Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Electricity atom energy

1,296 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Electricity atom energy

 1. 1. 17 November 2010
 2. 8. <ul><li>ไฟฟ้าสถิต (Electrostatics) </li></ul><ul><li>ไฟฟ้ากระแส (Current) </li></ul><ul><ul><li>ไฟฟ้ากระแสสลับ A/C (Alternating Current) </li></ul></ul><ul><ul><li>ไฟฟ้ากระแสตรง D/C (Direct Current) </li></ul></ul>
 3. 23. <ul><li>การไฟฟ้าฝ่ายผลิต </li></ul><ul><li>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค </li></ul><ul><li>การไฟฟ้านครหลวง </li></ul>ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
 4. 24. <ul><li>พื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้า </li></ul><ul><li>ภาคกลาง </li></ul><ul><li>ภาคเหนือ </li></ul><ul><li>ภาคตะวันออก </li></ul><ul><li>ภาคใต้ </li></ul>กฟผ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 5. 25. <ul><li>พื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้า </li></ul><ul><li>ภาคกลาง </li></ul><ul><li>ภาคเหนือ </li></ul><ul><li>ภาคตะวันออก </li></ul><ul><li>ภาคใต้ </li></ul>กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 6. 26. <ul><li>พื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้า </li></ul><ul><li>กรุงเทพฯ </li></ul><ul><li>นนทบุรี </li></ul><ul><li>สมุทรสาคร </li></ul><ul><li>สมุทรปราการ </li></ul>กฟน การไฟฟ้านครหลวง
 7. 27. <ul><li>ระบบเฟสเดียว (Single Phase) </li></ul><ul><li>ระบบ 3 เฟส 3 สาย (3 Phase 3 Wire) </li></ul><ul><li>ระบบ 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wire) </li></ul>ระบบของกระแสไฟฟ้า Electric System
 8. 28. <ul><li>กระแสไฟฟ้าตรง 110 โวลท์ 1 เฟ ส (220 V 1 Phase) </li></ul>ระบบกระแสไฟฟ้า Electric System เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 9. 29. <ul><li>กระแสไฟฟ้าตรง 110 โวลท์ 2 เฟ ส 3 สาย (220 V 2 Phase 3 Wire) </li></ul>ระบบกระแสไฟฟ้า Electric System เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 10. 30. <ul><li>ระบบ 220 โวลท์ 3 เฟ ส 3 สาย (220 V 3 Phase 3 Wire) </li></ul><ul><li>ระบบ 380 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย (380 V 3 Phase 4 Wire) </li></ul><ul><li>ระบบ 380 โวลท์ 3 เฟส 3 สาย (380 V 3 Phase 3 Wire) </li></ul>ระบบแรงดันต่ำของการไฟฟ้า Electric System
 11. 31. <ul><li>ระบบ 220 โวลท์ 3 เฟ ส 3 สาย (220 V 3 Phase 3 Wire) </li></ul>ระบบแรงดันต่ำของการไฟฟ้า Electric System
 12. 32. <ul><li>ระบบ 380 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย (380 V 3 Phase 4 Wire) </li></ul>ระบบแรงดันต่ำของการไฟฟ้า Electric System
 13. 33. <ul><li>การเดินสายเมนของการไฟฟ้า ผ่านมิเตอร์วัดไฟเข้าแผงจ่ายไฟฟ้าภายใน </li></ul>ระบบแรงดันต่ำของการไฟฟ้า Electric System
 14. 34. <ul><li>แผงจ่ายไฟฟ้า (Circuit Breaker) หรือตู้ควบคุมไฟฟ้าภายใน </li></ul>ระบบแรงดันต่ำของการไฟฟ้า Electric System
 15. 35. <ul><li>วงจรอนุกรม (Series Circuit) </li></ul><ul><li>วงจรขนาน (Parallel Circuit) </li></ul><ul><li>วงจรผสม (Combination Circuit) </li></ul>ประเภทของวงจรไฟฟ้า Electrical Circuit
 16. 36. <ul><li>วงจรอนุกรม (Series Circuit) </li></ul>ประเภทของวงจรไฟฟ้า Electrical Circuit
 17. 37. <ul><li>วงจรขนาน (Parallel Circuit) </li></ul>ประเภทของวงจรไฟฟ้า Electrical Circuit
 18. 38. <ul><li>วงจรผสม (Combination Circuit) </li></ul>ประเภทของวงจรไฟฟ้า Electrical Circuit
 19. 39. <ul><li>สวิตช์ (Switch) </li></ul><ul><ul><li>สวิตช์ทางเดียว 1 ขั้ว (Single pole Switch ) </li></ul></ul><ul><ul><li>สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว (Double pole Switch ) </li></ul></ul><ul><ul><li>สวิตช์สามทาง (Tree-way Switch ) </li></ul></ul><ul><ul><li>สวิตช์สี่ทาง (Four-way Switch ) </li></ul></ul>อุปกรณ์ไฟฟ้า Electric Accessories 2 3
 20. 40. <ul><li>สวิตช์ทางเดียว 1 ขั้ว (Single pole Switch ) </li></ul>อุปกรณ์ไฟฟ้า Electric Accessories
 21. 41. <ul><li>สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว (Double pole Switch ) </li></ul>อุปกรณ์ไฟฟ้า Electric Accessories
 22. 42. <ul><li>สวิตช์สามทาง (Tree-way Switch ) </li></ul>อุปกรณ์ไฟฟ้า Electric Accessories L N
 23. 43. <ul><li>สวิตช์สามทาง (Tree-way Switch ) </li></ul>อุปกรณ์ไฟฟ้า Electric Accessories
 24. 44. <ul><li>สวิตช์สี่ทาง (Four-way Switch ) </li></ul>อุปกรณ์ไฟฟ้า Electric Accessories
 25. 45. อุปกรณ์ไฟฟ้า Electric Accessories
 26. 46. <ul><li>พลังงาน (Energy) ความสามารถการทำงาน </li></ul><ul><li>กำลังม้า ( Horse Power) หน่วยวัดการทำงานเครื่องกล HP,hp </li></ul><ul><li>ไฟฟ้า ( Electricity) การเคลื่อนที่ของอิเลคตรอน </li></ul><ul><li>ตัวนำไฟฟ้า (Conductor) สสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ </li></ul><ul><li>ฉนวนไฟฟ้า (Insulator) สสารที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของไฟฟ้า </li></ul>
 27. 47. <ul><li>ขั้วไฟฟ้า (Polarity) คุณสมบัติของประจุที่แสดงค่าบวกหรือลบ </li></ul><ul><li>อำนาจแม่เหล็ก (Magnetism) คุณสมบัติของสสารที่แสดงอำนาจดึงดูด </li></ul><ul><li>แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnet) ขดลวดตัวนำฟ้าที่แสดงอำนาจดึงดูดเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน </li></ul>
 28. 48. <ul><li>กำลังไฟฟ้า (Electric Power) อัตราการผลิตหรือใช้พลังไฟฟ้าใน 1 หน่วยเวลา </li></ul><ul><li>วัตต์ ( Watt) หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า ‘ W ’ </li></ul><ul><li>กิโลวัตต์ ( Kilowatt) หน่วยวัดกำลังไฟฟ้ามีค่า 1,000 ‘ K W ’ </li></ul><ul><li>กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (Kilowatt-Hour) หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าใน 1 ชั่วโมง KWH = UNIT </li></ul>
 29. 49. <ul><li>โวลต์ (Volts) แรงดันไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยวัดกำลังไฟฟ้าเป็น ‘ V , E , EMF ’ </li></ul><ul><li>แอมแปร์ ( Ampere) การวัดปริมาณของกระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัดกำลังไฟฟ้า ‘ A , AMP , I ’ </li></ul><ul><li>โอมห์  ( Ohm) หน่วยวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้ามีค่า ‘ R ’ </li></ul><ul><li>สูตรหาค่ากระแสไฟ ,, </li></ul>R = E I E = I *R I = E R _

×