Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MONITORUL                   DE IORDANOVCAstr. S. Lazo, s. Iordanovca, Consiliul Sătesc Iordanovca, Raion...
CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA               DECIZIE Nr.2/7 din 14 decembrie 2012        Cu privire la ...
1. TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA:a) Toate terenurile, altele decit cele destinate finetelor si pasunelor:  - care au in...
CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA            DECIZIE Nr.3/7 din 14 decembrie 2012    Cu privire la aprobarea buge...
CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA               DECIZIE Nr.5/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la stabilirea int...
3. Consiliul Sătesc va fi informat de către primar despre încheerea contractului cuarendaşul.4. Executarea prezentei deciz...
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1121 din 14.10.2004, în scopul antrenăriimai active a şomerilor din localitate ...
ANEXA nr.1          Dispoziţia primarului satului nr.39 din 6 noiembrie 2012  Cu privire la alocarea mijloacelo...
ANEXA nr.2    Nomenclatorul şi tarifele serviciilor locale cu plată prestate de primăria               ...
ANEXA nr.3 Regulamentul privind utilizarea Fondului de rezerva al Consiliului local pe anul               ...
ANEXA nr.4Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice              ...
227000 lei la art.111.01         4800 lei la art.112,00         700 lei la art.116,00         3...
5. Mijloacele speciale ăncasate oe parcursul anului, suplimentar la suma totalăprevăzutăÎn devizul de cheltuieli şi planul...
ANEXA nr.5                Statutul satului Iordanovca1. Prezentul Statut este aprobat de către Consiliul S...
  Grădiniţa de copii din s.Iordanovca    Sediul clubul din satul Iordanovca    Biblioteca s.Iordanovca.7. Pe ...
14. Pe teritoriul satului activează următoarele SRL şi gospodării ţărăneşti care deţin maimult de 10 ha.  Nr.   Denumir...
19. Cetăţenii satului sînt în drept să participle la viaţa politică, economică, socială şicultural-sportivă.În problemele ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Monitorul de Iordanovca, nr. 1, decembrie 2012

736 views

Published on

Publicat în cadrul proiectului "Eficientizarea şi responsabilizarea administraţiei publice locale prin deschiderea datelor guvernării locale şi implicarea cetăţeanului în actul decizional", implementat de Asociaţia Obştească BASTINA (Iordanovca), cu suportul People in Need, din sursele oferite de Ministerul de Afaceri Externe al Republicii Cehia.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Monitorul de Iordanovca, nr. 1, decembrie 2012

 1. 1. MONITORUL DE IORDANOVCAstr. S. Lazo, s. Iordanovca, Consiliul Sătesc Iordanovca, Raionul Basarabeasca, Republica Moldova, MD-6714 Tel/fax: (+373) 29763236, E-mail: primaria.iordanovca@gmail.com, WEB: www.iordanovca.md NR.1 ● DECEMBRIE 2012Publicat în cadrul proiectului "Eficientizarea şi responsabilizareaadministraţiei publice locale prin deschiderea datelor guvernării localeşi implicarea cetăţeanului în actul decizional", implementat deAsociaţia Obştească BASTINA (Iordanovca), cu suportul People in Need,din sursele oferite de Ministerul de Afaceri Externe al Republicii Cehia. ÎN NUMĂR SUNT ÎNSERATE DECIZIILE:  Cu privire la aprobarea dispoziţiei primarului satului nr.39 din 06.11.2012  Cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale pe anul 2013  Cu privire la stabilirea cotelor pe impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare pe anul 2013  Cu privire la aprobarea bugetului satului Iordanovca pe anul 2013  Cu privire la aprobarea statutului satului  Cu privire la stabilirea interdicţiilor şi regulilor de întreţinere a cînilor, pisicilor, altor animale şi păsări  Cu privire la scoaterea la licitaţiea dării în arendă a unui teren  Cu privire la desemnarea primarului în calitate de evaluator  Cu privire la acordarea ajutorului material  Cu privire la aprobarea cotei de antrenare a şomerilor la efectuarea unor lucrări publice remunerate  Cu privire la modificarea bugetului satului. CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.1/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la aprobarea dispoziţiei primarului satului nr.39 din 06.11.2012In legatură cu necesitatea strigentă de efectuare, în perioada dintre şedinţele Consiliului,a unor operaţiuni financiare urgente si cu emiterea, în acest scop, de către primarulsatului, ca autoritate executiva a Consiliului si ca subiect al autonomiei locale, a unordispoziţii cu caracter normativ, care se prevăd a fi aprobate de Consiliu ca autoritatedeliberativă, avînd în vedere importanţa deosebită a alocării operative a mijloacelordisponibile respective în acest sens, luînd în considerare prevederile art.29 alin.(1) lit.f) alLegii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul SătescIordanovca DECIDE:1. Se aprobă dispoziţia primarului satului nr.39 din 6 noiembrie 2012 (anexa nr.1). Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ______________________________________________________________________ 1
 2. 2. CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.2/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale pe anul 2013În scopul asigurării părţii de venit a bugetului local, în conformitate cu Titlul VII dinCodul Fiscal,luînd în considerare recomandările comisiei consultative de specialitate aConsiliului local pentru economie, buget şi finanţe, Consiliul Sătesc Iordanovca DECIDE:1. Se pune în aplicare începînd cu data de 01.01.2013 pe teritoriul s.Iordanovcaurmătoarele taxe locale:a) TAXA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUITaxa pentru amenajarea teritoriului se percepe în marime de 50 lei pentru fiecaresalariat şi pentru fondatorii întreprinderilor, gospodăriilor ţărăneşti.b) TAXA PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI DE PRESTĂRI SERVICII DE DESERVIRESOCIALĂI.I.”Mereanu Lidia” – 1500 leiSuprafaţa totală a magazinului – 78,5 m2 comercială – 34,7 m2Suprafaţa totală a barului – 46,7 m2 comercială – 36,8 m2Amplasarea – în centrul satului.Comercializarea următoarelor grupuri de mărfuri:Băuturi alcoolice, produse din tutun, produse alimentare, mărfuri de uz casnic.I.I.”Rusu Natalia” – 2000 leiSuprafaţa totală – 143 m2 comercială – 60 m2Amplasarea – în centrul satului.Comecrializarea următoarelor grupuri de mărfuri:Băuturi alcoolice, produse din tutun, produse alimentare, mărfuri de uz casnic.2. Se aprobă nomenclatorul şi tarifele serviciilor locale cu plată prestate deprimăria s.Iordanovca (anexa nr.2) Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.2/7a din 14 decembrie 2012 Cu privire la stabilirea cotelor pe impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare pe anul 2013Conform Titlului VI al Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 pe teritoriul primarieiIordanovca se stabilesc urmatoarele cote pe impozitul imobiliar si pe impozitul funciarconform Legii pentru punerea in aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal nr.1056 din16.06.2000:● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ______________________________________________________________________ 2
 3. 3. 1. TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA:a) Toate terenurile, altele decit cele destinate finetelor si pasunelor: - care au indici cadastrali se presteaza 1,5 lei gr/ha - care nu au indici cadastrali - 110 lei pentru 1 ha.b) Terenurile destinate finetelor si pasunelor: - care au indici cadastrali - 0,75 lei gr/ha - care nu au indici cadastrali - 55 lei pentru 1 hac) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri) - 115 lei pentru 1 ha desuprafata acvatica.2. TERENURILE DIN INTRAVILAN:a) Terenurile pe care sint amplasate fondurile de locuinte, loturile de pe linga casa(inclusiv terenurile atribuite de catre APL ca loturi de pe linga casa, in limitele normelorstabilite si disptribuite in extravilan): - se presteaza 1 leu pentru 100 m2.b) Terenurile destinate intreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de catreorganele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 10 lei pentru 100 m2.3. TERENURILEdin extravilan,altele decit pe care sint amplasate cladiri si constructii,carierele sipaminturile distruse in urma activitatii de productie,neevaluate de catre organellecadastrale teritoriale conform valorii estimate - 70 lei pentru 1 hectar;Terenurile din extravilan, pe care sint amplasate cladiri si constructii, carierele sipaminturile distruse in urma activitatii de productie,neevaluate de catre organellecadastrale teritoriale conform valorii estimate - 350 lei pentru 1 hectar. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE1. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinatie agricolă, precum si alte bunuriimobiliare, neevaluate de catre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, sestabileste: - pentru persoanele juridice si fizice care desfasoara activitate de Intreprinzator – 0,1 la suta din valoarea de bilant a bunurilor imobiliare pe perioada fiscala; - pentru persoanele fizice - 0,1 la suta din costul bunurilor imobiliare.2. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinatie locative (apartamente si case de locuitindividuale) din localitatile rurale se stabileste dupa cum urmeaza: - pentru persoanele juridice si fizice care desfasoara activitate de intreprinzator – 0,1 la suta din valoarea de bilant a bunurilor imobiliare pe perioada fiscala; - pentru persoanele fizice, altele decit cele specificate la prima liniuta – 0,1 la suta din costul bunurilor imobiliare.3. Se stabileste cota minima – 0,1 % din baza impozabila a bunurilor imobile pentruterenurile agricole cu constructii amplasate pe ele.Cota se stabileşte anual. Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ______________________________________________________________________ 3
 4. 4. CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.3/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la aprobarea bugetului satului Iordanovca pe anul 2013Luînd act de raportul cu privire la structura bugetului satului Iordanovca pe anul 2013,prezentat de către contabilul-sef, dna L.Rusu, în conformitate cu prevederile Legii nr.847din 24.05.1996 “Cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar”, în temeiul art.14,alin.2, lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,Consiliul Sătesc Iordanovca DECIDE:1. Se stabileste bugetul satului Iordanovca pe anul 2013 la partea de venituri în volumde 1071,3 mii lei şi la partea de cheltuieli în volum de 1071,3 mii lei (anexa nr.2)2. Se aprobă Fondul de rezervă al Consiliului local pe anul 2013 în marime de 10,0 miilei.3. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea Fondului de rezerva al Consiliului local peanul 2013 (anexa nr.3).4. Se aprobă Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilorpublice finanţate de la buget (anexa nr.4).5. Contabilitatea,conform clasificaţiei bugetare în vigoare,va efectua distribuireaveniturilor si cheltuielilor lunar şi, în caz de necesitate în procesul de executare cotidianaa bugetului, va asigura, după caz, operarea de modificări în limitele devizilor decheltuieli, respectînd prevederile legislaţiei în vigoare.6. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultativede specialitate pentru economie, buget si finanţe.7. Prezenta decizie intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013 şi urmeaza a fi adusă lacunostinţă publică. Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.4/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la aprobarea statutului satuluiÎn temeiul art.14, p.2, lit.m) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVIdin 28.12.2006 şi Legii Republicii Moldova privind Statutul-cadru al satului (comunei),oraşului (municipiului) nr.436-XV din 06.11.2003, Consiliul Sătesc Iordanovca DECIDE:1. Se aprobă Statutul satului Iordanovca (anexa nr.5).2. Conţinutul prezentei decizii se aduce la cunoştinţă publică şi o copie a Statutului seremite Cancelariei de Stat a Republicii Moldova. Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ______________________________________________________________________ 4
 5. 5. CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.5/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la stabilirea interdicţiilor şi regulilor de întreţinere a cînilor, pisicilor, altor animale şi păsăriÎn conformitate cu prevederile Codului Contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008, întemeiul Legii nr.221-XVI din 19.07.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, ConsiliulSătesc Iordanovca DECIDE:1. Se stabilesc pe teritoriul satului Iordanovca următoarele intredicţii şi reguli deîntreţinere a cînilor, pisicilor şi altor animale şi păsări: - să dispună de documentele necesare privind apartinenţa, provinenţa animalelor de rasă - să deţină carnetul de sănătate a animalului respectiv - să dispună de încăpere specială, amenajată şi îngrădită, cuşcă - în timpul plimbărilor în locuri publice, transport public să aibă leşă, botniţă - să nu iasă în stradă fără supravegherea stăpînului - să se vaccineze împotriva rabiei şi altor boli - să întreprindă măsuri de securitate pentru a evita provocarea daunelor altor persoane - să acţioneze promt la observaţiile, petiţiile cetăţenilor despre pericolul creat din partea animalelor - să anunţe organele respective (autoritatea sanitar veterinară,organul de poliţie, autoritatea publică locală) privind deţinerea animalului de rasă - să asigure condiţiile de zooigienă la întreţinerea animalelor domestice - animalele decedate să fie îngropate în locuri autorizate de distrugerea cadavrelor de animale - în caz de cauzare a prejudiciului material, fizic, moral stăpînul recuperează prejudiciul cauzat cu întreprinderea măsurilor privind lichidarea pericolului apărut.2. Plimbările animalelor să se efectueze cu supravegherea stăpînului.3. Primarul satului,dnul A.Mereanu, va întreprinde măsuri pentru reducerea număruluide animale domestice fără stăpîni.4. Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţă publică. Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.6/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la scoaterea la licitaţiea dării în arendă a unui terenÎn conformitate cu art.77, alin.(5) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privindadministraţia publică locală, Consiliul Sătesc Iordanovca DECIDE:1. Se anunţă licitaţie publică pentru dreptul de arendă a unui teren agricol.2. Primarul satului, dnul A.Mereanu, va asigura organizarea şi desfăşurarea licitaţiei încondiţiile legii.● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ______________________________________________________________________ 5
 6. 6. 3. Consiliul Sătesc va fi informat de către primar despre încheerea contractului cuarendaşul.4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitatepentru amenajarea teritoriului, protecţia ediului, constrcucţii, gospodăria comunală şirelaţii funciare. Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.7/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la desemnarea primarului în calitate de evaluatorÎn conformitate cu art.36 alin.2 al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţiapublică şi statutul funcţionarului public, Consiliul Sătesc Iordanovca DECIDE:Se desemnează primarul satului, dnul Anatolie Mereanu, în calitate de evaluator pentrusecretarul consiliului local, dna Domnica Platon. Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.8/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la acordarea ajutorului materialConform cererilor cet.Vasluian Sonea şi Dranga Efrosinia cu privire la acordarea unuiajutor material pentru reparaţia casei de locuit şi demolarea casei de locuit, ConsiliulSătesc Iordanovca DECIDE:1. Se refuză acordarea ajutorului material cet.Vasluian Sonea şi cet.Dranga Efrosinia înlegătură cu lipsa surselor financiare.2. A solicita cet.Vasluian Sonea şi cet. Dranga Efrosinia să se adreseze asistentului socialcu privire la întocmirea anchetei pentru acordarea ajutorului material.3. Conţinutul prezentei decizii urmează a fi adus, contra semnătură, la cunoştinţapersoanelor vizate. Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.9/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la aprobarea cotei de antrenare a şomerilor la efectuarea unor lucrări publice remunerateÎntru executarea prevederilor art.22 al Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocupareaforţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ______________________________________________________________________ 6
 7. 7. Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1121 din 14.10.2004, în scopul antrenăriimai active a şomerilor din localitate în efectuarea lucrărilor publice remunerate, luînd înconsiderare prevederile art.78 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţiapublică locală, Consiliul Sătesc Iordanovca DECIDE:1. Se aprobă, pentru satul Iordanovca, cota pe anul 2012 pentru antrenarea la unelelucrări publice remunerate a şomerilor 2 persoane.2. Contabilul-şef, dna L.Rusu, va include în bugetul local mijloace necesare pentrufinanţarea lucrărilor publice remunerate. Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon CONSILIUL SĂTESC IORDANOVCA DECIZIE Nr.10/7 din 14 decembrie 2012 Cu privire la modificarea bugetului satuluiÎn legătură cu necesitatea unor cheltuieli neaprobate în buget, conform art.14, p.2 lit.n)al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în temeiul art.27alin.(2) lit.b) şi c) ale Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, înbaza deciziei Comisiei consultative de specialitate pentru economie, buget şi finanţe din11 decembrie 2012,Consiliul Sătesc Iordanovca DECIDE:1. Se aprobă modificările bugetului:de la grupa 08.02.089 art.111.00 la grupa 01.02.015 art.135.25 – suma de 3000 leipentru îndemnizaţii la consilieride la grupa 20.09.015 art.113.03 – suma de 3050 lei art.111.00 – suma de 650 lei art.112.00 – suma de 500 leila grupa 15.02.179 art.131.05 – suma de 3500 lei pentru procurarea plasei metalice – 700 lei pentru autorizaţia de folosinţă specială a apei.2. Contabilul-şef, dna L.Rusu, va asigura în mod operativ modificarea bugetului satuluila grupele şi articolele respective.3. Control asupra deciziei date se pune în sarcina Comisiei consultative de specialitatepentru economie, buget şi finanţe. Preşedintele şedinţei D.Vornic Secretarul şedinţei D.Platon● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ______________________________________________________________________ 7
 8. 8. ANEXA nr.1 Dispoziţia primarului satului nr.39 din 6 noiembrie 2012 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare de la realizarea terenurilor proprietate publicăÎn legătură cu necesitatea alocării unor mijloace financiare urgente,în conformitate cuart.27, alin.2, lit.c) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, întemeiul art.32 al Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică localăDISPUN:1. Se alocă mijloace financiare de la realizarea terenurilor proprietate publică respectivsuma de:Grupa 0601051 art.113.03 – 700 lei – procurarea pompei pentru cazangerieGrupa 0601051 art.113.14 – 6000 lei – procurarea lengeriei la grădiniţa de copiiGrupa 0601051 art.113.02 – 11726 lei – încălzirea grădiniţei de copiiGrupa 1502179 art.271.9 – 1574 lei – elaborarea notei conceptuale şi cererii de finanţarepentru proiectul de canalizare.2. Contabilul-şef, dna L. Rusu, va asigura în mod operativ efectuarea operaţiunilorrespective în vederea alocării sumelor nominalizate.3. Prezenta dispoziţie urmează a fi propusă spre aprobare Consiliului local în şedinţaimediat următoare. Primar A.Mereanu● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ______________________________________________________________________ 8
 9. 9. ANEXA nr.2 Nomenclatorul şi tarifele serviciilor locale cu plată prestate de primăria s.IordanovcaNr. Denumirea serviciilor Cuantumul plăţilor (lei)1. Înregistrarea căsătoriei 20 lei – taxa de stat 300 lei – servicii2. Eliberarea Deciziei Consiliului 10 lei3. Eliberarea Dispoziţiei primarului 10 lei4 Eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din 50 lei arhiva primăriei5. Eliberarea caracteristicii 10 lei6. Eliberarea certificatelor 2 lei7. Extrasul din registrul de evidentă a gospodăr 5 lei8. Plata pentru acordarea vizei de domiciliu 10 lei – taxa de stat 10 lei – servicii9. Certificate eliberate pentru realizarea Cai – 15 lei Vaci – 10 lei Porci – 5 lei Ovine, caprine – 2,50 lei Produse agricole – 10 lei10. Întocmirea si eliberarea dovezei (denum. local. nu s-a 10 lei – servicii schimbat)11. Plata pentru apă 8,00 lei – m 312. Eliberarea certificatului de salariu din arhivă 10 lei13. Servicii cadastrale 50 lei14. Taxa pentru emiterea certificatelor de urbanizm 50 lei15. Taxa pentru emiterea autorizaţiilor de construire 100 lei /desfiinţare16. Întocmirea şi eliberarea contractelor - contract de arendă 10 lei - contract de muncă 5 lei17. Alte încasări: - comercializarea diferitor mărfuri pe teritoriul 50 lei/zi satului de la autovehicule, căruţe, motociclete ş.a. - plata pentru participarea la licitaţii si loterii: persoanele fizice 80 lei persoanele juridice 200 lei (aceste plăţi vor fi transferate la contul 122.40)AMENZI:Amendă pentru furt de apă – 1000 leiAmendă pentru aruncarea gunoiului în locuri neautorizate de la 2000 lei pînă la 5000lei.● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● _________________________ _____________________________________________ 9
 10. 10. ANEXA nr.3 Regulamentul privind utilizarea Fondului de rezerva al Consiliului local pe anul 2013Fondul de rezervă al consiliului Iordanovca în volum de 10000 lei este calculat în bazaart,18 al Legii privind finanţe publice locale, cuantimul ondului de rezervă calculatreprezintă 1% din volumul chieltuelilor bugetului local preconizate pentru anul 2012. MIJLOACELE FONDULUI DE REZERVA VOR FI UTILIZATE PENTRU: 1. Lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni. 2. Restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice locale) în cazul calamităţilor naturale. 3. Acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente-vulnerabile. 4. Finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi avînd drept scop dezvoltarea comunităţii. 5. Alte cheltuieli de caracter imrevizibil şi necesităţi de urgenţă, care în conformitate cu legislaţia ţin de componenţa autorităţilor publice locale. Drept temei pentu aprecierea destinaţiei cheltuielilor care se vor efectuadinFondul de rezervă vor servi deciziei Consiliului. Primarul satului Iordanovca A.Mereanu Contabil-sef L.Rusu● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ____________________________________________________________________ 10
 11. 11. ANEXA nr.4Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetPrezentul Regulament are drept scop reglementarea realizării prevederilor articolului 12al legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi alearticolului 6 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finaţele publice locale şistabileşte modul de gestionare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate dela buget. I. Clasificarea şi monitorizarea mijloacelor speciale.1. Mijloacele speciale ale instutuţiilor publice se casifică conform următoarelor categorii:Categoria 001 „Servicii cu plată”Categoria 001 „servicii cu plată” se atribuie mijloacele băneşti obţinute de instituţiilepublice în condiţii legale de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată.  mijloacele încasate de la persoanele fizice (locuitorii oraşelor, satelor) în scopul realizării unor măsuri şi activităţi de inters public) amenajarea teritoriului, gazificarea etc.)  mijloacele pentru desfăşurarea activităţii cantinilor de ajutor social  mijloacele încasate de la împuternicirile (contractuale) de a reprezenta o persoană fizică şi de a acţiona în numele ei, inclusiv de a efectua tranzacţii cu  mijloacele speciale întrate legal în posesia instituţiilor publice neatribuite la tipurile de mijloace, enumerate mai sus.Mijloacele întrate temporar în posesia instituţiilor publice nu se atribuie la mijloacelorspeciale. II. Planificarea mijloacelor speciale1. Extimarea veniturilor şi cheltuielelor din mijloace speciale se efectuează ţinînd cont detaxele, tarifele, volumelor fizice ale serviciilor prestate, normele şi normativele stabilite înactele legislative şi normative, contractele, acordurile respective.2. Estimările de venituri şi cheltuieli se înclud în devizul de cheltuieli şi planul definanţare repartizarea (modificarea) pe luni a veniturilor şi cheltuelilor pe fonduri speciale/ mijloace speciale, întocmite de către instituţia publică, conform formularelor aprobatede Ministerul Finanţelor.3. În partea de venituri devizului de cheltueli şi planului de finantare se incud atîtveniturile proprii, care se reflectă la capitolul 151, în sumă de 65000 mii lei.4. La grupa 0102015 – 1000 lei La grupa 0601051 – 25000 lei La gupa 20.09.214 – 39000 lei.5. În partea de cheltueli se înclud cheltuielilor aferente activităţi statutare a instituţieipublice finanţate de la buget, inclusiv şi cele legate de prestarea serviciilor, efectuarealucrărilor sau altor activităţi în anul bugetar respectiv. La grupa 0102015 – 1000 lei la articolul 113.03 La grupa 0106051 – 25000 lei la art.113.09 La grupa 20.09.214 – 39000 lei● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ____________________________________________________________________ 11
 12. 12. 227000 lei la art.111.01 4800 lei la art.112,00 700 lei la art.116,00 36800 lei la art.113.016. Suma totală de cheltueli pe mijloace speciale nu poate depăşi suma veniturilorîncasate pe parcursul anului, cu excepţia cazurilor, cînd în baza dispoziţiilor legale,instituţia publică este autorizată de a utiliza soldurile disponibile în cont, la începutulanului.7. În cazul cînd veniturile depeţesc cheltuelile, ca urmare a faptului că veniturile care sepreconizează a fi încasate pe parcursul anului sînt desrtinate autorizate prin actenormative pentru a fi utilizate şi în anul bugetar următor, această depăşire se reflectă îndevizul de cheltueli ca excedent şi respectiv sold la sfărşitul perioadei.8. Dacă veniturile depăşesc necesităţile de cheltuieli pentru anul bugetar respectiv, iardepăşirea respectivă nu esie autorizată, în modul stabilit, pentru utilizare în anulbugetar viitor, suma depăşirii în cauză definită ”Transferuri de la mijloacele speciale aleinstituţiilor publice finanţate de la buget” se include în partea de cheltuieli a devizului şiplanului de finanţe la art.133 aliniatul 15 a clasificaţiei economice.Sumele transferurilor în cauză urmează a fi vartiate de catre instituţiil publice, laveniturile de bază al bugetului respectiv la cap – 364 ”transferuri de la mij. speciale aleinstituţiilor publice finnţate de la buget” a clasificaţiei veniturilor, în termenul stabilit înpct.17 al prezentului regulament.9. În cazul, dacă legea bugetară anuală sau decizia de aprobare a bugetului unităşiiadministrative-teritoriale nu sînt adoptate pănă la data de 31 octombrie a anuluiprecedent nului bugetar de referinţă, proiectele devizelor de cheltuieli se examinează şise abrobă în volume ce nu depăşesc sumele aprobate pentru anul bugetar precedent.10. Modificarea volumelor de mijloace speciale aprobate în devizele de cheltueli poate fioperată numai în limita competenţelor legale ale exexutorilor de buget. III. Executarea mijloacelor speciale1. Gestionarea mijloacelor speciale (cu excepţia instituşiilor amplasate în afarateritoriului Republicii Moldova), se efectuiiază prin conturi trezoriale, separat de fiecarecategorie, conform Normelor Metodologice privind executarea de casă a mijloacelorbugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor.2. Contul trezorial se deshide pentru fiecare categorie de mijloace speciale a uneiinstituţii finanşate de la buget.3. Executarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice, mplasate în afara hotarelorR.Moldova, se efectuează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova prin conturilebancare deshise în conformitate cu legislaţia şării de reşedinşă a instituşiilor publicerespective.4. În cazul, dacă la începutul anului bugetar devizele de cheltuieli şi planurile definanţare n-au fost aprobate în modul stabilit, la conturile trezoriale respective seefectuiază numai operaţiuni de încasare a veniturilor.● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ____________________________________________________________________ 12
 13. 13. 5. Mijloacele speciale ăncasate oe parcursul anului, suplimentar la suma totalăprevăzutăÎn devizul de cheltuieli şi planul de finanţare, pot fi utiliuzate în anul în curs numaidupoăp operarea, în modul stabilit, a modificărilor respective la devizul de cheltueli şiplanul de finanţare.6. Excedentele de mijloacele băneşti formate real la conturile de mijloace speciale lafinele anullui, se utilizează în condiţiile prevederilor art.12 alin.4 al legii nr.847-XIII din24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi regulamentele privindutilizarea mijloaceleor aprobate de Givern.7. Transferurile de nmijloace speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget p-8 alprezentului regulament, prevăzută în devizul de cheltueli şi în planul de finanţare, seefectuează lunar, pînă la data de 5 a lunii imediat următoare lunii de gestiune,proporţional veniturilor încasate în perioada expirată de la începutul anului, iar în lunadecembrie – în ultima zi lucrătoare a lunii, în baza documentelor de plată prezentate spreexecutare de către executorul secundar de buget.8. În cazul nevirării de catre instituţia publică în termenele şi în modul stabilit atransferurilor de mijloace speciale la veniturile de bază ale bugetului, unitatea Trezorerieide Stat începînd cu ziua următoare termenului stabilit suspendă operaţiunile trezorialeexecutorilor de buget. IV.Dispoziţii finale şi tranzitorii1. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se organizează în conformitate cu Legeacontabilităţii, instrucţiunile cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice,aprobate de Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.2. Executorii primarii de buget (ordonatorii de credite) sînt obligaţi să prezinteMinisterulu Finanţelor sau respectiv, direcţiilor generale finanţe ale administraţieipublice locale, rapoarte despre executarea mijloacelor speciale.3. Pentru încasarea modului de formare, aprobare şi utilizare a mijloacelor speciale seaplică sancţiunile stabilite în legislaţie pentru încalcările respective vizind mijloacelespeciale. Primarul satului Iordanovca A.Mereanu Contabil-sef L.Rusu● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ____________________________________________________________________ 13
 14. 14. ANEXA nr.5 Statutul satului Iordanovca1. Prezentul Statut este aprobat de către Consiliul Sătesc Iordanovca în temeiul art.14,p.2, lit.(m) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2012 şiLegii Republicii Moldova privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului(municipiului) nr.436-XV din 06.11.2003.Prezentul Statut reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţieipublice locale din satul Iordanovca.2. În temeiul prezentului Statut-cadru, Consiliul local elaborează şi aprobă statutulunităţii administrativ-teritoriale respective.3. Sat situat la poalele unei coline, nu departe de orăşelul Basarabeasca, pe parteadreaptă a r.Cogîlnic sub un deal cu vii, livezi şi crînguri de salcîmi, între Carabetovca şiAbaclia. Moşia satului se extinde peste cele 3 dealuri din împrejurimi – Caşin, Cioc-Maidan şi Abaclia.4. Iordanovca este un sat mic în raionul Basarabeasca cu 280 gospodării. Populaţialocalităţii este de doar 950 de locuitori, dintre care 462 bărbaţi şi 488 femei. - 517 persoane apte de muncă - 90 persoane peste vîrsta aptă de muncă.Satul Iordanovca este amplasat la 7 km de centrul raional Basarabeasca şi la 90 km deChişinău.5. Autoritatăţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală înlocalitate sînt: Consiliul local Iordanovca – ca autoritate reprezentativă şi deliberativă apopulaţiei aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local şi primarul – caautoritate reprezentativă a populaţiei şi executivă a Consiliului local, ales prin votuniversal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Atribuţiile acestora sînt prevăzute deLegea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2012. Autorităţileadministraţiei pulice locale funcţionează în sediul primăriei.Consiliul local constituit la 29 iunie 2011 este format din 9 consilieri aleşi. Structura politică a Consiliului local Iordanovca este următoarea:  Partidul Liberal Democrat din Moldova – 3 consilieri  Partidul Democrat din Moldova – 5 consilieri  Partidul Comuniştilor din R. Moldova – 1 consilier. Primăria este structura funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legate conform statelor de personal. Sînt aprobate 4 unităţi de funcţionari publici şi 4 lucrători. Localul primăriei este amenajat şi dotat cu calculatoare, conectate la Internet, mobilier. Fiecare funcţionar are la dispoziţie rechizitele necesare, condiţii favorabile de lucru şi un climat psihologic confortabil. Sînt aprobate 4 unităţi de funcţionari publici:  Primar – 1  Secretar – 1  Contabil şef – 1  Spcialist pentru reglementarea regimului funiciar – 0,5  Specialist pentru perceperea fiscală – 0,5.6. Patrimoniul public este constituit din :  Sediul primăriei s. Iordanovca● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ____________________________________________________________________ 14
 15. 15.  Grădiniţa de copii din s.Iordanovca  Sediul clubul din satul Iordanovca  Biblioteca s.Iordanovca.7. Pe teritoriul primariei funcţionează următoarele instituţii social-culturale:  Grădiniţa de copii Iordanovca  Gimnaziul Iordanovca  Centrul de sănătate  Biblioteca sătească din satul Iordanovca  Oficiul poştal.Pe teritoriul satului funcţionează următoarele întreprinderi comerciale din care 2magazine şi un bar:Î.I. ”Natalia Rusu” – magazinÎ.I. ”Mereanu Lidia” – magazin şi bar.8. Satul Iordanovca beneficiază de următoarele serviciile de comunicaţie:  210 case – telefonie fixă Moldtelecom  90 familii – sînt conectaţi la reţeaua de Internet  156 familii – sunt conectate la gazul natural  196 familii – sunt conectate la apeduct  Satul Iordanovca intră în zona de acoperire a reţelelor de telefonie mobilă Moldcell, Orange şi Unite.9. Serviciile publice existente în satul Iordanovca:  Serviciul de poştă – Întreprinderea de Stat Poşta Moldovei  Televiziune prin cablu şi Internet  Furnizarea energiei electrice RED Sud, gestionate de Compania Unioun Fenosa  Serviciile de gazificare Moldova Gaz  Serviciile ACSA.10. Activităţile economice specifice care-şi desfăşoară activitate în sat sînt:  Agricultura, prelucrarea pămîntului individual şi în gospodării ţărăneşti, SRL  Comercializarea mărfurilor alimentare şi nealimentare prin Întreprinderi Individuale.11. Asociaţiile obşteşti care-şi desfăşoară activitatea în teritoriul localităţii:  AO „Baştina” este o organizaţie obştească, care activează întru promovarea dezvoltării principiilor democratice, pledînd pentru o atitudine înţeleptă faţă de prezent şi viitor, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de mediu în comunitate.12. Marea majoritate a locuitorilor satului sînt de religie creştin – ortodoxă, care estereprezentată prin Biserica cu Hramul satului ce se sărbătoreşte pe data de 28 august“Adormirea Maicii Domnului”.13. Informarea cetăţenilor din comunitate se efectuiază prin intermediul  panourilor publicitare  audienţilor în cadrul primăriei  articole în ziarul regional  pliante editate în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale.● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ____________________________________________________________________ 15
 16. 16. 14. Pe teritoriul satului activează următoarele SRL şi gospodării ţărăneşti care deţin maimult de 10 ha. Nr. Denumirea SRL sau Suprafaţa totală Arabil Livezi Vii gospodăriilor ţărăneşti a teren. agricole d/r prelucrate (ha) (ha) (ha) (ha) 1 SRL „Maxvol-Nicol” 277,05 227,72 9,63 39,70 2 SRL „Agroiorg” 257,67 204,03 12,54 41,09 3 SRL „Carvitpom” 26,30 26,30 - - 4 G.Ţ. „Nicolae Platon- Prim” 131,44 97,82 11,32 22,93 Total 692,46 354,24 33,49 103,7215. Fondul funiciar al primăriei alcătuieşte: Suprafaţă Terenuri cu Terenurile Fondul Păduri(ha) Terenuritotală(ha) destinaţie satului silvic(ha) fonduri de agricolă(ha) intravilan(ha) rezervă (ha) 1453,01 925,43 55,73 77,28 58,28 294,5916. În sat sînt: Drumuri (total) – 53,49 ha, dintre care 7,91 ha sînt pe teritoriulsatului.17. Bunurile domeniului public de interes local sînt inalienabile, imprescriptibile şiinsesizabile. Toate bunurile care aparţin satului Iordanovca sînt supuse inventarieriianuale, iar rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliulu local. Înstrăinarea,concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a satuluiIordanovca se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilorstabilite expres de lege.Pentru contribuţie deosebită în plan politic, economic, social, cultural sau persoanelorimportante pentru comunitate se acordă titlul de “Cetăţean de Onoare” cu condiţiaîndeplinirii următoarelor criterii: - Reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivităţii în organele centrale şi locale ale puterii şi contribuţii personale la dezvoltarea unor obiective în interesul colectivităţii; - Înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la dezvoltarea celor existente cu rezultate favorabile în valorificarea potenţialului economic şi a forţei de muncă în localitate; - Înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii deosebite pentru dotarea şi modernizarea celor existente; - Lucrări deosebite în domeniul artelor şi culturii, contribuţii personale în înfiinţarea unor instituţii culturale sau dotarea şi dezvoltarea celor existente în localitate. - Activitate, rezultate în muncă, contribuţie la afirmarea principiilor democraţiei, respectarea drepturilor omului, afirmarea valorilor culturii naţionale Persoanele cărora li s-a acordat titlul de “Cetăţean de Onoare” beneficiază de dreptul de a fi înscris în Cartea de Onoare a Consiliului Local cu înmînarea diplomei “Cetăţean de Onoare”. Retragerea titlului “Cetăţean de onoare” se face la propunerea primarului pentru faptele care aduc prejudicii demnităţii şi prejudicii colectivităţilor, intereselor econmice, sociale şi culturale.● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ____________________________________________________________________ 16
 17. 17. 19. Cetăţenii satului sînt în drept să participle la viaţa politică, economică, socială şicultural-sportivă.În problemele de importanţă deosebită pentru localitate, populaţia poate fi consultatăprin referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral.Consultarea cetăţenilor se efectuează şi prin adunări generale. Convocarea şi organizareaadunărilor generale se face de către primar sau Consiliul local, care vor aduce lacunoştinţa locuitorilor scopul adunării, data şi locul în care va avea loc.Adunarea generală a satului este deliberativă dacă la ea participă majoritatea locuitorilorcu drept de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea de voturi ale celor prezenţi.Desfăşurarea adunărilor, consultărilor, audierilor publice şi convorbirilor, precum şitoate propunerile se consemnează într-un proces-verbal, care se remite primarului sauconsiliului. Acesta din urmă examinează decizia adunării, vizată de primar şi emite pemarginea ei o decizie, pe care o aduce la cunoştinţa cetăţenilor în termen de 5 zile.20. Satul Iordanovca prin modalităţi stabilite de lege, este în drept să stabilească relaţiide colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi similare sau asociate cu alte consiliilocale şi agenţi economici, în scopul protecţiei sau promovării unor interese comune.Condiţiile concrete de cooperare sau asociere cu alte autorităţi ale administraţiei publicelocale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şiinternaţionale, în vederea unor interese comune, se stabilesc şi se aprobă prin decizieaConsiliului local, în fiecare caz aparte.21. Statutul satului intră în vigoare la data adoptării lui de către Consiliul local. O copiede pe statut se remite Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.Publicat în cadrul proiectului "Eficientizarea şi responsabilizareaadministraţiei publice locale prin deschiderea datelor guvernării localeşi implicarea cetăţeanului în actul decizional", implementat deAsociaţia Obştească BASTINA (Iordanovca), cu suportul People in Need,din sursele oferite de Ministerul de Afaceri Externe al Republicii Cehia.● MONITORUL DE IORDANOVCA ● WWW.IORDANOVCA.MD ● ____________________________________________________________________ 17

×