Successfully reported this slideshow.
ETAPELE DE PREGĂTIRE, DESFĂŞURARE ŞI MONITORIZARE
A LICITAŢIILOR PUBLICE
Nr. Etape Acţiuni
1. Crearea grupului de
lucru pe...
9. Deschiderea
ofertelor
1. Semnarea declaraţiei de confidenţialitate şi imparţialitate.
2. Deschiderea ofertelor.
3. Înto...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Etapele de pregatire, desfasurare si monitorizare a licitatiilor publice

644 views

Published on

Material difuzat în cadrul cursului E-learning „Scoala Liderului Comunitar” pe platforma www.civicportal.org.
Acest curs de e-learning este desfasurat de Fundaţia „Educaţie pentru Democraţie” din Polonia, în cadrul programului RITA, în parteneriat cu Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova in perioada 15 aprilie - 15 iulie 2013.

  • Be the first to comment

Etapele de pregatire, desfasurare si monitorizare a licitatiilor publice

  1. 1. ETAPELE DE PREGĂTIRE, DESFĂŞURARE ŞI MONITORIZARE A LICITAŢIILOR PUBLICE Nr. Etape Acţiuni 1. Crearea grupului de lucru pentru achiziţii 1. Stabilirea componenţei grupului. 2. Emiterea ordinului sau deciziei speciale a conducătorului de formare a grupului de lucru. 3. Repartizarea responsabilităţilor şi atribuţiilor de funcţie între membrii grupului de lucru. 4. În cazul licitaţiilor deschise pentru achiziţionarea lucrărilor, se va solicita participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale în grupul de lucru. 2. Elaborarea planurilor anuale şi trimestriale 1. Identificarea necesităţilor. 2. Confirmarea surselor financiare. 3. Elaborarea şi aprobarea planului anual şi întocmirea anunţului de intenţie. 4. Elaborarea planurilor trimestriale. 3. Identificarea procedurii de achiziţie 1. Repartizarea procedurilor de achiziţii pe Bunuri, Servicii, Lucrări. 2. Identificarea procedurilor de achiziţie în dependenţă de pragul valoric. 4. Stabilirea criteriilor de precalificare Analiza pieţei şi elaborarea listei cu parametrii tehnici pentru viitorii ofertanţi/caietului de sarcini. 5. Elaborarea documentelor de licitaţie Luarea deciziei: • privind aplicarea taxei pentru documente (200 lei); • privind modul şi locul obţinerii documentelor; • privind termenii de livrare a bunurilor, prestare a serviciilor, executare a lucrărilor; • privind termenii şi condiţiile de achitare; • privind documentele de calificare; • privind valoarea garanţiei pentru ofertă (până la 3%) şi pentru executarea contractului (până la 15 %) (la COP doar la solicitarea grupului de lucru); • privind valuta licitaţiei; • privind criteriile de evaluare. 6. Înregistrarea documentelor de licitaţie Înregistrarea documentelor de licitaţie la Agenţia Achiziţii Publice. 7. Asigurarea transparenţei şi participarea largă a operatorilor economici 1. Invitarea operatorilor economici, potenţiali participanţi, inclusiv cei incluşi în lista operatorilor economici calificaţi. 2. Vânzarea setului de documente şi înregistrarea operatorilor economici în registrul special. 8. Comunicarea cu ofertanţii şi modifica- rea documentelor Elaborarea răspunsului la scrisorile operatorilor economici şi, în caz de necesitate, introducerea modificărilor în documentele de licitaţie.
  2. 2. 9. Deschiderea ofertelor 1. Semnarea declaraţiei de confidenţialitate şi imparţialitate. 2. Deschiderea ofertelor. 3. Întocmirea şi semnarea procesului-verbal de deschidere a ofertelor. 10. Evaluarea ofertelor 1. Examinarea şi compararea ofertelor în strictă conformitate cu cerinţele stipulate în documentele de licitaţie sau în invitaţia de participare, totodată, care urmează să fie pe parcursul valabilităţii ofertelor. 2. Luarea deciziei de acceptare a ofertei şi întocmirea procesului-verbal de evaluare. 3. Anunţarea ofertanţilor despre acceptarea ofertei, în termen de 3 zile din momentul luării deciziei. 4. Invitarea operatorului economic câştigător pentru semnarea contractului. 11. Atribuirea contractului de achiziţie publică 1. Semnarea contractului în termen de până la 20 de zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. 2. Restituirea garanţiei pentru ofertă operatorului economic de către autoritatea contractantă. 3. Depunerea garanţiei pentru executarea contractului de către operatorul economic. 12. Înregistrarea rezultatelor 1. Întocmirea dării de seamă şi transmiterea spre examinare şi înregistrare la Agenţia Achiziţii Publice în termen de 5 zile de la data încheierii contractului. 2. Înregistrarea contractelor la Unitatea teritorială a Trezoreriei de Stat. 13. Monitorizarea corectitudinii realizării procedurii de achiziţie şi executării contractului 1. Recepţionarea şi soluţionarea contestaţiilor. 2. Examinarea contestaţiilor şi operarea modificărilor în documentele de licitaţie sau suspendarea procedurii de achiziţie. 3. Corespunderea calităţii bunurilor, serviciilor sau lucrărilor executate cu parametrii tehnici stabiliţi în contract. 4. Corespunderea termenelor de executare a etapelor prestabilite. 5. Semnarea actelor de predare – primire. 6. Semnarea actului de recepţie finală (la lucrări). 14. Perfectarea şi păstrarea dosarului de achiziţie publică 1. Crearea şi păstrarea dosarului de achiziţie publică, care va conţine următoarele documente: • Documentele de licitaţie (Invitaţie de participare în cazul COP); • Scrisoarea de solicitare pentru anunţarea licitaţiei publice/concursului COP; • Toate scrisorile de precizare şi răspunsuri; • Procese-verbale de deschidere şi de evaluare şi altele; • Scrisorile de comunicare a rezultatelor; • Contractul de achiziţie publică; • Darea de seamă; • Oferte şi toate documentele de calificare solicitate. 2. Arhivarea.

×