (Οθη 2010), αιινύ... Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 4. 4. Παισνίδι Space Debris (for iPhone): Είλαη έλα space shoot-em-up (SMUP) ην νπνίν πεξηιακβάλεη 3 πίζηεο, κε 5 επίπεδα θάζε πίζηα, 5 κεηαβιεηήο δπζθνιίαο bosses γηα θάζε πίζηα θαη ρξόλν νινθιήξσζεο πίζηαο ηα 15 ιεπηά. Σε ζύλνιν 4 επηινγώλ δπζθνιίαο πξνθύπηνπλ 60 ζπλνιηθά επίπεδα κε 180 ιεπηά παηρληδηνύ γηα θάζε ηύπν παηρληδηνύ από ηνπο 3 δηαζέζηκνπο. Πξνζθέξεη εθηόο ηνπ λένπ κεραληζκνύ όπισλ (ρεηξηζκνύ αζηεξντδώλ) θαη παηρλίδη κε θιαζζηθά όπια ζε ζύλνιν 3 ηύπσλ παηρληδηνύ ελόο παίθηε. Υπάξρνπλ επίζεο 2 ηύπνη δηαθνξεηηθώλ δπλαηνηήησλ ζθαθώλ. Απηό πνιιαπιαζηάδεη x3 ηηο δπλαηόηεηεο δηαζθέδαζεο. Υπνζηεξίδεηαη θαη ζπλεξγαηηθό παηρλίδη 2 παηθηώλ. Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 5. 5. Site: http://www.rottenfishgames.com Twitter: @rottenfishgames Facebook: Rotten Fish Games Space Debris: http://www.spacedebristhegame.blogspot.com Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 6. 6. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Το μονηέλο ανάπηςξηρ ενόρ παισνιδιού Εηαιπία: Πνιιά ή ιίγα ρξήκαηα, πάξα πνιιά ή πνιιά άηνκα, πιάλν επέλδπζεο, ξίζθν ρξεκάησλ, ‘κηθξνί’ ή ‘κεγάινη’ ηίηινη, νομική ςπόζηαζη Απαηηεί πξνζύισζε θη αθνζίσζε ησλ επηρεηξεκαηηώλ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ, ζπλήζσο κεηά από εγγπεκέλν απνηέιεζκα publishing Ομάδα: Πνιύο ή ιίγνο ρξόλνο, ρξήκαηα, ιίγα άηνκα, πιάλν παξαγσγήο όρη επέλδπζεο, ξίζθν κε νινθιήξσζεο, ‘κηθξνί’ ηίηινη (όρη 000.000), ιδιώηερ Απαηηεί θνηλνύο ζηόρνπο, κε εγγπεκέλν απνηέιεζκα publishing Άηομο: Φξόλνο, ρξήκαηα, ‘κηθξνί’ ηίηινη (όρη 000.000), νομική ςπόζηαζη ή ιδιώηερ Απαηηεί ηαιέληα one-man-show Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 7. 7. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Το μονηέλο ανάπηςξηρ ενόρ παισνιδιού Εμποπικόρ ζκοπόρ: όηη αλαπηύζζσ ην θάλσ γηα λα πνπιήζεη, λα θεξδίζσ ρξήκαηα θαη λα ζπληεξήζσ είηε ηελ εηαηξία, νκάδα, άηνκό κνπ θαη λα είλαη βηώζηκν γηα ην κέιινλ ώζηε λα ζπλερίζσ λα αλαπηύζζσ παηρλίδηα. Μη εμποπικόρ ζκοπόρ: όηη αλαπηύζζσ ην θάλσ γηα λα κάζσ ζαλ εηαηξία (π.ρ. έξεπλα θη αλάπηπμε ή πξνβνιή) ζαλ νκάδα (γηα ην επόκελν παηρλίδη) ή ζαλ άηνκν (π.ρ. λα αλαδεηήζσ εξγαζία ζηνλ ρώξν). Ανεξάπηηηορ δημιοςπγόρ: είηε ζαλ εηαηξία είηε ζαλ νκάδα είηε ζαλ άηνκν ε δεκηνπξγία εθθξάδεη εκέλα θη όρη θάπνηνλ 3νλ είηε ζαλ αλάζεζε έξγνπ είηε ζαλ ρξεκαηνδόηεζε ή θαη ζπλεξγαζία. Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 8. 8. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Πωρ μποπώ να αναπηύξω ζαν ομάδα Αθήλνληαο ηνπο εκπνξηθνύο ζθνπνύο κηαο επηρείξεζεο/εηαηξίαο θαη ηελ εμαίξεζε ηνπ πνιπηάιαληνπ αλζξώπνπ, κηα νκάδα πνπ απνζθνπεί ζηελ ζπληήξεζή ηεο από ηελ αλάπηπμε παηρληδηώλ απηό ην κνληέιν πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα: 1. Με ειάρηζην θόζηνο αλάπηπμεο (ζπλήζσο) θαη κηθξόηεξν νηθνλνκηθό ξίζθν. 2. Με πξνζθνξά πξνζσπηθνύ ρξόλνπ θαη κόλν (ζπλήζσο). 3. Με αθνζίσζε ζε δεκηνπξγηθά κέξε ηεο αλάπηπμεο (π.ρ. όρη ην πσο ζα πνπιεζεί). 4. Με δπλαηόηεηα απηνλνκίαο ηνπ θάζε κέινπο ζηελ αλάπηπμε (π.ρ. όρη όπσο κηα ζέζε εξγαζίαο ζε εηαηξία κε ηελ επηβνιή ηνπ έξγνπ από ‘πςειά’). 5. Με δπλαηόηεηα επθνιόηεξεο ζπλεξγαζίαο κε δεκηνπξγνύο αλά ηνλ θόζκν. 6. Με ειεπζεξία ζηνλ ρξόλν παξαγσγήο ηνπ θαζελόο Να παξαρζεί έλα βηληενπαηρλίδη ην νπνίν θάπνηνο 3νο ζα αλαιάβεη λα πξνσζήζεη, δηαζέζεη θαη πνπιήζεη θαιύπηνληαο ην λνκηθό θελό ηεο κε-ύπαξμεο εηαηξίαο εθόζνλ δελ θαιύπηεηαη από θάπνην κέινο ηεο νκάδαο ή κεηά ηελ παξαγσγή ελόο παηρληδηνύ. Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 9. 9. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Πωρ μποπώ να αναπηύξω ζαν ομάδα Η ζεκεξηλή ηερλνινγία πνπ καο είλαη δηαζέζηκε ιύλεη νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκό πνπ ζα είρε κηα θίλεζε παξαγσγήο από νκάδα ελόο βηληενπαηρληδηνύ κεξηθά ρξόληα πξηλ: 1. Δελ ππάξρεη ηοπικόρ πεπιοπιζμόρ: Τν θάζε κέινο κπνξεί λα εξγάδεηαη από ην κέξνο θαηνηθίαο ηνπ ρσξίο λα ππάξρεη ε ππνρξέσζε κεηαθόκηζεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ. Απηό κπνξεί λα ππάξμεη θαη ζε κηα ‘ζύγρξνλε’ εηαηξία αιιά ππάξρνπλ άιια ζέκαηα. 2. Δελ ππάξρεη σπονικόρ πεπιοπιζμόρ: Απηό δεν ζημαίνει όηι δεν πρέπει να σπάρτοσν τρόνοι παράδοζης αιιά θπζηθά δελ ππνγξάθνληαη θαη SLA εθηόο ίζσο από κεξηθά NDAs αλάινγα ηα κέιε. Ο θαζέλαο εξγάδεηαη ζηνλ ρξόλν πνπ δηαζέηεη. 3. Δελ ππάξρεη πεπιοπιζμόρ resources: Με εξγαιεία ζηνλ ρώξν πνπ ζπλεζίδνπκε λα απνθαινύκε cloud ππάξρνπλ ηα πάληα πξνζβάζηκα από εξγαιεία ηεθκεξίσζεο, αληαιιαγήο θώδηθα θιπ 4. Δελ ππάξρεη πεπιοπιζμόρ εθαπμογών: Δελ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ ίζσο όπσο όηαλ θάπνηνο εξγάδεηαη κε ηα εξγαιεία πνπ ηνπ δηαζέηεη κηα εηαηξία κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη. Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 10. 10. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Πος να ζηοσεύζω ηην δημιοςπγία μαρ Εθηόο ηεο ‘ζύζηαζεο’ ηεο νκάδαο αλάπηπμεο ελόο παηρληδηνύ κε ζθνπό εμποπικό είηε κε κεηαηξνπή ζε εηαηξία, είηε κε θάιπςε από κέινο ηεο νκάδαο είηε κε ζπλεξγαζία κε εηαηξία κειινληηθά, πξέπεη λα βξεζεί ην ηι θαη πωρ θαη ην πος. Τι: Η νκάδα ηη δπλαηόηεηεο δηαζέηεη γηα ηελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο παηρληδηνύ; Υπάξρεη ν ζπγγξαθέαο λα γξάςεη έλα adventure ή ζα πξέπεη λα επηιέμεη έλα απιό platform γηα αξρή; Πωρ: Πνηά ηα εξγαιεία πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ νκάδα; Πνηά πιαηθόξκα είλαη θαηάιιειε γηα ην βηληενπαηρλίδη; Τη ζα επηιέμσ γηα engine; Πος: Σε πνηό ζύζηεκα ζα εθδόζσ ην παηρλίδη κνπ; Τη ρξεηάδεηαη λα ην βγάισ ζην PSN, κπνξώ ζε PSP; Γηαηί λα πάσ ζε θνλζόια θη όρη ζε PC ή ζε θηλεηό; Σε όια απηά πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ην δηαζέζηκν ρξεκαηηθό πνζό αλ ππάξρεη πνπ θαιύπηεη π.ρ. ηελ αγνξά ελόο SDK γηα θνλζόια ή εμνπιηζκό πνπ δελ ππάξρεη. Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 11. 11. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Πος να ζηοσεύζω ηην δημιοςπγία μαρ Λνηπνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε: 1. Δελ ζηνρεύσ ηνπηθά, π.ρ. λα βγάισ έλα παηρλίδη κόλν ζηα ειιεληθά γηα ειιεληθό θνηλό εθηόο θη αλ γλσξίδσ όηη ζα έρεη επηηπρία (κηιάκε γηα εκπνξηθό παηρλίδη) ηέηνηα πνπ λα θαιύπηεη ηνπο ζθνπνύο αλάπηπμήο ηνπ. 2. Οηηδήπνηε θαη λα δεκηνπξγεζεί ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ ππνζηήξημε πάλσ από κίαο γιώζζαο πνπ πηζαλόλ λα απαηηεζεί θαη ζίγνπξα μεθηλό κε αγγιηθά ζαλ πξώηε γιώζζα εθόζνλ απεπζύλνκαη ζε γεληθό θνηλό θαη κεηά ηελ θάζε άιιε πεξηνρή. 3. Δηαιέγσ κε πξνζνρή ηνλ πνπ ζα εθδνζεί ην παηρλίδη, π.ρ. γηα λα πξνηηκήζσ έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα πνπ παίδεη θάπνηνο κε ρεηξηζηήξην (π.ρ. θνλζόια) γηα έλα παηρλίδη πνπ απαηηεί εηζαγσγή θεηκέλνπ; 4. Επηθνηλσλώ ηελ δεκηνπξγία ηεο νκάδαο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ βηληενπαηρληδηνύ. Η κε εύξεζε εκπνξηθνύ ζπλεξγάηε αθνύ νινθιεξσζεί ην παηρλίδη είλαη ζπλήζσο θαηαζηξνθηθή θίλεζε εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα ην επόκελν παγθόζκην hit! Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 12. 12. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Σημανηικό: Ππέπει να ηελειώζει Σηελ επηινγή κηαο εκπνξηθήο δεκηνπξγίαο ελόο βηληενπαηρληδηνύ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε όια όζα ιακβάλνληαη θη από κηα εηαηξία παξόιν πνπ δελ κπνξνύλ όια λα εθαξκνζηνύλ όπσο ήδε αλαθέξζεθε. Τν παηρλίδη πξέπεη λα ηειεηώζεη ώζηε: 1. Να κπνξέζεη λα πνπιεζεί θαη λα απνθέξεη θάπνην θέξδνο ζηελ νκάδα γηα ηελ βησζηκόηεηά ηεο. 2. Να κπνξέζεη ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα ην αμηνπνηήζεη σο πξνζσπηθό portfolio γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. 3. Τη θαλεξώλεη γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ζε θάπνηνλ 3νλ όηη θάηη μεθηλά θαη δελ κπνξεί λα ην νινθιεξώζεη, νπόηε αθόκα θαη κε αληηθαηάζηαζε κειώλ θαη θαζπζηεξήζεηο ην παηρλίδη πξέπεη λα ηειεηώζεη. Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 13. 13. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Τι γίνεηαι αν δεν ηελειώζει ηο βινηεοπαισνίδι; Αθόκα θαη λα κελ νινθιεξσζεί κηα πξνζπάζεηα, ηα νθέιε είλαη ηεξάζηηα γηα ηελ νκάδα πεξηζζόηεξν ζαλ άηνκα: 1. Απνθνκίδνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία ηδηαίηεξα γηα λενεηζεξρόκελνπο κε πξνηέξα ή όρη εκπεξία ζε έλα ρώξν, π.ρ. αγνξά θνλζόιαο, ή θηλεηώλ ηειεθώλσλ από πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε PC ρξήζηκε γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία. 2. Τν παξαγώκελν έξγν κέρξη ην ζεκείν πνπ έρεη θηάζεη κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ην επόκελν είηε ζαλ αλεμάξηεηε δεκηνπξγία είηε κεηά ηελ επηινγή ηνπ από κηα εηαηξία θιπ 3. Ο άλζξσπνο καζαίλεη κέζα από ηα ιάζε ηνπ ηα πάληα, ζπλεπώο, ε πνξεία πξνο ηελ δεκηνπξγία πξέπεη λα είλαη ν ζθνπόο γηαηί καο πάεη ζην επόκελν ζθαιί. Αλ δελ δνθηκάδνπκε ηηο δπλάκεηο καο αθόκα θη αλ δελ πεηπραίλνπκε πάληα δελ μέξνπκε πνηνί είκαζηε θαη ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε. 4. Πξέπεη λα αξρίδνπκε...θάζε θνξά Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 14. 14. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Πποώθηζη ηηρ ομάδαρ Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 15. 15. Αναπηύζζονηαρ εςέλικηα ανεξάπηηηα εμποπικά παισνίδια Το παπάδειγμα ηηρ Rotten Fish Games Πποώθηζη ηος παισνιδιού Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010
 16. 16. Site: http://www.rottenfishgames.com Twitter: @rottenfishgames Facebook: Rotten Fish Games Space Debris: http://www.spacedebristhegame.blogspot.com Χιώηηρ Γεώπγιορ, 3η HGDC , 9-10 Οκη 2010

×