Proiect didactic - Activitatea extracuriculara la fizica

6,186 views

Published on

Proiect didactic - Activitatea extracuriculara la fizica. Concurs - "Cine stie, cistiga".
Autor: Zinaida Darii, Liceul Profesional nr.1, Chisinau.
Lucrare finala prezentata în cadrul cursului e-learning „Didactica Fizicii” pe platforma de colaborare internaționala www.civicportal.org (29.X-25.XII.2012).
Moderator - Viorel Bocancea, conferentiar univeristar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chisinau).

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,186
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proiect didactic - Activitatea extracuriculara la fizica

  1. 1. Liceul Profesional 1 nr.ProiectdidacticActivitate extracurriculard fizicd, laConcurs: "Cine gtie,cigtigd" Autor: prof. Darii Zinaida a-17 . . Lnwtnau /u.l I
  2. 2. Activitate CINE exstracumiculari STIE.Ci$TICA Data--------:--. Clasa-*---------- Competenle specifice I . Competenta achiziii intelectualespecificefizicii. de 2.Competenta comunicare de Ftiintifice 3cumpetenja achizi{ii pragmaticespecificefizicii. de Obiectiveopera$onale L Sddescrie lenomenele nalurii 2 Sdrealizeze sarcinilepropuseprin cold:borare. 3.Sdseangajeze congtientint-un procesde competdieacerb6. 4SAseinte$eze intr-un univers superiorde gindire qi de comportament cadrul activitAfli. in 5.Sdevite excesele comportanentqi atitudine. de Strategiididactice 1.Activitatein g1up 2 Descderea fenomenului 3.Conversatia 4Restabilege mesajul 5, Postere,fi$e
  3. 3. ACTIVITATII SCENARIULPa{icipahei echipe cite 6 eleviin fiecare a Aceastd echipi. activitate va desfiqura sa confomumatoarelor prcbede concurs.ProbaI NEXTPentrufiecarc echipd propung 6 intrebdri se cite orale. Fiecare elevva trebuisdrdspundb prinda saunu la intrebarea Daci primul nu $tierispunsul adresatd. spuneNexl ;i rispindeumdtorulelev.Astfel inhebatfiecare este membru echipei. al Pentrufiecarerespuns corectechipaacunuleazdcite un punct.Proba REZOLVAREAPROBLEMEI IIPetabldeste proiectatiproblema eleviihebuie rezolve. fi s-oPenhufiecarepioblemarezolvati corectecliipa acumuleazd un punct. citePToba RESTABILESTE III MESAJULFiecare echipiprimegte un plic in careeste cite scriso legea dinamicii, este dar ftagmentatd.Eleviitrebuie restebileascd si mesajul, astfelincit safie adeveralPenlru iAspunscorect echipa acumuleazd puncl trciProba CUTIA MIS1ERIOASA IV pmtice.intr-o cutiesrmtpusebilelelecu intrebtui Liderii echipelorextag din cutiecitetreibileteconform unui algoritms{abilit.Apoiinpreuni cu colegiide echipapregatesorispunsurile.Liderulechipei nunelte persoana trebuie r6spundl anfebarea pe care sd la defi$d.Penhufiecarerdsprms corecl ochipaacurnLrleMicite doudpuncteProbaV CONCURSULLIDERILOR.Fiecarelider prime;te cite o imaginece reprezinte fenomennatu?l. El trebuiesd un pecomerlteze estereprczentat dese[ cePentufiecare rdspuns corect echipaacumuleaza puncte. cinci Membriijuriului periodicfacbilanlr.ri probelor concurs insqiu reziltatele de $i itr-untabel.Lasffr$itul activitdlii sefacebiianlul 1o1ai.
  4. 4. I ConcursulNEXT" Echipa 1 Rdspunde Da sau Nu prin 1. Odce sistemde refednld esteconsiderat inertial ( Nu ). 2. Unitateade m;sure in SI a fo4ei esteN. ( Da ) 3. Modulul vectorului deplasare lntotdeauna mic sauegaldecit lungimeatraiectoriei.( Da) este mai 4. Acceleraliaunui corp ce semigcdrectiliniu unifom esteconst.( Nu) 5.Valoarcanumerici a constanteigravitalionalduniversalea fost dete1minald expedmental pentru prima daldde IsacNeMon. ( Nu) 6. Fo4a de ftecareesteprcporlionah cu fo4a de reacliunenomald a suprafeteide contact.( Da ) Echipa z1. Fo4a de greutatefi greutateacorpului au intotdeauna aceeagi valoare.( Nu)2, Masa caxacteizeazi inertitateacoryului. ( Da )3. Gazeleau volum propriu. ( Nu )4. Ioteraclneacorpurilor poateavealoc numai prin contact.( Nu )5. Acceleratiaca.racteizeLtdnpiditatea yaialiei vitezei. Da )6. Viteza €stemdximevectoriala.( Da ) Echipa3l. Unitateade mdsuri a vitezei in SI esterr/s,. ( Nu )2. Toatecorpurileaflate in apropiereaPiminlului cadcu acceleraleconst.( Da )3. Viteza moleculelorunui cory semircsc la qe;terea temperatuii lui. ( Da )4. Sarcinileelectricede acelaqifel seatrag.( Nu )5, inh-un mediu omogenlumina sepropagArectiliniu. ( Da )6. in cinematici toatesistemelede rcferiirlA suntechivalente. Da ( )
  5. 5. Orice corp continuasa-fi pastrezestarea repaussaude mircarc rectilinie unilblma atat de . timp cit alte corpuri nuJ impun sa-;i modifice aceasta stare. Produsuldinte masacorpului si acceleralia esteegalacu fo4a careimprima corpului lui aceasta acceleratie. Douacorpuri aclioneaza unul asupraaltuia cu forfe egalein modul situatepe aceea$i dreapta suportsi orientatein sensudoDuse.[1 Conc.Rezolvarea problemelor Problemal.Greutatea unui corp situatpe un supof estede 500N.Aflat masaacesut corp. Problema?.Temperatura aerului in camemestede + 20 gradeCelsius,afararcmperatuaarata -10 gradeC. Cu cit difem indicatiile termometrului. Problema3. Sasedeterminecite secrurde 1,5 ore. are PJoblema4. Comparatimarimile for,telornecesare pentuu suslineun corp cu masade 15kg a gi un corp cu masade 20 kg. Problema5. Un corp semi|ca pe o traiectoriede forma unei circumferintecu razade ILrngimea m. Dererminar I0 i moduIuJ ectotului deplasare. Problema6. Determina,ti ina{imea maximapina la careseva ridica un cory lansatvetical in susde la suprafalapamantuluiavind vitezainiiiala de 10 m/s. PoblemaT Asupraunui coro actioneaza fode, Ft=3N ;i F2:4N.Afla! unghiul format de 2 supoltudlefo4elor, dacarezultantalor esteegalacu 5N. ProblemaS. cit timp un automobilcareincepesasedeplaseze accelerafaegalacu In cu 0,6rls parcurgedistantade 30m.
  6. 6. III Concursul , RESTABILE$TE MESAJUL,, I, Odce coip conlinu s6-qipistreze staxea repaussau de de miqcarerectilinie unilbrmd atit timp clt a.ltecolpuri nul impun sd-9imodifice aceastdstare.( principij i al dir;;.i corpul-rigi acceleraJia esteegali cu forfa caxeimpdma coryului tui 1^fl:91:I9Tq" T"..a (. accelerafe Principiulii al diramicii.y aceastd iii Doudcoryuri acrioneaze unul asupraaltuia cu fofie egalei, modul, situatepe ace€a$i dreaptdsuport d odentate sensuriopuse..(principiul iii al dinamiciij ln IV Concursul CUTIAMISTERIOASA" " 1. La conslructiastAzilor de betonselasi intre plici spa.tii care,apoi, suntumplutecu smoald.De ce ? (Deoarcce, caz contrarpldcile ar puteasdsedefom;z" in i, ,"rrfiut rf aif"ta.i, , 2. Carechilii areo masamai mare.cea-taldd cearece? sau ( Lea calda, penb.u contine cA matmultaapa,decitceacearece, acea in receapas-aevapomt .) 3. ln careodaieseva rlspindi mirosul parfumului,in ceacu temperaturiamai.loasdsaumai inaltd? ( Cu tempemtwamai inalta, deoarece vitezamoleculelorestemi rrlui! Oii,^u r" p"t mrens.) rna "." 4. De ce o minge anmcatdin suscadeDeD5mint? ( Asupramingii din patea pimintului acttneazi fo4a greutate .) de ce ii imprima accereratie 5.Dece.esle u$or siiril pesicun 5anr fugi? maj de din ( In acelmomentdatoritiineniei corpul i-5i pasr-eazd muJt mai dmpvileza J 6. Poatef1egaldcu zeromasaunui coro r ( Nu. orice substanliestearcatuitadilnorecure, iar fiecare moreculaare o amrmltdmasd.)7 Ce fonaprovoaca fluxurilesi reflururilein mdrisi oceaflepepdmint?{ ro4a de atuactie gravitalionala aclioneazd partea ce din Lunii qi Soarelui asupra apeidin mdri 9ioceane )8. De ce schiorul poale se apleca loartemult inajnlehr6 a cMea?t verEcala coboldtdpdn ce[trul lui de greutate cadepebaza spijinadicatot pe schiud in acel demomentseaflA ln echilibru. ) df. in R:publ:? Moldova relieful, in majoritateaestedeluros, acestfapt impedici traffmit€reasemnalelor ultoasc*e. in ce mod sep6ateimbundtdlireceplioo*iu TV uJrt_ ,"o_ufe in localitltilesituatela poaleledealudlor ?( Pentru-extinderea zonei de receptiea undelorurtrascute incrusiv qi a semnalerorantenede emisiunela inillimi mari. Tmnslato*et", stalii TV seirutaleazi r"""fro*u"a r"rnnur"f" f"amplifici si le transmitmai debarte.) "p""iat" "ar"I 0 Trei camioane sunt incdxcate sarciniegare: cu pdmur- cu arramidi, al doea, cu remne,ar treilea-cu fin. Caredintre ele are un echilibru mai stabil ?( Acel camionla carecentul de greutateo sAfie situatmai aproape pirninl adicdcel cu ctudmida. de )
  7. 7. ; 11.Enumerimodalitafde electdzare corDurilor. a ( Prin frecare. conuacr. inJIuienl5. ) 12.De ce in timpul unei futuni estepericulossdte addpostegti subarbori inalli ? ( Arc loc descArcaxea electricdinlre not gi corpul de pe pamint, numit tudsnetui.Trdsnetul poateucide oameni,animale,incendiacase.) f Concursul DESCRIE IMAGINEA Acestconcus_ desligoardinlre lidedi echipelor.Fiecarelider de echipd se va tebui sdcomenteze o imaginefoto din pe$pectiva fizicii. VeziAexa1,2,3. 1. Ce fenomene naturalesunt descrise.inimagine? ( Descdrcdrielectricein natud -tdsnetur, reprezinlddescd.rcarea electrici dinlrc parteaintedoarda unui nor;i un corp de pe pimint. Estereprezentatio metodade protejarc a cladfuiide tasnet numit Pantrdsnet.) 2. Deceeroii fabulei: Lebdda,racul qi gtiucan-au reulit $ migtecarul din loc ? ( Rezultanta fo4elor esteegali cu zero,Fr+ F2+F3=O. Carul se afli in echilibru .1 J. Comenreazd imaginea. Est: reqTz:nta] Aueola polari. Ea reprczinti manifestirile intelacliunii f dintre cimpul magnetic terestrugi ",intul solar ". )

×