Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emfylos odhgos

Οδηγός Γυναικών

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emfylos odhgos

 1. 1. √¢∏°√™ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏™ ™Àªµ√À§∂À∆π∫∏™ ª∂ ∆∏¡ ∂ªºÀ§∏ ¢π∞™∆∞™∏ ª·Ú›· ∫·ÓÙÔ‡ÚÔ˘ M·Ú›· §È¿Ë ∫¤ÓÙÚÔ °˘Ó·ÈΛˆÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∂Ú¢ÓÒÓ
 2. 2. ∞£∏¡∞, 2007 ∆Ô ãEÚÁÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔÚfiÁÚ·ÌÌ· 1 «∞·Û¯ÔÏËÛÈÌfiÙËÙ·», ª¤ÙÚÔ 1.1 Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ EQUAL Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ- ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔ- ÛÙ·Û›·˜. √¢∏°√™ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏™ ™Àªµ√À§∂À∆π∫∏™ ª∂ ∆∏¡ ∂ªºÀ§∏ ¢π∞™∆∞™∏ ª·Ú›· ∫·ÓÙÔ‡ÚÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·Ú›· §È¿Ë ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ °˘Ó·ÈΛˆÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∂Ú¢ÓÒÓ
 3. 3. √ √‰ËÁfi˜ Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ ªÂϤÙ˘ Ì ٛÙÏÔ: «∏ ¢È¿- ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË» Ô˘ ÂÎÔÓ‹- ıËΠ·fi ÙÔ K¤ÓÙÚÔ °˘Ó·ÈΛˆÓ MÂÏÂÙÒÓ Î·È EÚ¢ÓÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ K.¶. EQUAL «™YN¶PA•I™ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ A·Û¯fiÏËÛË» Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ¢ÔÌÒÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ›ӷÈ, Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùfi, ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ Î·È ¯ÚËÛÙÈÎfi ÂÚÁ·- ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ/ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ˘Ô- ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Û ¿ÓÂÚÁ˜ Á˘Ó·›Î˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÛˆ- Ì·ÙÒÛÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ «·Ó¿ÁÓˆÛË» Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô √‰ËÁfi˜, ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ ›ӷÈ, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓ˜, ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔ- Ô›ËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ- ΋˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ·Í˘. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹: ∫¤ÓÙÚÔ °˘Ó·ÈΛˆÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∂Ú¢ÓÒÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ª·Ú›· §È¿Ë ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ª·Ú›· ∫·ÓÙÔ‡ÚÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ © ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË: «™À¡¶ƒ∞•π™ – ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË» ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ŒÚÁÔ˘: ∂∫¶√™¶√ ¡√™∆√™ www.synpraxis.gr ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ √‰ËÁÔ‡, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠηٿ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È Î·Ù¿ 25% ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Equal Î·È ÂÓÙ¿Û- ÛÂÙ·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÀÔÚfiÁÚ·ÌÌ· 1 «∞·Û¯ÔÏËÛÈÌfiÙËÙ·», ª¤ÙÚÔ 1.1
 4. 4. §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ŒÚÁÔ ™À¡¶ƒ∞•π™ – ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË «+¶ƒ∞•π™ – ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË» ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÊÔÚ›˜ Ô˘ ·ÓÙÈ- ÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ «∆ÚÈÁÒÓÔ˘ Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘», ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË «+¶ƒ∞•π™» ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ŒÚÁÔ «Û˘Ó¶Ú·ÍȘ – ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË», ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘ ›ӷÈ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÁÓÒÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÙÔ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ú·Á‰·›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔ- ÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÌϤÎÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ «∆ÚÈÁÒÓÔ˘ Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘», ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ∞·- Û¯fiÏËÛ˘, ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ∆Ô ÂÙ·ÈÚÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ «+¶ƒ∞•π™», Û˘ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ EQUAL, ÚÔÎÂÈ̤- ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ: ÁÈ· ÙÔ ÌÂÓ ¿ÓÂÚÁÔ ¿ÙÔÌÔ Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔ- Ô›ËÛË Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ÁÈ· ‰Â ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ÛÙËÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ∫˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ¢Ú¿ÛÂȘ ñ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ñ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Entrance point ÛÙȘ ¢Ô̤˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ñ ∏ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÌÂıfi‰ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆ- Û˘ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÎÚ˘ÌÌ¤ÓˆÓ Ù·Ï¤ÓÙˆÓ ñ ªÂϤÙË ÁÈ· Ù· ΛÓËÙÚ· Î·È ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ™˘Ì‚Ô˘Ï¢- ÙÈ΋ – ÏËÚÔÊfiÚËÛË - ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ñ ∫·Ì¿ÓȘ Open Day, Diversity Management Î·È Î·Ì¿ÓÈ· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ∂Ù·È- ÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ñ ªÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, on-the- job-training Î·È ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÔÙ›·: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ı- ÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ñ ÀËÚÂۛ˜ ˙‡Í˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ñ ¢È·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔÙÔÌÈÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ - ¶ÈÏÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂Ó˘ ∆ÔÔı¤ÙËÛ˘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ∂ÔÙ¢fiÌÂÓ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ñ ∫·Ì¿ÓÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ñ ¶ÈÏÔÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ̤ۈ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜
 5. 5. ¶ÔÈÔÈ ºÔÚ›˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞.™. ñ EÙ·ÈÚ›· KÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢ ¶·ÏÈÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ OÌÔÁÂÓÒÓ “NfiÛÙÔ˜” (™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÂÙ·›ÚÔ˜), ¡ÔÙ·Ú¿ 45 & ªÂÙÛfi‚Ô˘ 30, Ù.Î. 106 83 Aı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 5231966 ñ AP™I™ - KÔÈÓˆÓÈ΋ OÚÁ¿ÓˆÛË YÔÛÙ‹ÚÈ͢ N¤ˆÓ, ¢ÂÚÈÁÓ‡ 26 & 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ù.Î. 104 34 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 8259880 ñ EÏÏËÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜, ™ÔψÌÔ‡ 25, Ù.Î. 106 81 Aı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3803774 ñ EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ŒÓˆÛË EÎ·›‰Â˘Û˘ EÓËϛΈÓ, ™ÂÙÛÒÓ 92-94, Ù.Î. 113 62 Aı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3890124 ñ E‡ÍÂÈÓË ¶fiÏË - K¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È YÔÛÙ‹ÚÈ͢, £ÂÛÛ·Ï›·˜ 60, Ù.Î. 13671 A¯·ÚÓ¤˜, ÙËÏ.: 210 2481687 ñ ∫¤ÓÙÚÔ °˘Ó·ÈΛˆÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∂Ú¢ÓÒÓ, ¡›Î˘ 24, Ù.Î. 105 57, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3244380 ñ ∫¤ÓÙÚÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·- ÙÈÒÓ, µÈÔÙ¯ÓÒÓ, ∂ÌfiÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫∂∫ °™∂µ∂∂), AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 46, Ù.Î. 104 33 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 8544666, ÙËÏ. 210 6012297 ñ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 8, Ù.Î. 174 56 ÕÏÈÌÔ˜, ÙËÏ.: 210 9989000 ñ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ŒÓˆÛË ¡Â·Ó›‰ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞ÌÂÚÈ΋˜ 11, Ù.Î. 106 72 Aı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3624291
 6. 6. ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ∏ ™Àªµ√À§∂À∆π∫∏ À¶√™∆∏ƒπ•∏ ∞¡∂ƒ°ø¡: ∆√ ¶§∞π™π√ ∫∞π ∆∞ ¡∂∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ 6 ∏ ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ 7 ∞ÌÔÈ‚¤˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ – ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÛÌ· 8 √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ 9 ∏ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏ ™Àªµ√À§∂À∆π∫∏ ª∂ ∆∏¡ ∂ªºÀ§∏ ¢π∞™∆∞™∏ 12 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ 12 ∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË 14 «ÀÔ‰Ô¯‹» Î·È «‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜»: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ 15 √Ì·‰È΋ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ 24 √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ 25 ¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ÔÌ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ – √ÚÈṲ̂ӷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· 26 ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÌ·‰È΋˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ 27 ªÈÎÙ¤˜ √Ì¿‰Â˜ Î·È ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ 30 ME£√¢√§√°π∫∞ ∂ƒ°∞§∂π∞ - ∞™∫∏™∂π™ 32 ¶›Ó·Î·˜ MÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÚÁ·Ï›ˆÓ - ∞Û΋ÛÂˆÓ 33 ∂¡√∆∏∆∞ ∞ã: ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∂ÌÂÈÚÈÒÓ - ∞˘ÙÔÁÓˆÛ›· 34 ∂¡√∆∏∆∞ µã: ∫›ÓËÙÚ· - ∞͛˜ & ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ 42 ∂¡√∆∏∆∞ °ã: ∆ÚfiÔÈ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 48 ∂¡√∆∏∆∞ ¢ã: ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂ÙÔÈÌfiÙËÙ· 50 BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 62
 7. 7. ◊ ‰Ë ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 Î·È ·ÎfiÌË ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯Úfi- ÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (2000-2006 ÙÚ›ÙË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜) ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÚÔ- ÛÊÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯ÔÏËÛÈÌfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÚÔ- Û·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. √È ∂ÓÂÚÁËÙÈ- Τ˜ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ (∂¶∞) ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È Ì ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÏÏ·- ÁÒÓ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ıÂÛÌÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ √∞∂¢ –›‰Ú˘ÛË ∫¶∞ – ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙË ı¤ÛÈÛË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢- ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ˜ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ›‰Ú˘ÛË ÏËıÒÚ·˜ ÔÈÎÈÏÒÓ˘ÌˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ¶·ÚÔ¯‹˜ ™˘Ì- ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ηı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ·Ó·Áη›·, Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ (ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓÛˆ- Ì¿ÙˆÛË). ∫ÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ó· ·Ó·- Ù‡ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ·ÙÔÌÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ¤ÓÙ·Í˘ Î·È Â·Ó¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙfiÛÔ Ô ÛÙfi¯Ô˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ™˘Ì- ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ë ÔÔ›· ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Ù· ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›Ô Î·Ï›- Ù·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÁÈ· Ó· ÂͤÏıÔ˘Ó ·fi οı ›‰Ô˘˜ ÎÚ›ÛË (·ÓÂÚÁ›·, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Î.Ô.Î.) ‹ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ- ›ÛÔ˘Ó Ù· ›‰È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·Ì‚χÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙȘ ·ÓÈ- ÛÔÚÚÔ›Â˜ Î·È ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ∏ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ηı›ÛÙ·Ù·È Ë ˘Ô‚ÔËıËÙÈ΋ ÂΛÓË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ∞ÙÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ¿ÓÂÚÁÔ˘/˘ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘/Ù˘, Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ –·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜– fiÔ˘ ÔÈ fiÚÔÈ Û˘Ó¯Ҙ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË, Ú¢ÛÙfi- ÙËÙ· Î·È ·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›·, ‰Â‰Ô̤ӷ Ù· ÔÔ›· ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÈ· ÔχÏÔÎË ‰È·‰Èηۛ· η ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ·‚¤‚·ÈË. ∏ ·Ó¿ÁÎË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ηٿ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ- ‚¿ÏÏÔÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘Ì‚Ô‡- ÏˆÓ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ/ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ), ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜/˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È Ô √‰ËÁfi˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ Ù˘ ÔÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙËÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ ÔχÏÔΘ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ì ·ÎfiÌË ÈÔ ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÙÚfiÔ ÂΛӘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηÙË- 6 ∏ ™Àªµ√À§∂À∆π∫∏ À¶√™∆∏ƒπ•∏ ∞¡∂ƒ°ø¡: ∆√ ¶§∞π™π√ ∫∞π ∆∞ ¡∂∞ ¢∂¢√ª∂¡∞
 8. 8. ÁÔڛ˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›- ˙Ô˘Ó ÚfiÛıÂÙ· ÂÌfi‰È· ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÏfiÁˆ ʇÏÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹Ó. ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ·˘Ùfi ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›·, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ – ÛÙËÓ ÏÂÈÔ- „ËÊ›· ÙÔ˘˜ Á˘Ó·›Î˜ Â›Û˘ – ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹- ÙˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Î·È ÔÏÏ·ÏÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÙ˘¯‹ ·Ú¤Ì- ‚·ÛË/˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·Ùˆı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ·Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› fiÚÔÈ – ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ – ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·- ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜. ∏ ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (˘„ËÏfiÙÂÚË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ) ‰ÂÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ, ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, Ù· ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·ÓÂÚÁ›· (Ì·ÎÚÔ- ¯ÚfiÓÈ·), ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÙÂٷ̤ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¿Ù˘Ô ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Ì ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜. ∏ ÛÙÂÚÂÔÙ˘È΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÊË- ‚È΋ ËÏÈΛ·, Î·È Ô Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ·Ó‰ÚÈο Î·È Á˘Ó·ÈΛ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηıÔÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜. √È Ó¤Â˜ Á˘Ó·›Î˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÎȷ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· (·ÈÛıËÙÈ΋, ¤Ó‰˘ÛË), ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ (˘Á›·, ÚfiÓÔÈ·) ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜1 (ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË). ™˘Ó¤ÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈ- ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ˘ÂÚ-Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘˜ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ – ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ì Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›·. ∏ ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, (ʇϷ͢ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ, ËÏÈÎȈ̤- ÓˆÓ Î.·) Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ηٷӤÌÔÓÙ·È ¿ÓÈÛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı‹ÏˆÛË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿. ∏ ·Ô˘Û›· ̤ÙÚˆÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ 7 1. ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, ¢ËÌËÙÚÔ‡ÏË & ∆ÈÎÙ··Ó›‰Ô˘, 2002
 9. 9. Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ fiˆ˜, ÂÏ·ÛÙÈο ˆÚ¿ÚÈ·, ÌÂÚÈο ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓ˜ ÁÔÓÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿ ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î.¿.), ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ·Ú·¿Óˆ ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ Û˘Ó- ‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ˘„ËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙË ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË, ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ηıÒ˜ Î·È ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ (fiˆ˜ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÚÁÔ˘ Î.¿.) Û˘ÓÙÂÏ›, ÒÛÙ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ηٿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ô˘Û›·˜. ∞ÌÔÈ‚¤˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ – ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÛÌ· ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ›ÛË ·ÌÔÈ‚‹ Â¤‰Ú·Û ıÂÙÈο ÛÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ̤ۈ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ›Û˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÚÁ·Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ›Û˘ ·ÌÔÈ- ‚‹˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ›Û˘ ·Í›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·- ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·Ú·Î›ÓËÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔ- Ô›ËÛ‹ Ù˘. µ¤‚·È·, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÌÂٷ͇ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ÔÏ˘·Ú·ÁÔÓÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Á˘Ó·È- ÎÒÓ Û Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ Âȉ›Î¢Û˘, ˘„ËÏÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ¯·ÌËÏ¿ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓ˜, ¯ˆÚ›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Âͤ- ÏÈ͢. ∏ ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ –Ù¯ÓÔÏÔÁÈ- Îfi˜ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌfi˜ Î·È Ù¯ÓÔÊÔ‚›· – ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÛÌ·, ·Ê‹- ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤Íˆ ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÚÁ¿Óˆ- Û˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù· Ó¤· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù‹Ó. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Á˘¿ÏÈÓ˘ ÔÚÔÊ‹˜ - οıÂÙÔ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ - Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û ¯·ÌËϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·, «Â˘ı‡- ÓÂÙ·È» ÁÈ· ÙËÓ Î·ı‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ∏ ÀÔ-ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢- Û˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È Ù· Û˘Ï- ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó·, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÁÓfiËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, ÔÈ ÚÔηٷϋ„ÂȘ ʇÏÔ˘ Î·È Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ – ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Úˆ- ÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È ·Ó¿Ï˄˘ ¢ı˘ÓÒÓ Î·È Ú›ÛÎÔ˘, Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘Ó¯‹ Â·ÁÁÂÏÌ·- 8
 10. 10. ÙÈ΋ ÔÚ›· – ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÌfi‰ÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·- Û›·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· Ù˘Èο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÂÌfi‰È· Î·È ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ô- ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, Û ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÂΛӷ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· Ù· ÔÔ›· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚ›· ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ. ∆· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ʇÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ Î¿ı ʇÏÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·- ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ-ÂÎÙ›ÌËÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ʇÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÛÌÈο Û¯‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ÔÏ˘Â- ›Â‰Ô Û‡ÛÙËÌ· (·ÏÏËÏfi‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÚfiψÓ, Ù·˘ÙÔًوÓ, ÙÚfiˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜) Û ‰È-˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ fiÚˆÓ Û ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ù· ¤ÌÊ˘Ï· ÛÙÂÚÂfiÙ˘·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, Î·È ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ¢ηÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ (Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÔ‡) Î·È ‚ÈÒÓÔÓÙ·È Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ÈÏËÌÌ·ÙÈο ·Ó fi¯È Û˘ÁÎÚÔ˘Ûȷο (.¯. ηÚȤڷ ¤Ó·- ÓÙÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜), ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤ӈÓ. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ¤ÌÊ˘- ÏˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ÙȘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ·fi ÙȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚ˜ fi„ÂȘ Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ 9
 11. 11. 10 Ù˘ ÔÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏË- Û˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ (gender mainstreaming). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‡- ˆÛË ÛÙfi¯ˆÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂÊÈÎÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∆· ¤ÌÊ˘Ï· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ̤۷ ·fi ÙË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi Û ‰È·ÚΛ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÓfiËÌ·, ÒÛÙ ӷ ·Â- ÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ·fi ÌÔÓԉȿÛٷ٘ «·Ó·ÁÓÒÛÂȘ/·ÊËÁ‹ÛÂȘ», Î·È Ó· Ô‰Ë- Á‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Û ·ÙÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÔÈΛϘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi ˆÚÈÌfiÙË- Ù·˜ / ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ. √È ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·- ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ıÂÙÈο Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÚÔη- Ù·Ï‹„ÂȘ ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ fiˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ·ÚÓËÙÈ- Τ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÌÂÈڛ˜, ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘, ·Ú·›ÙËÛË, Î.·. ™˘¯Ó¿ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ·fi„ÂˆÓ ‹/Î·È ÛÙÚ‚ÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ¤ÎÊ·ÓÛË ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ, ÊÔÚ›˜, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÍÔÈΛˆÛ˘ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÚÔ- ÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙˆÓ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ·fi ·˘Ù¤˜. Èڛ˜ Ó· Ï›Ô˘Ó Î·È ·ÓÙÈÏËÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ .¯. Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·- ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ «ÔÏ˘fiıËÙË» ÙÔÔı¤ÙËÛË Û ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ∫·Ù¿ ÙË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ̤۷ ·ÊÂÓfi˜, ·fi ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ‚ÈÔ- ÁÚ·ÊÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÈ·˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÔÙ›ÌËÛ˘, ÂÈηÈÚÔÔ›- ËÛ˘ Ù˘ÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ‹/Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ¿Ù˘ˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔًوÓ, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈ- ÛÌÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂȉÈÒÎÂÙ·È ÌÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙˆÓ ¤ÌÊ˘ÏˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ, Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, Ë ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈ- Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ë ÔÔ›· ηı›ÛÙ·Ù·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô (Â·Ó·)‰È·- Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Î·È ÛÙԯ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·‡ÂÈ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ÂÓÈ·›·, Û˘Ì·Á‹˜ Î·È ·‰È·Ê·Ó‹˜ ηٷÛ΢‹. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ‰È·‰Èη- Û›· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ·) ÙˆÓ ˘Ô- ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ‰Ú¿Û˘, ‚) ÙˆÓ «·‰Ú·ÓÒÓ» ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Á) Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (agency). ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌfiÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ··Û¯ÔÏËÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó· ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ ÁÈ· ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ Áο̷˜ ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Î·È ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ‰Ú¿ÛË Ô˘ Ù· ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ı¤- ÙÔ˘Ó. °È· Ó· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜.
 12. 12. 11
 13. 13. 12 ∞˘Ùfi˜ Ô √‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓË ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ù· ÂÌfi‰È· Î·È ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏ ™Àªµ√À§∂À∆π∫∏ ª∂ ∆∏¡ ∂ªºÀ§∏ ¢π∞™∆∞™∏ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ √ √‰ËÁfi˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ¤ÌÊ˘ÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜/ÛÙȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ¿ÓÂÚÁ˜ Á˘Ó·›Î˜ Û ¢Ô̤˜ Î·È ÀËÚÂ- ۛ˜ ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘. ∞ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢- ÙÈ΋, Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁ˜ Á˘Ó·›Î˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤ÓÙ·- Í‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ «ÙÔ ‚·ıÌfi ÈηÓfiÙËÙ·˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ··È- ÙÔ‡ÌÂÓ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È»2 . √È Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ˜, Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁ˜ ‹ Â·Ó¤Ú¯Ô- ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓË ÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÎÔ‹ (·ÓÂÓÂÚÁ¤˜), Ì ¯·ÌËÏ¿ Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· Î.·. ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÂΛӘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ- ¿˙ÔÓÙ·È ñ √˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹- ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ‹/Î·È ñ ∂Ó›Û¯˘ÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ, Ù· ÂӉȷʤÚÔ- ÓÙ· Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ Â·Ó·-ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜). °È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜, Î·È Û˘¯Ó¿ Î·È ¤ÓÙ·ÍË Û ÚÔ- ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÔ- ÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û·Ê›˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó¤Ú- ÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Û ÌÈ· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. 2. ∆ÛÈÒÏ˘ °. ¶ÚÔ˜ ÌÈ· Ó¤· ËıÈ΋ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ∞ı‹Ó· : EQUAL - π¡∂ °™∂∂
 14. 14. 13 ∏ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ûã ¤Ó· ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fi- Ê·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ŒÙÛÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‰È¿ÊÔÚÂÙÈ- ÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ: ñ ÂΛӘ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÎÈÓËÙÔÔÈË̤Ó˜, ¤ÙÔÈ̘ Ó· «·Ú¿ÍÔ˘Ó Î¿ı ¢ηÈ- Ú›·» ñ ÂΛӘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÂÌ„‡¯ˆÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó (ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·Ù¿ ÙË Û˘Ì- ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÙȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ) ñ ÂΛӘ Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ, ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤Ó˜ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ùfi Ô˘ οÔȘ Á˘Ó·›Î˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ‹ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Î·È Û ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙË ÌÈ· Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Û ÂÓ‰Ô„˘¯ÈÎfi Â›‰Ô, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÃÚ‡ÛË πÁÁϤÛË3 . ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂÈÏËÌ̤ÓË, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Â›Ó·È ÌÈ· ‚Ȉ̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Êfi‚Ô Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·ıËψ̤- Ó˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔÓ ¤ÌÊ˘Ï· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ. √ ÚfiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜, ‚·ıÈ¿ Î·È ·Û˘Ó›‰ËÙ· ÙȘ ηıËÏÒÓÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¿ÛÂȘ ·Ú·Í›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Û˘¯Ó¿ Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË ÂÓÂÚÁÔ‡ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÛÙË ‰È·- ‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÔÙÂÏ› ˆÛÙfiÛÔ ¤Ó· ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ ‚›ˆÌ· Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ¤ÌÊ˘Ï· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂Ó˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ë ·Ó¿- ‰ÂÈÍË ÙˆÓ ¤ÌÊ˘ÏˆÓ ÛÙÂÚÂfiÙ˘ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ‹ ÂÛˆÙÂÚÈ·ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·fi ÂÌ¿˜, Û˘¯Ó¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÚÔηÙÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·˘ÙÔ-ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. √È Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ·‰È¤Íԉ˜, fiˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ȉÈ- ·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ «··ÁÔÚ‡- Ûˆӻ Î·È ÙˆÓ «ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ» ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÙÔ˘˜, ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì- ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Ô˘ ÌÔ- Ú› Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤- ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. 3. πÁÁϤÛË Ã.(1990), ¶ÚfiÛˆ· °˘Ó·ÈÎÒÓ ¶ÚÔÛˆ›· Ù˘ ™˘Ó›‰ËÛ˘. ∞ı‹Ó·: √‰˘ÛÛ¤·˜
 15. 15. ∏ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ·Ù› ηıÔÚ›˙ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ÙË ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ οı Â͢ËÚÂ- ÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¿ÓÂÚÁ˘ Á˘Ó·›Î·˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √È ¢Ô̤˜ Î·È ÀËÚÂۛ˜ Ô˘ ÙȘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ›Ï ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ- ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó: ñ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·, ñ ‹ ¤Ó· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi Ï¿ÓÔ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ ¤ÓÙ·ÍË, ‚¿ÛÂÈ ÂÓfi˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Ï¿- ÓÔ˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, Ó· ÌÔÚ› ‰ËÏ·‰‹ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔ- ÔÈËı› Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· Á›ÓÂÈ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓ˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı› Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ ı¤ÛÔ˘Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. √È ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ – ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘, ·ÊÔÚÔ‡Ó: ñ ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¿ÌÂÛ·, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Û¯ÂÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·. ñ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘, ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯ˆÓ, ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰›ÔÏÔ ÔÈÎÔÁ¤- ÓÂÈ· – ÂÚÁ·Û›·. ñ ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ fiÛÔ ¤ÙÔÈ̘ Â›Ó·È Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Û ÌÈ· ÂÓÂÚÁ‹ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. ∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ ·ÙÔÌÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤ÂÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÚ› Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜4 . ¢ËÏ·‰‹: ñ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ·Ô‰Ô¯‹˜ ÌÂٷ͇ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓ˘, ñ ÛÙË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ʤÚÂÈ Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓË, ñ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ ÎÈ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. 14 ∆ÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜, Ù˘ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Â›Ó·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÂȉÈÒÍÂˆÓ ÙÔ˘/Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fi- ÌÂÓÔ˘/˘. 4. ª·ÏÈÎÈÒÛË-§Ô˚˙Ô˘, ª. (1993). ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›·. ∞ı‹Ó·: ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·.
 16. 16. ™ÙËÓ Ú¿ÍË Ô/Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜: ñ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, ñ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘/Ù˘, ñ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÙÔ˘/Ù˘ ¤ÚÁÔ, ñ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘/Ù˘ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Ô/Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÓۈ̷- ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘/Ù˘ Ì ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓË, fiˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ̤۷ ·fi ÌÈ· ıˆÚËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÎÈ fiˆ˜ ı· ·Ó·ÊÂÚ- ıԇ̠·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. «ÀÔ‰Ô¯‹» Î·È «‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜»: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÂÚÁ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÚÁ·ÛÙ›. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ÙËÓ/ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋/fi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¯È΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓË. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Â›Ó·È ˘ÔıÂÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·ÁÓˆÚ›- ˙Ô˘Ì ÙË Ú·ÏÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘, ÁÈ·Ù› ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚfiÌÔȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ∏ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó¿- ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ/ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi/‹ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÛÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË - ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ - ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÌÔ- Ú› Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ Û˘Ì- ‚ÔÏ·›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. √/Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ·ÎÚfi·Û˘, ηٷÓfiËÛ˘, ·Ô- ‰Ô¯‹˜ Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÔÁÔËÙ¢Ù› ·Ú¯Èο ·fi ÙËÓ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÚfiÛÏË„Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÀËÚÂۛ˜ .¯. ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÙÔÈ̘ Î·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÙÔÔı¤ÙËÛË. ŒÙÛÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿, Ë/Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ηıÔ‰ËÁ› ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù˘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘, Î·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î¿ı Á˘Ó·›Î·˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· fiÛÔ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ˙ˆ‹. 15
 17. 17. 16 ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ, ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ‰›ÏËÌÌ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ Û¯¤‰È· ÁÈ· ÔÈÎÔ- Á¤ÓÂÈ· Î·È ÂÚÁ·Û›·, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ì·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÛˆÙÂÚÈ- Τ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ñ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜/ÚÔÛˆÈ΋˜ Î·È ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ˙ˆ‹˜ ñ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘, ñ Ë ··Í›ˆÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ‹/Î·È Ë ÌË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ›‰È˜ ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÛÙ¿‰È· ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, Ì ÙËÓ Â˘Ú‡- ÙÂÚË Ê¿ÛË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, –·Ú¯È΋ Ê¿ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ (Â·Ó·)ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡– Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Î·È Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË. °È ·˘Ùfi, ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ fiˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙË- Ù˜ ÙÔ˘/Ù˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ı¤ÙÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÁÂÓÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û¯fiÏÈ· Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ì- ‚Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ʇÏÔ˘. ∆· ÛÙ¿‰È· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏËÏԉȷϤÎÔÓÙ·È. π‰È- ·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚԇ̠ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ó· Û˘ÓÂÚ- Á·Ûıԇ̠̠ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÊ›Ï, Ì fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi Ù˘ÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, ÈηÓfiÙËÙ˜, ÚÔ- ÛˆÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηٷÛÙ·Ï¿˙ÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ï¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˜ ÌËÓ ·Ú·ÁÓˆ- Ú›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì οÔȘ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÂΛ, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú- ÓÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ‹ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚÈ̘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· «‰Ô˘Ó» ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ∏/Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ Î¿ı ¿ÓÂÚÁË Â͢ËÚÂÙÔ‡- ÌÂÓË Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙËÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ, Ó· ÚÔÛ·ı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, Ó· ÙËÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· «Â΂ȿÛÂÈ» ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ –‰ËÏ·‰‹ Ùo ·Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÙÂÏÈο ı· ÛÙÚ·Ê› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ¿ÌÂÛ· ‹ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ·˘Ù‹ Û ÌÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤ÓÙ·Í‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. !!
 18. 18. 17 ∞Ú¯ÈÎfi ·›ÙËÌ· /ÚÔÛ‰ÔΛ· – ÁÂÓÈÎfi ™˘¯Ó‹ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË: ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂ- ÚÔ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÚÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÂÚÁ·Û›· ñ •Âηı¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ñ ™˘Áηٷ‚·ÙÈ΋ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓË Ì ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ∞Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È Û˘Ì- ‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓ˘ ñ ∂·Ó¿ÏË„Ë ·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ – ‰ÈÂÚ‡ÓË- ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ·›ÙËÌ· ñ ™˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ‰Ô˘- χÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›·. ñ £ÂÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ñ ∂Ȃ‚·›ˆÛË ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ¢È¿ÏÔÁÔÈ EÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ - AÓÙÈÌÂÙÒÈÛË - EÓ¤ÚÁÂȘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ∞. ÀÔ‰Ô¯‹ - ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓË: £¤Ïˆ Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÙ ӷ ‚Úˆ ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜: °È ·˘Ùfi ›̷ÛÙ ‰Ò, ÁÈ· Ó· Û·˜ ˘Ô- ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ. ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓË: ∆È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ¤¯ÂÙÂ; / ¤¯ÂÙ οÔȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ˘fi„Ë Û·˜; ™: ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘ÏÂȤ˜. £· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì Ì ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ Ì·˙›. ∂: ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ·ÏÏ¿ ˆ˜ ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÙÂ, ÂÁÒ, ͤÚÂÙÂ, Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ı¤Ïˆ. ™: ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Ú›Ù ÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ, Î·È ˆ˜ Ó· ÌÂıԉ‡ÛÂÙ ÙȘ ÂÓ¤Ú- ÁÂȤ˜ Û·˜, ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂: ∞, ·˘Ùfi; ª¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜... ™: ı· ‰Ô‡Ì ̷˙› ÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ, ÙÈ Í¤ÚÂÙ ӷ οÓÂÙÂ Î·È ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ٷ ‚‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂›ÛÙ ۇÌʈÓË Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ÁÈ ·˘Ùfi ; ∂: ∂›Ì·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‚Úˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ™: Œ¯ÂÙ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ; ∂: Ÿ¯È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. ∂ÓÓÔÒ Ó· ÏËÚÒÓÔÌ·È. ™˘Ó‹ı˘ ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ··Û¯fiÏËÛË ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÙË ıˆÚÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›·, ›Ù ‰Èfi- ÙÈ ‰ÂÓ ·Ì›‚ÔÓÙ·È, ›Ù ‰ÈfiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Û ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂ- ÙÔ¯‹ Û ·˘Ù‹. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú·Î›ÓËÛË Ó· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙËÓ ·ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÚÁ·Û›· . ∏ Û‡Ì- ‚Ô˘ÏÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ˆ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙȘ Û˘Ì- ‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓ˜.
 19. 19. 18 ™: Œ¯ÂÙ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÛÙÂ; ∂: Ÿ¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜, Ó·, οÔÙ ‚ÔËıÔ‡Û· Ù· Í·‰¤ÏÊÈ· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô... ™: ™Â ÙÈ ÁÚ·Ê›Ô, ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οӷÙ ; ∂: Œ¯Ô˘Ó ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ, Î·È ‹Á·ÈÓ· οÔȘ ÊÔÚ¤˜, ÂÚÓÔ‡Û· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Î·È ¤Î·Ó· ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›·. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·, ÌÔ˘ ¤‰ÂȯӷÓ... ™: ∞˜ ‰Ô‡Ì ÏÔÈfiÓ ÙÈ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ Î·È ÙÈ Í¤ÚÂÙ ӷ οÓÂÙÂ; ∂: ∆È Ó· ͤڈ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ οÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿! ∫È ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È, ÌÔ‡ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙÈ Ó· οӈ Î·È ÙÔ ¤Î·Ó· ™: ¢ËÏ·‰‹, Ù· ηٷʤÚÓ·Ù Â; ∂: ¡·È Ù· ηٿÊÂÚÓ·, ™: ªÂ ÙÈ ¤¯ÂÙ ·Û¯ÔÏËı› Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·; ∂: ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ñ ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ÛÙÔ Ó· «Í·Ó·‰Â›» ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘. ñ º·›ÓÂÙ·È Ó· ··ÍÈÒÓÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ñ EÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ñ ∞ÓÔȯً ÂÚÒÙËÛË ñ ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤Î·Ó ñ ŒÓ‰ÂÈÍË ¯·ÌËÏ‹˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘ ñ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ -¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ñ ∏ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙËÓ Î·ıÔ‰ËÁ› Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ñ ∂Î̷ȇÂÈ ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ñ ∏ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ñ ∫ÏÂÈÛÙ‹ ÂÚÒÙËÛË ñ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔÛfi- ÓÙˆÓ ñ ¶ÚÔÛˆÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ÂÓÒ Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌË ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓË ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ë Û˘Ì‚Ô˘- Ï¢fiÌÂÓË ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ÙËÓ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ˆ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜. ∏ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ› fiˆ˜ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÈ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ·¤ÎÙËÛ ·fi ÙË «‚Ô‹ıÂÈ·» Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ. ∂‰Ò Ë Á˘Ó·›Î· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÂÁ- ÁÚ·ÊÒÓ, ÎÈ fï˜ Ë ›‰È· ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ, ÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ·ÏÏ¿ Ù˘ ¤‰ÂȯӷӔ. ∏ ÂÚ- Û›· Ù˘ Ô˘ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ (ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ÔÈ- ÎÔÁ¤ÓÂÈ·) ‰ÂÓ Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ıÂÙÈο Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fiÙÈ Í¤ÚÂÈ Ó· οÓÂÈ ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÁÁڷʤ˜. ∏ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ó· ÂÎ̷ȇÛÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Û˘Ì‚Ô˘- Ï¢fiÌÂÓË, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ¿Ù˘˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û ‚¿ıÔ˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ù ηٿ ÙËÓ ¶ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË-˘Ô‰Ô¯‹, ›Ù Û ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË-·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÈ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ fiÙÈ ¤Î·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙÂÁ·Ó¿ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ› οıÂ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ fiˆ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ‰È¢ÎÔÏ˘ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
 20. 20. 19 ™: Œ¯ÂÙ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ; ∂: ¢˘Ô ·È‰È¿. ŸÛÔ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ. ∆ÒÚ· Ô˘ ¿Ó ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ÎÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó, ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ. ™: ªÌ, Û˘Ó¯›ÛÙ ∂: ∆È Ó· Û·˜ ˆ, ¤¯ˆ Î·È Ï›ÁÔ ·ÁˆÓ›·, ˆ˜ ı· Ù· ηٷʤڈ, Â›Ì·È Î·È 38 ¯ÚÔÓÒÓ. ™: ªÌ, ¡ÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Ë ËÏÈΛ· Û·˜; ∂: ∂, ͤڈ ‘Áˆ, Ë ËÏÈΛ·, ‰ÂÓ Í¤Úˆ. ™: Œ¯ÂÙ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ ·Ó ı· Ù· ηٷʤÚÂÙ ÏfiÁˆ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Û·˜. ∂: ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î·È Ï›ÁÔ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ˆ˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ Í¤Úˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ÛΤÊÙÔÌ·È, ÛÈÁ¿ ÌË ‚Úˆ ÎÈ ÂÁÒ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÂÛ›˜ Ó· Ì ÛÙ›ÏÂÙÂ. ™: ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ; §¤Ù ÁÈ· ·Ú¿- ‰ÂÈÁÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ¿Ú· ÊÔ‚¿ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ÎÈ ÂÛ›˜ ÌÈ· ‰Ô˘- ÏÂÈ¿; ◊, Ì‹ˆ˜, ÂÓÓÔ›Ù οÙÈ ¿ÏÏÔ; B. OÚÈÔı¤ÙËÛË ÛÙfi¯ˆÓ ∂: ™Î¤ÊÙÔÌ·È Î·È ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ‚Úˆ, Î·È Ò˜ ı· Ù· ηٷʤڈ ÁÂÓÈο ™: °ÂÓÈο; ªÈÏ‹ÛÙ ÌÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ ·˘Ùfi ∂: ¡·, Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Úˆ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ Î·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·... ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, Ù· ·È‰È¿ ‰Â Ì ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ, ·ÏÏ¿ Ò˜ ı· Â›Ó·È Ó· Ï›ˆ Î·È ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, Â.. Î·È Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÌÔ˘. ∂·Ó¿ÏË„Ë, ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ™˘¯Ófi ‰›ÏËÌÌ· ñ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·›- ÙËÌ· ñ ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ñ ŒÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ ñ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ñ E·Ó¿ÏË„Ë, ·Ú¿ÊÚ·ÛË ¶·Ú¿ÊÚ·ÛË ñ ŒÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ñ ∞ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ¤ÌÌÂÛ· ‰ËÏÒÓÂÈ ñ ¶·Ú¿ÊÚ·ÛË, ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÊÚ·- ÛË ˙ËÙ¿Ì ӷ Í·Ó·ÛÎÂÊÙ› AÓ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ñ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÛÙfi¯ˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·- ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ñ ∞ÓÔȯً ÂÚÒÙËÛË ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ñ ∞Û·Ê›˜/ Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ñ ¢›ÏËÌÌ·, Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜
 21. 21. 20 ™: £¤ÏÂÙ ӷ ›Ù Ò˜ ı· ηٷʤÚÂÙ ӷ ·ÓÙ·Ô- ÎÚÈı›Ù ÛÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘, Ù˘ ÌËÙ¤- Ú·˜ Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘; ∂: ¡·È ™: ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ ·˘Ùfi; ∂: ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ Ó· Ù· οӈ ™: ªÌ, ÁÈ· Ó· ‰ˆ ·Ó ηٿϷ‚·, ¤¯ÂÙ ‰ËÏÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· fiÙÈ Â›ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‚Ú›Ù ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÙ ·Ó ›ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÂÙÂ, Î·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™Î¤ÊÙÂÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ›ÛÙ ϤÔÓ Î·Ï‹ ÌËÙ¤Ú· ·Ó Ï›ÂÙ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ·Ù› ı· ‰Ô˘Ï‡ÂÙÂ; ∂: ∞Ó·ÚˆÙȤ̷È, Ò˜ ı· οӈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ı· Â›Ì·È Î·È ÛˆÛÙ‹ ÌËÙ¤Ú· ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¯·˙fi; ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ˆ˜ ÙÔ Ï¤ˆ; ™: ªÌ.., Û·˜ ηٷϷ‚·›Óˆ, ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÛÙ ÌfiÓÔ ÂÛ›˜ ¤ÙÛÈ. ™·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ˆ˜ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙ ∂: ¡·È, ™: º·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ÚfiÏÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó; ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Û·˜ Ó· ›ÛÙ ۈÛÙ‹ ÌËÙ¤Ú· Î·È Ó· οÓÂÙ ηϿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜; ∂: ∂ÓÙ¿ÍÂÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, Ó· Ù· ¤¯ÂȘ fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ÛÙÔ Û›ÙÈ, ¿Ì· ‰Ô˘Ï‡ˆ. ™: ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ ·Ó·Ê¤Ú·Ù οÔÈÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ›ÛÙ ۈÛÙ‹ ÌËÙ¤Ú·, ÂÓÓÔ- Ô‡Û·Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ¤¯ÂÙ fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Û·˜ (ÁÈ· Û·˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· «ÛˆÛÙ‹» ÌËÙ¤Ú·;). ¶ˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÌÈ· «ÛˆÛÙ‹» ÌËÙ¤Ú·; ñ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ñ ∂·Ó¿ÏË„Ë, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚÒÙËÛ˘ ∂Ȃ‚·›ˆÛË ∂·Ó¿ÏË„Ë, ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ñ ∞ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚfiψÓ: ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘ – ÌËÙ¤Ú·˜ ñ ŒÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Î·È ÂÍÔÈΛˆÛ˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ó¤ˆÓ ÚfiÏˆÓ – ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ·ÚfiÙÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ñ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ñ ∂·Ó¿ÏË„Ë Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚÒÙËÛ˘ ñ ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË, ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË, ∂ÚÌËÓ›· ñ ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¤˜ ÌËÙ¤Ú˜ –Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∂Ȃ‚·›ˆÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰ÈÏ‹ÌÌ·ÙÔ˜ ñ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ñ ¶·Ú¿ÊÚ·ÛË, ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË, ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ∂Ȃ‚·›ˆÛË ∂ÚÌËÓ›·, ∞Ó·Ï·ÈÛ›ˆÛË, ∂·Ó¿ÏË„Ë ñ ∞Ó·˙‹ÙËÛË ˘ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜ ñ ¶ÚÔÛˆÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ –·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ñ ∞Ó·Ï·ÈÛ›ˆÛË, ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË, °Âӛ΢ÛË ñ ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÎÈ fi¯È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ
 22. 22. 21 ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·Ù¿ ÚfiÛˆÔ ¢ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ñ ™˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ› ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›- ÙˆÛË Ô˘ ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ñ ∞ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ, ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÔÈ- ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ñ ∞Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ñ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ·Ó Â›Ó·È ‚¿ÛÈÌÔÈ ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ñ ∏ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰˘ÛÈÛÙ›·, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ìʈ- ÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ™˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Â- ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ñ ∞Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∂ÛÙ›·ÛË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ñ ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ̤- Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂: ...Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤- ÓÂÈ·. ™: ∞ÈÛı¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ·Ó ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÙ ı· ¿„ÂÙ ӷ ›ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·È‰È¿; ∂: fi¯È, ·ÏÏ¿ ηٿ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· Ó·È ™: ı· ı¤Ï·Ù ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ ·˘Ùfi; ∂: ÙÈ Ó· ˆ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ˆ˜ ı· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó Î·È Ù· ·È- ‰È¿ Î·È Ô ¿Ó‰Ú·˜ ÌÔ˘... ™: ¡ÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÈ- ÏÔÁ‹ Û·˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÙÂ; ∂: Œ¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ™: ∆È ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜; ∂: £· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Ï›ÁÔ ÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ·fi ̤ӷ. £¤Ïˆ Ó· ˆ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, fiÏ· fiÛ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤڈ. ™: ¶Ôχ ˆÚ·›· ÙÔ Â›·ÙÂ, fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÊÈÂÚÒ- Ó·Ù ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÙ fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·- ÓÙÈÎfi ÁÈ· Û·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ı· ÚÔÛʤÚÂÙ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜. √È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ÚÔ·ÙÔ˘Ó fi¯È ·Ó·ÁηÛÙÈο ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ›‰È· Ë Á˘Ó·›Î· ¤¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ·ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·fi ·˘Ù‹Ó. ∞˘Ù‹ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û‡- ÁÎÚÔ˘ÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÚfiÏˆÓ Î·È ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÎÔÈ- ÓˆÓÈο. ∂›Ó·È Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· ›¯·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. √ ÚÒÙÔ˜ ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, Û˘˙‡ÁÔ˘. √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂ- Ó˘ Û˘¯Ó¿ ·ÔÙÂÏ› ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ.
 23. 23. 22 ∂: ¡·È, ¿ÏÈ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤڈ οÙÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙Ô- ÓÙ·È, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ¿Û¯ËÌ· Ô˘ ı· Ï›ˆ, Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÏ›ˆ. ™: ∞ÈÛı¿ÓÂÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÏ›ÂÙÂ; ∂: Ÿ¯È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÈ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜. ™: ªÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, Ó· ‰Â›Ù ˆ˜ ÙÔ ÛΤÊÙÔÓÙ·È; ∂: ∞Ó ÙÔ˘˜ ˆ fiÙÈ ı· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Î·È fiÙÈ ı· Ï›ˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ÌÔÚ› Î·È Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó Â›Ì·È Û›ÙÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÎÚÈÓÈ¿˙ˆ. ™: °ÎÚÈÓÈ¿˙ÂÙÂ; ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÙÂ; ∂: ∆È Ó· ˆ, Ó· ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ ÎÈ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î·Ï¿ ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Û›ÙÈ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·ÎÏÔ, Ô‡Ù ʛϘ. ∆Ș ʛϘ Ô˘ ›¯· ÙȘ ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ¿ÏϘ ̤ÓÔ˘Ì ̷ÎÚÈ¿, Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌfiÓË ÌÔ˘, ÙÒÚ· Ô˘ Ù· ·È- ‰È¿ Ï›Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜. ñ ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ñ ∞Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ‹ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∂ÛÙ›·ÛË ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ñ ¶ÚfiÙ·ÛË Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ ¿Ï- ÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ñ ∏ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ ·Ó ÙÔ ‰›- ÏËÌÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ∞Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚ϤÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ô˘- Û›·˜ Ù˘ ñ ∂ÛÙ›·ÛË ñ ∏ «ÁÎÚ›ÓÈ·» Ù˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ‰˘Û·Ú¤- ÛÎÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ∂‰Ò ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÈ· Ë ÚÔÛÎfiÏÏËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÚfiÏÔ ÌËÙ¤Ú·˜ – Û˘˙‡ÁÔ˘, Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ô˘ ‹ ›‰È· ÓÔÌ›˙ÂÈ ‹ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·fi ·˘Ù‹, Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ Ó· ·Ê‹- ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ù˘ Â›Ó·È ÔÈÎÂ›Ô ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Û οÙÈ Ô˘ Ù˘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ¿ÁÓˆÛÙÔ. ∏/Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· Ó· ‰ÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÊÈ- ÏÈÒÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÚfiÏÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘, Î·È ÙËÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Û ÌÈ· Ó¤· ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·. ∂›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë/Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ Î·È Ë ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ ÂÈηıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ·Ó¿ÁΘ.
 24. 24. 23 ™: ....ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÏÔÈfiÓ. ∞fi ÙË ÌÈ· ϤÙ fiÙÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÌfiÓË ÁÈ·Ù› Ù· ·È‰È¿ Ï›Ô˘Ó Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÈÛÙ¿˙ÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ·Ù› ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜, Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Â›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚË ·Ó Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¿˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ·ÓÂ- Í¿ÚÙËÙ· Ù· ·È‰È¿. ∂Ô̤ӈ˜, ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ÏÈÁfi- ÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë ÔÔ›· ı· Û·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Î‡ÎÏÔ ·ÓıÚÒˆÓ, ›Ûˆ˜; ¡ÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ı· ›¯Â ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÛÙË ı¤ÛË Û·˜; ∂: ∆ÒÚ· Ô˘ ÌÈÏ¿ÌÂ Î·È Â›· ÙÈ ÊÔ‚¿Ì·È Î·È ÙÈ ·ÌÊÈ- ‚Ôϛ˜ ¤¯ˆ, ‰Â ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ı· Ù· ηٷʤڈ fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ Á˘Ó·›- Θ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ. ◊‰Ë ÓÔÈÒıˆ ÈÔ ¤ÙÔÈÌË Ó· ‚Úˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ϤÙ ӷ Ù· ηٷʤڈ; ™: ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ÓÔÈÒıÂÙ ¤ÙÛÈ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙ ñ √/Ë ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÌÈ· ÛȈ‹ ÁÈ· Ó· Û˘- Ó¯›ÛÂÈ Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓË Î·È ÌÂÙ¿ ÌÈÏ¿ÂÈ. ñ ∆˘ ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ¤ÌÊ˘ÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù¿ Ù˘ ñ ™‡ÓıÂÛË, ∂ÚÌËÓ›·, ∞Ó·Ï·ÈÛ›ˆÛË, Î·È Î·Ù¿ ̤وÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ñ ™ÈÁÔ˘Ú‡ÂÙ·È Ë ›‰È· Î·È ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ù˘ ·›ÙËÌ· Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ñ ∞Ó·˙ËÙ¿ ÂȂ‚·›ˆÛË ÌÈ·˜ ·fiÊ·Û˘ ñ EÌ„‡¯ˆÛË ñ ∫Ï›ÛÈÌÔ Ì ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ñ ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ñ ∂È‚Ú¿‚¢ÛË, ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈηÏÂÛÙԇ̠ÙË ıˆÚËÙÈ΋ Ï·ÈÛ›ˆÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘·Ó·¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ¤Ì- ÌÂÛ· ÙËÓ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ ·˘Ù‹Ó ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ› Î·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ȉȈ- ÙÈ΋ ˘fiıÂÛË Ù˘ οı Á˘Ó·›Î·˜ ·ÏÏ¿ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘ Ù·˘- ÙfiÙËÙ· Î·È ÚfiÏÔ.
 25. 25. √Ì·‰È΋ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ôχ ·ÔÙÂ- ÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Î·È Ë ÂÌ„‡¯ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿- ÛÂˆÓ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ÌÈ·˜ Î·È Ô Ú˘ıÌfi˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ- ΋˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙÂÚË, ·ÊÔ‡ Ë Î¿ı Á˘Ó·›Î·, Á›ÓÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓfi˜ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜, ¤¯ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÚÂı›- ÛÌ·Ù· Î·È ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂı› fiÛÔ Î·È Â·Ó ı¤ÏÂÈ, ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi- ÙËÙ˜ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÛÙÂÚÂfiÙ˘˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Û ı¤Ì·Ù· ʇÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜, ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·-·Ó·ıÂÒÚËÛË, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∆· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î·ÙˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÈÌ· ̤۷ Û ÌÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙȘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Î·È fi¯È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ˘ÂÎÊ˘Á‹˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË ÛÙÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·- ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·, ̤۷ ·fi ÌÈ· ¤ÌÊ˘ÏË ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈ‹Û‹ ÙÔ˘˜ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ ›‰È˜ ıˆÚÔ‡Ó ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ- ‚Ô‡Ó Û ÈÔ Û˘ÓÂȉËÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ÂΛӘ ÂÈ- ı˘ÌÔ‡Ó, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈ- ÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (.¯. ¯·ÌËÏ‹ ·˘ÙÔ- ÂÔ›ıËÛË, ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÂÍÈÔًوÓ, ÚÔÛˆÈ΋ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î.·.) fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ·fiÚ- ÚÔÈ· ÚÔÛˆÈÎÒÓ – ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÎÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈÎÔÁÂ- ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·Ó¿- ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ. ™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ Û˘Ó¤- ÂÈ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂΛӷ Ù· ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÛÙË ‰È·- Ù‡ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ô ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰ÂÈ- ¯ıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ·ÔÂÓÔ¯Ô- ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÂÈÔÓÂÍ›·˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ñ ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÏÂÁ› Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÔÏ- 24 ∏ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÌÈ·˜ Î·È Ù· ÎÔÈÓ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÛÙÂÚÂÔÙ˘ÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜, Î·È ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √È Î‡ÚÈÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ¿ÓÂÚÁ˜ Â›Ó·È Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜, Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Î·È fi¯È ÚÔÛˆÈÎÔ›.
 26. 26. Ϥ˜ ͤÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ (ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ‹ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡Û˜) ‹ Á˘Ó·›Î˜ ¯ˆÚ›˜ ηıfiÏÔ˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ‹ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ËÏÈΛ·˜, Î.Ô.Î. ñ ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÂÈÏÂÁ› Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfi- ÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·Ú·- ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÂÓfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Î·È Ë ÂÓ‰˘- ӿ̈ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁ˜ Ì ¯·ÌËÏfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï (¯ˆÚ›˜ Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù·ÁÂ- ÁÚ·Ì̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·). ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÔÌ·‰È΋˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ¿ÓÂÚÁ˜ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ·˘Ù‹Ó, fiˆ˜ ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÌ„‡¯ˆÛË Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜: Ù· fiÚÈ· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘˜, ÚfiÛÊÔÚÔÈ ÙÚfi- ÔÈ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜, ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ıÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ˙ˆ‹˜, ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î.·. √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ: ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì Á˘Ó·›Î˜, Ú¤- ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Û fiϘ ÙȘ ˘Ô- ÔÌ¿‰Â˜, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¢ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÂ Î·È Ô‡ ı· Ú·Á- Ì·ÙÔÔÈËı›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È, ÏfiÁˆ ¿ÏÏˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ, Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. ŒÙÛÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı›: ñ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ñ Ô ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ñ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÎÈÓËı› Ë ÔÌ¿‰· ñ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ‹ ·ÔÚ- Ú¤Ô˘Ó ·fi ¤ÌÊ˘Ï· ÛÙÂÚÂfiÙ˘˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ·˘ÙÔ-·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ñ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÓÙ˘Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ (·Û΋ÛˆÓ, ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ, Î.Ï.) ñ Ë ¯Ú‹ÛË ·È¯ÓȉÈÒÓ Ì ÚfiÏÔ˘˜ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙȘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ Î·È ÙËÓ/ÙȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ñ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È «ÂÚÁ·Û›·» ¿Óˆ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù· ñ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ 25

×