Successfully reported this slideshow.

Cobusca Veche - consultarea publică a părţilor interesate

483 views

Published on

Proces-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate la dezbaterea publică in 16 martie 2013 - „Renovarea sistemului de încălzire în gimnaziul din comuna Cobusca Veche, raionul Anenii Noi”.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cobusca Veche - consultarea publică a părţilor interesate

  1. 1. Republica Moldova Республика МолдоваRaionul Anenii Noi Район Анений НойCobusca Veche Кобуска ВекеMD-6518 s.Cobusca Veche,str.Ştefan cel Mare-18 МД-6518 с.Кобуска Веке,ул.Штефан чел Маре-18tel.(265) 35-246 / fax (265) 35-266 тел.(265) 35-246 / факс (265) 35-266e-mail: p_cobusca_veche@.mail.ru D E Z BATE R I PU B LI C E „Renovarea sistemului de încălzire în gimnaziul din comuna Cobusca Veche, raionul Anenii Noi”În cadrul proiectului „CetăŃeanul în primul rind” iniŃiatde FundaŃia Friedrich Ebert şi AsociaŃia cetăŃenilor cuIniŃiativă.16 martie 2013
  2. 2. PROCES – VERBAL Privind consultarea publică a părŃilor interesate la Dezbaterea publică in 16 martie 2013Moderatori ai dezbaterii publice: Anna Ceban, Victor Koroli – formatori în cadrulproiectului „CetăŃeanul în primul rînd”.PrezenŃi – 50 cetăŃeni din comuna Cobusca Veche.Grupul de opinie nr.1: - Nadejda Jitari - Galina ErezanuGrupul de opinie nr.2: - Ana Boroda - Nina PanaidSecretarul dezbaterilor publice – Liuba Focşa, secretarul Consiliului Local. Scenariul dezbaterii: 1. Deschiderea oficială a dezbaterii, prezentarea scopurilor, a participanŃilor, programului de lucru, a secretarului dezbaterii. 2. Prezentarea unei informaŃii generale privind sistemul de încălzire în gimnaziul din satul Cobusca Veche. 3. DiscuŃii pe marginea problematicii abordate: Prezentarea şi susŃinerea opiniilor. 4. Demonstrarea filmului privind renovarea sistemului de încălzire. 5. Consultarea cetăŃenilor: propuneri, sugestii, precizări şi afirmaŃii, întrebări. 6. Răspunsuri la întrebările parvenite din sală. 7. Generalizarea discuŃiei din cadrul dezbaterilor publice (citirea procesului verbal). Deschiderea oficială a dezbaterii, prezentarea scopurilor, a participanŃilor,programului de lucru, a secretarului dezbaterii a prezentat doamna Anna Ceban şi domnulVictor Koroli. Prezentarea unei informaŃii generale privind sistemul de încălzire în Gimnaziul dinCobusca Veche – Ion Begal, directorul InstituŃiei Publice „Gimnaziul Cobusca Veche”.Dumnealui a prezentat o informaŃie amplă despre necesitatea schimbării sistemului de 2 | Proces-verbal privind consultarea publică a părŃilor interesate la dezbaterea publică în 16.03.2013
  3. 3. încălzire (cazane vechi, sistem neeficient). Dumnealui optează ca pînă la toamna anului2013 să se schimbe sistemul de încălzire în gimnaziu. DiscuŃii pe marginea problematicii abordate: Prezentarea şi susŃinerea opiniilor: Grupul de opinie nr.1: Renovarea sistemului de încălzire cu colectareacontribuŃiei de la cetăŃenii din sat din fonduri externe (Nadejda Jitari şi Galina Erezanu) Grupul de opinie nr.2: ReparaŃia sistemului de încălzire din sursele bugetarefără colectarea banilor de la populaŃie (Ana Boroda şi Nina Panaid) S-a demonstrat filmul privind renovarea sistemului de încălzire în satul Chetrosu,raionul Drochia. Participarea cetăŃenilor: propuneri, sugestii, precizări şi afirmaŃii, întrebări. Domnul Vasile Jitari a susŃinut grupul de opinie nr.1 şi a adresat întrebarea cătregrupul de opinie nr.2, cum se va proceda în cazul în care se va defecta sistemul deîncălzire de la gimnaziu, la care doamna Ana Boroda a răspuns că Statul se va implica înrezolvarea problemei. Cu detalii s-a implicat domnul Ion Begal care a explicat că în procesul dereorganizare a gimnaziului clădirea rămîne în gestionarea Consiliului comunal, cu mînăde la mînă se vor rezolva toate problemele. Domnul LaurenŃiu Perju a adresat întrebarea grupului de opinie nr.1 cine ar puteafi finanŃatorul în cadrul proiectului? Doamnele Galina Erezanu şi Jitari Nadejda au răspuns că din experienŃa anterioarăla realizarea proiectelor la grădiniŃa de copii, centrul comunitar a fost posibil cuimplicarea şi aportul tuturor cetăŃenilor, grupului de iniŃiativă, atunci se vor găsi şiinvestitori. Doamna Stela Ciur s-a adresat către grupul de opinie nr.2 să ofere un exemplu şisă demonstreze cînd Statul s-a implicat şi s-a rezolvat. Doamna Nina Panaid a răspuns că nu sînt documentaŃi cînd Statul a finanŃat, darsperă că fiind o comună cu un mod de viaŃă mediu, vom fi auziŃi şi ajutaŃi. Doamna Alina Erezanu a adresat o întrebare către grupul de opinie nr.2 cum credimplicarea Statului în problema actuală? Doamna Ana Boroda a răspuns că se va înainta un demers cu cerinŃele de a se creacondiŃiile elementare. Domnul LaurenŃiu Perju s-a adresat către grupul de opinie nr.2 precum căabordarea problemelor numai de către Stat e o metodă veche, trăim în alte timpuri, la caredoamna Ana Boroda a răspuns că nu vom fi indiferenŃi, este pentru binele copiilor noştri. Domnul Victor Jitari a adresat o întrebare către grupul de opinie nr.1 în ce măsurăse va colecta contribuŃia, dacă copilul nu frecventează gimnaziul din localitate dar face 3 | Proces-verbal privind consultarea publică a părŃilor interesate la dezbaterea publică în 16.03.2013
  4. 4. studii în altă localitate, la care doamna Nadejda Jitari a răspuns că este de dorit să secontribuie, indiferent de faptul dacă personal se va activa ori beneficia de serviciile carese vor presta în instituŃiile renovate. Doamna Ana Botezatu a vorbit despre importanŃa frecventării elevilor îngimnaziul din localitate, luînd în consideraŃie distanŃa deplasării la studii în alte localităŃişi autobuzele arhipline, dei a dresat o întrebare grupului de opinie nr.1 cît va costaproiectul, la care şi-a asumat răspunsul domnul Ion Begal, directorul Instituției Publice„Gimnaziul Cobusca Veche” şi a menŃionat că va costa aproximativ 500 mii lei, inclusivschimbarea sistemului (Ńevi cu diametrul mai mic ca să se pompeze apa mai repede)auditul care va costa 25-30 mii lei. Doamna Tatiana Malai a adresat o întrebare către grupul de opinie nr.1 care ar fiargumentele către populaŃie de a convinge colectarea contribuŃiei, la care a răspunsdoamnna Nadejda Jitari menŃionînd că preŃul de deplasare a elevilor la centrul raional,avînd în vedere calculele efectuate pe parcursul anilor de studii, plus condiŃiile în care sedeplasează elevii (inghesuiŃi, obosiŃi, umiliŃi şi flămînzi). Dacă ar fi cald, gimnaziul dinlocalitate ar continua, corpul didactic e capabil să contribuie la nivelul de studii aelevilor. În cadrul răspunsului a mai adăugat doamna Galina Erezanu, care a menŃionat căe mai greu de convins alte categorii de populaŃie care nu au copii în gimnaziu, în comunăse organizează diferite sărbători pentru toate categoriile de populaŃie care sînt prezentatede elevii din localitatea noastră. Domnul Serghei Muntean a menŃionat că e binevenită ideia dar nu e convins că seva realiza cu succes. Doamna Valeria Dulap a atras atenŃia că totul în viaŃă porneşte de la şcoală,viitorul copiilor depinde de educaŃia primită. Se practică plecarea cetăŃenilor la muncăpeste hotarele Republicii Moldova. Dumneaei a propus să fie făcut un apel ți să fieimplicați cetăŃenii plecaŃi peste hotare ca să contribuie cu resurse financiare pentrurealizarea proiectelor comunitare. Doamna Svetlana Babin care deŃine funcŃia de educatoare în grădiniŃa de copii apovestit despre proiectul care s-a implementat la amenajarea teritoriului grădiniŃei decopii, cum au colectat contribuŃia populaŃiei şi cum au convins cetăŃenii să contribuie,despre greutăŃile şi succesele obŃinute. Dumneaei a menŃionat că e foarte important să fietransparenŃă în procesul de colectare a contribuŃiei, să se afişeze listele cetăŃenilor cusemnături şi suma contribuită în locuri publice. Acest lucru a fost realizat cu succes încadrul proiectului de la grădiniŃa de copii. S-a experimentat un joc public iniŃiat de domnul Vasile Jitari. Dumnealui a invitatîn centrul atenŃiei cîte un reprezentant din grupurile de opinie nr.1 şi nr.2 (doamneleGalina Erezanu şi Ana Boroda). Domnul Vasile Jitari le-a propus participantelor la joc sădezbrace haina superioară. Doamnele rămase îmbrăcate obişnuit aveau aspectul maifrumos, dar au reacŃionat îndată că le este frig, ceia ce s-a demonstrat că într-adevăr îngimnaziu este frig şi incomod de activat. 4 | Proces-verbal privind consultarea publică a părŃilor interesate la dezbaterea publică în 16.03.2013
  5. 5. Doamna Ana Botezatu a adresat întrebarea despre colectarea banilor pentru şcoală,cum să se argumenteze că colectarea e legală şi cum să fie protejaŃi cînd parvin plîngeri,la care a răspuns domnul Ion Begal care a menŃionat că pînă la colectarea banilorcetăŃenii trebuie pregătiŃi cu argumente, de convins verbal, de educat ca binevolcetăŃeanul să contribuie. Doamna Ana Boroda a întrebat cum de convins părinŃii ca copiilor să devinăpersonalităŃi, este necesar de creat condiŃii adecvate. Domnul Victor Koroli a întrebat care este răspunsul personal la această întrebareadresată de doamna Ana Botazatu, care este soluŃia pe care o vede, la care demneaei amenŃionat că ar convinge părinŃii copiilor pe care-i învaŃă prin întocmirea unui procesverbal ca argument că contribuŃia a fost binevolă. Doamna Efimia Ciur a vorbit despre necesitatea schimbării sistemului de încălzireşi a menŃionat că s-ar face mai multe activităŃi cu elevii. Doamna Muntean Nadejda crede că în priviniŃa colectării contribuŃiei nu ar trebuisă apară probleme. Aşa sînt condiŃiile proiectelor, legitim fiecare cetăŃean trebuie săinvestească banii proprii. Domnul Victor Koroli a propus să se includă mesaj special către Consiliulcomunal: Domnul LaurenŃiu Perju a propus consilierilor să fie la fel de receptivi precumaceastă dezbatere publică. Domnul Ion Begal a propus metode şi procedee de lucru.S-a proiectat planul de activităŃi pentru realizarea obiectivelor seminarului local deinformare a cetăŃenilor, privind asigurarea accesului la informaŃie şi participareacetăŃenilor la procesul decizionalAu fost explicate succint beneficiile realizării acestui plan În încheiere doamna Anna Ceban a venit cu un mesaj de mulŃumire către toŃiparticipanŃii la dezbatere, către responsabilii de dezbaterile publice din afara comunităŃiidomnilor Vasile Cioaric şi Victor Koroli, către coordonatorul local Ion Begal şi grupul deiniŃiativă responsabil de invitația cetăŃenilor. Acest proces verbal v-a fi plasat în dosarul privind elaborarea proiectului dedecizie pentru a fi examinat de autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectuluide decizie.Secretaruldezbaterii publice Liuba FocşaContrasemnat Ion Begal 5 | Proces-verbal privind consultarea publică a părŃilor interesate la dezbaterea publică în 16.03.2013

×